eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2168/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-09-16
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2168/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Packo, Emil Kawa, Katarzyna Odrzywolska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 16 września 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 lipca 2021 r. przez wykonawcę
MIRBUD
Spółka akcyjna z siedzibą w Skierniewicach

w postępowaniu prowadzonym przez
Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

przy udziale wykonawcy BUDIMEX
Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:

1. um
orzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
MIRBUD
Spółki akcyjnej kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych
zero groszy), st
anowiącej 90% uiszczonego wpisu.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 us
tawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………..……

………………..……

………………..……


Sygn. akt: KIO 2168/21

U z a s a d n i e n i e


Odwołujący – MIRBUD Spółka akcyjna 14 września 2021 r., przed otwarciem rozprawy,
cofnął odwołanie wniesione 19 lipca 2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na
wyłonienie generalnego wykonawcy projektu „Budowa kampusu Akademii
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną
i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9–11 w Bydgoszczy” prowadzonym przez Akademię
Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ogłoszonym 7 lipca 2021 r.
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 129-341232.

Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone przez osobę
uprawnion
ą do reprezentowania Odwołującego, zatem odwołanie zostało skutecznie
wycofane przed otwarciem rozprawy i, w oparciu o art. 520 ust. 1 i art. 568 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego.
Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołujący może cofnąć
odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Art. 568 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publiczny
ch stanowi, że w przypadku cofnięcia odwołania Izba umarza postępowania
odwoławcze w formie postanowienia.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575 ustawy
Pra
wo zamówień publicznych oraz § 2 ust. 2 pkt 2, § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).
Zgodnie z d
yspozycją art. 557 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyroku oraz
w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach
postępowania odwoławczego. Zgodnie z art. 575 ustawy Prawo zamówień publicznych
s
trony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty
postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku.
Z § 2 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia wynika, że wysokość wpisu wnoszonego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o wartości przekraczającej
progi unijne
, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wynosi
20.000
złotych. Z kolei § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. rozporządzenia stanowi, że w przypadku
umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na skutek cofnięcia odwołania

najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub
posiedzenia z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu
zwraca się 90% wpisu; w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu
z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości
stanowiącej 90% jego wartości, tj. 18.000 złotych.


Przewodniczący: ………………..……

………………..……

………………..……Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie