eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1867/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-09
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1867/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 9 lipca
2021 r.
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 czerwca
2021 r. przez wykonawc
ę A. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A. S.
P.P.U.H.T STALBET-
2 z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 18A,
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego –

Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207


postanawia:
1.
Umorzyć postępowanie,
1.1.
Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty
1
0 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) na rzecz
wykonawcy A. S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A. S.
P.P.U.H.T STALBET-
2 z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 18A

tytułem zwrotu wpisu od odwołania.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajow
ej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:………………………….Sygn. akt KIO 1867/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Rozbiórka obiektów położonych na terenie byłego Ruchu Wirek w Rudzie Śląskiej przy ul.
ks. Tunkla 112 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.” Zostało wszczęte
ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 listopada 2020 r. za numerem
610521-N- 2020.
W dniu 18 czerwca 2021 r
. zamawiający poinformował o wyniku postępowania.
W dniu 23 czerwca 2021 r. odwołanie wniósł wykonawca A. S. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą A. S. P.P.U.H.T STALBET-2 z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Gen.
Hallera 18A. Odwołanie zostało wniesione przez właściciela firmy. Kopia odwołania została
przekazana zamawiającemu w dniu 23 czerwca 2021 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1)
art. 90 ust. 3 ustawy przez błędne uznanie, że wykonawca w wyznaczonym terminie
w odpowiedzi na wezwanie z
amawiającego nie udzielił wyjaśnień dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny, podczas gdy wykonawca w terminie (tj. w dniu
18.01.2021 r.) złożył stosowne ww. wymagane wyjaśnienia,
2)
art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy pr
zez błędne odrzucenie oferty wskutek uznania, iż
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, przy braku rozpoznania
wyjaśnień wykonawcy, co stanowi konsekwencję wcześniejszego naruszenia.
Wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego, a także unieważnienia
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
2)
dokonania ponownego badania i oceny
ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego
wraz ze sporządzeniem pełnego, pisemnego uzasadnienia oceny oferty, zawierającego
szczegółowe wskazanie powodów i przyczyny dokonanej czynności.
Wniósł ponadto o:
1)
zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego uzasadnionych kosztów
postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, obejmujących m.in. uiszczony wpis od
odwołania oraz wynagrodzenie pełnomocnika według rachunku przedłożonego na rozprawie,
2)
przeprowadzenie dowodu z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą: „Rozbiórka obiektów położonych na terenie byłego Ruchu Wirek w
Rudzie Śląskiej przy ul. ks. Tunkla 112 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.” ,
a w szczególności:

-
wezwania do wyjaśnień elementów oferty mających wpływ a wysokość ceny z dnia
11.01.2021 r. znak L.dz. SRK/NZ/94/21/PK
-
pismo
— odpowiedzi Wykonawcy z dnia 18.01.2021 r. złożonego w dniu 18.01.2021
r.
-
informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 18.06.2021 r. znak L.dz.
SRK/NZ/2040/2021/PK
-
mail P. K. (SRK S.A.) z dnia 23.06.2021 r.
-
mail M.
Ż. (SRK S.A.) z dnia 23.06.2021 r.
Wskazał, że odwołujący posiada interes prawny w złożeniu odwołania ponieważ w
przypadku dokonywania przez z
amawiającego oceny ofert z uwzględnieniem oferty
o
dwołującego mogłaby ona zostać uznana za najkorzystniejszą.
Odwołujący oświadczył, że złożył zamawiającemu ofertę w postępowaniu.
W dniu 8 lipca 2021 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie w postaci elektronicznej
oświadczając, że uwzględnia w całości zarzuty odwołania i wnosząc o umorzenie
postępowania odwoławczego i nieobciążanie zamawiającego kosztami postępowania.

Izba zważyła, co następuje:


Izba ustaliła, że zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w całości, a po jego stronie nie
przystąpił żaden wykonawca. Taki stan faktyczny nadaje się do subsumpcji pod normę art.
522
ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w
całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie
odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że
w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Z tego względu Izba w pkt. 1 sentencji orzeczenia postanowiła umorzyć postępowanie.
Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczeg
ółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020
r. poz. 2437)
przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości koszty,
o kt
órych mowa w § 5 pkt 2 czyli uzasadnione koszty strony postępowania odwoławczego,
znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy zamawiający uwzględnił w całości
zarzuty przedstawione w odwo
łaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania

odwo
ławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odwo
łaniu. W takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, co zostało odzwierciedlone w pkt. 2 sentencji
orzeczenia. Skoro
odwołujący uiścił 10 000zł., tytułem wpisu od odwołania, ta właśnie kwota
podlegała zwrotowi na jego rzecz.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.


Przewodniczący: ………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie