eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1923/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-28
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1923/21


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 28 lipca 2021 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28
czerwca 2021 r.
przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia [1]
WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu, ul. ks. Prałata
Stanis
ława Słonki 24, 34-300 Żywiec
[pełnomocnik] i [2] PBO Śląsk Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 136A,
41-208 Sosnowiec

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Pszczyna,
Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna

przy udziale wykonawcy BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.
Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.

2.

Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia [1] WODPOL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu, ul. ks. Prałata Stanisława Słonki 24, 34-300
Żywiec [pełnomocnik] i [2] PBO Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 136A, 41-208 Sosnowiec kwoty 20 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art.
580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275
i 2320) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje
skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego
w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………


Sygn. akt: KIO 1923/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Gmina Pszczyna, Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200
Pszczyna wszczął postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego
pod nazwą »Budowa Sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem
funkcji sportowo-
rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem
terenu«.
20.01.2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej pod nrem 2021/S 013-026574.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517,
2275 i 2320) (dalej NPzp).
28.06.2021 r. w ustawowym terminie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia
zamówienia [1] WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu, ul.
ks. Prałata Stanisława Słonki 24, 34-300 Żywiec [pełnomocnik] i [2] PBO Śląsk Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 136A,
41-208 Sosnowiec (dalej
odwołujący), na podstawie art. 513 pkt 1 i 2 oraz art. 515 ust. 1 pkt
1 lit. a NPzp
, wnieśli odwołanie na czynności i zaniechania zamawiającego.
01.07.2021
r. wykonawca BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.
Siedmiogrodzka 9, 01-
204 Warszawa złożył Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej pismo
o zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania
po stronie zamawiającego.
Zamawiający na posiedzeniu Izby, przed otwarciem rozprawy, oświadczył ustnie do
protokołu, cyt. »Zamawiający uznaje odwołanie w zakresie pkt 2-4 w całości oraz częściowo
w zakresie pkt 1, tzn. nie zgadza się z uznaniem zarzutu, że oferta wykonawcy Budimex
(Przystępującego) nie spełnia wymagań Zamawiającego w zakresie wymogów technicznych
dot. oprogramowania, jednak w ponownym badaniu ofert zostanie to ponownie zbadane
z uwzględnieniem zasady jawności«. Do tego oświadczenia przychylił się przystępujący,
a odwołujący podkreślił, że zagwarantowanie mu wglądu do dokumentacji zaspokaja jego
wnioski odwołania.

W związku z powyższymi faktami, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego. Zgodnie z art. 522 ust. 2 NPzp, w przypadku uwzględnienia
przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu (z zastrzeżeniem
zamawiającego zaakceptowanym przez przystępującego i odwołującego), Izba może

umorzyć postępowanie pod warunkiem, że uczestnik postępowania odwoławczego, który
przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.
W sytuacji umorzenia postępowania, w związku z uwzględnieniem całości zarzutów
(z zastrzeżeniem zamawiającego zaakceptowanym przez przystępującego i odwołującego),
ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek wykonania, powtórzenia lub
unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu, zgodnie z art. 522 ust. 2 NPzp.

W tym stanie rzeczy Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na posiedzeniu
niejawnym bez udziału stron, o czym orzekła postanowieniem na podstawie art. 553 zdanie
drugie NPzp.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31
grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania o
raz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437)
w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości koszty, o których
mowa w § 5 pkt 2 znosi się wzajemnie, gdy uczestnik postępowania odwoławczego nie
wniósł sprzeciwu – w takim przypadku Izba orzekła o dokonaniu zwrotu odwołującemu
z rachunku Urzędu kwoty 15 000 złotych to jest wpisu od odwołania.

Przewodniczący:
………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie