eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2089/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-09-01
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2089/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
1 września 2021 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lipca 2021 r. przez
odwołującego: wykonawcę Auto-Trans Asfalty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Gierałtowicach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Powiat
Wodzisławski – Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni

przy udziale wykonawcy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego: S. T. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T. S. Drogród


orzeka:

1. Od
dala odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 18 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych w odniesieniu do załącznika nr 2 do wyjaśnień ceny
wykonawcy S. T.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T. S. Drogród.
2.
W pozostałym zakresie postępowanie odwoławcze umarza.
3. Kosztami
postępowania obciąża odwołującego i:
3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego
tytułem wpisu od odwołania.
3.2.
zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 3 568 zł 00 gr
(słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych zero groszy)

stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na posiedzenie i rozprawę.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
….…………………………...Sygn. akt: KIO 2089/21
Uzasadnienie

Zamawiający: Powiat Wodzisławski – Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
z siedz
ibą w Syryni prowadzi w trybie podstawowym postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 5020S”. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w dniu 12 maja 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
numerem 2021/BZP 00052737/01.
I. W dniu 12 lipca 2021 r. wykonawca Auto-
Trans Asfalty spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gierałtowicach wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie wobec:
1.
czynności zamawiającego polegającej na uznaniu, że załączniki do wyjaśnień ceny
przedstawione przez wykonawcę S. T. prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą T. S. Drogród (dalej jako „S. T. Drogród”) zostały skutecznie zastrzeżone jako
tajemnica przedsiębiorstwa, a w konsekwencji wobec zaniechania czynności
udostępnienia tych dokumentów odwołującemu;
2.
zaniechania czynności odrzucenia oferty wykonawcy „S. T. Drogród”.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia
11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.),
dalej jako „ustawa Pzp”:
1.
art. 18 ust. 3 ustawy Pzp poprzez uznanie, że załączniki do wyjaśnień ceny
przedstawione przez wykonawcę S. T. Drogród zostały skutecznie zastrzeżone jako
tajem
nica przedsiębiorstwa, podczas gdy wykonawca ten nie wykazał, że informacje
te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
2.
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez zaniechanie czynności odrzucenia oferty
wykonawcy S. T.
Drogród, podczas gdy wykonawca ten oświadczył w złożonej
ofercie, że jest związany ofertą tylko do dnia 26 czerwca 2021 r., a zamawiający
wymagał, żeby wykonawcy pozostawali związani ofertą do dnia 29 czerwca 2021 r.
W związku z podniesionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
i
nakazanie zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2.
udostępnienia odwołującemu załączników do wyjaśnień ceny przedstawionych przez
wykonawcę

S. T.
Drogród;
3. odrzucenia oferty wykonawcy

S. T.
Drogród;

W
piśmie wniesionym do akt sprawy w dniu 30 sierpnia 2021 r. odwołujący złożył
oświadczenie o cofnięciu: zarzutu naruszenia art. 18 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do
załącznika nr 1 do wyjaśnień ceny wykonawcy S. T. Drogród oraz zarzutu naruszenia art.
226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W związku z powyższym, oraz mając na uwadze częściowe
uwzględnienie zarzutów odwołania przez zamawiającego, odwołujący stwierdził, że spór
pomiędzy stronami dotyczy zarzutu naruszenia art. 18 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do
załącznika nr 2 do wyjaśnień ceny wykonawcy

S. T.
Drogród. W piśmie wniesionym do akt
sprawy w dniu 31 sierpnia 2021 r.
odwołujący przedstawił dodatkowe stanowisko w sprawie
w
odniesieniu do podtrzymanego zarzutu odwołania.

II. Pismem wniesionym w dniu 26 lipca 2021 r.
zamawiający udzielił odpowiedzi na
odwołanie. Zamawiający złożył oświadczenie o uwzględnieniu zarzutu naruszenia art. 18 ust.
3 ustawy Pzp w zakresie
części załączników do wyjaśnień ceny wykonawcy S. T. Drogród,
tj. zanonimi
zowanych umów o pracę oraz zanonimizowanych dokumentów wykazujących
tytuł prawny do sprzętu wykonawcy. W pozostałym zakresie zamawiający wniósł o oddalenie
odwołania.

III. Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił
wykonawca S. T.
Drogród. W pismach wniesionych do akt sprawy w dniu 28 oraz 30 lipca
2021 r. wykonawca S. T.
Drogród oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia
przez zamawiającego części zarzutów odwołania. W piśmie wniesionym do akt sprawy w
dniu 28 lipca 2021 r. wykonawca S. T.
Drogród przedstawił stanowisko w sprawie. W
zakresie, w którym nie nastąpiło uwzględnienia zarzutów odwołania przez zamawiającego,
ww. wykonawca wniósł o oddalenie odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutu naruszenia art. 18 ust. 3 ustawy Pzp
w
zakresie części załączników do wyjaśnień ceny wykonawcy S. T. Drogród,
tj.
zanonimizowanych umów o pracę oraz zanonimizowanych dokumentów wykazujących
tytuł prawny do sprzętu wykonawcy, oraz braku sprzeciwu wykonawcy przystępującego do
postępowania po stronie zamawiającego – postępowanie odwoławcze podlegało w tym
zakresie umorzeniu na podstawie art. 568 pkt 3 w zw. z art. 522 ust. 4 ustawy Pzp.
Wobec
cofnięcia przez odwołującego części zarzutów odwołania, tj. zarzutu naruszenia
art.
18 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do załącznika nr 1 do wyjaśnień ceny wykonawcy S.

T.
Drogród oraz zarzutu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – postępowanie
odwoławcze podlegało w tym zakresie umorzeniu na podstawie art. 568 pkt 1 stosowanego
odpowiednio w sytuacji
cofnięcia w części zarzutów odwołania.

W pozostałym zakresie, tj. w zakresie zarzutu naruszenia art. 18 ust. 3 ustawy Pzp
w od
niesieniu do załącznika nr 2 do wyjaśnień ceny wykonawcy

S. T.
Drogród – odwołanie
podlegało oddaleniu.
Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 3 ustawy Pzp n
ie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca,
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. Z przywołanego przepisu
wynika, że zamawiający obowiązany jest do nieujawniania określonych informacji
pochodzących od wykonawcy, jeżeli wykonawca dokonał ich skutecznego zastrzeżenia, do
czego konieczne jest wykazanie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. O
tym, czy informacje zostały przez wykonawcę skutecznie zastrzeżone decyduje zatem treść
przedstawionego przez wykonawcę uzasadnienia. W przypadku uznania przez
zamawiającego, że wykonawca nie wykazał zasadności poczynionego zastrzeżenia,
zamawiający zawiadamia o tym wykonawcę. Zamawiający wstrzymuje się z udostępnieniem
takich informacji innym wykonawcom do cz
asu upływu terminu na wniesienie odwołania, a w
sytuacji
skorzystania przez wykonawcę ze środków ochrony prawnej – do czasu wydania
wyroku przez Izbę lub sąd.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że również skuteczne podniesienie zarzutu
zaniechania przez zamawiającego udostępnienia informacji nieskutecznie zastrzeżonych
przez innego wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa wymaga odniesienia się przez
odwołującego do treści przedstawionego
uzasadnienia
zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa. Wykonawca wnoszący odwołanie powinien wykazać dlaczego w jego
ocenie uzasadnienie
w zakresie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przedstawione
przez innego wykonawcę należy uznać za niewystarczające. Powyższemu obowiązkowi nie
sprostał odwołujący w niniejszej sprawie. Należy wskazać, że wykonawca S. T. Drogród
zastrzegając załączniki do wyjaśnień jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
przedstawił uzasadnienie poczynionego zastrzeżenia na drugiej stronie pisma z dnia 18
czerwca 2021 r. Odwołujący winien był zatem uzasadnić postawiony zarzut naruszenia art.

18 ust. 3 ustawy Pzp poprzez wskazanie, dlaczego w jego ocenie przedstawione przez ww.

wykonawcę uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy uznać za
niewystarczające. Natomiast w treści odwołania, poza przytoczeniem przepisów prawa,
stanowisk wyrażonych w orzecznictwie oraz poglądów doktryny, odwołujący ograniczył się
do następującego stwierdzenia: „21. W niniejszym stanie faktycznym wykonawca Drogród
jedynie zastrzegł, że informacje nie mogą zostać udostępnione. Wykonawca Drogród nie
wykazał natomiast, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Żadna z
przesłanek uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwo nie została wykazana.
”. Należy
przypomnieć, że pod pojęciem zarzutu rozumie się przede wszystkim wskazane przez
odwołującego okoliczności faktyczne, które w jego ocenie świadczą o naruszeniu przez
zamawiającego określonych przepisów prawa. W tym stanie rzeczy Izb uznała, ze
odwołujący nie przedstawił w odwołaniu uzasadnienia zarzucanego zamawiającemu
naruszenia art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. Zaniechanie
powyższego skutkuje brakiem możliwości
uwzględnienia przez Izbę odwołania (w podtrzymanym zakresie). Izba uprawniona jest do
rozpoznawania zarzutów, a nie zastępowania wykonawców w ich konstruowaniu. Należy
również dodać, że zgodnie z art. 555 ustawy Pzp Izba nie może orzekać co do zarzutów,
które nie były zawarte w odwołaniu.
Biorąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła, jak w punkcie pierwszym sentencji, na podstawie
art. 553 oraz art. 554 ust. 1 pkt 1 a contrario ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557, 574 i 575
ustawy Pzp oraz § 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 9 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
o
dwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).Przewodniczący:
….…………………………...
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie