eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2123/21, KIO 2124/21, KIO 2125/25
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-17
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2123/21
KIO 2124/21
KIO 2125/25

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki, Ewa Kisiel, Katarzyna Poprawa

po rozpoznaniu na posi
edzeniu bez udziału stron dnia 17 sierpnia 2021 r. w Warszawie
trzech
odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lipca 2021 r.
przez:
1/ PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (KIO 2123/21),
2/
PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (KIO 2124/21),
3/ PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (KIO 2125/21)

w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji z siedzibą w Warszawie

postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;

2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy PKP
Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 54 000 zł 00 gr (słownie: pięćdziesiąt
cztery tysi
ące złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonych wpisów.
Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:
………………………………

……………………………….

……………………………….


Sygn. akt: KIO 2319/21

Uzasadnienie

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie Centrum Realizacji Inwestycji
Region Południowy prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie robót budowlanych dla realizacji budowy nowych podstacji
trakcyjnych: Pisarzowa i Limanowa, Przymłynie oraz Mszana Dolna w ramach Projektu pn.:
„Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz
modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” (roboty budowlane). Ogłoszenie
o zamówieniu z dnia 5.07.2021 r. numer: 2021/S 127338017.

Odwołujący: PKP Energetyka S.A. Warszawa wniósł trzy odwołania od czynności i
zaniec
hań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ujętego w Programie
Funkcjonalno -
Użytkowym stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia,
opisan
e szczegółowo w uzasadnieniu i dotyczące robót budowlanych obejmujących
zaprojektowanie wybudowanie wymienionych podstacji trakcyjnych w ramach wskazanego
projektu.

Odwołujący zarzucił naruszenie przepisów art. 99 ust. 1 i art. 103 ust. 2 w zw. z 18 ust. 1 pkt
2 ustawy pzp
§ 19 pkt 4 lit. h) oraz i) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. 2013 r. poz. 1129 ze zm.).
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji postanowień
dokumentów zamówienia, w tym programu funkcjonalno-użytkowego w ten sposób, że
określone w nich zostaną, w sposób precyzyjny i jednoznaczny wszystkie okoliczności
niezbędne do sporządzenia oferty, a w szczególności wymagania i warunki techniczne
połączenia wybudowanej przez Zamawiającego infrastruktury z systemem ruchu
elektrycznego zelektryfikowanych linii kolejowych, z zapewnieniem zdalnego sterowania
urządzeniami na podstacjach trakcyjnych, budowanych przez Zamawiającego poprzez
integracje ich sterowania z Nastawniami Centralnymi,
a także włączenia tych obiektów w
system uzależnień automatyki zabezpieczeniowej podstacji trakcyjnych zarządzanych przez
odwołującego.

Odwołujący dnia 16 sierpnia 2021 r. złożył pismo, w którym oświadczył, że cofa wniesione
odwołania, o czym zawiadomił także zamawiającego.

Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu na podstawie art. 568 pkt 1
u
stawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)
oraz § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w
sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U.
poz. 2453) wydała postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie § 9 ust. 1
pkt 3a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), z
których wynika, że zwraca się 90% wpisu odwołującemu w przypadku cofnięcia odwołania
przed otwarciem rozprawy.
Od każdego odwołania uiszczono wpis w wysokości 20 000 zł,
zatem kwota do zwrotu na rzecz odwołującego wynosi 3 x 18 000 = 54 000 zł.


Przewodniczący: ……………………..


……………………………….

………………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie