eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2030/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-21
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2030/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2021 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 roku przez
wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum
w składzie: (1) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HETMAN” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Lider) oraz
(2)
Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe „PARASOL” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Partner) -
(Odwołujący)

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Jednostkę Gospodarki
Nieruchomościami z siedzibą w Zabrzu

przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, konsorcjum
w składzie: (1) Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie oraz (2) Fosa Ochrona Spółka
z ogran
iczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie,
zgłaszających przystąpienie
po stronie Zamawiającego


orzeka:

1.
Oddala odwołanie w całości;

2.
Kosztami postępowania obciąża Odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia – konsorcjum w składzie: (1) Przedsiębiorstwo
Handlowo-
Usługowe „HETMAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach (Lider) oraz (2) Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe


„PARASOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
(Partner) i:


2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedmiu
tysięcy pięciuset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego –
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum
w składzie: (1) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HETMAN” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Lider) oraz
(2)
Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe „PARASOL” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Partner)
tytułem wpisu od
odwołania

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021 r., poz. 1129 ze zmianami) na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

……………………………


Sygn. akt KIO 2030/21
UZASADNIENIE

Zamawiający: Jednostka Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Zabrzu,
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Ochrona obiektów
i budynków na terenie Miasta Zabrze”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00039204/01 w dniu 23 kwietnia 2021 r.
Dnia 05 lipca 2021 roku do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w Warszawie, na
podstawie art. 513 pkt 1 i art. 505 ust. 1, w związku z art. 515 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm., dalej jako
„PZP”), w przedmiotowym postępowaniu odwołanie złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia – konsorcjum w składzie: (1) Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „HETMAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
(Lider) oraz (2)
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PARASOL” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Partner) – dalej jako „Odwołujący” lub
„Konsorcjum”.
Odwołanie dotyczy czynności podjęte przez Zamawiającego polegające na uznaniu,
że oferta złożona przez Odwołującego podlega odrzuceniu z uwagi na zaoferowanie rażąco
niskiej ceny.
Odwołujący zarzucał czynnościom Zamawiającego naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 8
w zw. z art. 16 PZP w zw. z art. 239 ust. 1 PZP w zw. z art. 253 ust. 1 PZP poprzez ocenę,
że oferta Odwołującego zawiera rażąco niską cenę, podczas gdy oferta ta i wyjaśnienia
w zakresie rażąco niskiej ceny udowadniają, że nie zaoferowano ceny rażąco niskiej.
Odwołujący wnosił o:
1.
uwzględnienie odwołania w całości,
2.
unieważnienie czynności wyboru oferty: (1) Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji
FOSA Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Lider) oraz (2) FOSA Ochrona Sp. z o.o.,
z siedzibą w Chorzowie (dalej jako „Konsorcjum FOSA”) jako najkorzystniejszej,
4.
powtórzenie oceny i badania ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego,
5.
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów doradztwa prawnego, według norm przepisanych i zgodnie
z fakturą przedstawioną przez Odwołującego na rozprawie.
W
artość przedmiotu zamówienia jest niższa niż progi unijne. W dniu 29 czerwca 2021
r. za pomocą poczty elektronicznej oraz za pomocą publikacji informacji na stronie
internetowej postępowania, Odwołujący uzyskał od Zamawiającego informację o tym, że
dokonano oceny ofert
złożonych w postępowaniu oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego
i wyborze oferty Konsorcjum FOSA jako najkorzystniejszej w
postępowaniu. Odwołanie

wniesiono zatem w ustawowym terminie. W
pis od odwołania został uiszczony przed dniem
wniesienia odwołania, a kopia odwołania została prawidłowo przekazana Zamawiającemu.
Odwołujący wskazał, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia, a także może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. Gdyby
Zamawiający dokonał czynności badania i oceny ofert w sposób prawidłowy (tj. nie odrzucił
oferty Odwołującego i nie wybierał oferty Konsorcjum FOSA jako najkorzystniejszej),
wówczas oferta Odwołującego się byłaby najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu.

Odwołujący w uzasadnieniu zarzutów podkreślił, że jego oferta nie zawiera ceny
rażąco niskiej, przez co nie powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8
PZP. Odwołujący, udzielając wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny sprostał wymaganiom
określonym przez ustawodawcę w zakresie dokonywania wyjaśnień w zakresie rażąco
niskiej ceny i udowodnił, że nie zaoferował rażąco niskiej ceny. Wyjaśnienia Odwołującego
są konkretne, merytoryczne i odpowiadają na wszystkie wątpliwości określone przez
Zamawiającego, a także przedstawiają dowody na potwierdzenie zaoferowanej ceny,
co powoduje konieczność uznania, że oferta Odwołującego nie powinna podlegać
odrzuceniu, gdyż nie zawiera ceny rażąco niskiej.
Zamawiający wszczął postępowanie, którego przedmiotem ma być ochrona obiektów
i budynków na terenie Miasta Zabrze. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym
bez negocjacji.
Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na dzień 04 maja
2021 r.
W ustalonym terminie swoje oferty złożyło 5 wykonawców.
Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 8 PZP, odrzuca się ofertę wykonawcy, jeżeli
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający w dniu 25.05.2021 r. wezwał Odwołującego do wyjaśnień w zakresie
zaoferowanej ceny, wskazując na okoliczności, które należy wziąć pod uwagę przy
udzielaniu wyjaśnień. Odwołujący w dniu 28.05.2021 r. udzielił wyjaśnień Zamawiającemu
(pismo wraz z załącznikami).
Zamawiający w dniu 09.06.2021 r. po raz drugi wezwał Odwołującego do wyjaśnień
w zakresie zaoferowanej ceny, w
skazując na okoliczności, które winny zostać
doprecyzowane w wyjaśnieniach. Odwołujący w dniu 14.06.2021 r. udzielił wyjaśnień
Zamawiającemu (pismo wraz z załącznikami).
Zamawiający zdecydował się jednak odrzucić ofertę Odwołującego, gdyż zdaniem
Zamawiaj
ącego zawierała ona cenę rażąco niską. Kluczowe wydaje się w ocenie
Odwołującego ustalenie, na podstawie jakich przesłanek Zamawiający zdecydował się
odrzucić ofertę Odwołującego
Następujące przesłanki zostały wskazane w informacji o odrzuceniu oferty
Odw
ołującego:

1)
„w ocenie zamawiającego wykonawca w wyjaśnieniach przedstawił stawkę 1 godziny
pracy jako koszt pracodawcy na niższym poziomie niż wynika to z rozporządzenia
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”;

2)
„należy również nadmienić, iż wykonawca w obu wyjaśnieniach przedstawia różne
kwoty elementów ceny, co świadczy o braku rzetelności wykonawcy w przygotowaniu
złożonej oferty, w związku z czym zamawiający kierując się zasadą uczciwej konkurencji
oraz równym traktowaniem wykonawców uznając wyjaśnienia wykonawcy za wyczerpujące
naruszyłby ustawę Pzp”.

Z tak przedstawioną argumentacją Odwołujący nie może się zgodzić, gdyż jest ona
nieprawdziwa.
W pierwszej kolejności Odwołujący wskazał, że wyjaśnienie przyczyn odrzucenia
oferty Odwołującego jest wyjątkowo lakoniczne i nie sposób wskazać w nim, na podstawie
dokładnie których informacji Zamawiający uznał, że Odwołujący przedstawił stawkę za
godzinę świadczenia usługi mniejszą od stawki wymaganej przepisami dot. minimalnego
wynagrodzenia. Odwołujący przedstawił bowiem dokładne wyliczenia dotyczące stawki
godzinowej w swoich wyjaśnieniach i w tym zakresie nie sposób na tym etapie odnieść się
do którejkolwiek z pozycji, którą Zamawiający mógłby zakwestionować. Zamawiający, poza
jednozdaniowym stwierdzenie
m, zaniechał wyjaśnienia podstaw faktycznych i prawnych
odrzucenia oferty Odwołującego.
Zamawiający ma bezwzględny obowiązek podania uzasadnienia faktycznego
i prawnego odrzucenia oferty wykonawcy. Przywołana argumentacja, stanowiąca realizację
zasad post
ępowania o udzielenie zamówienia publicznego, takich jak jawność postępowania
oraz równe traktowanie wykonawców i zachowanie uczciwej konkurencji, nakłada na
Zamawiającego obowiązek podania wykonawcom podstaw faktycznych odrzucenia oferty
jednocześnie z przekazaniem informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, a po stronie
wykonawcy kształtuje prawo do uzyskania pełnej i rzetelnej wiedzy na temat przyczyn
odrzucenia oferty. Uzasadnienie faktyczne zawiadomienia o odrzuceniu oferty powinno
wyczerpująco obrazować, jakie przyczyny legły u podstaw decyzji zamawiającego, tak aby
wykonawca, gdy oceny zamawiającego nie podziela, mógł – wnosząc odwołanie –
ustosunkować się do wskazanych przez Zamawiającego uchybień. Podkreślić należy, że
wykonawcy nie mogą domyślać się podstaw decyzji zamawiającego ani domniemywać
zakresu stwierdzonych przez niego nieprawidłowości w ofertach.
Z
całą stanowczością Odwołujący podkreślił, że zaoferował stawki godzinowe
powyżej kwot minimalnych wymaganych przepisami. Wystarczy proste porównanie
oferowanych stawek z przepisami, aby dojść do wniosku, że czynność Zamawiającego
odrzucenia oferty jest bezzasadna i nie jest
oparta na prawdziwych okolicznościach.

Odwołujący przedstawił rzetelne kalkulacje stawek godzinowych (zarówno w zakresie
wyjaśnień z dnia 28.05.2021 r., jak i tych z dnia 14.06.2021 r.).
Jak wskazuje się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, „o cenie rażąco niskiej
można mówić, gdy jest oczywiste, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy
przez wykonawcę za podaną cenę byłoby nieopłacalne, albo gdy cena w stosunku do
przedmiotu zamówienia będzie ceną odbiegającą od jego wartości, w szczególności gdy
różnica ta nie będzie możliwa do uzasadnienia obiektywnymi względami pozwalającymi
wykonawcy zrealizować to zamówienie bez strat i dodatkowego finansowania wykonania
zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne”
(wyrok KIO z dnia 7 stycznia 2019
r., sygn. akt KIO 2640/18). W innym zaś wyroku KIO wskazała, że „przy powołaniu się na tę
podstawę prawną odrzucenia zamawiający powinien w informacji o odrzuceniu podać
okoliczności faktyczne podane w wyjaśnieniach, które spowodowały, że zamawiający
utwierdził się w przekonaniu, że cena jest oderwana od realiów rynkowych i nie pozwala na
prawidłowe wykonanie usługi”
(wyrok KIO z dnia 4 września 2018 r., sygn. akt KIO 1679/18).
C
ena nie może być oderwana od realiów rynkowych i pozwala na prawidłowe wykonanie
usługi, skoro, jak wskazywał sam Odwołujący w swoich wyjaśnieniach, realizuje
z powodzeniem za tę samą stawkę inne umowy w sprawie zamówień publicznych.
Niemożliwym zatem wydaje się być wykazanie, że Odwołujący zaoferował cenę rażąco
niską.

Jednocześnie, „wykonawca, w ramach wyjaśnień rażąco niskiej ceny, powinien
udzielić wyjaśnień m.in. w zakresie kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę”
(wyrok KIO z dnia 6 sierpnia 2019 r., sygn. akt KIO 1417/19).
Odwołujący uważa, że sprostał temu wymaganiu, gdyż przedstawił rzetelne kalkulacje
pozwalające na ustalenie, że oferowana stawka godzinowa jest wyższa niż minimalna
stawka wymagana przepisami.
Dodatkowo,
„procedura wyjaśniania wątpliwości związanych z kształtowaniem
wynagrodzenia jest bardzo specyficznym rozwiązaniem mającym na celu wyeliminowanie
z procedury ubiegania się o zamówienie publiczne ofert zawierających cenę na rażąco
niskim poziomie, a więc cenę skalkulowaną w sposób nieprawidłowy, nierealny w sposób
oczywisty i nie uwzględniający wszystkich czynników cenotwórczych. Takiej eliminacji nie
powinny podlegać oferty zawierające ceny niskie, jednakże możliwe do uzyskania
w standardowym procesie ofertowania i gwarantu
jące należyte spełnienie świadczenia.
Kształtowanie cen jest bowiem elementem gry rynkowej pozwalającym wykonawcom na
konkurowanie w ramach procesu ubiegania się o zamówienie publiczne. W przeciwnym
wypadku, tj. przy każdorazowym badaniu ofert z cenami ustalonymi na niskim poziomie,


dochodziłoby do sytuacji, że każdy mechanizm racjonalizacji wysokości wynagrodzenia,
każdy mechanizm uzyskiwania rabatów, procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw, procedury
naprawcze, czy wreszcie stosowanie dopuszczalnej prawem optymalizacji podatkowej
skutkowałyby odrzuceniem oferty”
(wyrok KIO z dnia 31 lipca 2019 r., sygn. akt KIO
1358/19).
Odwołujący wskazał, że zupełnie naturalnym dla usług ochroniarskich jest to, że
oferowana stawka godzinowa jest na poziomie minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Usługi
te, z reguły, realizowane są przy minimalnym poziomie zysku w stosunku do wartości
umowy. Jednakże, ten zysk funkcjonuje – co też ukazały wyjaśnienia składane przez
Odwołującego. Skoro pojawia się zysk dla Odwołującego na każdej godzinie świadczenia
usługi, to ciężko mówić o cenie rażąco niskiej w tym konkretnym przypadku.
W wyroku
KIO z dnia 1 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 486/20, Izba podkreśliła, że
„wystąpienie określonych okoliczności umożliwiających danemu wykonawcy obniżenie
oferowanej przez niego ceny nie jest konieczne do uznania, iż cena zaoferowana przez tego
wykonawcę nie jest ceną rażąco niską. Żadne szczególne okoliczności mogą nie
występować w odniesieniu do danego wykonawcy – jeżeli jednak cena jego oferty pokrywa
wszystkie koszty z tytułu realizacji danego zamówienia i pozwala wykonawcy na uzyskanie
choćby minimalnego zysku, to wyklucza to uznanie ceny za rażąco niską”.
A właśnie ten
zysk został jasno wykazany przez Odwołującego.
Dodatkowo Zamawiający w żadnym zdaniu nie wskazał, że wyjaśnienia złożone
przez Odwołującego są nierzetelne, lakoniczne, niekompletne czy nieudowodnione. Właśnie
te okoliczności mogłyby stanowić podstawę do uznania, że Odwołujący złożył ofertę z rażąco
niską ceną, a nie rzekome przypuszczenia o złożeniu zbyt niskiej stawki godzinowej.
W zakresie ewentualnych „błędów” w zakresie złożonych wyjaśnień Odwołujący
podkreślił, że „celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest dokonanie
wyboru oferty najbardziej poprawnej fo
rmalnie, lecz dokonanie wyboru oferty z najniższą
ceną lub oferty przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów
odnoszących się do przedmiotu namówienia (oferty najkorzystniejszej ekonomicznie)”
(wyrok
KIO z dnia 22 lipca 2020 r., sygn. akt KIO 1472/20).
Zamawiający w żadnym miejscu nie
zakwestionował sposobu dokonania wyliczeń czy ich rzetelności – nie zostało wskazane,
które elementy, zdaniem Zamawiającego, zostały wyliczone w sposób nierzetelny czy
nieprawidłowy. O rzetelności i przekonywalności wyjaśnień nie świadczy sama liczba
zapisanych stron i załączników, lecz ich wartość merytoryczna. W odniesieniu do kwestii
składania wyjaśnień w zakresie podejrzenia rażąco niskiej ceny istotne jest, aby złożone
wyjaśnienia wskazywały obiektywne czynniki dostępne danemu wykonawcy, które mogą być
realnie przeliczone na kwoty ponoszonych przez wykonawcę kosztów, które umożliwiają
zarazem obniżenie ceny oferty w stosunku do kosztów przeciętnie kształtujących się na
rynku przy realizacji danego rodz
aju zamówień. Przestawiając kwoty określonych kosztów,

Odwołujący wykazał, o ile te koszty są niższe w dostępnych jemu warunkach oraz w jaki
wymierny sposób (w jakim stopniu) wpływają na wysokość ceny oferty.
Jak wskazuje się w orzecznictwie KIO, „celem złożenia wyjaśnień jest umożliwienie
Zamawiającemu zweryfikowania poprawności dokonanej przez wykonawcę kalkulacji ceny,
a nie złożenie ogólnego zapewnienia, że wykonawca wykona zamówienie za oszacowaną
przez siebie cenę. Wyjaśnienia mają być poddane analizie zmierzającej do ustalenia, czy
cena została skalkulowana poprawnie, czy też nosi ona znamiona rażąco niskiej. Z tego
powodu powinny być one wyczerpujące, konkretne i przekonujące, ujawniające
najważniejsze składniki cenotwórcze, jak przykładowo koszt pracowników, zaangażowania
odpowiedniego sprzętu, czy wreszcie marżę wykonawcy”
(wyrok KIO z dnia 23 grudnia 2019
r., sygn. akt KIO 2494/19). Z
łożone przez Odwołującego wyjaśnienia, razem z załącznikami
i wyliczeniami, stanowią o ich dokładności i kompletności. Zamawiający otrzymał pełen
zakres informacji, które mogłyby być mu potrzebne do analizy oferty pod kątem
zaoferowania rażąco niskiej ceny. Złożone przez Odwołującego dwukrotnie wyjaśnienia były
konkretne, kompletne i zawierały dowody na potwierdzenie okoliczności dotyczących
kalkulacji ceny na określonym poziomie. Zamawiający na ich podstawie mógł ocenić, że
Odwołujący uwzględnił w cenie oferty wszystkie istotne pozycje kosztowe.
Zamawiający, mając na uwadze treść złożonych wyjaśnień, nie powinien odrzucać
oferty Odwołującego, czym naruszył przepis art. 226 ust. 1 pkt 8 PZP.
W świetle powyżej przedstawionej argumentacji, zdaniem Odwołującego odwołanie
zasługuje na uwzględnienie w całości.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postępowania
odwoławczego, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz
oświadczeń i stanowisk Stron i Uczestnika postępowania, Krajowa Izba Odwoławcza
ustaliła i zważyła, co następuje:


Izba ustaliła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem
odwołania, odwołanie nie zawierało braków formalnych i mogło zostać rozpoznane
merytorycznie.

Izba uznała, iż Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość
poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawne przesłanki dopuszczalności odwołania,
o których mowa w art. 513 ustawy Pzp.

W dniu 9 lipca 2021 roku zgłoszenie przystąpienia po stronie Zamawiającego złożyli
wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – konsorcjum w składzie:
(1) Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Chorzowie oraz (2) Fosa Ochrona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Chorzowie (dalej jako „Przystępujący” lub „konsorcjum Fosa”). Izba potwierdziła
skuteczność zgłoszenia i dopuściła Wykonawcę jako Przystępującego.

Na podstawie dokumentacji postępowania przekazanej przez Zamawiającego na
nośniku elektronicznym, Izba ustaliła, że w rozdziale 16. (Sposób obliczenia ceny) SWZ
podano, iż cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Ilekroć mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust
. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów
i usług (dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce za-mieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej). Cena w przypadku wykonawców nie mających siedziby lub
miejsca zamieszkania na te
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto. Cena podana
przez wykonawcę w Formularzu ofertowym musi być całkowitą ceną brutto za wykonanie
zamówienia. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez
wykonawcę oraz koszt użyczenia instrumentarium. Cena podana przez wykonawcę nie
będzie podlegać żadnym negocjacjom. Cena podana przez wykonawcę musi zawierać
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia i obowiązywać będzie przez cały okres
związania ofertą. Wykonawca sporządzając ofertę powinien określić ceny w sposób rzetelny,
tj. w taki, żeby wybór jego oferty gwarantował zamawiającemu realizację zamówienia każdej
z pozycji.
W SWZ w pkt 26.1 oraz z Opisie
przedmiotu zamówienia wskazano, że Zamawiający
wymaga, aby w okresie realiza
cji zamówienia osoby wykonujące czynności związane
z realizacją zamówienia, polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej w formie
posterunków, były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w wymiarze
czasu
pracy
zapewniającym
właściwą
realizację
przedmiotu
zamówienia.
W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, że„ ze względu na specyfikę obiektów
Zamawiający nie wyraża zgody na pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w spraw
ie zamówienia
publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia potwierdzającego,
że czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez osoby
zatrudnione na umowę o pracę. W oświadczeniu należy wskazać, że osoby, które będą
wykonywać te czynności są już zatrudnione na umowę o pracę lub, że zostaną one
zatrudnione na umowę o pracę do realizacji zamówienia w zakresie wymaganych czynności.

W wyznaczonym terminie oferty złożyło 5 wykonawców:
1) Konsorcjum Margo
cena 629 964,48 PLN
2) Era Sp. z o.o.

cena 874 302,55 PLN
3) Konsorcjum FOSA

cena 810 139,50 PLN
4) Konsorcjum K.
cena 762 827,35 PLN
5) Konsorcjum Parasol
cena 699 960,53 PLN
Zamawiający podał, ze zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 822 453,62 zł.

25
maja 2021 roku Zamawiający wezwał Odwołującego, na podstawie 224 ust. 1
ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień elementów zaoferowanej ceny, ponieważ budzą one
wątpliwości Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi w SWZ. Wyjaśnienia powinny dotyczyć w szczególności
zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, przy czym wartość nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający
w wezwaniu wskazał na postawienia SWZ odnoszące się do zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę. Cena oferty musi zdaniem Zamawiającego bezwzględnie uwzględniać kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę, wszelkie koszty utrzymania pracownika
zatrudnionego na umowę o pracę, koszt pracy w godzinach nocnych, koszt ewentualnego
urlopu, koszt ewentualnego zastępstwa, badania okresowe pracowników i wynagrodzenie
grupy interwencyjnej. Koszt brutto dla pracownika nie jest kosztem brutto dla pracodawcy.
Należało także w niej uwzględnić wyposażenie pracowników: legitymacje, środki przymusu
bezpośredniego, odzież, wyposażenie obiektów: tabliczki, naklejki, Elektroniczny System
Kontroli Pracy, Księga Służb, rejestr wydawanych kluczy. Należy wykazać wpływ pomocy
publicznej udzielonej na podst
awie odrębnych przepisów, powierzenie wykonania części
zamówienia podwykonawcy, zobowiązań publiczno-prawnych, ułamkowej części kosztów
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kosztów ustanowienia zabezpieczenia,
kosztów ryzyka ewentualnych kar umownych, koszty prowadzenia bieżącej działalności
gospodarczej, koszty utrzymania pojazdów, zakup paliwa, usług informatycznych, usług
telekomunikacyjnych, prognozowany zysk.

Odwołujący złożył wymagane wyjaśnienia, w których oświadczył, że za kwotę
zapropono
waną w ofercie w wysokości 699 960,53 zł brutto, co po przeliczeniu daje stawkę
wynagrodzenia za 1 godz. realizacji u
sługi wynoszącą 26,57 zł brutto, Konsorcjum jest
w stanie zrealizować to zamówienie w zakresie dozoru przy założeniu zatrudniania
zaangażowanych i odpowiednio wykwalifikowanych do wykonania usługi pracowników na
podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu oraz spełniając wymogi Zamawiającego

w pełnym rzeczowym zakresie określonym w SWZ. Zaoferowana cena zapewnia ponadto
wykonanie całego zakresu przedmiotowego zamówienia z należytą starannością.
W
załączeniu do wyjaśnień Odwołujący przedłożył w ujęciu tabelarycznym kalkulację
cenową z uwzględnieniem wszystkich kosztów. Kalkulacja obrazuje całkowity koszt realizacji
obsługi zamówienia publicznego przez Wykonawcę, przy założeniu:
-
realizacji liczby godzin świadczonej usługi wynikającej z zamówienia;
-
zatrudnienia do realizacji usługi objętej zamówieniem pracowników na podstawie umowy
o pracę (zgodnie z wymaganiami SWZ);
Ponadto
Odwołujący podkreślił, że Konsorcjum jest podmiotem działającym na rynku
usług ochrony od ponad 28 lat, przez co m.in.: ma już odpowiedni sprzęt (nie musi dopiero
kupować wyposażenia pracowników), posiada utrwalone kontakty handlowe, co przekłada
się na niższe ceny artykułów i usług koniecznych do wykonywania zamówienia, dysponuje
funkcjonującą bazą logistyczną oraz obsługuje już inne obiekty w okolicy, co przekłada się
na niższe koszty koordynacji i nadzoru obiektów objętych przedmiotowym zamówieniem
(nie trzeba zatrud
niać nowego koordynatora obiektu/kierownika ochrony, lecz zadania na
nowych obiektach przejmie osoba już zatrudniona u Wykonawcy), obsługuje kilkadziesiąt
obiektów, przez co jednostkowe koszty obsługi administracyjnej (zarządu, biura, kadr, płac)
są niższe niż w mniejszych firmach.
Odwołujący zwrócił uwagę, że przedłożona przez Zamawiającego tabela
szczegółowej rachunkowej kalkulacji cenowej będąca częścią wezwania do wyjaśnień,
mająca uwzględniać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, jest niejasna i można ją
w dowolny sposób interpretować, dlatego też niektóre składniki kalkulacji wymagają
wyjaśnienia. Przy większości kolumn z danymi wskazana została podstawa prawna lub
faktyczna takiej a nie innej przyjętej wartości (np. minimalne wynagrodzenie, godziny nocne
przyjęte na 2021r ). Część danych wynika jednak ze średnich wskaźników, którymi operuje
Wykonawca w ramach prowadzonej działalności (np. koszty wynagrodzenia grupy
interwencyjnej, nadzoru czy koszty zarządu i administracji). Konsorcjum świadcząc usługi
ochrony na dużą skalę i znając średnie koszty jakie ponosi w powyżej wskazanych
zakresach
– operuje wskaźnikami, które odniósł do obiektów objętych zamówieniem.
Wykonawca na podstawie swoich średnich wyliczeń za ostatnie lata i miesiące dysponuje
empirycznymi danymi, z które muszą zostać przyjęte jako założenie, gdyż nie ma możliwości
ich wykazania na przyszłość bez skomplikowanych, wariantowych wyliczeń. Wykonawca jest
obecny na rynku tak długo, że wypracowane i zastosowane wskaźniki w omawianym
zakresie odpowiadają średnim, rzeczywistym ponoszonym przez Wykonawcę kosztom.
Odwołujący aktualnie świadczy już swoje usługi na obiektach należących do Jednostki
Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu, w związku z czym wszelkie koszty poniesione przy
uruchomieniu obiektu oraz wyposażeniem pracowników, jak również wniesieniem

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które zostało wpłacone w gotówce zostały już
przez Konsorcjum poniesione.

Z przedłożonej tabeli z wyliczeniami wynika wprost, że całkowity koszt realizacji przez
Wykonawcę (zgodnie z przepisami prawa i SWZ) zamówienia wynosi 699 960,53 zł brutto,
co daje stawkę 26,57 zł brutto za 1 godzinę realizacji usług objętych zamówieniem.
Z
aproponowana przez Wykonawcę, w złożonej ofercie kwota nie może zostać uznana za
rażąco niską cenę. Zaproponowane kwoty wynagrodzenia nie tylko wystarczają na pokrycie
wszystkich kosztów Wykonawcy, jakie są konieczne celem wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z prawem i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w SWZ, ale także zapewniają Wykonawcy godziwy zysk z tytułu zrealizowanego na rzecz
Zamawiającego zamówienia.

Dnia 9 czerwca 2021 roku Odwołujący został wezwany do złożenia dodatkowych
wyjaśnień. Zamawiający wskazał w wezwaniu, że jego wątpliwości budzi kilka pozycji, m.in.
koszt pracodawcy 1 godziny pracy pracownika na podanym poziomie. Zamawiający żądał
przedstawienia elementów i wartości składających się na podaną wartość kosztu
pracodawcy. Zamawiający wskazał również na brak podania kosztu wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Sam fakt wniesienia zabezpieczenia dla
umowy zawartej z Zamawiającym w marcu 2020 roku nie może stanowić uzasadnienia braku
tego kosztu. Kwota zabezpieczenia wniesiona w 2020 roku wynosiła 18 737,32 zł, teraz
wynosiłaby 20 998,82 zł. W opinii Zamawiającego przy prognozowaniu kosztów Wykonawca
powinien uwzględnić koszt zabezpieczenia i wziąć pod uwagę wskaźnik cen, towarów i usług
konsumpcyjnych.
Odwołujący złożył dodatkowe wyjaśnienia i wskazał w nich, że cena zaoferowana
w postępowaniu uwzględnia wszystkie elementy i wymagania opisane przez Zamawiającego
w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca skalkulował cenę oferty
zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym podczas realizacji
zamówień publicznych przedmiotowo tożsamych do objętego postępowaniem. Wykonawca
posiada niebagatelne doświadczenie w świadczeniu usług ochrony, przez co jest w stanie
prawidłowo ocenić i skalkulować budżet na realizację zamówienia oraz swój zysk, jaki
osiągnie w związku z realizacją zamówienia.
Odwołujący podkreślił, że przedłożona przez Zamawiającego tabela szczegółowej
rachunkowej kalkulacji cenowej uwzględniającej wszystkie koszty poniesione przez
Wykonawcę, była niejasna i stąd została mylnie zinterpretowana w niektórych kolumnach
przez Wykonawcę. Odwołujący raz jeszcze przedstawił szczegółową kalkulację obrazującą
całkowity koszt realizacji obsługi zamówienia publicznego przy realizacji zamówienia na rok

2021 oraz 2022, która również uwzględnia wszystkie wymagania cenotwórcze
Zamawiającego, a ponadto przedstawia elementy i wartości składające się na wartość
kosztu pracodawcy 1 godziny pracy pracownika. W związku z dużą liczbą zamówień
realizowanych przez Wykonawcę, poza osiąganymi korzyściami skali, dysponuje on
profesjonalnie przygotowanym zespołem pracowników, który posiada bogate doświadczenie
w realizacji przedmiotowo tożsamych lub zbliżonych zamówień. Wykonawca nie ponosi
żadnych dodatkowych kosztów wejścia w postaci szkolenia pracowników.
W zakresie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazano, że
koszt jego wniesienia jest dla Wykonawcy, w zasadzie, zerowy (pomijalny). Kwestia jego
wniesienia dotyczy danego momentu
– wykonawca jest zobowiązany wnieść je w całości
przed zawarciem umowy. A skoro tak, to jego koszt nie ulega zmianie na etapie realizacji już
umowy. G
dyby jednak próbować ustalić na jakąkolwiek kwotę wartość wniesienia ZNWU,
to Wykonawca w sposób bezpieczny może ją potrącić z prognozowanego zysku – a i tak
będzie osiągał satysfakcjonujący go zysk w tym zakresie. Wskazana marża uwzględnia
również organiczne ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Przy
kalkulacji ceny wzięte zostały pod uwagę zarówno czynniki wpływające na zwiększenie
koszt
ów, a więc i zmniejszenie opłacalności, ale także i te, które wpływają na zmniejszenie
kosztów, a więc i zwiększenie opłacalności. Wszystkie wymienione okoliczności umożliwiły
określenie adekwatnej marży Wykonawcy w wysokości wskazanej powyżej

Na marginesie
Wykonawca podkreślił, że za tożsamą stawkę, realizuje,
z powodzeniem, inne umowy w sprawie zamówienia publicznego – np. z Zespołem Pieśni
i Tańca „Śląsk”. W związku z tym, nie można stwierdzić, jakoby zaoferowana cena była ceną
nierynkową lub rażąco niską – dla Wykonawcy jest ceną jak najbardziej realną i dającą mu
odpowiedni zysk.

Po dokonaniu badania i oceny ofert Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
W ocenie Zamawiającego Wykonawca
w wyjaśnieniach przedstawił stawkę 1 godziny pracy jako koszt pracodawcy na niższym
poziomie niż wynika to z rozporządzenia o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Sam
Wykonawca w wyjaśnieniach wskazał, że w stawce w 1 roboczogodziny pracownika
uwzględnił takie koszty jak: kwota za pobór energii, koszt wniesienia zabezpieczenia oraz
zysk. To nie na wynagrodzeniu pracownika spoczywa obowiązek ponoszenia kosztów
wykonawcy. Wykonawca w obu wyjaśnieniach przedstawia równe kwoty elementów ceny, co
zdaniem Zamawiającego świadczy o braku rzetelności wykonawcy w przygotowaniu oferty.
W ocenie Zamawiającego wyjaśnień nie można uznać za wyczerpujące.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, Izba uznała, że odwołanie nie mogło zostać
uwzględnione.

Zgodnie z art. 16 ustawy Pzp zamawia
jący przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:
1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców;
2) przejrzysty;
3) proporcjonalny.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp).
Z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp wynika, że zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje
równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce za-
mieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Z ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2002r., nr 200, poz. 1679 ze zmianami) w
ynika, że użyte w ustawie określania
oznaczają „minimalna stawka godzinowa” – minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą
godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie
lub świadczącemu usługi. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 4 przywołanej ustawy
w
ysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze
czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego
w trybie art. 2 i art. 4. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się
przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze
stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych
przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5.

Na podstawie R
ozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki
godzinowej w 2021 r
. (Dz. U. 2020, poz. 1596) Izba ustaliła, że od dnia 1 stycznia 2021 r.
minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł (§ 1 rozporządzenia). Zgodnie z § 2
rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową
w wysokości 18,30 zł.

Dostrzeżenia w ocenie Izby wymaga, iż pierwsze ze skierowanych do Odwołującego
wezwań było szczegółowe i wskazywało jakie elementy Zamawiający uważa za kosztowo
istotne dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający podkreślił, iż za
istotne uważa między innymi koszty osobowe, przy czym pamiętać należy, iż wynagrodzenie
pracownicz
e nie może być niższe niż kwoty określone w przepisach odrębnych.
Odwołujący złożył w ocenie składu orzekającego jedynie ogólnikowe, lakoniczne
wyjaśnienia. Powołał się na argumentację właściwą każdemu wykonawcy (bogate
doświadczenie, realizacja innych zamówień o podobnym charakterze, w tym także na rzecz
Zamawiającego), bez wskazania elementów, które właściwe są danemu wykonawcy, a które
przełożyć się mogły na obniżenie ceny ofertowej. Dołączone zestawienie tabelaryczne
wskazywało na brak ponoszenia kosztów zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz
kosztów utrzymania pojazdów i kosztów zakupu paliwa, hasłowo jedynie podano stawki
wynagrodzenia pracowników za pracę w porze nocnej i porze dziennej, bez zobrazowania
sposobu osiągnięcia danej stawki w podanej wysokości. Do wyjaśnień nie dołączono również
żadnych dowodów.

Słusznie w ocenie Izby Zamawiający żądał od Odwołującego dodatkowych wyjaśnień,
podnosząc jakie wątpliwości budzi kalkulacja przedstawiona przez Wykonawcę.
Zamawiający wprost odniósł się do kosztu pracodawcy jednej godziny pracownika na
podanym poziomie oraz braku podania kosztu wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Izba podziela
ostateczną merytoryczną ocenę całokształtu otrzymanych wyjaśnień
dokonan
ą przez Zamawiającego i uważa, ze decyzja o odrzuceniu oferty Odwołującego
znalazła potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym.

Nawet gdyby przyjąć, że podana w zestawieniu tabelarycznym wyjaśnień z dnia 28
maja stawka wynagrodzenia wynosi 16,67
zł brutto i zawiera elementy wynagrodzenia
obciążające pracodawcę, to kwota podana w kalkulacji jest zbyt niska, by teza ta była
prawdziwa. Do wartości stawki doliczyć należało wielkości 9,76% składki emerytalnej (co
daje 1,63
zł), 6,5% składki rentowej (co daje 1,08 zł), 0,80% składki wypadkowej (co daje

0,12
zł), FP – 2,45% (co daje 0,41 zł) oraz FGŚP – 0,10%, (co daje 0,02 zł) co łącznie daje
19,61
% obciążeń pracodawcy i kwotę 3,26 zł. Zatem pracodawca ponosi koszty łączne
w wysoko
ści 19,93 zł (16,67 zł + 3,26 zł), a więc jest to kwota wyższa niż stawki ujęte
w kalkulacji
przez Odwołującego. Odwołujący w wyjaśnieniach z dnia 28 maja nie wykazał,
że stawka 16,67 zł zawiera wszystkie narzuty, które obciążają pracodawcę. Co więcej z
ko
lejnych złożonych wyjaśnień w dniu 14 czerwca wynika, że dopiero wówczas Odwołujący
starał się podać właściwe narzuty. Poza tym stawka z pierwotnych wyjaśnień w ramach
dodatku za pracę w porze nocnej podana została w innej wysokości niż w wyjaśnieniach z 14
czerwca
. Z obu dokumentów wynika znacząca różnica między wysokością dodatku przyjętą
do kalkulacji (3,33 zł w zestawieniu z 0,33 zł).
Dodatkowo
w wyjaśnieniach z 14 czerwca Odwołujący powołał się na ujęcie w stawce
podstawowej innych kosztów (urlopy, zwolnienia) w kwocie łącznej 0,75 zł. Oznacza to, że
wartość stawki podstawowej wynosi de facto 20,68 zł. Podczas gdy Odwołujący ujął w
kosztorysie stawkę między 19,91 zł za pracę w porze dziennej do 23,52 zł za pracę w porze
nocnej, przy czym stawki nie pok
azują obowiązkowych elementów wynagrodzenia
finansowanych przez pracodawcę.
Absolutnie nie do zaakceptowania jest kalkulacja oznaczona przez Odwołującego
jako
SPOSÓB WYLICZENIA - KALKULACJA STAWKI 2021/2022 r. Izba w pełni podziela
stanowisko Zamawiającego wyrażone w informacji o odrzuceniu oferty. W stawce
wynagrodzenia pracownika nie mogą być ujęte takie koszty jak kwota za pobór energii, koszt
wniesienia zabezpieczenia oraz zysk. Są to koszty niezwiązane z wynagrodzeniem
pracownika, ale prowadzeniem dzi
ałalności gospodarczej przez Wykonawcę. Takie koszty
nie obciążają wynagrodzenia pracownika, nie wchodzą w zakres wyliczenia stawki za
roboczogodzinę należą danemu pracownikowi. Są to koszty pośrednie, w całości
obciążające wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą. Podobnie sytuacja
wygląda przy kosztach wynagrodzenia zarządu, kadry kierowniczej, księgowości, obsługi
zamówienia, zakresu informatycznego i telekomunikacyjnego, kosztach utrzymania
biura/siedziby wykonawcy, kosztach ryzyka ewentualnego naliczania kar umownych. Ze
złożonych wyjaśnień dodatkowych wynika również, że Odwołujący nie ujął w kalkulacji
podstawowej kosztu związanego z wynagrodzeniami grupy interwencyjnej, choć
Zamawiający każdorazowo zwracając się o wyjaśnienia zwracał uwagę na tę pozycję
kalkulacji.
Zamawiający słusznie zwrócił na rozprawie uwagę, że oznaczenie dokumentu jako
„Sposób wyliczenia kalkulacji stawki”, ujęcie stawki dla pracownika, odniesienie do
konkretnie wymienionych pozycji tabeli a także odwołanie się do aktów prawa dotyczący
mi
nimalnego wynagrodzenia za pracę jednoznacznie wskazuje, ze Odwołujący wszystkie
wymienione w złożonej tabeli koszty przedstawił jako koszty pracownicze. Także w treści
samych wyjaśnień z 14 czerwca Odwołujący zaznaczył, że w tabeli zawarto wartości

składające się na wartość kosztu pracodawcy 1 godziny pracy pracownika. Wbrew zatem
twierdzeniom Odwołującego z rozprawy, z żadnego miejsca wyjaśnień i tabeli nie można
wywnioskować, że pozycje 8 do 12 tabeli dotyczą innych kosztów prowadzenia działalności,
ale nie są związane z kosztami pracowniczymi, a wszystkie informacje z tabeli mają
obrazować koszty realizacji zamówienia dla jednej roboczogodziny. Poza tym, jak już
zaznaczono w niniejszym uzasadnieniu, Odwołujący ostatecznie ujął, w znaczeniu doliczył,
te koszty do stawki godzinowej dla pracownika
, co kilkukrotnie sam podkreślił.
Bezsprzecznie także ze złożonych wyjaśnień w ocenie Izby wynikają różnice w ujęciu
ponoszenia kosztów zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W wyjaśnieniach
z 2
8 maja 2021 roku Odwołujący nie ujął tych kosztów w tabeli, wyjaśniając dlaczego uważa,
że nie będzie ich ponosił, natomiast w wyjaśnieniach z 14 czerwca 2021 roku koszt taki
został doliczony do stawki jednostkowej godziny. Słuszne były więc tezy Zamawiającego
o braku rzetelności i niewyczerpującym charakterze złożonych wyjaśnień. Brak złożenia wraz
z wyjaśnieniami dowodów na ponoszenie kosztów w określonej wysokości jest oczywisty
i zdaniem Izby nie wymaga podkreślenia w informacji o odrzuceniu oferty. Sam Odwołujący
ma świadomość, że w sytuacji kiedy przedstawienie dowodów jest możliwe, obowiązek ten
spoczywa na Wykonawcy
, co potwierdza uzasadnienie zarzutów odwołania. Odwołujący
tymczasem nie przedstawił dowodów potwierdzających możliwość obniżenia wysokości
stawki ubezpieczenia wypadkowego, lakonicznie wskazując jedynie w tabeli „na mocy
zawiadomienia ZUS”. Takich stwierdzeń nie sposób uznać za dowody potwierdzające
możliwość ponoszenia niższych kosztów pracowniczych. Brak ujęcia w stawce kosztów
Fundus
zu Pracy nie został w jakikolwiek sposób przez Wykonawcę uzasadniony.
Ciężar udowodnienia, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy, nie są w tej materii wystarczające same twierdzenia i oświadczenia.
Wyjaśnienia powinny być konkretne, wyczerpujące, powinny uzasadniać przedstawioną
w ofercie kalkulację. Odwołujący w ocenie Izby takiemu obowiązkowi nie sprostał.
Każdorazowo składając wyjaśnienia Wykonawca składał rozbieżne kalkulacje, wskazywał
różne elementy kosztowe ujęte w stawce roboczogodziny, na dodatek w różnej wysokości,
nie przedstawił jakichkolwiek materiałów dowodowych.
Reasumując, Izba uznała, że zarzut nieprawidłowego odrzucenia oferty
Odwołującego nie zasługiwał na uwzględnienie.

Izba nie podziela także stanowiska Odwołującego, że Zamawiający uchybił
regulacjom ustawy Pzp odnoszącym się do konieczności przedstawienia uzasadnienia
faktycznego i prawnego decyzji o odrzuceniu oferty. W przedstawionym uzasadnieniu
Zamawiający nawiązał do wezwania o wyjaśnienia, które skierował do Odwołującego,
odniósł się do treści złożonych wyjaśnień i wskazał, dlaczego uważa, że oferta

Odwołującego nie odpowiada założeniom SWZ i innym przepisom, jakie elementy wyjaśnień
wzbudziły jego wątpliwości i dlaczego uważa, że cena oferty Odwołującego ma rażąco niski
charakter. Wbrew twierdzeniom Odwołującego informacja o odrzuceniu oferty nie miała
enigmatycznego charakteru i zawierała takie elementy, które pozwoliły Odwołującemu na
sformułowanie zarzutów w ramach korzystania ze środków ochrony prawnej. Odwołujący
doskonale zidentyfikował powody odrzucenia i przeprowadził polemikę ze stanowiskiem
Zamawiającego. Nie miał zatem jakichkolwiek problemów z określeniem jakiego rodzaju błąd
Zamawiający uznał za dyskwalifikujący jego ofertę. Przyznać należy, że stanowisko
Zamawiającego zawarte w zawiadomieniu o wyniku postępowania w zakresie odnoszącym
się do powodów odrzucenia oferty Odwołującego nie jest zbyt obszerne, ale to nie ilość
znaków uzasadnienia w ramach podjętej decyzji świadczy o uczynieniu zadość obowiązkowi
informacyjnemu.
Z przekazanej Odwołującemu informacji o odrzuceniu oferty wynika
podstawa prawna oraz okoliczności faktyczne, którymi kierował się Zamawiający.
Zamawiający odwołał się w do treści uzyskanych od wykonawcy wyjaśnień co do ceny,
wskazał, dlaczego uważa wyjaśnienia za niewystarczające, a to w ocenie Izby oznacza, że
Zamawiający przedstawił ciąg logiczno-myślowy, który doprowadził do podjęcia określonej
decyzji.

Z tych powodów Izba nie uznała zasadności zarzutu naruszenia art. 253 ust. 1
ustawy Pzp.

Reasumując, z tych powodów zdaniem Izby zarzuty odwołania nie zasługiwały na
uwzględnienie. Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że Zamawiający naruszył
wskazywane przepisy ustawy Pzp, a jego działania miały charakter świadomy i celowy, samo
zaś postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było prowadzone przy
uwzględnieniu zasad przejrzystości, równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 oraz art.
575 ustawy Pzp2019, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 8 ust. 2 pkt 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020r., poz. 2437 ze
zmianami), orzekając w tym zakresie o obciążeniu kosztami postępowania stronę
przegrywającą, czyli Odwołującego. Izba nie zasądziła kosztów zastępstwa procesowego

Zamawiającego, ponieważ nie przedstawiono dowodu poniesienia tych kosztów w postaci
rachunku lub spisu kosztów (§ 5 pkt 2 rozporządzenia).


Przewodniczący:

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie