eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2072/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-08-02
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2072/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
d
o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 12 lipca 2021 r. przez wykonawcę Perfect Displays
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
,
w postępowaniu prowadzonym przez Politechnikę Warszawską,
przy udziale wykonawcy
Statim Integrator Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,


orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty wykonawcy Statim Integrator Sp. z o.o. Sp.k.
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oraz powtórzenie czynności badania
i oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej;
2.
Kosztami postępowania obciąża Politechnikę Warszawską:
2.1.
zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez
Odwołującego tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 11 100 zł 00 gr
(słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione
koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok – w terminie 14 dni
od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
.............................


Sygn. akt KIO 2072/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Politechnika Warszawska – prowadzi w trybie podstawowym
postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Dostawa wraz z instalacją systemu
multimedialnego do audytorium Centralnego w Gmachu Elektroniki PW w Warszawie przy ul.
Nowowiejskiej 15/18

. Wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne. Ogłoszenie
o
zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 1 czerwca 2021 r.
pod numerem 2021/BZP 00070392/01.
W dniu 12 lipca 2021 r. wykonawca Perfect Displays Sp. z o.o. wniósł odwołanie
wobec czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Statim Integrator Sp.
z
o.o. sp. k. oraz wobec zaniechania odrzucenia tej oferty, zarzucając Zamawiającemu
naruszenie przepisów: art. 16 pkt 1, art. 226 ust. 1 pkt 5, art. 239 ust. 1 ustawy Pzp.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, odrzucenia oferty wykonawcy Statim Integrator Sp. z o.o. Sp.
k. oraz dokonania ponownej oceny ofert.
Odwołujący wskazał, że zgodnie z rozdz. III pkt 1 SWZ przedmiotem zamówienia jest
dostawa wraz z instalacją systemu Multimedialnego do audytorium Centralnego w Gmachu
Elektroniki PW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/18, a w skład zamówienia wchodzi:
demontaż istniejącego systemu, montaż dostarczonego systemu oraz instalacja/konfiguracja
i uruchomienie oprogramowania systemu. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego
demontażowi nie podlegają wyłącznie istniejące głośniki, które należy zintegrować, połączyć
z nowym systemem. W załączniku nr 3 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający
określił parametry techniczne, które spełniać muszą poszczególne urządzenia oraz system
multimedialny. Jednocześnie w załączniku nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) Zamawiający
wymagał od wykonawców podania nazwy producenta i modelu poszczególnych urządzeń
wchodzących w składa oferowanego systemu multimedialnego. Zdaniem Odwołującego tak
postawiony
wymóg
SWZ
jednoznacznie
przesądza
o konieczności
wpisania
w
poszczególnych pozycjach tabeli formularza ofertowego urządzeń zapewniających
uzyskanie
wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów oraz funkcjonalności.
Odwołujący podniósł, że w tabeli formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ,
w
poz. 11 oraz w załączniku nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia w poz. 11
Zamawiający wymagał, aby wykonawcy w składanej ofercie określili oferowane urządzenie
audio, za pomocą którego możliwa będzie obsługa 20 istniejących głośników audio
zamontowanych w audytorium oraz ich integracja z nowym systemem multimedialnym,
Sygn. akt KIO 2072/21

w
szczególności w zakresie sterowania z panelu sterującego. Wykonawca Statim Integrator
Sp. z o.o. Sp. k. w poz. 11 formularza ofertowego wskazał urządzenie przełącznik matrycowy

(matryca) producenta Kramer model VS
– 88H2A. Zdaniem Odwołującego zaoferowany
przełącznik nie pozwoli uzyskać wskazanej powyżej funkcjonalności, z powodu braku
możliwości podłączenia do powyższego urządzenia 20 sztuk głośników audio
zamontowanych w audytorium. Jedynym urządzeniem, które połączy głośniki z nowym
systemem, a jednocześnie zasili głośniki dźwiękiem jest, zaoferowany przez Odwołującego
wzmacniacz audio (jedynie do wzmacniacza audio głośniki można podłączyć).
Dodatkowo Odwołujący wskazał, że w pytaniu i odpowiedzi nr 1 z 15 czerwca 2021 r.
Zamawiający na pytanie o model i typ głośników zamontowanych w auli opisanych w poz. 11
załącznika 3 SWZ – AUDIO w celu dobrania odpowiedniego wzmacniacza mocy audio,
odpowiedział podaniem modelu i typu posiadanych głośników, co jednoznacznie wskazuje,
że Zamawiający w tym punkcie miał na myśl urządzenie, które zasili posiadane głośniki.
Odwołujący podniósł, że produkt Kramer VS-88H2A funkcjonalnie jest urządzeniem
przełączającym źródła, a nie jest urządzeniem zasilającym głośniki audio. Zgodnie z opisem
zawartym na stronie producenta umożliwia on przełączanie dowolnych sygnałów
wejściowych wideo i audio na dowolne wyjścia. Urządzenie to nie posiada wbudowanego
wzmacniacza audio, do którego można podłączyć głośniki zamontowane w audytorium
i w
związku z tym nie spełnia założeń funkcjonalnych opisu technicznego systemu
multimedialnego
– obsługa 20 istniejących głośników audio zamontowanych w audytorium.
Odwołujący powołał się na treść art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, nakazującego
odrzucić ofertę, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, które – zgodnie
z defi
nicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 ustawy – należy rozumieć jako warunki dotyczące
zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu
przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny
ofert,
wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Treścią oferty jest zarówno opis i charakterystyka wymaganych
elementów w formularzu ofertowym, jak i określenie modeli, ilości i cen w formularzu
cenowym. Niezg
odność treści oferty z warunkami zamówienia polega na niezgodności
zobowiązania, które wykonawca wyraża w swojej ofercie i przez jej złożenie na siebie
przyjmuje, z zakresem zobowiązania, które zamawiający opisał w SWZ i którego przyjęcia
oczekuje. Niezgod
ność treści oferty z treścią SWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie
odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości
zgodnie z wymogami zamawiającego. Zamawiający jest zobligowany odrzucić ofertę
w przypadku jej sprze
czności z warunkami zamówienia, m.in. gdy zachodzi sprzeczności co
do parametrów technicznych wymaganych w treści SWZ z oferowanymi przez wykonawcę
Sygn. akt KIO 2072/21

urządzeniami. W związku z powyższym oferta Statim Integrator Sp. z o.o. Sp. k. podlega
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Wykonawca Statim Integrator Sp. z o.o. Sp.k.
w zgłoszonym przystąpieniu do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, wniósł o oddalenie odwołania,
podnosząc następującą argumentację:
Po pierwsze, Zamawiający w dokumentacji przetargowej i opisie przedmiotu zamówienia
nigdzie nie użył określenia, że „demontażowi nie podlegają tylko i wyłącznie istniejące
głośniki”. Zamawiający w Załączniku nr 3 do SWZ — Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt
1 Przedmiot
zamówienia, ust. 1 określił jedynie, że w skład zamówienia wchodzi demontaż
istniejącego systemu bez określenia zakresu demontażu oraz że wymaga aby wszystkie
składowe systemu były ze sobą kompatybilne i aby tworzyły jeden działający system –
sterowany z konsoli centralnej.

Po drugie, w odpowiedzi na pytanie 12 ubiegającego się o zamówienie odnoszące się do
konkretnych elementów obecnego systemu Zamawiający jednoznacznie określił, na
zastosowanie których z nich nie wyraża zgody (miksery audio, jednostka systemu
sterowania)
jednocześnie nie wykluczając możliwości wykorzystania innych komponentów
obecnego systemu w tym np. wzmacniacza mocy.
Po trzecie, Zamawiający wymagał od wszystkich ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia Wykonawców przeprowadzenia wizji lokalnej, podczas której będzie można
określić zakres projektu, warunki demontażu istniejącego sytemu i instalacji nowego oraz
rodzaj i ilość zainstalowanych obecnie urządzeń, co zostało potwierdzone protokolarnie.
Po czwarte, to po stronie ubiegającego się o zamówienie, na podstawie dokumentacji
przetargowej oraz przeprowadzonej wizji lokalnej, spoczywa obowiązek zaproponowanie
systemu spełniającego w pełni wymagania Zamawiającego przy jednoczesnym zachowaniu
celowości doboru urządzeń z ekonomicznego punktu widzenia oraz zapewnienia jego
poprawnego działania.
Po piąte, Przystępujący podczas wizji lokalnej w dniu 8 czerwca 2021 roku ustalił, że w skład
systemu wchodzi wzmacniacz mocy ELEKTRONIKA WS-
2245, który jest sprawny
i
połączony z 20 głośnikami APART AUDIO SPH16 oraz że może on zostać wykorzystany
w integracji nowego
systemu (patrz dokumentacja fotograficzna stanowiąca Załącznik do
niniejszej pisma). Wiedz
ę taką mógł posiąść każdy z ubiegających się o zamówienie, którzy
odbyli wizję lokalną i którzy uznali, że będzie on kompatybilny z nowym systemem. W razie
jakichkolwiek wątpliwości, ubiegający się o zamówienie mogli zadać Zamawiającemu
konkretne pytanie na które otrzymaliby odpowiedź. Tym samym bezpodstawny jest zarzut

Sygn. akt KIO 2072/21

Odwołującego o naruszenie art. 16 pkt. 1) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych.
Po szóste, zaproponowany przez Przystępującego. przełącznik matrycowy audio-video
KRAMER VS-
88H2A posiada wyjście audio, które po podłączeniu do obecnego
wzmacniacza mocy ELEKTRONIKA WS-2245
jest w stanie zasilić 20 głośników przez co
zapewniona jest
wymagana przez Zamawiającego funkcjonalność nowego systemu, a oferta
Przystępującego jest zgodna z warunkami zamówienia. Dodatkowo w trakcie pytań
i
odpowiedzi Zamawiający 1 podał model i typ głośników do wiedzy ubiegających się
o
zamówienie.
Po siódme, Przystępujący w formularzu ofertowym nie musiał wykazywać obecnego
wzmacniacza mocy, gdyż nie leży on w zakresie dostawy nowych urządzeń.

Analogiczne
stanowisko przedstawił Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na
odwołanie.
Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod
uwagę stanowiska stron, Izba ustaliła i zważyła, co następuje:

W związku z tym, że postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało
wszczęte po 1 stycznia 2021 r., jest ono prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), stosownie
do art. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień
publicznych (Dz
. U. z 2019 r. poz. 2020 z późn. zm.).
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego skutecznie przystąpił
wykonawca Statim Integrator Sp. z o.o. Sp.k.,
który zgłosił przystąpienie do postępowania
w obu sprawach w
ustawowym terminie, wykazując interes w rozstrzygnięciu odwołania na
korzyść Zamawiającego.
Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia określone w art. 505 ust. 1 nowej ustawy Pzp
przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia,
a
naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie
przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.
Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.
Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Zgodnie z punktem III.1 SWZ p
rzedmiotem zamówienia jest dostawa wraz
z
instalacją systemu Multimedialnego do audytorium Centralnego w Gmachu Elektroniki PW
Sygn. akt KIO 2072/21

w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/18.
W skład zamówienia wchodzi: Demontaż
istniejącego systemu, montaż dostarczonego systemu oraz instalacja/ konfiguracja
i
uruchomienie oprogramowania /systemu. Wszystkie składowe systemu muszą być
kompatybilne ze sobą i tworzyć jeden działający system – sterowany z konsoli centralnej.
W punkcie III.6 SWZ
Zamawiający określił wymóg dokonania przez wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia udziału w wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia
oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.
W punkcie 2
Załącznik nr 3 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) Zamawiający
ok
reślił opis techniczny systemu multimedialnego, w którym w poz. 11 tabeli nr 1 podał
następujące wymaganie:
11 Audio
(tabela
kosztorysowa poz.
11)
System musi obsługiwać 20 istniejących głośników audio
zamontowanych w audytorium.
Istniejące głośniki muszą zostać zintegrowane z nowym
systemem multimedialnym w szczególności muszą być sterowane
z panelu sterującego.
Zgodnie z wzorem formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) w punkcie
1
Zamawiający zamieścił oświadczenie, które mieli złożyć wykonawcy, w tym m.in.
w zakresie wymagania z poz. 11 punktu 2 OPZ:
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu
oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie, w zakresie określnym w opisie przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Specyfikacji Warunków
Zam
ówienia oferując:

Opis techniczny System multimedialny
Wymagania
spełniane przez
Wykonawcę
11. Audio
(tabela
kosztorysowa
poz. 11)
System musi obsługiwać 20 istniejących
głośników audio zamontowanych w
audytorium.
Istniejące głośniki muszą zostać
zintegrowane z nowym systemem
multimedialnym w szczególności muszą być
sterowane z panelu sterującego.

Producent
………….
Model
………….
W punkcie 4 formularza oferty Zamawiający określił wzór tabeli kosztorysowej, który
należało wypełnić wpisując oferowane ceny:
Lp.
Przedmiot
zamówienia

Jedn.
miary
Wartość
jednostkowa
netto (bez
VAT) w PLN
Liczba
oferowanych
jednostek
miary
Wartość
netto
(bez
VAT) w
PLN
Stawka
VAT
(%)
Kwota
VAT
w
PLN
Wartość
brutto
(z VAT)
w PLN
Sygn. akt KIO 2072/21

4x5
6x7
6+8
11. Audio
Szt.

1

W poz. 10
tabeli nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązał
wykonawców do potwierdzenia, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad
materiałowych i prawnych. Analogiczne postanowienie znajduje się w § 3 ust. 8
Projektowanych postanowień umowy.
Zamawiający udzielił m.in. następujących wyjaśnień do SWZ:
Pytanie 1:
W punkcie 1 1 „Audio" Widnieje zapis system musi obsługiwać 20istniejących
głośników audio. W cel u dobrania odpowiedniego wzmacniacza audio, proszę o podanie
modelu i producenta głośników zamontowanych w audytorium
.
Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że posiadanym modelem jest SPH-16 16W/100V.
Pytanie 12:
Prosimy o informację , czy w nowym systemie można zastosować urządzenia
będące w Państwa posiadaniu, np. miksery audio, jednostka systemu sterowania?

Odpowiedź 12: Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie urządzeń wskazanych
przez Wykonawcy tzn.: miksery audio, jednostka systemu sterowania
.
Przystępujący w punkcie 11 tabeli zamieszczonej w punkcie 1 formularza oferty
zaoferowa
ł urządzenie producenta Kramer model VS-88H2A.
Pismem z 7 lipca 2021 r. Zamawiający poinformował o wyborze oferty
Przystępującego jako najkorzystniejszej.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść
jest niezgod
na z warunkami zamówienia.
Stosownie do art. 16 pkt 1 ustawy Pzp,
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
Art. 239 ust. 1 ustawy Pzp
stanowi, że Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
W ocenie
Izby Zamawiający naruszył przepis art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp przez
zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego. Konsekwencją tego był wybór oferty, która
podlegała odrzuceniu, skutkujący naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców.
Sygn. akt KIO 2072/21

W rozpoznawanej sprawie nie była sporna okoliczność, że zaoferowane przez
Przystępującego w punkcie 11 tabeli zamieszczonej w punkcie 1 formularza oferty
urządzenie producenta Kramer model VS-88H2A nie jest wystarczające do zrealizowania
opisanej przez Zamawiającego funkcjonalności, tj. obsługi 20 istniejących głośników audio
zamontowanych w audytorium oraz ich integracji z nowym systemem multimedialnym, do
czego
niezbędne jest wykorzystanie wzmacniacza. Ani Zamawiający, ani Przystępujący nie
twierdzili, że spełnienie ww. funkcjonalności możliwe jest jedynie za pomocą zaoferowanego
przełącznika matrycowego. Stali jednak na stanowisku, że wykonawca uprawniony był do
wykorzystania wzmacniacza będącego własnością Zamawiającego i że taki właśnie sposób
realizacji zamówienia zaoferował Przystępujący. Istotą sporu było więc to, czy dopuszczalne
było zaniechanie zaoferowania wzmacniacza i posłużenie się wzmacniaczem należącym do
Zamawiającego oraz czy właśnie taki sposób realizacji zamówienia został przez
Przystępującego zaoferowany. W ocenie Izby na tak postawione pytania należy udzielić
odpowiedzi przeczącej.
Przede wszystkim
z postanowień SWZ nie wynika, aby Zamawiający dopuszczał
wykorzystanie przy realizacji zamówienia sprzętu będącego w jego dyspozycji. Możliwość
taka nie został przewidziana wprost w SWZ, nie ma również podstaw do wyinterpretowania
takiej możliwości z jej postanowień. W punkcie III.1 SWZ wyraźnie wskazano, że w skład
zamówienia wchodzi m.in. demontaż istniejącego systemu, z kolei w poz. 11 tabeli nr 1 opisu
przedmiotu zamówienia podano, że Zamawiający oczekuje obsługi przez dostarczony
system 2
0 głośników, którymi dysponuje. Z powyższego wynika, że system będący
w
posiadaniu Zamawiającego podlega demontażowi w ramach wykonania zamówienia,
a
spośród jego elementów jedynie głośniki mają wejść w skład nowego systemu. Co więcej,
Zamawiający wyraźnie wymagał, aby wszystkie elementy były fabrycznie nowe. Tym samym
niezasadne są twierdzenia, że wykonawcy mogli wybrać, z których elementów starego
systemu skorzystają, a które urządzenia będą przedmiotem realizowanej przez nich
dostawy. Wniosku takiego nie
sposób też wywieść z faktu, że Zamawiający zobowiązał
wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej. Z postanowień SWZ w żaden sposób nie
wynika, że wizja lokalna miała służyć powyższemu celowi. Wizję lokalną należy uznać za
uzasadnioną potrzebą prawidłowego opracowania oferty i doboru właściwych urządzeń,
czego nie można utożsamiać z zezwoleniem Zamawiającego na dowolne decyzje
wykonawców co do tego, które urządzenia zaoferują, a z jakich zrezygnują, wykorzystując
urządzenia będące własnością Zamawiającego.
Wobec tak skonstruowanych postanowień SWZ nieuprawnione jest wywodzenie
przeciwnych wniosków z odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 12. Jakkolwiek pytanie to
dotyczyło ogólnie możliwości wykorzystania urządzeń będących w posiadaniu
Sygn. akt KIO 2072/21

Zamawiającego, a miksery audi i jednostki systemu sterowania zostały w nim wskazane
jedynie przykładowo, to odpowiedź Zamawiającego została ograniczona jedynie do tych
dwóch ww. urządzeń. Z faktu, że Zamawiający nieprecyzyjnie odpowiedział na pytanie nie
można wnioskować, że wszystkie inne urządzenia będące własnością Zamawiającego, poza
mikserami audio i jednostkami systemu sterowania, mogły być wykorzystane przez
wykonawców do zrealizowania zamówienia. Prowadziłoby to do nieakceptowalnego wniosku,
że wykonawca mógłby ograniczyć dostawę wyłącznie do ww. urządzeń, a całą resztę
systemu tworzyłyby urządzenia należące do Zamawiającego.
Podkreślenia wymaga, że prezentowana przez Zamawiającego i Przystępującego
interpretacja SWZ nie tylko nie ma oparcia w brzmieniu postanowień tego dokumentu, ale
też prowadziłaby do zezwolenia na złożenie w postępowaniu nieporównywalnych ofert.
Gdyby przyjąć, że wykonawca ma swobodę wyboru, które urządzenia dostarczyć oraz
z
których urządzeń Zamawiającego skorzystać, to zakres przedmiotowy złożonych ofert
mógłby się diametralnie różnić, co prowadziłoby do ich nieporównywalności,
a w
konsekwencji godziłoby w zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców.
Niezależnie od powyższego zauważenia wymaga, że okoliczność, iż Przystępujący
oferuje
wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem wzmacniacza należącego do
Zamawiającego, w żadnej mierze nie wynika z treści złożonej oferty. Zamiar taki został
wyartykułowany przez Przystępującego dopiero w postępowaniu odwoławczym.
Przystępujący wskazał, że: podczas wizji lokalnej w dniu 8 czerwca 2021 roku ustalił, że
w
skład systemu wchodzi wzmacniacz mocy ELEKTRONIKA WS-2245, który jest sprawny
i
połączony z 20 głośnikami APART AUDIO SPH16 oraz że może on zostać wykorzystany
w integracji nowego systemu (...).

Powyższe było niemożliwe do ustalenia na podstawie
treści oferty. Za niedopuszczalne należy uznać, że wykonawca składając ofertę nie ujawnia
istotnej informacji dotyczącej jej zakresu, a następnie, dopiero broniąc się przed zarzutami
innego wykona
wcy, precyzuje treść tej oferty w zakresie sposobu wykonania zamówienia.
Dopuszczenie takiej możliwości prowadziłoby do zezwolenia na składanie ofert
nieprecyzyjnych, niedających Zamawiającemu wiedzy co do ich faktycznej treści.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że oferta Przystępującego była niezgodna
z warunkami zamówienia w zakresie realizacji wymagania określonego w poz. 11 tabeli nr
1
opisu przedmiotu zamówienia.

Sygn. akt KIO 2072/21

Wobec stwierdzenia, że Zamawiający naruszył przepisy ustawy, a naruszenie to
miało wpływ na wynik postępowania, odwołanie – stosownie do art. 554 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp
– podlegało uwzględnieniu.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557, art. 574
i
art. 575 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu
o
przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. z
2020 r. poz. 2437), stosownie do wyniku postępowania obciążając kosztami
postępowania Zamawiającego.

Przewodniczący:
.............................
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie