eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3093/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-11-10
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3093/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Konrad Wyrzykowski

p
o rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 listopada 2021 roku w Warszawie odwołania
wniesionego do Pre
zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18.10.2021 r. przez wykonawcę
MEDASEPT S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Forteczna 19, 61-362 Poznań w
postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, 64-100 Leszno
ul. Kiepury 45, przy udziale wykonawcy Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej
30, 31-
327 Kraków
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego
stronie zamawiającego


orzeka
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Wojewódzkiemu Szpitalowi
Zespolonemu w Lesznie, ul. Kiepury 45
unieważnienie czynności wyboru
najkorzystniejszej oferty,
unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego
MEDASEPT S.A. z siedzibą w Poznaniu i nakazuje ponowne badanie i ocenę ofert z
uwzględnieniem oferty odwołującego
2.
Kosztami postępowania obciąża zamawiającego, i:
1.
Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00
(piętnaście tysięcy) złotych uiszczonych przez odwołującego tytułem wpisu od
odwołania
2.
Zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 18 600,00 zł tytułem
zwrotu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania oraz zwrotu kosztu wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodnic
zący ………………………

Sygn. akt KIO 3093/21
UZASADNIENIE

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, Leszno (64-100) ul. Kiepury 45,
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy -
rękawic diagnostycznych. Nr sprawy:
DZ-751-30/21
Numer ogłoszenia w dzienniku Urzędowym UE: 2021/S 127-336018.

W dniu
06 października 2021roku zamawiający poinformował wykonawców o
wyborze najkorzystniejszej oferty
złożonej przez Mercator Medical S.A. z siedzibą w
Krakowie oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy
MEDASEPT S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul.
Forteczna 19, 61-
362 Poznań, zwanego dalej „odwołującym”. Od takiej czynności
zamawiającego, odwołujący wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. We
wniesionym odwołaniu zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Pzp, a to:
1.
naruszenie art. 16 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady równego
traktowania wykona
wców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, a jednocześnie naruszenie
zasady przejrzystości albowiem zamawiający nie udokumentował w jakikolwiek sposób
podstawy twierdzenia o przyczynie odrzucenia ofert
, poprzestając na prostym (pustym)
stwierdzeniu, że oferta odwołującego jest rzekomo niegodna z warunkami zamówienia, gdyż
jak pisze zamawiający dokonał on badania próbek i taki wniosek zamawiający „po prostu”
ustalił, bez podania jak dokonał tego badania, na jakiej normie się oparł etc.
2.
naruszenie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez dokonanie w
adliwej czynności
oceny oferty
odwołującego a także dokonanie wadliwego wyboru oferty wykonawcy Mercator
Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, która to oferta nie posiada ustawowych znamion
definicji oferty najkorzystniejszej
3.
naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
poprzez odrzucenia oferty odwołującego.

Uzasadniając podniesione zarzuty podał, że zamawiający wskazał, iż podstawą
odrzucenia oferty
odwołującego, była okoliczność niespełnienia wymogu, aby rękawice w
rozmiarach od xs do xL, miały długość 240 mm we wszystkich rozmiarach, a po badaniu
rękawice w rozmiarze M rzekomo miały długość 230 mm.
Wskazał, że zważyć należy, że w niniejszym przedmiocie obowiązuje norma PN-EN455-2
dotycząca rękawic medycznych jednorazowego użytku. Według wskazanej normy pkt. 1.2

Długość „.. należy zmierzyć długość (wymiar / w sposób wskazany na Rysunku I),
swobodnie opuszczając rękawicę trzymając za środkowy- palec na pionowej podziałce z
zaokrągloną końcówką tak, aby pasowała do kształtu końcówki palca rękawicy. Wygładzić
zmarszczenia i fałdy bez rozciągania rękawicy. Zapisać medianę zmierzonej długości. Aby


ułatwić pomiar, podziałkę można lekko odchylić do tyłu, tak aby rękawica stykała się z
podziałką
.
Odwołujący załączył do odwołania raport z badań rękawic wykonanych przez
laboratorium producenta dla konkretnej partii rękawic ZZ-11/03/20/MS1BB. Dodatkowo
załączono dokument z dnia 06.08.2021 r. o nazwie „rozchód wewnętrzny”, z którego
zdaniem odwołującego jednoznacznie i niezbicie wynika, że akurat ta partia rękawic została
przekazana zamawiającemu w charakterze próbki.
Wynik badania jest zdaniem
odwołującego jednoznaczny, rękawica spełnia postawione
wymogi zamówienia odnośnie ich długości!. Tym samym odwołujący udowodnił, że próbki
miały prawidłowy wymiar, a badanie zostało dokonane zgodnie z normą. Ergo twierdzenie
zamawiającego (stanowiące podstawę odrzucenia oferty) jest błędne, dokonane w oparciu o
nieznaną metodologię i nie może być wiarygodne a tym samym na jego podstawie nie wolno
dokonać odrzucenia oferty z postępowania z powołaniem na okoliczność, że treść oferty jest
niezgodna z warunkami zamówienia. Nadto zwrócił uwagę na kwestie, iż w sytuacji
zamierzenia odrzucenia oferty przez zamawi
ającego, to jego czynność w tym zakresie
powinno
poprzedzić wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie treści oferty.
Zamawiający dokonując czynności badania i oceny ofert nie może opierać się wyłącznie na
formularzu oferty, lecz powinien podda
ć ocenie również złożone wyjaśnienia w kontekście
zgodności oferowanego świadczenia z wymaganiami ustalonymi w treści SIWZ.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie wskazując, że
podniesione
zarzuty winny być, jako niezasadne oddalone w całości. Wskazał, że
zamawiający jednoznacznie opisał przedmiot zamówienia wskazując, że długość rękawic ma
wynosić minimum 240 mm dla każdego z pakietów: cyt.
Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor
niebieski, mankiet rolowany, pakowane po 100 sztuk, obustronnie polimeryzowane,
wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców,
długość min. 240 mm, grubości minimalne: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.08 mm oraz na
mankiecie 0.06 mm, si
ła zrywu przed starzeniem min. 9 N, AQL 1.0. Rękawice będące
zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ
B, zgodne z normą EN 455(1-4), odporne na bakterie, grzyby i wirusy zgodnie z EN ISO 374-
5, ASTM F1671-07, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i
EN 374-
4 (lista substancji chemicznych wraz z poziomem odporności (level) oraz %
degradacji oznaczona na opakowaniu), odporne na min. 4 gotowe preparaty dezynfekcyjne
zgodnie z EN 16523-1, odporne na cytostatyki zgodnie z ASTM D 6978. Opakowanie
umożliwiające „uchylenie" okienka, bez konieczności otwarcia go w całości
" - punkt 3.3 SWZ
po aktualizacji z dnia 15.07.2021

Jednocześnie zamawiający zażądał, aby na potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają
wymagania, oferen
t dostarczy zamawiającemu próbki, które muszą odpowiadać produktom,
które będą dostarczane w trakcie umowy i muszą umożliwić zamawiającemu ocenę
spełnienia wymagań, co do przedmiotu zamówienia, cyt. „W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego oraz
umożliwieniają dokonania oceny zgodności zaproponowanych asortymentów w ofertach
przetargowych, złożonych w niniejszym postępowaniu, z opisem wymagań określonych
przez Zamawia
jącego dotyczących przedmiotu zamówienia, a także dokonania oceny
jakości, Zamawiający wymaga od Wykonawców dostarczenia n/w próbek:
Pakiet nr 2 - poz. 1:1 opakowanie w rozmiarze M lub L.
Próbki oferowanych wyrobów należy
umieścić w opakowaniu zbiorczym oznakowanym opisem: „PRÓBKI" i dostarczyć w terminie
nie później niż przed upływem terminu składnia ofert określonym w pkt. 16 SWZ ( sposób
składania próbek opisano w punkcie 11.2.7. SWZ).
Próbki - „wzory” musza odpowiadać, produktom, które będą dostarczane w trakcie umowy i
muszą umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia wymagań, co do przedmiotu
zamówienia. Niezłożenie lub niezgodność próbek z treścią warunkami zamówienia
spowoduje odrzucenie oferty odpowiednio na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c) lub art.
226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby załączone próbki znajdowały się w
oryginalnym opakowaniu producenta (posiadały etykietę oryginalnego opakowania) oraz były
opisane numerem
Pakietu, którego dotyczą. W zamkniętym opakowaniu zbiorczym, w
którym zamieszczone zostaną wszystkie próbki musi znajdować się „Wykaz załączonych
próbek" zawierający informacje o producencie, nr katalogowym nr Pakietu którego dotyczą.
Zamawiający zastrzega, iż nie podlegają zwrotowi próbki, które z uwagi na konieczność
" -
3.3.6.3 SWZ.
Podał, że zamawiający przeprowadził pomiar rękawic medaSept Nitrile
Premier PF w rozmiarze M,

dostarczonych jako próbki przez odwołującego w oparciu o
normę EN-455-2, taką też normę zamawiający wskazał w SWZ. Zgodnie ze specyfikacją
rękawice diagnostyczne miały mieć długość min. 240 mm i być wyrobem medycznym klasy I
jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normą EN 455(1-4).
Z pomiarów został sporządzony załącznik do Protokołu Komisji Przetargowej wraz z
dokumentacją fotograficzną, w którym Zamawiający szczegółowo opisał wymiary
poszczególnych rękawic. Żadna z mierzonych rękawic nie miała długości 240 mm.
Zamawiający więc, wbrew stanowisku odwołującego wskazał w jaki sposób dokona badania
próbek i na jakiej normie się będzie opierać ( norma EN-455-2 ).
Dostarczone
przez
o
dwołującego rękawice, nie miały wymaganej przez
z
amawiającego długości i z tego też względu oferta odwołującego podlegała odrzuceniu.
Odwołujący wskazał też na załączony do odwołania raport z badania rękawic. Zamawiający

nie neguje jego poprawności, jednakże próbka rękawic, którą otrzymał posiada inne
parametry niż te, których dotyczyły badania załączone przez Odwołującego.
Niejako na marginesie wskaza
ł, że dostarczone, jako próbki rękawice zostały
wyprodukowane w styczniu 2021 roku. Zgodnie z zaleceniami widocznymi na opakowaniu
należy je przechowywać w temperaturze od 10-30 0 C. Zamawiający nie ma wiedzy, w jakich
warunkach rękawice były przechowywane, ale dotarły do Zamawiającego w sierpniu 2021
roku. Jeśli więc były przechowywane w sposób sprzeczny z zaleceniami, mogło to mieć
wpływ na ich wymiary.
Przystępujący do postępowania odwoławczego wykonawca w swoim stanowisku
poparł stanowisko zamawiającego zawarte w odpowiedzi na odwołanie i zaprezentowane na
rozprawie i dodatkowo podał, że w przedstawiony przez odwołującego dowód nr 1 nie
obejmuje rękawic o rozmiarze XS. Zamawiający oczekiwał zaoferowania rękawic od
rozmiaru XS do XL natomiast w raporcie z badan brakuje badania
dla rękawicy o rozmiarze
XS.
Podał także, że jest niezgodność pomiędzy złożonymi przez odwołującego
dokumentami, ponieważ dokument rozchodowy dot. przekazania próbki zawiera inny okres
gwarancji, jakim objęte są rękawice. Również nie są zgodne terminy produkcji tych rękawic.
Zwrócił uwagę na pewien istotny element związany także z kwestią uznania wyrobu za
medyczny, co przekłada się w ostateczności stawkę podatku VAT. Podaje, że rękawice o
długości 230 mm są to rękawice ochronne, które są obciążone 23% podatkiem VAT.
Natomiast te będące wyrobem medycznym musza mieć 240 mm i te, jako wyrób medyczny
podlegają stawce 8% podatku VAT. Podaje, że przy krótszej długości rękawicy spełniane są
zwykle niższe standardy niż to jest wymagane od rękawic medycznych, które to muszą mieć
długość 240 mm.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron, na podstawie zebranego
materiału dowodowego w sprawie oraz oświadczeń i stanowisk stron
zapre
zentowanych na rozprawie, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co
następuje – odwołanie jest zasadne, gdyż podniesione zarzuty zostały w
wystarczający sposób uwiarygodnione i wykazane
.

Na wstępie Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z ustawowych przesłanek,
o których stanowi art. 528 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Za podstawę rozstrzygnięcia Izby został uznany stan faktyczny sprawy, ustalony na
podstawie dokumentacji postępowania przesłanej przez zamawiającego, treści odwołania,
pism i dowodów oraz stanowisk stron i przystępującego podanych do protokołu rozprawy.

Izba podkreśla, że zgodnie z art. 554 ust. 1 pkt 1 Pzp (poprzednio na gruncie art. 192
ust. 2 Pzp) odwołanie jest uwzględniane wówczas, gdy naruszenie zamawiającego ma
charakter naruszenia kwalifikowanego (takiego, które wpływa na wynik postępowania).
Niespornym w sprawie jest fakt, że zamawiający oczekiwał zaoferowania mu rękawic
w rozmiarze od XS
– XL. Zgodnie ze specyfikacją rękawice diagnostyczne miały mieć
długość min. 240 mm i być wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony
indywidualnej
kategorii III typ B, zgodne z normą EN 455(1-4).

Osią sporu w przedmiotowej sprawie jest kwestia, czy zaoferowane przez
odwołującego rękawice spełniają wymagania w zakresie ich długości, a w szczególności czy
badania
Komisji przetargowej w tym zakresie zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy.
Zamawiający podał, że dokonał badania długości rękawic stanowiących próbkę
przesłaną przez odwołującego według polskiej normy PN-EN 455-2, gdzie wskazano w jaki
sposób należy dokonać pomiaru długości rękawic. Nadto zamawiający stwierdził na
rozprawie, że nie kwestionuje poprawności załączonego do odwołania raportu z badania
rękawic, jednakże próbka rękawic, którą otrzymał i zbadał posiada inne parametry niż te,
które wynikają z raportu.
Dla rozstrzy
gnięcia przedmiotowej kwestii tj. czy długość rękawic zawartych w
dostarczonej zamawiającemu próbce jest prawidłowa zamawiający załączył dokumentację
fotograficzną oraz wyniki protokołu z badań. Podkreślić należy, że zamawiający w SWZ
wymagał dostarczenia rękawic o parametrach wskazanych powyżej, wśród których jest także
wymóg, aby zaoferowane rękawice miały długość min 240 mm. Niespornym jest, że
odwołujący dostarczył do badania rękawice w rozmiarze „M”. Z raportu badania długości
próbki rękawicy Nitrile Premier PF firmy Medasept dokonanych przez Komisję przetargową
wynika, że żadna z poddanych badaniu rękawic nie potwierdziła, że zawarte w dostarczonej
próbce rękawice ma ją wymaganą długość. Ustalono, ze długość przebadanych rękawic
wynosiła od 232 do 239 mm – średnia długość to 235,38 mm.
Zauw
ażyć należy, że wykonawcy zadawali w zakresie pakietu 2, którego dotyczy
o
dwołanie, pytania co do możliwości zaoferowania rękawic o określonych parametrach. W
pytaniach i odpowiedziach na pyt 19-23 brak jest wskazania,
iż zaoferowane rękawice będą
miały długość 240 mm, a zamawiający oświadczył w odpowiedzi, że „Zamawiający
dopuszcza ww. rękawice
”. Na tą kwestię na rozprawie zwrócił uwagę pełnomocnik
odwołującego wskazując, że z ww. pytań i odpowiedzi wynika, iż parametr długości nie był
zbyt
istotny dla zamawiającego, a więc nawet gdyby rękawice (czemu zaprzecza) nie miały
długości min 240 mm to i tak nie powinno być to podstawą do odrzucenia oferty.

Izba zważyła.


Izba wskazuje, że normy przywołane w postępowaniu są kierowane w szczególności
do producentów i podmiotów wykonujących w sposób profesjonalny określone badania
parametrów wskazanych w normie. Brak jest według Izby przeszkód prawnych, aby i
zamawiający mieli możliwość sprawdzenia, czy zaoferowany produkt odpowiada zarówno
postawionym w SWZ wymaganiom jak i parametrom zawartych w certyfikatach, czy
raportach z badań, pod warunkiem, że posiadają odpowiednie laboratoria oraz
oprzyrządowanie do wykonania takich badań. W innym przypadku wyniki badań mogą
znacząco odbiegać od wyników uzyskanych w certyfikowanych laboratoriach. Niewątpliwym
jest, zdaniem Izby, że w przypadku rękawic inny będzie wynik pomiaru ich długości w
sytuacji jego wykonania w
laboratorium bezpośrednio po procesie produkcji, a inny po
wyjęciu takiej rękawicy z opakowania w którym są ciasno spakowane przez długi okres
czasu
, co skutkuje powstaniem szeregu fałd i zmarszczeń, które wpływają na wartości
pomiar
ów, jak to miało miejsce w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę wykazaną przez odwołującego i niezakwestionowaną przez
zamawiającego metodykę badań – pomiaru długości rękawic, Izba uznała, że uzyskane w
ten sposób wyniki badań w żaden sposób nie mogą być uznane za miarodajne do
parametrów wykazanych w Raporcie z badań jakościowych rękawic, podanych w dowodzie
nr.1
– złożonym przez odwołującego.
Wskazać należy, że w ramach próbki odwołujący przekazał rękawice w rozmiarze „M”, które
wg. ww. Rapo
rtu posiadają długość 242mm. Izba dokonała oceny sposobu badania długości
rękawic wg. zasad wskazanych w PN EN455-2. Zgodnie z ustaloną metodą opisaną w pkt
1.2 Długość – należy „
Zmierzyć długość (wymiar / w sposób wskazany na Rysunku I), swobodnie opuszczając
rękawicę trzymając za środkowy- palec na pionowej podziałce z zaokrągloną końcówką, tak
aby pasowała do kształtu końcówki palca rękawicy. Wygładzić zmarszczenia i fałdy bez
rozciągania rękawicy. Zapisać medianę zmierzonej długości. Aby ułatwić pomiar, podziałkę
można lekko odchylić do tyłu, tak aby rękawica stykała się z podziałką”.

Dla oceny sposobu dokonanego mierzenia
należy wziąć pod uwagę wymóg, aby „swobodnie
opuszczając rękawicę trzymając za środkowy- palec na pionowej podziałce z zaokrągloną
końcówką, tak aby pasowała do kształtu końcówki palca rękawicy. Wygładzić zmarszczenia i
fałdy bez rozciągania rękawicy
”. Odnosząc się do powyższego w oparciu o dostarczony
materiał dowodowy w postaci 15 zdjęć obrazujących dokonany pomiar, Izba uznała, że taki
sposób wykonania pomiaru rękawic nie daje wiarygodnych podstaw do przyjęcia, iż rękawice
nie m
ają min. 240 mm. Pierwsze z wymagań to swobodne opuszczenie rękawicy trzymanej
za środkowy palec - wg zdjęcia rękawica jest przytrzymywana palcem w pewnej jej długości
co powoduje,
że rękawica nie zwisa swobodnie całym swoim „ciężarem”, a na niektórych
zdjęciach widać iż górna część przyłożonej do miarki rękawicy, nieznacznie wystaje powyżej

miarki
– co wydaje się istotne, gdyż odstępstwo w wysokości 1 mm od wymaganego
wymiaru
może skutkować odrzuceniem oferty. Pomiarów wg. Normy można dokonywać za
pomocą miarki z zaokrągloną końcówka – tutaj jak twierdzi odwołujący i co widać że zdjęć
pomiar
następował przy pomocy taśmy krawieckiej, która na pewno nie ma zaokrąglonej
końcówki. Odwołujący prezentował na rozprawie oryginalny i właściwy dla tej czynności
przymiar, jakim winien
następować pomiar długości rękawic. Kolejną chyba najistotniejszą
kwestią jest wymaganie, aby przed pomiarem dokonać wygładzenia zmarszczeń i fałd
rękawic. Mimo, iż określenie „wygładzić” nie jest określeniem jednoznacznym, to jednak
nawiązując do słownikowego określenia tej czynności, gdzie wskazano, iż oznacza to
uczynić gładką powierzchnię czegoś”, uznać należy, że w przedmiotowym przypadku nie
mamy do czynienia
z badaniem rękawic, które mają wygładzoną powierzchnię.
Powierzchnia badanych
rękawic jest pofałdowana, a rant nie jest w pełni odwinięty.
Przyporządkowując określony stan - wygląd rękawic, do wskazanych pomiarów podanych w
Raporcie z badań, można jednoznacznie stwierdzić, że jeśli badana rękawica jest mniej
„wygładzona” tym uzyskiwano mniejszą wielkość pomiaru długości rękawicy. Nadto
wystarczy wskazać chociażby na zdjęcie ozn. nr 12, aby stwierdzić, że rękawica na taśmie
pomiarowej jest
krótsza niż widoczna jej długość z prawej strony taśmy.
W nawiązaniu do powyższego podkreślić należy, że uzyskane długości pomiarów
zależą w od poprawności przygotowania rękawic do pomiarów i dokonania takich samych
czynności wobec wszystkich poddanych badaniu próbek, gdyż nawet drobne odstępstwa w
tym zakresie dają nieprawidłowy odczyt parametrów w porównaniu z podanymi w raportach z
badań wykonanych w odpowiednich warunkach.
Podkreślenia wymaga fakt, że stwierdzone odstępstwa od postawionego wymogu co
do długości rękawic zawierają się w wielkości kilku milimetrów. Zauważyć należy także, iż za
uznaniem,
że dokonany pomiar był nieprecyzyjny przemawia także fakt, iż dostarczone
zostały rękawice z jednej partii, a niemalże w każdym przypadku uzyskano różne wyniki
pomiaru, co
biorąc pod uwagę tylko same doświadczenie życiowe wydaje się bardzo małe
prawdopodobne
, biorąc pod uwagę w pełni automatyczny proces produkcyjny.
Izba uznaje, że dokonanie odrzucenia w oparciu o tak mało dokładne pomiary
narusza w sposób rażący zasadę przejrzystości i równego traktowania wykonawców. Dobrą
praktyka w post
ępowaniach o udzielenie zamówienia jest także udział wykonawcy w trakcie
dokonyw
ania oceny jego próbki.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i ocenę materiału dowodowego Izba uznała
zarzut dot
yczący niewłaściwego pomiaru długości rękawic za zasadny. Tak przeprowadzone
pomi
ary nie dają podstaw do obalenia danych zawartych w raporcie z badań rękawic
wykonanych przez laboratorium producenta dla konkretnej partii rękawic ZZ-
11/03/20/MS1BB.

Tym samym Izba
nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia
oferty
odwołującego i dokonania ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty
od
wołującego.

Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie
do jego wyniku, na podstawie art. 557, 574 i 575 Pzp oraz § 5 pkt 1 i 2 lit. b) w zw. z § 7 ust.
2 pk
t 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437).

Przewodniczący: ………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie