eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1839/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-13
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1839/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Justyna Tomkowska, Monika Szymanowska Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 13 lipca
2021 r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 czerwca 2021 r. przez wykonawcę Bu-
dimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9
w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego –Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Subisława 5


przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Aldesa
Construcciones Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w War-
szawie, ul. Postępu 18a i Aldesa Construcciones Spółka Akcyjna z siedzibą w Hiszpa-
nii, c/Bahia de Pollensa 13, Madryt

zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt
KIO 1839/21 po stronie zamawia
jącego

orzeka:
1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 8 ust.
1 i 3 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez
zaniechanie udostępnienia wyjaśnień
złożonych przez wykonawcę Konsorcjum Aldesa w terminie umożliwiającym wyko-
nawcom skuteczne kwestionowanie wyboru oferty najkorzystniejszej
2. Oddala odwołanie w pozostałym zakresie.
3. kosztami
postępowania obciąża wykonawcę Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9
i:

3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wyko-
nawc
ę Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmio-
grodzka 9

tytułem wpisu od odwołania,

3.2.
zasądza od wykonawcy Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Siedmiogrodzka 9
na rzecz
zamawiającego –Skarb Państwa – Gene-
ralnego Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Od-
dział w Gdańsku, Subisława 5
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu zastępstwa prawnego.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:………………………….
Członkowie: …………………………………..

…………………………………….

Sygn. akt KIO 1839/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła
Dukla z podziałem na dwie części zostało wszczęte ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej z dnia 24 grudnia 2020 r. za numerem 2020/S 251-627359.
W dniu 9 czerwca 2021 r. zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej
oraz o częściowym odtajnieniu informacji zawartych w ofercie wykonawcy wybranego.
W dniu 21 czerwca 2021
r. odwołanie wniósł wykonawca Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
. Odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 22 grudnia 2020 r. udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego
w KRS i
upoważnionego do samodzielnej reprezentacji. Kopia odwołania została przekazana
zamawiającemu w dniu 21 czerwca 2021 r.
Odwołujący wniósł odwołanie wobec czynności oraz zaniechania dokonania czynności za-
mawiającego - niezgodnych z przepisami nowego - polegających na:
1) nieuzasadnionym wyborze oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie –
Lider Konsorcjum oraz Aldesa Construcciones S.A. z siedzibą w Madrycie – Partner Konsor-
cjum (dalej również jako „Konsorcjum Aldesa”, „Aldesa” bądź „wykonawca”) jako oferty naj-
korzystniejszej w
postępowaniu,
2) zaniechaniu udostępnienia wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum Aldesa w terminie
umożliwiającym wykonawcom skuteczne kwestionowanie wyboru oferty tego wykonawcy
jako oferty najkorzystniejszej w
postępowaniu,
3) zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy Konsorcjum Aldesa z p
ostępowania, pomimo
że wykonawca ten nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do
przedmiotu zamówienia,
4) dokonaniu nieprawidłowej czynności badania i oceny oferty złożonej przez Konsorcjum
Aldesa przez nie
uzasadnione uznanie, że wykonawca Konsorcjum Aldesa wykazał spełnie-
nie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 7.2. pkt 3 a) SIWZ
dla Części A [ewentualnie - zaniechaniu wezwania do uzupełnienia treści oferty w zakresie
wskazanym w
uzasadnieniu niniejszego odwołania (w odniesieniu do warunku udziału w po-
stępowaniu wskazanym w Rozdziale 7 ust. 7.2. pkt 3 a) SIWZ dla Części A)],
5) zaniechaniu wyboru oferty
odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.
Zarzucił zamawiającemu naruszenie:

1) art. 8 ust. 1 i 3 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez
zaniechanie udostępnienia wyja-
śnień złożonych przez wykonawcę Konsorcjum Aldesa w terminie umożliwiającym wykonaw-
com skuteczne kwestionowanie wyboru oferty najkorzystniejszej;
2) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy przez wadliwe przeprowadzenie
procedury wyjaśniającej, a w konsekwencji, zaniechanie zastosowania wskazanych przepi-
sów i nieodrzucenie oferty wykonawcy Konsorcjum Aldesa, podczas gdy wykonawca ten nie
wykazał, że cena złożonej oferty nie jest ceną rażąco niską;
3) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy przez wadliwe przeprowadzenie
procedury wyjaśniającej, a w konsekwencji, zaniechanie zastosowania wskazanych przepi-
sów i nieodrzucenie oferty wykonawcy Konsorcjum Aldesa, podczas gdy wykonawca ten nie
wykazał, że jego oferta odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
ewentualnie
4) art. 26 ust. 3 ustawy
w zw. z §2 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia ws. dokumentów przez za-
niechanie wez
wania Konsorcjum Aldesa do uzupełnienia złożonego wraz z ofertą „Wykazu
robót” o inną (nową) robotę budowlaną spełniającą warunek określony w Rozdziale 7 ust.
7.2. pkt 3 a) SIWZ dla Części A, tj. zakończonego w okresie ostatnich 7 lat przed upływem
terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi
lub ulicy min. GP dwujezdniowa o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto.
Wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1) uwzględnienia odwołania;
2) unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy Konsorcjum Aldesa i powtórzenia
czynności badania i oceny ofert;
3) odrzucenia oferty Konsorcjum Aldesa;
ewentualnie w sytuacji, gdyby
Krajowa Izba Odwoławcza uznała powyższy wniosek za
przedwczesny, o nakazanie
zamawiającemu:
4) unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy Konsorcjum Aldesa i powtórzenia
czynności badania i oceny ofert, w ramach której przekazana zostanie wykonawcom pełna
treść wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum Aldesa, odtajnionych przez zamawiającego
pismem z dnia 9 czerwca 2021 r.
ewentualnie o nakazanie
zamawiającemu:
5) unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy i powtórzenia czynności badania i
oceny ofert, oraz
6) wezwania do uzupełnienia „Wykazu robót” w zakresie wskazanym w uzasadnieniu odwo-
łania,
a także

7) zasądzenia od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania odwoław-
czego.
Odwołujący wskazał, że ma interes w uzyskaniu zamówienia i może ponieść szkodę w wyni-
ku naruszenia przez
zamawiającego wskazanych przepisów ustawy .
Oferta
odwołującego uzyskała 95,82 pkt i w związku z tym została sklasyfikowana na drugiej
pozycji wśród ofert niepodlegających odrzuceniu w postępowaniu. Oferta Konsorcjum Aldesa
została natomiast sklasyfikowana na pierwszej pozycji. Na skutek niezgodnych z prawem
czynności zamawiającego, odwołujący, który złożył prawidłową i rzetelnie wycenioną ofertę,
został tym samym pozbawiony możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia oraz za-
warcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku uznania przez Krajową Izbę
Odwoławczą („KIO”) zasadności niniejszego odwołania, a następnie po dokonaniu przez
zamawiającego żądanych czynności, odwołujący ma realną szansę uzyskania przedmioto-
wego zamówienia. Istnieje także możliwość poniesienia szkody przez spółkę Budimex S.A.
Szkoda ta polega na braku możliwości osiągnięcia zysku w związku z realizacją zamówienia.
I. Zaniechanie udostępnienia wyjaśnień złożonych przez wykonawcę Konsorcjum Aldesa w
terminie umożliwiającym wykonawcom skuteczne kwestionowanie wyboru oferty najkorzyst-
niejszej
Zamawiający pismem z dnia 9 czerwca 2021 r. poinformował odwołującego o wyborze jako
oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum Aldesa. Odwołujący, stosownie do
art. 96 ust. 3 ustawy , uzyskał w związku z tym możliwość wglądu do protokołu postępowa-
nia, w tym dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, a powstałych w wyniku kore-
spondencji prowadzonej przez
zamawiającego z tym wykonawcą.
Równolegle z wyborem oferty najkorzystniejszej, zamawiający w dniu 9 czerwca 2021 r. po-
informował wykonawców, w tym zarówno odwołującego, jak i Konsorcjum Aldesa, że po do-
konaniu analizy pism złożonych przez Konsorcjum Aldesa, w tym informacji zastrzeżonych
jako tajemnica przedsiębiorstwa stwierdził, że wykonawca nie wykazał, że część zastrzeżo-
nych informacji posiada walor tajemnicy
przedsiębiorstwa. Jednocześnie zamawiający uznał,
że taki walor posiadają informacje zawarte w piśmie z dnia 26 marca 2021 r. – w załączni-
kach nr 1, 4, 5, 6, 11a i 12, nazwy podwykonawców, których oferty stanowią załączniki nr
11a i 11b oraz nazwy podwykonawców wymienionych w załączniku nr 8, których oferty zo-
stały objęte klauzulami poufności / tajemnicy, jak również w piśmie z dnia 5 maja 2021 r. –
nazw podwykonawców oraz załączników do pisma.
Zamawiający po dokonaniu analizy złożonego przez Konsorcjum Aldesa uzasadnienia doty-
czącego tajemnicy przedsiębiorstwa stanął na stanowisku, że charakter zastrzeganych in-
formacji i i
ch wartość gospodarcza nie zostały przez tego wykonawcę uzasadnione m.in. z
uwagi na brak wykazania ich wartości gospodarczej i ogólność złożonych wyjaśnień. Ponad-
to w ocenie
zamawiającego „wykonawca nie wykazał żadnych szczególnych właściwości

swojej kalk
ulacji, które miałyby uzasadniać zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w od-
niesieniu do
niej. Nie wykazał także spełnienia przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa. wy-
konawca
nie wykazał w jaki sposób zastrzeżone informacje oddziałują lub mogłyby oddzia-
ływać na jego pozycję rynkową.”
W związku z powyższym uzasadnieniem, zamawiający odtajnił:
− część II i część III pisma z dnia 26 marca 2021 r. wraz z załącznikami nr 7, 8 i 14 do pisma
z wyłączeniem załączników 1, 4, 5, 6, 11a i 12, nazwy podwykonawców, których oferty sta-
nowią załączniki nr 11a i 11b oraz nazwy podwykonawców wymienionych w załączniku nr 8,
których oferty zostały objęte klauzulami poufności / tajemnicy,
− część II pisma z dnia 23 kwietnia 2021 r.,
− część II pisma z dnia 5 maja 2021 r. z wyłączeniem nazw podwykonawców oraz załączni-
ków do pisma.
Czynność odtajnienia powyższych dokumentów została dokonana przez zamawiającego
równolegle z publikacją informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, tj. w dniu 9 czerwca
2021 r. Tym
samym również równolegle biegną terminy na wniesienie odwołania – na czyn-
ność wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i na czynność odtajnienia.
Bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o odtajnieniu dokumentów złożonych przez Konsor-
cjum Aldesa, tj. dnia 9 czerwca 2021 r., o
dwołujący skierował do zamawiającego wniosek o
udostępnienie mu oferty złożonej przez Konsorcjum Aldesa oraz korespondencji prowadzo-
nej z wykonawca
mi po złożeniu oferty, korzystając tym samym z możliwości wglądu do pro-
tokołu postępowania i jego załączników. W odpowiedzi na wniosek, zamawiający w dniu 11
czerwca 2021 r. przekazał protokół postępowania w zakresie Części A i Części B, jednakże
wraz z informacją, że udostępnienie odbywa się z wyłączeniem dokumentów zastrzeżonych
jako tajemnic
a przedsiębiorstwa.
Na podstawie jawnych dokumentów złożonych przez Konsorcjum Aldesa, a także z informa-
cji zawartych w treści pisma zamawiającego z dnia 9 czerwca 2021 r. odwołujący wywnio-
skował, że w dokumentach zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa znajdują się in-
formacje dotyczące wysokości zaoferowanej ceny (przekazane zamawiającemu w ramach
pierwszego, drugiego i trzeciego wezwania do wyjaśnienia ceny).
Sam z
amawiający w ramach pisma z dnia 9 czerwca 2021 r. skierowanego do wykonawcy
Konsorcju
m Aldesa wskazał na brak waloru tajemnicy przedsiębiorstwa informacji, które wy-
konawca ten zastrzegł w ramach przedkładanych przez siebie wyjaśnień (z kilkoma wyjąt-
kami), odwołujący podkreślił jedynie, że aby możliwym było skuteczne objęcie określonych
inf
ormacji klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” koniecznym jest równoległe ziszczenie się
dwóch okoliczności, tj. (i) wykazanie przez wykonawcę, stosownie do brzmienia art. 8 ust. 3
ustawy ,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz (ii) faktyczny
ich walor jako informacji poufnych w rozumieniu art. 11 ust. 4 uznk. W sprawie
– bazując na

informacjach udostępnionych przez zamawiającego – żadna z ww. przesłanek nie ziściła się
w odniesieniu do informacji zastrzeganych przez wykonawcę Konsorcjum Aldesa (opisanych
w treści pisma z odtajnieniem z dnia 9 czerwca 2021 r.), a co za tym idzie powinny one zo-
stać niezwłocznie odtajnione, tj.:
a) wykonawca
nie wykazał, że zastrzegane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Z pisma
zamawiającego z dnia 9 czerwca 2021 r. wynika, że wykonawca Konsorcjum Aldesa
nie wykazał zasadności objęcia określonych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, posługu-
jąc się w ramach uzasadnienia ogólnikowymi twierdzeniami, nie zindywidualizowanymi dla
potrzeb tego konkretnego
postępowania. Ogólność uzasadnienia, którym posłużył się wyko-
nawca potwierdza z kolei zdaniem
odwołującego, że jedynym celem objęcia tych informacji
tajemnicą przedsiębiorstwa było utrudnienie konkurencyjnym wykonawcom ubiegającym się
o przed
miotowe zamówienie weryfikacji oświadczeń składanych przez wykonawcę. wyko-
nawca
nie odnosząc się do meritum dokonywanego zastrzeżenia, tj. nie wskazując szczegó-
łowo przyczyny zastrzeżenia poszczególnych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa i
nawet ic
h nie konkretyzując, a także nie przedkładając dowodów potwierdzających zastoso-
wanie odpowiednich środków w celu zachowania w poufności danych informacji potwierdził
więc, że dokonane zastrzeżenie było automatyczne i oderwane od okoliczności faktycznych
tej konkretnej sprawy.
b) Zastrzegane informacje nie mają waloru tajemnicy przedsiębiorstwa
Skuteczność zastrzeżenia przez wykonawcę w toku ubiegania się o zamówienie publiczne
danej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa – w postaci zaktualizowania się ustawowe-
go zakazu ich ujawniania
– jest uwarunkowana uprzednim stwierdzeniem, że informacje te
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 uznk. Stosownie do tego
przepisu przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologicz-
ne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszech-
nie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostęp-
ne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi pod-
jął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Tym
samym, określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy
warunki:
− ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada war-
tość gospodarczą;
− nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
− podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności (zob. wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001r., sygn. akt: I CKN 1159/00).

Nie ulega
dla odwołującego wątpliwości, że część zastrzeżonych w wyjaśnieniach dla za-
mawiającego informacji nie ma charakteru technicznego, technologicznego, czy organizacyj-
nego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim wartości gospodarczej – co potwierdził sam za-
mawiający w ramach pisma z dnia 9 czerwca 2021 r.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności oraz jednoznaczne stanowisko zama-
wiającego wyrażone w piśmie z dnia 9 czerwca 2021 r., w którym podkreślił on, że (i) charak-
ter zastrzeganych informacji i ich wartość gospodarcza nie zostały uzasadnione, (ii) zastrze-
żenie informacji przez Konsorcjum Aldesa nie może zostać uznane za skuteczne w związku
z niewykazaniem ich wartości gospodarczej, (iii) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przed-
siębiorstwa nie jest skonkretyzowane, opiera się na ogólnych stwierdzeniach, a także (iv)
Konsorcjum Aldesa nie przedstawiło danych, które potwierdziłyby, że informacje zastrzeżone
jako tajemnica przedsiębiorstwa ujawniają istotny obszar jego działalności i pozwoliłyby na
uznanie, że wyjaśnienia zawierają unikalny zbiór danych przez co posiadają wymierną war-
tość gospodarczą, za działanie naruszające zasadę uczciwej konkurencji oraz równego trak-
towania wykonawców uznać należy podejmowanie przez zamawiającego czynności zmierza-
jących do odtajnienia wskazanych informacji w terminach faktycznie uniemożliwiających re-
alną weryfikację przez konkurencję informacji przedkładanych przez tego wykonawcę.
Kwalifikacja dokonanego przez Konsorcjum Aldesa zastrzeżenia jako częściowo niezasad-
nego i nie mieszczącego się w ustawowych granicach jest w okolicznościach niniejszej
sprawy oczywista i bezsporna, co do k
tórej wątpliwości nie miał sam zamawiający. Podjął on
jednak działania, które de facto chronią wykonawcę dokonującego tego niezasadnego za-
strzeżenia.
Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie wyrażała swoją dezaprobatę wobec działań wyko-
nawców niezasadnie utajniających fragmenty składanych przez siebie ofert czy wyjaśnień,
podkreślając, że „W sytuacjach zupełnie wyjątkowych istnieje możliwość wyłączenia jawno-
ści postępowania i to tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przewidzianych w
ustawie. Możliwość wyłączenia jawności postępowania nie może być nadużywana lub trak-
towana rozszerzająco. Zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego jest bowiem zasadą nadrzędną i wyjątki od niej, zarówno w kontekście faktów, jak i
prawa, nie mogą być interpretowane tak, aby prowadziło to do jej ograniczenia. Uprawnienie
do zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być nadu-
żywane i stosowane jedynie do gry konkurencyjnej wykonawców, lecz ma za zadanie za-
pewnić im ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa ściśle w granicach jej definicji zawartej w art.
11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (wyrok KIO z dnia 11 sierpnia 2014 r.
sygn. akt KIO 1535/14 oraz tak samo m.in. w wyroku z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO
2633/17 oraz w wyroku z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt KIO 2222/18).

W okolicznościach tej sprawy, działania zamawiającego zmierzają do faktycznej ochrony
interesów tego z wykonawców, który stosuje ustawową możliwość utajnienia niektórych in-
formacji jedynie na po
trzeby gry konkurencyjnej. Wobec oczywistej bezzasadności kwalifika-
cji części informacji zastrzeganych jako tajemnica przedsiębiorstwa (co wprost wynika ze
stanowiska
zamawiającego z pisma z dnia 9 czerwca 2021 r.), zamawiający miał możliwość
podjęcia stosownych działań zmierzających do odtajnienia rzeczonych informacji jeszcze w
toku postępowania, tak aby w chwili wyboru oferty najkorzystniejszej, każdy z zainteresowa-
nych dysponował kompletem informacji umożliwiających mu faktyczną weryfikację prawidło-
wości dokonanego przez zamawiającego wyboru, w przewidzianym ustawowo 10-dniowym
terminie. Czynno
ści zmierzające do odtajnienia zamawiający mógł podjąć znacznie szybciej
biorąc pod uwagę zwłaszcza okoliczność, że poszczególne pisma z wyjaśnieniami otrzymał
wcz
eśniej, tj. odpowiednio 26 marca, 23 kwietnia i 5 maja.
Tymczasem decyzja o odtajnieniu dokumentów została przekazana wykonawcy Konsorcjum
Aldesa dopiero dnia 9 czerwca 2021 r. (w dniu wyboru oferty tego wykonawcy jako najko-
rzystniejszej), co biorąc pod uwagę zagwarantowane temu wykonawcy terminy na wniesienie
ewentualnego odwołania, oznaczało, że udostępnienie kompletu dokumentów innym wyko-
nawcom biorącym udział w postępowaniu nastąpić mogło dopiero w dniu upływu terminu na
zaskarżenie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. 21 czerwca 2021 r. Oznacza to,
że konkurencyjni wykonawcy, w tym odwołujący, nie otrzymali od zamawiającego w ogóle
czasu na weryfikację informacji technicznych determinujących prawidłowość i realność wy-
ceny oferty złożonej przez wykonawcę Konsorcjum Aldesa. Co warte podkreślenia, informa-
cje te wymagają dogłębnej analizy na wielu płaszczyznach, gdyż oddziaływać mogą tak na
aspekt realności zaoferowanej ceny, jak i na zgodność oferty z treścią SIWZ. Biorąc pod
uwagę powyższe, a także uwzględniając skalę wymogów i informacji skwantyfikowanych w
ramach dokumentacji oraz poziom skomplikowania inwestycji będącej przedmiotem niniej-
szego
postępowania, terminy dokonywania przez zamawiającego poszczególnych czynności
dotyczących odtajnienia i wyboru oferty najkorzystniejszej de facto uniemożliwiły odwołują-
cemu
efektywne skorzystanie z zagwarantowanych mu ustawowo środków ochrony prawnej.
Działanie takie odwołujący uznał za wprost godzące w zasadę uczciwej konkurencji i równe-
go traktowania wykonawców wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy .
W związku z tym, opisywane działania zamawiającego nie zasługują na aprobatę i powinny
być eliminowane z obrotu, na co kilkukrotnie zwracała również uwagę Krajowa Izba Odwo-
ławcza, np.: wyrok z dnia 17 maja 2013 r. (sygn. akt KIO 983/13), wyrok z dnia 15 grudnia
2014 r. (sygn. akt KIO 2537/14) Wykazywane naruszenie przez
zamawiającego mogło mieć
istotny wpływ na wynik postępowania, o którym mowa w art. 192 ust. 2 ustawy , i samo w
sobie determinuje konieczność uwzględnienia przedmiotowego odwołania. Podkreślenia bo-
wiem wymaga,
że w sytuacji, w której odwołujący miałby ustawowo zagwarantowany mu

czas 10 dni na realną weryfikację wyjaśnień składanych przez wykonawcę Konsorcjum Alde-
sa, zyskałby możliwość skonkretyzowania i uzasadnienia poszczególnych, dostrzeżonych
uchybień w ofercie tego wykonawcy i przedstawienia ich w ramach odwołania do Krajowej
Izby Odwoławczej. Jak odwołujący zasygnalizował powyżej, szczegółowa weryfikacja wyja-
śnień złożonych przez Konsorcjum Aldesa pozwoliłaby na skonkretyzowanie i uzasadnienie
zarzutów dotyczących podejrzenia zaistnienia w ofercie wykonawcy Konsorcjum Aldesa ra-
żąco niskiej ceny. W aspekcie wpływu udzielanych odpowiedzi na uzasadnienie zarzutów
dotyczących realności zaoferowanej ceny podkreślenia wymaga, że pytania skierowane
przez
zamawiającego w ramach wezwań do wyjaśnienia treści oferty wprost przekładają się
na prawidłowość dokonanych kalkulacji, stąd też jedynie dysponowanie pełnymi informacja-
mi w zakresie odpowiedzi udzielonych przez Konsorcjum Aldesa pozwoliłoby na szczegóło-
we wyspecyfikowanie wszelkich wątpliwości co do realności ceny zaoferowanej przez Kon-
sorcjum Aldesa. W tym aspekcie odwołujący wskazał w szczególności, że:
− odpowiedzi udzielone na szczegółowe pytania zamawiającego zawarte w piśmie z dnia 16
marca 2021 r., a także pytania dotyczące uzupełnienia i uszczegółowienia złożonych wyja-
śnień zawarte w piśmie z dnia 16 kwietnia 2021 r. oraz w piśmie z dnia 29 kwietnia 2021 r.
przekładają się na kalkulację związaną z wyceną oferty, obejmującą m.in. następujące ele-
menty: ryzyka związane ze zmianą cen paliw, asfaltów, cementu, stali, kruszyw, innych ma-
teriałów budowlanych, ryzyka związane z COVID-19, kwestia okresów ochronnych wynikają-
cych z decyzji środowiskowej, przygotowanie zaplecza, utrzymanie placu budowy, koszty
ogólne, rezerwa czasowa dla robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia insta-
lacji i urządzeń podziemnych, koszty związane z zabezpieczeniem i oczyszczeniem terenu,
gwarancje, procedury w celu weryfikacji i poprawności rozwiązań projektowych, wartość po-
szczególnych pozycji dokumentów wykonawcy, mają tym samym kluczowy wpływ na cenę
ofertową;
− odpowiedzi udzielone na szczegółowe pytania zamawiającego zawarte w piśmie z dnia 16
marca 2021 r., a także pytania dotyczące uzupełnienia i uszczegółowienia złożonych wyja-
śnień zawarte w piśmie z dnia 16 kwietnia 2021 r. oraz w piśmie z dnia 29 kwietnia 2021 r.
odnoszą się do konieczności wskazania czy wykonawca uwzględnił określone elementy
(koszty) w ramach swojej wyceny, oraz jakie rozwiązania wykonawca wybrał w celu realizacji
przedmiotu zamówienia mają również kluczowy wpływ na cenę ofertową;
− odpowiedzi udzielone na szczegółowe pytania zamawiającego zawarte w piśmie z dnia 16
marca 2021 r., a także pytania dotyczące uzupełnienia i uszczegółowienia złożonych wyja-
śnień zawarte w piśmie z dnia 16 kwietnia 2021 r. oraz w piśmie z dnia 29 kwietnia 2021 r.
odnoszą się do uwzględnienia poszczególnych czynności w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia dotyczą ewentualnych zmian projektowych, a więc przekładają się na zgodność
kalkulacji oferty z wymaganiami PFU.

Pozyskanie danych w poszczególnych zakresach pozwoliłyby więc na przedłożenie szczegó-
łowych kalkulacji podważających realność wyceny zaoferowanej przez wykonawcę co do
tych elementów, bowiem porównując zaoferowaną przez Konsorcjum Aldesa cenę do cen
rynkowych poszczególnych elementów, nawet przy uwzględnieniu kosztów ogólnych i mini-
malnego zysku, o
dwołujący stoi na stanowisku, że cena całkowita zaoferowana przez Kon-
sorcjum Aldesa została niewątpliwie niedoszacowana.
W okolicznościach tej sprawy zdaniem odwołującego, w przypadku uznania zasadności za-
rzutu naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy , możliwym byłoby uznanie pozostałych zarzutów za
przedwczesne, byłyby one bowiem możliwe do sformułowania dopiero przy ponownym wy-
borze oferty najkorzystniejszej, dokonywanym z poszanowaniem zasady uczciwej konkuren-
cji, zgodnie z którą na moment dokonywania tego wyboru wszelkie informacje niemające
waloru tajemnicy przedsiębiorstwa byłyby udostępnione zainteresowanym. Tym samym, po-
nowny wybór oferty najkorzystniejszej oznaczałby otworzenie drogi do stawiania wszelkich
zarzutów względem oferty złożonej przez Konsorcjum Aldesa. W tym kontekście w drodze
analogii
odwołujący powołał wyrok KIO z dnia 24 lutego 2017 r., sygn. akt KIO 242/17, KIO
258/17
II. Wadliwe przeprowadzenie procedury wyjaśniającej i zaniechanie odrzucenia oferty Kon-
sorcjum Aldesa
Odwołujący przypomniał, że pojęcie „rażąco niskiej ceny" nie zostało ustawowo zdefiniowa-
ne. W świetle ugruntowanego orzecznictwa i dorobku doktryny, należy jednak uznać, że ce-
ną rażąco niską jest cena, za którą nie jest możliwe wykonanie zamówienia w należyty spo-
sób i która wskazuje na zamiar realizacji zamówienia poniżej kosztów własnych wykonawcy,
nie pozwalająca na wygenerowanie przez niego zysku. O cenie rażąco niskiej można mówić
wówczas, gdy przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie konkretnego zamówienia przez
wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Innymi słowy rażąco niska cena prowadzi do za-
chwiania ekwiwalentności wzajemnych świadczeń stron stosunku zobowiązaniowego i gene-
ruje ryzyko niemożliwości realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
Jako przykład orzeczniczy ugruntowujący wskazane powyżej tezy wskazać można na wyrok
KIO z 1 kwietnia 2011 r. (sygn. akt KIO 586/11)
.Odwołujący podkreślił, że weryfikacja oferty
pod kątem realności ceny zaoferowanej przez danego wykonawcę i obowiązek odrzucenia
oferty zawi
erającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia służy w szcze-
gólności temu, żeby eliminować z postępowania wykonawców niewiarygodnych i nierzetel-
nych z uwagi na proponowane przez nich nierealistyczne ceny. W związku z ryzykiem nie-
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, które stanowi bezpośrednią konsekwencję
skalkulowania ceny oferty na zani
żonym poziomie, ustawodawca przewidział przy tym me-
chanizmy weryfikacji prawidłowości złożonej oferty pod kątem zaoferowanej ceny, jak rów-
nież sankcje na wypadek niewykazania jej realności. Mechanizmy te wdrożone zostały przez

ustawodawcę przez dyspozycje art. 90 ust. 1 - ust. 3 ustawy . Przepis art. 90 ustawy ma za-
tem zapobiegać wybieraniu ofert, które nie dają pewności, że zamówienie zostanie wykona-
ne i to bez uszczerbku dla jego jakości. Gwarantuje więc zamawiającemu ochronę przed
nieuczciwymi praktykami wykonawców, którzy zaniżając cenę w celu uzyskania zamówienia,
na etapie realizacji mogą sobie to rekompensować niższą jakością lub domaganiem się do-
datkowego wynagrodzenia
– już po podpisaniu umowy. W skrajnych wypadkach zagrożone
może być wykonanie całego zamówienia. Jednocześnie przepis chroni rzetelnych wykonaw-
ców, gdyż ułatwia eliminowanie z zamówień publicznych tych, którzy łamią zasady uczciwej
konkurencji w zakresie ceny.
Odwołujący zwrócił uwagę, że w postępowaniu zamawiający dokonał wnikliwej analizy oferty
Konsorcjum Aldesa, a następnie również złożonych przez tego wykonawcę wyjaśnień. W
ramach pierwszego pisma
– wezwania do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny, sfor-
mułował aż 93 szczegółowe pytania, które następnie, w ramach pism z 16 kwietnia i 29
kwietnia 2021 r. doprecyzował w obliczu odpowiedzi uzyskanych od Konsorcjum Aldesa.
Wieloetapowa procedura wyjaśnienia wynikała z faktu zaoferowania przez tego wykonawcę
ceny całkowitej oferty na poziomie niższym aż o 52,79% od wartości zamówienia powięk-
szonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania, a
także na poziomie niższym o 37,05% od wartości zamówienia powiększonej o należy poda-
tek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po
wszczęciu postępowania. Zamawiający w konkluzji ocenił, że oferta Konsorcjum Aldesa mo-
że nie uwzględniać wszystkich wymagań zawartych w SIWZ lub mogła zostać zaniżona po-
ni
żej kosztów wytworzenia zamówienia. Zamawiający słusznie wobec tego powziął wątpliwo-
ści co do realności ceny zaoferowanej przez Konsorcjum Aldesa i wszczął procedurę jej wy-
jaśnienia. Mimo to, zamawiający zdecydował w dniu 9 czerwca 2021 r. o wyborze oferty zło-
żonej przez Konsorcjum Aldesa jako oferty najkorzystniejszej.
Z analizy zestawienia cen ofertowych zaoferowanych przez wykonawców w tym postępowa-
niu
jasno wynika, że oferta Konsorcjum Aldesa została znacznie zaniżona, a wycena nie od-
zwierciedla tendencji rynkowych, będących najbardziej miarodajnym wskaźnikiem porów-
nawczym
– sztucznie zaniżając tym samym średnią arytmetyczną wszystkich złożonych
ofert.
Odwołujący uznał, że w sprawie występują takie okoliczności, które wzbudzają wątpliwości
co do realności ceny zaoferowanej przez Konsorcjum Aldesa. Poza argumentami przedsta-
wionymi przez
odwołującego, za takim działaniem zamawiającego przemawiają względy ce-
lowościowe i dbałość o wydatkowanie środków publicznych. W związku z tym kluczowe jest,
aby przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej przez
zamawiającego, wykonawcy
biorący udział w tym postępowaniu mieli szansę zweryfikować jawne dokumenty i wyliczenia

stanowiące podstawę ceny ofertowej Konsorcjum Aldesa. W aktualnym stanie faktycznym
wykonawcy, w tym odwołujący, zostali tej szansy de facto pozbawieni.
III. Zaniechanie odrzucenia ewentualnie zaniechanie wezwania wykonawcy Konsorcjum Al-
desa do uzupełnienia „Wykazu robót”
Zamawiający w Rozdziale 7 ust. 7.2. pkt 3 a) SIWZ dla Części A przewidział, że wykonawca
musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich
7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej:
5) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy
min. GP dwujezdniowa o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto.
Wskazany w Rozdziale 7 ust. 7.2. pkt 3 a) SIWZ dla Części A warunek udziału w postępo-
waniu
jest jednoznaczny. Zamawiający wymagał od wykonawców, aby wykazali się do-
świadczeniem w budowie lub przebudowie dróg lub ulic, gdzie wartość robót dotycząca dwu-
jezdniowej drogi klasy min. GP wyniosła co najmniej 200 mln zł netto. Tylko łączne spełnie-
nie przez referencyjną robotę budowlaną wyżej wymienionych cech może być, w świetle tak
postawionego warunku udziału w postępowaniu, uznane za spełnienie tego warunku.
Zamawiający, pismem z dnia 9 czerwca 2021 r., poinformował odwołującego o wyborze ofer-
ty Konsorcjum Aldesa jako najkorzystniejszej.
Zgodnie z treścią przekazanego zamawiającemu przez Konsorcjum Aldesa „Wykazu robót”
sporządzonego wg Formularza nr 3.4, wykonawca zrealizował zadanie pod nazwą „Konty-
nuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-
19 na odcinku węzeł Sokołów Małopol-
ski Północ (bez węzła) - Stobierna" na rzecz GDDKiA Oddział w Rzeszowie (dalej jako: „Bu-
dowa S-
19”).
Po dokonaniu weryfikacji charakterystyki omawianego zamówienia odwołujący stwierdził, że
inwestycja ta obejm
owała budowę drogi jednojezdniowej o przekroju 2+1, podczas gdy wy-
konawcy składający oferty w postępowaniu mieli wykazać się doświadczeniem w realizacji
budowy lub przebudowy dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP dwujezdniowych. Bez
znaczenia w ty
m kontekście jest okoliczność, że inwestycja ta dotyczyła wyższej klasy drogi,
tj. S zamiast GP, ponieważ oba elementy warunku powinny być rozpatrywane rozłącznie, a
zatem niezależnie od tego, czy mówimy o wyższej klasie drogi, czy wymaganej (minimum
GP),
musi ona być drogą lub ulicą dwujezdniową, co więcej – dwujezdniową na całej swej
długości.
Odwołujący oświadczył, że znane mu są przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2916 r., poz. 124, ze
zm.), z których wynika charakterystyka dróg klasy S, jednak nie ma to żadnego znaczenia w
kontekście warunku sformułowanego przez zamawiającego. Zamawiający bowiem w treści

warunku wymagał konkretnie klasy drogi minimum GP, ale drogi lub ulicy dwujezdniowej, a
inwestycja wpisana w treść „Wykazu robót” złożonego przez Konsorcjum Aldesa za taką w
żadnym razie nie może być uznana. Na tej podstawie nie jest możliwe uznanie, że wykaza-
nie się realizacją drogi klasy S niweluje pozostałe wymagania określone przez zamawiające-
go. Tymczasem przez
wybór oferty Konsorcjum Aldesa jako najkorzystniejszej zamawiający
zdaje się przychylać do takiej interpretacji całkowicie oderwanej od rzeczywistego brzmienia
sformułowanego przez siebie warunku.
Takie (nieuprawnione) działanie zamawiającego odwołujący uznał za niedozwoloną (rozsze-
rzającą) wykładnię warunku udziału w postępowaniu, która de facto prowadzi do zmiany tre-
ści warunku udziału w postępowaniu, jaka następuje po otwarciu ofert. Poprzez dokonanie
wyboru oferty Konsorcjum Aldesa jako najkorzystniejszej, z
amawiający domyślnie zdaje się
potwierdzać, że wymóg wykazania się realizacją drogi lub ulicy dwujezdniowej dotyczył wy-
łącznie drogi klasy GP, co w istocie stanowi zmianę treści warunku, który w tych okoliczno-
ściach powinien brzmieć następująco:
„wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w
okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) 1 zadania polegającego na budowie
lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy GP dwujezdniowych lub wyższej (dwu-
jezdniowych lub jedno
jezdniowych)”.
Przyjęcie powyższych okoliczności oznacza jednocześnie, że zamawiający narusza zasady
wynikające z art. 7 ust. 1 przez zmianę treści warunku w odniesieniu tylko do jednego wyko-
nawcy i to już po otwarciu ofert, zawężając tym samym konkurencję i uniemożliwiając złoże-
nie ofert innym wykonawcom, którzy przy tak (wprost) sformułowanym warunku mogliby rów-
nież chcieć złożyć ważne oferty.
Omówione powyżej cechy warunku sformułowanego w brzmieniu pierwotnym były jasne i nie
budziły wątpliwości wśród wykonawców - profesjonalistów w branży. Zachowanie zamawia-
jącego stoi więc w sprzeczności z tym, jak warunek udziału w postępowaniu rozumieli inni
wykonawcy. Zasadne jest zatem twierdzenie, że mamy do czynienia de facto ze zmianą tre-
ści warunku udziału w postępowaniu.
Niezależnie od opisanych powyżej okoliczności wskazujących na to, że przedmiotowy waru-
nek nie budzi i nie powinien budzić wątpliwości interpretacyjnych, odwołujący wskazał, że
dokonana przez
zamawiającego wykładnia tego warunku jest sprzeczna z dyrektywami wy-
kładni oświadczeń woli. Warunki udziału w postępowaniu stanowią element SIWZ, którego
zapisy stanowią oświadczenie woli zamawiającego, a zatem powinny one podlegać wykład-
ni, przy zastosowaniu reguł wynikających z przepisu art. 65 KC. I tak, zgodnie z art. 65 § 1
KC: oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności,
w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Jak

podkreśla się przy tym w orzecznictwie: „Wykładnia oświadczeń woli w świetle art. 65 § 1 i 2
k.c. oparta jest na tzw. metodzie kombinowanej. W pierwszej fazie procesu wykładni ustala
się sens oświadczenia woli na podstawie rzeczywistego znaczenia nadawanego oświadcze-
niu przez obie strony (sens oświadczenia zgodny z rzeczywistą wolą stron). Jeżeli brak jest
w tym zakresie zgodnego rozumienia stron, należy odwołać się do metody obiektywnej, we-
dle której właściwy sens oświadczenia woli ustala się na podstawie przypisania normatyw-
nego, czyli zgodnie z tym, jak adresat
oświadczenia sens ten rozumiał i rozumieć powinien;
decydujący jest więc normatywny punkt widzenia odbiorcy oświadczenia, który z należytą
starannością dokonuje wykładni zmierzającej do odtworzenia treści myślowych osoby skła-
dającej oświadczenie woli (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29
czerwca 1995 r., III CZP 66/95, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2018 r., I CSK
225/17, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2018 r., IV CSK 106/17).” (zob. wyrok
Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 października 2018 r., sygn. akt: XXIII Ga 1228/18,
LEX nr 2817640).
Odwołał się do orzecznictwa Sądu Najwyższego-wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego
2003 r., sygn. akt: I CKN 7/01, LEX nr 83831).
Dokonując wykładni oświadczenia woli należy brać pod uwagę pierwszeństwo wykładni języ-
kowej, która jest podstawową dyrektywą wykładni oświadczeń woli. Oznacza to, że nie do-
puszcza się stosowania pomocniczych wykładni, gdy znaczenie tekstu prawnego da się
ustalić właśnie w oparciu o wykładnię językową. Na tej podstawie uzasadniona jest konklu-
zja, że ogólne reguły języka jednoznacznie wskazują na to, że w warunku udziału w postę-
powaniu z
amawiający wymagał doświadczenia w postaci budowy drogi o dwóch jezdniach i
to niezależnie od klasy drogi. Wymóg ten nie dotyczył wyłącznie drogi o klasie GP (drogi
główne ruchu przyspieszonego), ale także dróg wyższej klasy, czyli także dróg klasy S (dro-
ga ekspresowa) i droga klasy A (autostrada).
Skoro z
amawiający skonstruował warunek udziału w ten sposób, że wymagał od wykonaw-
ców doświadczenia w budowie lub przebudowie drogi „o klasie drogi lub ulicy min. GP dwu-
jezdniowych”, to użycie przez niego słowa „min.” (minimum), oznacza że najniższą dopusz-
czalną klasą drogi jest droga GP, ale może być to też klasa wyższa, przy czym zawsze musi
to być droga dwujezdniowa, niezależnie od tego, czy jest to klasa drogi GP, S czy A. Okre-
ślenie „dwujezdniowych” nie jest przy tym ograniczone wyłącznie do klasy drogi GP, a przy-
najmniej nic na to nie wskazuje.
Oczywistym jest
dla odwołującego, że celem każdego postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego jest wyłonienie wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania za-
mówienia. Sam warunek musi zaś korespondować z przedmiotem zamówienia. Powołał
orzecznictwo wyrok Krajowej Izby Odwo
ławczej z dnia 26 października 2020 r., sygn. akt:

KIO 2548/20, LEX nr 3105398), zgodnie z wyrok Izby z dnia 26 lutego 2021 r., KIO 28/21
oraz KIO 32/21:.
Odwołujący stoi na stanowisku, że prezentowana przez zamawiającego na obecnym etapie
wykładnia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 7.2. pkt 3 a)
SIWZ dla Części A nie może się ostać. Wymóg dwujezdniowości postawiony przez zamawia-
jącego odnosi się bowiem nie tylko do klasy drogi GP, ale także wyższych klas, w tym drogi
klasy S,
jaką powołał wykonawca, co jest w pełni uzasadnione i adekwatne do przedmiotu
zamówienia, którym ma być droga S – dwujezdniowa.
Konsorcjum Aldesa w innym
postępowaniu („Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku
Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem),
numer referencyjny: O.GD.KP-
11.2410.10.2020) samo przyznało, że wykonany odcinek dro-
gi nie był w całości odcinkiem dwujezdniowym, a częściowo jednojezdniowym, przy czym
odcinek drogi dwujezdniowej nie opiewał na wartość co najmniej 200 mln PLN netto, a na ok.
33 mln zł netto.
Dowód: pismo z wyjaśnieniami z dnia 21 kwietnia 2021 r. skierowane przez Konsorcjum Al-
desa do zamawiającego
Tymczasem literalna treść warunku udziału w postępowaniu, w związku z użyciem przez
z
amawiającego określenia „min. GP dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 200 mln
PLN netto” wskazuje na to, że wskazana przez zamawiającego wartość robót, miała się od-
nosić właśnie do wartości robót dotyczących odcinka dwujezdniowego, za czym przemawia
redakcja postanowienia.
Warunek sformułowany w takiej formie przez zamawiającego ma określone znaczenie. Ma
bowiem umożliwić zamawiającemu weryfikację dotychczasowego doświadczenia wykonaw-
ców składających oferty biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby w ramach realizacji tej in-
westycji. Biorąc pod uwagę, że w PFU aktualnego postępowania zamawiający opisał para-
metry projektowanych dróg przez przekazanie informacji, że przedmiotem zamówienia jest
realizacja drogi ekspresowej dwujezdniowej o 2 pasach ruchu w
każdym kierunku o szeroko-
ści każdego pasa 3,5 m, w taki też sposób sformułował treść warunku.
Zgodnie z załączonym przez zamawiającego PFU droga ekspresowa S19 na odcinku Iskrzy-
nia
– Miejsce Piastowe ma mieć długość 10,3 km, ma być dwujezdniowa o 2 pasach ruchu w
każdym kierunku i szerokości każdego pasa 3,5 m, droga ma mieć pas dzielący szerokości
min. 5 m, pasy awaryjne o szerokości 2,5 m, opaski o szerokości 0,5 m i pobocza o szeroko-
ści min. 0,75 m.
Odwołujący zwrócił uwagę na konieczność dogłębnej analizy doświadczenia wykonawcy
przez pryzmat przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Przedmiotowa
droga S 19 ma być drogą dwujezdniową, stąd też wymóg, aby robota referencyjna, która ma
przecież stanowić swego rodzaju świadectwo doświadczenia wykonawcy w wykonywaniu

podobnych robót i stanowić gwarancję, że wykonawca jest zdolny do realizacji przedmioto-
wego zamówienia jest w pełni uzasadniony. Skoro zamawiający zamierza powierzyć wyko-
nawcy do wykonania robotę budowlaną, której przedmiotem jest droga dwujezdniowa, to
musi mieć pewność, że wybrany przez niego wykonawca posiada doświadczenie w budowie
takich dróg.
W związku z powyższą kwalifikacją odwołujący podniósł, że odróżnienie drogi dwujezdniowej
od jednoje
zdniowej w kontekście klasy drogi jest istotne o tyle, że występują kluczowe różni-
ce związane z realizacją obu typów dróg:
1) Realizacja pełnego odwodnienia przekroju dwujezdniowego przy zachowaniu pochylenia
poprzecznego jednej z jezdni do pasa dzielącego - Odwodnienie to zawiera w sobie zago-
spodarowanie zarówno wody opadowej napływającej na pas dzielący z jezdni oraz z pasa
dzielącego. Woda opadowa z jezdni przez system kanalizacji trafia do odbiorników, które
mogą stanowić kanały zbiorcze lub rowy. Woda opadowa z pasa dzielącego przenika przez
warstwy przepuszczalne pasa dzielącego i musi być prawidłowo sprowadzona do systemu
drenażowego. Dodatkowo w najniższym punkcie wysokościowym pasa dzielącego, przewi-
duje się zebranie wody powierzchniowej do systemu kanalizacji przez wpusty;
2) Realizacja elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier energochłon-
nych -
Doboru typu bariery w pasie dzielącym dokonuje się z uwzględnieniem innych aspek-
tów jej pracy w stosunku do barier skrajnych. Dodatkowo bariery w pasie dzielącym należy
prawidłowo sytuować, aby nie naruszały one wymaganej widoczności na zatrzymanie dla
pojazdów. Dodatkowo rozwiązaniem szczególnym na pasach dzielących jest prawidłowa
realizacja rozejść barier w celu obustronnego zabezpieczenia pojazdów przed przeszkodami,
znajdującymi się w pasie dzielącym;
3) Realizacja poszerzeń pasa dzielącego w celu prawidłowego rozmieszczenia elementów
znajdujących się w pasie dzielącym: podpór obiektów inżynierskich, barier drogowych;
4) Realizacja obiektów drogowych w formie przejazdów (obiekty WD) z sytuowaniem podpo-
ry pośredniej w pasie dzielącym;
5) Realizacja obiektów środowiskowych, stanowiących przejścia dla zwierząt dołem, z
uwzględnieniem aspektów doświetlenia tychże przejść w szerokości pasa dzielącego;
6) Realizacja poboczy z uwzględnieniem pasa awaryjnego szerokości 2,5 m. Dla przekroju
jednojezdniowego w ramach pobocza realizowana jest opaska zewnętrzna szerokości 0,75
m.
Wszystkie powyższe argumenty według odwołującego prowadzą do wniosku, że wykonawca
nie posiada niezbędnego doświadczenia, a wskazana przez niego robota referencyjna, ma-
jąc na uwadze przedmiot niniejszego zamówienia, nie pozwala na uznanie, że daje on rę-
kojmię należytego wykonania zamówienia.

Odwołujący zwrócił także uwagę, że skoro robota referencyjna wskazana przez Konsorcjum
Aldesa w zdecydowanej większości dotyczyła drogi jednojezdniowej, a cała wartość kontrak-
tu wyniosła netto 235.755.133,33 złotych, to nie jest także spełniony postawiony przez za-
mawiającego i związany jednoznacznie z drogą dwujezdniową warunek dotyczący wartości
robót, który miał wynosić co najmniej 200 mln zł netto. Wykonawca nie wykazał spełniania
warunku określonego w Rozdziale 7 ust. 7.2. pkt 3 a) SIWZ dla Części A.
W związku z powyższym w ocenie odwołującego niezbędne jest wezwanie wykonawcy Kon-
sorcjum Aldesa do uzupełnienia złożonego wraz z ofertą „Wykazu robót” o inną (nową) robo-
tę budowlaną spełniającą warunek określony w Rozdziale 7 ust. 7.2. pkt 3 a) SIWZ dla Czę-
ści A, tj. zakończonego w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadania
polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP dwu-
jezdniowa o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto.
Dopiero wówczas zamawiający będzie mógł dokonać dokładnej analizy spełniania przez
Konsorcjum Aldesa warunków udziału w postępowaniu i ewentualnie podjąć decyzję o wybo-
rze oferty najkorzystniejszej. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że uzupełniony o inną
(nową) inwestycję „Wykaz robót” Konsorcjum Aldesa powinien być na tyle jednoznaczny, aby
możliwa była niepodważalna kwalifikacja innej (nowej) inwestycji jako spełniającej omawiany
warunek udziału w postępowaniu.

W dniu 2
2 czerwca 2021 r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
W dniu 23 czerwc
a 2021 r. do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego zgłosili swój udział wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: Aldesa Construcciones Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18a i Aldesa Construcciones Spółka Akcyjna z
siedzibą w Hiszpanii, c/Bahia de Pollensa 13, Madryt. Przystępujący uważa, że
posiada interes w rozstr
zygnięciu odwołania na korzyść zamawiającego, ponieważ
oferta przystępującego została wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym
postępowaniu, a ewentualne uwzględnienie zarzutów oraz wniosków odwołującego
może uniemożliwić przystępującemu uzyskanie zamówienia, w wyniku czego
p
rzystępujący poniósłby szkodę. Jednocześnie w interesie przystępującego jest
podtrzymanie decyzji zamawiającego, którą bezzasadnie kwestionuje odwołujący,
jako decyzji wynikającej z prawidłowego zastosowania przepisów ustawy. Zgłoszenie
zostało wniesione przez prokurenta lidera.
Do zgłoszenia załączono dowody przekazania przystąpienia stronom.

W dniu 12 lipca 2021 r. odwołujący złożył pismo procesowe, w którym wskazał dodatkowo,

że w odwołaniu podniósł zarzut naruszenia
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy w sytuacji, gdy oferta
p
rzystępującego jest niezgodna z SIWZ, czego zamawiający nie dostrzegł w związku z
wadliwym przeprowadzeniem procedury wyjaśniającej w zakresie rażąco niskiej ceny.
Wskazał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 stycznia 2020 r., sygn. akt: KIO 2534/19,
LEX nr 2814607).
Podniósł, że gdyby zamawiający dokonał rzetelnej i prawidłowej analizy oferty
p
rzystępującego, a następnie złożonych przez tego wykonawcę wyjaśnień, w szczególności
zes
tawiając oferowane przez przystępującego ceny wraz z dodatkowymi informacjami
przekazywanymi w ramach wyj
aśnień ceny, spostrzegłby, że oferta przystępującego w co
najmniej kilku aspektach nie jest zgodna z oczekiwaniami z
amawiającego, czyli jest
niezgodna z SIWZ i
powinna podlegać odrzuceniu.
Odwołujący powołując się na PFU wskazał, że w pkt. 1.1.3.3. zamawiający określił
parametry przewidzianych obiektów inżynierskich, do których należą także „mosty w ciągu
drogi ekspresowej/ drogi publicznej lub d
odatkowej jezdni”, oznaczone skrótowe w PFU
symbolem „MS/MD”. Dla mostów w ciągu drogi Zamawiający określił następujące wymogi:
W pkt 2.1.16.2.5. PFU z
amawiający określił szczegółowe warunki dotyczące posadowienia
wyżej wymienionych obiektów, wskazując wprost, że: podpory mostów, zlokalizowane na
terenie pokrytym wodą przy przepływie miarodajnym, powinny być posadowione na
fundamentach pośrednich. Dno cieku wokół fundamentu podpory powinno być umocnione
(np. materacem faszynowo-
kamiennym) w sposób odpowiedni do przewidywanego
zagrożenia).
Tymczasem p
rzystępujący, w swoich wyjaśnieniach z dnia 26 marca 2021 r., oświadczył
Zamawiającemu, że w swojej ofercie zaoferował i wycenił bezpośrednie posadowienia
obiektów mostowych, o czym świadczy wprost fragment wyjaśnień przystępującego tj.
odpowiedź na pytanie nr 34.
Z wyjaśnień Przystępującego wynika wprost, że obiekty zlokalizowane w km 63+847,
64+265, 64+575, 65+354, oznaczone symbolem MS, czyli jako most w ciągu: drogi
ekspresowej/drogi publicznej lub dodatkowej jezdni, charakteryzuje rodzaj posadowienia
oznaczony jako „bezpośredni”, co wskazuje na jednoznaczną niezgodność oferty
p
rzystępującego w tym zakresie z zapisami PFU, a tym samym z zapisami całej SIWZ.
Zamawiający prosił o wyjaśnienie kwestii posadowień, prosząc o wyjaśnienie, czy jest to
pos
adowienie „bezpośrednie”. Odwołujący wyraźnie wskazywał wówczas, że w przypadku
podpór mostów zlokalizowanych na terenie pokrytym wodą przy przepływie miarodajnym,
przewidział w swojej ofercie dodatkowe elementy konstrukcyjne z grodzisk stalowych,
zapewnia
jących pośredni sposób przekazywania obciążeń oraz naprężeń na ośrodek
gruntowy.
Powyższe wskazuje więc na to, że kwestia posadowień miała dla zamawiającego

istotne znaczenie.
Fakt, że przystępujący w swoich wyjaśnieniach wskazuje wprost, że przewidział
po
sadowienia bezpośrednie, a zamawiający faktu tego nie dostrzegł, jednoznacznie
wskazuje na wadliwą ocenę wyjaśnień złożonych przez przystępującego w postępowaniu i
prowadzi do oczywistego wniosku, że oferta ta powinna podlegać odrzuceniu na podstawie
art. 89 ust
. 1 pkt 2 Pzp. Odwołujący zwrócił przy tym uwagę, że zastosowanie ścianek
szczelnych ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo oraz trwałość rozwiązań technicznych z
uwagi na obecność wody. Brak posadowienia pośredniego może skutkować możliwością
w
ystąpienia podtopień, do czego zamawiający nic może dopuścić mając wiedzę o zaistniałej
rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a ofertą przystępującego.
Odwołujący wskazał, że zgodnie w pkt 1.1.3.3. SIWZ zamawiający zamieścił także wymogi w
związku z kolizją trasy głównej drogi z potokiem Iwoniczanka. W tym zakresie zamawiający
wskazał, że obiekt oznaczony jako Lp.34 w km 67+402 należy wykonać o parametrach
zgodny
ch z DŚU* oraz pkt 1.1.3.2 PFU.
Skrót „DSU” oznacza przy tym decyzję o środowiskowych uwarunkowań Regionalnego
Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie, sygnatura WOOŚ.4200. I .2013.AH.253 z dnia
6 listopada 2015 r. wraz z postanowieniem o sprostowaniu oczywistej omyłki, sygnatura
WOOŚ.4200.l .2013.AH.259 z dna 17.1 1.2015 r. zmienioną decyzją Generalnego Dyrektora
Ochrony
Środowiska nr DOOŚ-oaI.4200.28.2015.18 z dnia 4 listopada 2016 r. wraz z
postanowieniem o sprostowaniu oczywistych omyłek nr DOOŚ-oal.4200.28.201 5.22 z dnia 1
4. 1 1 .201 6 r.
Zgodnie z pkt 1.2. PFU, wykonawcy są zobowiązani do realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia między innymi zgodnie z zgodnie z warunkami określonymi wyżej wymienioną
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
Kwestia związania wykonawców warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach była zresztą przedmiotem pytań wykonawców o wyjaśnienie treści SI WZ.
I tak, na pytanie nr 946, na które zamawiający odpowiedział
Zamawiający wyjaśnia, że DSU określa szereg uwarunkowań środowiskowych dla realizacji
inwestycji a nie tylko lokalizację i parametry przejść dla zwierząt.
Odwołujący wskazał, że oferta Przystępującego jest niezgodna z zapisami SIWZ także z
tego powodu, że nie respektuje następujących postanowień decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, które były wiążące dla wykonawców, tj.:
Pkt 1.2.49 str. 11 decyzji: Roboty bu
dowlane w korycie cieku nie mogą powodować
długotrwałego zaburzenia przepływu wód oraz długotrwałego zmętnienia wód, w miarę
możliwości należy etapować poszczególne zadania oraz wprowadzić dzienne ograniczenie
czasowe. W przypadku prowad
zenia robót umocnieniowych w korycie cieku, nie należy
wykonywać przetamowań zatrzymujących wodę,

Pkt I .2.65 str. 13 decyzji: Usytuowanie obiektów mostowych i przepustów nie może
powodować istotnych zmian koryta cieku (kształt, przebieg, spadek dna) oraz warunków
przepływu wód. Światła obiektów mostowych i przepustów będą zapewniać swobodny
przepływ ód miarodajnych i spływ lodów,

Pkt I .3.39 decyzji: Obiekty mostowe i wiadukty w ciągu drogi ekspresowej należy
zaprojektować bez pylonów. W każdym z przypadków przecięcia cieku obiektem
mostowym/estakadą, nie dopuszczać do posadowienia podpór obiektu korycie cieku. ani
żadnym miejscu zmieniającym szybkość przepływu i rodzaj transportowanego przez ciek
materiału,
Pkt 1.3.40 decyzji: W miejscach, gdzie podpory zlok
alizowane będą w bezpośrednim
sąsiedztwie rzeki, należy pozostawić brzeg bez dodatkowych umocnień (naturalna linia
brzegowa).
Odwołujący wskazuje, że obiekt oznaczony jako Lp. 34.1 MD o długości równej 9,7 m,
zaoferowany przez p
rzystępującego, jest węższy niż koryto potoku Iwoniczanka, co oznacza,
że ściany przyczółków wejdą w koryto tego potoku, co stanowi jednoznaczną niezgodność z
pkt 1.1.39 DŚU, który nie dopuszcza do posadowienia podpór obiektu w korycie cieku ani w
żadnym miejscu zmieniającym szybkość przepływu i rodzaj transportowanego przez ciek
materiału. Odwołujący podkreślił przy tym, że zarówno z mapy do celów projektowych, jak i
ogólnodostępnych portali (Geoportal) wynika, że koryto tego potoku jest szersze niż 9,7 m, i
waha się od 10,5 m do nawet 12 m. Odwołujący zwrócił też uwagę, że zgodnie z par. 23 pkt
2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i
ich usytuowanie
: światło mostu na potoku górskim powinno być zwiększone o 15% wartości
określonej w obliczeniach, czyli musi być większe o dodatkowe 15% od minimalnego światła,
co jeszcze bardziej potęgują niezgodność oferty przystępującego z SIWZ. Potok
Iwoniczanka jest
przy tym niewątpliwie potokiem górskim, za który (w myśl ww.
rozporządzenia, par. 23 ust. 2) uznaje się cieki o następujących cechach, tj.: powierzchnia
zlewni
jest nie większa niż 180 km2, stosunek przepływu maksymalnego rocznego o
prawdopodobieństwie przekroczenia równym 1% do przepływu średniego z wieloletniego
okresu
jest większy niż 120 i spadek zwierciadła jest nie mniejszy niż 0,3%. Wszystkie te
cechy charakteryzują potok Iwoniczanka, bowiem:
Powierzchnia zlewni wg koncepcji wynosi 28,98 km2,

St
osunek przepływu PI % (wg koncepcji 36,03 m3/s) do przepływu średniego z
wielolecia wynosi 156,

Spadek zwierciadła, który wynika ze spadku dna, wg koncepcji wynosi 0,33 — 0,40%
— warunek spełniony.
Odwołujący podkreślił przy tym, że posadowienie podpór w korycie potoku będzie

powodowało spiętrzenie wody i podniesienie się jej poziomu, co może przełożyć się na
wylanie wody z koryta potoku i zalanie okolicznych nieruchomo
ści. Z obliczeń hydraulicznych
o
dwołującego wynika, że w przypadku zastosowania takiego obiektu, jaki deklaruje
p
rzystępujący spiętrzenie wody wyniesie około 0,75 m, co świadczy o niezgodności także z
dalszymi zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. jej pkt 1.2.49, pkt 1265,
jak również pkt I .3.40 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, powodując tym samym
ni
ezgodność oferty przystępującego z SI WZ.
Odwołujący przyjął obiekt o długości zbliżonej do rozwiązania koncepcyjnego, tj. o długości
powyższej 20m, a zatem przeszło dwukrotnie dłuższy niż Przystępujący właśnie po to, aby
nie powodować gwałtownego spiętrzenia wody i nie zaburzać jej swobodnego przepływu.
W ocenie o
dwołującego zaproponowana długość obiektu skutkuje pojawieniem się
długotrwałych
zaburzeń
przepływu
wody,
skutkuje
wykonaniem
przet
amowań
zatrzymujących wodę oraz powoduje konieczność lokalizacji podpór w korycie cieku, co
oznacza, że obiekt jest niezgodny z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W świetle tak poważnych niezgodności treści oferty Przystępującego z SIWZ, nie sposób
uznać, aby można było uznać, że przeprowadzenie procedury wyjaśniającej przez
z
amawiającego było prawidłowe.

Odwołujący na posiedzeniu z udziałem stron cofnął zarzut naruszenia przez zamawiającego

art. 8 ust. 1 i 3 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy p
rzez zaniechanie udostępnienia wyja-
śnień złożonych przez wykonawcę Konsorcjum Aldesa w terminie umożliwiającym wykonaw-
com skuteczne kwestionowanie wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, przy czym rys historyczny ograniczony zosta-
nie do zarzutów podtrzymanych. Zamawiający wniósł o:
1)
oddalenie odwołania w całości;
2)
obciążenie odwołującego kosztami postępowania odwoławczego, w tym zasądzenie
od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów zastępstwa procesowego według norm
przepisanych.
I.
Wadliwe przeprowadzenie procedury wyjaśniającej i zaniechanie odrzucenia oferty Kon-
sorcjum Aldesa
W ramach prowadzonego postępowania przetargowego po otwarciu ofert zamawiający przy-
stąpił do wstępnej weryfikacji pod kątem występowania ofert o rażąco niskiej cenie. Zgodnie
z protokołem z prac komisji przetargowej z przeprowadzonego badania wstępnego zamawia-
jący podjął decyzję o przeprowadzeniu procedury badania rażąco niskiej ceny w ofertach
złożonych przez:

1)
Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Aldesa
Construcciones S.A. (Partner Konsorcjum)
2)
BUDIMEX S.A.
3)
STRABAG sp. z o. o.
Podstawą do wszczęcia procedury była okoliczność, iż wyżej wymienione oferty zawierały
ceny niższe o ponad 30% od zaktualizowanej, tj. ustalonej przez zamawiającego przed
dniem otwarcia ofert, wartości rynkowej zamówienia. Zamawiający podkreślił, że żadna z
ofert nie odbiegała od średniej arytmetycznej wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o
co najmniej 30% (maks. 18%).
Cena wskazana przez Konsorcjum Aldesa w treści oferty odbiega od cen zaproponowanych
przez pozostałych wykonawców wezwanych do złożenia wyjaśnień, tj. odwołującego oraz
Strabag o odpowiednio 7% i 9%. W przeliczeniu na cenę budowy 1 km przedmiotowej drogi
ekspresowej różnica wynosi odpowiednio 2,6 mln i 3,4 mln złotych. W ocenie zamawiającego
różnica ta jest niewielka i z pewnością nie potwierdza użytego stwierdzenia odwołującego w
piśmie z dnia 21 czerwca 2021 pkt. I. 16 str. 12, iż: „cena zaoferowana przez Konsorcjum
Aldesa została niewątpliwie niedoszacowana
Nadto, zdaniem odwołującego, zgodnie ze stanowiskiem zawartym w piśmie z dnia 21
czerwca 2021 roku pkt. 11.21. str. 14: „Z analizy zestawienia cen ofertowych zaoferowanych
przez w
ykonawców w tym Postępowaniu jasno wynika, że oferta Konsorcjum Aldesa została
znacznie zaniżona, a wycena nie odzwierciedla tendencji rynkowych, będących najbardziej
miarodajnym wskaźnikiem porównawczym — sztucznie zaniżając tym samym średnią aryt-
metyczną wszystkich złożonych ofert.
Celem zatem wykazania, iż oferta Konsorcjum Aldesa w żaden sposób nie zaniża średniej
arytmetycznej należy posłużyć się inna wartością tj. medianą. W tabeli zamawiający zestawił
ceny wszystkich o
fert złożonych w postępowaniu. Średnia arytmetyczna wynosi 435 350
154,71 zł PLN. Zgodnie z definicją mediany zamieszczoną na stronie Głównego Urzędu Sta-
tystycznego
jest to wartość: „która dzieli uporządkowaną zbiorowość statystyczną na dwie
równoliczne części w ten sposób, że poniżej i powyżej tej wartości znajduje się jednakowa
liczba obserwacji. Mediana jest kwartylem drugim. Warto podkreślić, iż mediana jako miara
pozycyjna jest niewrażliwa na wartości nietypowe (odstające, ekstremalne) rozkładu, jej war-
tość nie zależy tym samym od wartości krańcowych rozkładu badanej cechy”. Dla zestawie-
nia ofert przedstawionego poniżej mediana wynosi 444 189 900,00 zł. Tym samym, pomię-
dzy średnią arytmetyczną, a medianą różnica wynosi niespełna 2 % co oznacza, iż wszystkie
złożone oferty w tym postępowaniu są do siebie zbliżone, a także, iż wartości najmniejsze
oraz największe (skrajne) nie wpływają znacząco na średnią arytmetyczną.
W rzeczywistości odwołujący uzasadniając zarzut wadliwego przeprowadzenia procedury
wyjaśniającej w stosunku do Konsorcjum Aldesa jedynie w sposób ogólny przywołał okolicz-

ności w jakich cenę należy zakwalifikować jako ,rażąco niską”, a także jak winna przebiegać
weryfikacja oferty pod kątem realności ceny. W żadnym jednak miejscu odwołujący nie wy-
kazał de facto podstaw do stwierdzenia, że oferta wybranego wykonawcy rzeczywiście za-
wiera rażąco niską cenę, a zamawiający weryfikując ofertę naruszył ciążące na nim obo-
wiązki. Samo natomiast przywołanie przesłanek warunkujących nierealność ceny nie stanowi
podstawy do chociażby refleksji czy w rzeczywistości okoliczność taka zaszła na gruncie
oceny oferty Konsorcjum Aldesa. Odwołujący także całkowicie pomija w swoich rozważa-
niach, iż to zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego i w ostateczności do zamawiającego należy ocena czy proponowana cena jest rażąco
niską. Art. 90 ust. 1 ustawy konstytuuje w gruncie rzeczy pewnego rodzaju domniemanie, że
cena niższa o co najmniej 30 % może być rażąco niską, jest to jednak domniemanie wzru-
szalne, bowiem w
ykonawcy składając wyjaśnienia w zakresie zaproponowanej ceny, mają
możliwość wykazania, że jest ona realną i rynkową. Jednocześnie, powyższy sposób inter-
pretacji roli z
amawiającego w postępowaniu należy uznać za racjonalny, biorąc pod uwagę,
że celem postępowania jest realizacja potrzeb zamawiającego w konkretnym postępowaniu,
gdyż to zamawiający w najbardziej odpowiedni sposób jest w stanie ocenić czy dany wyko-
nawca posiada zasoby do realizacji danego przedmiotu zamówienia.
Odwołujący nie wskazał merytorycznych podstaw do stwierdzenia, iż zamawiający wadliwie
przeprowadził procedurę badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny i w konsekwencji nie-
słusznie nie odrzucił oferty Konsorcjum Aldesa, należy stwierdzić, że zarzut naruszenia art.
89 ust. 1 pkt 4 w
zw. z art. 90 ust. 3 sPZP zasługuje na oddalenie w całości.
II. Zaniechanie odrzucenia, ewentualnie zaniechanie wezwania Konsorcjum Aldesa do uzu-
pełnienia „Wykazu robót”
Zamawiający powołał pkt 7.2.3 lit. a Instrukcji dla Wykonawców
W wyniku prowadzonego p
ostępowania, zamawiający dokonał oceny złożonych ofert i na
skutek powyższego, stosując kryteria oceny ofert przewidziane w treści SIWZ, uznał ofertę
złożoną przez Konsorcjum Aldesa za najwyżej ocenioną. W konsekwencji, do tego właśnie
do wybranego w
ykonawcy zostało skierowane wezwanie, zgodnie z treścią art. 26 ust 1
sPzp, do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu. W odpowiedzi na wezwanie Konsorcjum Aldesa w dniu 18 maja 2021 r.
złożyła wymagane dokumenty, na podstawie których zostało zweryfikowane, czy wybrany
w
ykonawca w związku z zadaniem pn. „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspre-
sowej S-
19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) — Stobierna”, spełnił
m.in. s
porny warunek udziału w postępowaniu, tj.:
1)
Zadanie zostało zrealizowane w okresie ostatnich 7 lat:
Zamawiający ustalił, iż zasadnicze roboty budowlane dla drogi ekspresowej zakończyły się w
dniu 05 czerwca 2017 r.,
co zostało także potwierdzone Świadectwem Przejęcia nr 1 z dnia

30 sierpnia 2017 r. Zamawiający potwierdził także, iż roboty zasadnicze dla łącznika drogi
S19 z drogą krajową nr 19 zostały zakończone w dniu 31 sierpnia 2017 r., co zostało po-
twierdzone
Świadectwem Przejęcia nr 2 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
2)
Zakres obejmował budowę lub przebudowę:
Zamawiający potwierdził, że zakres inwestycji obejmował budowę drogi ekspresowej.
3)
Zakres zadania obejmował drogi lub ulice o klasie drogi lub ulicy min. GP dwujez-
dniowa. Zamawiający potwierdził, iż inwestycja dotyczyła budowy drogi klasy S, tj. klasy
wyższej niż GP.
4)
Wartość zrealizowanych robót wyniosła min. 200 mln PLN netto:
Zamawiający potwierdził, że wartość robót objętych inwestycją (bez prac projektowych) wy-
niosła netto 215 806 945,89 zł tj. ponad 200 mln PLN netto.
Ponadto zgodnie z przedłożonym poświadczeniem, roboty budowlane zostały wykonane i
ukończone należycie, prawidłowo, zgodnie przepisami prawa budowlanego. W związku z
weryfikacją doświadczenia Konsorcjum Aldesa, zamawiający ustalił, na podstawie odpo-
wiednich
dokumentów oraz oświadczeń, że wykonawca wykazał spełnienie warunku udziału
w postępowaniu opisanego w pkt 7.2.3 lit. a dotyczącego wykonania (zakończenia) w okresie
ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno-
ści jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebu-
dowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP dwujezdniowa o wartości robót co naj-
mniej 200 mln PLN netto.
Z
amawiający, wbrew twierdzeniom odwołującego, nie dokonał rozszerzającej wykładni wa-
runku udziału w postępowaniu i w konsekwencji nie modyfikował także jego treści. Twierdze-
nie o
dwołującego, że zmiana warunku nastąpiła po otwarciu ofert i to w odniesieniu do jed-
nego wykonawcy, stanowi ze strony o
dwołującego daleko posunięte nadużycie. Chcąc wy-
kazać nieprawidłowość w twierdzeniu odwołującego, zamawiający wskazał, że Konsorcjum
Aldesa już dwukrotnie sporządziła oferty powołując się na doświadczenie nabyte w związku
wykonaniem zadan
ia pn. „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na
odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) — Stobierna celem potwierdzenia
spełnienia warunku udziału w postępowaniu tożsamego z warunkiem postawionym w prowa-
dzonym przez General
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, dalej zwaną „GDKKiA”, po-
stępowaniach, tj.:
1)
w postępowaniu prowadzonym pn. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła
Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz drogi krajowej
n
r 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka”, gdzie Zamawiający warun-
kował udział w postępowaniu od wykonania jednego zadania polegającego na budowie lub
przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP dwujezdniowych o wartości robót

co najmniej 200 000 000,00 PLN netto (dowód nr 1 — wykaz robót złożonych w postępowa-
niu);
2)
w postępowaniu prowadzonym pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcin-
ku Płońsk — Czosnów, Odcinek I od węzła „Siedlin” (bez węzła) do węzła „Załuski” (bez wę-
zła) gdzie warunek udziału w postępowaniu został sformułowany w następujący sposób:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w
okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej: 1 zadania polegającego na budowie
lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP dwujezdniowych o wartości
robót co najmniej 200 000 000,00 PLN netto C..)' - (dowód nr 2 — wykaz robót złożonych w
postępowaniu).
Co więcej, analogiczna sprawa stała się już przedmiotem rozważań Krajowej Izby Odwoław-
czej. W związku z powyższym, w dniu 4 czerwca 2021 roku, sygn. akt. KIO 1335/21 zapadł
wyrok, w ramach którego Izba podzieliła stanowisko zamawiającego i oddaliła odwołanie
o
dwołującego. Jak wynika z treści tegoż wyroku: „Skład orzekający podziela stanowisko Za-
mawiającego. Niewątpliwy jest wymóg specyfikacji by inwestycja w klasie GP (drogi główne
ruchu przyspieszonego) była realizacją drogi dwujezdniowej. Niesporne jest także, że Wyko-
nawca przedstawił prace w klasie drogi wyższej, tj. S (droga ekspresowa). Izba nie uznaje
poprawności poglądu odwołującego wywiedzionego z miejsca usytuowania słowa „dwujez-
dniowych oraz użycia tego słowa w liczbie mnogiej. Należy zauważyć, że Instrukcja określa
jako warunek brzegowy wymóg w zakresie klasy minimalnej i dla niej bez wątpienia koniecz-
ność wykazania drogi dwujezdniowej. Z punktu widzenia wykłady językowej rozumienie tego
zapisu byłoby tożsame, gdyby słowo „dwujezdniowych” było usytuowane przed słowami
„GP”, a nie po nich. Z kolei użycie liczby mnogiej dla tego określenia nie jest argumentem na
rzecz poprawności wniosków odwołania, jako, że jest ono w zgodzie z poprzedzającymi sło-
wami w lic
zbie mnogiej, tj. „dróg lub ulic”, natomiast nie odnosi się do dróg o klasie wyższej
niż wskazana jako minimalna (w treści sizvz „min. ).
Tym samym,
twierdzenie, że przyjęta przez odwołującego interpretacja warunku była i jest
oczywista dla wszystkich wyk
onawców — profesjonalistów z branży - należy uznać za nieza-
sadne. Dokonana przez z
amawiającego ocena złożonych dokumentów , a także dalsze dzia-
łania zamawiającego, wbrew twierdzeniom odwołania, nie mogą być więc zakwalifikowane
jako polegające na niedozwolonej, rozszerzającej wykładni warunku udziału w postępowa-
niu, prowadzącej do zmiany treści warunku udziału w postępowaniu po terminie otwarcia
ofert. Przyjęty przez Zamawiającego wymóg dotyczący drogi dwujezdniowej odnosił się bo-
wiem wyłącznie do drogi o klasie GID, co zostało także potwierdzone w wyżej wskazanym
postępowaniu przed KIO.

Zamawiający podkreślił, że wyrażone w ramach uprzedniego postępowania, a także w ni-
niejsz
ym piśmie, rozumienie warunku, zamawiający prezentuje konsekwentnie również w
innych
postępowaniach o podobnym przedmiocie zamówienia, w których ustanawia analo-
giczne warunki udziału w postępowaniu. GDKKiA prowadzi bowiem rocznie kilkadziesiąt po-
stępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących budowy nowych dróg krajo-
wych lub auto
strad. Prowadząc postępowania GDDKiA stosuje standardowe postanowienia
dot. warunków udziału w postępowaniu. Z uwagi na wartość ,koszyka zamówień” i wpływ
jaki udzielone zamówienia wywierają na rynek budowlany w Polsce, GDDKiA wraz z przed-
stawicielami fir
m branży drogowej zweryfikowała warunki udziału w postępowaniach celem
jak w najszerszy sposób zabezpieczenia interesu publicznego, a zarazem, potencjalnych
wykonawców. W związku ze współpracą z m.in. Polską Izbą Gospodarczą Drogownictwa,
której członkiem jest także Odwołujący, wypracowane zostały wzorcowe warunki udziału w
postępowaniach objętych Programem Budowy Dróg Krajowych. Zasadą więc, stosowaną od
2017 r. przez GDDKiA przy określaniu warunków wiedzy i doświadczenia, jest m.in. żądanie
doświadczenia zgodnie z poniższymi wytycznymi:
Dla dróg klasy A wymagane doświadczenie dotyczy dróg klasy S
Dla dróg klasy S wymagane doświadczenie dotyczy dróg klasy min. GP dwujezdniowych
Odwołujący znając zatem i powołując się na standardy GDDKiA próbuje, celem uzyskania do
realizacji przedmiotu zamówienia, stworzyć iluzoryczny obraz, iż warunek został sformuło-
wany w sposób budzący wątpliwości interpretacyjne. Tym samym, odwołujący samemu po-
dejmuje próbę modyfikacji warunku udziału w postępowaniu postawionego przez Zamawia-
jącego poprzez jego zawężenie. Odwołujący dąży jedynie do wyeliminowania z postępowa-
nia wybranego wykonawcy,
który wykazał że jest zdolny do realizacji przedmiotowego za-
mówienia zgodnie z wymogami postawionymi przez zamawiającego.
Trzeba w tym miejscu
także zwrócić uwagę, że zgodnie z treścią art. 22 ust. 1a sPzp, zama-
wiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu
zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania za-
mówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, Pomimo, że po-
jęcie proporcjonalności nie zostało ustawowo zdefiniowane jego interpretacja jest możliwa w
oparciu o liczne orzecznictwo. Przyjmuje się, iż zasada proporcjonalności w prawie zamó-
wień publicznych oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowa-
niu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem
złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Co istotne, warunki ustanowione zgodnie z
zasadą proporcjonalności nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom
dającym rękojmię należytego jego wykonania. Jak wskazała KIO w wyroku z dnia 1 lutego
2021r., sygn. akt KIO 33/21, nawiązując do orzecznictwa TSUE: „Zasada proporcjonalności
jest uznaw
ana przez Trybunał Sprawiedliwości unii Europejskiej za jedną z podstawowych

zasad prawa UE. Zasada ta wymaga, aby środki wprowadzane w ramach aktów prawa unij-
nego były właściwe dla osiągania zakładanych celów i nie wykraczały poza to, co jest nie-
zbędne dla ich zrealizowania (por. wyrok z 10 grudnia 2002 r. w sprawie C-491/01 The Que-
en v. Secretary of
Stałe for Health, ex parte British American Tobacco, rec. 2002, s-l- 11453).
Przenosząc powyższe na kanwę niniejszej sprawy, należy więc zwrócić uwagę, że zgodnie z
zasadami stosowanymi w całej GDDKiA, doświadczenie, na które powołuje się Konsorcjum
Aldesa jest adekwatne do realizacji inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy drogi eks-
presowej. Odwołujący formułując zarzuty wobec wyboru Konsorcjum Aldesa pomija tym sa-
mym istotny fakt, że treść warunku postawionego w postępowaniu — w rozumieniu przyję-
tym przez z
amawiającego została określona w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamó-
wienia. Co więcej, na co także zwróciła uwagę Izba w wyroku z dnia 4 czerwca 2021 r., wa-
runek został skonstruowany w przyjęty sposób, aby umożliwić zapoznanie się przez wyko-
nawców z minimalnym poziomem wymaganego doświadczenia, które gwarantować będzie
realizację inwestycji. Zamawiający, celem jedynie zobrazowania, wskazuje więc w tym miej-
scu na znane w
ykonawcom od momentu wszczęcia postępowania różnice pomiędzy posta-
wionym warunkiem w zakresie wiedzy i doświadczenia a przedmiotem zamówienia.
BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19
NA ODCINKU ISKRZYNIA - MIEJSCE PIASTOWE
TREŚĆ WARUNKU
budowa

budowa lub przebudowa
Droga klasy S

Droga klasy GP dwujezdniowa
droga

droga lub ulica
Wartość szacunkowa robót 579 mln PLN netto

Wartość robót 200 mln PLN netto
Reasumując, treść warunku opisanego w pkt. 7.2.3 lit. a TOM I IDW, znana była wykonaw-
com od momentu wszczęcia postępowania, a żaden z Wykonawców zainteresowanych
udziałem w postępowaniu, w tym także odwołujący nie skorzystał ze środków ochrony praw-
nej w dopuszczanym zakresie ani nie wnioskował o wyjaśnienie lub doprecyzowanie warun-
ku. Należy w związku z tym podkreślić, że na tym etapie postępowania, kwestionowanie wa-
runków postawionych w przedmiotowym postępowaniu należy zakwalifikować jako co naj-
mniej spóźnione. Tym samym, nie jest możliwe podważanie decyzji o wyborze oferty najko-
r
zystniejszej, która została dokonana w oparciu o rzetelną ocenę czy rzeczywiście Wyko-
nawca wykazał, iż spełnił wszystkie wskazane w SIWZ warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z zastosowaną przez odwołującego wykładnią, warunek udziału w postępowaniu
wprowadzałby wymóg wykazania się doświadczeniem przy realizacji dróg wyłącznie dwujez-
dniowych niezależnie od klasy drogi. Takiego warunku zamawiający jednak nie postawił w
przedmiotowym postępowaniu. Wymagane doświadczenie stanowiące jego minimalny po-
ziom dotyczyło min. dróg GP dwujezdniowych. Tym samym, ponownie należy podkreślić, że
droga klasy S wskazana przez Konsorcjum Aldesa spełniła postawiony w pkt 7.2.3 lit. a IDW

wymóg. Zmiana treści warunku, do jakiej dąży odwołujący prowadzi więc jedynie do ograni-
czenia konkurencji na rynku i de facto do wyeliminowania z udziału w wielu postępowaniach
prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Wykonawców zdol-
nych do realizacji zamówienia.

Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania prezentując argumentację zbieżną z zamawia-
jącym.
Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz wraz z załącznikami, wezwań
skierowanych do przystępującego w przedmiocie wyjaśnień zaoferowanej ceny i udzielonych
wyjaśnień, wykazu usług i załączonych referencji, wyjaśnień udzielonych w zakresie wykazu
usług.
Izba
na podstawie powyższych dowodów ustaliła, co następuje:
Zamawiający sformułował następujący warunek udziału w postępowaniu:
Warunki udziału w postępowaniu warunki udziału w postępowaniu
7.2. O udzielen
ie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki doty-
czące:
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Dla Części A — Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła
Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w
okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej:
a)
1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub
ulicy min. GP dwujezdniowa o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto
Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych
warunków.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 , poz. 470 ze zm.).
Za obiekt mostowy Zam
awiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr
63, poz. 735 ze zm.).
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadec-
twa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu dla kontraktów
realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru

robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych
niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień
wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kon-
traktu dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania
końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień,
w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Izba oceniła, że sformułowanie „1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg
lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP dwujezdniowa o wartości robót co najmniej 200 mln
PLN netto
” :
w pierwszej kolejności odnosi się do rodzaju robót budowalnych – budowy lub przebudowy,
następnie odnosi się do rodzaju obiektu budowlanego liniowego – drogi lub ulicy
w dalszej kolejności określa minimalną klasę drogi lub ulicy : GP dwujezdniowa, pomiędzy
GP, a dwujezdniowa nie ma
przecinka, a więc jest to sformułowanie wymieniające cechę
łączną klasy drogi lub ulicy
ostatni element odnosi się znowu do roboty budowlanej – tym razem do jej minimalnej war-
tości – 200 mln PLN.
Literalna wykładnia warunku zatem nakazuje odczytywać warunek w ten sposób, że mini-
malną dopuszczalną klasą drogi lub ulicy jest klasa GP, ale nie każda, a wyłącznie dwujez-
dniowa. Natomiast warunek nie został sformułowany w sposób odpowiadający rozumieniu
przez odwołującego, tj. że należy wykazać się robotą budowlaną (budową lub przebudową)
obiektu budowlanego liniowego (drogi lub ulicy) o cesze dwujezdniowości, gdyby tak było
zamawiający sformułowałby bowiem warunek w ten sposób „1 zadania polegającego na bu-
dowie lub przeb
udowie dróg lub ulic dwujezdniowych o klasie drogi lub ulicy min. GP o war-
tości robót co najmniej 200 mln PLN netto”. Tym samym rację należy przyznać zamawiają-
cemu, że dopuścił wykazanie się doświadczeniem dotyczącym drogi/ulicy klasy GP dwujez-
dniowej i ka
żdej wyższej klasy tj. S i A.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 579 978 658, 40zł.
Złożono oferty z następującymi cenami:
1. Polaqua Sp. z o.o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska 05-500 Piaseczno - 456 745 864,98
zł,
2.
BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa
392 429 332,78 zł
3.
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z. o.o. ul. Okólna 10 42-400 Za-
wiercie
503 485 352,41 zł
4.
Mota- Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110 31-
323 Kraków 452 564 092,00 zł

5.
Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A.
– Lider ul. Konstruktorska 12A 02-673 War-
szawa Acciona Construccion S.A.
– Partner Parque Empresarial de la Moraleja Avenida de
Europa 18 28108 Alcobendas
Madryt 440 034 039,89 zł
6.
STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10 05-
800 Pruszków 400 462 419,59 zł
7.
Konsorcjum:
Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) ul. Postę-
pu 18a 02-676 Warszawa Aldesa Construcciones S.A. (Partner Konsorcjum) c/Bahia de
Pollensa 13 28042 Madryt, Hiszpania 365 074 863
,33 zł
8.
Konsorcjum: Mirbud S.A.
– Lider Konsorcjum ul. Unii Europejskiej 18 96-100 Skier-
niewice Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni– Partner Konsorcjum ul. Zakole 1 86-061
Brzoza

448 230 000,00 zł
9.
KOLİN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Horasan Sokak 14
Ankara, Turcja
444 189 900,00 zł
10.
Konsorcjum: Metrostav Polska S.A.
– Lider konsorcjum ul. Strażacka 81 43-382
Bielsko-
Biała Metrostav Infrastructure a.s. – Członek konsorcjum 180 00 Praha 8 Koželužská
2246/5 Libeň Republika Czeska 424 584 147,57 zł
11.
Konsorcjum: Polbud
–Pomorze Sp. z o.o. – lider konsorcjum Łącko 18 88-170 Pa-
kość Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Rejtana 6
35-310
Rzeszów INTOP Warszawa Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Drewny 70 02-968
Warszawa
461 051 689,23 zł
Zamawiający poprawił omyłkę w ofercie Konsorcjum Aldesa w tomie IV Wykaz płatności w
kolumnie 4 w zakresie VAT 23% na 68 266 0
31, 36zł, łącznie na 365 074 863 24zł.
W dniu 16 marca 2021 zamawiający wezwał Konsorcjum Aldesa do wyjaśnień zaoferowanej
ceny:
Cena całkowita oferty Wykonawcy wynosi: 365 074 863,34 PLN brutto, co w porównaniu z
wartością zamówienia powiększoną o należny podatek od towarów i usług, ustaloną przed
wszczęciem postępowania wynoszącą: 773 304 877,86 PLN brutto wskazuje, że jest ona
niższa o 52,79 % od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i
usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. Zamawiający odniósł również cenę całko-
witą oferty Wykonawcy do wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów
i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postę-
powania, która wynosi 579 978 658,40 PLN brutto co wskazuje, że cena całkowita oferty
Wykonawcy jest o
37,05 % niższa od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek
od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po
ws
zczęciu postępowania. W ocenie zamawiającego oferta Konsorcjum Aldesa, może nie
uwzględniać wszystkich wymagań zawartych w SIWZ lub mogła zostać zaniżona poniżej
kosztów wytworzenia tego zamówienia. Wątpliwości zamawiającego wzbudza zarówno cena

oferty ogółem, jak również poszczególne, poniżej wymienione elementy oferty mające wpływ
na wysokość zaoferowanej ceny.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 90 ust. la pkt 1) i pkt 2) w związku z art. 90 ust. 1 i w
związku z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz czy oferta uwzględnia wszystkie
wymagania zawarte w SIWZ, zwraca się o udzielenie wyczerpujących wyjaśnień, w tym zło-
żenie dowodów, dotyczących wyliczenia zaoferowanej ceny. Ponadto zamawiający prosi o
wyjaśnienie, czy przedmiot zamówienia został wyceniony zgodnie z SIWZ oraz potwierdze-
nie, że zaproponowana w ofercie cena jest realna. Ocena wyjaśnień dokonywana przez za-
mawiającego ma na celu ustalenie, czy cena skalkulowana była rzetelnie i czy w związku z
tym w
ykonawca będzie w stanie zrealizować przedmiotowe zamówienie.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia zamawiającemu dokonania oceny zaoferowa-
nej p
rzez Wykonawcę ceny ofertowej, zamawiający prosi o:
1.
Szczegółowe przedstawienie ryzyk, jakie zostały założone w trakcie przygotowania
oferty zarówno dla opracowywania dokumentacji projektowej jak i prowadzenia robót budow-
lanych oraz środków zaradczych określonych przez wykonawcę na podstawie przekazanych
przez z
amawiającego danych, własnego doświadczenia wykonawcy oraz wizji lokalnej w
terenie. W szczególności prosimy o określenie, jakie ryzyko zmian cen paliw, asfaltów, ce-
mentu i stali, kruszyw, innych materiałów budowlanych, usług, robocizny, zostało uwzględ-
nione w Ofercie. Prosimy o wskazanie kwoty jak
ą wykonawca na te ryzyka przewidział w
cenie oferty wraz z podaniem informacji, w której pozycji przedłożonego rozbicia ceny, te
ryzyka zostały uwzględnione.
2.
Określenie, jakie ryzyko związane z COVID-19 zostało uwzględnione w Ofercie oraz
o wskazanie kw
oty jaką wykonawca na te ryzyka przewidział w cenie oferty.
3.
Wyjaśnienie czy wykonawca skalkulował ryzyka związane z utrudnionym dostępem
do zasobów w czasie COVID-19? Zamawiający prosi o wskazanie kwoty jaką wykonawca na
te ryzyka przewidział w cenie oferty.
4.
Wyjaśnienie czy oferta uwzględnia okresy ochronne wynikające z decyzji środowi-
skowej oraz inne wymagania środowiskowe, które należy spełnić w trakcie realizacji budowy.
5.
Szczeg
ółowe wskazanie, w jaki sposób wykonawca zamierza zapewnić zaplecze
wykonawcy na czas wy
konywania robót budowlanych i jaki przyjął koszt netto urządzenia i
utrzymania tego zaplecza na ten okres.
6.
Wyjaśnienie czy wykonawca zamierza skorzystać z możliwości uzyskania zaliczki, w
jakim terminie i w jakiej wysokości.
7.
Przedłożenie założeń oraz wyliczeń, na podstawie których ustalona została wartość
Kosztów ogólnych wykonawcy. Ponadto prosimy o odpowiedź:

a)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszty utrzymania placu budowy do
czasu przejęcia przez zamawiającego? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kosztu netto.
b)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszt utrzymania ruchu publicznego
w obszarze robót i ich oddziaływania wraz z kosztami całorocznego utrzymania, w tym zi-
mowego utrzymania dróg, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do czasu przejęcia przez
z
amawiającego? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kosztu netto.
c)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszt zorganizowania przed wjaz-
dami/wyjazdami z placu budowy stanowisk do czyszczenia kół pojazdów? Jeżeli tak, prosimy
o wskazanie kosztu netto.
d)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszty instalacji, utrzymania i obsłu-
gi tymczasowych organizacji ruchu, urządzeń zabezpieczających? Jeżeli tak, prosimy o
wskazanie kosztu netto.
e)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszt zabezpieczenia istniejących
drzew nieprzeznaczonych do wycinki znajdujących się w bezpośredniej strefie robót? Jeżeli
tak, prosimy o wskazanie kosztu netto.
f)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszt usunięcia odpadów z placu
budowy? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie jaką ilość odpadów oraz cenę jednostkową (netto)
przyjął Wykonawca do kalkulacji.
g)
Czy wykonawca uwzględnił konieczność uszczelnienia miejsc składowania materia-
łów i substancji podatnych na wsiąkanie do gruntu oraz utwardzenia stref postoju maszyn?
h)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszt ochrony instalacji i urządzeń
napowietrznych oraz podziemnych na czas realizacji robót? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie
kosztu netto.
i)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszt wykonania inwentaryzacji sta-
nu technicznego budynków i budowli, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji
i tras dostępu? Czy wykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszt zaspokojenia ewen-
tualnych roszczeń wynikających z pogorszenia stanu technicznego obiektów lub koszt ubez-
pieczenia? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kosztu netto.
j)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszt wykonania inwentaryzacji sta-
nu istniejącego nieruchomości położonych poza pasem drogowym, przeznaczonych do cza-
sowego zajęcia terenu pod przebudowę infrastruktury technicznej? Jeżeli tak, prosimy o
wskazanie kosztu netto.
k)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszt wykonania dokumentacji sta-
nu technicznego istniejących dróg, wykorzystywanych do transportu materiałów na plac bu-
dowy? Czy zostały uwzględnione w kosztach ogólnych koszty przywrócenie istniejących dróg
do stanu poprzedniego, odtworzenia nawierzchni, bieżących napraw, utrzymania itp. wynika-
jące z zawartych z zarządcami porozumień? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kosztu netto.

l)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszty utrzymania wszelkich urzą-
dzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kosztu netto.
m)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszt zatrudnienia nadzoru przy-
rodniczego w postaci ekspertów do spełnienia wymogów decyzji środowiskowej, postano-
wień RDOŚ oraz ustaleń z raportów o oddziaływaniu na środowisko? Jeżeli tak, prosimy o
wskazanie kosztu netto.
n)
Czy w
ykonawca uwzględnił budowę tymczasowych ogrodzeń na odcinkach drogi w
miejscach wskazanych przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie
RDOŚ uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia oraz w miejscach wskazanych przez
nadzór herpetologiczny na których zostanie stwierdzona migracja płazów. Jeżeli tak, prosimy
o wskazanie kosztu netto.
o)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszt sprawdzenia placu budowy
pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów na całej szerokości pasa drogowego i
w miejscach poza pasem, w których będą realizowane roboty? Jeżeli tak, prosimy o wskaza-
nie kosztu netto.
p)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszt budowy tymczasowych dróg
technologicznych, dojazdów do placu budowy, koszt zapewnienia dojazdu do wszystkich
działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy?
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kosztu netto.
q)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszt prowadzenia ciągłego monito-
ringu budynków, na które mogą mieć bezpośredni wpływ Roboty prowadzone na terenie bu-
dowy?
r)
Czy w
ykonawca uwzględnił w kosztach ogólnych koszt wykonania zabezpieczenia
budynków przed negatywnymi skutkami oddziaływań dynamicznych generowanych w trakcie
robót budowlanych? Jeśli tak prosimy o wskazanie kosztu netto.
s)
Czy wykonawca skalkulował w kosztach ogólnych konieczność zapewnienia stałego
nadzoru archeologicznego w czasie prowa
dzenia Robót?
t)
Czy w
ykonawca skalkulował w kosztach ogólnych konieczność zapewnienia stałego
nadzoru saperskiego?
u)
Czy w
ykonawca skalkulował w kosztach ogólnych koszty pośrednie, w skład których
wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę pla-
ców i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa wykonawcy. Prosimy o podanie kosztu przyjętego w złożonej ofercie wraz z
podaniem sposobu jego kalkulacji.

8.
Czy w
ykonawca uwzględnił w swojej ofercie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych?
9.
Czy w
ykonawca uwzględnił w swojej ofercie koszty związane z zabezpieczeniem te-
renu oraz akcją usunięcia niewypałów/niewybuchów zgodnie z Ustawą o wykonywaniu dzia-
łalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Jeżeli tak,
prosimy o wskazanie jakie ilości oraz ceny jednostkowe (netto) przyjął wykonawca do kalku-
lacji tego zakresu działań?
10.
Czy w
ykonawca przewidział i uwzględnił w Ofercie konieczność wykonania czynności
i pokrycia kosztów związanych z odszkodowaniami za czasowe zajęcia nieruchomości, w
szczególności koszty odszkodowań za zniszczenie nasadzeń i naniesień na tym terenie?
11.
Czy Wykonawca uwzględnił w swojej ofercie koszt związany z oczyszczeniem terenu
po wycince (m.in. usunięciem krzewów i pozostałej zieleni, usunięciem karpin i gałęzi) z dzia-
łek należących do Lasów Państwowych?
12.
Czy w
ykonawca uwzględnił w swojej Ofercie koszt związany z prowadzeniem robót
na terenie kolejowym?
13.
Prosimy o szczeg
ółowe wykazanie, w jaki sposób wykonawca uwzględnił w cenie
oferty wydłużony okres gwarancji jakości. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w cenie
Oferty wykonawca
uwzględnił wszystkie wymagania zamawiającego wynikające z dokumen-
tu
Gwarancja Jakości (GJ). W jakiej wysokości koszty z tego tytułu wykonawca uwzględnił w
ofercie
14.
Prosimy o szczeg
ółowe wskazanie, w jaki sposób wykonawca dokonał kalkulacji ceny
związanej z zapewnieniem biura projektowego dla potrzeb etapu projektowania wraz z in-
formacją, czy w cenie ofertowej uwzględnił wykonywanie tego zakresu zamówienia przez
podwykonawców. Prosimy o udzielenie wyjaśnień o charakterze obiektywnym i sprawdzal-
nym.
15.
Ile zespołów projektowych drogowych, mostowych i branżowych (dla każdej branży),
do projektowania w
ykonawca zamierza zaangażować? W przypadku zlecenia prac projekto-
wych Podwykonawcy (-om) pro
simy o wskazanie w jaki sposób wykonawca nabędzie prawa
majątkowe do wytworzonych przez te podmioty utworów?
16.
Jakie procedury zapewni w
ykonawca w celu weryfikacji i poprawności rozwiązań pro-
jektowych?
17.
Jakie procedury zapewni w
ykonawca dla uzyskania ciągłości i jednorodności rozwią-
zań w przypadku podziału projektu między poszczególne zespoły projektowe?
18.
Czy wykonawca przeanalizo
wał tryby i procedury działania organów administracji,
gestorów sieci i zarządów dróg w celu ustalenia ścieżki krytycznej dla realizacji Kontraktu w

części projektowej? Jakie działania zaradcze zamierza podjąć wykonawca w przypadku
przekroczenia terminów wynikających ze ścieżki krytycznej?
19.
Czy w
ykonawca uwzględnił w Ofercie koszty zaprojektowania i wykonania ciągłego
monitoringu osuwisk j terenów predysponowanych osuwiskowo oraz prowadzenie monitorin-
gu hydrogeologicznego?
20 Jak
ą wysokość środków finansowych wykonawca zamierza zaangażować do chwili wy-
stawienia pierwszej faktury za prace projektowe lub pierwszej faktury zaliczkowej? Czy będą
to środki własne czy pochodzące z kredytu, jeżeli z kredytu, to czy wykonawca posiada uru-
chomioną linię kredytową lub wstępną umowę kredytową?
21. Prosimy o przedstawienie założeń oraz wyliczeń, na podstawie których ustalona została
wartość poszczególnych pozycji Dokumentów wykonawcy, w szczególności:
a)
Czy w
ykonawca uwzględnił w Ofercie konieczność uzyskania w imieniu zamawiają-
cego wszelkich opinii, warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód, ewen-
tualnych odstępstw od przepisów technicznych niezbędnych do wykonania Kontraktu?
b)
Czy wykonawca uwzględnił w ofercie wszelkie wymagania środowiskowe wynikające
z zapisów decyzji środowiskowej i PFU?
c)
Czy w
ykonawca przewidział konieczność dostosowania rozwiązań projektowych za-
wartych w przekazanych projektach na Obwód Drogowy do Warunków Kontraktu jak i do
obowiązujących przepisów?
d)
Czy w
ykonawca uwzględnił w Ofercie wykonanie na etapie realizacji prac budowla-
nych, sprawdzających badań gruntów, w zakresie umożliwiającym weryfikację przyjętych
metod wzmocnienia słabego podłoża gruntowego oraz sposobu posadowienia projektowa-
nych obiektów budowlanych?
e)
Czy w
ykonawca uwzględnił w Ofercie konieczność zaprojektowania wzmocnienia
podłoża dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich
oraz powierzchniowego umocnienia skarp?
f)
Czy w
ykonawca uwzględnił w Ofercie konieczność identyfikacji i rozpoznania wszyst-
kich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu?
g)
Czy w
ykonawca uwzględnił w cenie Oferty opracowanie Projektu Budowlanego i Wy-
konawczego Systemu Zarządzania Ruchem?
h)
Czy w
ykonawca przewiduje konieczność uzyskania odstępstw od przepisów tech-
niczno-
budowlanych? Jeżeli tak to w jakim zakresie?
i)
Jaki okres zosta
ł przyjęty przez wykonawcę na opracowanie PB, czy wliczono do
okresu projektowania okresy zimowe ?
22 Czy wykonawca
, przewiduje zmianę niwelety w stosunku do tej, która została zapropo-
nowana w Koncepcji Programowej? Jeżeli tak to na jakim odcinku? Prosimy o uzupełnienie
poniższej tabeli w przypadku zmiany niwelety.

Km od km do
wysokość nasypu L ml
głębokość wykopu L ml
długość Eml odc.
np. 60+000
60+500
0-2,5
500 m
23.
Prosimy o podanie ilości robót ziemnych dla trasy głównej przyjętych do oferty zgod-
nie z poniższą tabelą
trasa główna wykop Crn31 nasyp Lm 3 1 GNW Lrn31 od
Lm21 humusowanie
km 57+900
- 68+200

24.
Prosimy o wyjaśnienie z jakich źródeł (prosimy wskazać konkretne lokalizacje) wyko-
nawca będzie pozyskiwał materiał na wykonanie nasypów drogowych?
25.
Prosi
my o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca będzie zagospodarowywał materiały
pozyskane z wykopów? Czy wykonawca przewiduje wykorzystanie pozyskanego materiału
do wbudowania w nasypy drogowe? Jeśli tak prosimy o przedstawienie założeń w tym za-
kresie, w tym m.in. odnośnie stopnia wykorzystania do budowy nasypów gruntu z wykopu i
technologię jego ewentualnego ulepszenia.
26.
Prosimy o wskazanie czy w cenie Oferty w
ykonawca uwzględnił zaprojektowanie i
wykonanie utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania, jeżeli tak to jakiej nawierzchni, jakiej
szerokości i w jakiej orientacyjnej sumarycznej długości?
27.
Prosimy o wskazanie czy w cenie Oferty w
ykonawca uwzględnił zaprojektowanie i
wykonanie dodatkowych jezdni z mijankami, jeżeli tak to jakiej nawierzchni, jakiej szerokości
i w jakiej orientacyjnej sumarycznej długości?
28.
Prosimy o wskazanie czy w cenie Oferty w
ykonawca uwzględnił zaprojektowanie i
wykonanie dodatkowych jezdni bez mijanek, jeżeli tak to jakiej nawierzchni, jakiej szerokości
i w jakiej orientacyjnej sumarycznej długości?
29.
Prosimy o wskazanie czy w cenie oferty w
ykonawca uwzględnił zaprojektowanie i
wykonanie infrastruktury pieszo-
rowerowej, infrastruktury dla rowerzystów oraz infrastruktury
dla pieszych, jeśli tak to prosimy o podanie jakiej szerokości oraz sumarycznej orientacyjnej
długości dla poszczególnej infrastruktury?
30.
Prosimy o wskazanie czy w cenie oferty w
ykonawca uwzględnił koszt wyburzenia
budynków, jeśli tak prosimy o podanie wykazu budynków przeznaczonych do wyburzenia.
31.
Czy w
ykonawca przewiduje zmianę lokalizacji przejazdów awaryjnych względem za-
proponowanych w Koncepcji Programowej. Jeśli tak prosimy przedstawienie założeń ujętych
do Oferty.
32.
Czy w
ykonawca uwzględnił w Ofercie konieczność uzgodnień z gestorami sieci w
zakresie wyłączeń sieci i czasowych przerw w dostawie mediów oraz wpływ terminów wyłą-
czeń na czas realizacji Kontraktu?

33.
W
jaki sposób wykonawca przewidział sposób powiązania drogi ekspresowej z istnie-
jącym układem komunikacyjnym?
34.
Zamawiający prosi o wskazanie ujętych w cenie Oferty obiektów inżynierskich, z
określeniem lokalizacji obiektu, typu obiektu (wiadukt, most, przejście dolne dla średnich
zwierząt itp.), klasy obciążenia, wskazanie długości obiektu, szerokości i rodzaju konstrukcji
oraz kosztu. Zamawiający prosi, aby powyższe informacje przedstawić w formie tabelarycz-
nej j.n.
35.
Prosimy o wskazanie rodzaju konstrukcji nawierzchni dro
gi ekspresowej przyjętej
przez w
ykonawcę do wyceny.
36.
Czy w
ykonawca ujął w cenie Oferty koszty związane z osobistym wytworzeniem i
wykonaniem konstrukcji nawierzchni. Prosimy o przedstawienie założeń przyjętych do kalku-
lacji (m.in. l
okalizacja wytwórni wraz z określeniem czasu dojazdu na plac budowy, sposób
zapewnienia ciągłości dostaw materiałów do wytworzenia mieszanek.
37.
Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju oprawy oświetleniowe zostały uwzględnione w
Ofercie w ramach projektu i bu
dowy oświetlenia drogowego.
38.
Czy w cenie Oferty zostały uwzględnione wszystkie niezbędne opracowania wymie-
nione w pkt 2.2.1 i 2.2.2 PFU?
39.
Czy wykonawca uwzględnił w cenie Oferty ryzyka wynikające z zapisów planowanych
do uzyskania decyzji administrac
yjnych, w tym pozwoleń wodnoprawnych, wymagań zarząd-
ców dróg i gestorów sieci?
40.
Czy w
ykonawca przewiduje sprawowanie nadzoru autorskiego przez poszczególnych
Projektantów dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót, do czasu wystawienia
Świadectwa Wykonania?
41.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawców do opracowania dokumentacji projekto-
wej, pro
simy o wskazanie w jaki sposób wykonawca będzie nadzorował i kontrolował prace
projektowe realizowane przez podwykonawców - w jakiej formie, z jaką częstotliwością, jakie
działania będą podejmowane w przypadku opóźnień po stronie podwykonawcy?
42.
Prosimy o wskazanie specjalistów (specjalność) jacy będą zatrudnieni przy wykony-
waniu opracowań środowiskowych.
43.
Czy na etapie przygotowania Oferty wykon
awca uwzględnił ryzyka związane z ko-
niecznością uzyskania zmiany decyzji środowiskowej lub nowych decyzji środowiskowych w
związku z np. wyjściem z rozwiązaniami projektowymi poza granice określone w DŚU. Czy w
swojej Ofercie w
ykonawca uwzględnił czas i rezerwy czasowe niezbędne dla przeprowadze-
nia ww. procedur? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie przyjętych założeń.
44.
Prosimy o przedstawienie asortymentu robót wraz z ich wyceną zgodnie z tabelą po-
niżej, na podstawie których ustalona została wartość Robót.
Lp.
Asortyment
wycena netto
udział procentowy

1
Prace przygotowawcze

2
Roboty ziemne

3
Wzmocnienie podłoża

4
Odwodnienie korpusu drogowego

5
Podbudowy

6
Nawierzchnie

7
Roboty wykończeniowe

8
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

9
Zieleń

10
Obi
ekty inżynierskie

11
Obwód drogowy

12
Urządzenia obce

13
Inne roboty*

Wykaz Płatności 111.1 Roboty

1000/0
*Nie dopuszcza się zmian asortymentów pkt 1-12 - w razie konieczności dopuszcza się
zmianę nazwy pkt. 13 i dodatnie kolejnych asortymentów
45.
Prosimy o wskazanie ceny jednostkowej wykonania 1 rn 3 wykopu przyjętej do Oferty
z podziałem na wykopy w gruntach i skałach. Jaką technologię przyjął wykonawca do wyko-
nania wykopów w skałach?
46.
Prosimy o wskazanie ceny jednostkowej wykonania 1 rn 3 na
sypu przyjętej do Ofer-
ty?
47.
Prosimy o wskazanie ceny jednostkowej 1 kg stali konstrukc
yjnej przyjętej do Oferty.
Czy w
ykonawca uwzględnił ryzyko zmian cen stali. Jeśli tak prosimy o przedstawienie zało-
żeń do kalkulacji.
48.
Prosimy o wskazanie cen jednos
tkowych wykonania 1 m3 betonów konstrukcyjnych
(każdej z zakładanych do zastosowania klas) dla obiektów inżynierskich Czy wykonawca
uwzględnił ryzyko zmian cen betonu. Jeśli tak prosimy o przedstawienie założeń do kalkula-
cji.
49.
Czy wykonawca uwzględnił w cenie Oferty ryzyko zmiany cen odbioru odpadów bu-
dowlanych i komunalnych. Jeśli tak prosimy o przedstawienie założeń do kalkulacji.
50.
Czy w
ykonawca uwzględnił w cenie Oferty ryzyko zmiany cen ropy naftowej. Jeśli tak
prosimy o przedstawienie założeń do kalkulacji.
51.
Jaki potencjał sprzętowy zamierza zaangażować wykonawca w trakcie realizacji za-
mówienia? Prosimy o złożenie wyjaśnień w jaki sposób wykonawca zakłada zapewnienie
sobie posiadanie/dysponowanie tym sprzętem w czasie realizacji robót budowlanych. Czy
potencjał sprzętowy Wykonawcy będzie dostępny od początku realizacji Robót? W jakich
etapach będzie sprowadzany na Plac Budowy?

52.
Jakie środki transportu i w jakiej ilości wykonawca zaangażuje na etapie realizacji
umowy, aby zapewnić ciągłość wykonywania robót ziemnych, warstw podbudowy i układania
nawierzchni? Prosimy o złożenie wyjaśnień, iż takie środki transportu wykonawca będzie
posiadał.
53.
Jaki sposób dostarczenia kruszyw i materiałów na nasyp przyjął wykonawca?
54.
Czy wykonawca przewidział w ofercie możliwość zastosowania destruktu, pozyska-
nego z rozbiórki istniejących nawierzchni mineralno asfaltowych? Jakie rozwiązania kon-
st
rukcyjne i technologię przyjął wykonawca?
55.
Czy w
ykonawca zawarł porozumienia/umowy wstępne na podwykonawstwo, dla ro-
bót, które wykonawca zamierza podzlecić?
56.
Czy w
ykonawca uwzględnił w Ofercie ryzyka związane z możliwym brakiem materia-
łów spełniających wymagania SIWZ do robót ziemnych i dolnych warstw podbudowy w bli-
skim sąsiedztwie placu budowy? W jakiej odległości od placu budowy zlokalizowane będą
kopalnie materiałów przeznaczonych na nasypy? Prosimy o złożenie wyjaśnień o charakte-
rze obiektywnym i sprawdzalnym.
57.
Prosimy o wskazanie, w ja
ki sposób wykonawca zamierza odwadniać Plac Budowy
na czas prowadzenia robót. Czy wykonawca przewidział w ofercie koszty zapewnienia od-
wodnienia tymczasowego? Jaką technologię przyjął wykonawca w ofercie?
58.
Czy w
ykonawca w ramach budowy systemu odwodnienia drogi przewiduje budowę
przepompowni i kanałów tłocznych? Jeśli tak prosimy o podanie ilości/długości.
59.
Jaką powierzchnię (ha) nasadzeń zieleni przewidział wykonawca w ofercie?
60.
Czy i w jaki sposób wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wymagania kontraktu
odnośnie obowiązku uzgodnienia przez niego przed przystąpieniem do Robót, tras dostępu
dla transportów wykonywanych na potrzeby budowy z właściwymi Zarządcami dróg?
61.
Ja
ką łączną długość dróg założył wykonawca jako niezbędna do przywrócenia do
stanu uzgodnionego z ich Zarządcami? Prosimy o wskazanie, czy w swojej ofercie wyko-
nawca uwzględnił koszty związane z przywróceniem użytkowanych dróg do stanu uzgodnio-
nego z ich Zarządcami?
62.
Jakie zasoby ludzkie, w podziale na kadrę fizyczną, operatorów sprzętu i kadrę inży-
nieryjno - kiero
wniczą (dla robót drogowych i mostowych), wykonawca zamierza zatrudnić
celem zrealizowania kontraktu?
63.
Jaka część personelu wykonawcy będzie stałym personelem wykonawcy? Prosimy o
określenie udziału.
64.
Jaki sposób organizacji robót przyjął wykonawca wraz z podaniem ilości zmian robo-
czych oraz minimalnego i maksymalnego czasu trwania zmiany roboczej.
65.
Czy w
ykonawca ujął w Ofercie koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umowy
o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osób wykonujących

czynności związane z pełnieniem funkcji: personelu obsługi administracyjno-biurowej w biu-
rze budowy, oraz personelu fizycznego zatrudnionego przy realizacji robót budowlano —
montażowych.
66.
Czy w
ykonawca uwzględnił w cenie Oferty koszty związane z ustawą o pracowni-
czych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz. 1342).
67.
Czy technologia i konstrukcja obiektów, w tym również konstrukcja nawierzchni, przy-
jęta przez wykonawcę na potrzeby sporządzenia oferty spełnia wymagania
68.
Czy i w jaki spos
ób wykonawca w swojej ofercie uwzględnił koszt wykonania dodat-
kowych badań geologicznych i/lub geotechnicznych w celu uszczegółowienia budowy podło-
ża?
69.
Czy w
ykonawca uwzględnił w ofercie koszty wykonania Obwodu Drogowego (OD) w
lokalizacji określonej w PFU?
70.
Czy w
ykonawca uwzględnił w ofercie koszty pierwszego pełnego wyposażenia bu-
dynku biurowo socjalnego Jeśli tak, to prosimy o przedstawienie zestawienia elementów wy-
posażenia i kalkulacji w tym zakresie.
71.
Czy w
ykonawca uwzględnił w ofercie koszty pełnego wyposażenia socjalnosanitar-
nego budynku warsztatowo-
garażowego? Jeśli tak, to prosimy o przedstawienie zestawienia
elementów wyposażenia i kalkulacji w tym zakresie.
72.
Czy wykonawca przewiduje zamknięcie czasowe linii kolejowej 108 - na jaki okres i
czy oraz jakie koszty w związku z tym uwzględnił w Cenie Ofertowej?
73.
Okresy zimowe zostały wyłączone z „Czasu na Ukończenie” dla etapu Robót. Czy
w
ykonawca w sprzyjających warunkach atmosferycznych i za zgodą Inżyniera Kontraktu,
przy zachowaniu wy
maganych reżimów technologicznych uwzględnił w swoich planach rea-
lizację Robót Stałych? Jeżeli tak, to jakie roboty planuje realizować w w/w okresie?
74.
Czy w
ykonawca w swojej Ofercie uwzględnił, że będzie prowadził Roboty tak, aby w
pełni funkcjonowały poprzeczne, istniejące bądź stworzone w zamian ciągi komunikacyjne?
Jakie założenia technologiczne uwzględnił wykonawca w Ofercie?
75.
Czy w
ykonawca uwzględnił w ofercie ryzyko występowania lub pojawienia się na te-
renie realizowanej inwestycji chronionych g
atunków roślin i zwierząt, w tym również koniecz-
ność podjęcia niezbędnych działań, w tym uzyskania decyzji derogacyjnych?
76.
Na jaki okres w
ykonawca uwzględnił w Ofercie koszt zapewnienia bieżącego nadzoru
przyrodniczego w trakcie realizacji inwestycji or
az pokrycia wszelkich kosztów z tym związa-
nych?
77
Czy wykonawca przewidział w ofercie wymagania opisane w PFU w zakresie Systemu
Zarządzania Ruchem i kanałów technologicznych oraz związane z tym koszty?
78.
Czy w
ykonawca uwzględnił w Ofercie wszelkie zmiany lokalizacji elementów Systemu
Zarządzania Ruchem w stosunku do rozwiązań przyjętych w Koncepcji Systemu Zarządza-

nia Ruchem powstałe na skutek zmian rozwiązań projektowych przez wykonawcę w stosun-
ku do Koncepcji Programowej (np. zmiana przebiegu niwelety, korekta przebiegu trasy w
planie i innych elementów) i związane z nimi ryzyka? Prosimy o podanie kosztu przyjętego w
złożonej Ofercie wraz z podaniem sposobu jego kalkulacji.
79.
Czy i w jakim zakresie w
ykonawca uwzględnił w ofercie konieczność oczyszczenia,
udrożnienia i odtworzenia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie
zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego?
80.
Czy w
ykonawca uwzględnił w ofercie koszt zapewnienia nadzoru przez gestorów/
zarządców sieci i infrastruktury będącej w kolizji z inwestycją?
81.
Czy w
ykonawca w złożonej ofercie uwzględnił wszelkie koszty ewentualnych odszko-
dowań z tytułu zniszczeń i szkód powstałych na skutek działań wykonawcy na działkach po-
za projektowanym pasem drogowym?
82.
Czy w
ykonawca uwzględnił w ofercie konieczność wykonania analizy akustycznej i
koszty związane z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem?
83.
Czy w
ykonawca uwzględnił w ofercie wystąpienie ograniczeń w dostępie do Placu
Budowy z tyt
ułu badań archeologicznych w zakresie określonym w PFU i Danych Kontrakto-
wych?
84.
Czy w
ykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszelkie koszty wynikające z wykonania
próbnych obciążeń obiektów wynikających z PFU oraz WWiORB? Czy wykonawca może
wskazać jednostkę naukowo-badawczą, która będzie wykonywała badania dokona ich anali-
zy?
85.
Czy w
ykonawca uwzględnił w Ofercie fakt, iż parametry techniczne dla projektowania
i wykonania przedmiotowej inwestycji określone w PFU i załącznikach do PFU, należy trak-
tować jako minimalne?
86.
Prosimy o wskazanie z jakich materiałów zostaną wykonane gruntowe pobocza ?
87.
Czy w ramach przebudowy
istniejących dróg poprzecznych wykonawca planuje wy-
konanie dróg objazdowych? Jeżeli tak to prosimy o informację, jaką nawierzchnię dróg ob-
jazdowych w ciągu dróg krajowych oraz pozostałych dróg, uwzględnił wykonawca w Ofercie?
88.
Prosimy o wskazanie przekroju kanału technologicznego jaki został przyjęty przez
w
ykonawcę w cenie Oferty.
89.
Czy w
ykonawca posiada wiedzę o ryzykach związanych z zakresem umowy plano-
wanym do podzlecenia? Jeśli tak, to prosimy o określenie tych ryzyk wraz z opisaniem me-
todyki ich identyfikacji i sposobu działań w przypadku ich wystąpienia.
90.
Czy w
ykonawca przeanalizował tryby i procedury działania organów administracji,
gestorów sieci i zarządów dróg w celu ustalenia ścieżki krytycznej dla realizacji Kontraktu w
części projektowej? Jakie działania zaradcze zamierza podjąć wykonawca w przypadku

przekroczenia terminów wynikających ze ścieżki krytycznej? Prosimy o podanie kosztu przy-
jętego w złożonej Ofercie wraz z podaniem sposobu jego kalkulacji.
91.
Jak w
ykonawca zamierza realizować kontrakt w przypadku znacznego przekroczenia
kosztów rozwiązań lub zakresów wynikających z uzgodnień z gestorami sieci lub zarządcami
dróg? Prosimy o wskazanie wysokości rezerwy, jaką wykonawca przyjął kalkulując te ryzyka
w Ofercie.
92.
Czy wykonawca skalkulował w kosztach ogólnych konieczność zaprojektowania i
wykonywania stałego monitoringu geotechnicznego obiektu budowlanego jakim jest SI 9,
obiektów sąsiadujących i terenu przyległego? W jakim okresie czasu wykonawca zamierza
prowadzić przedmiotowy monitoring? Prosimy o podanie kosztu przyjętego w złożonej Ofer-
cie wraz z podaniem sposobu jego kalkulacji.
93.
Czy poza
monitorowaniem sieci inklinometrów i piezometrów założonej na etapie
Koncepcji Programowej w
ykonawca przewiduje założenie i monitorowanie kolejnych piezo-
metrów i inklinometrów? Prosimy o opisanie planowanych działań wraz z podaniem szczegó-
łowej kalkulacji kosztów.
Zamawiający prosi o wyczerpującą i szczegółową informację w odniesieniu do przedstawio-
nych powyżej zagadnień. Zamawiający wnosi o podanie konkretnych założeń i kalkulacji
wraz z uzasadnieniem oraz dowodami na p
oparcie wyliczeń kosztów jakie wykonawca wy-
cenił w ofercie. Prosimy o przedstawienie sposobu uwzględnienia elementów mających
wpływ na wartość Oferty, co najmniej w kwestiach wskazanych powyżej, ale także innych,
które są istotne.
Oceniając przedłożone przez Wykonawcę wyjaśnienia wraz z dowodami na ich potwierdze-
nie, z
amawiający będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, a w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjąt-
kowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosz-
tów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
2)
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3)
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5)
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający dokonując oceny weźmie również pod uwagę wszelkie inne czynniki, wpływa-
jące na wysokość ceny oferty, które wskaże wykonawca, jeżeli będą zgodne z prawem oraz
nie zakłócają uczciwej konkurencji.

Wykonawca powinien złożyć wyjaśnienia, które umożliwią ich ocenę pod ww. kątem. W
związku z powyższym, w celu umożliwienia zamawiającemu dokonania ocen zaoferowanej
przez wykonawcę ceny ofertowej. zamawiający prosi o szczegółowe wyjaśnienie (w odnie-
sieniu do wszystkich ww. elementów Wykazu Płatności, jakie obiektywne czynniki spowodo-
wały obniżenie ceny oraz w jakim stopniu dzięki tym czynnikom cena została obniżona, jed-
nocześnie wykonawca powinien wykazać jakie indywidualne możliwości i okoliczności, do-
stępne i właściwe tylko dla wykonawcy przy realizacji tego zamówienia, umożliwiły obniżenie
ceny oferty.

W dniu 26 marca 2021 r. wykonawca Konsorcjum Aldesa przedstawił jako stanowiące ta-
jemnice przedsiębiorstwa następujące dokumenty:
wyjasnienia_s19_iskrzynia-miejsce_piastowe_v05-
sig, w których wykonawca nie zastrzegł
części I jako uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, w którym podniósł:
Na wstępie, zgodnie z art. 8 ust. 3 PZP oraz w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz.
1010 ze zm.) („UZNK”) zastrzegł treść udzielonych wyjaśnień wraz z załącznikami do niniej-
szego pisma numer 1, 5, 6, 7, 8, 11a, 11b, 12, 14 jako z
awierających w całości informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
W celu uniknięcia wątpliwości wykonawca oświadczył, że znajdujące się w tej części pisma
uzasadnienie objęcia wyjaśnień wykonawcy tajemnicą przedsiębiorstwa nie jest zastrzeżone
jako
zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
Objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączniki to:
zalacznik_nr_1._sklad_zespolu_s19-sig
zalacznik_nr_4.kodeks-etyczny-2021-pl-sig
zalacznik_nr_5_pga-ten-01_ofertowanie-sig
zalacznik_nr_6_pol-leg-01_polityka_ochrona_tajemnicy-sig
zalacznik_nr_7._full_maszyny-sig
zalacznik_nr_8._wykaz_otrzymanych_ofert-sig
zalacznik_nr_11a_umowa_ramowa_algeco_all_signed-sig
zalacznik_nr_11b_umowa_ramowa_algeco_an1_all_aneks_signed-sig
zalacznik_nr_12._porozumienie_aldesa-ivia_s19_iskrzynia-miejsce_piastowe-sig
zalacznik_nr_14._oferta_na_probne_obciazenia-sig
Załączniki jawne to:
zalacznik_nr_2._oswiadczenie_ac-sig
zalacznik_nr_3._oswiadczenie_acp-sig
zalacznik_nr_9._posiadane_doswiadczenie-sig
zalacznik_nr_10._referencja_s19_sokolow_maloposlki_-_stobierna-sig

zalacznik_nr_13._oswiadczenie_bankia-sig

Izba oceniła, , że odwołujący cofnął zarzut dotyczący wadliwej oceny skuteczności zastrze-
żenia tajemnicy przedsiębiorstwa i spóźnionego podjęcia decyzji o odtajnieniu, tym samym
nie celowe było przytoczenie argumentacji uzasadnienia skuteczności zastrzeżenia tajemni-
cy przedsiębiorstwa. Izba ustaliła, że w sformułowanych zarzutach dotyczących naruszenia
art. 8
9 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy odwołujący nie wskazał jakie elementy
ceny skalkulowane przez przystępującego uznaje za rażąco zaniżone. Odwołujący wywodził
rażące zaniżenie z faktu znacznej rozbieżności pomiędzy cena oferty przystępującego, a
ubruttowiona wartością szacunkową zamówienia, oraz wskazywał na brak możliwości mery-
torycznego odniesienia się do wyjaśnień z uwagi na ich nieprzekazanie na datę wniesienia
odwołania, z uwagi na brak upływu terminu na zaskarżenie czynności odtajnienia wyjaśnień.
Tym samym nie celowe stało się przytaczanie treści złożonych wyjaśnień, gdyż zarzuty do
tej treści się nie odnoszą. Izba uznała również za niecelowe przytaczanie treści wyjaśnień w
świetle postawionego zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z art. 87 ust.
1 ustawy, gdyż odwołujący w odwołaniu nie określił okoliczności faktycznych, w których upa-
truje się niezgodności treści oferty przystępującego z postanowieniami siwz, uczynił to dopie-
ro w piśmie datowanym na dzień 12 lipca 2021 r.
W dniu 26 kwietnia 2021 r. zamawiający skierował do Konsorcjum Aldesa powtórne wezwa-
nie:
W wyniku przeprowadzonej oceny udzielonych wyjaśnień złożonych w piśmie z dnia
26.03.2021 r., z
amawiający w celu ustalenia, czy oferta zwiera rażąco niską cenę w stosun-
ku do przedmiotu zamówienia, zwraca się o uzupełnienie i uszczegółowienie złożonych wy-
jaśnień w zakresie jak niżej:
1.
W odpowiedzi na pytanie nr 6 wykon
awca udzielił wyjaśnienia, „1.1 że występując o
zaliczkę przedstawi, gwarancję bankową/ubezpieczeniową zwrotu zaliczki zgodnie z wyma-
ganiami Zamawiającego". Zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz wyjaśnieniami udzielonymi
na etapie składania oferty (wyjaśnienie nr 128) Zamawiający nie dopuszcza wniesienia za-
bezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwa
rancji ubezpieczeniowej. Prosimy o wyjaśnienie
czy w ofercie został uwzględniony koszt złożenia zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie
gwarancji bankowej.
2.
W odpowiedzi na pytanie nr 24 Wykonawca poinf
ormował, że dowóz materiału z do-
kopu będzie realizowany w relatywnie niedużym zakresie. Prosimy o doszczegółowienie od-
powiedzi
przez określenie tego zakresu (ilość/udział).
3.
Zamawiający prosi o uszczegółowienie odpowiedzi na pytanie nr 27 dotyczące przy-
jętej do wyceny konstrukcji nawierzchni dla dodatkowych jezdni z mijankami. Dodatkowo
prosimy o potwierdzenie, że przyjęta do Oferty długość 16,3 km dodatkowych jezdni z mijan-

kami zapewnia
spełnienie wszystkich wymagań zamawiającego określonych w PFU. Zama-
wiający jednocześnie informuje, że dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren, należy
zaprojektować i wykonać w niezbędnym zakresie, łączna długość tych dróg podana w pkt
1.1.3.2 PFU jest wartością minimalną, w przypadku konieczności wykonania tych dróg o dłu-
gości przekraczającej minimum będzie się ona zawierać w Zaakceptowanej Kwocie Kontrak-
towej i Czasie na Ukończenie. Prosimy o wskazanie przyjętego do Oferty kosztu wykonania
1 km dodatkowej jezdni z mijankami dla poszczególnych rodzajów konstrukcji nawierzchni
opisanej w PFU w pkt. 1.1.3.2.
4.
Zamawiający prosi o uszczegółowienie odpowiedzi na pytanie nr 28 dotyczące przy-
jętej do wyceny konstrukcji nawierzchni dla dodatkowych jezdni bez mijanek. Dodatkowo
prosimy o potwierdzenie, że przyjęta do Oferty długość 4 km dodatkowych jezdni bez mija-
nek zapewnia
spełnienie wszystkich wymagań zamawiającego określonych w PFU. Zama-
wiający jednocześnie informuje, że dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren, należy
zaprojektować i wykonać w niezbędnym zakresie, łączna długość tych dróg podana w pkt
1.1.3.2 PFU jes
t wartością minimalną, w przypadku konieczności wykonania tych dróg o dłu-
gości przekraczającej minimum będzie się ona zawierać w Zaakceptowanej Kwocie Kontrak-
towej i Czasie na Ukończenie. Prosimy o wskazanie przyjętego do Oferty kosztu wykonania
1 km dodat
kowej jezdni bez mijanek dla poszczególnych rodzajów konstrukcji nawierzchni
opisanej w PFU w pkt. 1.1.3.2.
5.
Zamawiający prosi o uszczegółowienie odpowiedzi na pytanie nr 29 i wskazanie jakie
konkretnie szerokości oraz długości infrastruktury pieszo-rowerowej, infrastruktury dla rowe-
rzystów oraz infrastruktury dla pieszych zostały wkalkulowane do Oferty.
6.
W odpowiedzi na pytanie nr 30, w
ykonawca udzielił informacji, że w cenie Oferty
uwzględnił koszty wyburzenia budynków znajdujących się na danych działkach o danych
numerach. Prosimy o wyjaśnienie poz. 10 z tabeli, jakie działania wykonawca ujął w Ofercie
związane z kolizją inwestycji z kapliczką?
7.
W odpowiedzi na pytanie nr 34 w
ykonawca wypełnił tabelę z wykazem obiektów in-
żynierskich ujętych w cenie Oferty. Zamawiający w PFU w zakresie obiektu w poz. 24 dopu-
ścił wariantowanie typu obiektu na MS lub PS. Wykonawca natomiast określił ten typ jako
PD. Prosimy o wyjaśnienie.
8.
W odpowiedzi na pytanie nr 34 w
ykonawca wypełnił tabelę z wykazem obiektów in-
żynierskich ujętych w cenie Oferty. Zamawiający w PFU w zakresie obiektu z poz. 6 określił
minimalną szerokość obiektu odpowiadającą parametrom określonym w TOM-ie V SIWZ
Koncepcji Programowej. Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika przyjęta szerokość obiektu i
przedstawienie założeń projektowych do przedmiotowego obiektu.
9.
W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 34 prosimy o uszczegółowienie
odpowiedzi w zakresie potwierdzenia przez w
ykonawcę, że w cenie Oferty uwzględnił ryzyko

związane ze zmianą sposobu posadowienia obiektu inżynierskiego z bezpośredniego na
pośredni wynikającego, z lokalizacji przedmiotowego odcinka SI 9 w obrębie Karpat Fliszo-
wych, w obszarze o wyjątkowo skomplikowanej budowie geologicznej i dużym zróżnicowaniu
podłoża budowlanego w profilu zarówno pionowym jak i lateralnym o czym mowa m.in. w
pkt. 1.2. PFU.
10.
W odpowiedzi na pytanie nr 44 w
ykonawca przedstawił rozbicie cenowe pozycji III
Wykazu P
łatności wg. opracowanej przez zamawiającego tabeli. Prosimy o wyjaśnienie róż-
nicy względem kwoty podanej w Ofercie - Wykaz Płatności poz. III, a przedstawioną w od-
powiedzi na pytanie 44 w tabeli z rozbiciem cenowym.
11.
Zamawiający prosi o uszczegółowienie odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 44 poz.
4 tabeli Odwodnienie korpusu
drogowego, która została wyceniona na kwotę 2 374 414,59 zł
w zakresie przekazania szczegółowego rozbicia cenowego przedmiotowej pozycji. Prosimy o
informację czy w tej pozycji zawierają się wszystkie elementy służące odwodnieniu drogi.
Jeśli nie, prosimy o wskazanie jakie elementy służące odwodnieniu drogi nie zostały ujęte w
tej pozycji oraz o wskazanie, w której pozycji zostały one uwzględnione oraz wskazanie ich
kosztu.
12.
Zamawiający prosi o uszczegółowienie odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 44, 70
oraz 71 i przedstawienie szczegółowej kalkulacji ceny ujętej w Ofercie na wykonanie zgodnie
z wymaganiami PFU Obwodu Drogowego w Miejscu Piastowym.
13.
W odpowiedzi na pytanie nr 45 w
ykonawca poinformował, że cena jednostkowa wy-
konania wykopu dla gruntów skalistych wynosi 14 zł/m 3 . Prosimy o potwierdzenie, że wy-
mieniona cena jest prawidłowa niezależnie od zastosowanej technologii wykonania wykopu
w skale.
14.
Zamawiający prosi o uszczegółowienie odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 46 i
wskazanie ceny jednostkowej wykonania nasypu z gruntu z dokopu.
15.
Zamawiający prosi o uszczegółowienie odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 46 i
wskazanie ceny jednostkowej wykonania nasypu z gruntu z wykopu przy uwzględnieniu za-
biegów uszlachetniających.
16.
Zamawiający prosi uszczegółowienie odpowiedzi na pytanie nr 46 0 informację jaką
wartość (ilość kg x cena jednostkowa) stali wykonawca przyjął do wyceny.
17.
W odpowiedzi na pytanie nr 84 w
ykonawca potwierdził, że uwzględnił wszelkie koszty
wynikające z wykonania próbnych obciążeń obiektów wynikających z PFU oraz STWIORB.
Dodatkowo w odpowiedzi na pytanie w
ykonawca dołączył ofertę firmy Aspekt Laboratorium
Sp. z o.o. na podstawie której została sporządzona kalkulacja do ceny Oferty. Prosimy o wy-
jaśnianie czy w przypadku wyboru Państwa Oferty próbne obciążenia będzie wykonywała
zaprezentowana firma? Dodatkowo informujemy, że próbne obciążenie obiektów może być

wykonane wyłącznie przez jednostkę naukowo- badawczą spełniającą wymagania PFU i
STWIORB M.21.02.02.
W przypadku, gdy w
ykonawca w niżej określonym terminie nie złoży wyjaśnień lub jeżeli do-
konana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera ra-
żąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający odrzuci ofertę na pod-
stawie art
. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

Konsorcjum Aldesa udzieliło odpowiedzi w dniu 23 kwietnia 2021 r. przy czym objęło ją za-
strzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa z następującym uzasadnieniem:
Izba oceniła, że odwołujący cofnął zarzut dotyczący wadliwej oceny skuteczności zastrzeże-
nia tajemnicy przedsiębiorstwa i spóźnionego podjęcia decyzji o odtajnieniu, tym samym nie
celowe było przytoczenie argumentacji uzasadnienia skuteczności zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa. Izba ustaliła, że w sformułowanych zarzutach dotyczących naruszenia art.
89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy odwołujący nie wskazał jakie elementy ceny
skalkulowane przez przystępującego uznaje za rażąco zaniżone. Odwołujący wywodził rażą-
ce
zaniżenie z faktu znacznej rozbieżności pomiędzy cena oferty przystępującego, a ubrut-
towiona wartością szacunkową zamówienia, oraz wskazywał na brak możliwości meryto-
rycznego odniesienia się do wyjaśnień z uwagi na ich nieprzekazanie na datę wniesienia
od
wołania, z uwagi na brak upływu terminu na zaskarżenie czynności odtajnienia wyjaśnień.
Tym samym nie celowe stało się przytaczanie treści złożonych wyjaśnień, gdyż zarzuty do
tej treści się nie odnoszą. Izba uznała również za niecelowe przytaczanie treści wyjaśnień w
świetle postawionego zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z art. 87 ust.
1 ustawy, gdyż odwołujący w odwołaniu nie określił okoliczności faktycznych, w których upa-
truje się niezgodności treści oferty przystępującego z postanowieniami siwz, uczynił to dopie-
ro w piśmie datowanym na dzień 12 lipca 2021 r.
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zamawiający wezwał ponownie do złożenia wyjaśnień ceny w
przedmiocie:
W wyniku przeprowadzonej oceny udzielonych wyjaśnień złożonych w piśmie z dnia
26.03.2021 r. oraz w piśmie z dnia 23.04.2021 r., zamawiający w celu ustalenia, czy oferta
za
wiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się o uzupełnie-
nie i uszczegółowienie złożonych wyjaśnień w zakresie jak niżej:
W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi na pytanie nr 45 w piśmie z dnia 26.03.2021 oraz
na pytanie nr 13 w piśmie z dnia 23.04.2021 r. prosimy o wskazanie, jakie ilości wykopów (w
m 3 oraz udział % w stosunku do całości założonych wykopów) w skale zostały przyjęte do
of
erty w rozbiciu na poszczególne technologie ich wykonania (w tym za pomocą materiałów
wybuchowych -
WWIORB pkt. 5.4). Dodatkowo prosimy o przedstawienie szczegółowej kal-

kulacji ceny jednostkowej wykonania 1 m
3 wykopu w skale w podziale na wszystkie założo-
ne technologie wykonania.
W dniu 5 maja 2021 r. Konsorcjum Aldesa odpowiedziało na wezwanie zamawiającego za-
strzegając tajemnice przedsiębiorstwa.
Załączyło następujące pliki:
1._bornal_oferta_skaly_t-sig
2._dog-poland_oferta_skaly-sig
3._e-blast_oferta_skaly_t-sig
4_komatsu_oferta_sprzet_drogowy-sig
5._wirtgen_oferta_sprzet_drogowy-sig
Izba oceniła, , że odwołujący cofnął zarzut dotyczący wadliwej oceny skuteczności zastrze-
żenia tajemnicy przedsiębiorstwa i spóźnionego podjęcia decyzji o odtajnieniu, tym samym
nie celowe było przytoczenie argumentacji uzasadnienia skuteczności zastrzeżenia tajemni-
cy przedsiębiorstwa. Izba ustaliła, że w sformułowanych zarzutach dotyczących naruszenia
art. 89 ust. 1 pkt 4 w zwi
ązku z art. 90 ust. 3 ustawy odwołujący nie wskazał jakie elementy
ceny skalkulowane przez przystępującego uznaje za rażąco zaniżone. Odwołujący wywodził
rażące zaniżenie z faktu znacznej rozbieżności pomiędzy cena oferty przystępującego, a
ubruttowiona wa
rtością szacunkową zamówienia, oraz wskazywał na brak możliwości mery-
torycznego odniesienia się do wyjaśnień z uwagi na ich nieprzekazanie na datę wniesienia
odwołania, z uwagi na brak upływu terminu na zaskarżenie czynności odtajnienia wyjaśnień.
Tym samy
m nie celowe stało się przytaczanie treści złożonych wyjaśnień, gdyż zarzuty do
tej treści się nie odnoszą. Izba uznała również za niecelowe przytaczanie treści wyjaśnień w
świetle postawionego zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z art. 87 ust.
1 ustawy, gdyż odwołujący w odwołaniu nie określił okoliczności faktycznych, w których upa-
truje się niezgodności treści oferty przystępującego z postanowieniami siwz, uczynił to dopie-
ro w piśmie datowanym na dzień 12 lipca 2021 r.

W dniu 7 maja
2021 r. zamawiający wezwał Konsorcjum Aldesa w trybie art. 26 ust. 1 do
złożenia dokumentów, w tym:
c)
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-

czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów —
inne dokumenty (IDW, Rozdział 3, Formularz 3.4.);
W wykazie robót wykonawca wykazał:
Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o./Aldesa Constrrucciones S.A na rzecz Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rze-
szów „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Soko-
łów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna" W ramach zadania wykonano budowę drogi
klasy S o wartości robót 289.978.814,46 PLN brutto. Szczegóły w załączonej referencji co
daje kwotę netto 235.755.133,33 PLN zakończoną 31.08.2017
Przedstawił także referencje z dnia 9 marca 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad, Oddział w Rzeszowie zaświadcza, że wykonawca (Konsorcjum firm): Aldesa
Construcciones Polska Sp. z o.o. (ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa) - Lider i Aldesa Con-
strucciones S.A. (ul. Bahía de Pollensa 13, 28042 Madryt) — Partner, realizował zamówienie
p.n.: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Soko-
łów Małopolski Północ (bez węzła) — Stobierna”. Zakres zamówienia obejmował:
Kontynuację projektowania, po wcześniejszej analizie i dokonaniu optymalizacji dokumenta-
cji projektowej, zgodnie z wymaganiami programu funkcjonalno
— użytkowego (PFU) oraz
uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora wymaganych decyzji administracyjnych, w tym Ze-
zwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRlD).
2.
Wykonanie robót budowlanych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora decyzji na
użytkowanie.
Zakres robót obejmował w szczególności:
1.
Budowę odcinka drogi ekspresowej klasy S o długości 12,5 km.
2.
Budowę łącznika drogi ekspresowej S19 z istniejącą drogą krajową DK19 (droga kla-
sy G).
3.
Budowę węzła drogowego Sokołów Małopolski.
4.
Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową.
5.
Budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.
6.
Budowę 29 obiektów inżynierskich w tym wiadukt drogowy WD14 długości 150 m
oraz przejście dla dużych zwierząt 17WE nad drogą ekspresową.
7.
Budowę chodników i ścieżek rowerowych.
8.
Budowę dwóch wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.
9.
Budowę dwóch MOP-ów kategorii 1 (MOP Stobierna i MOP Nienadówka), w tym:
budynki WC, place zabaw i strefy rekreacyjne, miejsca do ważenia pojazdów, parkingi i drogi
manewrowe).
10.
Budowę systemu odwodnienia (m.in. rowy, kanalizacja deszczowa, urządzenia pod-
czyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie).

1 1 . Budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, przej-
ścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, zieleń, system odprowadzania wód opadowych,
zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspreso-
wej).
12.
Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspreso-
wej oraz MOP w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia
oczyszczające sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi.
13.
Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci infrastruktury podziemnej.
14.
Budowę oświetlenia drogowego.
15.
Oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
16.
Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowie-
nia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp
17.
Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników.
18.
Wykonanie pełnej rekultywacji terenów.
Zaakceptowana Kwota Ko
ntraktowa zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 289.978.814,46
PLN
brutto.
Kontrakt został zawarty w dniu 05.06.2014r.
Zasadnicze roboty budowlane dla drogi ekspresowej zostały zakończone w dniu
05.06.2017r. co zostało poświadczone przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia nr 1 z dnia
30.08.2017r., natomiast zasadnicze roboty budowlane dla łącznika drogi ekspresowej S19 z
istniejącą drogą krajową DK19 (droga klasy G) zostały zakończone w dniu 31 08.2017r., co
zostało poświadczone przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia nr 2 z dnia 31.08.2017r.
Na dzień wydania niniejszego dokumentu umowa znajduje się w Okresie Przeglądów i Rozli-
czenia Kontraktu a Wykonawca usuwa wady i drobne prace zaległe wykazane w Świadec-
twach Przejęcia.
Zaświadcza się. że zasadnicze roboty budowlane zostały wykonane należycie. zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Izba ustaliła, że przystępujący wykazał zadanie polegające na budowie drogi klasy S o war-
tości 289.978.814,46 PLN brutto zakończoną zgodnie z drugim świadectwem przejęcia 31
sierpnia 2017r., a więc w okresie mieszczącym się w reżimie czasowym zakreślonym przez
zamawiającego. Izba ustaliła, że przystępujący wykazał spełnianie warunku udziału w poste-
powaniu z rozdziału 7 pkt. 7.3 pkt. 3a dla części A.
W dniu 9 czerwca 2021 r. zamawiający dokonał odtajnienia wskazując, że:
W postępowaniu jako tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca Konsorcjum Aldesa zastrzegł:

1.
część II i część III pisma z dnia 26 marca 2021 r. zawierającego wyjaśnienia stano-
wiące odpowiedź na wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowa-
nej ceny w trybie art. 90 ust. 1
a pkt 1) i pkt 2) w związku z art. 90 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1
ustawy
wraz z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11a, 11b, 12 i 14 do tego pisma,
2.
część II pisma z dnia 23 kwietnia 2021 r. zawierającego wyjaśnienia stanowiące od-
powiedź na powtórne wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowa-
nej ceny w trybie art. 90 ust. 1
a pkt 1) i pkt 2) w związku z art. 90 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1
ustawy,
3.
część II pisma z dnia 5 maja 2021 r. zawierającego wyjaśnienia stanowiące odpo-
wiedź na powtórne wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej
ceny w trybie art. 90 ust. 1
a pkt 1) i pkt 2) w związku z art. 90 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 ustawy
wraz z załącznikami.
Wobec powyższego zamawiający odtajnił:
1.
część II i część III pisma z dnia 26 marca 2021 r. wraz z załącznikami nr 7, 8 i 14 do
pisma z wyłączeniem: załączników nr 1, 4, 5, 6, 11a, 11b i 12, nazw podwykonawców, któ-
rych
oferty stanowią załączniki nr 11a i 11b oraz nazw podwykonawców wymienionych w
załączniku nr 8, których oferty zostały objęte klauzulami poufności/tajemnicy,
2.
część II pisma z dnia 23 kwietnia 2021 r.,
3.
część II pisma z dnia z 5 maja 2021 r. z wyłączeniem: nazw podwykonawców oraz
załączników do pisma.
Pouczył o prawie wniesienia odwołania na czynność odtajnienia.
Przystępujący takiego odwołania nie wniósł.
Zamawiający udostępnił odtajnione dokumenty i odwołujący w dniu 5 lipca 2021 r. wniósł
odwołanie zarejestrowane pod sygn. akt KIO 2020/21.

Izba zważyła, co następuje:
Izba
stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 525
ust. 1- 3 ustawy.
Izba nie dopatrzyła się zaistnienia przesłanek z art. 528 ustawy, które skutkowałyby odrzu-
ceniem odwołania.
Izba
oceniła, że odwołujący wykazał istnienie przesłanki materialnoprawnej dopuszczalności
odwołania, o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 8 ust. 1 i 3 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy
przez
zaniechanie udostępnienia wyjaśnień złożonych przez wykonawcę Konsorcjum Aldesa
w terminie umożliwiającym wykonawcom skuteczne kwestionowanie wyboru oferty najko-
rzystniejszej

Zarzut został cofnięty na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postepowa-
nia. Zgodnie z art. 568 pkt. 1 ustawy Izba umarza postępowanie odwoławcze w przypadku
cofnięcia odwołania. Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy odwołanie można cofnąć do czasu za-
mknięcia rozprawy. W myśl ust. 2 tegoż artykułu odwołanie cofnięte nie wywołuje skutków
prawnych jakie ustawa wiąże z jego wniesieniem. Ustawodawca w art. 522 ust. 3 ustawy
wprost dopuścił możliwość cofnięcia poszczególnych zarzutów odwołania, a zatem do cof-
niętych zarzutów będzie miał tak samo zastosowanie art. 520 ust. 2 i art. 568 pkt 1 ustawy. Z
tych względów Izba w pkt. 1 sentencji odwołania umorzyła postepowanie w zakresie zarzutu
wycofanego.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy w zw. z art. 90 ust. 3
ustawy przez
wadliwe przeprowadzenie procedury wyjaśniającej, a w konsekwencji, zanie-
chanie zastosowania wskazanych przepisów i nieodrzucenie oferty wykonawcy Konsorcjum
Aldesa, podczas gdy wykonawca ten nie wykazał, że cena złożonej oferty nie jest ceną rażą-
co niską

Zarzut nie potwierdził się. Zamawiający zastosował prawidłowo procedurę wezwania z art.
90 ust. 1a ustawy ustalając, że zaoferowana przez przystępującego cena odbiega o ponad
30 % od wartości zamówienia powiększonej o VAT. Zamawiający wezwał w sposób bardzo
szczegółowy konstruując 93 pytania przystępującego i przystępujący złożył wyjaśnienia wraz
z dowodami odnosząc się do każdego z pytań. Następnie zamawiający dwukrotnie ponawiał
wezwanie doszczegóławiając elementy wyjaśnień i przystępujący każdorazowo składał wy-
jaśnienia odnosząc się do podnoszonych kwestii. Odwołujący nie uprawdopodobnił, że za
cenę oferty przyjętą przez przystępującego nie jest możliwe wykonanie przedmiotowego za-
mówienia. O ile zgodnie z art. 537 ustawy w przypadku dowodu, że oferta nie zawiera ceny
rażąco niskiej dowód ten obciąża przystępującego, o tyle Izba wielokrotnie w swoim orzecz-
nictwie podnosiła, że fakt odwróconego ciężaru dowodu nie zwalnia wykonawcy z obowiązku
uprawdopodobnienia swoich twierdzeń co do nierealności ceny, jak i przedstawienia kon-
kretnych okoliczności faktycznych, w których wykonawca odwołujący się upatruje braku moż-
liwości realizacji przedmiotowego zamówienia za zaoferowaną przez przystępującego cenę.
Tym samym odwołujący nie sprostał wymogom ustawowym związanym z rozkładem ciężaru
dowodu w postępowaniu odwoławczym opartym o zarzut rażąco niskiej ceny. Przeciwnie
skupił się tylko na rozbieżności pomiędzy szacunkiem zamawiającego, a ceną oferty, pod-
czas gdy jak słusznie zauważył zamawiający żadna z ofert nie odbiegała o więcej niż 30% od
średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, ani zastosowana przez zamawiającego
mediana nie wskazywał na takie rozbieżności w cenach, które powinny budzić wątpliwości

zamawiającego. Co więcej z wyjaśnień przystępującego wynika, że zaoferowana przez niego
cena nie odbiega od cen oferowanych przez różnych wykonawców z zamówieniach drogo-
wych w innych postepowaniach licząc według stawki za 1 km. Argumentacja odwołującego o
zaoferowaniu rozwiązań nieodpowiadających siwz które jednocześnie były rozwiązaniami
tańszymi również przez odwołującego nie została poparta jakimikolwiek dowodami, co do
wysokości ceny, które mogłyby mieć znaczenie dla oceny rażącego zaniżenia ceny. Słusznie
wskazał zamawiający, ze różnica w cenie pomiędzy odwołującym, a przystępującym to 27
mln, a z ewentualne niezgodności odwołujący wyszacował na około 3,6 mln. zł, co przy war-
tości całości ceny ofertowej ponad 365 mln zł. nie stanowi istotnego elementu składowego,
który przemawiałby za uwzględnieniem zarzutu.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 87 ust. 1
ustawy przez
wadliwe przeprowadzenie procedury wyjaśniającej, a w konsekwencji, zanie-
chanie zastosowania wskazanych przepisów i nieodrzucenie oferty wykonawcy Konsorcjum
Aldesa, podczas gdy wykonawca ten nie wykazał, że jego oferta odpowiada treści specyfika-
cj
i istotnych warunków zamówienia

Zarzut nie został przez odwołującego skonkretyzowany co do stanu faktycznego w odwoła-
niu. Odwołujący zarzut ten skonkretyzował dopiero w piśmie z dnia 12 lipca 2021 r. Jak Izba
wielokrotnie podkreśla w swoim orzecznictwie zarzutu nie stanowi wyłącznie podstawa
prawna
– czyli przepis ustawy, o wiele istotniejsze jest przytoczenie okoliczności faktycz-
nych, w których wykonawca upatruje naruszenia przez zamawiającego zarzutów ustawy. Co
więcej brak podstawy prawnej zarzutu nie jest przeszkodą dla oceny, że zarzut został w od-
wołaniu podniesiony, gdyż Izba będąc instytucją powołaną do oceny zgodności zachowań
zamawiającego z przepisami ustawy jest władna samodzielnie dokonać subsumpcji okolicz-
ności faktycznych pod normę prawną. Jednakże brak określenia okoliczności faktycznych
stanowiących postawę zarzutu uniemożliwia zakreślenie granic kognicji Izby, tym samym nie
może być zastępowany przez czynności Izby. Odwołujący w odwołaniu nie podał żadnych
okoliczności faktycznych stanowiących o tym, że treść oferty przystępującego nie odpowiada
treści dokumentacji zamówienia. Tym samym zarzut był jedynie zarzutem blankietowym.
Izba z mocy art. 555
ustawy nie może orzekać co do zarzutów niesformułowanych w odwo-
łania, tym samym próba wskazania stanu faktycznego zarzutu w dniu 12 lipca 2021 r. musia-
ła być przez Izbę oceniona jako spóźniona. Tym samym zarzut jako nie podniesiony nie mógł
podlegać merytorycznemu rozpoznaniu.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 26 ust. 3 ustawy w zw. z §2 ust. 4 pkt 1) Rozpo-
rządzenia ws. dokumentów przez zaniechanie wezwania Konsorcjum Aldesa do uzupełnie-

nia złożonego wraz z ofertą „Wykazu robót” o inną (nową) robotę budowlaną spełniającą
warunek określony w Rozdziale 7 ust. 7.2. pkt 3 a) SIWZ dla Części A, tj. zakończonego w
okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub
przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP dwujezdniowa o wartości robót co
najmniej 200 mln PLN netto

Zarzut nie potwierdził się. Izba ustaliła, że zamawiający określił minimalną klasę drogi/ulicy
jako GP dwujezdniowa i nie odniósł przymiotnika „dwujezdniowa” dla rodzaju obiektu budow-
lanego, ale właśnie do klasy drogi. Tym samym skoro droga klasy S jest niewątpliwie klasą
wyższą niż klasa GP dwujezdniowa, to przystępujący wykazał spełnianie warunku udziału w
postępowaniu, a zamawiający prawidłowo ocenił, że przystępujący spełnia warunek udziału
w postępowaniu. Tym samym zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 553 zdanie 1 i art.
568 pkt. 1 ustawy.

Z mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo zamówień Publicznych Izba zastosowała przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Izba ustaliła, że właściwym dla
rozpoznania skargi na przedmiotowe orzeczenie będzie Sąd Okręgowy w Warszawie, a ter-
min na wniesienie skargi wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 1 cyt.
rozporządzenia obciążając kosztami uiszczonego wpisu odwołującego i zasądzając od
odwołującego na rzecz zamawiającego zwrot kosztów postępowania obejmujących wydatki
pełnomocnika w maksymalnej dopuszczonej wysokości tj. 3 600zł., zgodnie ze złożoną
fakturą.Przewodniczący: ………………………………….
Członkowie: …………………………………..

…………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie