eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1948/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-06
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1948/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz, Emil Kawa, Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron w dniu 6 sierpnia 2021 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego w dniu 29 czerwca 2020 r. przez wykonawcę Stapro
Poland Sp. z o.o.,
ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa
w postępowaniu
prowadzonym przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki
Szpital Specjalisty
czny nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik działający
w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu, Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, Katowickie Centrum
Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, Szpital Wielospecjalistyczny
w Jaworznie, ul. Józefa Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno, Szpital Specjalistyczny
nr 2 w Bytomiu, ul. Stefana Batorego 15, 41-
902 Bytom, Szpital Wojewódzki w Bielsku-
Białej, ul. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska
104/118, 42-
200 Częstochowa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu
Zdroju, al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
nr 4 w Bytomiu, Al. Legionów 10, 41-902 Bytom, Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska
62, 41-
940 Piekary Śląskie, Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie,
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-
514 Katowice, Górnośląskie Centrum
Medyczne im. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii
Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, ul.
Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpitala
Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała


przy udziale wykonawcy Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-
322 Rzeszów

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:
1.
Odrzuca odwołanie;
2. K
osztami postępowania obciąża wykonawcę Stapro Poland Sp. z o.o., ul. Chorągwi
Pancernej 43, 02-951 Warszawa
i zalicza w
poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
uiszczoną przez wykonawcę Stapro Poland Sp. z o.o., ul. Chorągwi Pancernej 43,
02-951 Warszawa

tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………….
……………….
……………….


Sygn. akt: KIO 1948/21

U z a s a d n i e n i e

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku dzi
ałający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Wojewódzki Szpital
Specja
listyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Katowickie Centrum Onkologii, Szpital
Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Szpital
Wojewódzki w Bielsku-Białej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi
Panny z siedzibą w Częstochowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu
Zdroju, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich,
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. pro
f. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii
Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, Beskidzkie
Centrum Onkologii
– Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (dalej:
„Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa
oprogramowania serwera komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla
części wspólnej projektu
ECAREMED
”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej:
„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 3 marca 2021 r.
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2021/S 043-106892.
W dniu 29 czerwca 2021 r. wykonawca Stapro Poland Sp. z o.o.
z siedzibą
w Warszawie
(dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie wobec zmienionej udzielonymi
i opub
likowanymi w dniu 18 czerwca 2021 r. wyjaśnieniami Zamawiającego do specyfikacji
warunków zamówienia.

Izba zważyła co następuje:
Izba stwierdziła, że odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 528 pkt 3 ustawy
Pzp, zgodnie z którym Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało
wniesione po upływie terminu określonego w ustawie.
Terminy na wnoszenie odwołań zostały szczegółowo określone w art. 515 ustawy
Pzp. Zgodnie z art. 515 ust. 2 pkt 1
ustawy Pzp, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od

dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość
jest równa albo przekracza progi unijne. Termin na wniesienie odwołania jest terminem
zawitym, ustawa Pzp nie przewiduje możliwości przywrócenia terminu na wniesienie
odwołania.
W przedmiotowej sprawie Odwołujący podał w treści odwołania, że dotyczy ono
czynności Zamawiającego z dnia 18 czerwca 2021 r. Jako że wartość przedmiotowego
zamówienia przekracza progi unijne (pismo Zamawiającego z 8 lipca 2021 r.), od dnia 18
czerwca 2021 r.
rozpoczął bieg 10-dniowy termin na wniesienie odwołania od tej czynności.
Termin ten upłynął w dniu 28 czerwca 2021 r. Odwołujący złożył odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 czerwca 2021 r. (prezentata na piśmie, Urzędowe
Poświadczenie Przedłożenia).
Mając powyższe na uwadze, Izba stwierdziła, że odwołanie podlega odrzuceniu na
podstawie art. 528 pkt 3
ustawy Pzp, jako że zostało wniesione po upływie terminu
określonego w ustawie.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 8 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).

Przewodniczący: ……………….
……………….
……………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie