eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1813/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-19
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1813/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lipca 2021 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 czerwca 2021 roku przez
wykonawc
ę Centrum Hydrauliki DOH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bytomiu
(Odwołujący)

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Polską Grupę Górniczą Spółkę
Ak
cyjną z siedzibą w Katowicach

przy udziale wykonawcy
MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Mikołowie,
zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego


orzeka:

1.
Oddala odwołanie w całości;

2.
Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - Centrum Hydrauliki DOH Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu i:


2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - Centrum Hydrauliki
DOH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu
tytułem
wpisu od odwołania;

2.2.
zasądza od zasądza od Odwołującego – Centrum Hydrauliki DOH Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu
na rzecz

Zamawiającego Polskiej Grupy Górniczej Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Katowicach

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzech tysięcy sześciuset złotych
00/100 groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 r., poz. 2019 ze zmianami) na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

……………………………


Sygn. akt KIO 1813/21
UZASADNIENIE


Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę układów
sterujących hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo -
Produkcyjny - nr grupy 295-27-
17 ” prowadzi Zamawiający - Polska Grupa Górnicza Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Numer ogłoszenia o zamówienia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej: 119069-2021-PL z dnia 09 marca 2021 roku.

W dniu 18 czerwca 2021 roku do Prezes K
rajowej Izby Odwoławczej w Warszawie,
na podstawie art. 513 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm., dalej: „ ustawa Pzp”) odwołanie złożył wykonawca
Centrum Hydrauliki DOH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu,
dalej jako „Odwołujący”.
Odwołanie złożono wobec niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego w postępowaniu, oraz zaniechania przez Zamawiającego czynności, do
której był zobowiązany na podstawie przepisów ustawy, czyli:

Zaproszenia do aukcji elektronicznej z dnia 08 czerwca 2021 roku obejmujące
odrzucenie oferty Odwołującego;

Zaniechanie odrzucenia przez Zamawiającego oferty wykonawcy MAS spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie (dalej jako „MAS”), pomimo
istnienia przesłanek odrzucenia tej oferty.
Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej nosi datę 08 czerwca 2021 roku
i zostało ogłoszone za pośrednictwem zakupowej platformy elektronicznej, z której korzysta
Zamawiający. Termin na wniesienie odwołania został zachowany, kopia odwołania została
prawidłowo przekazana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na
rachunek UZP.

Odwołujący podniósł, że złożył ofertę w postępowaniu. Nieuzasadnione i niezasadne
odrzucenie jego oferty pozbawia go możliwości pozyskania zamówienia. W wypadku
uwzględnienia odwołania, a następnie dopuszczenia Odwołującego do udziału w aukcji,
Odwołujący odzyska szansę na pozyskanie zamówienia w wyniku postąpień w aukcji.
Szansa na po
zyskanie zamówienia ulegnie wydatnemu zwiększeniu w sytuacji, gdy
w wyniku ponownej oceny ofert zostanie odrzucona oferta MAS. Odwołujący ma interes
w uzyskaniu zamówienia, jednocześnie zaś w wyniku opisanej czynności i zaniechania
Zamawiającego naruszających przepisy ustawy może ponieść szkodę polegającą na utracie
zysku wynikającego z pozyskania i realizacji przedmiotowego zamówienia.
Odwołujący zarzucał naruszenie:

I.
Zaproszenie do udziału w aukcji z dnia 18 czerwca 2021 roku - odrzucenie oferty
Odwo
łującego
A.
naruszenie art. 232 ust. 1 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c); art. 107 ust. 4 oraz
art. 16 pkt 2 i art. 18 ust. 1 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne oraz uzasadnione
w sposób rażąco sprzeczny z zasadą przejrzystości i jawności odrzucenie oferty
Odwołującego, który nie dokonał niedozwolonych zmian czy uzupełnień przedmiotowych
środków dowodowych.
II.
Zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy MAS

B.
naruszenie art. 232 ust. 1 oraz 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy MAS oraz dopuszczenie go do aukcji elektronicznej pomimo
tego, że wykonawca ten przedłożył ofertę niezgodną z warunkami zamówienia - niezgodną
z przedmiotem zamówienia w zakresie co najmniej pkt. C.3.c) załącznika nr 1 do SWZ oraz
pkt. B.1.2.
c) załącznika nr 1 do SWZ.
Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie Zamawiającemu:

unieważnienie czynności zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej z dnia
08 czerwca 2021 roku oraz aukcji elektronicznej z dnia 11 czerwca 2021 roku;


unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego;

dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert;

odrzucenia oferty MAS jako oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji
warunków zamówienia (dalej jako „SWZ”);

unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli nastąpi to po
wniesieniu odwołania.
W uzasadnieniu zarzutów odwołania podniesiono, że Zamawiający wskazał wymogi
co do przedmiotu zamówienia zasadniczo w treści Załącznika nr 1 do SWZ -
„SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”.
W treści pkt. C.3.c) załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wskazał: „W przypadku
Wykonawcy oferującego certyfikowane układy hydrauliczne wyprodukowane wg własnych
schematów hydraulicznych, zgodne z zapisami SWZ oraz normami, wymagane jest: (...)
c) deklaracja spełnienia parametrów technicznych zaworu szybko-upustowego DN 19
zabezpieczającego stojak hydrauliczny zgodnie ze wzorem deklaracji stanowiącym załącznik
Nr 12 do SWZ”

W treści pkt. B.1.2.c) załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wskazał: „1.Wymagania
prawne -
przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania (...) 2) Norm: (...)
c) PN-G- 32000:2011 -
Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne — Złącza wtykowe —
Wymagania.”


W postępowaniu złożono łącznie 4 (cztery) oferty, w tym oferty Odwołującego oraz
MAS.

W załączonej do oferty MAS Deklaracji do zaworu upustowego DN19 (strona nr 23
oferty) potwierdzone są następujące wartości:

pr=43 MPa,


dla 1,2Pr = 51,6 MPa przepływ potwierdzony 416 1/min

dla 64
MPa przepływ potwierdzony 654 l/min.
Tymczasem z innego przedmiotowego środka dowodowego złożonego wraz z ofertą
(chodzi o dokument wskazany w treści pkt. C.3.d) Załącznika nr 1 do SWZ, tj. o „analityczną
charakterystykę p=f(Q) zaworu szybko-upustowego DN 19 w stojaku hydraulicznym w formie
wykresu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 13 do SWZ” - strony nr 24-25 oferty
MAS), będącego przy tym integralną częścią deklaracji oraz stanowiących podstawę do
deklarowania powyżej wskazanych wartości wynika, że:

pomiar zamiast od deklarowanego i wymaganego przez postanowienia SWZ
ciśnienia 1,2 Pr=51,6 MPa rozpoczyna się do ciśnienia ok 53 MPa, dla którego osiąga
przepływ ok 416 l/min.

pomiar powinien zakończyć się na deklarowanym i wymaganym przez postanowienia
SWZ ciśnieniu 64 MPa, a kończy się na ciśnieniu ok 63,5 MPa, dla którego osiąga przepływ
ok 654 l/min.

Na stronie 28 DTR ST422-20/24-
DTR (strona 59 oferty MAS) dla podwójnego zaworu
sterowanego DN 10 08.02.210.262 deklarowanym w tabeli ciśnieniem roboczym jest 550 bar,
natomiast na
tabliczce oferowanego bloku widnieje wartość ciśnienia 360 bar.
Na stronie 26 DTR ST422-20/24-DTR (strona 57 oferty MAS) dla zaworu zwrotnego
sterowanego DN 12 zadeklarowano, że jest to zawór o numerze 08.01.221.317, tymczasem
na tabliczce oferowanego bloku widnieje numer 08.01.202.300. Ponadto zadeklarowane dla
zaworu zwrotnego sterowanego DN 12 nominalne ciśnienie pracy wynosi 550 bar.
W stanowiącej załącznik do oferty MAS DTR ST422-20/24-DTR w p. 2.1 na str. 6
zadeklarowana została szczególna zgodność z normą PN-G-32000:2011.
Zamawiający pierwotnie, w dniu 04 maja 2021 roku, zaprosił do udziału w aukcji
wszystkich wykonawców składających oferty.
Odwołujący kilkukrotnie poinformował Zamawiającego o dostrzeżonych wadach oferty
wykonawcy MAS, wskazując na opisane powyżej uchybienia i niezgodności w treści jego
oferty. Powyższe pisma spowodowały odwołanie aukcji elektronicznej, ale jak się okazało -
nie stanowiły dla Zamawiającego podstawy do odrzucenia oferty MAS.

Dość nieoczekiwanie tymczasem Zamawiający postanowił - w ramach ponownej
czynności zaproszenia do aukcji - odrzucić ofertę Odwołującego. W nad wyraz lakonicznym
uzasadnieniu odrzucenia Zamawiający wskazał:
„Do udziału w aukcji elektronicznej nie zostanie zaproszony Wykonawca, którego oferta
została odrzucona, tj. Centrum Hydrauliki DOH Sp. z o.o. 41-906 Bytom, ul. Konstytucji 148.
Uzasadnienie:


Zamawiający odrzuca ofertę w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) PZP. Wykonawca na
skutek wezwań do wyjaśnień z art. 107 ust 4 PZP dokonał zmian i poprawek w zakresie
środków przedmiotowych”.

Zarzuty I. Zarzut I.A

Zgodnie z treścią art. 232 ust. 1 Pzp: „Zamawiający zaprasza do udziału w aukcji
elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu, przy użyciu połączeń elektronicznych wskazanych w zaproszeniu.”
Analogiczne
w brzmieniu postanowienie ujęto w treści Rozdziału XVI.2 SWZ.
W ocenie Odwołującego złożona przez niego oferta nie podlegała odrzuceniu,
co sprawia, że Odwołujący winien zostać dopuszczony do udziału w aukcji elektronicznej.
Odrzucenie oferty w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) PZP jest niezasadne.
Pismami z dnia 6 maja 2021 roku oraz z dnia 14 maja 2021 roku Odwołujący złożył
wyjaśnienia - za każdym razem na wezwanie Zamawiającego - do przedłożonych wraz
z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Pisma te w żaden sposób nie spowodowały
zmian i poprawek w zakresie przedmiotu oferty. Przedłożone wraz z ofertą przedmiotowe
środki dowodowe nie zawierały błędów ani też w żadnym zakresie nie wskazywały na
niezgodność złożonej oferty z warunkami zamówienia, a w szczególności Załącznika nr 1 do
SWZ.

Zamawiający początkowo uznał przedłożone przedmiotowe środki dowodowe za
prawidłowe i wystarczające, dopuszczając Odwołującego do udziału w aukcji. Dopiero
korespondencja kierowana zapewne przez podmioty konkurujące z Odwołującym wzbudziła
u niego wątpliwości, które Odwołujący starał się wyjaśnić, przedstawiając dodatkowe
informacje, w rzeczywistości sięgające ponad wymogi ujęte w treści SWZ.
Zgodnie
z treścią 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (...)
2) została złożona przez wykonawcę: c) który nie złożył w przewidzianym terminie
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego,
potwierdz
ających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub
oświadczeń”.


Stosownie do przepisu art. 107 ust. 4 Pzp:
„Zamawiający może żądać od
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.”

Zamawiający ma ponadto następujące uprawnienie wyrażone w treści przepisu art.
107 ust. 2 Pzp:
„Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu
o zamówieniu łub dokumentach zamówienia.”

Do wyjaśnień z dnia 6 maja 2021 roku Odwołujący dołączył dodatkowe rzuty dla
bloku zaworowego pojed
ynczego DN 12 typ 2010 0312 0506, które nie zostały ujęte w

ofercie do postępowania przetargowego.
W odpowiedzi na powyższe pismo Zamawiający wezwał Odwołującego do dalszych
wyjaśnień, w szczególności dotyczących przedłożonego, uzupełnionego o dodatkowe rzuty
rysunku.

Do wyjaśnień z dnia 14 maja 2021 roku Odwołujący załączył jeden z przedmiotowych
środków dowodowych (dokumentację techniczno-ruchową) ze skorygowanym opisem
wymiarów, który był nieprawidłowy wskutek omyłki pisarskiej.
Odwołujący nie zmienił typu oferowanego bloku. Zarówno w złożonej ofercie, jak
i późniejszych wyjaśnieniach Odwołujący oferuje ten sam blok, czyli blok zaworowy
pojedynczy DN 12 typu 2010 0312 0506. Uzupełnione rzuty rysunku nie zostały stworzone
w toku postępowania, ale występują w dokumentacji podzespołu od procesu jego certyfikacji.
Zamawiający uznał, że przedłożona oferta spełnia jego wymagania ujęte w treści
SWZ, a w szczególności opisie przedmiotu zamówienia, a Zamawiający jedynie uznał za
niedopuszczalne uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych o informacje, których
udzielenia sam się domagał. Niezależnie od tego, Odwołujący - w myśl treści dokonanego
przez Zamawiającego zastrzeżenia - i tak mógłby uzupełnić i poprawić przedmiotowe środki
dowodowe.

D
ecyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty Odwołującego jest niezrozumiała.
Odwołujący nie dopuścił się zaniechań czy działań opisanych w treści art. 226 ust. 1 pkt 2 lit.
c Pzp. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do wzywania do uzupełnienia przedmiotowych
środków dowodowych, więc gdyby uważał przedłożone wraz z ofertą za niepełne, winien
wezwać o ich uzupełnienie. Starania Odwołującego, by wyjaśnić kwestię, które nastąpiłyby
również (i to w znacznie szerszej wersji) w następstwie wezwania opisanego w treści art. 107
ust. 2 pz
p, zostały potraktowane w sposób surowy, nieadekwatny zupełnie do sytuacji
formalnoprawnej postępowania.

Odwołujący zauważył także. że treści uzasadnienia czynności odrzucenia została
przez Zamawiającego potraktowana w sposób wysoce nonszalancki. Uzasadnienie

obejmujące dwa wiersze tekstu wydaje się być co najwyżej substytutem uzasadnienia i jest
dalece niewystarczająca. Odwołujący ma świadomość odrębności zasad rządzących aukcją
elektroniczną oraz brak wśród obligatoryjnych składników zawiadomienia (podobnie jak w
poprzednim stanie prawnym) uzasadnienia odrzucenia ofert, ale w przedmiotowej sytuacji
rzeczywista obrona przed zarzutami Zamawiającego staje się wysoce utrudniona.

Zdaniem Odwołującego w postępowaniu nastąpiło poważne naruszenie zasad
jawności i przejrzystości, co przekłada się dodatkowo na wadliwość zaskarżonej czynności
odrzucenia oferty Odwołującego.

W ocenie Odwołującego treść uzasadnienia powoduje wadliwość czynności w świetle
zasad określonych w treści art. 16 pkt 2 oraz art. 18 ust. 1 pzp.
II. Zarzut II.B

Stosownie do treści art. 226 ust. 1 pkt 5 pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (...)
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”
Ponadto Zamawiający zaprasza do
udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu, przy użyciu połączeń elektronicznych wskazanych
w zaproszeniu.

W treści pkt. C.3.c) Załącznika nr 1 do SWZ, wśród wymaganych przedmiotowych
środków dowodowych do złożenia wraz z ofertą, Zamawiający oczekiwał złożenia
dokumentu
„deklaracja spełnienia parametrów technicznych zaworu szybko-upustowego DN
19 zabezpieczającego stojak hydrauliczny zgodnie ze wzorem deklaracji stanowiącym
załącznik Nr 12 do SWZ”.


W załączonej do oferty MAS Deklaracji do zaworu upustowego DN 19 (strona nr 23
oferty) potwierdzone są następujące wartości:

p
r
=43 MPa,


dla 1,2Pr = 51,6 MPa przepływ potwierdzony 416 l/min

dla 64 MPa przepływ potwierdzony 654 l/min.

Tymczasem z innego przedmiotowego środka dowodowego przedłożonego wraz
z ofertą (dokument wskazany w treści pkt. C.3.d) Załącznika nr 1 do SWZ, tj. o „analityczną
charakterystykę p=f(Q) zaworu szybko-upustowego DN19 w stojaku hydraulicznym w formie
wykresu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 13 do SWZ”
- strony nr 24-25 oferty
MAS), będącego przy tym integralną częścią deklaracji oraz stanowiących podstawę do
deklarowania powyżej wskazanych wartości wynika, że:

pomiar zamiast od deklarowanego i wymaganego przez postanowienia SWZ
ciśnienia 1,2Pr=51,6 MPa rozpoczyna się do ciśnienia ok 53Mpa, dla którego osiąga
przepływ ok 416 l/min.

• pomiar powinien zakończyć się na deklarowanym i wymaganym przez postanowienia SWZ
ciśnieniu 64Mpa, a kończy się na ciśnieniu ok 63,5 Mpa, dla którego osiąga przepływ ok 654
l/min.

Również i dokumenty przesłane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego za
pismem z dnia 24 maja 2021 ani trochę nie mogą zmienić powyższej oceny. Deklarowane na
potrzeby postępowania wartości nie mają żadnego umocowania w badaniach, gdyż są poza
zakre
sami wartości przedstawionych na wykresach będących integralną częścią
dokumentacji. Wewnętrzna sprzeczność skutkuje całkowitą nieważnością deklaracji, co jest
podstawą do nieuznania powyższej deklaracji za przedmiotowy środek dowodowy w
postępowaniu oraz wyłącza możliwość przyjęcia go przez Zamawiającego jako dowód
spełnienia przez oferowane przez MAS dostawy wymogów Zamawiającego. Przedmiotowe
środki dowodowe złożone wraz z ofertą MAS nie tylko nie potwierdzają spełnienia przez
oferowane urządzenia wymogów, ale wręcz temu przeczą.

W treści Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(p.B.1.2.c) -
Zamawiający wymagał spełnienia warunków normy PN-G-32000:2011 -
Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne - Złącza wtykowe - Wymagania, gdzie w p. 1 dla
standardowego złącza STECKO DN 10 maksymalnym ciśnieniem pracy jest 530 bar (53MPa)
a dla standardowego złącza STECKO DN 12 maksymalnym ciśnieniem pracy jest 500 bar
(50MPa).

Wykonawca MAS w treści DTR ST422-20/24-DTR na str. 6 w p. 2.1 oraz
w certyfikacie nr 1933/21/TLO dotyczącym hydraulicznego układu sterowania do obudów
zmechanizowanych wg dokumentacji ST422-20/24-
DTR deklaruje szczególną zgodność
z normą PN-G- 32000:2011.

Tymczasem w treści DTR ST422-20/24-DTR będącej integralną częścią oferty:
-
dla zaworów zwrotnych sterowanych (bloków zaworowych) z przyłączami STECKO
DN10 oraz DN12 na stronie 26 deklaruje maksymalne ciśnienie pracy 550bar (55MPa);
-
dla zaworów zwrotnych sterowanych (bloków zaworowych) z przyłączami STECKO
DN10 na str
onach 28, 29, 30 deklaruje maksymalne ciśnienie pracy 550bar (55MPa).

W piśmie skierowanym dnia 24 maja 2021 roku do Zamawiającego dla bloku
podwójnego o przyłączach STECKO DN10 08.02.210.262 wykonawca MAS przywołuje
certyfikat o numerze 1865/20/3101 wraz ze sprawozdaniem z oceny nr 045/20/3101,
w którym deklarowanym maksymalnym ciśnieniem roboczym jest 55MPa, co potwierdza
niezgodność z wymaganą przez Zamawiającego normą PN-G-32000:2011 oraz skutkuje
nieważnością certyfikatu nr 1933/21/TLO dotyczącego hydraulicznego układu sterowania do
obudów zmechanizowanych wg dokumentacji ST422-20/24-DTR. Powyższe niezgodności
w skrajnych przypadkach mogą zagrozić bezpieczeństwu użytkowania przedmiotowego

układu sterowania hydraulicznego ze względu na możliwość przekroczenia maksymalnych
wartości ciśnienia pracy złącz określonych w normie PN-G-32000:2011.

Zdaniem Odwołującego mamy do czynienia z wadliwością oferty MAS w ramach
przedmiotowych środków dowodowych, która wprost wskazuje na brak spełnienia przez
oferowan
e wyroby wymogów Zamawiającego. W takiej sytuacji obowiązkiem Zamawiającego
było odrzucenie oferty tego wykonawcy i niedopuszczenie go do aukcji elektronicznej.

Mając na uwadze powyższe Odwołujący wnosił, jak na wstępie.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udz
iałem Stron i Uczestnika postępowania
odwoławczego, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz
oświadczeń i stanowisk Stron i Uczestnika postępowania, Krajowa Izba Odwoławcza
ustaliła i zważyła, co następuje:


Izba ustaliła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem
odwołania, odwołanie nie zawierało braków formalnych i mogło zostać rozpoznane
merytorycznie.

Izba uznała, iż Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość
poniesienia szkody
w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawne przesłanki dopuszczalności odwołania,
o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłoszenie przystąpienia
złożył wykonawca MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie.
Przystąpienie spełniało wymogi formalne. Izba potwierdziła jego skuteczność.

Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której przedstawił
argumentację przemawiającą w jego ocenie za oddaleniem odwołania w całości.

Na podstawie przekazanej przez Zamawiającego na nośniku elektronicznym
dokumentacji postępowania Izba ustaliła, że Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą
przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w Załączniku Nr 1 do SWZ.
Przedmiotowe środki dowodowe wymagane były w celu potwierdzenia spełnienia przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
1.
Wykaz parametrów techniczno-użytkowych – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ.

2.
Zestawienie materiałów nierdzewnych użytych do produkcji wkładów sterowników
hydraulicznych (rozdzielaczy, bloków zaworowych), zaworów upustowych, zaworów
zwrotnych, zaworów odcinających zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ.
3.
W przypadku Wykonawcy oferującego certyfikowane układy hydrauliczne
wyprodukowane wg własnych schematów hydraulicznych, zgodne z zapisami SWZ oraz
normami, wymagane jest:
a) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane układy są nowymi, certyfikowanymi układami
hydraulicznymi zgodnymi z zapisami SWZ oraz normami -
zgodnie ze wzorem oświadczenia
stanowiącym załącznik Nr 1a do SWZ,
b) oświadczenie Producenta certyfikowanych układów hydraulicznych zgodnych z zapisami
SWZ oraz normami potwierdzające równoważność produkowanych układów z układami
hydraulicznymi ujętymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia - zgodnie ze wzorem
oświadczenia stanowiącym załącznik Nr 1b do SWZ,
c) deklaracja spełnienia parametrów technicznych zaworu szybko-upustowego DN19
zabezpieczającego stojak hydrauliczny zgodnie ze wzorem deklaracji stanowiącym załącznik
Nr 12 do SWZ,
d) analityczną charakterystykę p=f(Q) zaworu szybko-upustowego DN19 w stojaku
hydraulicznym w formie wykresu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 13 do SWZ,
e) in
strukcja (użytkowania, stosowania), która prócz podstawowych informacji powinna
posiadać schemat oferowanych układów wraz z wykazem podzespołów oraz rysunki
przedstawiające sposób podłączenia elementów hydraulicznych bez dodatkowych
adapterów do stojaka wg załącznika nr 10 do SWZ,
4.
W każdym przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca nie będący producentem:
a) oświadczenie Producenta oferowanych układów o zapewnieniu dostaw oferowanych
układów hydraulicznych w okresie nie krótszym niż okres trwania umowy - zgodnie ze
wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1c do SWZ.
UWAGA:

a) Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań
przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu
składania ofert.


b)
W
przypa
dku
braku
ważności
złożonego
wraz
z
ofertą
certyfikatu/dopuszczenia/innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań
przedmiotowych na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: clm.katowice@pgg.pl oraz k.w.@pgg.pl
bądź poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie w określonym przez
Zamawiającego terminie aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny


dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument
musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.


c) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił
ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył
certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań
przedmiotowych zgodnie z pk
t. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art.
98 ust. 6 pkt. 3) ustawy, według treści którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz
z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Dnia 21 kwietnia 2021 roku Zamawiający wezwał Odwołującego, w trybie art. 107 ust.
2 ustawy Pzp do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, wskazując, że zgodnie
z załącznikiem nr 10 do SWZ (załącznik nr 1 cześć C pkt 3 lit e) w przypadku wykonawcy
oferującego certyfikowane układy hydrauliczne wyprodukowane według własnych
schematów Zamawiający wymagał dołączenia instrukcji użytkowania, która oprócz
podstawowych informacji powinna posiadać schemat oferowanych urządzeń wraz
z wykazem podzespołów oraz rysunki przedstawiające sposób podłączenia elementów
hydraulicznych bez dodatkowych adapterów do stojaka według załącznika nr 10.

Odwołujący złożył uzupełniony załącznik nr 10 zawierający schematy, wskazując, że
połączenie ze stojakiem nastąpi za pomocą złączki wtykowej DN 12. Mocowanie śrubą,
podkładą, nakrętką M10.

W dniu 6 maja 2021 roku, Zamawiający, w trybie art. 107 ust. 4 ustawy Pzp, wezwał
O
dwołującego do wyjaśnienia treści uzupełnionego przedmiotowego środka dowodowego.
Zgodnie z
Załącznikiem nr 10 Wykonawca przedstawił blok o grubości 38 mm. Odległość
między osią otworu zasilającego stecko 12 w stojaku a blachą mocującą blok wynosi 23 mm
w
edług przedstawionego przez Wykonawcę załącznika. Powyższe wskazuje na konieczność
zastosowania bloku o grubości 44 mm, aby zamontować blok bez dodatkowych adapterów.
Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 część B pkt 2 ppkt 6 do SWZ wymagano by zawór
pojedync
zy stojakowy był zamontowany do stojaka o nr ZRP.149.13.00 bez dodatkowych
adapterów.

Odwołujący w ramach wyjaśnień złożył ponownie załącznik nr 10 rozbudowany
o dodatkowe rzuty bloku zaworowego.

Wszyscy wykonawcy otrzymali zaproszenie do udziału w aukcji. Następnie
zaproszenie to zostało przez Zamawiającego unieważnione.

W dniu
10 maja 2021 roku Zamawiający ponownie w trybie art. 107 ust. 4 ustawy Pzp
wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień. W wezwaniu wskazano, że załącznik nr 10 do
SWZ i rozbi
eżności wymiarowej między rysunkiem na stronie 36 oferty a treścią wyjaśnień
z 5 maja 2021 roku. Kolejną okolicznością wymagającą wyjaśnienia było złożenie
Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej i wynikającej z niej różnicy w rysunku rozdzielacza 4/3
drogoweg
o RH2 między stroną 30 a 34 dokumentacji przesłanej z ofertą.
Odwołujący złożył wyjaśnienia, w których wskazał, że zaistniałe rozbieżności
wymiarowe pomiędzy rysunkami uzupełnionymi na wezwanie w ramach załącznika nr 10 do
SWZ a stroną 36 DTR załączonej do oferty, są wynikiem oczywistej pomyłki pisarskiej.
Wykonawca załączył do złożonego wyjaśnienia poprawioną DTR.
W odniesieniu do pytania nr 2 Odwołujący wyjaśnił, że różnice w rysunkach 4/3
drogowego rozdzielacza RH2 (
przedmiotem różnic jest dźwignia sterująca) wynikają z faktu
iż wykonawca posiada w swoim zakresie produkcji kilka rodzajów zakończeń dźwigni
wynikające z różnic technologicznych ich wykonania. Rozwiązania te funkcjonalnie są
tożsame ze sobą, kształt zakończenia dźwigni nie ma żadnego znaczenia dla
funkcjonowania rozdzielacza
sterującego zgodnie z jego przeznaczenie oraz zamienności
tak całych rozdzielaczy jak i wykorzystania dźwigni jako części zamiennych do wszystkich
oferowanych rozdzielaczy sterujących. Oferowane rozdzielacze są rozdzielaczami
certyfikowanymi natomiast kształt zakończenia dźwigni jako taki nie podlega certyfikacji.

Zamawiający w dniu 19 maja 2021 roku wezwał Wykonawcę MAS do złożenia
wyjaśnień w zakresie zarzutów będących podstawą odwołania.

Wykonawca MAS w odniesieniu do
pytania nr 1 Zamawiającego przesyłał wykres
w wyższej rozdzielczości, ponadto podał, że wartości przepływu dla konkretnych ciśnień
wymaganych przez Zamawiającego zawiera tabela załącznika 12 umieszczona na stronie 23
oferty. Zgodnie z wymaganiami jest to dokument wydany
przez notyfikowaną jednostkę
certyfikującą.
W odniesieniu do p
ytania nr 2 Zamawiającego MAS poinformował, że oznaczenie na
korpusie bloku jest tylko i wyłącznie oznaczeniem przykładowym nie odnoszącym się do
konkretnego wyrobu, a jedynie p
okazaniem sposobu oznaczania. Właściwe ciśnienie jest
wpisane
w tabeli wyrobu znajdującej się w ofercie na str. 59. Ponadto załączono certyfikat na
podwójne zawory zwrotne sterowane ciśnieniem o numerze 1865/20/3101 wraz ze
sprawozdaniem z oceny nr 045/20/3101
dotyczącym tegoż wyrobu. W powyższym
sprawozdaniu na str. 2 pkt
1 „Specyfikacja Wyrobu” organ certyfikujący jasno podaje, iż dla
powyższego wyrobu maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi 55 MPa.

Powyższy wyrób również jest wymieniony w załączniku nr 1 do przywołanego sprawozdania
na str. 8.
Przesłano rysunek bloku 08.02.210.262 z uaktualnionym oznaczeniem.
W
przypadku pytania nr 3 MAS wskazało, że oznaczenie na korpusie bloku jest tylko
i wyłącznie oznaczeniem przykładowym nie odnoszącym się do konkretnego wyrobu,
a jedynie wskazaniem sposobu oznaczania. W sposób oczywisty można to w przytoczonym
oznaczeniu zobaczyć, gdyż data umieszczona na powyższym oznaczeniu nie jest tożsama
z datą złożenia oferty. Właściwy jest numer 08.01.221.317 przywołany w każdym elemencie
złożonej do oferty dokumentacji tj.
- str. 2 dokumentacji techniczno-ruchowej -
spis treści pkt. 6 – katalog części
- str. 19 dokumentacji techniczno-ruchowej -
wykaz elementów – układ hydrauliczny
sekcji liniowej , poz. 6
- str. 21 dokumentacji techniczno-ruchowej -
wykaz elementów – układ hydrauliczny
sekcji skrajnej , poz. 6
- str. 26 dokumentacji techniczno-ruchowej pkt. 6.1.5. - nazwa i numer wyrobu
- str. 26 dokumentacji techniczno-ruchowej -
opis pod załączonymi rysunkami
technicznymi wyrobu.
MAS przesłał rysunek bloku 08.01.221.317 z uaktualnionym oznaczeniem, jak
również kompletną dokumentację techniczno-ruchową z uaktualnionymi oznaczeniami
bloków.

W dniu 8 czerwca 2021 roku Zamawiający poinformował jakich wykonawców zaprosił
do udziału w aukcji, przy czym podał, że na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1c ustawy Pzp
odrzucił ofertę Odwołującego na skutek wezwań do wyjaśnień w trybie art. 107 ust. 4 ustawy
Pzp. Złożone wyjaśnienia skutkowały dokonaniem zmian i poprawek w zakresie środków
dowodowych.

11 czerwca 2021 roku Zamawiający przeprowadził aukcję elektroniczną, w której
najniższą cenę zaoferował wykonawca MAS.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, Izba uznała, że odwołanie nie mogło zostać
uwzględnione.

Zgodnie z art. 16 ustawy Pzp z
amawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:
1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców;

2) przejrzysty;
3) proporcjonalny.
Zasadą wyrażoną w art. 18 ust. 1 ustawy Pzp jest jawność postępowania o udzielenie
zamówienia.
Na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy Pzp z
amawiający może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
Art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c)
stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została
złożona przez wykonawcę:
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia
lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub
in
nych dokumentów lub oświadczeń.
Zamawiający odrzuca również ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).
Z art. 232 ust. 1 wynika, że zamawiający zaprasza do udziału w aukcji elektronicznej
jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przy
użyciu połączeń elektronicznych wskazanych w zaproszeniu.
W zaproszeniu zamawiający informuje wykonawcę o:
1) wyniku badania i oceny oferty tego wykonawcy;
2) minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;
3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej;
4) terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
5) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;
6) formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do
automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen
lub wartości;
7) harmonogramie dla każdego etapu aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający
zamierza zamknąć aukcję elektroniczną na podstawie art. 237 pkt 3.

Nie było sporne między Stronami, że Odwołujący złożył ofertę bez wymaganego
załącznika nr 10, czyli bez rysunków przedstawiających sposób podłączenia elementów
hydraulicznych bez dodatkowych adapterów do stojaka wg załącznika nr 10 do SWZ.
Na wezwanie Zamawiającego rysunki zostały uzupełnione. Ich analiza doprowadziła do
wystosowania do Odwołującego kolejnego wezwania odnoszącego się do wyjaśnienia
rozbieżności między treścią oferty a uzupełnionymi dokumentacji dotyczącymi wymagania
montowania bloku bez dodatkowych adapterów a grubością bloku. Odpowiadając na drugie

z wezwań Odwołujący przedstawił rysunki dodatkowych rzutów bloku. Odwołujący otrzymał
kolejne
wezwanie z prośbą o wyjaśnienie różnicy między wymiarami bloku przedstawionego
na rysunku w ofercie (strona 36) a rysunkiem złożonym z wyjaśnieniem z 6 maja 2021 roku.
Odwołujący przyznał, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i dołączył do ostatniego
z wyjaśnień poprawioną DTR.

Nie ulega wątpliwości, że stosowanie do art. 107 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wykonawca
nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczo
nym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia.

Podobną regulację przewidział w prowadzonym postępowaniu Zamawiający, który
w Rozdziale XVII podał, że przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.
Jeżeli wykonawca nie złożył tych środków wraz z ofertą lub są one niekompletne lub
zawierają błędy Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

Biorąc powyższe regulacje pod uwagę, Izba uważa, że Zamawiający prawidłowo
dokonał odrzucenia oferty Odwołującego. W pierwszej kolejności zauważyć należy,
iż uzupełnieniu podlegają przedmiotowe środki dowodowe, które nie zostały złożone lub są
one niekompletne. W sytuacji, gdzie w ofercie Odwołującego brakowało jednego
z załączników, został on przez Zamawiającego wezwany do uzupełnienia przedmiotowych
środków dowodowych. Wykonawca poproszony o wyjaśnienie rozbieżności między treścią
oferty a treścią uzupełnienia złożył kolejne rysunki, mające stanowić dodatkowe rzuty bloku.
Następnie będąc poproszonym o wyjaśnienie kolejnych rozbieżności między rysunkami
uzupełnionymi a treścią oferty, przedstawił trzecie już rysunki a ich wcześniejsze
niedołączenie określił mianem oczywistej omyłki pisarskiej. W ocenie Izby w przedmiotowej
sytuacji nie może być mowy o oczywistej omyłce pisarskiej. Oczywistą omyłką pisarską jest
omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna podobna usterka
w tekście. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się również omyłkę, która nie jest widoczna
w treści samego formularza ofertowego, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści
pozostałych dokumentów stanowiących zawartość treści oferty. Oczywista omyłka pisarska
polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie
logiczn
ym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. Oczywista
omyłka pisarska powinna być możliwa do poprawy bez odwoływania się do innych
dokumentów. Nie jest to sytuacja, która zaistniała w przedmiotowym postępowaniu. Braku
dołączenia odpowiedniej dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi rysunkami

prezentującymi wymagane przez Zamawiającego istotne dla przedmiotu zamówienia
elementy, nie można uznać za oczywistą omyłkę pisarską. Odwołujący świadomie lub nie
złożył materiały dotyczące różnych rozwiązań technicznych w ramach uzupełnienia
przedmiotowych środków dowodowych. Taką okoliczność traktować należy jako zmianę
treści oferty, na dodatek o charakterze istotnym dla tej treści. Treścią art. 107 ust. 4 ustawy
Pzp nie jest natomiast objęta możliwość poprawienia błędów, które zauważone zostaną
w złożonych przedmiotowych środkach dowodowych. Przepis jasno stanowi o dokumentach
niezłożonych lub niekompletnych. Nawet jeżeli w SWZ Zamawiający przewidział możliwość
poprawienia błędów w dokumentach, to decydujące znaczenie i pierwszeństwo mają
przepisy ustawy, a nie regulacje SWZ.
Nie można również zapominać, że możliwość
złożenia dokumentów lub uzupełnienie ich kompletności ma charakter jednorazowy.
W żądnym wypadku nie można uznać również, że złożone w wyniku pierwszego
z uzupełnień przedmiotowe środki dowodowe były niekompletne. Odwołujący składając
w ramach wyjaśnień dodatkowe rzuty bloku i nowe dokumenty wraz z DTR dokonał zmiany
treści pierwotnej oferty rozbudowanej o pierwsze uzupełnienie. Gdyby aktywność
Odwołującego zakończyła się na złożeniu wyjaśnień i wskazaniu w ramach przedstawionych
już przedmiotowych środków dowodowych w jaki sposób nastąpi montaż bez dodatkowych
adapterów, mielibyśmy do czynienia z sytuacją dopuszczalną przepisem art. 107 ust. 4
ustawy Pzp. Tymczasem Odwołujący zamiast złożenia wyjaśnień, złożył nowe dokumenty,
co oznacza, że dokumenty złożone na pierwsze z wezwań były nieprawidłowe i we właściwy
sposób zostały odczytane i przeanalizowane przez Zamawiającego. To rolą Wykonawcy było
złożenie prawidłowych rzutów i DTR w ramach odpowiedzi na pierwsze z wezwań.
Dopuszczalne jest bowiem jednokrotne uzupełnienie środków przedmiotowych niezłożonych
lub niekompletnych. Każda następna ingerencja w uzupełniany zakres, a tym bardziej
przedstawianie nowych materiałów wraz z kolejnymi wyjaśnieniami oznacza zmianę treści
oferty.
Słusznie Zamawiający zauważył w odpowiedzi na odwołanie, że wyjaśnienie treści
złożonego przedmiotowego środka dowodowego nie może skutkować, nie może prowadzić
do zmiany treści oświadczenia pierwotnego, lub zmian w dokumentach złożonych z ofertą.
Przepis ten nie służy tworzeniu treści, która z oferty lub dozwolonego uzupełnienia nie
wynika. Złożenie wyjaśnień winno koncentrować się na dokumentach już przedstawionych
Zamawiającemu. Przedstawienie kolejnych dokumentów w ramach takich wyjaśnień nie jest
odniesieniem się do treści znanych Zamawiającemu, stan taki kreuje nową treść oferty
w postępowaniu dla danego Wykonawcy.
W ocenie Izby niezbicie ze zgroma
dzonego i przedstawionego materiału
dowodowego wynika, że środki złożone wraz z ofertą i wyjaśnieniami z 14 maja 2021 roku

różnią się między sobą. Izbie nie przedstawiono wiarygodnej argumentacji, że do żadnej
zmiany
treści oferty nie doszło a złożone ostatecznie materiały dotyczą rozwiązania
pierwotnie ujętego w ofercie. Pomijając okoliczności oczywiste, widoczne i łatwe do
zidentyfikowania nawet dla laika,
że rysunki z oferty i wyjaśnień z 14 maja 2021 roku nie
mają identycznego wyglądu dla obrazowania bloku zaworowego, to nie potwierdzają tego
dokumenty złożone przez Odwołującego na rozprawie. W pismach kierowanych przez
Stronę do Ośrodka Badań i Atestacji i Certyfikacji (dalej OBAC) o rozszerzenie certyfikatu na
bloki zaworowe pojedyncze i podwójne DN 10 i DN 12 z powodu modyfikacji bloku
polegającą na zwiększeniu grubości korpusu bloku nie ma rysunków, które odpowiadałyby
pierwotnej treści oferty. Izba nie dała również wiary twierdzeniom Odwołującego, że oferta
zawiera niepełny zakres rzutów i dalsze przedstawione materiały dotyczą tego samego bloku.
Wydaje się bowiem, bez odwoływania się do wiedzy o charakterze specjalnym (biegłego), że
rzut przekroju urządzenia bez względu na to w jakiej płaszczyźnie (bok, góra, przód)
zostanie wykonany, winien uwzględniać wszystkie elementy takiego urządzenia, co oznacza,
że dodatkowe wypustki powodujące, że szerokość bloku osiąga wymiar 46 mm winny być
także we wszystkich płaszczyznach widoczne. Takie rozumowanie potwierdza de facto
dokumentacja przedstawiona przez Odw
ołującego w ostatnim złożonym Zamawiającemu
wyjaśnieniu. Na każdym z rzutów dodatkowe elementy tworzące szerokość 46 mm są
widoczne. Natomiast w ofercie rysunki przedstawiają urządzenie o łącznej szerokości 38 mm.
A zatem c
zęść rysunkowa dokumentacji ostatecznie uzupełnionej w ramach wyjaśnień różni
się od części zamieszczonej w ofercie i pierwotnie uzupełnionej. Co do opinii OBAC,
to ta odnosi się do dokumentacji technicznej wraz z uzupełniającymi rysunkami, nie
wspomina
w żadnym miejscu o pierwotnym wyglądzie rysunków w ofercie i treści
uzupełnionego załącznika nr 10. Nie mogła więc ona stanowić potwierdzenia zasadności
zarzutów odwołania.

Nie zasługiwały również na uwzględnienie zarzuty odwołania wskazujące, że
Zamawiający
zaniechał
przedstawienia
wyczerpującego
uzasadnienia
prawnego
i faktycznego powodów odrzucenia oferty Odwołującego. Już sama czynność wniesienia
odwołania przez Odwołującego i sposób sformułowania zarzutów, tej tezie przeczy.
Odwołujący doskonale zidentyfikował powody odrzucenia i przeprowadził wnikliwą polemikę
ze stanowiskiem Zamawiającego. Nie miał zatem jakichkolwiek problemów z określeniem
jakiego rodzaju błąd Zamawiający uznał za dyskwalifikujący jego ofertę. Przyznać należy, że
stanowisko Zamawiającego zawarte w zawiadomieniu o wyniku postępowania w zakresie
odnoszącym się do powodów odrzucenia oferty Odwołującego nie jest zbyt obszerne.
Tym niemniej wynika z niego podstawa prawna, którą kierował się Zamawiający.

Przytoczono również okoliczności faktyczne, które zdaniem Zamawiającego przemawiały za
faktem zmian w treści oferty Odwołującego. Zamawiający odwołał się w do treści
uzyskanych od wykonawcy wyjaśnień, wskazał, że wyjaśnienia spowodowały zmiany
i poprawki środków przedmiotowych, a to w ocenie Izby oznacza, że Zamawiający
przedstawił ciąg logiczno-myślowy, który doprowadził do podjęcia określonej decyzji.
W ocenie składu orzekającego Izby, w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty uczyniono zadość
postanowieniom art. 232 ust. 2
ustawy Pzp, w zakresie obowiązku informacyjnego
o powodach odrzucenia oferty wykonawcy. Końcowo warto również zauważyć, że
w przypadku przewidzenia aukcji elektronicznej, obowiązek informacyjny Zamawiającego
kwalifikujący wykonawców do udziału w aukcji dla wykonawców niezaproszonych do aukcji
ma stosu
nkowo ograniczony zakres względem art. 253 ustawy Pzp.

Przechodząc do oceny zasadności zarzutów odwołania dotyczących oferty
wykonawcy MAS, Izba uznała, że nie zasługiwały one na uznanie.
MAS złożył wraz z ofertą wymagany załącznik nr 12, czyli deklarację spełnienia
parametrów technicznych zaworu szybko-upustowego DN19 zabezpieczającego stojak
hydrauliczny
. Dokument ten potwierdza wielkości parametrów oczekiwanych przez
Zamawiającego. Został wystawiony przez akredytowane laboratorium badawcze.
Wykonawca z
łożył także dokument w postaci charakterystyki zaworu (…) o ciśnieniu
roboczym 43 MPa, którego częścią jest wykres. Także ten dokument sygnowało
akredytowane laboratorium badawcze. Odwołujący wywodzi niezgodność treści oferty
Wykonawcy MAS właśnie z graficznego przedstawienia parametrów określonych
tabelarycznie w deklaracji.
Dostrzeżenia zdaniem Izby wymaga, iż deklaracja potwierdza określone w SWZ
wielkości parametrów, wystawiona została przez uprawniony do wystawiania tego typu
dokumentów podmiot badawczy, po przeprowadzeniu procesu badań. Wykres jest jedynie
dodatkowym elementem deklaracji. Zauważyć należy, iż na wykresie nie podano skali
w jakiej został on sporządzony, trudno zatem określić z jaką dokładnością zostały na tym
wykresie odzwierciedlone dane przedstawione w tabeli w deklaracji. Wykonawca nie
odpowiada za dokładność graficznego przedstawienia parametrów na wykresie. Nie jest on
autorem tego dokumentu. Sam Odwołujący przedstawiając wykres w dużym powiększeniu
również posługiwał się określeniami „około” i nie umiał określić w jakiej skali został on
sporządzony. Zdaje więc sobie sprawę, że dane umieszone na wykresie nie odzwierciedlają
wyników badań 1:1. W ocenie Izby Zamawiający nie miał podstaw, by kwestionować
prawdziwość danych przedstawionych w deklaracji. Sama jednostka badawcza potwierdziła,
że wyniki ujęte w deklaracji są odczytywane bezpośrednio z urządzeń pomiarowych,

następnie zaś przenoszone ręcznie na wykres. Jego zaś wykonanie ma charakter intuicyjny,
wyniki SA umieszczane w bardzo
małej skali w stosunku do uzyskanych wartości
pomiarowych (oświadczenie Technicke Laboratore Opava). W ocenie składu orzekającego
Izby
Odwołującemu nie udało się udowodnić, że wiarygodność dokumentów złożonych przez
MAS nie zasługuje na uznanie.

Kolejny
m zarzutem względem oferty MAS było powoływanie się na niezgodność
deklarowanego ciśnienia roboczego wynoszącego 550 bar, podczas gdy na tabliczce
znamionowej widnieje 360 bar, a także Odwołujący wskazywał na niezgodność zapisów
numerów deklarowanych i widniejących na tabliczkach znamionowych.
Izba zaznacza, że w tym zakresie Przystępujący był wzywany do wyjaśnień,
w ramach których wskazał, że oznaczenia na bloku są oznaczeniami przykładowymi, nie
odnoszą się do konkretnego wyrobu. Odwołujący w ramach uzasadnienia zarzutów
w odwołaniu nie rozwinął argumentacji co to tych zarzutów, pominął je również argumentując
podczas rozprawy. Należało zatem przyjąć, iż Odwołujący w tym zakresie nie sprostał
obciążającej go inicjatywie dowodowej.

Ponadto Odwołujący podnosił, że zadeklarowane ciśnienie robocze wynosi według
oferty 550 bar, gdy Zamawiający wymagał 530 bar, co miało być zgodne z normą
PN-G-32000:2011.
W ocenie Izby oferta Wykonawcy MAS w kwestionowanym zakresie jest zgodna
z wymaganiami SWZ. Wykonawca
przedstawił certyfikat nr 1933/21/TLO, z którego treści
wynika, że jest on zgodny z wymaganiami przywołanej normy. Dokument wystawiono dla
hydraulicznego układu sterowania do obudów zmechanizowanych. Częścią certyfikatu jest
sprawozdanie z oceny oraz Zasad
y stosowania certyfikatów. Odwołujący swoje wnioski
wywodzi z części DTR (6.1.6. podwójny zawór sterowany ciśnieniem DN 10 i DN 12).
Oceniając słuszność zarzutu, w ocenie Izby zauważyć należy, że certyfikat dotyczy całego
układu hydraulicznego, a DTR odnosi się do części tego układu. Celnie zauważył na
rozprawie Zamawiający, że jednostka certyfikująca potwierdziła, iż układ jako całość spełnia
wymagania normy
. Izba podziela także stanowisko wyrażone na rozprawie przez
Przystępującego MAS, które klarownie wyjaśnia różnicę między wymaganiami normy
a dokumentacją techniczno-ruchową.
Reasumując, z tych powodów zdaniem Izby zarzuty odwołania nie zasługiwały na
uwzględnienie. Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że Zamawiający naruszył
wskazywane przepisy ustaw
y Pzp, a jego działania miały charakter świadomy i celowy, samo
zaś postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było prowadzone przy

uwzględnieniu zasad przejrzystości, równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 oraz art.
575 ustawy Pzp2019, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 8 ust. 2 pkt 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020r., poz. 2437 ze
zmianami), orzekając w tym zakresie o obciążeniu kosztami postępowania stronę
przegrywającą, czyli Odwołującego.


Przewodniczący:

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie