eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2326/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-09-17
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2326/21

Komisja w składzie:
0: Przewodnicząca:, Renata Tubisz Członkowie: Emil Kawa, Klaudia Szczytowska - Maziarz Protokolant: Adam Skowroński

po
rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 13 września 2021 r. w sprawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 sierpnia 2021r. przez
odwołującego:
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków w
postępowaniu powadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 , 00-874 Warszawa Oddział Kielce ul. Ignacego
Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce
przy udziale przystępującego FABE Polska Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19 B, 02-677
Warszawa po
stronie odwołującego
oraz
przy udziale przystępującego Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 2A, 02-673
Warszawa
po stronie odwołującego
oraz
przy udziale przystępującego Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 12, 00-124
Warszawa
po stronie odwołującego


orzeka

1.
Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu zastrzeżenia przez
zamawiającego osobistego wykonania przez wykonawcę zadań – robót mostowych w
zakresie robót betonowych, które nie mają charakteru kluczowych. Uwzględnia
odwołanie w zakresie zarzutu wymogu wykonania metodą nawisową obiektów
mostowych i nakazuje zamawiającemu zmiany SWZ Tom II Program Funkcjonalno
Użytkowy (PFU) w zakresie pkt 2 i 5 Tabeli nr 1.1. przez rezygnację z wymogu
wykonania metodą nawisową obiektów mostowych. Uwzględnia odwołanie w zakresie
zarzutu co do SWZ Tom II PFU pkt 2 i 5 Tabeli nr 1.1. określenia długości
projektowanych obiektów mostowych oraz wymogu rozstawu podpór pośrednich i
nakazuje zmianę określenia długości obiektów mostowych przez możliwość zmiany +/-
10 % oraz w zakresie wymogu rozstawu podpór pośrednich dla mostu nad rzeką
Czarną Nidą 100m przez możliwość zmiany +/- 10 % a dla nad rzeką Morawką zmianę
ze 100 m na 90 m z możliwością zmiany +/- 10 %.
2.
Kosztami postępowania obciąża odwołującego STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska
10, 05-
800 Pruszków i Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i
Autostrad ul. Wronia 53 , 00-
874 Warszawa Oddział Kielce ul. Ignacego Paderewskiego
43/45, 25-950 Kielce
i
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-
800 Pruszków tytułem wpisu od
odwołania
2.2.
zasądza od zamawiającego Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad ul. Wronia 53 , 00-
874 Warszawa Oddział Kielce ul. Ignacego
Paderewskiego 43/45, 25-
950 Kielce kwotę 10.000 zł 00 gr (słownie: dziesięć
tysięcy złotych zero groszy) na rzecz odwołującego STRABAG Sp. z o.o. ul.
Parzniewska
10,
05-
800 Pruszków stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu połowy wpisu od odwołania. W pozostałym
zakresie
– wynagrodzenia pełnomocników koszty znosi się wzajemnie.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1129) na niniejszy wyrok – w terminie 14 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: …….…………………………………

………………………………………..

……………………………………….

Uzasadnienie

ODWOŁANIE
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie: Budowa obwodnicy Morawicy i Woli
Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, odcinek Morawica – Wola Morawicka (realizacja w
syst
emie „projektuj i buduj”).
Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2412.14.2021.az
Numer ogłoszenia: 2021/S 139-368749 z dnia 21.07.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Odwołanie składane jest w postępowaniu, w którym wartość zamówienia przekracza progi
unijne.
ODWOŁANIE
W imieniu Strabag sp. z o.o., w oparciu o przepis art. 513 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej w skrócie „PZP”, Dz. U. z 2019 r., poz.
2019), wniesiono odwołanie na niezgodne z przepisami PZP czynności i zaniechania
Zamawiającego podjęte w postępowaniu polegające na udzielaniu zamówienia, ustaleniu
warunków i dokumentów postępowania (SWZ IDW, PFU), dokonanie opisu przedmiotu
zamówienia w sposób sprzeczny z przywołanymi w niniejszym odwołaniu przepisami PZP, tj.
na:
1. zastrzeżenie przez Zamawiającego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań, tj. robót mostowych w zakresie robót betonowych
2. zamiar udzielenia zamówienia i dokonanie jego opisu w sposób sprzeczny w zasadami
jakości i efektywności ekonomicznej.
Zarzuty
Zaskarżonym czynnościom Zamawiającego zarzucono naruszenie:
1.art. 121 pkt 1 PZP, w zw. z art. 462 ust. 1 PZP oraz art. 99 ust. 4 PZP, art. 16 i 17 PZP
przez nieuzasadnione, naruszające zasadę uczciwej konkurencji zastrzeżenie przez
Zamawiającego do osobistego wykonania przez wykonawcę zadań – robót mostowych w
zakresie robót betonowych, które nie mają charakteru kluczowych,

2.
art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP w zw. z art. 99 ust. 1, 103 ust. 2 i 3 PZP przez
prowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia w sposób naruszający zasadę jakości i
efektywności ekonomicznej,
w konsekwencji naruszeń wskazanych w pkt 1 i 2 naruszenie:
3. art. 99 ust. 4 w zw. z art. 103 ust. 2 i 3 , art. 16 PZP i art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP przez
naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i
dokonanie tego opisu w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, a tym samym
zaniechanie przygotowania i prowadzenia postępowania z należytą starannością, w
szczególności wobec:
a)
nieuprawnionego zastrzeżenia do osobistego wykonania zakresu prac betonowych w
ramach robót mostowych,
b)
zaniechania opisu przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z zasadą jakości i
efektywności ekonomicznej.
W oparciu o przedstawione wyżej zarzuty wniesiono o uwzględnienie odwołania w całości
oraz nakazanie Zamawiającemu:
1. wprowadzenia zmian w SWZ Tom I Ins
trukcja dla Wykonawców ("IDW") przez
usunięcie zastrzeżenia ujętego w pkt 6.5 IDW tj. obowiązku osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych zadań, tj. robót mostowych w zakresie robót
betonowych,
2.
nakazanie Zamawiającemu zmiany SWZ Tom II Program Funkcjonalno Użytkowy
(PFU) w zakresie pkt 2 i 5 Tabeli nr 1.1. przez rezygnację z określenia długości
projektowanych obiektów inżynierskich, ewentualnie nakazanie określenia długości z
możliwością jej zmiany +/- 10 % oraz w zakresie pkt 2 i 5 Tabeli nr 1.1. nakazanie
Zamawiającemu rezygnacji z wymogu rozstawu podpór pośrednich 100m oraz
rezygnacji z wymogu wykonania metodą nawisową,
3.
dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z treści dokumentów postępowania,
dowodu załączonego do odwołania oraz ewentualnych dowodów złożonych na
rozprawie przed KIO.

Odwołujący następująco uzasadnił interes prawny we wniesieniu odwołania
Interes prawny:
Odwołujący posiada interes prawny w rozumieniu art. 505 ust. 1 PZP we wniesieniu
odwołania. Odwołujący to podmiot profesjonalnie działający na rynku budowlanym, w tym w
sektorze inwestycji kolejowych, mostowych i drogowych realizowanych w trybie ustawy PZP.

Na skutek uchybień Zamawiającego, które stanowią przedmiot zaskarżenia niniejszego
odwołania, Odwołujący nie jest w stanie przygotować i złożyć prawidłowej i zgodnej z PZP
oferty, podczas gdy posiada wymagane w postępowaniu kwalifikacje tj. wiedzę,
doświadczenie i potencjał wymagany przez Zamawiającego. Kwestionowane w niniejszym
odwołaniu czynności Zamawiającego pozbawiają Odwołującego możliwości uzyskania
przedmiotowego zamówienia publicznego i jego realizacji na najkorzystniejszych dla
Zamawiającego warunkach oraz warunkach uczciwej konkurencji. Opisane czynności
Zamawiającego mogą również skutkować powstaniem szkody po stronie Odwołującego.
W kontekście interesu prawnego Odwołujący wskazuje za aktualnym stanowiskiem KIO, że
„środki ochrony prawnej określone w dziale VI P.z.p. przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przed
otwarciem ofert, np. w przypadku odwołań czy skarg dotyczących postanowień ogłoszenia i
siwz przyjąć należy, iż każdy wykonawca deklarujący zainteresowanie uzyskaniem danego
zamówienia posiada jednocześnie interes w jego uzyskaniu. Sformułowanie ww. przepisu w
żaden sposób nie nakazuje badania sytuacji podmiotowej wykonawcy w celu ustalenia,
jakiego typu warunki udziału w postępowaniu spełnia oraz w jaki sposób o dane zamówienie
zamierza się ubiegać (samodzielnie, np. korzystając z doświadczenia innych podmiotów, w
konsorcjum (...). Również pojęcie szkody w takiej sytuacji nie może być badane w sposób
równie ścisły jak w wypadku korzystania ze środków ochrony prawnej odnośnie złożonych
ofert. Na etapie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ma możliwości określenia i
udowodnienia konkretnej szkody, którą wykonawca w trakcie dalszego biegu postępowania o
udzielenie zamówienia może ponieść. Wystarczające jest tu wskazanie na naruszenie
obowiązujących przepisów prowadzące do powstania hipotetycznej szkody w postaci
utrudniania dostępu do zamówienia lub spowodowania konieczności ubiegania się o
udzielenie zamówienia niezgodnie z prawem. Przyjęcie założeń przeciwnych prowadzić by
mogło do nadmiernego ograniczenia w korzystaniu ze środków ochrony prawnej
dotyczących treści ogłoszenia i siwz." – vide: wyrok KIO z 04.10.2010 r., Sygn. akt: KIO
2036/10.
Interes w uzyskaniu danego zamówienia występuje również, gdy następstwem uzyskania
zamówienia jest zawarcie umowy, której warunków na etapie realizacji nie można
kwestionować.

Dla uznania interesu danego wykonawcy wystarczająca jest jedynie deklaracja, że jest
zainteresowany uzyskaniem tego zamówienia i tego faktu nie ma obowiązku udowodnić. Na
tym etapie postępowania interes wykonawcy jest interesem faktycznym w szerokim tego
słowa znaczeniu (por. wyrok KIO z 30.08.2017r., Sygn. akt KIO 1718/17)
Czynności Zamawiającego objęte niniejszym odwołaniem nie tylko naruszają powołane na
wstępie przepisy PZP, ale także ograniczają konkurencyjność i szeroko rozumiany dostęp
wykonawców do zamówienia, pomimo że posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia.

Co do terminu odwołujący podniósł jak poniżej.
Termin:
W dniu 21.07.2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 139 -
368749 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wniesienie odwołania następuje zatem przy zachowaniu terminu przewidzianego treścią
przepisu art. 515 PZP.
Uzasadnienie
odwołania
W dniu 21.07.2021 roku Zamawiający - Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad opublikował ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest zaprojektowanie i budowa „Budowa obwodnicy Morawicy i Woli
Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73”
Ad. 1 zarzutów odwołania
W pkt 6.5. IDW SWZ Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych zadań, tj. robót mostowych w zakresie robót betonowych z
wyłączeniem:
− robót palowych i innych specjalistycznych technik posadowienia pośredniego
− wykonywania prefabrykatów konstrukcyjnych (betonowych, stalowych, kompozytowych)
− robót wykończeniowych oraz
− dostaw materiałów i usług.
Zamawiający wprowadził jednocześnie w odniesieniu do kluczowych zadań zastrzeżonych
do osobistego wykonania przez Wykonawcę zakaz powoływania się na zdolności podmiotu
udostępniającego zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP w celu wykazania
spełniania odnośnych warunków udziału w Postępowaniu.

Powyższe zastrzeżenie stanowi istotne ograniczenie możliwości powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcom. Wskazany przez Zamawiającego zakres nie stanowi
kluczowego zadania wymagającego osobistego zaangażowania wykonawcy.

Zamawiający korzystając z dyspozycji art. 121 pkt 1 PZP zastrzegł do osobistego wykonania
zadania, które nie są wyjątkowe, ani specyficzne dla przedmiotu zamówienia. W ocenie
odwołującego komentowany przepis nie daje Zamawiającemu dowolności co do określenia
kluczowych części zamówienia. Nie zwalnia też Zamawiającego z obowiązku działania z
poszanowaniem zasad udzielenia zamówień:

zasady uczciwej konkurencji,

równego traktowania wykonawców,

proporcjonalności rozumianej jako stosowanie wymagań adekwatnych do potrzeb i
zakładanych celów postępowania.

Z dorobku judykatury Krajowej Izby Odwoławczej wynika, że: „W zamówieniach publicznych
zasadą jest możliwość podwykonawstwa, zaś ograniczenie tego uprawnienia wykonawcy
jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych specyfiką danego
zamówienia.
Ciężar
wykazania
tej
szczególnej
okoliczności
spoczywa
ma
zamawiającym.(…) Zamawiający nie może stawiać wymagań ponad obiektywnie
uzasadnione potrzeby.
Dlatego też Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną
równowagę między interesem własnym, polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego
wykonania zamówienia, a interesem potencjalnych wykonawców, by wykonawca dający taką
rękojmię wykonania zamówienia nie był pozbawiany prawa złożenia oferty.(…) Wskazać
należy także, iż Zamawiający opisując warunki determinujące możliwość udziału
wykonawców w postępowaniu winien mieć na względzie w szczególności konieczność
przestrzegania zasady konkurencyjności i transparentności postępowania. Zamawiający
realizując zamówienie publiczne korzysta w tym celu jako beneficjent z pieniędzy
publicznych. Jest zatem zobowiązany do zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców. Zachowanie zasady uczciwej konkurencji oznacza, iż nie można
abstrahować od praktyki danego rynku właściwego dla danego rodzaju i typu udzielanego
zamówienia. (…)Aby dany fragment przedmiotu zamówienia uznać za kluczowy,
ograniczający możliwość posiłkowania się w tym zakresie zasobami podmiotu trzeciego i
zobowiązującego wykonawcę do osobistego jego wykonania, nie jest wystarczające
zaistnienie sytuacji, iż zamówienie ma znaczenie strategiczne.” (vide: wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z 21.09.2017 r., KIO 1837/17).

W uchwale KI
O z dnia 7 listopada 2013 roku, sygn. KIO/KU 97/13, Izba stwierdziła:
„Zamawiający jest uprawniony do rozważenia wyłączenia z udziału w realizacji zamówienia
podwykonawców w sytuacji, gdy jego wykonanie wymagać będzie szczególnego, osobistego
doświadczenia i wiedzy wykonawcy”. Jako przykład w tym zakresie wskazano, że kluczowym
elementem zamówienia będzie np. usługa konserwacji dzieła sztuki, gdzie dopuszczenie do
wykonania w miejsce wykonawcy podwykonawcy, posiadającego wiedzę w tym zakresie, ale
nie posi
adającego szczególnych kwalifikacji (gdyż te zostały co do zasady zweryfikowane dla
głównego wykonawcy) może doprowadzić np. do trwałej niemożności niewykonania
zamówienia. W komentowanym wyroku Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „(…)
np. wykonani
e skrzyżowania w budowanym ciągu drogi, który to element jako niewątpliwie
istotny dla prawidłowego wykonania zamówienia, nie może być uznany za element kluczowy
uzasadniający wyłączenie możliwości skorzystania w tym zakresie z podwykonawców, gdyż
na jego
wykonanie składają się typowe roboty budowy dróg, możliwe do wykonania przez
każdy fachowy zespół, niekoniecznie posiadający wyjątkowe kwalifikacje.” Wykonanie robót
betonowych w ramach obiektów mostowych to zakres istotny dla prawidłowego wykonania
zamówienia, nie może być jednak uznany za element kluczowy uzasadniający wyłączenie
możliwości skorzystania w tym zakresie z podwykonawców. Na wykonanie tego zakresu
składają się typowe roboty budowy mostów, możliwe do wykonania przez każdy fachowy
zespół, niekoniecznie posiadający wyjątkowe kwalifikacje. Do podobnych wniosków doszła
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 27.05.2019 r., KIO 867/19 wskazując, że: „Kluczowa
część przedmiotu zamówienia (...) nie oznacza głównego elementu (zakresu) zadania, tylko
część, którą musi osobiście wykonać wybrany wykonawca, jako podmiot, który dysponuje
określonymi, osobistymi cechami pozwalającymi na prawidłową realizację tego szczególnego
elementu. Zazwyczaj oznacza to wykonanie zadania o charakterze twórczym, artystycznym
(n
p. mural) lub wymagającego ponadprzeciętnej wiedzy specjalistycznej. Konieczność
realizacji prac budowlanych, nawet o bardzo złożonym charakterze, nie daje podstawy do
ograniczenia dostępu podwykonawców do udziału w realizacji zamówienia.” Zastrzeżenie
oso
bistego wykonania w kwestionowanym w niniejszym postępowaniu zakresie w istotny
sposób ogranicza możliwość realizacji zamówienia dla wielu wykonawców, a tym samym w
istotny sposób utrudnia konkurencję. Zamawiający zobowiązany jest zachować niezbędną
równowagę między interesem własnym, polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego
wykonania zamówienia, a interesem potencjalnych wykonawców, tak by wykonawcy dający
taką rękojmię należytego wykonania zamówienia nie byli pozbawieni możliwości prawa
złożenia oferty. W ślad za Krajową Izbą Odwoławczą podnieść należy, że „niedopuszczalne
jest takie opisanie
przedmiotu zamówienia, które ogranicza możliwość złożenia ofert, a które

nie jest konieczne dla zaspokojenia racjonalnych i obiektywnie uzasadnionych potrzeb
zamawiającego. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia w sposób eliminujący
funkcjonujące na rynku rozwiązania, musi więc być w stanie przedstawić racjonalne i
przekonujące wyjaśnienie takiego działania” (vide wyrok KIO z 15.06.2020 r., KIO 802/20).
Ponadto „Zamawiający winien był rozważyć podjęcie innych działań w postepowaniu dla
zwiększyć prawidłowości wykonywanych prac, a nie uciekać się do najprostszej czynności,
za jaką należy uznać zobowiązanie wykonawcy do osobistego wykonania pewnych części
zamówienia, co niewątpliwie skutkuje ograniczeniem konkurencji. Stwierdzić należy, że
zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia i wymagań wobec wykonawców
winien dokonywać tego z najwyższa starannością. Zamawiający decydując się na
wyartykułowanie swoich wymogów co do ograniczenia możliwości powoływania się na
zasoby podmiotów trzecich winien mieć pewność, że takie ograniczenie nie zaburza
konkurencji na rynku. W postępowaniu o zamówienie publiczne nie chodzi bowiem jedynie o
pozorne zagwarantowanie realizacji zasady uczciwej konkurencji.” (vide wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z 21.09.2017 r., KIO 1837/17).
W kontekście omówionego wyżej orzecznictwa stwierdzić należy, że wskazane przez
Zamawiającego prace, tj. prace betonowe na obiektach mostowych nie są pracami
wyjątkowymi, niestandardowymi, których osobiste wykonanie przez danego wykonawcę
byłoby uzasadnione i podyktowane praktycznymi względami. Zakres ten obejmuje
standardowe prace związane z budową obiektów mostowych, powtarzalne niemal w każdym
zamówieniu dotyczącym obiektów infrastrukturalnych. Niezależnie od tego, czy prace
betonowe będą realizowane wyłącznie przez wykonawcę czy częściowo przez
podwykonawców, wykonawca w pełni odpowiada za prawidłowe ich wykonanie.

Ad. 2 zarzutów odwołania
W realiach niniejszej sprawy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa
obwodnicy Morawi
cy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, Odcinek II Morawica -
Wola Morawicka (realizacja w systemie Projektuj i Buduj). W pkt 6.1. IDW SWZ Zamawiający
zawarł ogólny opis inwestycji, a w pkt 6.2. IDW SWZ wskazał, że szczegółowo przedmiot
zamówienia opisany został w Tomie II-V SWZ. Tom II -V zawiera m. in. Program
Funkcjonalno
– Użytkowy (PFU).
W pkt 1.1 PFU Zamawiający wskazał, że:
„Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 73 (DK73) klasy
GP w postaci dwujezdniowe
j obwodnicy miejscowości Morawicy i Woli Morawickiej na
odcinku od km 3+850 (km 21+861 kilometraż globalny DK73), do km 8+230 (26+850

kilometraż globalny DK73). Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej nr 73, oraz
zlokalizowany jest na terenie woje
wództwa świętokrzyskiego, w powiecie kieleckim, na
terenie gminy Morawica.
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi krajowej nr 73, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody nie
zbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami
Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na
rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji.
Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
zwanego dalej „PFU”.
Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art.103 ust. 2
ustawy Prawo za
mówień publicznych”
Dalej w pkt 1.1.3.3. PFU Zamawiający wskazał parametry przewidywanych obiektów
inżynierskich.
W Tabeli nr 1.1. ujęto „Wykaz obiektów inżynierskich z informacją o przeszkodach
koniecznych do pokonania, w tym obiektów ekologicznych (przejścia dla zwierząt) na trasie
głównej, łącznicach, dodatkowych jezdniach oraz innych drogach i przeszkodach”.
I tak
LP.
Kilometraż DK73 Przeszkoda Parametry funkcjonalne Rodzaj
orientacyjny wg (koli
zja trasy głównej przeszkód obiektu

DŚU/KP

z przeszkodą) inżynierskiego
1
2 3
4 5
1.
5+020
Trasa główna z przejściem podziemnym dla pieszych
Parametry zgodne z
DŚU* długość obiektu 25,40 m szerokość obiektu 7,20 m PP
2.
5+204
Trasa główna z rzeką Czarna Nida, Doliną rzeki Czarna Nida, szlakiem
migracji dla zwierząt małych, średnich i dużych, dodatkową jezdnią DD10
Parametry
zgodn
e z DŚU* długość obiektu 507m, szerokość całkowita obiektu 24,08m (2x11,18 m),

ro
zstaw podpór pośrednich 100 m, wykonywane metodą nawisową posadowienie pośrednie
na palach ED
3.
5+852
Trasa główna z drogą powiatową DP 0369T długość obiektu 27,7 m,
szerokość całkowita obiektu 24,08m (2x11,18 m), WD
4.
6+568
Trasa główna z ciekiem Dopływ spod Radomic/Potok Łabędziów, szlakiem
migracji
dla płazów i małych zwierząt Parametry zgodne z DŚU* długość obiektu 24,30 m,
szerokość całkowita obiektu 24,08m, (2x11,18 m), MD
4a.
6+568
Dodatkowa jezdnia/droga gminna (połączenie DD-14 i DD14a) z ciekiem
Dopływ spod Radomic/Potok Łabędziów, szlakiem migracji dla płazów i małych zwierząt
Dopływ spod Radomic/Potok Łabędziów, szlakiem migracji dla płazów i małych zwierząt MD
4b.
6+568
Dodatkowa jezdnia/droga gminna(połączenie DT-1,Dt-2 DD14b) z ciekiem
Dopływ spod Radomic/Potok Łabędziów, szlakiem migracji dla płazów i małych zwierząt
Dopływ spod Radomic/Potok Łabędziów, szlakiem migracji dla płazów i małych zwierząt MD
5.
7+106
Trasa główna z rzeką Morawka, Doliną rzeki Morawka, szlakiem
migracji
dla zwierząt małych, średnich i dużych, dodatkową jezdnią DD14c Parametry
zgodn
e z DŚU* długość obiektu 363m, szerokość całkowita obiektu 24,08m
(2x11,18 m), ro
zstaw podpór pośrednich 100 m, wykonywane metoda nawisową
posadowienie pośrednie na palach ED.
Zastosowana przez Zamawiającego formuła przetargu jest typowym projektem zaprojektuj i
wybuduj. Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia za pomocą Programu
Funkcjonalno -
Użytkowego. Jednocześnie w ramach opisu przedmiotu zamówienia
Zamawiający wyznaczył parametry funkcjonalne obiektów inżynierskich narzucając
wykonawcom szerokości, długości obiektów, a w odniesieniu do obiektów wskazanych w pkt
2 i 5 tabeli również technologię wykonania.

Skoro przedmiot zamówienia realizowany jest w systemie „zaprojektuj i buduj", to oznacza,
że wszelkie elementy oferty odnoszące się do finalnego efektu, jaki zamierza osiągnąć
z
amawiający leżą po stronie wykonawcy, który na etapie szczegółowego projektowania
oferowanego rozwiązania, w uzgodnieniu z Zamawiającym będzie zobowiązany do
przedstawienia takiego sposobu realizacji zamówienia, który będzie odpowiadał wszystkim
wymaganiom zamawiającego i w końcowym efekcie wydana zostanie decyzja ZRiD. Nie
znajdu
je w związku z tym uzasadnienia narzucenie wykonawcom zbyt szczegółowych
parametrów obiektów, skoro za ich zaprojektowanie i wykonanie odpowiada wykonawca.

Przedmiotem zaskarżenia objęte są obiekty wskazane w pkt 2 oraz 5 tabeli, tj. dwie estakady
w zakresie narzuconej długości całkowitej, rozstawu podpór pośrednich 100 metrów oraz
technologii budowy, tj. obowiązku wykonania metodą nawisową.
Kwestionowane wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia w odniesieniu do dwóch
obiektów inżynierskich nie znajdują uzasadnienia w dokumentacji postępowania, są
rozwiązaniami generującymi dodatkowe, niczym nieuzasadnione koszty, a tym samym
naruszają powołane na wstępnie przepisy PZP.

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z opisem Zamawiającego
zawartym w pkt 1.2. PFU są m. in. następujące dokumenty:
1) Pro
gnozy ruchu pn.: „Prognoza ruchu dla odcinka drogi: DK73 Kielce – Morawica i obw.
Morawicy i Woli Morawickiej z uwzględnieniem zmian w sieci drogowej w obszarze
inwestycji m.in. DW763 i DW766” (R. Wojdyński (DPI-WAR), GDDKiA, 2016 r.) (…)
2)
wyników badań gruntowo-wodnych w formie szczegółowej charakterystyki warunków
geologicznych opracowanej na podstawie danych uzyskanych bezpośrednio z badań
podłoża budowlanego (wierceń, sondowań, badań geofizycznych, badań laboratoryjnych,
środowiskowych itp.), zawartej w:
• Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne pod
projektowaną budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej
nr 73 odcinek II: Morawica-
Wola Morawicka, zatwierdzonej przez Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego decyzją pismo znak: ŚOV.7431.13.2020 z dnia
29.07.2020 r.,
• Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno inżynierskie
pod projektowaną budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi
krajowej nr 73 odcinek: Morawica-
Wola Morawicka, zatwierdzonej przez Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego decyzją pismo znak: ŚOV.7441.5.2020 z dnia
28.12.2020 r.,
• Dokumentacji badań podłoża gruntowego pod projektowaną budowę obwodnicy
Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 odcinek: Morawica- Wola
Morawicka,
• Dokumentacji badań geofizycznych,
3)
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) z wyłączeniem zakresu zmian,
przewidzianych w PFU, które należy usankcjonować w ramach ponownej oceny
oddziaływania na środowisko, - Decyzja nr 6/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach,
znak: ITB.6220.4.2017.LTz dnia 20.08.2018 r.
4)
wyników Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego (GPR),

5)
decyzji/opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
6)
raportu oddziaływania na środowisko,
(…)
W kwestionowanej niniejszym odwołaniem tabeli Zamawiający określił przeszkody dla
poszczególnych obiektów tam wskazanych, a także wskazał w wymogach funkcjonalnych
„Parametry zgodnie z DŚU”. Kluczowym dokumentem determinującym parametry techniczne
i funkcj
onalne obiektów inżynierskich są uwarunkowania środowiskowe zawarte w decyzji
DŚU.

W realiach niniejszego postępowania narzucenie parametrów i sztywnej metody wykonania
obiektów nie znajduje uzasadnienia w wymaganiach DŚU nr 6/2018 ITB.6220.4.2017.:T z
dnia 20.08.2018. Postanowienia DŚU nie określają technologii budowy ani wymiarów
obiektów takich jak długość, szerokość czy rozstaw podpór. DŚU określa jedynie parametry
przejść, co potwierdza postanowienie wyjaśniające ITB.6220.4.2017.LT z dnia 28.05.2019r.:
Przywołano i przedstawiono tabelę 3. Przejścia dla zwierząt wraz z wyjaśnieniami, mające
służyć jako dowód, że tylko do tych przejść decyzja DŚU podaje parametry w formie
wymiarów, jakie będą obowiązywać na etapie projektowania ( odwołanie w aktach sprawy
str.10).
W uzasadnieniu decyzji DŚU wskazano parametry wariantu preferowanego W1, ale w
żadnym z postanowień nie określono technologii budowy: przywołano parametry dla:
➢ mostu - estakady
o długości ok.500m nad rzeką Czarna Nida, oparcie na filarach
żelbetowych o rozstawie ok.100,00m

jednoprzęsłowego mostu nad Ciekiem od Łabędziowa

czteroprzęsłowego mostu-estakady o długości ok.370m nad rzeką Morawką, oparcie
na filarach
żelbetowych o rozstawie ok.92,5 m
Obiekt wskazany w poz. 2 nr tabela 1.1 PFU, tj. estakada przebiega nad terenem Natura
2000, a obiekt nr 5 przebiega poza terenami Natura 2000.
W odwołaniu przedstawiono mapy obrazujące obszar Natura 200, granice Miasta Morawica
(str.11-
12 odwołania- akta sprawy).
Podobnie wy
móg PFU ustalony w tabeli nr 1.1 dotyczący konieczności zastosowania
technologii betonowania nawisowego nie znajduje uzasadnienia w żadnym z dokumentów
postępowania:
1) technicznie
– nie istnieje uzasadnienie techniczne dla stosowania metody nawisowej w
lo
kalizacji obiektu. Narzucona technologia zwiększa w sposób nieuzasadniony koszty

budowy i nie rozwiązuje żadnych problemów realizacyjnych, użytkowych czy
środowiskowych, a wręcz je zwiększa.
2)
w aspekcie środowiskowym budowa obiektu metodą nawisową wiąże się:
a)
z długotrwałym wejściem w tereny chronione na potrzeby budowy podpór i budowy
przęseł metodą nawisową,
b) konie
cznością budowy i intensywnym użytkowaniem dróg technologicznych,
c)
ustawieniem przy każdej z podpór i intensywnym użytkowaniem urządzeń
dźwigowych
Dostępne i powszechnie wykorzystywane w analogicznych inwestycjach alternatywne,
tańsze metody budowy obiektów, np. metoda nasuwania podłużnego, minimalizuje ww.
negatywne czynniki w czasie budowy poprzez lokalizację placu budowy poza terenem
chron
ionym, skrócenie czasu użytkowania dróg technologicznych, do krótkiego okresu
wykona
nia fundamentów i podpór.
Metoda nawisowa oraz wynikająca z jej narzucenia rozpiętości przęseł równe 100m nie
znajdują uzasadnienia w analizie hydrologicznej, co potwierdzają obliczenia hydrologiczne
oraz podobne obiekty zlokalizowane w okolicy.
Odnosząc się do aspektu ekonomicznego kwestionowanych wymogów Zamawiającego
wskazać należy, że narzucone rozwiązania generują dodatkowe, nieuzasadnione jakością,
ani charakt
erem zamówienia
Zdjęcie mostu bez opisu – str. 13 odwołania –akta sprawy – prawdopodobnie most
wybudowany metodą nasuwania podłużnego.

W odniesieniu do estakady nad rzeką Czarna Nida, parametry jak powyżej z Tabeli 1.1.
poz.2 Most nad rzeka Czarną Nidą - przywołano ponownie Tabelę 1.1. poz.2 z parametrami
z niej wynikającymi –str. 13 odwołania – akta sprawy.

Zamawiający wskazał w tabeli 1.1. na następujące przeszkody, jakie należy na etapie
projektowania uwzględnić:
A)
trasa główna z rzeką Czarna Nida – długość obiektu ze względu na rzekę Czarna
Nida powinna wynikać z obliczeń hydrologicznych rzeki Czarna Nida – rzeka ta
stanowi przeszkodę opisaną przez Zamawiającego jako „Dolina rzeki Czarna
Nida” i nie ma bezpośredniego wypływu na długość obiektu,
B)
dolina Rzeki Czarna Nida pokrywa się z terenem Natura 2000 i wynosi około 350m.
C)
Szlak migracji dla zwierząt : wymóg DŚU 15mx3,5m ( wymiary przejść dla zwierząt
wskazanego DŚU nr 6/2018 ITB.6220.4.2017.:T z dnia 20.08.2018)

D) Dodatkowa jezdnia DD1
– parametry zgodne z PFU 1.1.3., przeszkodą jest droga
DD10 która w koncepcji ma szerokość (skrajnie poziomą) 5m, skrajnie pionową
4,7m ( jest wrysowana na rysunku z koncepcji) :
Kolejny rzut mapy terenowej
– str. 14 odwołania – akta sprawy
Analizowany obiekt nie wymaga długości wyznaczonej przez zamawiającego. Możliwe jest
jego skrócenie o co najmniej 10% co znacznie obniży koszty jego wykonania:
507m(długość obiektu podana jako wiążąca w tabeli 1.1 PFU)*24,08m(szerokość całkowita
obiektu podana jako wiążąca w PFU)*6920zł/m2 (koszt budowy m2 obiektu na podstawie
Sekocenbud BCO Zeszyt 33/2021 z IIKW 2021r.) *10%(minimalne
skrócenie długości
obiektu) =
8 448 323,52zł.
Koszt budowy 1km drogi klasy S zastępujący most wynosi 17 767 424,4zł (koszt budowy
1km drogi na podstawie Sekocenbud BCO Zeszyt 33/2021 z IIKW 2021r.) czyli dla
507(długość obiektu podana jako wiążąca w tabeli 1.1 PFU) *10% (minimalne skrócenie
długości obiektu*17 767 424,4zł (koszt budowy 1km drogi na podstawie sekocenbud BCO
Zeszyt 33/2021
z IIKW 2021r.) = 900 808,42zł Oszczędności wynikające z postulowanych
zmian PFU:
8 448 323,52zł (oszczędności wynikające ze skrócenia obiektu) - 900 808. 42zł
(koszt
budowy nasypu zastępującego obiekt)= 7 547 515,1 zł
W odniesieniu do estakady nad rzeką Morawka:
Tabela .1.1 jak powyżej poz.5 rzeka Morawka

Decydującą przeszkodą dla długości mostu jest podobnie jak w przypadku obiektu nr 2 jest
dolina rzeki Morawka.
Rzut mapy terenowej
– 15 str. Odwołania- akta sprawy.
Możliwe jest prawidłowe zaprojektowanie analizowanego obiektu w sposób zgodny z DŚU
oraz pozostałymi wymaganiami przy jednoczesnym skróceniu jest długość przynajmniej o
10%, co pozwoli na znaczne oszc
zędności:
363m (długość obiektu podana jako wiążąca w tabeli 1.1 PFU)* 24,08m (szerokość
całkowita obiektu podana jako wiążąca w PFU)*6920zł/m2( koszt budowy m2 obiektu na
podstawie sekocenbud BCO Zeszyt 33/2021 z IIKW 2021r.)*10%(minimalne skrócenie
długości obiektu) = 6 048 799,68zł.
Koszt budowy 1km drogi klasy S zastępujący most wynosi 17 767 424,4zł (koszt budowy
1km drogi na podstawie sekocenbud BCO Zeszyt 33/2021 z IIKW 2021r.) czyli dla
363(długość obiektu podana jako wiążąca w tabeli 1.1 PFU) *10%(minimalne skrócenie

długości obiektu) *17 767 424,4zł (koszt budowy 1km drogi na podstawie sekocenbud BCO
Zeszyt 33/2021 z IIKW 2021r.) = 644 957,51zł
Oszczędności możliwe do osiągniecia wynikające ze zmiany kwestionowanych postanowień
PFU: 6 048 79
9,68zł zł(oszczędności wynikające ze skrócenia obiektu) - 644 957,51zł (koszt
budowy nasypu zastępującego obiekt) = 5 403 842,17zł
Oszczędności wynikające ze zmiany technologii budowy nawisowej w stosunku do metody
np. nasuwania podłużnego oraz rozpiętości przęseł wynosi minimum 1000zł/m2.
Możliwe do osiągnięcia oszczędności wynikające ze zmiany postanowień PFU dotyczące
technologii budowy oraz rozpiętości przęseł:
1.Obiekt z pkt.2 Tabeli 1.1. PFU : 507m (długość obiektu podana jako wiążąca w tabeli 1.1
PFU)*24,08m(szerokość całkowita obiektu podana jako wiążąca w PFU)*1000zł/m2
(oszczędności wynikające ze zmiany technologii budowy) = 12 208 560zł
2. Obiekt z pkt.5 Tabeli 1.1. PFU : 363m (długość obiektu podana jako wiążąca w tabeli 1.1
PFU)*24,08m(sze
rokość całkowita obiektu podana jako wiążąca w PFU)*1000zł/m2
(oszczędności wynikające ze zmiany technologii budowy) = 8 741 040zł
Podsumowując zmiana kwestionowanych postanowień tabeli 1.1 PFU pozwoli na uzyskanie
oszczędności w łącznej wysokości: 33 900 957,27 zł
1.Skrócenie obiektu 12 951 357,21zł
2.Zmiana technologii budowy wraz ze zmianą rozpiętości przęseł 20 949 600 zł
Ustawa z 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych rozszerzyła katalog zasad udzielenia
zamówień publicznych m. in. wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 o zasadę jakości i
efektywności ekonomicznej zamówień publicznych.
Genezy tej zasady należy upatrywać w orzecznictwie z zakresu zamówień publicznych oraz
Dyrektywie 2014/24/UE, która akcentuje konieczność zapewnienia efektywności
wyd
atkowania środków w ramach zamówień publicznych. Zgodnie z art. 67 ust. 2 Dyrektywy
ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie z perspektywy zamawiającego określa się na
podstawie ceny lub kosztu, z wykorzystaniem podejścia opartego na efektywności kosztowej.
M
oże ona obejmować najlepszą relację jakości do ceny, którą szacuje się na podstawie
kryteriów obejmujących aspekty jakościowe, środowiskowe lub społeczne.
Oferta wybrana zgodnie z zasadą „best value of money” to najkorzystniejsza ekonomicznie
oferta wyko
nania przedmiotu zamówienia przy zapewnieniu jakości i efektów zamówienia, w
tym efektów społecznych, środowiskowych czy gospodarczych. Zasada jakości i

efektywności wymaga, by Zamawiający udzielał zamówienia w sposób zapewniający
najlepszą jakość usług, w ramach środków którymi dysponuje oraz z uwzględnieniem celu
jakim jest uzyskanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku w stosunku do
poniesionych nakładów.
Jak wyżej wykazano w realiach niniejszej sprawy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu
zamówienia w sposób naruszający zasadę jakości jak i efektywności, zarówno w aspekcie
ekonomicznym jak i środowiskowym. Narzucona przez Zamawiającego sztywna długość
obiek
tów mostowych (estakad) nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia. Nie istnieją
dokumenty ani uwarunkowania techniczne nakazujące przyjąć wyznaczone przez
Zamawiającego parametry. Oba kwestionowane obiekty będą spełniały swoją funkcję na
równym poziomie jak obiekty krótsze. Dopuszczenie możliwości skrócenia obiektu pozwoli
na wielomilionowe oszczędności, co wobec zasady best value of money uzasadniania
postulowaną niniejszym odwołaniem zmianę PFU.
Podobnie dobór technologii wykonania obiektów i wynikający z niej rozstaw podpór powinien
zostać pozostawiony wykonawcy zamówienia. Technologia narzucona przez Zamawiającego
w stosunku do innych alternatywnych metod wykonania nie jest technologią
najefektywniejszą ani w kontekście efektów ekonomicznych ani w kontekście efektów
środowiskowych.
W okolicznościach, gdy przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie oraz wykonanie
robót budowlanych w formule "projektu i buduj" Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia
za pomocą PFU obejmującego opis zadania budowlanego, który stanowi przedmiot
zamówienia (art. 103 ust. 2 i 3 PZP. W PFU Zamawiający wyznacza zakres dopuszczalnych
rozwiązań projektowych i technicznych, a także precyzuje swoje oczekiwania dotyczące
przeznaczenia prowadzonych robót oraz wymogi, jakie nowy obiekt będzie musiał spełniać -
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. PFU w
zamówieniach realizowanych formule projektuj i buduj stanowi opis przedmiotu zamówienia
o którym mowa w przepisie 99 ust. 1 PZP.
Zamawiający zamierzając udzielić zmówienia, które opisuje sporządzając PFU winien
działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zasadami udzielania zamówień.
Oznacza to m. in. obowiązek opracowania przez zamawiającego szczegółowych wymagań
dla wykonawcy, aby mógł na ich podstawie samodzielnie, biorąc za to odpowiedzialność,
zaprojektować i wybudować objęty zamówieniem obiekt budowlany. W reżimie zamówień
publicznych swoboda Zamawiającego w udzielaniu zamówień, realizacji swoich potrzeb
doznaje ograniczeń, o których mowa art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP. Zamawiający zobowiązany
jest działać z poszanowaniem zasady jakości i efektywności ekonomicznej. W realiach

niniejszego postępowania Zamawiający nie sprostał temu obowiązkowi. Zamówienie,
którego oczekuje Zamawiający, a tym samym jego opis nie ma uzasadnienia jakościowego
ani ekonomicznego. Przedmiot zamówienia może zostać osiągnięty znacznie mniejszym
nakładem, z korzyścią dla środowiska.
Wobec powyższego odwołujący wnosi ak w petitum odwołania.
Załączniki:
1.
Dowód uiszczenia wpisu od odwołania,
2.
Dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu,
3.
Pełnomocnictwo oraz KRS Odwołującego,
4.
Wyciągi z Secocenbud
Odpowiedź zamawiającego na odwołanie z dnia 8 września 2021r.
W oparciu o załączone pełnomocnictwo, w imieniu Zamawiającego — Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiając poniżej stanowisko Zamawiającego w
przedmiocie odwołania z dnia 2 sierpnia 2021 r. złożonego przez Odwołującego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, odcinek
Morawica
— Wola Morawicka (realizacja w systemie „zaprojektuj i zbuduj”)", nr ref.
O.KI.D3.2412.14.2021.az (dalej jako
„Zamówienie"), wnoszę o:
1.
oddalenie odwołania w całości;
2.
obciążenie kosztami postępowania odwoławczego odwołującego się Wykonawcę tj.
Strabag sp. z o.o.
3.
zasądzenie na rzecz Zamawiającego kosztów zastępstwa procesowego radcy
prawnego w kwocie określonej na fakturze VAT złożonej w dniu posiedzenia wyznaczonego
przez Krajową Izbę Odwoławczą.
Uzasadnienie odpowiedzi na odwołanie
Odnosząc się do treści odwołania wniesionego przez Odwołującego, w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest „Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi
krajowej nr 73, odcinek Morawica
— Wola Morawicka (realizacja w systemie „zaprojektuj i
zbuduj”)”, nr ref. O.KI.D-3.2412.14.2021.az, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Otóż, pismem odwoławczym z dnia 2 sierpnia 2021 r., Odwołujący zarzucił Zamawiającemu
naruszenie następujących przepisów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a
to:
1 art. 121 pkt 1 w zw. z art. 462 ust. 1 oraz art. 99 ust. 4, art. 16 i 17 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021poz. 1129) dalej zwana ,ustawą
p.z.p.” poprzez nieuzasadnione, naruszające zasadę uczciwej konkurencji zastrzeżenie
orzez Zamawiającego do osobistego wykonania przez wykonawcę zadań — robót
mostowych w zakresie robót betonowych, które nie mają charakteru kluczowych;
2. art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p. w zw. z art. 99 ust. 1 p.z.p., 103 ust. 2 i 3 p.z.p. poprzez
prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób naruszający zasadę jakości i
efektywności ekonomicznej; a w konsekwencji naruszenie:
3. art. 99 ust. 4 p.z.p. w zw. z art. 103 ust. 2 i 3 p.z.p., art. 16 p.z.p. i art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2
p.z.p. poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców i dokonanie tego opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję, a tym samym zaniechanie przygotowania i prowadzenia postepowania z
należytą starannością, w szczególności wobec:
a) nie
uprawnionego zastrzeżenia do osobistego wykonania zakresu prac betonowych w
robotach mostowych;
b)
zaniechania opisu przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z zasadą jakości i
efektywności ekonomicznej;
W oparciu o w/w zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmian w zakresie
dokumentacji przetargowej poprzez:
1 . wprowadzenie zmian w SWZ Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) poprzez usunięcie
zastrzeżenia ujętego w pkt 6.5 IDW, tj. obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań, tj. robót mostowych w zakresie robót betonowych;
2. nakazanie Zamawiającemu zmiany SWZ Tom Il Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) w
zakresie pkt 2 i 5 Tabeli nr 1.1 poprzez rezygnację z określenia długości projektowanych
obiektów inżynierskich, ewentualnie nakazanie określenia długości z możliwością jej zmiany
+1-
10% oraz w zakresie pkt 2 i 5 Tabeli nr 1.1 nakazanie Zamawiającemu rezygnacji z
wymogu rozstawu podpór pośrednich 100m oraz rezygnacji z wykonania metodą nawisową;
Należy wskazać, że w ocenie Odwołującego, Zamawiający wprowadzając obowiązek
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, tj. robót mostowych w zakresie
robót betonowych, przy jednoczesnym wyłączeniu możliwości korzystania przez Wykonawcę

ze zdolności podmiotu udostępniającego zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1
p.z.p. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowania, ograniczył w istotny
sposób możliwość powierzenia wykonania części zamówienia przez podwykonawców.
W ocenie Odwołującego, wskazany przez Zamawiającego zakres robót nie stanowi
kluczowego zadania wymagającego osobistego zaangażowania Wykonawcy. Zamawiający
bowiem, korzystając z dyspozycji przepisu art. 121 p.z.p. zastrzegł do osobistego wykonania
zadania, które nie są wyjątkowe, ani specyficzne dla przedmiotu zamówienia. Zdaniem
Odwołującego, cyt. przepis nie daje Zamawiającemu dowolności co do określenia
kluczowych części zamówienia. Nie zwalnia też Zamawiającego z obowiązku działania z
poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz
proporcjonalności rozumianej jako stosowanie wymagań adekwatnych do potrzeb i celów
postępowania.
Wykonanie robót betonowych w ramach obiektów mostowych to zakres istotny dla
prawidłowego wykonania zamówienia, nie może być jednak uznany za element kluczowy,
który wyłącza możliwość skorzystania w tym zakresie z podwykonawców. Na wykonanie
bowiem, tego z
akresu składają się typowe roboty budowy mostów, możliwe do wykonania
przez każdy fachowy zespól, nie koniecznie posiadający wyjątkowe kwalifikacje. W
kontekście powyższego, Odwołujący stwierdza, że wskazane przez Zamawiającego prace
betonowe nie są pracami wyjątkowymi, niestandardowymi, których osobiste wykonanie przez
danego wykonawcę jest uzasadnione i podyktowane praktycznymi względami.
W odniesieniu natomiast do drugiego z podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, że
Zamawiający w sposób bardzo szczegółowy opisał parametry obiektów, do zaprojektowania
których i wykonania zobowiązany jest wykonawca. W ten sposób natomiast, Zamawiający
narzucił potencjalnym wykonawcom sposób zaprojektowania i metodę wykonania
przedmiotu zamówienia Natomiast, w ocenie Odwołującego, co do części obiektów
inżynierskich rozwiązania przyjęte przez Zamawiającego generują dodatkowe, niczym
nieuzasadnione koszty. Zdaniem Odwołującego, aktualnie istnieją alternatywne, tańsze i
powszechnie dostępne metody budowy obiektów, niż określone przez Zamawiającego w
dokumentacji przetargowej. Powyższe działanie Zamawiającego stanowi zatem, naruszenie
zasady jakości i efektywności ekonomicznej.
Mając na uwadze przedstawione w przedmiotowym odwołaniu stanowisko Odwołującego,
koniecznym jest po
dnieść, iż jest ono merytorycznie niezasadne oraz nie zasługuje na
uwzględnienie.
W ocenie Zamawiającego, argumentacja oraz zarzuty podniesione w odwołaniu, a dotyczące
naruszenia ww. przepisów ustawy p.z.p. oraz kodeksu cywilnego nie znajdują

odzwierciedl
enia w okolicznościach stanu faktycznego i prawnego nin. postępowania.
Dlatego też, zdaniem Zamawiającego powyższe odwołanie jako nie odnoszące się w żaden
sposób do prawidłowo wykonanych przez Zamawiającego czynności, powinno zostać
oddalone z następujących względów.
Otóż, w pierwszej kolejności należy podnieść, iż w dniu 09.09.2021 r. dokonano
sprostowania zapisów SWZ poprzez wprowadzenie zmiany treści SWZ, tj.: pkt 6.5. IDW,
Rozdział 1, Tom I oraz w dokumencie Dane Kontraktowe, Subklauzula 4.1. Ogólne
zo
bowiązania Wykonawcy, Rozdział 3, Tom Il SWZ zmieniające zapis
„Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
zadań, tj. robót mostowych w zakresie robót betonowych, z wyłączeniem:
-
robót palowych i innych specjalistycznych technik posadowienia pośredniego, oraz
-
wykonania prefabrykatów konstrukcyjnych (betonowych, stalowych, kompozytowych), oraz
-
robót wykończeniowych, oraz
-
dostaw materiałów i usług.
W odniesieniu do kluczowych zadań zastrzeżonych do osobistego wykonania przez
Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego
zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
odnośnych warunków udziału w postępowaniu.”
„Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
zadań, tj. robót mostowych w zakresie robót betonowych, dla następujących obiektów
inżynierskich wymienionych w Tomie III PFU tj.: E-2 w km ok. 5+204 oraz E-4 w km
ok.7+106 (oznaczenia wg. DŚU/KP), z wyłączeniem:
-
robót palowych i innych specjalistycznych technik posadowienia pośredniego, oraz
-
wykonania prefabrykatów konstrukcyjnych (betonowych, stalowych, kompozytowych), oraz
-
robót wykończeniowych, oraz
-
dostaw materiałów i usług.
W odniesieniu do klu
czowych zadań zastrzeżonych do osobistego wykonania przez
Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego
zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
odnośnych warunków udziału w postępowaniu.”

Należy podnieść, iż zgodnie z uzasadnieniem wyroku KIO z dnia 17 sierpnia 2021r., w
sprawach KIO 2120/21 oraz KIO 2128/21 Zamawiający opisał warunki, w jakich będą
realizowane obiekty mostowe. Powyższe wynika z dokumentacji PFU oraz decyzji nr 6/2018
o
środowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiający podkreśla w tym miejscu, że w
inwestycjach drogowych, także w przedmiotowym zadaniu, obiekty mostowe stanowią
istotną część udzielanego zamówienia i jako takie mogą stać się przedmiotem zastrzeżenia
kluczowej części zamówienia.
Zatem, odwołanie w zakresie zarzutu ad. 1 nie zasługuje na uwzględnienie.
W pierwszej kolejności należy przytoczyć treść przepisu art. 121 ust. 1 p.z.p., zgodnie z
którym Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane.
Z kolei, zgodnie z art. 462 ust. 1 p.z.p. wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy.
W myśl, art. 99 ust. 4 p.z.p. przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który
mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców
lub produktów.
Zgodnie natomiast, z treścią przepisów art. 16 i 17 ustawy Pzp zamawiający przygotowuje i
przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; przejrzysty; proporcjonalny.
Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 1) najlepszą jakość dostaw,
usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków,
które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz 2) uzyskanie najlepszych
efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile
którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do
poniesionych nakładów.
Należy wskazać, iż przepis art. 121 ustawy Pzp stanowi odzwierciedlenie art. 63 ust. 2
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, zgodnie z którym w przypadku zamówień na roboty budowlane,
zamówień na usługi oraz prac związanych z rozmieszczeniem lub instalacją w ramach
zamówienia na dostawy, instytucje zamawiające mogą wymagać, aby określone kluczowe
zadania były wykonywane bezpośrednio przez samego oferenta lub, w przypadku oferty

złożonej przez grupę wykonawców, o której mowa w art. 19 ust. 2, przez uczestnika tej
grupy.
Możliwość wprowadzenia ograniczenia korzystania z podwykonawców potwierdza także
orzeczenie TSUE z dnia 14 lipca 2016 r., sygn. akt. C-
406/14, wciąż aktualne, choć zapadłe
w oparciu o przepisy uprzednio obowiązującej dyrektywy 2004/18/1JE. Zgodnie z pkt 34 ww.
orzeczenia jeżeli w dokumentach zamówienia wymaga się od oferentów wskazania w ich
ofertach części zamówienia, której wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom, oraz
proponowanych podwykonawców, zgodnie z art. 25 akapit pierwszy dyrektywy 2004/18
instytucja zamawiająca może zakazać korzystania przy realizacji istotnych części
zamówienia z podwykonawców, których kwalifikacji nie może sprawdzić na etapie badania
ofert i wyboru zwycięskiego oferenta.
Z powołanego orzeczenia TSUE o sygn. akt C-406/14 obok tezy o możliwości ograniczenia
podwykonawstwa w odniesieniu do kluczowej części zamówienia, wynika także wytyczna co
do tego, k
tóra część zamówienia i w jaki sposób winna zostać zastrzeżona.
Zamawiający zatem, musi ściśle określić zakres kluczowych zadań. Niedopuszczalne są
klauzule, które nakładają ograniczenia na korzystanie z podwykonawstwa przy wykonywaniu
części zamówienia określonej procentowo, w sposób abstrakcyjny, i to niezależnie od
możliwości sprawdzenia kwalifikacji ewentualnych podwykonawców oraz bez żadnej
wzmianki dotyczącej kluczowego charakteru odnośnych zadań.
Przedkładając powyższe przepisy i analizę prawną na grunt niniejszej sprawy, koniecznym
jest podnieść, iż roboty betonowe na dwóch wskazanych obiektach mostowych —
estakadach, mają charakter szczególny z uwagi na ich specyfikę i stopień skomplikowania
oraz uzasadniają wyłączenie możliwości skorzystania w tym zakresie z podwykonawców.
Zamawiający precyzyjnie bowiem, wskazał, że kluczowym zadaniem pozostaje wykonanie
robót mostowych w zakresie robót betonowych dla obiektów mostowych — estakad przez
rzekę Czarna Nida i rzekę Morawkę.
Zamawiający określił również, że ograniczenie to nie dotyczy pozostałych elementów
składających się na te obiekty, tj.: robót palowych, posadowienia pośredniego, wykonania
prefabrykatów
konstrukcyjnych
(betonowych,
stalowych,
kompozytowych),
robót
wykończeniowych oraz dostaw materiałów i usług.
Dostrzeżenia wymaga również okoliczność, że Zamawiający jako kluczowe zastrzegł tylko i
wyłącznie zadania na dwóch obiektach, które - jego zdaniem - są najtrudniejsze
konstrukcyjnie oraz wysoce specjalistyczne dla tej inwestycji.

Wykonan
ie pozostałych obiektów mostowych oraz wykonanie pozostałych robót na tych
obiektach mostowych wykonawca może podzlecić podwykonawcom.
W tym miejscu należy wskazać, iż w inwestycjach drogowych, także w przedmiotowym
zadaniu, obiekty mostowe stanowią istotną część udzielanego zamówienia i jako takie mogą
stać się przedmiotem zastrzeżenia kluczowego zadania.
Jak podniesiono wyżej Zamawiający wprowadził zmianę zapisów SWZ Tom I Instrukcja Dla
Wykonawców (IDW) w dniu 09.09.2021 r. i ograniczył konieczność osobistego wykonania
robót mostowych w zakresie robót betonowych do obiektów oznaczonych w OPZ jako:

ED w km ok. 5+204 -
estakada w ciągu drogi głównej DK 73 nad rzeką i doliną rzeki
Czarna Nida,

ED w km ok. 7+106 -
estakada w ciągu drogi głównej DK 73 nad rzeką i doliną rzeki
Morawka
Wskazane wyżej obiekty, z punktu widzenia Zamawiającego, są kluczowe jeżeli chodzi o
dotrzymanie terminu i wymaganej przez Zamawiającego jakości wykonania zadania
(wybudowania Obwodnicy Morawicy i woli Morawickiej w ciągu DK73). Obydwie estakady
zostały przewidziane do realizacji w technologii betonu sprężonego jako obiekty znacznych
rozmiarów: długość około 500m (ED w km ok. 5+204) oraz długość około 370m (obiekt ED w
km ok. 7+106) przy jednoczesnym zachowaniu dużego rozstawu podpór pośrednich który dla
pierwszego obiektu wynosi około 100m a dla drugiego około 92,5m.
Odwołujący w Odwołaniu wskazuje, iż „(...) prace betonowe na obiektach mostowych nie są
pracami wyjątkowymi, niestandardowymi, których osobiste wykonanie przez danego
wykonawcę byłoby uzasadnione i podyktowane praktycznymi względami Zakres ten
obejmuje standardowe prace związane z budową obiektów mostowych, powtarzalne niemal
w każdym zamówieniu dotyczącym obiektów infrastrukturalnych. Niezależnie od tego, czy
prace
betonowe będą realizowane wyłącznie przez wykonawcę czy częściowo przez
podwykonawców, wykonawca w pełni odpowiada za prawidłowe ich wykonanie”.
Odwołujący w całym wywodzie zmierzającym do przywołanej konkluzji pominął bardzo
istotne zagadnienie polegające na ułożeniu zbrojenia w wykonanych szalunkach, jego
zastabilizowaniu w sposób zapewniający rozmieszczenie wkładek zbrojących w miejscach
przewidzianych projektem. Odwołujący stara się deprecjonować rangę zakresu robót
przeznaczonego przez Zamawiającego do osobistego wykonania zarzucając mu brak
charakteru zadania kluczowego oraz niezachowanie proporcjonalności do wartości i celów
przedmiotu zamówienia.

Podkreślenia wymaga więc fakt, iż bezpośredni wpływ na wytrzymałość obiektów
wykonywanych z betonu zbrojo
nego i sprężanego ma sposób, miejsce, ułożenia zbrojenia
lub kabli sprężających oraz sposób ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji mieszanki
betonowej. Uzyskanie parametrów wytrzymałościowych obiektu mostowego wykonanego ze
zbrojonego lub sprężonego betonu uzależnione jest bezpośrednio od dokładności
wykonania, ułożenia, stabilizacji zbrojenia oraz od dokładności ułożenia, zagęszczenia i
pielęgnacji mieszanki. Mieszanka betonowa jest materiałem, którego właściwości
mechaniczne są bardzo uzależnione od sposobu transportu, ułożenia, zagęszczenia i
pielęgnacji. Badania próbek z betonu cementowego odbywać się mogą po dochowaniu
rygorystycznych wymagań dotyczących pobrania tych próbek oraz ich zagęszczenia i
pielęgnacji, opisanych w normach. Niedotrzymanie tych reżimów technologicznych skutkuje
nieosiągnięciem przez beton cementowy (związaną mieszankę betonową) zakładanych
właściwości, mimo, iż sama mieszanka była wykonana z właściwych materiałów zgodnie z
właściwą recepturą.
Równie kluczowe jest miejsce ułożenia wkładek zbrojeniowych i sprężających. Miejsce
faktycznego ułożenia w przekroju na budowie wkładek zbrojeniowych i sprężających
warunkuje osiągnięcie przewidzianego przez projektanta stanu sił wewnętrznych w
przekroju.
Wszelkie niedokładności w tym zakresie, co pomija Odwołujący, mają bezpośredni wpływ na
osiągnięcie przez obiekty mostowe zakładanej nośności, trwałości. Zamawiający wymaga
więc, by osobiście przez Wykonawcę został wykonany cały szereg czynności, który pozwoli
na uzyskanie materiału żelbetu, posiadającego wymagany zestaw cech warunkujący
bezpieczeństwo użytkowania konstrukcji, co w sposób bezpośredni przekłada się na
możliwość zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia osób korzystających z tych
obiektów.
Zamawiający podkreśla, iż w przypadku betonowych konstrukcji zbrojonych wytworzenie
właściwego „materiału” odbywa się dopiero na budowie. Odmiennie niż przy produkcji stali
konstrukcyjnej, cegieł, czy mieszanki betonowej, dopiero właściwie zazbrojony, ułożony i
pielęgnowany beton będzie materiałem, który powinien osiągnąć wymagane parametry.
Dopiero właściwe wykonanie szalunku, ułożenie zbrojenia, ułożenie mieszanki betonowej, jej
zagęszczenie i pielęgnacja umożliwia uzyskanie zamówionego, zgodnego z wymaganiami
produktu. Nie zapewnią tego traktowane rozdzielnie mieszanka betonowa zgodna z
zatwierdzoną receptą czy stal zbrojeniowa bądź sprężająca właściwej klasy. Dopiero
właściwe wykonanie robót betonowych, rozumiane jako ułożenie w szalunku zbrojenia,

mieszanki betonowej, jej zagęszczenie i pielęgnacja umożliwia, z materiałów posiadających
właściwe parametry uzyskać właściwy żelbet.
Z drugiej strony, niewłaściwe wykonanie betonowania, nawet z materiałów spełniających lub
przewyższających stawiane wymagania, nie umożliwi wykonania żelbetu — betonu
z
brojonego, bądź sprężonego, spełniającego wymagania.
Z uwagi na istotność wykonania i ułożenia zbrojenia w elementach betonowych zostało to
uregulowane w normach: PN-EN 1992-2 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu
Część 2: Mosty z betonu Obliczanie i reguły konstrukcyjne, oraz PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2
Projektowanie konstrukcji z betonu: Część 1-1 : Reguły ogólne i reguły dla budynków.
Jako potwierdzenie powyższego jest rezygnacja Zamawiającego z konieczności osobistego
wykonania betonowych prefabryka
tów konstrukcyjnych. Wykonanie takich prefabrykatów w
wytwórni, z możliwością kontroli wymienionych wyżej aspektów ułożenia zbrojenia oraz
ułożenia mieszanki betonowej, jej zagęszczenia i pielęgnacji, umożliwia uzyskanie
prefabrykatu spełniającego wymagania, który to prefabrykat może być dodatkowo, w ramach
wytwórni lub na budowie, sprawdzony i w przypadku wady wymieniony. Podkreślając
ponownie
— w warunkach wytwórni prefabrykatów istnieje możliwość dokładnej kontroli
wszystkich elementów wpływających bezpośrednio na wytrzymałość prefabrykatów
betonowych, czyli wspomniane wyżej ułożenie zbrojenia, sposób ułożenia mieszanki
betonowej oraz sposób zagęszczenia tej mieszanki i jej pielęgnacja. Niedotrzymanie zaś
reżimów technologicznych w tym zakresie, skutkujące brakiem uzyskania wymaganych
parametrów przez prefabrykat, skutkuje odrzuceniem takiego prefabrykatu.
W przypadku obiektów mostowych, z uwagi na skalę obiektu, czasochłonność i
kapitałochłonność ich wykonania, wady wynikające z błędów w wykonaniu betonowania,
skutkujące brakiem wymaganej nośności obiektu mostowego, skutkują, w zależności od
zakresu odstępstw od wymagań, albo koniecznością podjęcia prac wzmacniających i
zwiększających nośność obiektów, albo ich całkowitą rozbiórkę.
Z uwagi więc na kluczowe znaczenie uzyskania przez obiekty mostowe wymaganej
nośności, konieczne jest wykonanie robót betonowych osobiście przez Wykonawcę.
Wszelkie błędy w zakresie betonowania w sposób bezpośredni przełożą się na nośność
obiektu mostowego a naprawa bądź rozbiórka obiektu mostowego w sposób dramatyczny
wpłynie na koszt wykonania zadania oraz czas ukończenia zadania.
Zamawiający zastrzega więc do osobistego wykonania wyłącznie niektóre zadania
wchodzące w zakres zamówienia, i to tylko niektóre z obiektów inżynierskich. Zamawiający

nie zastrzega do osobistego wykonania robót betonowych na pozostałych obiektach
inżynierskich, takich jak przepust czy konstrukcje oporowe.
Reasumując w opinii Zamawiającego technologia budowy tego typu obiektów, przy
zachowaniu dotychcza
s uzyskanych w tym zakresie opinii, decyzji i uzgodnień (m.in. DOSU)
wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w prowadzenia tego typu robót
a właściwe ich zaplanowanie, oraz niezakłócony proces realizacji przy zachowaniu
odpowiedniego reżimu technologicznego, będą czynnikami decydującymi o dotrzymaniu
terminu umownego. A zatem ostatecznie o powodzeniu całego planowanego do realizacji
przedsięwzięcia będzie decydował termin i jakość realizacji w/w obiektów mostowych, stad
Zamawiający podtrzymuje ograniczenie dot. konieczności osobistego wykonania części
zamówienia zgodnie ze zmianą wprowadzoną do SWZ w dniu 09.09.2021 r.
Mając powyższe na uwadze, należy podnieść, iż w nin. postepowaniu, określenie przez
Zamawiającego kluczowych zadań zamówienia nastąpiło zatem przez pryzmat tego, że będą
to najważniejsze elementy zamówienia, które mają dla zamawiającego największe znaczenie
oraz posiadają najbardziej skomplikowany stopień wykonania.
Dla budowy drogi krajowej, konstrukcje mostowe są bez wątpienia istotnymi i
specjalistycznymi elementami drogi i nie są elementami powtarzalnymi w tego typu
zadaniach inwestycyjnych, jak np. elementy drogi takie jak wykopy, nasypy. Zamawia
jący
określając zakres osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań opisanych w
SWZ, dążył więc do uniknięcia sytuacji, w której to niedoświadczony, nieposiadający
odpowiedniego zaplecza technicznego, logistycznego i kadrowego oraz przede wszystkim
zweryfikowanego doświadczenia do realizacji inwestycji podmiot, podejmie się realizacji
kluczowych elementów zamówienia, które w przedmiotowym przypadku realizowane będą w
szczególnych warunkach. Należy przy tym wskazać, że wykonawca, który samodzielnie nie
jest w stanie wykonać wskazanego przez Zamawiającego w SWZ zakresu zamówienia, na
gruncie przepisów Pzp jest uprawniony do nawiązania współpracy z innym podmiotem w
ramach konsorcjum, co umożliwi spełnienie warunków stawianych przez Zamawiającego w
pos
tępowaniu.
Ponadto, na uwagę zasługuje, co w nin. sprawie wydaje się okolicznością nie do
przecenienia, że zastrzeżony obowiązek osobistego wykonania części robót został
skorelowany z warunkami udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Wykonawcy,
tj.:
„Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w
okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej:

a)
1 zadania
polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub
ulicy min. GP dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 130 000 000, 00 PLN netto
b)
budowy lub przebudowy 1 obiektu mostowego o
obciążeniu dla klasy A lub klasy I i
rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m. ” a także z opisem przedmiotu
zamówienia zamieszczonym w pkt 6.1. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) i Ogłoszeniu o
zamówieniu, gdzie Zamawiający wymienia jako istotne do wykonania obiekty mostowe:
obiekt mostowy nad rzeką Czarna Nida i obiekt mostowy nad rzeką Morawka.
Tym samym, wykonawca musi wykazać się swoim osobistym doświadczeniem w zakresie
budowy obiektów mostowych na potwierdzenie odnośnych warunków udziału w
postępowaniu. Wybór wykonawcy zdolnego bowiem, do samodzielnego wykonania
kluczowych zadań (którego doświadczenie w tym zakresie jest badane przez
Zamawiającego w toku weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu), umożliwia
Zamawiającemu, w toku postępowania przetargowego wyłonienie podmiotu posiadającego
odpowiednie doświadczenie, zaplecze, dającego gwarancję należytego wykonania umowy,
w tym kluczowych zadań, a tym samym podmiotu o ustabilizowanej pozycji rynkowej, i
zweryfikowanym przez Zamawiającego doświadczeniu korespondującym z zastrzeżonym
kluczowym zadaniem.
Osobiste zaangażowanie wybranego wykonawcy w kluczowe zadania, zwiększa bowiem
prawdopodobieństwo prawidłowego wykonania tegoż szczególnego elementu, a w
konsekwencji również całego przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz w
wyz
naczonych przez Zamawiającego terminach.
Wreszcie, koniecznym jest podnieść, iż w ocenie Zamawiającego, Odwołujący nie
przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich stwierdzeń jakoby prace betonowe na
obiektach mostowych były pracami standardowymi. W treści odwołania próżno szukać
rzeczowego, merytorycznego wywodu. Odwołujący w zasadzie koncentruje się tylko na
przywoływaniu orzeczeń KIO zapadłych w innych stanach faktycznych.
Odnosząc się natomiast do drugiej części zarzutów odwołania, tj. naruszenia zasady jakości
i efektywności ekonomicznej poprzez zbyt szczegółowe opisanie parametrów obiektów, do
zaprojektowania których i wykonania zobowiązany jest wykonawca, w pierwszej kolejności
należy zwrócić uwagę, iż parametry wskazane w PFU wynikają bezpośrednio z zapisów
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DśU). Zamawiający wyjaśnia, że parametry
obiektów oznaczonych w OPZ jako:

ED w km ok. 5+204 -
estakada w ciągu drogi głównej DK 73 nad rzeką i doliną rzeki
Czarna Nida,

ED w km ok. 7+106 - estakada w
ciągu drogi głównej DK 73 nad rzeką i doliną rzeki
Morawka zostały określone w dotychczas uzyskanych opiniach, uzgodnieniach i decyzjach w
tym DOSU. Załącznik do Decyzja nr 6/2018 z dnia 20.08.2018r. o środowiskowych
uwarunkowanych planowanego do realizacj
i przedsięwzięcia, wydanej przez Burmistrza
Miasta i Gminy Morawica, dość szczegółowo określa wymagania środowiskowe dla w/w
obiektów inżynierskich w zakresie długości obiektów (około 500m dla estakady ED w km ok.
5+204 oraz około 370m dla estakady ED w km ok. 7+106) jak i odległości między podporami
(w pierwszym przypadku jest to około 100m a w drugim jest to około 92,5m).
Zapisami na stronie 10 DśU Zamawiający został zobligowany do zastosowania się do
następujących postanowień :
Prace związane z budową drogi krajowej obejmować będą m.in.:
pkt.4. budowę mostu — estakady o długości ok. 500 m w km ok. 5+490 nad rzeką Czarna
Nida; každa jezdnia na oddzielnym obiekcje (konstrukcji), oparcie na filarach żelbetowych o
rozstawie ok. 100 m, światło pionowe ok. 6 m, pkt 6. budowę czteroprzęsłowego mostu —
estakady o długości ok. 370 m w km ok 7+250 nad rzeką Morawka wraz z wykonaniem
umocnienia brzegów rzeki; oparcie na filarach żelbetowych o rozstawie ok. 92,5 m, światło
pionowe ok. 5 m, krawędzie obiektu zabezpieczono ekranem przeciwolśnieniowym o
wysokości ok. 2,5 m pełniącym rolę balustrady.
Dostrzeżenia także wymaga, iż w charakterystyce planowanego przedsięwzięcia, w tym dot.
obiektów mostowych stanowiących treść załącznika do DŚU należy dostrzec punkty w
których DŚU określa precyzyjnie parametry obiektów inżynierskich, i tak : lit. f) Most nad
rzeką Czarna Nida oznaczony jako :
Estakadę o długości ok 500 m w km ok. 5+490 nad rzeką Czarna Nida zaprojektowano w
postaci dwóch oddzielnych konstrukcji, po jednej dla każdej jezdni drogi krajowej. Most
posiadać będzie konstrukcje skrzynkowe z betonu sprężonego. Pod względem statycznym
są to belki ciągłe, których podparcie stanowią podpory obiektu. Estakada zostanie wsparta
na trzech żelbetowych filarach, odległość pomiędzy podporami wynosić będzie ok. 100 m.
Przekrój poprzeczny obiektu został dostosowany do przekroju drogi krajowej. Obiekt
posiadać będzie klasę obciążenia A wg PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”
lit h) Most nad rzeką Morawka oznaczony jako
Estaka
da o ok. km 7+250 0 długości ok. 370 m nad rzeką Morawka będzie obiektem
czteroprzęsłowym o konstrukcji łuków z jazdą dołem, zapewniając znaczną przestrzeń do
meandrowania cieku oraz migracji zwierząt. W przekroju poprzecznym zaprojektowano dwie
jezdnie po
dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m. Po stronach zewnętrznych obiektu

zaprojektowano chodniki robocze szerokości 0,9 m. Krawędzie obiektu zabezpieczone
zostaną ekranem przeciwolśnieniowym o wysokości 2,5 m pełniącym rolę balustrady.
Posadowienie podpór jako pośrednie poprzez pale żelbetowe wielkośrednicowe, odległość
pomiędzy podporami wyniesie ok. 90 m. Światło pionowe wyniesie ok. 5 m. Obiekt posiadać
będzie klasę obciążenia A wg PN-85/S/-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”. Przekrój
poprzeczny obiektu zos
tał dostosowany do przekroju drogi krajowej.
Zgodnie postanowieniami w/w D
ŚU Zamawiający konstruując dokumenty zamówienia był
zobligowany do minimum ograniczyć ingerencję w obszar chroniony Natura 2000 Dolina
Czarnej Nidy oraz ingerencję w dolinę meandrującej rzeki Morawka, która charakteryzuje się
cennymi przyrodniczo terenami.
Dostrzeżenia wymaga, co wynika wprost z przedmiotowej decyzji, iż realizacja
przedmiotowej inwestycji jest związana z zajętością siedlisk, które podlegają ochronie w
obszarze Natura
2000. Inwestycja objęta przedmiotem zamówienia, w tym budowy mostów
spowoduje zajęcie ok. 3,5 ha siedliska przyrodniczego o kodzie 91 EO- Łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe w obszarze Natura 2000. W uzasadnieniu niniejszej decyzji
środowiskowej wskazuje się, iż całkowita powierzchnia w/w siedliska w obszarze Dolina
Czarnej Nidy wynosi 85,10 ha , co oznacza iż dojdzie do zajęcia ok 4 % siedliska.
Najmniejsza zajętość siedliska ma nastąpić na odcinku, gdzie droga będzie przebiegać w
formie estakad
y nad Czarną Nidą a zajęcie ma mieć charakter punktowy, nie stanowiący
bariery w przepływie genów pomiędzy płatami siedliska.
Ponadto, w ślad za wytycznymi wynikającymi z DUŚ realizacja planowanej obwodnicy
będzie związana z ingerencją w cieki. Dla zabezpieczenia ekosystemu wodnego rzek Czarna
Nida i Morawka oraz cieku Łabędziów wszelkie prace związane z budową nowych obiektów
mostowych oraz umocnienia koryt cieków, należy prowadzić w miarę možliwości z brzegów,
co pozwoli ograniczyć do minimum ingerencję w środowisko gruntowo — wodne i
maksymalnie ograniczyć zmętnienie wody.
Powyższe oznacza, iż wykonanie przedmiotowych obiektów wskazanych w tabeli nr 1.1 pkt 2
i 5 PFU metodą nawisową będzie stanowiło technologię najmniej ingerującą w środowisko
naturalne,
a co za tym nie spowoduje przez Zamawiającego naruszeń DśU, do której
przestrzegania Zamawiający jest zobligowany.
Stąd konieczność realizacji obiektów (estakad) metodami umożliwiającymi jak najmniejszą
ingerencję w przyrodę w dolinach rzek. Zaproponowana technologia metodą nawisową
wykonania estakad wiąże się z potrzebą ochrony przyrody w szerokim znaczeniu.

Zatem zdaniem Zamawiającego nie jest uprawnione twierdzenie Odwołującego podnoszone
w odwołaniu że: „Skoro przedmiot zamówienia realizowany jest w systemie Zaprojektuj i
Buduj, to oznacza, że wszelkie elementy oferty odnoszące się do finalnego efektu, jaki
zamierza osiągnąć Zamawiający leża po stronie wykonawcy (...). Nie znajduje w związku z
tym uzasadnienie narzucenia wykonawcom zbyt szczegółowych parametrów obiektów, skoro
za ich zaprojektowanie odpowiada wykonawca”. W tym przypadku podstawowe parametry
obiektów określone w OPZ takie jak ich długości czy rozstaw podpór zostały już ustalone w
poprzedzających decyzjach administracyjnych a zatem zarówno Zamawiający jaki i
Wykonawca są obowiązani do ich przestrzegania.
Odnosząc się do kwestii wskazania w OPZ konkretnej technologii wykonania w/w obiektów
inżynierskich tj. metody nawisowej to zdaniem Zamawiającego jest ona optymalna z uwagi
na przeszkody którymi są cenne przyrodniczo obszary tj. dolina rzeki i rzeka Czarna Nida
oraz dolina rzeki i rzeka Morawka.
Metoda nawisowa to rozwiązanie które umożliwia pokonywanie wszelkiego typu przeszkód
terenowych. Świetnie nadaje się do budowy mostów o rozpiętości przęseł wynoszącej od
około 70 do około 200 m w przypadku kiedy nie ma możliwości oparcia deskowania na
podłożu ze względu na warunki terenowe. Dzięki niej możliwe jest wykonywanie obiektów i
pokonywanie takich przeszkód, jak cieki wodne, cenne przyrodniczo tereny, istniejące drogi
czy linie kolejowe. Brak podparcia przęsła za pomocą tradycyjnych rusztowań znacząco
zmniejsza powierzchnię placu budowy i pozwala realizować obiekty przy zachowaniu
minimalnej ingerencji w ekosystem.
W przypadku realizacji estaka
d w ciągu Obwodnicy Morawicy w ciągu DK 73 metodą
nawisową ingerencja w obszary objęte ochroną będzie tylko punktowo (w miejscach
lokalizacji podpór stałych obiektu) a wszelkie roboty technologiczne takie jak: zakładanie
rusztowań i szalunków czy układanie zbrojenia odbywać się będzie bezpośrednio z
wykonanych wcześniej segmentów konstrukcji obiektu. Zatem brak jest bezpośredniej
ingerencji w teren pod obiektem co ma miejsce np. w przypadku wykonania obiektu w
technologii rusztowań stacjonarnych. Porównując technologię nawisową do technologii
nasuwania podłużnego podnoszoną przez Wykonawcę w odwołaniu jako technologię
równoważną należy wskazać, że w przypadku estakad w ciągu obwodnicy Morawicy gdzie
została określona w decyzji środowiskowej odległość miedzy podporami na około 100m
będzie zachodzić konieczność budowy dodatkowych podpór tymczasowych miedzy
podporami stałymi. Wiązać się będzie to z koniecznością wykonania robót dodatkowych
takich jak roboty ziemne (wykopy, nasypy) utwardzenie dodatkowych powierzchni,
wzniesienie dodatkowych konstrukcji (podpór). W konsekwencji, zdaniem Zamawiającego,

metoda nasuwania podłużnego będzie wiązać się z koniecznością dodatkowego
przekształcenia terenów. cennych przyrodniczo a więc większej ingerencji w środowiskowo
nat
uralne. Budowa i późniejsza eksploatacja dróg technologicznych, o czym jest mowa w
odwołaniu Wykonawcy, będzie wymagana w obu technologiach chociażby z uwagi na
konieczność budowy podpór stałych obiektów.
Ponadto w przypadku obiektu ED w km ok. 7+106
— estakada w ciągu drogi głównej DK 73
nad rzeką i doliną rzeki Morawka — z uwagi na zapisy decyzji środowiskowej które mówią o
koniczności stosowania konstrukcji łukowej, zastosowanie metody nasuwania podłużnego
dla tego obiektu jest wręcz niemożliwe.
Na margi
nesie Zamawiający pragnie dodać że technologie metody nawisowej stosował dla
mostu oznaczonego symbolem MS-
30.1 nad rzeką Drwęcą w ciągu drogi ekspresowej S7.
Jest to obiekt trójprzęsłowy z betonu sprężonego, który powstał nad doliną rzeki Drwęcy jako
część drogi ekspresowej S7 na pododcinku (Rychnowo—Olsztynek). Zaprojektowana
rozpiętość przęseł nurtowych mostu wynosiła 100 m, dlatego tež zdecydowano się na jego
realizację w technologii nawisowej. Ponadto, dzięki zastosowaniu tej metody zdecydowanie
ograni
czono ingerencję w środowisko i zapewniono ochronę doliny rzeki Drwęcy objętej
programem Natura 2000 co w przypadku obwodnicy Morawicy w ciągu DK 73 jest równiež
elementem kluczowym i decydującym o zgodności realizacji procesu inwestycyjnego z
wydanymi dotychczas uzgodnieniami, opiniami i decyzjami.
Mając powyższe na względzie nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż podstawą opracowania
dokumentacji projektowej, zgodnie z opisem Zamawiającego zawartym w pkt 1.2. PFU są m.
in. następujące dokumenty:
1)
Prognozy
ruchu pn.: „Prognoza ruchu dla odcinka drogi: DK73 Kielce — Morawica i
obw. Morawicy i Woli Morawickiej z uwzględnieniem zmian w sieci drogowej w obszarze
inwestycji m.in. DW763 i DW766” (R. Wojdyński (DPI-WAR), GDDKiA, 2016 r.)
2)
wyników badań gruntowo-wodnych w formie szczegółowej charakterystyki warunków
geologicznych opracowanej na podstawie danych uzyskanych bezpośrednio z badań
podłoża budowlanego (wierceń, sondowań, badań geofizycznych, badań laboratoryjnych,
środowiskowych itp.), zawartej w:

Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne pod
projektowaną budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73
odcinek Il: Morawica-
Wola Morawicka, zatwierdzonej przez Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego decyzją pismo znak: ŚOV.7431.13.2020 z dnia 29.07.2020 r.,


Dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej określającej warunki geologiczno inżynierskie
pod projektowaną budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr
73 odcinek: Morawica-
Wola Morawicka, zatwierdzonej przez Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego decyzją pismo znak: ŚOV.7441.5.2020 z dniam28.12.2020 r.,

Dokumentacji badań podłoża gruntowego pod projektowaną budowę obwodnicy
Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 odcinek: Morawica- Wola
Morawicka,

Dokumentacji badań geofizycznych,
3)
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) z wyłączeniem zakresu zmian,
przewidzianych w PFU, które należy usankcjonować w ramach ponownej oceny
oddziaływania na środowisko,

Decyzja nr 6/2018 0 środowiskowych uwarunkowaniach, znak: ITB.6220.4.2017.LTz dnia
20.08.2018 r.
4)
wyników Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego (GPR), 5) decyzji/opinii
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 6) raportu oddziaływania na środowisko, (...)
W kwestionowanej przedmiotowym odwołaniem tabeli Zamawiający określił przeszkody dla
poszczególnych obiektów tam wskazanych, co rzutuje na rzetelność opisu przedmiotu
zamówienia oraz dochowanie należytej staranności. Ponadto Zamawiający wskazał w
wymogach funkcjonalnych „Parametry zgodnie z DŚU”. Kluczowym natomiast dokumentem
determinującym parametry techniczne i funkcjonalne obiektów inżynierskich są
uwarunkowania środowiskowe zawarte w decyzji DŚU.
Wobec
powyższego całkowicie niezrozumiałym a tym samym chybiony pozostaje zarzut
zaniechania opisu przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z zasadą jakości i efektywności
ekonomicznej, a tym samym zaniechanie przygotowania i prowadzenia postepowania z
należytą starannością.
Tym, samym, mając powyższe na uwadze, w świetle całokształtu okoliczności prawnych
oraz faktycznych, wnoszę jak petitum niniejszej odpowiedzi na odwołanie.

Pismo odwołującego z dnia 11 września 2021r.

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie: Budowa obwodnicy Morawicy i Woli
Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, odcinek Morawica — Wola Morawicka (realizacja w
systemie „projektuj i buduj").
Pismo przygotowawcze odwołującego
W imieniu Strabag sp. z o.o. w związku z odpowiedzią na odwołanie Zamawiającego
przekazaną w dniu 10.09.2021r. oraz w związku ze zmianą SWZ cofam odwołanie w
zakresie zarzutu dotyczącego zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych zadań (robót mostowych - robót betonowych), tj. w zakresie zarzutu
naruszenia art. 121 pkt 1 PZP, w zw. z art. 462 ust. 1 PZP oraz art. 99 ust. 4 PZP, art. 16 i
17 PZP.
Oświadczam, że podtrzymuję zarzuty odwołania w pozostałym zakresie - w zakresie
ud
zielenia zamówienia i dokonania jego opisu w sprzeczny w zasadami jakości i
efektywności ekonomicznej, tj. zarzutu zawartego w pkt 2 i 3b odwołania:
-
art. 17 ust. 1 pkt i 2 PZP w zw. z art. 99 ust. 1, 103 ust. 2 i 3 PZP poprzez
prowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia w sposób naruszający zasadę jakości i
efektywności ekonomicznej, a w konsekwencji powyższego naruszenia naruszenie:
-
art. 99 ust. 4 w zw. z art. 103 ust. 2 i 3 , art. 16 PZP i art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP
poprzez-naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji-
oraz równego traktowania
wykonawców, proporcjonalności i dokonanie tego opisu w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję, a tym samym zaniechanie przygotowania i prowadzenia postępowania z
należytą starannością, w szczególności wobec zaniechania opisu przedmiotu zamówienia w
sposób zgodny z zasadą jakości i efektywności ekonomicznej.
W zakresie wniosków odwołania wnoszę o uwzględnienie odwołania w całości oraz
nakazanie Zamawiającemu:
1 zmiany SWZ Tom Il Program Funkcjonalno U
żytkowy (PFU) w zakresie pkt 2 i 5 Tabeli nr
1.1. poprzez rezygnację z określenia długości projektowanych obiektów inżynierskich,
ewentualnie nakazanie określenia długości z możliwością jej zmiany +/- 10 % oraz w
zakresie pkt 2 i 5 Tabeli nr 1.1. nakazanie
Zamawiającemu rezygnacji z wymogu rozstawu
podpór pośrednich 100m oraz rezygnacji z wymogu wykonania metodą nawisową,
2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z treści dokumentów postępowania, dowodu
załączonego do odwołania oraz ewentualnych dowodów złożonych na rozprawie przed KIO.
Politechnika Warszawska

Instytut Dróg i Mostów, Al. Armii Ludowej 161
Warszawa, dnia 2 września 2021 roku
Opinia w sprawie proponowanej koncepcji budowy estakad
1. Prawidłowość określenia w tabeli 1.1. długości obiektów nr 2 (obiekt nad rzeką Nida) i nr 5
(nad rzeką Morawka) w świetle postanowień PFU określających dane wyjściowe do
projektowania i obowiązujących zasad projektowania obiektów inżynierskich .
Zamawia
jący w kontrakcie „projektuj i buduj” powinien na podstawie aktualnych przepisów,
opracowań geotechnicznych, hydrologicznych i dotyczących szeroko rozumianych
uwarunkowań środowiskowych (obszar „Natura 2000”), a także innych jemu dostępnych
danych ustali
ć założenia/wymagania do projektowania ww estakad.
Z opisu przeszkody i warunków realizacji prac na danym obszarze może wynikać sugestia
zawarta w PFU dotycząca liczby i rozstawu podpór oraz rozpiętości przęseł, ale ze względu
na formę kontraktu („projektuj i buduj”) nie powinna być to informacja wiążąca dla
Wykonawcy, Wynika to z faktu, że można tę samą przeszkodę pokonać konstrukcją o innych
rozpiętościach przęseł i w innej technologii spełniając te same warunki, ale przy niższych
kosztach.
Reasumując, narzucanie obligatoryjnie rozpiętości/liczby podpór można uznać za błędne w
formule przetargu „projektuj i buduj" jeśli istnieją inne, bardziej ekonomiczne i równie trwałe
rozwiązania umożliwiające pokonanie tej samej przeszkody. Tak jest w omawianym
przypadku.
Warto podkreślić, że wymagania Zamawiającego w zakresie rozpiętości przęseł, liczby
podpór, rodzaju konstrukcji i materiału konstrukcyjnego oraz technologii wykonania obiektu
nie wynikają z przepisów ogólnych zasad projektowania i znacząco wykraczają poza
formułowane wymagania dla przetargów „projektuj i buduj”, które skupiają się na
wspominanym powyżej szczegółowym opisie przeszkody i warunków realizacji prac.
2. Czy jest uzasadnione, w światle postanowień PFU i obowiązujących przepisów,
ograniczenie
technologii wykonania obiektów Inżynierskich do technologii nawisowej ?
PFU nie definiuje bezpośrednio obowiązku wykonywania betonowego mostu belkowego
metodą nawisową. Z warunków dodatkowych, opisanych w p, 1 opinii (rozstaw podpór i
rozpiętość przęsła) wynika, że Zamawiający pośrednio wymusza na Wykonawcy
wykorzystanie tej konkretnej metody budowy. Ze względu na duży stopień skomplikowania i
wysokie koszty jest ona stosowana w kraju rzadko i stanowi w praktyce istotne ograniczenie

konkurencji, a co za tym
idzie generuje wzrost wartości ofert i kosztów realizacji inwestycji
przez Zamawiającego.
Cel Zamawiającego może być zrealizowany mniejszym kosztem finansowym bez większej
szkody dla środowiska przy użyciu innych technologii budowy.
Czynnikiem istotnym, k
tóry stanowi kryterium wyboru technologii jest, oprócz kosztów,
przede wszystkim obszar zajętego terenu („Natura 2000”) i czas Jego zajęcia. Można także
dodać coś nlemierzalnego tj. „intensywność' użytkowania tego terenu chronionego w czasie
budowy. Niewątpliwie budowa obiektu w jakiejkolwiek technologii wymaga budowy drogi
technologicznej. W przypadku metody nawisowej lub na pełnych rusztowaniach droga
technologiczna będzie intensywnie wykorzystywana do budowy podpór i całych przęseł, czyli
przez cały okres budowy, natomiast przy metodzie nasuwania podłużnego droga będzie
wykorzystywana jedynie do budowy podpór, czyli krócej i mniej intensywnie. W konsekwencji
przy metodzie nasuwania wpływ budowy na środowisko w chronionym obszarze byłby
mniejszy, Powyższe uwagi dotyczą obiektu nad rzeką Nidą w obszarze chronionym „Natura
2000”.
Natomiast obiekt nad rzeką Morawką powinien zostać zbudowany bez określania
specjalnych, dodatkowych warunków przez Zamawiającego poza wymaganiami
wynikającymi wprost z przepisów ogólnych, ponieważ obiekt znajduje się poza terenem
chronionym.
Podsumowując można stwierdzić, że wprowadzenie przez Zamawiającego w PFU
ograniczeń dotyczących rozpiętości przęseł i rozstawu podpór oraz narzucenie technologii
budowy przęseł metodą nawisową nie wynika z jakichkolwiek przepisów i wiedzy
technicznej, natomiast istotnie ogranicza
konkurencję. Za to w nieuzasadniony sposób
zwiększa koszty realizacji robót i wartość ofert.
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Dróg i Mostów Warszawa Al.
Armii Ludowej 6

KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA USTALIŁA I ZWAŻYŁA

Krajowa Izba Odwoławcza dalej Izba rozstrzygając zawisły spór rozpatrzyła argumentację
faktyczną i prawną zawartą w pismach procesowych stron to jest w odwołaniu z dnia 2
sierpnia 2021r. (strona 4-19 uzasadnienia)
, odpowiedzi na odwołanie zamawiającego z dnia
8
września 2021r. (strona 19-34 uzasadnienia), pisma odwołującego z dnia 11 września
2021r.
wraz z załączoną z dnia 2 września 2021r. Opinią w sprawie proponowanej koncepcji
budowy estakad wydanej przez Politechnik
ę Warszawską Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Dróg i Mostów, jako stanowiska odwołującego (strona 35-37 uzasadnienia) oraz
złożoną na posiedzeniu i rozprawie argumentację stron. W oparciu o powyższe Izba
dokonała ustaleń na podstawie przekazanej do akt sprawy dokumentacji prowadzonej przez
zamawiającego w wyniku przeprowadzonego na rozprawie postępowania dowodowego
uwzględniając postanowienia Programu Funkcjonalno–Użytkowego stanowiącego element
specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz postanowienia Decyzji nr 6/2018 o
środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z
dnia 20.08.2018 Znak: ITB.6220.4.2017 LT
na wniosek zamawiającego.

We wniesionym
odwołaniu zarzuca się naruszenie przepisów PZP w związku z opisem
przedmiotu zamówienia, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zamówienia o wartości powyżej progów
unijnych (ogłoszenie o zamówieniu Dz. Urz. U. E. z dnia 21 lipca 2021r. poz. 2021/S 139-
368749)
dla zadania o nazwie: Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu
drogi krajowej nr 73 odcinek Morawica
– Wola Morawicka (realizacja w systemie „projektuj i
buduj).
Odwołujący wnosi odwołanie na niezgodne z przepisami PZP czynności i zaniechania
z
amawiającego w ustaleniu warunków i dokumentów postępowania (SWZ IDW, PFU), przez
dokonanie op
isu przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z PZP, polegającego na:
1. zastrzeżeniu przez zamawiającego obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych zadań tj. robót mostowych w zakresie robót betonowych,
2. zamiarze
udzielenia zamówienia i dokonaniu jego opisu w sposób sprzeczny w zasadami
jakości i efektywności ekonomicznej.

Zaskarżonym czynnościom zamawiającego zarzucono naruszenie:
1.art. 121 pkt 1 PZP w zw. z art. 462 ust. 1 PZP oraz art. 99 ust. 4 PZP, art. 16 i 17 PZP
przez nieuzasadnione, naruszające zasadę uczciwej konkurencji zastrzeżenie przez
z
amawiającego osobistego wykonania przez wykonawcę zadań – robót mostowych w
zakresie robót betonowych, które nie mają charakteru kluczowych,

2. art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP w zw. z art. 99 ust. 1, 103 ust. 2 i 3 PZP przez prowadzenie
postępowania o udzielanie zamówienia w sposób naruszający zasadę jakości i efektywności
ekonomicznej,
w konsekwencji narus
zeń wskazanych w pkt 1 i 2 naruszenie:
3. art. 99 ust. 4 w zw. z art. 103 ust. 2 i 3, art. 16 PZP i art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP przez
naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i
dokonanie tego opisu w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, a tym samym
zaniechanie przygotowania i prowadzenia po
stępowania z należytą starannością, w
szczególności wobec:
a) nieuprawnionego zastrzeżenia osobistego wykonania zakresu prac betonowych w ramach
robót mostowych,
b)
zaniechania opisu przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z zasadą jakości i
efektywności ekonomicznej.
W oparciu o przedstawione wyżej zarzuty wniesiono o uwzględnienie odwołania w całości
oraz nakazanie z
amawiającemu:
1.
wprowadzenia zmian w SWZ Tom I Instrukcja dla Wykonawców ("IDW") przez
usunięcie zastrzeżenia ujętego w pkt 6.5 IDW tj. obowiązku osobistego wykonania
przez w
ykonawcę kluczowych zadań, tj. robót mostowych w zakresie robót
betonowych,
2. nakazanie z
amawiającemu zmiany SWZ Tom II Program Funkcjonalno - Użytkowy
(PFU) w zakresie pkt 2 i 5 Tabeli nr 1.1. przez rezygnację z określenia długości
projektowanych obiektów inżynierskich, ewentualnie nakazanie określenia długości z
możliwością jej zmiany +/- 10 % oraz w zakresie pkt 2 i 5 Tabeli nr 1.1. nakazanie
Zamawiającemu rezygnacji z wymogu rozstawu podpór pośrednich 100m oraz
rezygna
cji z wymogu wykonania metodą nawisową,
Odwołujący następująco uzasadnił interes prawny we wniesieniu odwołania
Interes prawny:
Odwołujący posiada interes prawny w rozumieniu art. 505 ust. 1 PZP we wniesieniu
odwołania. Odwołujący to podmiot profesjonalnie działający na rynku budowlanym, w tym w
sektorze inwestycji kolejowych, mostowych i drogowych realizowanych w trybie ustawy PZP.
Na skutek uchybień zamawiającego, które stanowią przedmiot zaskarżenia niniejszego
odwołania, odwołujący nie jest w stanie przygotować i złożyć prawidłowej i zgodnej z PZP
oferty, podczas gdy posiada wymagane w postępowaniu kwalifikacje tj. wiedzę,

doświadczenie i potencjał wymagany przez zamawiającego. Kwestionowane w niniejszym
odwołaniu czynności zamawiającego pozbawiają odwołującego możliwości uzyskania
przedmiotowego zamówienia publicznego i jego realizacji na najkorzystniejszych dla
z
amawiającego warunkach oraz warunkach uczciwej konkurencji. Opisane czynności
z
amawiającego mogą również skutkować powstaniem szkody po stronie odwołującego.
Izba potwierdza istnienie
po stronie odwołującego interesu prawnego we wniesieniu
odwołania jako podmiotu uczestniczącego na rynku zamówień publicznych w sektorze
inwestycji drogowych
, który uzasadniając wnioski odwołania nie tylko powołuje się na
ochronę i poszanowanie zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców,
proporcjonalności (art.16 PZP) ale również na interes zamawiającego w uzyskaniu efektu
inwestycji uzyskującego odpowiednią jakość robót budowlanych, jak najlepszą efektywność
zamówienia (art.17 PZP).
Izba stwierdza, że odwołujący dotrzymał terminu wniesienia odwołania. W dniu 21 lipca 2021
r.
zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 139 - 368749 w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Wniesienie odwołania nastąpiło z zachowaniem terminu 10
dniowego przewidzianego art. 515 PZP
dla zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne,
to jest w dniu 2 sierpnia 2021r. (poniedziałek).
Izba rozst
rzygnęła następująco podniesione zarzuty odwołania

Co do zarzutu odwołania na nieprawidłowe określenie przez zamawiającego kluczowych
zadań, co do których zamawiający oczekuje osobistego wykonania przez wykonawcę
(art.121 pkt 1 PZP)
, bez prawa posłużenia się podwykonawcami (art.462 ust.1 PZP), jak i
wykazania cudzych zasobów dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art.118 ust.1
PZP).
Post
ępowanie odwoławcze, jak wynika z treści sentencji niniejszego wyroku, zostało w tym
zakresie umorzone z po
wodu cofnięcia zarzutu przez odwołującego w piśmie procesowym z
dnia 11
września 2021r., z powodu udzielonej odpowiedzi na odwołanie przez
zamawiającego pismem z dnia 8 września 2021r.
Reasumując zarzut nie został merytorycznie rozpoznany przez Izbę.
Zarzut dotyczył pkt 6.5. IDW SWZ, w którym zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego
wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, precyzując je do robót mostowych w
zakresie robót betonowych z wyłączeniem:
− robót palowych i innych specjalistycznych technik posadowienia pośredniego,
− wykonywania prefabrykatów konstrukcyjnych (betonowych, stalowych, kompozytowych),

− robót wykończeniowych oraz
− dostaw materiałów i usług.
Zamawiający wprowadził jednocześnie w odniesieniu do kluczowych zadań zastrzeżonych
do osobistego wykonania przez Wykonawcę zakaz powoływania się na zdolności podmiotu
udostępniającego zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP w celu wykazania
spełniania odnośnych warunków udziału w postępowaniu.
Według odwołującego wykonanie robót betonowych w ramach obiektów mostowych to
zakres istotny dla prawidłowego wykonania zamówienia, nie może być jednak uznany za
element kluczowy uzasadniający wyłączenie możliwości skorzystania w tym zakresie z
podwykonawców. Według odwołującego na wykonanie tego zakresu robót składają się
typowe roboty budowy mostów, możliwe do wykonania przez każdy fachowy zespół,
niekoniecznie posiadający wyjątkowe kwalifikacje.
Odwo
łujący w uzasadnieniu odwołania (strona 7-10 uzasadnienia wyroku) omówił
orzecznictwo
stwierdzając, że wskazane przez zamawiającego prace, tj. prace betonowe na
obiektach mostowych nie są pracami wyjątkowymi, niestandardowymi, których osobiste
wykonanie przez danego wykonawcę byłoby uzasadnione i podyktowane praktycznymi
względami. Zakres ten obejmuje standardowe prace związane z budową obiektów
mostowych, powtarzalne niemal w każdym zamówieniu dotyczącym obiektów
infrastrukturalnych. Niezależnie od tego, czy prace betonowe będą realizowane wyłącznie
przez wykonawcę czy częściowo przez podwykonawców, wykonawca w pełni odpowiada za
prawidłowe ich wykonanie.
Takie w skrócie argumenty faktyczne i prawne przywołał odwołujący oczekując nakazania
zmiany postanowień SWZ przez Izbę przez skreślenie postanowień w zakresie kluczowych
za
dań.
Zamawiający w udzielonej odpowiedzi na odwołanie, pismo z dnia 8 września 2021r,. wniósł
o oddalenie odwołania w całości i w pierwszej kolejności odniósł się do zarzutu zdefiniowania
kluczowych zadań zamówienia.
Stanowisko zamawiającego w zakresie powyższego zarzutu odwołania zamieszczono na
stronach 21-29 niniejszego uzasadnienia wyroku.
Zamawiający podniósł szereg zagadnień powodujących wymóg osobistego wykonania robót
betonowych w robotach mostowych.

Przede wszystkim w związku z wniesionym odwołaniem dokonał doprecyzowania obowiązku
osobistego wykonania to jest bez udostępnienia zasobów cudzego podmiotu (art.118 ust.1
PZP),
stąd też wyłączenia z robót potencjalnych podwykonawców (art.462 ust.1 PZP).
Zamawiający dokonał doprecyzowania zapisów SWZ przez wprowadzenie zmiany treści
SWZ, pkt 6.5. IDW, Rozdział 1, Tom I oraz w dokumencie Dane Kontraktowe, Subklauzula
4.1. Ogólne zobowiązania Wykonawcy, Rozdział 3, Tom Il SWZ zmieniające pierwotny zapis:
„Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
zadań, tj. robót mostowych w zakresie robót betonowych, z wyłączeniem:
-
robót palowych i innych specjalistycznych technik posadowienia pośredniego, oraz
-
wykonania prefabrykatów konstrukcyjnych (betonowych, stalowych, kompozytowych), oraz
-
robót wykończeniowych, oraz
-
dostaw materiałów i usług.
W odniesieniu do kluczowych zadań zastrzeżonych do osobistego wykonania przez
Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego
zasoby,
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
odnośnych warunków udziału w postępowaniu.”
Po zmianie aktualny zapis o obowiązku osobistego wykonania jest następujący:
„Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
zadań, tj. robót mostowych w zakresie robót betonowych, dla następujących obiektów
inżynierskich wymienionych w Tomie III PFU tj.: E-2 w km ok. 5+204 oraz E-4 w km
ok.7+106 (oznaczenia wg. DŚU/KP), z wyłączeniem:
-
robót palowych i innych specjalistycznych technik posadowienia pośredniego, oraz
-
wykonania prefabrykatów konstrukcyjnych (betonowych, stalowych, kompozytowych), oraz
-
robót wykończeniowych, oraz
-
dostaw materiałów i usług.
W odniesieniu do kluczowych zadań zastrzeżonych do osobistego wykonania przez
Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotu udostępniającego
zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
odnośnych warunków udziału w postępowaniu.”

Zama
wiający opisał warunki, w jakich będą realizowane obiekty mostowe, a co wynika z
dokumentacji PFU
ustalonej w związku z decyzją nr 6/2018 o środowiskowych
uwarunkowaniach. Zamawiający podkreśla w tym miejscu, że w inwestycjach drogowych,
także w przedmiotowym zadaniu, obiekty mostowe stanowią istotną część udzielanego
zamówienia i jako takie mogą stać się przedmiotem zastrzeżenia kluczowej części
zamówienia.
Zatem
zdaniem zamawiającego, odwołanie w zakresie zarzutu ad. 1 nie zasługuje na
uwzględnienie. Zamawiający przedstawił obowiązujące w tym zakresie przepisy PZP, które
dają prawo do określenia kluczowych zadań zamówienia, przedstawił analizę prawną
zagadnienia w kontekście orzecznictwa polskiego i europejskiego. W jego ocenie
kluczowym zadaniem pozostaj
e wykonanie robót mostowych w zakresie robót betonowych
dla obiektów mostowych — estakad przez rzekę Czarna Nida i rzekę Morawkę, co
ostatecznie precyzyjnie określił. Ograniczenie to nie dotyczy pozostałych elementów
składających się na te obiekty, tj.: robót palowych, posadowienia pośredniego, wykonania
prefabrykatów
konstrukcyjnych
(betonowych,
stalowych,
kompozytowych),
robót
wykończeniowych oraz dostaw materiałów i usług. Jako kluczowe zastrzegł tylko i wyłącznie
zadania na dwóch obiektach, które - jego zdaniem - są najtrudniejsze konstrukcyjnie oraz
wysoce specjalistyczne dla tej inwestycji.
Wykonanie pozostałych obiektów mostowych oraz
wykonanie pozostałych robót na tych obiektach mostowych wykonawca może podzlecić
podwykonawcom.
Tak więc zamawiający wprowadził zmianę zapisów SWZ Tom I Instrukcja
Dla Wykonawców (IDW) w dniu 09.09.2021 r. i ograniczył konieczność osobistego
wykonania robót mostowych w zakresie robót betonowych do obiektów oznaczonych w OPZ
jako:

ED w km ok. 5+204 -
estakada w ciągu drogi głównej DK 73 nad rzeką i doliną rzeki
Czarna Nida,

ED w km ok. 7+106 -
estakada w ciągu drogi głównej DK 73 nad rzeką i doliną rzeki
Morawka.
Dalej w odpowiedzi na odwołanie, na stronach 25-29 niniejszego uzasadnienia wyroku,
zamawiający opisuje wymagania techniczne i technologiczne, które stanowią o
skomplikowaniu układania betonu na robotach mostowych, co przesądziło o traktowaniu tych
robót jako elementu kluczowego zadania.
Odwołujący w piśmie procesowym z dnia11 września 2021r. cofnął zarzut w zakresie jako
kluczowych robót betonowych w robotach mostowych, składając oświadczenie jak poniżej.

W imieniu Strabag sp. z o.o. w związku z odpowiedzią na odwołanie Zamawiającego
prze
kazaną w dniu 10.09.2021r. oraz w związku ze zmianą SWZ cofam odwołanie w
zakresie zarzutu dotyczącego zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych zadań (robót mostowych - robót betonowych), tj. w zakresie zarzutu
naruszenia art. 121 pkt 1 PZP, w zw. z art. 462 ust. 1 PZP oraz art. 99 ust. 4 PZP, art. 16 i
17 PZP.
W tym stanie rzeczy Izba w wydanym wyroku umorzyła postępowanie odwoławcze w
powyższym zakresie, nie zajmując stanowiska merytorycznego co do podniesionego zarzutu
odwołania.
Natomiast w pozostałym zakresie odwołujący podtrzymał zarzuty odwołania - w zakresie
udzielenia zamówienia i dokonania jego opisu w sposób sprzeczny w zasadami jakości i
efektywności ekonomicznej.
1
. zamiarze udzielenia zamówienia i dokonaniu jego opisu w sposób sprzeczny w zasadami
jakości i efektywności ekonomicznej.

Zaskarżonym czynnościom zamawiającego zarzucono naruszenie:
1. art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP w zw. z art. 99 ust. 1, 103 ust. 2 i 3 PZP przez prowadzenie
postępowania o udzielanie zamówienia w sposób naruszający zasadę jakości i efektywności
ekonomicznej,
3. art. 99 ust. 4 w zw. z art. 103 ust. 2 i 3 , art. 16 PZP i art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP przez
naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i
dokonanie tego opisu w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, a tym samym
zaniechanie przygotowania i prowadzenia postępowania z należytą starannością, w
szczególności wobec:
zaniechania opisu przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z zasadą jakości i efektywności
ekonomicznej.
W oparciu o przedstawione wyżej zarzuty odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w
całości oraz nakazanie zamawiającemu:
1.
nakazanie zamawiającemu zmiany SWZ Tom II Program Funkcjonalno - Użytkowy
(PFU) w zakresie pkt 2 i 5 Tabeli nr 1.1. przez rezygnację z określenia długości
projektowanych obiektów inżynierskich, ewentualnie nakazanie określenia długości z
możliwością jej zmiany +/- 10 % oraz w zakresie pkt 2 i 5 Tabeli nr 1.1. nakazanie
Zamawiającemu rezygnacji z wymogu rozstawu podpór pośrednich 100m oraz
rezygnacji z wymogu wykonania metodą nawisową.

Jak już powyżej przedstawiono w uzasadnieniu wyroku odwołujący, po otrzymaniu
odpowiedzi na odwołanie pismo z dnia 8 września 2021r., w piśmie procesowym z dnia 11
września 2021r. nadal podtrzymał zarzut nieuprawnionej ingerencji zamawiającego w opis
przedmiotu zamówienia w sytuacji prowadzonego postępowania w procedurze projektuj i
buduj. Odwołujący powołując się na postanowienia art. 103 ust.2 i 3 PZP ale w
szczególności art. 99 ust.1 i ust.4 oraz art.17 ust.1 pkt 1 i pkt 2 PZP uznał za nieuprawnione
określenie w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, takich parametrów mostów nad rzeką
Czarna Nida i
rzeką Morawka, jak ścisłe określona długość mostów oraz odległość
pomiędzy podporami mostów i narzucenie technologii nawisowej przy ich budowie. Zdaniem
odwołującego to na etapie projektowania wykonawca określa długość mostu, odległość
między podporami mostu oraz technologię budowy mostu z poszanowaniem uwarunkowań
środowiskowych. Odwołujący zarówno w odwołaniu, w piśmie procesowym z 11.09.2021r.
jak i na rozprawie twierdził, że nie ma podstaw zamawiający do tak szczegółowej ingerencji
w etap projektowania obiektów mostowych. Odwołujący owszem, biorąc pod uwagę wydaną
na wniosek zamawiającego decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, godził się na fakt,
że w decyzji narzucono parametry –wymiary co do ochron akustycznych czy też przejść
ekologicznych dla zwierząt. Odwołujący podkreślał, że fakt podawania wymiarów mostu czy
tez podpór w uzasadnieniu decyzji nie ma charakteru wiążącego wykonawcę, wbrew temu
co prezentował w swoich wypowiedziach na rozprawie zamawiający. Według odwołującego
wiąże rubrum (sentencja) decyzji a nie treść jej uzasadnienia. Zresztą odwołujący podkreślał,
że i tak na etapie uzyskania przez wykonawcę pozwolenia na budowę i wymaganym
wówczas projekcie budowlanym do wydania tej decyzji, będzie konieczna ponowna opinia
organu ochrony środowiska też w zakresie spornych obiektów mostowych i wówczas
zostaną uzgodnione ostateczne warunku projektowanych mostów. Tak więc zdaniem
odwołującego, zresztą z czym się do tej pory w swojej praktyce zawodowej nie spotkał,
zamawiający nie ma prawa określać w PFU długości mostów, odległości pomiędzy
podporami mostowymi
oraz określania technologii budowy mostów (tak jak w tym przypadku
narzuconej metody
nawisowej). Według wiedzy i doświadczenia odwołującego taka
ingerencja zamawiającego w rozwiązania projektowe nie znajduje usprawiedliwienia, a wręcz
narusza zasadę jakości i efektywności rozwiązań projektowych (art. 17 ust.1 pkt 1 i pkt 2
PZP)
, za które odpowiada wykonawca (postępowanie prowadzone jest w systemie projektuj i
buduj)
, a zamawiający ma prawo określać wymagania, a nie rozwiązania postawionych
wymagań do projektowania. Na poparcie swojego stanowiska odwołujący przedstawił opinię
z dnia 2 września 2021r. Instytutu Dróg i Mostów Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej wydaną przez prof. dr hab. inż. P-a Henryka Zobela, którą to opinię załączył
do pisma procesowego z dnia 11
września 2021r. (strona uzasadnienia- 36-37) .

Opiniujący wypowiedział się co do prawidłowości określenia w tabeli 1.1. długości obiektów
nr 2 (obiekt nad rzeką Nida) i nr 5 (nad rzeką Morawka) w świetle postanowień PFU
określających dane wyjściowe do projektowania i obowiązujących zasad projektowania
obiektów inżynierskich .
Zdaniem opiniującego zamawiający w kontrakcie „projektuj i buduj” powinien na podstawie
aktualnych przepisów, opracowań geotechnicznych, hydrologicznych i dotyczących szeroko
rozumianych uwarunkowań środowiskowych (obszar „Natura 2000”), a także innych jemu
dostępnych danych ustalić założenia/wymagania do projektowania ww estakad.
Z opisu przeszkody i warunków realizacji prac na danym obszarze może wynikać sugestia
zawarta w PFU dotycząca liczby i rozstawu podpór oraz rozpiętości przęseł, ale ze względu
na formę kontraktu („projektuj i buduj”) nie powinna być to informacja wiążąca dla
Wykonawcy, Wynika to z faktu, że można tę samą przeszkodę pokonać konstrukcją o innych
rozpiętościach przęseł i w innej technologii spełniając te same warunki, ale przy niższych
kosztach.
Reasumując, narzucanie obligatoryjnie rozpiętości/liczby podpór można uznać za błędne w
formule przetargu „projektuj i buduj" jeśli istnieją inne, bardziej ekonomiczne i równie trwałe
rozwiązania umożliwiające pokonanie tej samej przeszkody. Tak jest w omawianym
przypadku.
Zdaniem opiniującego wymagania dla przetargów „projektuj i buduj”, winny skupić się na
szczegółowym opisie przeszkody i warunków realizacji prac.
Odpowiadając na pytanie Czy jest uzasadnione, w światle postanowień PFU i
obowiązujących przepisów, ograniczenie technologii wykonania obiektów Inżynierskich do
technologii nawisowej
. Opiniujący stwierdza, że nie ale z rozstawu podpór i rozpiętości
przęsła wynika, że Zamawiający pośrednio wymusza na Wykonawcy wykorzystanie tej
konkretnej metody budowy. Ze względu na duży stopień skomplikowania i wysokie koszty
jest ona stosowana w kraju rzadko i stanowi w praktyce istotne ograniczenie konkurencji, a
co za tym idzie generuje wzrost wartości ofert i kosztów realizacji inwestycji przez
Zamawiającego. „Cel Zamawiającego może być zrealizowany mniejszym kosztem
finansowym bez większej szkody dla środowiska przy użyciu innych technologii budowy.
Czynnikiem istotnym, który stanowi kryterium wyboru technologii jest, oprócz kosztów,
przede wszystkim obszar zajętego terenu („Natura 2000”) i czas Jego zajęcia. Można także
dodać coś niemierzalnego tj. „intensywność' użytkowania tego terenu chronionego w czasie
budowy. Niewątpliwie budowa obiektu w jakiejkolwiek technologii wymaga budowy drogi
technologicznej. W przypadku metody nawisowej lub na pełnych rusztowaniach droga
technologiczna będzie intensywnie wykorzystywana do budowy podpór i całych przęseł, czyli

przez cały okres budowy, natomiast przy metodzie nasuwania podłużnego droga będzie
wykorzystywana jedynie do budowy podpór, czyli krócej i mniej intensywnie. W konsekwencji
przy metodzie nasuwania wpływ budowy na środowisko w chronionym obszarze byłby
mniejszy, Powyższe uwagi dotyczą obiektu nad rzeką Nidą w obszarze chronionym „Natura
2000”. Natomiast obiekt nad rzeką Morawką powinien zostać zbudowany bez określania
specjalnych, dodatkowych warunków przez Zamawiającego poza wymaganiami
wynikającymi wprost z przepisów ogólnych, ponieważ obiekt znajduje się poza terenem
chronionym.
Podsumowując można stwierdzić, że wprowadzenie przez Zamawiającego w
PFU ograniczeń dotyczących rozpiętości przęseł i rozstawu podpór oraz narzucenie
technolo
gii budowy przęseł metodą nawisową nie wynika z jakichkolwiek przepisów i wiedzy
technicznej, natomiast istotnie ogranicza
konkurencję. Za to w nieuzasadniony sposób
zwiększa koszty realizacji robót i wartość ofert.”
Odwołujący na rozprawie złożył również dowód w postaci zestawienia „Porównanie kosztów
budowy estakad metodą nawisową oraz metodą nasuwania” (zestawienie w aktach sprawy),
sporządzone przez kierownika robót mostowych P.J. z których wynika, że ta druga metoda
(nasuwania) jest tańsza dla zamawiającego.
Izba przyjęła powyższą opinię oraz zestawienie kosztów, jak stanowisko własne
odwołującego w zakresie popierania argumentów za jakością robót budowlanych i
efektywnością zamówienia.
Zarówno zamawiający jak i odwołujący na poparcie swojej argumentacji powoływali na
rozprawie Decyz
ję nr 6/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Burmistrza
Miasta i Gminy Morawica z dnia 20.08.2018 Znak: ITB.6220.4.2017 LT, dla wykazania
swoic
h rozbieżnych stanowisk w zakresie prawa, czy też jego braku do określenia w PFU
wymiarów mostów/estakad, rozstawu podpór mostowych, czy też określania metody ich
budowy (nawisowej oraz nasuwowej).
Izba przeprowadzając dowód z Decyzji dla wykazania zasadności podnoszonych
argumentów przez odwołującego jak i zamawiającego dokonała ustaleń w sprawie jak
poniżej.
Jak wynika z
Decyzji nr 6/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez
Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 20.08.2018 Znak: ITB.6220.4.2017 LT (Decyzja
w dokumentacji postępowania) została wydana, po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej
w ciągu drogi krajowej nr 73 - odcinek II”, oraz po przeprowadzeniu oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.

W wyniku wydanej Decyzji ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod
nazwą: "Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73
odcinek II”, w wariancie W 1 omijającym po wschodniej stronie Morawicę i częściowo Wolę
Morawicką, i określono środowiskowe warunki jego realizacji, biorąc pod uwagę wyniki
uzgodnień i opinii, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki
postępowania z udziałem społeczeństwa. Decyzja obejmuje następujący opis zagadnień w
zakresie planowanej inwestycji drogowej:
I.
Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
II. Istotne w
arunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności
ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
w tym pozycja 30:
30.
Prace w korytach rzek Czarna Nida i Morawka prowadzić w okresie od 16
września do końca stycznia z uwagi na okres tarła ichtiofauny, migracji jesiennej
płazów i zakończenie fazy rozwojowej imago trzepli zielonej.
III. W
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy
uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska, w tym poz.3
p.n. Przejścia dla zwierząt (tabela zawierająca: Typ obiektu/funkcja przejścia dla
zwierząt, kilometraż, minimalne wymiary) oraz poz.5 Ekrany akustyczne z
podaniem ich lokalizacji, długości (około), wysokości (około).
IV. Wymogi w zakresie przec
iwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo
ochrony środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z obowiązującymi
przepisami nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii, dla których określa się działania zapobiegające skutkom awarii
przemysłowych.
V.
Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w
odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w
sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na brak
transgranicznego oddziaływania na środowisko (lokalizacja inwestycji w centralnej
części kraju) w niniejszej decyzji nie określono wymogów w tym zakresie.

VI.
Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, z zastrzeżeniem pkt 4a i 41). W
punkcie tym widnieje zapis o treści:
Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
VII.
Działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko należy zrealizować w zakresie określenia
skuteczności zaprojektowanych przejść dla zwierząt oraz kontroli ich stanu
technicznego.
Dla sprawdzenia skuteczności zabezpieczeń stosowanych w celu
niedopuszczenia do wkraczania płazów w pas drogi oraz wykorzystania przejść
dla zwierząt należy przeprowadzić monitoring porealizacyjny, dwukrotnie w ciągu
5 lat o
d oddania drogi do użytkowania.
Treść Decyzji zawiera również zapis:
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do decyzji.
W poszczególnych punktach przedstawiono opisowo wymagania jakie powinny być
spełnione w inwestycji w tym dla niektórych z nich podano wymiary i tak dla (przejścia dla
zwierząt - III ppkt 3, Ekrany akustyczne - III ppkt 5).
Istotnym w sprawie jest, że bezpośrednio/powyżej części Decyzji p.n. Uzasadnienie, zawarto
zapis o treści „Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do decyzji”.
Ponadto j
ako załącznik do decyzji wymienia się:
1.Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art.82 ust.3 ustawy ooś, który
jako z
ałącznik nosi tytuł: Załącznik do decyzji nr 6/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach
znak: ITB.6220.4.2017.LT z dnia 20.08.2018r.
Załącznik do Decyzji: CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA zawiera
następujące wprowadzenie:
Przedmiotowa inwestycja stanowi II etap rozbudowy drogi krajowej nr 73 (DK73) i polega na
budowie drogi w nowym śladzie, jako obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej. Inwestycja
zlokalizowana jest w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim, gminie Morawica.

Planowana inwestycja obejmować będzie budowę dwujezdniowej drogi krajowej nr 73,
rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę dróg dojazdowych dla
obsługi ruchu lokalnego i rolniczego, budowę chodników, budowę i rozbiórkę przepustów
drogowych, budowę trzech mostów - nad rzeką Czarna Nida, nad rzeką Morawka i nad
ciekiem bez nazwy, budowę przejścia podziemnego, zbiornika retencyjnego -
odparowującego i przepompowni oraz budowę i przebudowę urządzeń obcych i ochrony
środowiska.
Dalej w Załączniku do Decyzji p.n. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, znajdują
się opisy :
a) Dwujezdniowa droga krajowa nr 73,
b)
Skrzyżowania
c) Drogi dojazdowe
d) Chodniki
e) Przepusty drogowe
f)
Most nad rzeką Czarna Nida
g)
Most nad potokiem Łabędziów
h)
Most nad rzeka Morawką
i)
Budowa przejścia poziemnego
j) Odwodnienie
k) Rowy drogowe
l) Kanalizacja deszczowa
m) Zbiornik retencyjno-
odparowujący
n)
Przepompownia wód deszczowych
o)
Urządzenia obce
p) Wyburzenia
q)
Urządzenia ochrony środowiska.
Sporne w sprawie opisy: Most nad rzeką Czarna Nida, Most nad rzeką Morawka zawierają
następujące wymagania:
f)
Most nad rzeką Czarna Nida
Estakadę o długości ok. 500 m w km ok. 5+490 nad rzeką Czarna Nida zaprojektowano w
postaci dwóch oddzielnych konstrukcji, po jednej dla każdej jezdni drogi krajowej. Most
posiadać będzie konstrukcje skrzynkowe z betonu sprężonego. Pod względem statycznym
są to belki ciągłe, których podparcie stanowią podpory obiektu. Estakada zostanie wsparta
na trzech żelbetowych filarach, odległość pomiędzy podporami wynosić będzie ok. 100 m.

Przekrój poprzeczny obiektu został dostosowany do przekroju drogi krajowej. Obiekt
posiadać będzie klasę obciążenia A wg PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”.
h)
Most nad rzeką Morawka
Estakada w ok. km 7+250 0 długości ok. 370 m nad rzeką Morawka będzie obiektem
czteroprzęsłowym o konstrukcji łuków z jazdą dołem, zapewniając znaczną przestrzeń do
meandrowania cieku oraz migracji zwierząt. W przekroju poprzecznym zaprojektowano dwie
jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m. Po stronach zewnętrznych obiektu
zaprojektowano chodniki robocze s
zerokości 0,9 m. Krawędzie obiektu zabezpieczone
zostaną ekranem przeciwolśnieniowym o wysokości 2,5 m pełniącym rolę balustrady.
Posadowienie podpór jako pośrednie poprzez pale żelbetowe wielkośrednicowe, odległość
pomiędzy podporami wyniesie ok. 90 m. Światło pionowe wyniesie ok. 5 m. Obiekt posiadać
będzie klasę obciążenia A wg PN85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”. Przekrój
poprzeczny obiektu został dostosowany do przekroju drogi krajowej.
Jak wynika z cytowanych powyżej opisów mostów znajdują się w nich postanowienia
dotyczące zarówno długości obiektów jak i odległości pomiędzy podporami:
„Most nad rzeką Czarna Nida: Estakadę o długości ok. 500 m, odległość pomiędzy
podporami wynosić będzie ok. 100 m”.
„Most nad rzeką Morawka: Estakada o długości ok. 370 m, odległość pomiędzy podporami
wyniesie ok. 90 m
”.
Tak więc w Decyzji (załącznik p.n. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia), podane
są wymiary mostów w zakresie ich długości oraz odstępów między ich podporami z użyciem
określnika „około”. Decyzja nie zawiera informacji co do zakresu odstępstw od podanych
wymiarów, ograniczając się do określenia „około”.
Podsumowując, w zakresie istoty sporu, zarówno długości estakad/mostów jak i odległości
pomiędzy podporami estakad podane są jako „około.” Natomiast nie określono w niej
technologii budowy mostów, czyli nie wskazano ani metody nawisowej, ani nasuwowej.
W ocenie Izby
, obowiązująca formuła decyzji administracyjnych(rubrum/sentencja,
uzasadnienie) i w przedmiotowym stanie faktycznym wzmianka w rubrum Decyzji
„Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do decyzji” skutkuje tym, że
parametry podane w z
ałączniku nr 2 są elementem/częścią Decyzji, a nie tylko częścią jej
uzasadnienia. Decyduje o tym fakt,
że postanowienie o treści „Charakterystyka całego
przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do decyzji” zamieszczony jest w rubrum decyzji (w
miejscu bezpośrednio przez uzasadnieniem), a nie w jej uzasadnieniu, czy też wymienia się

ją tylko i wyłącznie jako załącznik do Decyzji. Reasumując załącznik nr 2 do prawomocnej
D
ecyzji pn. „Charakterystyka całego przedsięwzięcia” stanowi integralną część Decyzji nr
6/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy
Morawica z dnia 20.08.2018 Znak: ITB.6220.4.2017 LT i ma charakter
wiążący dla
przedmiotowej
inwestycji zamawiającego.
Izba w zakresie spornych postanowień PFU dokonała następujących ustaleń w sprawie.
Na podstawie Decyzji zamawiający w PFU ustalił w następujący sposób parametry obiektów
inżynierskich/mostów:
1.1.3.3 Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich
Tabela nr 1.1. Wykaz obiektów inżynierskich z informacją o przeszkodach koniecznych do
pokonania, w tym obiektów ekologicznych (przejścia dla zwierząt) na trasie głównej,
łącznicach, dodatkowych jezdniach oraz innych drogach i przeszkodach.
Poz.2 5+204
Trasa główna z rzeką Czarna Nida, Doliną rzeki Czarna Nida , Parametry
zgodne z DŚU* długość obiektu 507m, rozstaw podpór pośrednich 100 m, wykonanie
metodą nawisową
Poz.5 7+106
Trasa główna z rzeką Morawka, Doliną rzeki Morawka, Parametry zgodne z
DŚU* długość obiektu 363m, rozstaw podpór pośrednich 100 m, wykonanie metodą
nawisową
*DŚU – Decyzja nr 6/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: ITB.6220.4.2017.LT
z dnia 20.08.2018.
W związku z oświadczeniem zamawiającego na rozprawie, co do braku ograniczeń to jest
pełnej suwerenności w decyzjach wykonawców, w zakresie zmiany parametrów obiektów na
poziomie+/- 10 %
, należy wskazać przywołane postanowienia PFU w tym zakresie.

„Procedurę Zmiany zgodnie z Warunkami Kontraktu stosuje się do zmiany parametrów
obiektów inżynierskich wskazanych w Tabeli nr 1.1, w przypadku gdy przedmiotem zmiany
jest:
-
zmiana sposobu pokonania przeszkody podanej w kolu
mnie 5 (jeśli została określona
bez wariantowości [„lub”]),
-
zmiana parametrów funkcjonalnych podanych w kolumnie 4,
-
zmiana liczby przeszkód podanych w kolumnie 3.

Procedury Zmiany nie stosuje się do zmiany parametrów obiektów inżynierskich wskazanych
w Tabeli nr 1.1 w przypadku gdy przedmiotem zmiany jest:
-
zmiana wyszczególnionych w DŚU parametrów obiektów ekologicznych wskazanych
w Tabeli nr 1.1 do ±10%, za wyjątkiem współczynnika ciasnoty jeśli został określony w DŚU.
Powyższe zmiany wymagają uzasadnienia w Raporcie wykonanym w ramach ponownej
oceny oddziaływania na środowisko w przypadku gdy są istotne środowiskowo lub stanowią
zmianę w stosunku do wymagań decyzji środowiskowej. W przypadku zastrzeżeń organu,
wniesionych pisemnie w formi
e m.in. wezwania lub Postanowienia w ramach postępowania
dotyczącego ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wykonawca
jest zobowiązany przywrócić rozwiązania zgodne z DŚU. Przywrócenie rozwiązań z DŚU
stanowi ryzyko Wykonawcy i nie ma
wpływu na Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową i Czas
na Ukończenie.”
W ocenie Izby wbrew oświadczeniu zamawiającego na rozprawie brak jest suwerenności
decyzji wykonawców co do zmiany parametrów/wymiarów długości mostów czy rozstawu
podpór mostowych w cytowanych powyżej postanowieniach Programu Funkcjonalna –
Użytkowego. W zaufaniu do oświadczenia zamawiającego na rozprawie, odwołujący cofnął
żądanie, ale nie zarzut nakazania zmiany przez dopuszczalność zmian do +/- 10 %
wymiarów obiektu.
Zestawiając dane dotyczące długości obiektów, odległości podpór w Decyzji oŚU z PFU
należy zauważyć:
Odnośnie mostu nad rzeką Czarna Nida:
W Decyzji podano:
Estakadę o długości ok. 500 m, odległość pomiędzy podporami wynosić będzie ok. 100 m
W PFU podano:
długość obiektu 507m, rozstaw podpór pośrednich 100 m, wykonanie metodą nawisową.
Odnośnie mostu nad rzeką Morawka:
W Decyzji podano:
Estakada o długości ok. 370 m, odległość pomiędzy podporami wyniesie ok. 90 m
W PFU podano:
długość obiektu 363m, rozstaw podpór pośrednich 100 m, wykonanie metodą nawisową.

Z powyższego porównania wymagań Decyzji i PFU wynika, że w przypadku obydwu
obiektów w Decyzji (Charakterystyka) długości mostów i odległości podpór podano jako
„około”, a w PFU podano wielkości kategorycznie bez wzmianki, że wymiary są około.
Natomiast w D
ecyzji nie określono technologii wykonania, przeciwnie do PFU, gdzie
określono technologię wykonania metodą nawisową.
Izba podsumowując wyniki ustaleń i ich ocenę, wynikające z porównania postanowień
Decyzji i Programu Funkcjonalno
–Użytkowego, orzekła jak w sentencji wyroku, mając na
uwadze jak poniżej.
Izba
uwzględniła stanowisko odwołującego, wyrażone w formie opinii profesorskiej
Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Dróg i Mostów, zamieszczonej
na str. 36-37 niniejszego uzasadnienia wyroku
oraz omówionej powyżej, co do braku
podstaw określenia, czy wręcz narzucenia sposobu wykonania obiektu mostowego i
nakazała skreślenie w poz.2 i 5 Tabeli 1.1. co do określenia przez zamawiającego metody
nawisowej wykonania mostów. Natomiast co do długości mostów Izba uwzględniła żądanie
odwołania co do tolerancji oczekiwanej przez odwołującego na poziomie +/- 10 % od
podanych wymiarów, mając na uwadze, że wielkości w Decyzji/Charakterystyce zawierały
określenia „około”, a zamawiający w PFU określił je kategorycznie, jak i uznał prawo do
zmian do 10% +/-.
Podobnie Izba rozstrzygnęła w zakresie podpór mostowych
uwzględniając postanowienia Decyzji (około100m i około 90 metrów, a w PFU 100 metrów
dla obydwu mostów, pomimo zróżnicowania rozstawu w Charakterystyce). Wobec
obowiązującej, prawomocnej Decyzji, na podstawie której zamawiający wydał PFU, Izba nie
rozstrzygała sporu co do podstaw prawnych bądź ich braku w zakresie określenia w PFU
wymiarów to jest długości mostów i rozstawu podpór mostowych w systemie projektuj i
buduj, z racji wytycznych w tym zakresie w przedmiotowej Decyzji nr 6/2018 o
środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z
dnia 20.08.2018 Znak: ITB.6220.4.2017 LT.
O kosztach orzeczono stosownie do wyniku to jest rozmiaru uwzględnionych żądań, jak i
częściowego umorzenia postępowania n a podstawie § 7 ust. 2 pkt 1) i ust.3 pkt 1) i pkt 2 )
w z
w. z § 5 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) oraz
art.557 i art.574
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.
z 2021 r. poz.1129)
zasądzono na rzecz odwołującego od zamawiającego kwotę 10.000,00
złotych tytułem zwrotu połowy wpisu od odwołania, znosząc wzajemnie koszty w zakresie
wynagrodzenia pełnomocników zamawiającego i odwołującego.


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie