eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2029/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-27
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2029/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko, Monika Szymanowska, Ryszard Tetzlaff

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 lipca 2021 r. w Warszawie od
wołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę
Unibep S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

w postępowaniu prowadzonym przez
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
w
Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

przy udziale:
A. wykonawcy ERBUD Operations Sp. z o.o., Jasionka 942, 36-002 Jasionka
B. wykonawcy Zab-Bud Sp. z o.o., ul. Nowosielecka 14 A/2, 00-466 Warszawa

zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Unibep S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
kwoty 18 00
0 zł 00 gr
(słownie:
osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia
-
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący : ………………………………
………………………………
………………………………


Sygn. akt: KIO 2029/21
U z a s a d n i e n i e

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
w Pruszkowie
(dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego
pn. „Poprawa efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących
przepisów pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie”. Postępowanie to prowadzone jest na
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)
, zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21 kwietnia 2021 r. pod
pozycją 2021/S 077-195942.
W postępowaniu tym wykonawca Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (dalej:
„Odwołujący”) w dniu 5 lipca 2021 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
Pr
zystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosili
wykonawca ERBUD Operations Sp. z o.o.
z siedzibą w Jasionce oraz wykonawca Zab-Bud
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W dniu 22 lipca 2021 r.
Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.
Uwz
ględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww. odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).

Przewodniczący : ………………………………
………………………………
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie