eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2733/21, KIO 2736/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-10-13
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2733/21
KIO 2736/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk, Bartosz Stankiewicz, Ernest Klauziński Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
8 października 2021 r. w Warszawie odwołań
wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 września 2021 r.:
A) o sygn. akt KIO 2733/21;
B) o sygn. akt KIO 2736/21;
przez
wykonawcę Colas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu przy ul. Nowej 49 (62-070
Palędzie) w postępowaniach w którym zamawiającym jest Skarb Państwa – Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 (00-874
Warszawa), a prowadzącym postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy

Al. Bohaterów Warszawy 33 (70-340
Szczecin)
przy udziale:
wykonawcy Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II
12 (00-124 Warszawa),
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie
odwołującego w sprawach o sygn. akt KIO 2733/21 i KIO 2736/21


orzeka:
1.
Uwzględnia oba odwołania i nakazuje zamawiającemu wprowadzenie zmian
w specyfikacji warunków zamówienia Tom I Instrukcja dla Wykonawców w obu objętych
odwołaniami postępowaniach przez usunięcie w całości zastrzeżeń ujętych w pkt 6.6, pkt
11.1 oraz pkt 12.1.
2.
Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Skarb Państwa – Generalnego
Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie i:
2.1.
zalicza na
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40 000 zł 00 gr
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę Colas
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Palędziu tytułem wpisów od odwołań, w tym:
A.
kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną
przez ww.
wykonawcę tytułem wpisu od odwołania w sprawie o sygn. akt KIO
2733/21;
B.
kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną
przez ww.
wykonawcę tytułem wpisu od odwołania w sprawie o sygn. akt KIO
2736/21;
2.2.
zasądza od zamawiającego Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na rzecz wykonawcy Colas Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Palędziu kwotę 40 000 zł 00 gr (słownie: czterdzieści tysięcy
złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony, w tym:
A.
zasądza od zamawiającego Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na rzecz wykonawcy Colas Polska Sp.
z o.o. z sied
zibą w Palędziu kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
uiszczenia wpisu od odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 2733/21;
B.
zasądza od zamawiającego Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na rzecz wykonawcy Colas Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Palędziu kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
uiszczenia wpisu od odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 2736/21.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok –
w termini
e 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący: …………………………….

…………………………….

…………………………….
Sygn. akt: KIO 2733/21

KIO 2736/21

U z a s a d n i e n i e


Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zwany dalej:
„zamawiającym”, w imieniu, którego działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej: „Pzp”
pn.:
1) Budowa drogi ekspresowej S6 Budowa drogi S6 Koszalin
– Słupsk, Odcinek 1, Koniec
obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. "Sianów Wschód"/ - początek obwodnicy m. Sławno
/z w. "Bobrowice"/
, o numerze: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.39.2021, zwane dalej:
„postępowaniem I”;
2) Budowa drogi S6 Koszalin
– Słupsk, Odcinek 2, Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6
(początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - początek obwodnicy w. Słupsk /bez
w. "Słupsk Zachód"
, o numerze: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.40.2021, zwane dalej:
„postępowaniem II”.
Ogłoszenia o zamówieniu zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 6
września 2021 r., pod numerami: 2021/S 172-448243 (postępowanie I)
oraz 2021/S 172-
448238 (postępowanie II).
Szacunkowa wartość zamówienia obu postępowań, których przedmiotem są roboty
budowlane
, jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 3 ust. 3 Pzp.

W dniu 16
września 2021 r. wykonawca Colas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Palędziu (zwany dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie od niezgodnej z przepisami Pzp
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu, tj. przygotowania specyfikacji warunków
zamówienia (zwanej dalej: „SWZ”).
Treść zarzutów w obu odwołaniach była tożsama. Odwołujący w obu postępowaniach
podniósł naruszenia następujących przepisów:
1) art. 121 pkt 1 Pzp
w związku z art. 118 ust. 1, art. 462 ust. 1 oraz art. 16 pkt 1 Pzp przez
nieuzasadnione zastrzeżenie przez zamawiającego osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia, które to zastrzeżenie utrudnia uczciwą konkurencję i
bezzasadnie zawęża krąg potencjalnych wykonawców, mogących złożyć oferty w

przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub którzy mogliby
uczestniczyć w inny sposób w postępowaniu;
2) art. 121 pkt 1 Pzp
w związku z art. 118 ust. 1, art. 462 ust. 1 oraz art. 16 pkt 1 Pzp
poprzez nieuzasadnione włączenie przez zamawiającego możliwości polegania na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, które to
zastrzeżenie utrudnia uczciwą konkurencję i bezzasadnie zawęża krąg potencjalnych
wykonawców, mogących złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub którzy mogliby uczestniczyć w inny sposób w postępowaniu;
3) art. 99 ust. 4 Pzp
w związku z art. 16 pkt 1 Pzp poprzez opis przedmiotu zamówienia w
sposób utrudniający uczciwą konkurencję.
W związku z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie obu
odwołań i nakazanie zamawiającemu wprowadzenia zmian w SWZ Tom I Instrukcja dla
Wykonawców (zwanej dalej: „IDW”) poprzez usunięcie zastrzeżeń ujętych w:
- pkt 6.6 IDW
tj. (i) obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań,
tj.: nawierzchni trasy głównej, łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem (co najmniej 80%
ilości) oraz wykonanie (co najmniej 80% ilości) pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni
powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z wyłączeniem dostaw
materiałów i usług. W odniesieniu do kluczowych zadań zastrzeżonych do osobistego
wykonania przez wykonawcę, wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu
udostępniającego zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spełniania odnośnych warunków udziału w postępowaniu;
- pkt. 11.1 IDW
, tj. wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotów udostepniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6.6. IDW.
Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego zasoby, na
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania odnośnych
warunków udziału w postępowaniu;
- pkt 12.1 IDW
, tj. możliwości powierzenia podwykonawcy wykonania tylko tych części
zamówienia, które nie zostały zastrzeżone w IDW jako kluczowe zadania;
- zwrot
kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.
O
dwołujący wskazał, że jest spółką należącą do grupy kapitałowej Colas, której
zasadnicza część działalności opiera się na realizacji prac z zakresu budowy i utrzymania
dróg, autostrad, produkcji i recyklingu materiałów konstrukcyjnych (takich jak kruszywa,
emulsje i lepiszcza, mieszanki asfaltowe, beton towarowy, asfalt) oraz realizacji projektów w

zakresie inżynierii lądowej. Odwołujący wyjaśnił, że jest zainteresowany udziałem w obu
postępowaniu i uzyskaniem zamówień. Ponadto odwołujący wyjaśnił, że postanowienia SWZ
w obu postępowaniach zostały ukształtowane przez zamawiającego w sposób utrudniający
mu udział w postępowaniach, np. jako podwykonawca lub podmiot udostępniający zdolności
techniczne lub kwalifikacje zawodowe. Takie ukształtowanie postanowień SWZ w sposób,
który narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikające z
Pzp, może również skutkować poniesieniem szkody przez odwołującego. Odwołujący
stwierdził, że taki wykonawca jak on ma interes we wniesieniu obu odwołań.
Odwołujący przedstawił identyczne uzasadnienie dla zarzutów podniesionych w obu
odwołaniach.
W uzasadnieniu dla
nieuzasadnionego zastrzeżenia osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych zadań, które to zastrzeżenie utrudnia uczciwą konkurencję i
bezzas
adnie zawęża krąg potencjalnych wykonawców, mogących złożyć oferty w
postępowaniu lub którzy mogliby uczestniczyć w postępowaniu w inny sposób, odwołujący
wyjaśnił, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014
r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE kładzie istotny
nacisk na wzrost konkurencyjności zamówień oraz ich otwarcie na możliwie szeroką grupę
potencjalnych wykonawców. W swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (zwany
dalej: „TSUE” lub „Trybunałem”) wielokrotnie podkreślał, że celem do
którego dążą dyrektywy z dziedziny zamówień publicznych jest ich otwarcie na jak
najszerszą konkurencję oraz ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do
zamówień publicznych. W wyroku z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie C-298/15 Borta TSUE
jasno wskazał, że Korzystanie z podwykonawstwa, które może zachęcać małe i średnie
przedsiębiorstwa do udziału w rynku zamówień publicznych, przyczynia się do realizacji tego
celu.
W innym or
zeczeniu Trybunał orzekł, że cel w postaci otwarcia zamówień publicznych
na jak najszerszą konkurencję jest w interesie nie tylko podmiotów gospodarczych
(wykonawców), lecz również instytucji zamawiających. Biorąc pod uwagę powyższe
okoliczności, zamawiający musi zawsze dokładnie ocenić czy, mające wyjątkowy charakter,
zastrzeżenie w SWZ osobistego wykonania kluczowych zadań przez wykonawcę nie będzie
prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji poprzez nieuzasadnione ograniczenie
dostępu wykonawców do zamówienia. W tym względzie, zamawiający musi także ocenić czy
tego rodzaju zastrzeżenie jest uzasadnione jego obiektywnymi potrzebami oraz nie będzie
prowadzić do rzeczywistego wykluczenia innych podmiotów, w tym małych i średnich
przedsiębiorstw, dających rękojmię wykonania zamówienia lub jego części z możliwości jego
realizacji.

Odwołujący wskazał, że w realiach obu postępowań nie było wątpliwości, że zastrzeżenie
osobistego wykonania Kluczowych Zadań przez wykonawcę stanowią nieuzasadnione
zawężenie konkurencji w postępowaniach, które prowadzi do rzeczywistego wykluczenia z
nich wykonawców, w tym małych i średnich podmiotów, które, co prawda, mają zdolności do
wykonania prac składających się na kluczowe zadania, ale nie posiadają potencjału do
samodzie
lnej realizacji zamówienia jako główny wykonawca. SWZ nie wskazuje przy tym w
żaden sposób, aby tego rodzaju zastrzeżenie było uzasadnione obiektywnymi i racjonalnymi
potrzebami zamawiającego. W konsekwencji odwołujący uznał, że zamawiający nie
przygotował postanowień SWZ w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
oraz równe traktowanie wykonawców i naruszył tym samym art. 16 pkt 1 Pzp. Zdaniem
odwołującego wprowadzenie w IDW zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę Kluczowych Zadań jednoznacznie narusza również art. 121 pkt 1 Pzp, a więc
przepis stanowiący normatywną podstawę tego zastrzeżenia. Mimo swojej lakoniczności, art.
121 pkt 1 Pzp (oraz poprzedzający go art. 36a ust. 2 starego Pzp) doczekał się bogatego
orzecznictwa KI
O. Krajowe regulacje dotyczące ograniczania zlecania określonych części
zamówienia podwykonawcom stały się również przedmiotem oceny Trybunału. Na podstawie
krajowego i unijnego orzecznictwa odwołujący postawił tezę, że zamawiający przed
zastrzeżeniem w SWZ obowiązku osobistego wykonania określonych zadań przez
wykonawcę, powinien przeprowadzić test zgodności takiego zastrzeżenia z wymogami
wynikającymi z art. 121 pkt. 1 Pzp. Zasadniczo, na test ten składać się powinny odpowiedzi
na dwa pytania:
- czy zadan
ia, które zamawiający ma zamiar zastrzec do osobistego wykonania przez
wykonawcę mają rzeczywiście charakter kluczowy?
oraz
-
czy nałożenie określonego limitu tych zadań jako konkretnej wartości procentowej jest
uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawia
jącego?
W ocenie odwołującego nic nie wskazuje na to, że zamawiający przeprowadził tego rodzaju
test, przygotowując treść SWZ. Niezależnie od tego – zdaniem odwołującego – w
postępowaniach odpowiedź na oba powyższe pytania była negatywna.
Odwołujący kategorycznie stwierdził, że prace określone w pkt. 6.6 IDW nie stanowią
kluczowych zadań w rozumieniu art. 121 pkt 1 Pzp.
Po pierwsze odwołujący wyjaśnił, że art. 121 pkt 1 Pzp nie mógł zostać zastosowany przez
zamawiającego do Kluczowych Zadań określonych w pkt 6.6 IDW. Żaden przepis Pzp nie
definiuje pojęcia „kluczowych zadań”. Wobec tego przedstawiciele doktryny wskazują, że w
praktyce ustalenie kluczowych zadań zamówienia musi następować ad casum. W tym
względzie, za „kluczowe” uznawane są [...] najważniejsze elementy zamówienia, mające
największe znaczenie dla zamawiającego w konkretnych okolicznościach.
Wykładnię pojęcia

„kluczowych zadań” rozwinęło orzecznictwo KIO powstałe na kanwie art. 36a ust. 2 starego
Pzp. Mimo wejścia w życie Pzp dorobek orzeczniczy KIO pozostaje w tym zakresie nadal
aktualny. W tym miejscu odwołujący przytoczył fragmenty orzeczeń o sygn. akt KIO 867/19
oraz KIO 1837/17.
W ocenie odwołującego w świetle stanowisk doktryny i orzecznictwa nie budzi wątpliwości,
że za „kluczowe” mogą zostać uznane wyłącznie takie zadania, które łącznie spełniają
następujące warunki:
-
stanowią najważniejsze elementy danego zamówienia;
-
mają największe znaczenie dla zamawiającego w konkretnych okolicznościach;
-
ich wykonanie wymaga osobistego zaangażowania wybranego wykonawcy, jako podmiotu,
dysponującego określonymi, osobistymi cechami pozwalającymi na prawidłową realizację
tego szczególnego elementu (np. szczególne kwalifikacje, fachowy zespół, zaawansowany
technologicznie sprzęt itp.).
Odwołujący wyjaśnił, że zamawiający w obu postępowaniach uznał za kluczowe prace
dotyczące nawierzchni trasy głównej, łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem (co najmniej
80% ilości) oraz wykonanie (co najmniej 80% ilości) pozostałych warstw konstrukcji
nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z wyłączeniem
dostaw materiałów i usług. Jednocześnie, w opisie zamówienia zawartym w opublikowanych
ogłoszeniach o zamówieniu zamawiający w żaden sposób nie odniósł się do prac
dotyczących nawierzchni, pomimo że wskazane ogłoszenie zawiera enumeratywne
wyliczenie łącznie 26 robót budowlanych różnych kategorii koniecznych do wykonania
przedmiotowego zamówienia (dla obu części). Trudno również twierdzić, że prace dotyczące
nawierzchni zastrzeżone w IDW jako Kluczowe Zadania mają największe znaczenie dla
zamawiającego w konkretnych okolicznościach. Biorąc pod uwagę przytoczone stanowiska
doktryny i orzecznictwa KIO, ocena czy dana część zamówienia powinna być kwalifikowana
jako kluczowe zadanie powinna być w każdym wypadku dokonywana przez zamawiającego
w zależności od specyfiki i wymagań konkretnego projektu. Tymczasem zamawiający
uwzględnił w IDW prace dotyczące nawierzchni drogi jako Kluczowe Zadania niejako z
automatu. Potwierdza to również opublikowana przez zamawiającego w dniu 10 marca 2021
r. na swojej stronie internetowej prezentacja multimedialna pn.
Zmiany, nowości i wzajemne
oczekiwania

. Slajd nr 11 ww. prezentacji zawiera informację o kluczowych zadaniach na
kontraktach zamawiającego do osobistego wykonania. Kluczowe zadania obejmują m.in.
nawierzchnię trasy głównej, łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem (co najmniej 80% ilości)
oraz wykonanie (co najmniej 80% ilości) pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni powyżej
gruntu rodzimego (wykop) lub nasy
powego (nasyp), z wyłączeniem dostaw materiałów i
usług, a więc prace zdefiniowane w IDW jako Kluczowe Zadania. Innymi słowy, zamawiający
wskazuje, że będzie traktował te zadania jako kluczowe, niezależnie od specyfiki i wymagań

konkretnego projektu. Co wi
ęcej, tego rodzaju zastrzeżenia osobistego wykonania przez
wykonawcę określonych zadań pojawiały się w dokumentacjach innych postępowań
zamawiającego prowadzonych w przeszłości. Dla przykładu w pkt 5.5 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla postępowania pn. Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w
ciągu drogi krajowej nr 46
opublikowanej w listopadzie 2017 r., zamawiający zastrzegł
obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia tj.
nawierzchni bitumicznej, łącznie z wytworzeniem (co najmniej 80% ilości) i wbudowaniem
mieszanek bitumicznych oraz pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu
rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z wyłączeniem dostaw materiałów i usług. Te
same wymagania pojawiły się w prowadzonym przez tego samego zamawiającego
postępowaniu którego przedmiotem był projekt i budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi
krajowej nr 50, opublikowanym w kwietniu 2021.
Wskazane powyżej okoliczności w ocenie
odwołującego potwierdzały w sposób nie budzący wątpliwości, że zamawiający w praktyce
stosuje wyjątek dotyczący możliwości zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania
kluczowych zadań obejmujących wykonanie nawierzchni trasy głównej oraz pozostałych
warstw konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu rodzimego lub nasypowego jako zasadę
niepowiązaną w żaden sposób z realiami, specyfiką i uwarunkowaniami danego zamówienia.
To działanie pozostaje w sprzeczności z celem art. 121 pkt 1 Pzp, stanowiącego wyjątek od
ogólnych reguł Pzp pozwalających wykonawcy korzystać ze zdolności innych podmiotów, w
tym powierzać wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Odwołujący zauważył, że w
przedmiotowych postępowaniach SWZ nie zawierają żadnego dokładnego uzasadnienia
oraz wskazania racjonalnych powodów, które mogłyby potwierdzić, że zamawiający
przeprowadził przed jej sporządzeniem analizę konieczności zastrzeżenia osobistego
wykonania Kluczowych Zadań przez wykonawcę. Tego rodzaju analiza powinna była zostać
przeprowadzona przez zamawiającego ze względu na szczególny charakter art. 121 pkt 1
Pzp i konieczność ścisłej wykładni tego przepisu. W rezultacie, na podstawie informacji
zawartych w SWZ, nie można w żaden sposób przesądzić czy Kluczowe Zadania określone
w pkt. 6.6 IDW mają rzeczywiście kluczowy charakter w konkretnych okolicznościach
prowadzonych postępowań. Co więcej, na podstawie dostępnych danych oraz praktyki
innych postępowań organizowanych przez zamawiającego, można dojść do zupełnie
odmiennego wniosku, a mianowicie, że zastrzeżenie osobistego wykonania Kluczowych
Zadań przez wykonawcę miało de facto charakter automatyczny i było pozbawione
szczegółowej refleksji uwzględniającej kontekst i specyfikę zamówienia będącego
przedmiotem postępowań. Dodatkowo, zgodnie ze wspomnianym wcześniej orzecznictwem
KIO, uznanie
określonych prac za kluczowe powinno być uzależnione od tego czy do ich
wykonania konieczne jest rzeczywiście osobiste zaangażowanie wybranego wykonawcy, np.
ze względu na szczególne osobiste cechy, kwalifikacje, wiedzę fachowy zespół itp. W ocenie

KIO, n
awet konieczność realizacji prac budowlanych, o bardzo złożonym charakterze, nie
daje automatycznej podstawy do ograniczenia dostępu podwykonawców do udziału w
realizacji zamówienia. Praktyka realizacji projektów drogowych i autostradowych w Polsce
pokazuj
e, że wykonanie nawierzchni trasy głównej oraz pozostałych warstw konstrukcji
nawierzchni powyżej gruntu rodzimego lub nasypowego nie wymaga rzadkiego
doświadczenia lub specjalnych kwalifikacji zawodowych. Z perspektywy realizacji dużych
inwestycji drogowy
ch o wiele bardziej istotne znaczenie ma prawidłowe zaprojektowanie i
wykonanie robót ziemnych, zwłaszcza w obrębie podłoża, czyli gruntów rodzimych czy
obiektów mostowych. W tym względzie prowadzenie prac dotyczących nawierzchni drogi nie
wymaga, poza wyk
ształceniem kierunkowym i posiadaniem standardowych uprawnień,
żadnych dodatkowych bądź trudnych do zdobycia kwalifikacji. Ponadto, na polskim rynku
funkcjonuje wiele podmiotów specjalizujących się w realizacji robót dotyczących nawierzchni
bitumicznych. S
pecjalizacja ta jest niezależna od zdolności do wykonywania pozostałych
elementów składających się na inwestycję drogową. W rezultacie, zamawiający nie miał
racjonalnych podstaw uzasadniających zastrzeżenie wykonania tego rodzaju zadań
osobiście przez wybranego wykonawcę. W praktyce, nie ma więc żadnych istotnych i
usprawiedliwionych przeszkód, aby wszystkie roboty składające się na Kluczowe Zadania
mogły zostać wykonane przez podmiot trzeci (np. jako podwykonawca udostępniający
wykonawcy własne zdolności techniczne). Podsumowując odwołujący stwierdził, że nie ma
wątpliwości, iż prace określone w IDW jako Kluczowe Zadania nie spełniają warunków do
uznania ich za „kluczowe zadania” w rozumieniu art. 121 pkt 1 Pzp. W rezultacie,
zastrzeżenie ich przez zamawiającego w SWZ do osobistego wykonania przez wykonawcę
stanowi naruszenie Pzp.
Dalsza część uzasadnienia odwołań dotyczyła abstrakcyjnego wyznaczenia limitu
Kluczowych Zadań jakie mogą zostać wykonane przez podwykonawcę lub podmiot
udostępniający zdolności.
R
easumując, w ocenie odwołującego, zastrzeżenie przez zamawiającego obowiązku
osobistego wykonania Kluczowych Zadań przez wykonawcę, o treści takiej jak określona w
pkt 6.6 oraz 12.1 IDW, narusza art. 121 pkt 1 Pzp w związku z art. 16 pkt 1 Pzp.
Po pierwsz
e, zastrzeżenie tego rodzaju postanowienia w SWZ ogranicza swobodę
wykonawcy w zakresie wyboru części zamówienia jaka może zostać powierzona podmiotom
trzecim. W efekcie, ograniczeniu ulega też krąg podmiotów mogących wziąć udział w
postępowaniu i uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Nie ma więc wątpliwości, że
bezpośrednim skutkiem przedmiotowego zastrzeżenia jest ograniczenie konkurencji w
postępowaniu oraz istotne zawężenie możliwości udziału w nim innych wykonawców, w tym
małych i średnich przedsiębiorców, którzy posiadają zdolności do wykonania prac
składających się na Kluczowe Zadania jako podwykonawcy lub podmioty udostępniające

zasoby. Tak daleko idące negatywne skutki dla konkurencyjności postępowania stanowi
naruszenie art. 16 pkt 1 Pzp
, który nakazuje zamawiającemu przygotowanie i prowadzenie
postępowań w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie wykonawców.
Po drugie, prace określone przez zamawiającego w pkt. 6.6 IDW nie spełniają kryteriów do
uznania ich za klucz
owe w rozumieniu art. 121 pkt 1 Pzp. W tym względzie wykonanie
nawierzchni trasy głównej oraz pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni nie może być
uznane za najważniejszy element budowy obwodnicy. Dodatkowo, SWZ nie zawiera
żadnych argumentów, które wskazywałyby, że akurat tego rodzaju prace mają największe
znaczenie dla zamawiającego w konkretnych okolicznościach przedmiotowego zamówienia.
Nie budzi też żadnych wątpliwości, że roboty zdefiniowane w IDW jako Kluczowe Zadania
nie obejmują czynności, które wymagałyby osobistego zaangażowania wybranego
wykonawcy, jego (konkretnie) szczególnych kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia lub
fachowego zespołu bądź zaawansowanego technologicznie sprzętu, których nie mógłby
posiadać inny podmiot – występujący np. w roli podwykonawcy.

Jeśli chodzi o zarzut przygotowania przez zamawiającego opisu przedmiotu
zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, odwołujący wyjaśnił, że
postanowienia SWZ, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu zamówienia, nie mogą
pr
owadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji w postępowaniu oraz zawierać
wymogów nieuzasadnionych rzeczywistymi potrzebami zamawiającego. W tym względzie, z
orzecznictwa KIO wynika, że, co prawda, zamawiający ma pełne prawo tak opisać przedmiot
zamówienia, aby zapewnić jak najlepszą realizację swoich potrzeb, niemniej nie jest to
prawo nieograniczone. Swoboda zamawiającego nie może bowiem w sposób
nieuzasadniony zawężać kręgu wykonawców, którzy mogą wykonać przedmiot zamówienia.
Zatem, oceniając opis przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z art. 99 ust. 4 Pzp,
należy zawsze ustalić, czemu służą jego poszczególne elementy – czy są one uzasadnione
istotą i celem zamówienia, czy też, nie służąc żadnym obiektywnie uzasadnionym
potrzebom, zawężają krąg wykonawców mogących zamówienie wykonać.
Odwołujący wskazał, że zamawiający nie przedstawił w SWZ żadnych racjonalnych i
przekonujących wyjaśnień uzasadniających, że tego rodzaju zastrzeżenie osobistego
wykonania Kluczowych Zadań przez wykonawcę jest konieczne do zaspokojenia
racjonalnych i obiektywnych potrzeb zamawiającego. Co więcej, na podstawie całokształtu
działalności zamawiającego można wysnuć wniosek, że uwzględnianie prac dotyczących
nawierzchni trasy głównej oraz pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni jako osobistego
obowiązku wykonawcy nie ma charakteru obiektywnego, lecz jest automatycznie stosowane
do
wszystkich
postępowań
przetargowych
dotyczących
inwestycji
drogowych
organizowanych przez zamawiającego. Uwzględniając powyższe okoliczności, zdaniem

odwołującego, nie ma wątpliwości, że zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób
ograniczający możliwość złożenia ofert przez dużą część wykonawców zainteresowanych
udziałem w obu postępowaniach oraz istotnie zawęził możliwość realizacji części
zamówienia przez mniejszych podwykonawców oraz podmioty udostępniające zdolności
techniczne i kwalifikacje zawodowe. Biorąc pod uwagę orzecznictwo KIO, zgodnie z którym,
[...]
zasada uczciwej konkurencji oznacza konieczność zapewnienia w postępowaniu
waru
nków nieskrępowanego, niezakłóconego konkurowania
, nie sposób zakwestionować
twierdzenia, że sposób opisu zamówienia dokonany przez zamawiającego w SWZ utrudnia
uczciwą konkurencję. Tym samym, w ocenie odwołującego, zamawiający przygotowując opis
zamówienia w SWZ w ten sposób, że zastrzegł w pkt 6.6 oraz 12.1 IDW obowiązek
osobistego wykonania przez wykonawcę Kluczowych Zadań, które to zastrzeżenie w sposób
nieracjonalny i nieuzasadniony obiektywnymi potrzebami zamawiającego ogranicza
możliwość złożenia ofert w obu postępowaniach, rażąco naruszył dyspozycję art. 99 ust. 4 w
związku z art. 16 pkt 1 Pzp.

W podsumowaniu obu uzasadnień odwołujący nadmienił, że problematyka
przedstawiona w odwołaniach, na gruncie tożsamego stanu faktycznego, była już
przedmiotem
rozważań Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący wyjaśnił, że w wyroku z
dnia 5 lipca 2021, orzekając w połączonych sprawach o sygnaturze 1381/21 oraz 1388/21
KIO w całości podzieliła jego poglądy, stwierdzając między innymi, iż Izba podziela pogląd
zawarty
w wyroku z 12 stycznia 2021 r, w sprawie o sygn. akt KIO 3321/20. KIO stwierdziła
również iż roboty dotyczące zastrzeżone przez zamawiającego jako kluczowe nie są
skomplikowane, ani wysoce specjalistyczne. Przeciwnie, należy uznać, że mają one
charakter p
owtarzalny i powszechny. Wiedza posiadana przez skład orzekający z urzędu
oraz doświadczenie życiowe skłania do przekonania, że trudniejsze projektowo i
konstrukcyjnie oraz rzadziej zamawiane są obiekty mostowe, które nie zostały zastrzeżone
przez zamawiaj
ącego. O braku szczególnego charakteru prac dotyczących nawierzchni trasy
głównej oraz pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni świadczą również warunki udziału
w postępowaniu opisane przez zamawiającego. Zamawiający w żadnym z nich nie wymagał
kompetenc
ji w wykonaniu prac, które zastrzegł jako kluczowe. Podsumowując, zastrzeżenia
osobistego wykonania przez wykonawcę Kluczowych Zadań zawarte w pkt. 6.6 oraz 12.1
IDW powinny zostać usunięte w SWZ, zaś pkt. 11.1 IDW powinien zostać zmodyfikowany w
zakresie
w jakim odnosi się do punktu 6.6 IDW, aby zagwarantować przeprowadzenie
postępowania w sposób proporcjonalny oraz zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
oraz równe traktowanie wykonawców.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego w obu sprawach po stronie
odwołującego zgłosił wykonawca Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 7
października 2021 r. zamawiający złożył odpowiedzi na odwołania w obu
sprawach.
W obu złożonych odpowiedziach na odwołania zamawiający wniósł o:
- um
orzenie postępowania odwoławczego ponieważ dalsze postępowanie stało się zbędne,
z powodu zmodyfikowania przez zamawiającego treści SWZ w postępowaniach;
ewentualnie
-
oddalenie odwołań w całości, jako całkowicie bezzasadnych;
-
obciążenie kosztami postępowania odwoławczego odwołującego;
-
zasądzenie od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego (wynagrodzenie
pełnomocnika) w kwocie 3 600 PLN.

W uzasadnieniu odpowiedzi na odwołania zamawiający w pierwszej kolejności opisał
okoliczności związane z wniesieniem obu odwołań tj. podał treść zarzutów i żądań oraz
krótko przytoczył argumentację odwołującego.

W dalszej kolejności zamawiający wskazał w jaki sposób dokonał modyfikacje treści
SWZ w obu postępowaniach. Zamawiający opisał w jaki sposób dokonał modyfikacji w sekcji
numer: II.1.4
oraz II.2.4 ogłoszenia o zamówieniu, pkt 6.6 IDW oraz treść Subklauzuli 4.1
[Ogólne zobowiązania Wykonawcy] Danych kontraktowych , a także sekcji nr IV.2.2, IV.2.6 i
IV.2.7 ogłoszenia o zamówieniu.
W tym zakresie zamawiający wyjaśnił, że intencją wprowadzonych przez niego zmian SWZ
było, aby roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni trasy głównej, łącznie z
wytworzeniem i wbudowaniem oraz wyk
onaniem pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni
powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), były wykonane w całości przez
wykonawcę składającego ofertę w postępowaniu. W ocenie zamawiającego bowiem,
wykonanie nawierzchni trasy głównej stanowi kluczową cześć zamówienia zarówno pod
względem ilościowym, pod względem stopnia skomplikowania, a przede wszystkim pod
względem jakościowym. Mając na uwadze powyższe, zamawiający uznał, że postępowanie
odwoławcze w obu sprawach powinno zostać umorzone, ponieważ na dzień wyrokowania
przez KIO z obrotu prawnego wyeliminowano zapisy SWZ objęte Odwołaniem.
Kontynuowanie postępowania odwoławczego w tym zakresie należy zatem uznać za zbędne
w rozumieniu art. 568 pkt 2 Pzp.
W ostatniej części odpowiedzi na odwołania zamawiający odniósł się do zastrzeżenia
obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań. W tym zakresie zamawiający wskazał,
że w inwestycjach drogowych realizowanych przez niego, także w przedmiotowych
zadaniach, konstrukcja trasy głównej (tj. wykonanie poszczególnych warstw wraz z
nawierzchnią) jest centralną, najistotniejszą częścią udzielanych zamówień i jako taka może
stać się przedmiotem zastrzeżenia kluczowego zadania. Warstwy konstrukcyjne oraz
nawierzchnia trasy głównej (gdzie przenoszony jest największy ruch w tym ruch pojazdów

ciężkich), są najbardziej kluczowym zadaniem jakie należy wykonać realizując inwestycję
drogową na drodze klasy ekspresowej lub autostradzie. Są najistotniejszym elementem całej
inwestycji, jaką jest budowa danej drogi. Poprawność wykonania tak zdefiniowanego
kluczowego zadania rzutuje w sposób bezpośredni na trwałość całości konstrukcji w tym
także w okresie po upływie okresu gwarancji jakości, bezpieczeństwo ruchu drogowego,
efektywne i racjonalne wykorzystywanie środków publicznych, w tym środków pochodzących
z dofinansowania Unii Europejskiej. Wymagania technologiczne i techniczne dotyczące
realizacji robót konstrukcyjnych nawierzchni dróg ekspresowych sprawiają, że mają one
charakter skomplikowanych i wymagających dużego doświadczenia przy ich wykonywaniu.
Roboty te wymagają szczególnej dbałości o jakość, co wynika m.in. z oczekiwania
długotrwałości konstrukcji jezdni (dla drogi klasy A i S konstrukcja projektowana jest na 30
lat). Aby móc to osiągnąć należy zadbać o optymalne rozwiązania technologiczne i
organizacyjne. Wymaga to dużej wiedzy inżynierskiej dla zapewnienia sprawnego przebiegu
procesów technologicznych związanych z zapewnieniem ciągłość pracy ludzi, zestawów
maszyn, transportu. Wymusza to podejmowanie szeregu szybkich decyzji logistycznych,
zapewniających pełny fronty robót i ich najwyższą jakość. Ponadto zamawiający podkreślił,
że szereg specyficznych cech budownictwa drogowego, w szczególności liniowy wymiar
przedsięwzięcia powodujący ciągłą zmienność frontu robót. W trakcie trwania robót
budowlanych zmieniają się warunki ich realizacji, mające wpływ na technologię
wykonywanych robót nawierzchniowych, w tym pogodowe, na które narażone są roboty
konstrukcyjne nawierzchni, a szczególnie roboty bitumiczne. Przy realizacji tego typu robót
drogowych występuje duże ryzyko związane z koniecznością zachowania wysokiego reżimu
technologicznego, materiałów, czy wykorzystywanego sprzętu, dlatego też koniecznym jest
ciągły nadzór po stronie wykonawcy nad jakością robót jak i wbudowywanych w konstrukcje
nawierzchni materiałów. Mając na względzie, że roboty nawierzchniowe prowadzone są w
sposób ciągły przy zachowaniu reżimów technologicznych powoduje to, że ich wymiar i
wpływ na ścieżkę krytyczną harmonogramu przedsięwzięcia jest najistotniejszy. Biorąc to
wszystko pod uwagę ciężko nie uznać, że roboty związane z wykonaniem konstrukcji
nawierzchni nie są kluczowe i nie najważniejsze w realizacji budowy drogi ekspresowej.
Powyższe roboty mają również istotny wpływ na trwałość, funkcjonowanie i bezpieczeństwo
oddanej do ruchu drogi ekspresowej. Jakość wykonania robót konstrukcyjnych przenosi się
wprost na uzyskane parametry eksploatacyjne nawierzchni, takie jak równość podłużna,
równość poprzeczna, szorstkość, co z kolei wpływa na komfort i bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego. Drogi kasy A i S prowadzą ruch, w tym ruch ciężarowy o
najwyższych obciążeniach i najwyższej intensywności nieporównywalny z innymi drogami.
Jakiekolwiek przerwy na naprawy i remonty na tych dr
ogach powodują nieporównywalne do
innych dróg wymierne straty gospodarcze. Ponadto drogi te muszą przenieść również

obciążenia klasy STANAG (pojazdy wojskowe). Konstrukcja (nie mylić z warstwą ścieralną
nawierzchni) pod takimi obciążeniami musi pracować bezawaryjnie przez kilkadziesiąt lat.
Dla obiektów inżynierskich konstrukcją przenoszącą obciążenia jest sam obiekt.
Nawierzchnia na nim pełni rolę uszczelniającą i eksploatacyjną (równość, szorstkość,
odprowadzenie wody). Dla drogi klasy A i S konstrukcją przenoszącą obciążenia jest pakiet
warstw konstrukcyjnych (bitumicznych lub betonowych) obliczony na 30-
letnią prognozę
wzrostu ruchu, leżący na przygotowanym poprzez roboty ziemne podłożu o wymaganej
nośności. Każda z tych warstw pełni odrębną rolę w całej konstrukcji nawierzchni i błąd w
wykonaniu którejkolwiek powoduje skrócenie żywotności eksploatacyjnej całej konstrukcji
nawierzchni, a czasem nawet konieczność jej całkowitej wymiany. Tym samym dla budowy
drogi krajowej konstrukcja oraz nawierzchnia są zawsze elementami o identycznym stopniu
istotności. Także zakres robót związany z osobistym wykonaniem kluczowej części
zamówienia w zakresie ułożenia konstrukcji z mieszanki mineralno-bitumicznej w ocenie
z
amawiającego jest skomplikowany oraz wysoko specjalistyczny. Aby wykonać takie roboty
w
ykonawca powinien posiadać odpowiedni park maszynowy wraz ze specjalistycznymi
maszynami i urządzeniami, tj. rozściełacz, walce gumowe, walce stalowa oraz system
monitorujący układanie warstw z odpowiednią grubością danej warstwy. Prawidłowe
wykonanie powyższych prac wpływa na uzyskanie optymalnych wyników określonych w
SST, stanowiących część dokumentacji przetargowej. Wykonanie przez wykonawcę warstw
bitumicznych wiąże się oprócz wykonania nawierzchni również z wytworzeniem samej
mieszanki mineralno-asfaltowej. W tym celu w
ykonawca powinien legitymować się własną
wytwórnią mas bitumicznych, postawioną na placu budowy, co pozwala na ewentualną
sprawną zmianę parametrów wytwarzanej mieszanki oraz dowóz mieszanki na plac budowy
w optymalnej dla niej temperaturze oraz czasie. Wytwarzanie mieszanki mineralno-
bitumicznej poza placem budowy zlecane podwykonawcy najczęściej stanowi zasadniczą
przyczynę niedotrzymania parametrów mieszanki, podobnie jak i przestoje na trasie podczas
jej transportu.
Poza tym, roboty polegająca na ułożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej to
ostatnie roboty, jakie należy wykonać na placu budowy. Nieprawidłowe ułożenie warstw lub
nieosiągnięcie zakładanych parametrów z jakichkolwiek innych przyczyn wiąże się z
dodatkowymi robotami polegającymi na konieczności frezowania nawierzchni. Poza tym, ten
zakres robót budowlanych jest wysoce kosztotwórczy. Opóźnienie na tym etapie robót ma
również kluczowe znaczenie dla dotrzymania czasu na ukończenia inwestycji, a tym samym
oddanie drogi do ruchu, ponieważ opóźnienie wpływa również na ostatni zakres prac
związany z malowaniem oznakowania poziomego. Dodatkowo, wybór wykonawcy zdolnego
do samodzielnego wykonania kluczowych zadań daje zamawiającemu znacznie większą
gwarancję, że w toku postępowania przetargowego zostanie wyłoniony podmiot posiadający
odpowiednie zaplecze, dający gwarancję należytego wykonania umowy w tym kluczowych

zadań, podmiot o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Wskazanie kluczowych zadań do
osob
istego wykonania zapewnia udział w postępowaniu przetargowym wykonawców, którzy
posiadają w odpowiednie zaplecze kadrowo-sprzętowe, technologiczne oraz know-how
pozwalające na sprawną i zgodną z kontraktem realizację zamówienia.
W ocenie zamawiającego odwołujący niezasadnie ograniczył kluczowy element robót do
elementów specjalistycznych. Przy robotach wysoce specjalistycznych wręcz pożądane jest
powierzanie ich podwykonawcom specjalizującym się tylko w danej wąskiej dziedzinie (np.
palowanie). Natomiast el
ementem kluczowym dla dróg będą zawsze i wyłącznie ich
konstrukcje jezdne bezpośrednio przenoszące obciążenia ruchowe, których poprawne
wykonanie, jako całości pakietu warstw gwarantuje osiągnięcie wymaganej trwałości
eksploatacyjnej i osiągnięcie celu, na który wydatkowano publiczne środki. Zamawiający w
zakresie „kluczowego zadania” nie wymaga od wykonawcy wysoko specjalistycznej wiedzy
niedostępnej dla doświadczonego w robotach nawierzchniowych wykonawcy, posiadania
wysokiego technicznego zaawansowania technologii budowy konstrukcji nawierzchni,
ponieważ technologia dla dróg ekspresowych jest ściśle określona w dokumentach
postępowania oraz nie wymaga, aby wykonawca był wąsko specjalizującym się wykonawcą
konstrukcji nawierzchni. Wykonawca winien posiadać określone w SWZ doświadczenie.
Istotą jest, aby przy posiadanym przez siebie potencjale ekonomicznym, finansowym,
kadrowym i sprzętowym był zdolny do osobistego wykonania kluczowego zadania jakim jest
wykonanie konstrukcji nawierzchni.
W ocenie zamawiającego nie sposób podzielić poglądu odwołującego, zgodnie z którym
zaprojektowanie i wykonanie robót ziemnych ma bardziej istotne znaczenie niż wykonanie
nawierzchni. W opinii zamawiającego są to elementy równie istotne, wzajemnie powiązane i
nieuprawnionym
jest dokonywanie podziału zaprezentowanego w odwołaniu. Nawierzchnia
na trasie głównej na której przenoszony jest najcięższy ruch, na drodze klasy S, która
docelowo stanowić będzie jeden z głównych korytarzy komunikacyjnych i transportowych w
kraju, a doce
lowo i jeden z istotniejszych w tej części Europy musi gwarantować najwyższą
jakość wykonania. To parametry nawierzchni mają kluczowe znaczenia dla bezpieczeństwa
(parametr szorstkości nawierzchni) czy komfortu jazdy (równość poprzeczna i podłużna).
Zamawi
ający wyjaśnił, że z jego doświadczeń opartych na statystykach wynika, że z pośród
zadań realizowanych na drogach krajowych, gdzie nie zostało dokonane zastrzeżenie
kluczowych zadań, tj. wykonanie konstrukcji nawierzchni, a więc tam gdzie nie było rygoru
o
sobistego wykonania, większość zadań była realizowana przez generalnych wykonawców,
bez udziału podwykonawców. Z powyższego wynika, że wykonawcy angażując własny
potencjał kadrowy i sprzętowy w realizację robót nawierzchniowych postrzegają je jako
roboty i
stotne, w tym jako roboty o znacznej wartości w odniesieniu do całości zadania, gdzie
przy zleceniu wykonania tych robót podwykonawcy narażałoby ich na ryzyko poniesienia

dodatkowych kosztów związanych z frezowaniem i układaniem nowych warstw konstrukcji
n
awierzchni, a tym samym na ryzyko niedotrzymania czasu na ukończenie.
Zdaniem zamawiającego zastrzeżenie kluczowego zadania w przedmiotowym zamówieniu
nie naruszało, także zasady równego traktowania wykonawców oraz nie ograniczało
konkurencji, co koreluje
z dyrektywami płynącymi z przepisów Pzp oraz orzecznictwa KIO.
Zastrzeżenie kluczowego zadania do wykonania w obu postępowaniach nie pozbawia
wykonawców uprawnienia do wzięcia udziału w postępowaniu jako wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 462 ust. 1 Pzp wykonawca może
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W myśl natomiast art. 99 ust. 4
Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Pomimo
stosowania od 2017 r. zastrzeżenia osobistego wykonania, zamówienia udzielane przez
GDDKiA niezmiennie cechuje wysoka konkurencyjność postępowań. W postępowaniach
GDDKiA na roboty budowlane wpływa średnio 7 ofert (7,1 w 2019 r.), co znacząco
przewyższa dane ogólnopolskie przekazywane przez Prezesa UZP w Sprawozdaniu o
funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych (średnia liczba ofert składanych w
postępowaniach o zamówienia publiczne w 2019 r. to 2,42). Dla budowy drogi krajowej klasy
S, jakość wykonania nawierzchni drogi stanowi bez wątpienia istotny element kluczowy.
Zamawiający określając zakres osobistego wykonania przez wykonawcę nawierzchni trasy
głównej, łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem oraz wykonanie pozostałych warstw
konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), dążył
więc do uniknięcia sytuacji, w której to niedoświadczony, nieposiadający odpowiedniego
zaplecza technicznego, logistycznego i kadrowego oraz przede wszystkim zweryfikowanego
doświadczenia do realizacji inwestycji podmiot, podejmie się realizacji kluczowych
elementów zamówienia, które w przedmiotowym przypadku realizowane będą w
najwyższych standardach jakościowych. Należy przy tym wskazać, że wykonawca, który
samodzielnie
nie jest w stanie wykonać wskazanego przez zamawiającego w SWZ zakresu
zamówienia, na gruncie przepisów Pzp jest uprawniony do nawiązania współpracy z innym
podmiotem w ramach konsorcjum, co umożliwi spełnienie warunków stawianych przez
zamawiającego w postępowaniu.
Ponadto zamawiający wskazał, że zastrzeżony obowiązek osobistego wykonania części
robót został skorelowany z warunkami udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i
doświadczenia w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, m.in. co

najmniej: 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi
lub ulicy min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto, a także
m.in. wskazać osobę proponowaną do pełnienia funkcji kierownik budowy posiadającą
doświadczenie zawodowe wynoszące minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1
lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową
dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 200 000 000,00
PLN netto każde, na stanowisku/stanowiskach: (i) kierownika budowy; lub (ii) kierownika
robót drogowych dla odcinka o długości min. 4 km.; lub (iii) kierownika robót mostowych dla
budowy lub przebudowy co najmniej 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy
I i długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami
obiektu; lub (iv) inżyniera kontraktu; lub (v) inżyniera rezydenta. Tym samym, powyższych
wymagań nie spełniają przedsiębiorcy działający na rynkach lokalnych i wykonujący roboty
drogowe na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. Podkreślić bowiem należy,
iż wymagania dotyczące wykonania nawierzchni na drogach niższej kategorii niż GP są
zdecydowanie niższe. Drogi klasy GP mogą należeć co do zasady do kategorii dróg
krajowych lub dróg wojewódzkich. Odcinki wykonywanych robót budowlanych na drogach
ekspresowych kilometrażowo są zdecydowanie dłuższe niż w przypadku inwestycji na
drogach innych zarządców. Dlatego też, zdaniem zamawiającego wybór wykonawcy
zdolnego do samodzielnego wykonania kluczowych zadań w nin. postępowaniu (którego
doświadczenie w tym zakresie jest badane przez zamawiającego w toku weryfikacji
spełniania warunków udziału w postępowaniu), umożliwia zamawiającemu, wyłonienie
podmiotu posiadającego odpowiednie doświadczenie, zaplecze kadrowe, dającego
gwarancję należytego wykonania umowy, w tym kluczowych zadań, a tym samym podmiotu
o ustabilizowanej pozycji rynkowej, i zweryfikowanym przez z
amawiającego doświadczeniu
korespondującym z zastrzeżonym kluczowym zadaniem. Osobiste zaangażowanie
wybranego wykonawcy w kluczowe zadania, zwiększa bowiem prawdopodobieństwo
prawidłowego wykonania tegoż ważnego dla inwestycji szczególnego elementu, a w
konsekwencji również całego przedmiotu zamówienia, z należytą starannością oraz w
wyznaczonych przez z
amawiającego terminach, ważnych dla strategii polityki transportowej i
komunikacyjnej Państwa.
W ocenie zamawiającego, odwołujący nie przedstawił również żadnych dowodów na
poparcie swoich stwierdzeń jakoby prace dotyczące wykonania nawierzchni trasy głównej, w
tym nawierzchni bitumicznej, były pracami standardowymi. W treści odwołania próżno
szuka
ć rzeczowego, merytorycznego wywodu. Odwołujący w zasadzie koncentruje się tylko
na przywoływaniu orzeczeń KIO zapadłych w innych stanach faktycznych.

Na podstawie dokumentacji przedmiotowych
postępowań, złożonych dowodów oraz
biorąc pod uwagę stanowiska stron, Izba ustaliła i zważyła, co następuje:

Izba uznała, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia w obu
postępowaniach oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, czym wypełnił materialnoprawne przesłanki dopuszczalności odwołań,
o
których mowa w art. 505 ust. 1 Pzp. Ponadto Izba stwierdziła, że nie została wypełniona
żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem któregokolwiek z odwołań na podstawie art.
528
Pzp i skierowała oba odwołania na rozprawę w zakresie podniesionych zarzutów.
Wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 525 ust. 1-3 Pzp, Izba stwierdziła
skuteczność zgłoszonych przystąpień przez wykonawcę Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (zwanego dalej: „przystępującym”), do udziału w postępowaniu
odwoławczym po stronie zamawiającego w obu sprawach. W związku z tym ww. wykonawca
stał się uczestnikiem postępowania odwoławczego.
Zamawiający wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego z uwagi na to, że
dalsz
e postępowanie stało się zbędne z powodu zmodyfikowania przez zamawiającego
treści SWZ w obu postępowaniach. Na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron
pełnomocnik odwołującego oświadczył, że zgadza się ze stanowiskiem zamawiającego, iż
dalsze postępowanie w obu sprawach stało się zbędne z powodu zmodyfikowania przez
zamawiającego treści SWZ. Ponadto odwołujący wyjaśnił, że zamawiający zmodyfikował
postanowienia SWZ w sposób niezgodny z żądaniami wynikającymi z odwołań. Tym samym
odwołujący stwierdził, że w przypadku nieuwzględnienia stanowiska o zbędności
postępowania odwoławczego w obu sprawach, podtrzymuje zarzuty obu odwołań.
Izba nie uwzględniła powyższego wniosku stron co oznaczało, że nie znalazła podstaw do
umorzenia postępowania z uwagi na to, że jego dalsze prowadzenie stało się zbędne.
Zgodnie z treścią art. 568 pkt 2 Pzp Izba umarza postępowania odwoławcze, w formie
postanowienia, w przypadku stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z innej
przyczyny zbędne lub niedopuszczalne. Przedmiotowa przesłanka stanowi swoiste novum
na gruncie Pzp i została wprowadzona nowelizacją, która weszła w życie od 1 stycznia 2021
r., przez co nie doczekała się ona zbyt rozbudowanego orzecznictwa. Jednakże mając na
uwadze założenie o spójności i zupełności przepisów Pzp w zakresie umorzenia
postępowania odwoławczego, w ocenie składu orzekającego, przesłankę zawartą w ww.
przepisie należy traktować jako sytuację wyjątkową, która powinna być stosowana w
szczególnych przypadkach i taki przypadek nie zaistniał w przedmiotowej sprawie. Ponadto
przyczyna powodująca zbędność postępowania odwoławczego powinna być bezdyskusyjna i
niewątpliwa. Co prawda stanowiska stron co do umorzenia postępowania z uwagi na to, że

jego dalsze prowadzenie stało się zbędne były zgodne, niemniej jednak skład orzekający w
niniejszej
sprawie uznał, że nie można było poprzestać wyłącznie na tym stwierdzeniu,
ponieważ należało wziąć pod uwagę całość okoliczności składających się na przedmiotową
kwestię. Założenie to wynika z treści przepisu art. 568 pkt 2 Pzp, która nie odwołuje się do
zgodnego stanowiska stron w zakresie zbędności postępowania, ale narzuca na Izbę
obowiązek wszechstronnego rozważenia stanu faktycznego sprawy, tak aby mogła ona
stwierdzić, że rzeczywiście dalsze postępowanie stało się zbędne.
W ty
m kontekście Izba w pierwszej kolejności zauważyła, że odwołujący mimo tego, że
zgodził się z zamawiającym co do umorzenia postępowania ze względu na to, że jego dalsze
prowadzenie stało się zbędne, to jednocześnie podkreślił, że zamawiający zmodyfikował
p
ostanowienia SWZ w sposób niezgodny z żądaniami wynikającymi z odwołań. Okoliczność
ta wywołała u składu orzekającego uzasadnione wątpliwości co do tego, że jego dalsze
prowadzenie stało się zbędne i pozwoliła przypuszczać, że spór co do kwestionowanych w
odwołaniach postanowień SWZ w dalszym ciągu istnieje pomiędzy stronami. Z tych
względów nie było podstaw do umorzenia postępowania na podstawie art. 568 pkt 2 Pzp.
Ponadto należy dodać, że wskazane powyżej wątpliwości znalazły potwierdzenie
niezwłocznie po oddaleniu przez Izbę wniosku o umorzenie postpowania ze względu na to,
że jego dalsze prowadzenie stało się zbędne, ponieważ strony kontynuowały spór i dążyły do
jego merytorycznego rozpoznania, co ostatecznie
potwierdziło słuszność podjętej decyzji.
Iz
ba dopuściła w niniejszych sprawach dowody z:
1)
dokumentację w obu sprawach przekazaną w postaci elektronicznej, zapisaną na płytach
DVD
, przesłaną do akt sprawy przez zamawiającego w dniu 22 września 2021 r., w tym
w szczególności:
- specyfikacje
warunków zamówienia (zwaną dalej nadal: „SWZ”) wraz z załącznikami w tym
szczególnie Instrukcję dla wykonawców (zwaną dalej nadal: „IDW”);
-
ogłoszenia o zamówieniu;
2)
załączone do obu odwołań:
-
prezentację pt.: Zmiany, nowości i wzajemne oczekiwania z dnia 10 marca 2021 r. (17
slajdów);
-
wyciąg ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania pn. „Projekt i
budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46”;
-
wyciąg ze SWZ dla postępowania pn. „Projekt i budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi
krajowej nr 50”;
3)
załączone do odpowiedzi na odwołanie w sprawie KIO 2733/21;
-
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 6 października 2021 r.;
-
zmianę SWZ z dnia 6 października 2021 r.;

-
zmianę SWZ z dnia 7 października 2021 r.;
4) załączone do odpowiedzi na odwołanie w sprawie KIO 2736/21:
-
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 6 października 2021 r.;
-
zmianę SWZ z dnia 6 października 2021 r.;
-
zmianę SWZ z dnia 7 października 2021 r.
I
zba ustaliła co następuje
W postępowaniu I zamawiający w sekcji II.1.4 ogłoszenia o zamówieniu wskazał –
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 1, Koniec
obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. "Sianów Wschód"/ - początek obwodnicy m. Sławno
/z w. "Bobrowice"/.
W ramach przedmi
otowego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania
usług projektowych, robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie
.
W sekcji II.2.4 ogłoszenia o zamówieniu postępowania I zamawiający opisał zamówienie w
następujący sposób:
Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wykonawca zaprojektuje i wykona w szczególności
następujące Roboty:
-
budowę drogi ekspresowej S-6 od km 165+300,00 do km 470,29 (kilometracja wg
opracowanego PB), z uwzględnieniem zakresu niezbędnego dowiązania do odcinków dróg
sąsiadujących istniejących i projektowanych,
-
węzły drogowe: km 169+051,50 węzeł „Kawno” (typu WB), km 176+589,55 węzeł
„Malechowo” (typu WA), km 181+867,57 węzeł „Karwice” (typu WB), km 187+108,18 węzeł
„Bobrowice” (typu WB),
-
Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP II „Karwice północ” i MOP II „Karwice południe”
km 183+50,
-
Obwód Drogowy (OD) przy węźle „Bobrowice z budynkiem administracyjno-socjalnymi
budynkami towarzyszącymi strefy technicznej i magazynowej,
-
w celu zapewnienia ciągłości przejazdu przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z
drogą ekspresową, w tym także w zakresie istniejącej drogi krajowej nr 6,
-
budowę dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w
celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do
nieruchomości,
-
budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej,


-
budowę i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
-
w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową - skrzyżowania należy wykonać
zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie [6],
-
przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
-utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,
-
obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą
ekspresową,
-
system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy
drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne,
retencyjno-infiltracyjne i inne,
-u
rządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla
zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i
ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,
-
infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi
ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i
urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami
podczyszczającymi i inne,
-
przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej:
urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i
odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych,
urządzeń kolejowych i innych,
-
wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i
innych,
-
sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
-
oświetlenie drogowe,
-
organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
-
oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie
zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,
-
po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe
– wykonane na potrzeby Wykonawcy
i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
-
wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez
Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu
technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,


-
wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą
z przyjętych rozwiązań,
-
System Zarządzania Ruchem,
--
wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów
.
W zakresie
warunków udziału w postępowaniu I konieczne jest wykazanie przez wykonawcę
odpowiednich zdo
lności technicznych i kwalifikacji zawodowych. W tym względzie
wykonawca musi (pkt 8.2.4.1., 8.2.4.2. i 8.2.4.3. IDW):
1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w
okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy
min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 000 000,00 PLN netto,
b) budowy lub przebudowy
2 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A lub klasy I,
c) budowy lub przebudowy 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i
długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami
obiektu.
2. Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jaka
zostanie jej powierzona. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą
musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
a)
osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe: Minimum 12 miesięcy doświadczenia w okresie trwania robót
budowalnych przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór
nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o wartości robót co
najmniej 200 000 000,00 PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 4 km lub
Kierownika Robót Mostowych dla budowy lub przebudowy co najmniej 1 obiektu mostowego
o obciążeniu dla klasy A lub klasy I oraz długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m
mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu lub Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera
Rezydenta.
3. Wykonawca musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia następujące narzędzia,
wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne spełniające określone poniżej wymagania:
a) wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych (stacjonarna lub mobilna) o wydajności min
240 Mg/h: minimalna ilość - 1 szt.
b) węzeł betoniarski (stacjonarny lub mobilny) o wydajności min. 30 m3/h, min. ilość 1 szt. +
węzeł zapasowy w promieniu 50 km - 1 szt. Należy zapewnić ciągłość betonowania

c) układarka do układania nawierzchni o szerokości układania nie mniejszej niż 10,5 m -
minimalna ilość - 2 szt.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie
warunków wykonawcy wykazują łącznie.
W postępowaniu II zamawiający w sekcji II.1.4 ogłoszenia o zamówieniu wskazał –
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 2, Budowa
obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" -
początek obwodnicy w. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód".
W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania
usług projektowych, robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie
.
W sekcji II.2.4 ogłoszenia o zamówieniu postępowania II zamawiający opisał zamówienie w
następujący sposób:
Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wykonawca zaprojektuje i wykona w szczególności
następujące Roboty:
-
budowę drogi ekspresowej S-6 od km 188+470,29 do km 211+361,52 (kilometracja wg
opracowanego PB), z uwzględnieniem zakresu niezbędnego dowiązania do odcinków dróg
sąsiadujących istniejących i projektowanych,
-
węzły drogowe: km 191+264,96 węzeł „Sławno” (typu WB), km 195+189,31 węzeł
„Warszkowo” (typu WB), km 199+193,34 węzeł „Wrześnica” (typu WB), km 206+627,62
węzeł „Sycewice” (typu WB),
-w c
elu zapewnienia ciągłości przejazdu przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z
drogą ekspresową, w tym także w zakresie istniejącej drogi krajowej nr 6,
-
budowę dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w
celu przywr
ócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do
nieruchomości,
-
budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej,
-
budowę i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
-
w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową - skrzyżowania należy wykonać
zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie,
-przejazdy awaryjne
oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
-utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,


-
obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą
ekspresową,
-
system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy
drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne,
retencyjno-infiltracyjne i inne,
-
urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla
zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i
ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,
-
infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi
ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i
urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami
podczyszczającymi i inne,
-
przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej:
urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i
odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych,
urządzeń kolejowych i innych,
-
wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i
innych,
-
sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
-
oświetlenie drogowe,
-
organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
-
oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie
zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,
-
po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe
– wykonane na potrzeby Wykonawcy
i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
-
wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez
Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu
technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
-
wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą
z przyjętych rozwiązań,
-
System Zarządzania Ruchem,
-
wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w
zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych
.

W zakresie warunków udziału w postępowaniu II konieczne jest wykazanie przez wykonawcę
odpowiednich zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych. W tym względzie
wykonawca musi (pkt 8.2.4.1., 8.2.4.2. i 8.2.4.3. IDW):
1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w
okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy
min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 000 000,00 PLN netto,
b) budowy lub przebudowy
3 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A lub klasy I,
c) budowy lub przebudowy 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i
długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami
obiektu.
d) budowy lub przebudowy 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i
rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m.
2. Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jaka
zostani
e jej powierzona. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą
musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
a) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe: Minimum 12 miesięcy doświadczenia w okresie trwania robót
budowalnych przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór
nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o wartości robót co
na
jmniej 200 000 000,00 PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 4 km lub
Kierownika Robót Mostowych dla budowy lub przebudowy co najmniej 1 obiektu mostowego
o obciążeniu dla klasy A lub klasy I rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m lub
Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta.
3. Wykonawca musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia następujące narzędzia,
wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne spełniające określone poniżej wymagania:
a) wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych (stacjonarna lub mobilna) o wydajności min
240 Mg/h: minimalna ilość - 1 szt.
b) węzeł betoniarski (stacjonarny lub mobilny) o wydajności min. 30 m3/h, min. ilość 1 szt. +
węzeł zapasowy w promieniu 50 km - 1 szt. Należy zapewnić ciągłość betonowania
c) układarka do układania nawierzchni o szerokości układania nie mniejszej niż 10,5 m -
minimalna ilość - 2 szt.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie
warunków wykonawcy wykazują łącznie.

W pkt 6.6, 11.1 i 12.1 IDW obu postępowań zamawiający wskazał:
- 6.6.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań, tj.
nawierzchni trasy głównej, łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem (co najmniej 80% ilości)
oraz wykonanie (co najmniej 80% ilości) pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni powyżej
gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z wyłączeniem dostaw materiałów i
usług.
W odniesieniu do kluc
zowych zadań zastrzeżonych do osobistego wykonania przez
Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego
zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
odnośnych warunków udziału w postępowaniu
.;
- 11.1
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotów udostepniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6.6. IDW
.;
- 12.1
Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie tych części zamówienia,
które nie zostały zastrzeżone w pkt. 6.6. jako kluczowe zadania
.

W tomie II SWZ obu postępowań zamawiający określił subklauzuli 4.1 w następujący
sposób: Kluczowe zadania do osobistego wykonania przez Wykonawcę: (a) nawierzchnia
trasy głównej, łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem (co najmniej 80% ilości) oraz
wykonanie (co najmniej 80% ilości) pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni powyżej
gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z wyłączeniem dostaw materiałów i
usług
.

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu w obu
postępowaniach. Powyżej wskazane postanowienia zamawiający zmienił w następujący
sposób:
-
do sekcji II.1.4 ogłoszenia o zamówieniu został dodany fragment: (…) w tym wykonania
nawierzchni trasy głównej drogi ekspresowej, łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem oraz
wykonaniem pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop)
lub nasypowego (nasyp) (…),
tożsamy fragment został dodany do sekcji II.2.4 tiret I
ogłoszenia o zamówieniu;
-
pkt 6.6. IDW otrzymał brzmienie: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych zadań, tj. nawierzchni trasy głównej, łącznie z wytworzeniem i
wbudowaniem oraz wykonanie pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu
rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z wyłączeniem dostaw materiałów i usług. W
odniesieniu do kluczowych zadań zastrzeżonych do osobistego wykonania przez


Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego
zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
odnośnych warunków udziału w postępowaniu
;
-
treść subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy] Danych kontraktowych, otrzymała
brzmienie: Kluczowe zadania do o
sobistego wykonania przez Wykonawcę: (a) nawierzchnia
trasy głównej, łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem oraz wykonanie pozostałych warstw
konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z
wyłączeniem dostaw materiałów i usług
.
Treść przepisów dotyczących zarzutów:
- art. 121 pkt 1 Pzp
Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usług
;
- art. 118 ust. 1 Pzp
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekon
omicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych
;
- art. 462 ust. 1 Pzp
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy
;
- art. 99 ust. 4 Pzp
Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby
utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów
;
- art. 16 pkt 1 Pzp
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie wykonawców
.

Izba zważyła co następuje.
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron
Izba uznała, że oba odwołania zasługiwały na uwzględnienie.
Argumentacja odwołującego przedstawiona w uzasadnieniu obu odwołań skupiała się
na dwóch kwestiach. Po pierwsze odwołujący wskazywał, że prace określone w pkt 6.6 IDW
nie stanowią kluczowych zadań w rozumieniu art. 121 pkt 1 Pzp. Po drugie zwrócił uwagę na
abstrakcyjne wyznaczenie limitu Kl
uczowych Zadań jakie mogą zostać wykonane przez
podwykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby.
Zgodnie z treścią art. 552 ust. 1 Pzp, Izba wydając wyrok, bierze za podstawę stan rzeczy
ustalony w toku postępowania odwoławczego. Określenie stan rzeczy ustalony w toku
postępowania odwoławczego
oznacza stan rzeczy ustalony w ramach postępowania
odwoławczego, w okresie od wniesienia odwołania do zamknięcia rozprawy w sprawie. W
związku z tym jednym z głównych założeń wynikających z przedmiotowego przepisu jest to,
że Izba wydając wyrok bierze pod uwagę stan faktyczny ustalony w toku postępowania
odwoławczego.
Przepis art. 552 ust. 1 Pzp miał szczególne znaczenie w okolicznościach przedmiotowej
sprawy, ponieważ zamawiający w okresie pomiędzy wniesieniem odwołania a zamknięciem
rozprawy dokonał modyfikacji treści pkt 6.6 IDW w obu postępowaniach. W ocenie składu
orzekającego oś sporu pomiędzy stronami koncentrowała się przede wszystkim na treści pkt
6.6 IDW,
zatem jego modyfikacja miała znaczenie dla rozstrzygnięcia obu odwołań.
Początkowo treść pkt 6.6 IDW dotyczyła obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych zadań, tj.: nawierzchni trasy głównej, łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem
(co najmniej 80% ilości) oraz wykonanie (co najmniej 80% ilości) pozostałych warstw
konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z
wyłączeniem dostaw materiałów i usług. Jednakże w wyniku modyfikacji treści SWZ z dnia 7
października 2021 r. zamawiający dokonał zmiany pkt 6.6 IDW zastrzegając obowiązek
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, tj.: nawierzchni trasy głównej,
łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem oraz wykonanie pozostałych warstw konstrukcji
nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z wyłączeniem
dostaw materiałów i usług. Jak wynika z porównania pierwotnej treści pkt 6.6 IDW z treścią
ustaloną po przeprowadzonej modyfikacji, należało przyjąć, że modyfikacja doprowadziła
wyłącznie do usunięcia z treści pkt 6.6 IDW zwrotu odnoszącego się do procentowej
wielkości zakresu prac, które zostały uznane przez zamawiającego za kluczowe zadania, tj.
zamawiający usunął zwrot co najmniej 80% ilości. Rodzaj prac uznanych za kluczowe
zadania w postępowaniach pozostał natomiast niezmienny i w dalszym ciągu miał dotyczyć
nawierzchni trasy głównej, łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem oraz wykonanie

pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub
nasypowego (nasyp), z wyłączeniem dostaw materiałów i usług.
Mając na uwadze powyższe ustalenie, w kontekście art. 552 ust. 1 Pzp, skład orzekający
doszedł do przekonania, że w wyniku modyfikacji treści pkt 6.6 IDW z dnia 7 października
2021 r. zdezaktualizowała się argumentacja odwołującego dotycząca abstrakcyjnego
wyznaczenia l
imitu Kluczowych Zadań jakie mogą zostać wykonane przez podwykonawcę
lub podmiot udostępniający zasoby. W związku z tym Izba nie mogła wziąć jej po uwagę, a
orzekanie w tym zakresie stało się bezprzedmiotowe.
Inaczej przedstawia
ła się natomiast sytuacja dotycząca argumentacji odwołującego
wskazująca, że prace określone w pkt 6.6 IDW nie stanowią kluczowych zadań w rozumieniu
art. 121 pkt 1 Pzp. W ocenie składu orzekającego, pomimo dokonanej modyfikacji,
pozostawała ona aktualna, ponieważ nie zmienił się rodzaj prac uznanych przez
zamawiającego za kluczowe zadania w postępowaniach, przez co z tego powodu odwołania
zostały przez Izbę merytorycznie rozpoznane.

Przechodząc do meritum zarzutów wskazanych w obu odwołaniach, skład orzekający
przyznał rację odwołującemu i uznał, że prace określone w pkt 6.6 IDW obu postępowań nie
stanowią kluczowych zadań w rozumieniu art. 121 pkt 1 Pzp. Przyznane zamawiającemu
uprawnienie
wynikające z tego przepisu może odnosić się wyłącznie do kluczowych zadań.
Przepisy Pzp w ślad za przepisami zamówieniowych dyrektyw europejskich, nie precyzują
terminu „kluczowe zadania”. Jak się wydaje, jest to zwrot celowo niedookreślony,
wprowadzony
po to, aby pozostawić zamawiającemu pewną swobodę w tym zakresie,
upoważniając go do uwzględniania takich czynników, jak charakter, zakres, znaczenie lub
przeznaczenie
robót budowlanych, usług czy dostaw. Właściwa odpowiedź na pytanie, które
zadania są kluczowe, może być udzielona tylko w konkretnej sytuacji i na tle konkretnego
stanu faktycznego.
W tym kontekście należy przyjąć, że kluczowe zadania to z pewnością
zadania istotne, krytyczne, wrażliwe z punktu widzenia zagwarantowania należytego
wykonania zamówienia i dlatego wymagające wykonania przez podmiot, którego kwalifikacje
zostały zweryfikowane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dotyczy to przede
wszystkim świadczeń, które zlecono wykonawcy ze względu na jego szczególne kwalifikacje,
umiejętności czy środki zarządzania jakością.
W odpowiedziach na odwołania zamawiający dość obszernie wskazywał, że przedmiotowe
prace są najistotniejszą częścią udzielanego zamówienia, podkreślał ich znaczenie oraz
odwoływał się do własnego doświadczenia w tego rodzaju zamówieniach. W odniesieniu do
stwierdzenia dotyczącego uznania wskazanych w pkt 6.6 IDW prac jako najistotniejszej
części zamówienia, zamawiający nie ustrzegł się jednak pewnej niekonsekwencji, ponieważ
w dalszej części odpowiedzi na odwołania wyjaśnił, że nie podziela poglądu odwołującego,
zgodnie z którym zaprojektowanie i wykonanie robót ziemnych ma bardziej istotne znaczenie

niż wykonanie nawierzchni. Zamawiający przyznał, że są to elementy równie istotne,
wzajemnie powiązane i nieuprawnionym jest dokonywanie podziału zaprezentowanego w
odwołaniu. Skoro inne prace wchodzące w skład przedmiotu zamienienia były równie istotne
jak te uznane za kluczowe zadania, to należało uznać, że zamawiający w sposób
niedopuszczalny dokonał zastrzeżenia dokonanego w pkt 6.6 IDW.
Stanowisko zamawiającego odnoszące się do własnych doświadczeń Izba uznała za
gołosłowne. Zamawiający zwrócił uwagę, że odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów
na poparcie swoich stwierdzeń jakoby prace dotyczące wykonania nawierzchni trasy
głównej, w tym nawierzchni bitumicznej, były pracami standardowymi. Tymczasem
odwołujący załączył do obu odwołań dowody, które miały obrazować pewną praktykę
zamawiającego, który miał traktować jako zadania kluczowe, prace wskazane w pkt 6.6 IDW
niezależnie od specyfiki i wymagań konkretnego projektu. Mając na uwadze zasadę
kontradyktoryj
ności postępowania odwoławczego, skład orzekający nie znalazł powodów do
kwestionowania stanowiska odwołującego w kontekście złożonych dowodów szczególnie, że
zamawiający w zakresie inicjatywy dowodowej pozostał bierny. Jak wskazano wcześniej
zamawiający w odpowiedziach na odwołania przedstawił dość rozbudowaną argumentację,
która nie została poparta żadnymi dowodami, które mogły potwierdzić słuszność stosowanej
przez niego praktyki.
Dodatkowo problematyka przedstawiona w obu odwołaniach, na gruncie analogicznego
stanu faktycznego, była już przedmiotem rozważań Izby. W wyroku z dnia 5 lipca 2021, Izba
orzekając w połączonych sprawach o sygnaturze 1381/21 oraz 1388/21 podzieliła pogląd
zawarty w wyroku z dnia 12 stycznia 2021 r, w sprawie o sygn. akt KIO 3321/20, zgodnie z
którym postawienie wymagania w zakresie osobistego wykonania nie może być jednak
prostą reakcją na potrzebę wzmożonej pieczołowitości przy wykonaniu strategicznego
zamówienia. Aby dany fragment przedmiotu zamówienia uznać za kluczowy i zobowiązujący
wykonawcę do jego osobistego wykonania, niewystarczające jest strategiczne znaczenie
zamówienia, gdyż przepisy ustawy nie różnicują w tym zakresie obowiązków zamawiającego
w zależności od wagi i rangi danego zamówienia. Zastrzeżenie takie winno opierać się na
zindywidualizowanych, obiektywnych okolicznościach zdatnych wykazać, że powierzenie
wykonania zadania w danym zakresie podwykonawcy może rzeczywiście prowadzić do wad
wykonania
zamówienia.
Zamawiający,
w
obliczu
mankamentów
wykonywania
wcześniejszych umów powinien był ocenić, czy trudności te były incydentalne, czy też
systemowe, a nadto winien był rozważyć podjęcie innych działań w postępowaniu dla
zwiększenia prawidłowości wykonywanych prac.

Co istotne dla przedmiotowej sprawy w kontekście uznania, że prace określone w pkt 6.6
IDW nie stanowią kluczowych zadań w rozumieniu art. 121 pkt 1 Pzp, zasadnicze znaczenie
miał inny fragment orzeczenia wydanego w sprawie KIO 1388/21, w którym Izba wprost

stwierdziła, że roboty dotyczące zastrzeżone przez zamawiającego jako kluczowe nie są
skomplikowane, ani wysoce specjalistyczne. Przeciwnie, należy uznać, że mają one
charakter powtarzalny i powszechny, co potwierdza lektura odpowiedzi na odwołanie.
Wiedza posiadana przez skład orzekający z urzędu oraz doświadczenie życiowe skłania do
przekonania, że trudniejsze projektowo i konstrukcyjnie oraz rzadziej zamawiane są obiekty
mostowe, które nie zostały zastrzeżone przez zamawiającego
.
W okolicznościach przedmiotowej sprawy powyższe stanowisko pozostało nadal aktualne.
Podsumowując Izba uwzględniła oba odwołania uznając, zgodnie z żądaniami
odwołującego, że zastrzeżenia osobistego wykonania przez wykonawcę Kluczowych Zadań
zawarte w pkt 6.6 oraz 12.1 IDW powinny zostać usunięte z SWZ, zaś pkt 11.1 IDW
powin
ien zostać zmodyfikowany w zakresie w jakim odnosi się do punktu 6.6 IDW, aby
zagwarantować przeprowadzenie obu postępowań w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców

W związku z powyższym Izba uznała, że oba odwołania podlegały uwzględnieniu i na
podstawie art. 553 zdanie pierwsze Pzp orzekła jak w sentencji. Zgodnie bowiem z treścią
art. 554 ust. 1 pkt 1 Pzp, Izba uwzględnia odwołanie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie zarzutów wskazanych w odwołaniach
spowodowało, iż w przedmiotowym stanie faktycznym została wypełniona hipoteza normy
prawnej wyrażonej w ww. przepisie, ponieważ zamawiający w obu postępowaniach w
sposób nieprawidłowy przygotował wskazane w odwołaniach postanowienia SWZ.

Ponadto Izba wskaz
ała, że podstawą wydania orzeczenia łącznego w sprawach
o sygn. akt KIO 2733/21 i KIO 2736/
21, był art. 556 Pzp.

Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania odwoławczego orzeczono
stosownie do jego wyniku, na podstawie art. 557, 574 i 575 Pzp oraz
§ 5 pkt 1 i w zw. z § 7
ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437),
zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisów

od odwołań uiszczonych przez odwołującego oraz zasądzając od zamawiającego na rzecz
odwołującego koszty poniesione z tego tytułu.

Przewodniczący: …………………………….

…………………………….

…………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie