eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1816/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-23
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1816/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 23 lipca 2021 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
18 czerwca 2021 r. przez wykonawc
ę Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14; 35-322
Rzeszów,
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Uniwersyteckie Centrum
Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B; 81-519 Gdynia,

przy udziale wykonawcy CompuGroup Medical Polska sp. z o.o., ul. Do Dysa 9; 20-149
Lublin,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie
zamawiającego,

postanawia:
1. U
marza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje z
wrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14; 35-
322 Rzeszów,
kwoty 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% kwoty uiszczonego
wpisu.

Stosownie
do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

………………………

sygn. akt KIO 1816/21
U z a s a d n i e n i e

Przed otwarciem rozprawy,
oświadczeniem złożonym pismem z 22 lipca 2021 r.
odwołujący wykonawca Asseco Poland S.A., cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Izby
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej,
pn. „Wdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny
w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

”.
Izba na podstawie art. 520 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), (dalej
„ustawa Pzp”), umorzyła postępowanie
odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 553 zd. 2 ustawy Pzp.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy Pzp oraz § 9 ust.
1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r. poz. 2437), z którego
wynika, że w sytuacji cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia
z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu. W takim przy
padku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Przewodniczący:
…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie