eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1869/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-30
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1869/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

po rozpoznaniu na
posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 30 sierpnia
2021 r.
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 czerwca
2021 r. przez
wykonawcę FOXMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Czerwionka
– Leszczyny, ul. Kopalniana 9A
w postępowaniu prowadzonym przez za-
mawiającego –


Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
ul. Strze
lców Bytomskich 207

przy udziale wykonawcy ENERGOKON-Plus
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Mierowskiego 3
zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie
sygn. akt KIO 1869
/21 po stronie odwołującego
przy udziale
wykonawcy Recycling Logo Group spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Hutnicza 2
zgłaszającego
swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1869/21 po stronie zamawiającego
przy udziale wykonawcy A. S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „Argo” mgr inż. A. S. z siedzibą w Bełku, ul.
Pałowicka 98
zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1869/21 po stro-
nie zamawiającego

postanawia:
1.
Umarza postępowanie.
2. Naka
zuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 9 000
zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy
FOXMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czerwionka –
Leszczyny, ul. Kopalniana 9A

tytułem zwrotu 90% wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:………………………….Sygn. akt KIO 1869/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Rozbiórka obiektów położonych na terenie byłego Ruchu Wirek w Rudzie Śląskiej przy ul.
ks. Tunkla 112 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.” Zostało wszczęte ogło-
szeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 listopada 2020 r. za numerem
610521-N- 2020.
W dniu
18 czerwca 2021 r. zamawiający poinformował o wyniku postępowania.
W dniu 23 czerwca 2021 r. wykonawca
FOXMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Czerwionka – Leszczyny, ul. Kopalniana 9A wniósł odwołanie. Odwołanie zostało
wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 2 sierpnia
2019 r. udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samo-
dzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana za-
mawiającemu w dniu 23 czerwca 2021 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 89 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy przez zaniechanie odrzucenia ofert
wykonawców: 1) RLG, 2) ARGO jako ofert zawierających rażąco niskie ceny, podczas gdy
treść udzielonych przez ww. wykonawców wyjaśnień potwierdza, że oferty zawierają rażąco
niską cenę z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu odwołania;
2. art. 91 ust. 1 ustawy przez dokonanie wyboru ofert wykonawcy RLG jako oferty najko-
rzystniejszej w postępowaniu, podczas gdy oferta ww. wykonawcy podlega odrzuceniu z
powodu rażąco niskiej ceny.
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1. uni
eważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2. dokonania odrzucenia oferty wykonawcy RLG;
3. dokonania odrzucenia oferty wykonawcy ARGO;
4. powtórzenia czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający w dniu 24 czerwca 2021 r. poinformował o wniesieniu odwołania.
W dniu 25 czerwca 2021 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgło-
sił swój udział wykonawca Recycling Logo Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Hutnicza 2 wnosząc o oddalenie od-
wołania. Wskazał, że jako wykonawca, którego oferta została wybrana ma interes w roz-
strzygnięciu korzystnym dla zamawiającego. Zgłoszenie zostało wniesione przez prezesa
zarządu i prokurenta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariu-

szem spółki komandytowej upoważnionym do reprezentacji spółki. Do zgłoszenia dołączono
dowody przekazania kopii zgłoszenia stronom.

W dniu 26 czerwca 2021 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgło-
sił swój udział wykonawca A. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsię-
biorstwo Usług Inżynieryjnych „Argo” mgr inż. A. S. z siedzibą w Bełku, ul. Pałowicka 98
wnosząc o oddalenie odwołania. Wskazał, że jako wykonawca sklasyfikowany w rankingu
ofert na drugiej pozycji ma interes w rozstrzygnięciu korzystnym dla zamawiającego. Zgło-
szenie zostało wniesione przez właściciela firmy. Dowody przekazania kopii zgłoszenia stro-
nom w dniu 24 czerwc
a 2021 r. zostały dołączone do zgłoszenia.

W dniu 28 czerwca 2021 r. do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosił
swój udział wykonawca Energokon-Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Sosnowcu, ul. Mierowskiego 3 wnosz
ąc o uwzględnienie odwołania. Podniósł, że zama-
wiający nieprawidłowo ocenił oferty wykonawców Recycling Logo Group sp. z o.o. sp.k. i A.
S.
i zaniechał ich odrzucenia, co mogło spowodować, że przystępujący uzyska zamówienia,
a więc ma interes w rozstrzygnięciu korzystnym dla odwołującego. Zgłoszenie zostało wnie-
sione przez prezesa i wiceprezesa zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej
reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania kopii
zgłoszenia stronom w dniu 24 czerwca 2021 r.

W dniu 14 lipca 2021 r. zamawiający wniósł o umorzenie postępowania z powodu jego bez-
przedmiotowość, z uwagi na to, że na skutek uwzględnienia zarzutów odwołania w sprawie
sygn. akt KIO 1867/21 i wydania w tej sprawie post
anowienia umarzającego postępowanie,
zamawiający jest zobowiązany do wykonania żądań odwołania KIO 1867/21, w tym do unie-
ważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzenia czynności badania i oce-
ny ofert.
W dniu 19 lipca 2021.
Izba wezwała zamawiającego do przedłożenia dowodów unieważnie-
nia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

W dniu 27 sierpnia 2021 r. zamawiający w nawiązaniu do pisma z 14 lipca 2021 r. przesłał
zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia wykonawcy PUCHT Stalbet 2 A. S. z
siedzibą w Rudzie Śląskiej z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz zawiadomienie o wykluczeniu wy-
konawców i odrzuceniu ofert z dnia 20 lipca 2021 r. Zamawiający wskazał, że zawiadomienie
o unieważnieniu czynności odrzucenia z dnia 26 sierpnia 2021 r. potwierdza bezprzedmioto-
wość odwołania, dodatkowo wyjaśnił, że w postępowaniu FOXMET sp. z o.o. nie złożył od-

wołania od czynności wykluczenia i odrzucenia oferty, a zatem nie posiada legitymacji do
składania odwołania w przedmiotowym postępowaniu.
W dniu 27 sierpnia 2021 r. odwołujący cofnął odwołanie.
Termin posiedzenia z udziałem stron został wyznaczony na dzień 30 sierpnia 2021 r. godz.
13:00.

Izba zważyła, co następuje:

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienia spełniają wymogi formalne określone w art. 525
ustawy.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy, a cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wnie-
sieniem odwołania do Prezesa Izby.
Stosownie do art.
568 pkt. 1 ustawy Izba umarza postępowania odwoławcze, w formie po-
stanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania;.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wyso-
kości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437) w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na
skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym
dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub
uczestników postępowania odwoławczego - odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim
przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uisz-
czonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości i skoro odwołujący wyco-
fał odwołanie na więcej niż jeden dzień przed terminem posiedzenia i uiścił wpis w wysokości
10 0
00zł., to do zwrotu pozostała kwota 9 000 zł. o czym orzeczono w pkt. 2 sentencji.Przewodniczący: ………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie