eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1763/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-26
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1763/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Szymon Grzybowski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 26 lipca
2021 r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 czerwca 2021 r. przez wykonawcę Instad
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, ul. Zapłocie 42k
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego –Miasto Rybnik z siedzibą w Rybniku,
ul. Bolesława Chrobrego 2


przy udziale wykonawcy T. S.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sza-
fron S. Projekt T. S.
z siedzibą w Studzienicach, ul. Św. Jana Pawła II 43B
zgłaszającego
swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1763/21 po stronie zamawiającego

orzeka:
1.
Oddala odwołanie,
2. kosztami
postępowania obciąża wykonawcę Instad spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Rybniku, ul. Zapłocie 42k
i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wyko-
nawc
ę Instad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Rybniku, ul. Zapłocie 42k
tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od wykonawcy Instad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rybniku, ul. Zapłocie 42k
na rzecz zamawiającego –Miasto
Rybnik z siedzibą w Rybniku, ul. Bolesława Chrobrego 2
kwotę 3 600 zł
00
gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy ) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wydatków pełnomocnika.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:………………………….


Sygn. akt KIO 1763/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na inwentaryza-
cję kanalizacji deszczowej na terenie miasta Rybnik zostało wszczęte ogłoszeniem w Biule-
tynie Zam
ówień Publicznych z dnia 2021 r. za numerem 2021/BZP 00051580.
W dniu 9 czerwca 2021 r. zamawiający poinformował wykonawców o wyniku postępowania.
W dniu 14 czerwca 2021 r. odwołanie wniósł wykonawca Instad spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Rybniku, ul. Zapłocie 42k. Odwołanie zostało wniesione przez
pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14 czerwca 2021 r. udzie-
lonego przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej repre-
zentacji. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 14 czerwca 2021 r.
Odwołujący wniósł odwołanie od:
1. zaniechania czynności odrzucenia oferty złożonej przez Szafron S. Projekt T. S. [dalej
jako Szafron] podczas gdy:
a.
wykonawca Szafron nie spełnia warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznych lub zawodowych, a to w zakresie wymagania wykonania w okresie
ostatnich trzech lat usługi polegającej na zinwentaryzowaniu systemów kanalizacji deszczo-
wej odprowadzającej wody opadowe lub kanalizacji sanitarnej o łącznej długości co najmniej
4 000 m, czym
naruszony został art. 16 ustawy i art. 226 §1 pkt 2 lit b ustawy,
b.
wykonawca Szafron nie spełnia warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznych lub zawodowych, a to w zakresie wymagania skierowania do realiza-
cji zamówienia co najmniej jednej osoby posiadającej wykształcenie wyższe techniczne w
zakresie projektowania instalacji sanitarnych i posiadającej odpowiednie doświadczenia,
czym
naruszony został art. 16 ustawy i art. 226 §1 pkt 2 lit b ustawy,
2. czynności zamawiającego polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej
przez Szafran pomimo tego, iż oferta złożona przez Szafran podlegała odrzuceniu, czym
naruszony zo
stał art. 16 ustawy, art. 226 §1 pkt 2 lit b ustawy oraz art. 239 §1 ustawy.
Wniósł o uwzględnienie odwołania przez unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej
oferty oraz nakazanie z
amawiającemu dokonania:
1.
powtórzenia czynności badania i oceny oferty,
2.
odrzucenia oferty Szafran,
3.
powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszych ofert.
Ponadto
o zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego.
Odwołujący wskazał, że interes prawny w złożeniu niniejszego odwołania, bowiem działania i
zaniechania
zamawiającego naruszają przepisy ustawy, w tym podstawowe zasady, którymi
rządzić się winno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Za najkorzystniejszą

uznana została oferta wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, a
tym samym oferta, która powinna podlegać odrzuceniu. Po odrzuceniu oferty, najkorzystniej-
szą ofertą byłaby oferta złożona przez odwołującego, a tym samym odwołujący uzyskałaby
zamówienie dla siebie. Sprzeczny z ustawy wybór oferty Szafran niweczy szanse odwołują-
cego na zawarcie umowy z z
amawiającym. Odwołujący może zatem ponieść szkodę w po-
staci utraconych
korzyści związanych z uzyskaniem zamówienia.
W ocenie
odwołującego, oferta złożona przez Szafran powinna podlegać odrzuceniu- wyko-
nawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu o udzielnie przedmiotowego zamówie-
nia publicznego.
Zgodnie z pkt IX SWZ
, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy speł-
niają warunki udziału w postępowaniu- w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za-
mawiający określił warunek udziału w postępowaniu w następujący sposób:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upły-
wem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie, co na
jmniej jedną usługę polegającą na zinwentaryzowaniu systemów kanalizacji
deszczowej odprowadzaj
ącej wody opadowe lub kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości co
najmniej 4 000 m.
Ponadto określone zostało, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli skieruje do wykonania za-
dania publicznego co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie
geodezji i kartografii (ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
– Prawo geodezyjne i kartograficzne) co
najmniej w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i
inwentaryzacyjnych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe tj. wykonała przynajmniej 1
inwentaryzację kanalizacji deszczowej lub sanitarnej lub ogólnospławnej o długości 4 000 m.
Osoba ta wykona inwentaryzację geodezyjną kanalizacji deszczowej
Wykonawca Szafran
, zdaniem odwołującego, nie spełnia powyższego warunku.
Odwołujący przytoczył definicje legalnych pojęć z zakresu kanalizacji oraz gospodarki wod-
nej:

„system kanalizacji zbiorczej”- definicja zawarta w art. 16 pkt 59 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne-
rozumie się przez to sieć w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
zakończoną oczyszczalnią ścieków albo końcowym punktem zrzutu ścieków;

„sieć”- definicja zawarta w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków- rozumie się przez to przewody
wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest
woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodocią-
gowo-kanalizacyjnego,


„ciek naturalny”- definicja zawarta w art. 16 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne-
rozumie się przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w spo-
sób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami.
Powyższe definicje legalne pozwalają na właściwe zdekodowanie i zinterpretowanie wyma-
gań zamawiającego w zakresie warunków udziału w postępowaniu przetargowym. Otóż,
wymagając od wykonawców posiadania zdolności w postaci wykonania w ostatnich trzech
latach usługi polegającej na „zinwentaryzowaniu systemów kanalizacji deszczowej odprowa-
dzającej wody opadowe lub kanalizacji sanitarnej” zamawiający niewątpliwie dążył do tego,
ażeby wykonawcy legitymowali się doświadczeniem w zakresie zbieżnym z przedmiotem
postępowania. Zgodnie z literalnym brzmieniem zapisów SWZ, zamawiający nie przewidywał
dopuszczenia do postępowania wykonawców posiadających jakiekolwiek doświadczenie w
zakresie wykonywania jakichkolwiek usług dotyczących szeroko rozumianych urządzeń
wodnych, ale wręcz przeciwnie- zamawiający wymagał legitymowania się konkretnym do-
świadczeniem w zakresie inwentaryzacji systemów kanalizacji.
Ponadto, przytoczone powyższej definicje legalne nakazują przyjąć, iż pomiędzy pojęciami
„system kanalizacji zbiorczej” a „ciek naturalny” zachodzi stosunek przeciwieństwa- pojęcia,
a tym samym
ich desygnaty, nie są tożsame. Z treści SWZ wynika zatem, iż wykonanie usług
z zakresu inwentaryzacji naturalnych cieków wodnych nie będzie stanowiło o spełnieniu wy-
magań zamawiającego, albowiem przedmiotowe cieki nie stanowią systemów kanalizacji.
W tak zarysowanych okolicznościach sprawy i obowiązującym stanie prawnym, nie sposób
uznać, iż wykonawca Szafran spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym. Sza-
fran przedłożył zamawiającemu referencje, mające w założeniu potwierdzać spełniania wa-
runków stawianych przez zamawiającego. Referencje dotyczyły wykonania następującej
usługi:
„Naprawa potoku Pawłówka na odcinku od DK81 do km ok. 4+900 w aspekcie projektowanej
eksploatacji górniczej”
Już sama nazwa usługi wskazuje, iż nie dotyczyła ona systemu kanalizacji, ale naturalnego
cieku wodnego. Również opis usługi zawarty w referencjach nie pozostawia żadnych wątpli-
wości, iż przedmiot wykonanego zadania nie pokrywał się z przedmiotem przetargu. Zgod-
nie z zapisem w referencjach, „przedmiotem zadania była naprawa potoku Pawłówka na od-
cinku DK81 do km ok. 4+900 (odcinek górny), w aspekcie prognozowanej eksploatacji górni-
czej do co najmniej 2035r. oraz analiza uwaru
nkowań realizacyjnych tej naprawy”. Wykona-
na usługa nie miała zatem nic wspólnego z systemami kanalizacyjnymi rozumianymi zgodnie
z prawem, ale również z doświadczeniem życiowym i logiką jako wytwór ludzkiego starania,
zespół urządzeń przeznaczony do odbioru i odprowadzania wody lub ścieków. Przedłożone
referencje pozostają również w całkowitym oderwaniu od przedmiotu postępowania przetar-
gowego, który szczegółowo opisany został w SWZ.

W tym stanie rzeczy, oferta wykonawcy Szafran powinna zostać odrzucona przez zamawia-
jącego, albowiem wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z pkt IX SWZ określone zostało, iż wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności
technicznych lub zawodowych, jeżeli skieruje do wykonania zadania publicznego co najmniej
jedną osobą, która dokona oceny stanu technicznego zinwentaryzowanej kanalizacji desz-
czowej, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne w zakresie projektowania instalacji
sanitarnych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe tj. wykonała przynajmniej 1 projekt
kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o
długości co najmniej 1 000 m.
Dla wykazania spełnienia powyższego warunku, wykonawca Szafran przedłożył referencje
dotyczące zadania pn. „Przebudowa rurociągu tłoczonego z przepompowni „Pawłówka”. Re-
ferencje
nie potwierdzają spełniania warunków do udziału w postępowaniu, albowiem nie
dotyczą kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. Biorąc pod uwagę zarówno przedmiot zada-
nia, jak również literalną treść referencji nie sposób uznać, iż projekt dotyczył kanalizacji
deszczowej lub sanitarnej, bowiem dotyczył urządzenia wodnego- rurociągu. Treść referencji
nie daje żadnych podstaw do przyjęcia, iż rurociąg stanowił część składową kanalizacji, a
wręcz przeciwnie- w referencjach wprost zapisano, iż „nowy rurociąg zapewni odprowadza-
nia wód z pompowni poza obszar niecki bezodpływowej. Realizacji inwestycji zapewni moż-
liwość odwodnienia niecki bezodpływowej powstałej w wyniku eksploatacji górniczej KWK
„Pniówek” w rejonie ulicy Wyzwolenia w Pawłowicach”. Rurociąg stanowi zatem element
systemu odwodnienia i jest urządzeniem wodnym w rozumieniu ustawy Prawo wodne, jed-
nakże nie stanowi kanalizacji.
Wybierając ofertę Szafran, zamawiający wybierze wykonawcę nielegitymującego się posia-
daniem wymaganego potencjału, a tym samym niedającego rękojmi prawidłowego wykona-
nia zadania. Zgoda ze strony
zamawiającego na takie działanie oferenta uniemożliwia za-
chowanie uczciwej konkurencji i stanowi o nierównym traktowaniu wykonawców. Odwołujący
bowiem-
przygotowując ofertę z zachowaniem wymagań zamawiającego- musi mierzyć się
z konkurentem, który przedmiotowe wymagania lekceważy.

W dniu 15
czerwca 2021 r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
W dniu 17 czerwca 2021 r. T. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szafron S.
Projekt T. S.
z siedzibą w Studzienicach zgłosił swój udział w postępowaniu odwoławczym
po stronie zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania. Wskazał, że jako wykonawca
wybrany ma interes w rozstrzygnięciu korzystnym dla zamawiającego. Zgłoszenie zostało
podpisane przez właściciela firmy. Zgłaszający załączył dowody przekazania kopii zgłosze-
nia zamawiającemu i odwołującemu.

Postępowanie zostało przeprowadzone w prawidłowy sposób, a oferta Szafron S. Projekt T.
S.
spełnia wszystkie wymogi zamawiającego przedstawione w SIWZ, zarówno w zakresie
zdolności technicznej, jak i zawodowej.
Firma Szafron S.
Projekt posiada wymagane doświadczenie, co zostało udokumentowane
na potrzeb
y niniejszego postępowania.
Wykonawca przedłożył referencje w zakresie wykonania inwentaryzacji terenu z uwzględnie-
niem wszystkich istniejących urządzeń gospodarki wodnej, a powyższa inwentaryzacja
obejmowała obszar całej zlewni potoku Pawłówka o powierzchni 11,27 km2 zgodnie z jed-
nymi referencjami oraz inwentaryzację terenu o powierzchni 2,6 ha pomiędzy pompownią
„Pawłówka” a rejonem projektowanego rurociągu tłocznego.
Fakt, iż w brzmieniu nazwy inwestycji projektu referencyjnego był ciek naturalny (Potok
Pawłówka) nie oznacza, iż działanie projektowe obejmowało wyłącznie problematykę cieku
naturalnego.
Aby opracować dokumentację naprawy potoku Pawłówka na odcinku od DK81 do km ok. 4
+900 w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej należało przeprowadzić daleko idące
analizy i oceny sytuacji całej zlewni potoku w tym wszystkich położonych w obszarze zlewni
urządzeń hydrotechnicznych i systemów kanalizacji.
Wnioskowanie przez kontroferenta
, iż opracowana dokumentacja udowadnia „co najwyżej
wykonanie usług z zakresu inwentaryzacji naturalnych cieków wodnych” jest z założenia
błędne i świadczące o niewielkim doświadczeniu w zakresie projektowania. Oczywiście, że
cieki naturalne nie stanowią systemów kanalizacji w rozumieniu definicji ustawowych, ale do
cieków naturalnych wpływają wody stanowiące sumę wód danej zlewni, które to wody naj-
częściej (szczególnie w warunkach zabudowanych) zamknięte są systemami kanalizacji.
Do cieków odprowadza się również podczyszczone wody np. z oczyszczalni ścieków - które
również zamknięte są w systemach kanalizacyjnych. Aby ocenić stan zlewni, aby przepro-
wadzić niezbędne obliczenia, aby zaprojektować tytularną „naprawę potoku Pawłówka” —
szczególnie w kierunku przyszłych szkód górniczych trzeba było dokonać bardzo szczegóło-
wej i
nwentaryzacji systemów kanalizacji w zlewni potoku. I to właśnie jest element opraco-
wania projektowego będący potwierdzeniem referencji i doświadczenia firmy Szafron S. Pro-
jekt. Zagadnienie to zostało literalnie potwierdzone w tekście referencji wydanych przez Ja-
strzębską Spółkę Węglową S.A. które stwierdzają wprost:
W ramach opracowania dokumentacji wykonano: Inwentaryzacje terenu wraz z dokumenta-
cją fotograficzną z uwzględnieniem wszystkich istniejących urządzeń gospodarki wodnej,
pomiar geodez
yjny, analizę całego układu hydraulicznego (.. ..)'
Obszar zlewni obejmował powierzchnię 11,27 km2 a w obszarze tym znajdowały się systemy
kanalizacji gminy Pawłowice podlegające inwentaryzacji. Informacja o długości systemów
kanalizacji na terenie zlewni
objętej projektem jest informacją publiczną stąd zamawiający

przyjął oświadczenie wykonawcy w zakresie długości inwentaryzowanych sieci. Na obszarze
ponad 11 kilometrów kwadratowych, w dużej części zurbanizowanym, nie ma wątpliwości co
do spełniania warunku referencyjnego. Dodatkowo przystępujący poinformował, że SIWZ nie
określała ani metod inwentaryzacji, ani stopnia szczegółowości inwentaryzacji, ani rodzaju
używanego do inwentaryzacji sprzętu ani efektów inwentaryzacji — nie ma w tym zakresie
żadnych wymagań zamawiającego - stąd nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, że refe-
rencje przedłożone przez firmę Szafron S. Projekt nie potwierdzają doświadczenia wyko-
nawcy w obszarze inwentaryzacji.
Wychodząc naprzeciw dywagacjom kontroferenta odnośnie definicji „legalnych” pojęć z za-
kresu kanalizacji oraz gospodarki wodnej
przystępujący wyjaśnił, co następuje:
Do urządzeń wodnych art. 16 pkt 65) ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U.
2021 poz. 624) zalicza urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu
z tych zasobów, co oznacza, że podstawą do zakwalifikowania urządzenia do urządzeń
wodnych jest jego funkcja w kształtowaniu zasobów wodnych. Ponieważ wymienione w tym
punkcie urządzenia nie stanowią katalogu zamkniętego, pojęcie urządzeń wodnych nie
ogranicza się do urządzeń w nim wymienionych. Artykuł 17 ust. 1 pkt 3b Prawa wodnego
stanowi, że przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych, a zatem odnoszące się do wy-
mogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego stosuje się odpowiednio do urządzeń meliora-
cji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych; do prowadzonych przez wody powierzch-
niowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów linii energetycznych,
linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń; obiektów budowlanych oraz robót wykony-
wanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, a ponadto do robót w wodach
oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu
wód stojących i wód podziemnych. Artykuł 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego stanowi ponadto,
że przepisy dotyczące wykonywania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbu-
dowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, a zatem wykonywanie
tych robót również może wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zatem bez naj-
mniejszych wątpliwości pojęcie to użyte w przedłożonych referencjach obejmuje rurociągi
systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej jeśli te znajdują się w ogólnie rozumianej stre-
fie wpływów cieku naturalnego (a tak jest w przypadku cieku Pawłówka).
Z analizy ogólnodostępnych map na portalu Geoportal w obrębie zlewni potoku Pawłówka
poddanej inwentaryzacji w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Naprawa potoku
Pawłówka na odcinku od DK81 do km ok. 4+900 w aspekcie projektowanej eksploatacji gór-
niczej” wynika wprost, że długość kanalizacji deszczowej i sanitarnej wynosi co najmniej
4500 m. W załączeniu przystępujący przedłożył poglądowe mapy prezentujące stan faktycz-
ny zlewni.
Przystępujący wskazał, iż zamawiający prawidłowo określił zdolność techniczną

Szafron S.
Projekt jako zgodną z wymogami SIWZ i nie ma żadnych podstaw do odrzucenia
oferty w tym zakresie.
Zamawiający dokonał również prawidłowej oceny odnośnie osób wskazanych przez firmę
Szafron S. Projekt T. S.
do realizacji inwestycji oraz ich doświadczenia.
Odwołujący podnosi jednak, iż załączone referencje nie potwierdzają spełniania warunków
udziału w postępowaniu, albowiem nie dotyczą kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, a ruro-
ciągu tłocznego, który jego zdaniem jest „elementem systemu odwodnienia i jest urządze-
niem wodnym, jednakże nie stanowi kanalizacji”. Jest to według przystępującego całkowicie
nieprawidłowe założenie, ponieważ rurociąg tłoczny w przypadku tej inwestycji stanowił ele-
men
t kanalizacji deszczowej. Układ kanalizacji deszczowej może składać się z odcinków
kanalizacji grawitacyjnej, pompowni i rurociągu tłocznego z pompowni do miejsca zrzutu i
odbiornika, którym może być kolejny odcinek kanalizacji grawitacyjnej lub ciek czy zbiornik.
Zaprojektowany rurociąg, którym prowadzone są wody opadowe jest niewątpliwie elemen-
tem kanalizacji deszczowej. Z treści referencji wynika wprost, że projektowany rurociąg za-
stąpił trzy istniejące rurociągi, przebiegające w korycie rowów oraz samego potoku Pawłów-
ka -
w których to zbierają się oczywiście wody opadowe, wymagające przepompowania z
uwagi na utrudniony odpływ grawitacyjny.
Przystępujący podkreślił, iż firma Szafron S. Projekt istnieje na rynku od ponad 20 lat i po-
siada ogromne
doświadczenie w realizacji inwestycji w zakresie inwentaryzacji oraz projek-
towania kanalizacji sanitarnych i deszczowych. Twierdzenia o
dwołującego, iż wyłoniony wy-
konawca lekceważy wymagania zamawiającego jest bardzo daleko idące i niczym niepopar-
te. Firma Szafron S.
Projekt posiada dużo większe doświadczenie, zarówno techniczne jak i
osobowe, niż wykazane na potrzeby niniejszego postępowania, dopełniła wszelkich formal-
ności w zakresie złożenia oferty i została prawidłowo wybrana przez zamawiającego, wobec
czego złożone odwołanie zasługuje wyłącznie na oddalenie, jako całkowicie bezzasadne.
Lekceważące, w całym procesie wyłonienia wykonawcy, co najwyżej jest powielanie niepra-
widłowej nazwy firmy w całej treści odwołania przez odwołującego.
W załączeniu przedłożył również potwierdzenie wysłania niniejszego pisma zamawiającemu
oraz o
dwołującemu.

W dniu 15 lipca 2021 r. zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości. W zakresie
pierwszego z podniesionych zarzutów zamawiający podniósł, że wykonawca Szafron S. Pro-
jekt spełnił wymagania określone w SWZ przedkładając referencje dla zrealizowanej przez
podmiot dokumentacji pn.: „Naprawa potoku Pawłówka na odcinku od DK81 do km ok.4+900
w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej”.
Z tekstu
przedstawionych referencji wynika, że w ramach opracowania dokumentacji wyko-
nano: inwentaryzację terenu wraz z dokumentacją fotograficzną z uwzględnieniem wszyst-

kich istniejących urządzeń gospodarki wodnej, pomiar geodezyjny, analizę całego układu
hydraulicznego.
Wykonana i przedstawiona w ramach referencji inwentaryzacja systemu kanalizacji desz-
czowej posiadała łączną długość ponad 4 000 metrów, co zgodnie z oczekiwaniami zama-
wiającego wypełnia warunek określony w SWZ.
Zamawiający wyjaśnił, że określając warunek udziału w postępowaniu nie zdefiniował czy
inwentaryzacja ma dotyczyć systemu kanalizacji deszczowej otwartej czy też zamkniętej.
Zdaniem z
amawiającego w przepisach obowiązującego prawa brak definicji kanalizacji
deszczowej, nie mówiąc już o jej rozróżnieniu na otwartą i zamkniętą. Natomiast ustawa
Prawo wodne definiuje jedynie systemy kanalizacji zbiorczej odsyłając w tym zakresie do
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Powszechnie więc
przyjmuje się, że przez systemy kanalizacji deszczowej rozumie się zbiór urządzeń wodnych
takich jak kanały, rowy, kolektory, rury – przeznaczone do odprowadzania wód opadowych
lub roztopowych. Dodatkowo urządzenia te muszą pełnić funkcję przechwytywania wód
deszczowych i dalszego ich odpro
wadzania do wód (rzeki).
Warunki wymagane od w
ykonawcy dotyczące doświadczenia związanego z wykonaną in-
wentaryzacją nie określały również metody inwentaryzacji, stopnia jej szczegółowości, rodza-
ju używanego do jej wykonania sprzętu oraz jej efektów lecz określały tylko jej długość.
Jak zauważył wybrany wykonawca, użycie w brzmieniu nazwy zrealizowanej inwestycji cieku
naturalnego (Potok Pawłówka) nie oznacza, iż działanie projektowe obejmowało wyłącznie
problematykę cieku naturalnego.
Faktem jest także, że cieki naturalne nie stanowią systemów kanalizacji w rozumieniu defini-
cji ustawowych, ale do cieków naturalnych wpływają wody stanowiące sumę wód danej
zlewni, które to wody najczęściej zamknięte są systemami kanalizacji, zwłaszcza w terenach
zabudowanych.
Do cieków odprowadza się również podczyszczone wody np. z oczyszczalni
ścieków – które również zamknięte są w systemy kanalizacyjne.
Cieki naturalne służą odprowadzeniu wód opadowych, które powodują nadwyżki wód w sto-
sunku do możliwości absorpcyjnych danego gruntu (terenu). Pozostaje to w ścisłym związku
z opadami atmosferycznymi i przemawia, w kontekście funkcjonowania w ramach zlewni
wód z danego obszaru, za uznaniem go za element otwartego systemu kanalizacji deszczo-
wej. Ciek wodny nie jest elem
entem kanalizacji ogólnospławnej, tzn. nie służy do odprowa-
dzania innych ścieków. Tym nie mniej zawsze spełnia swą funkcję w ścisłym związku z opa-
dami atmosferycznymi, choć nie jest to jego wyłączna funkcja (patrz: wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn.. akt II SA/Sz 1049/18).
Wobec powyższego Zamawiający prawidłowo dokonał oceny ofert i wyboru wykonawcy w
opisanym powyżej zakresie.

Odnośnie drugiego z zarzutów zamawiający również nie podziela stanowiska odwołującego.
Wykonawca Szafron S.
Projekt spełnia wymagania określone w SWZ. Przedłożone doku-
menty potwierdzają zrealizowaną przez osobę wskazaną przez wykonawcę dokumentację
pn.: „Przebudowa rurociągu tłocznego z przepompowni „Pawłówka”.
Z tekstu
referencji wynika, że dokumentacja obejmowała między innymi: „budowę rurociągu
tłocznego (kolektora) o średnicy Ø800 i długości całkowitej 1018,00 mb”.
Z przedstawionych referencji wynika, że rurociągiem są odprowadzane wody z niecki bezod-
pływowej. Zamawiający podkreślił, że kanalizacja deszczowa może być wybudowana jako
kanalizacja grawitacyjna jak również jako kanalizacja tłoczna. Budowa kanalizacja tłocznej
wymaga wybudowania przepompowni, która przy pomocy pomp tłoczy (przepompowuje)
przewodem tłocznym wody z przepompowni w inne miejsce, zwykle do innego kanału lub
cieku z powodu różnicy wysokości w terenie tak jak to ma to miejsce w złożonych referen-
cjach.
Wobec powyższego zaprojektowany system spełnia warunek określony w SWZ.
Ponadto
zamawiający zwrócił uwagę, że zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN
– „rurociąg” to przewód rurowy do przesyłania cieczy lub gazów na znaczne odległości.
Natomiast kanalizacja (rurociąg) tłoczna budowana jest w miejscach, w których nie ma moż-
liwości odprowadzenia wód w sposób grawitacyjny. Dlatego z niecki bezodpływowej, która
jest takim miejscem (wskazuje na to sama nazwa), terenem z którego nie ma odpływu, pro-
jektuje się odprowadzenie wód rurociągiem tłocznym z uwagi na niemożliwy odpływ grawita-
cyjny.
Zamawiaj
ący nie może zgodzić się również ze stanowiskiem odwołującego, że cyt: ”…nie
przewidywał dopuszczenia do postępowania wykonawców posiadających jakiekolwiek do-
świadczenie w zakresie wykonywania jakichkolwiek usług dotyczących szeroko rozumianych
urządzeń wodnych, ale wręcz przeciwnie Zamawiający wymagał legitymowania się konkret-
nym doświadczeniem w zakresie inwentaryzacji systemów kanalizacyjnych…”.
Zamawiający wyjaśnił, że przyjął i tym samym opisał przedmiot zamówienia w sposób otwar-
ty i szeroko rozumiany.
Zamawiający celowo nie zawęził wymagań dotyczących warunków wymaganych od wyko-
nawców, aby nie ograniczać konkurencji. Przedstawione przez wykonawcę dokumenty doty-
czące doświadczenia są wystarczające, aby zapewnić prawidłową realizację przedmiotu za-
mówienia. Nadawane w Polsce uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresi
e sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepl-
nych, wentylacyjnych i gazowych nie rozróżniają kanalizacji deszczowej czy sanitarnej lecz
wprost mówią o rurociągach czy to wodnych czy też gazowych jak we wcześniej cytowanej
definicji rurociągu.

Opisany przedmiot za
mówienia wyraźnie wskazuje, że wykonawca zobowiązany jest do wy-
konania inwentaryzacji kanalizacji deszczowej tj. kolektorów i urządzeń służących do odpro-
wadzania wód opadowych i roztopowych z terenów Miasta Rybnika wraz z wykonaniem do-
kumentacji geodezyjnej mającej na celu aktualizację mapy zasadniczej o wszystkie odcinki
kanalizacji deszczowej, które nie zostały do mapy wprowadzone. Inwentaryzację należy wy-
konać dla zlewni (wylotów) posiadających pozwolenia wodnoprawne. W dalszej części SWZ
szczegółowo opisane zostało w jaki sposób należy przeprowadzić inwentaryzację i ocenę
stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej rurowe
j dla obszarów poszczególnych zlew-
ni, obejmującej kanały deszczowe pozostające poza eksploatacją Zamawiającego wraz z
przykanalikami, wpustami ulicznymi i studniami rewizyjnymi.
Zamawiający podkreślił, że określając warunek udziału w postępowaniu nie zdefiniował wa-
runku w postaci wcześniejszego wykonania inwentaryzacji systemu kanalizacji deszczowej
otwartej czy też zamkniętej w celu zapewnienia większej dostępności w postępowaniu dla
potencjalnych Wykonawców oraz zapewnienia konkurencyjności na rynku pracy.
Dlate
go też nie można zgodzić się z odwołującym, że zamawiający wybrał wykonawcę, który
nie legitymuje się wymaganym potencjałem. Firma Szafron S. Projekt, która istnieje na rynku
od 20 lat posiada doświadczenie w zakresie inwentaryzacji oraz projektowania kanalizacji
sanitarnych i deszczowych. Wykonawca spełnił wymagania określone w SWZ a warunki
udziału w postępowaniu zapewniły zachowanie konkurencyjności i równego traktowania wy-
konawców.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. swz, dokumentów podmiotowych T.
S.
, map dołączonych do przystąpienia:
Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje:
Zamawiający określił następujące warunki udziału:
IX. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamaw
iający nie określa warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wy-
nika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zam
awiający nie określa warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upły-
wem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na zinwentaryzowaniu systemów kanalizacji
deszczowej odprowadzającej wody opadowe lub kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości co
najmniej 4 000 m.
Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego-
• co najmniej jedną osobą, która dokona oceny stanu technicznego zinwentaryzowanej kana-
lizacji deszczowej,
posiadającą wykształcenie wyższe techniczne w zakresie projektowania
instalacji sanitarnych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe tj. wykonała przynajmniej 1
projekt kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości co najmniej 1 000 m.

• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kar-
tografii (ustawa z dnia 17 maja 1989 r,
— Prawo geodezyjne i kartograficzne) co najmniej w
zakresie geodezyjnych
pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych inwentaryza-
cyjnych oraz pos
iadającą doświadczenie zawodowe tj. wykonała przynajmniej 1 inwentary-
zację kanalizacji deszczowej lub sanitarnej lub ogólnospławnej o długości 4 000 m. Osoba ta
wykona inwentaryzację geodezyjną kanalizacji deszczowej
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej doty-
czący wykonanych usług musi być spełniony:
1)
przez Wykonawcę samodzielnie; lub
2)
przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonaw-
cę) samodzielnie;
3)
w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum
jednego z Wykonawców występujących wspólnie
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach
doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był
członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego
zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań,
które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na po-
twierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Dokumenty podmiotowe złożone przez T. S.:
Wykaz wykon
anych usług :
Szafron S. Projekt T. S.
wykonał Dokumentację projektową dla zadania pn.: Naprawa potoku
Pawłówka na odcinku od DK81 do km ok. 4+900 w aspekcie projektowanej eksploatacji gór-
niczej.
Projekt między innymi zawierał Inwentaryzacje terenu wraz z dokumentacją fotogra-
ficzną z uwzględnieniem wszystkich istniejących urządzeń gospodarki wodnej oraz pomiary

geodezyjne i analizę całego układu hydraulicznego 4930 m w okresie od 04.2018 do 10.2019
dla
JSW S.A. KWK Pniówek
Wykaz skierowanych osób:
1. ocena stanu technicznego kanalizacji deszczowej -
wykształcenie wyższe techniczne
w zakresie projektowania instalacji sanitarnych oraz doświadczenie zawodowe pole-
gające na wykonaniu przynajmniej 1 projektu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o
długości co najmniej 1 000 m S. A. Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności insta-
lacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
w
entylacyjnych i gazowych nr 73/96 Doświadczenie 24 lata Projekt przebudowy ruro-
ciągu tłocznego z przepompowni Pawłówka o długości 1018 mb Szafron S. Projekt T.
S. Umowa zlecenie
2. inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji deszczowej - uprawnienia zawodowe w dzie-
dzinie geodezji i kartografii (ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
– Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne) co najmniej w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz doświadczenie zawodowe
w wykonaniu przynajmniej jednej inwentaryzacji kanalizacji deszczowej lub sanitarnej
lub ogólnospławnej o długości 4 000 m J. S. Świadectwo nadania uprawnień w dzie-
dzinie geodezji i kartografii nr 23266 w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno –
wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczania i podziałów
nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych Doświadczenie 2
lata Dokumentacja projektowa dla zadania pn: Naprawa potoku Pawłówka na odcinku
od DK81 do k
m ok. 4+900 w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej. Długość
około 4930 m Szafron S. Projekt T. S. Umowa o pracę
Referencje:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z dnia 23.06.2020r.
REFERENCJE
Niniejszym poświadczamy, że firma Szafron S. Projekt wykonywała na podstawie zawartego
w dniu 28.07.2014r. zlecenia nr RSG.4896.13.714/2014 dokumentację na potrzeby realizacji
inwestycji pn.: „Przebudowa rurociągu tłocznego z przepompowni „Pawłówka ”
Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa rurociągu tłocznego z przepompowni „Pawłówka"
wraz z budową wylotu brzegowego do cieku Pawłówka. Inwestycja obejmowała zastąpienie
istniejących trzech rurociągów (przebiegających w korycie rowów oraz samego potoku
Pawłówka, a także mających wyloty w miejscach gdzie utrudniony jest odpływ grawitacyjny
wód) jednym rurociągiem tłocznym Ø800. Nowy rurociąg posadowiono w gruncie - zapewni
on odprowadzenie wód z pompowni poza obszar niecki bezodpływowej. Realizacja inwesty-
cji zapewni możliwość odwodnienia niecki bezodpływowej powstałej w wyniku eksploatacji
górniczej KWK „Pniówek” w rejonie ulicy Wyzwolenia w Pawłowicach.

Zakres opracowania obejmował teren pomiędzy istniejącą pompownią „Pawłówka”, a rejo-
nem projektowan
ego wylotu rurociągu tłocznego Ø800 (tj. ok. 210m poniżej przepustu w cią-
gu ul. Szybowej). Opracowanie obejmowało teren o powierzchni całkowitej ok. 2,6 ha.
W ramach opracowania dokumentacji wykonano i pozyskano następujące dokumenty for-
malno-prawne:

Inwentaryzacja terenu wraz z dokumentacj
ą fotograficzną.

Pomiar geodezyjny wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych.

Odwierty geologiczne wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej i
uzyskaniem decyzji zatwierdzającej.

Pozyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go.

Pozyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów dla obszaru opracowania.

Pozyskanie informacji o wpływach eksploatacji górniczej.

Analiza zlewni rowów przywałowych oraz potoku Pawłówka - do przekroju projekto-
wanego wylotu r
urociągu tłocznego, wraz z wykonaniem obliczeń hydrologicznych i hydrau-
licznych.

Uzgodnienia branżowe.

Uzgodnienia własnościowe.

Uzgodnienie trasy rurociągu na Naradzie Koordynacyjnej.

Uzyskanie decyzji zwalniającej z zakazów na podstawie ar. 88n ustawy Prawo Wod-
ne (Dz.U. z 2017 poz. 1121).

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wod-
noprawnego.

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji pozwo-
lenia na budowę.

Opracowanie operatu dendrolo
gicznego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na
wycinkę drzew.

Opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót.
Parametry obiektów i zakres rzeczowy wykonanej dokumentacji:

budowa rurociągu tłocznego (kolektora) o średnicy Ø800 i długości całkowitej
1018,
00 mb (poszczególne odcinki rurociągu realizowane zarówno metodą wykopową, jak i
bezwykopową);

budowa przyłączy tłocznych, łączących poszczególne agregaty pompowe ze wspól-
nym rurociągiem tłocznym Dz800 — rurociągi o średnicy Ø400 i długości łącznej 73,00 mb;

budowa wylotu brzegowego rurociągu tłocznego na lewym brzegu potoku Pawłówka
w km 3+550 cieku;


umocnienie dna i brzegów potoku Pawłówka na łącznym odcinku 21,5 m w rejonie
projektowanego wylotu rurociągu tłocznego;

demontaż tymczasowego rurociągu tłocznego Ø500 o długości ok. 990 mb;

demontaż tymczasowego rurociągu tłocznego Ø315 o długości ok. 330 mb;

demontaż tymczasowego rurociągu tłocznego Ø200 o długości ok. 380 mb.
Dane statystyczne kształtowały się następująco:

Obszar opracowania ok. 2,6 ha.
Prace projektowe wykonywano w okresie od lipca 2014r. do lutego 2019r., a wartość zgodnie
z umową wynosiła 149 000,00 zł netto (183 270,00 zł brutto).
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A z dnia 23.06.2020r.
REFERENCJE
Niniejszym poświadczamy, że firma Szafron S. Projekt wykonywała na podstawie zawartego
w dniu 29.06.2018r. zlecenia nr 1614/1/01/S/4/18/0180 dokumentację na potrzeby realizacji
zadania inwestycyjnego pn.: „Naprawa potoku Pawłówka na odcinku od DK81 do km ok.
4+900 w aspekcie proj
ektowanej eksploatacji górniczej”
Przedmiotem zadania była naprawa potoku Pawłówka na odcinku od DK81 do km ok. 4+900
(odcinek górny), w aspekcie prognozowanej eksploatacji górniczej do co najmniej 2035 roku
oraz analiza uwarunkowań realizacyjnych tej naprawy. W ramach analiz przedstawiono moż-
liwe rozwiązania techniczne z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych i formalnych oraz
wielkości zaangażowanych środków ze wskazaniem wariantu optymalnego.
Zakres zadania obejmował zagadnienia związane z dwoma obszarami: odcinkiem górnym
(obszar od km ok. 4+950 cieku Pawłówka do DK81) oraz obszarem analizy (od źródeł cieku
Pawłówka, aż do jego ujścia do rzeki Pszczynki, obejmujący całą zlewnię Pawłówki). Analizą
objęto obszar całej zlewni potoku Pawłówka o powierzchni 11 ,27 km2 i całkowitej długości
cieku 4,93 km.
W ramach opracowania dokumentacji wykonano:

Inwentaryzację terenu wraz z dokumentacją fotograficzną z uwzględnieniem wszyst-
kich istniejących urządzeń gospodarki wodnej.

Pomiar geodezyjny.

Analizę całego układu hydraulicznego.

Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne obejmujące modelowanie w programach
HECHMS i HEC-RAS.

Analizę możliwości prowadzenie wód potokiem Pawłówka obejmującą analizę wyso-
kościową, sytuacyjną z uwzględnieniem prognozowanych osiadań górniczych, analizy pro-
ceduralne.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla obszaru opracowania.


informacja o wpływach eksploatacji górniczej.

Wywiady branżowe.

Opinie organów administracji publicznej w zakresie możliwości realizacyjnych napra-
wy potoku Pawłówka.

Przybliżony harmonogram inwestycyjny dla trzech opracowanych wariantów realiza-
cyjnych.

Przybliżone koszty inwestycyjne dla trzech opracowanych wariantów realizacyjnych.

Wariantową koncepcję naprawy potoku Pawłówka obejmującą ww. elementy wraz z
prezentacją w formie multimedialnej ze wskazaniem wariantu optymalnego.
Powyższe prace wykonywano w okresie od kwietnia 2018r. do października 2019 r., a war-
tość zgodnie z umową wynosiła 85 000,00 zł netto (104 550,00 zł brutto).

Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne, o których mowa w art.
525 ustawy.
Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki odrzucenia odwołania na podstawie art. 528 usta-
wy.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwoła-
nia, o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy.

Zarzut zaniechania
przez zamawiającego odrzucenia oferty wybranej mimo, że wykonawca
Szafron nie spełnia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych
lub zawodowych, a to w zakresie wymagania wykonania w okresie ostatnich trzech lat usługi
polegającej na zinwentaryzowaniu systemów kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody
opadowe lu
b kanalizacji sanitarnej o łącznej długości co najmniej 4 000 m, czym naruszony
został art. 16 ustawy i art. 226 §1 pkt 2 lit b ustawy

Zarzut nie potwierdził się. W ocenie Izby odwołujący nie wykazał, że użyte w referencji JSW
KWK Pniówek określenia dotyczące wykonania inwentaryzacji terenu wraz z dokumentacją
fotograficzną z uwzględnieniem wszystkich istniejących urządzeń gospodarki wodnej na od-
cinku
górnym (obszar od km ok. 4+950 cieku Pawłówka do DK81) i obszaru analizy (od źró-
deł cieku Pawłówka, aż do jego ujścia do rzeki Pszczynki, obejmujący całą zlewnię Pawłówki
o powierzchni 11 ,27 km2 i ca
łkowitej długości cieku 4,93 km, nie odnoszą się do kanalizacji
deszczowej lub sanitarnej. W ocenie Izby określenie wszystkie urządzenia gospodarki wod-
nej odnosi
się tak do urządzeń nie powiązanych w system jak i powiązanych w system, sta-
nowiących kanalizację deszczową lub sanitarną, ale także stanowiących systemy odwadnia-
jące. Oświadczenie inwestora należy także ocenić w świetle złożonego przez samego wyko-

nawcę oświadczenia, że projekt między innymi zawierał inwentaryzacje terenu wraz z doku-
mentacją fotograficzną z uwzględnieniem wszystkich istniejących urządzeń gospodarki wod-
nej oraz pomiary geodezyjne i analizę całego układu hydraulicznego 4930 m w okresie od
04.2018 do 10.2019 dla
JSW S.A. KWK Pniówek, a więc wskazany jest system hydrauliczny
i jego długość. W ocenie Izby jeśli odwołujący chciał wywieść fakt niespełnienia warunku
udziału przez przystępującego, to powinien był wykazać, że wśród wszystkich urządzeń
wodnych i w ramach całego układu hydraulicznego nie było urządzeń składających się na
system kanalizacji deszczowej lub sanitarnej lub wprawdzie takie urządzenia były ale nie
dotyczyło to odcinka minimum 4 000m. Natomiast z wykazu i referencji wynika, że wykonaw-
ca zinwentaryzował wszystkie urządzenia wodne i dotyczyły one także układu, a więc można
powiedzieć, że systemu o długości 4930m. W ocenie Izby zatem z tych dokumentów wynika-
ło, że przystępujący wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu, a odwołujący nie
udowodnił okoliczności przeciwnej. Odwołujący skupił się na literalnym brzmieniu warunku
pomijając, że wykonawca inwentaryzował wszystkie urządzenia, a zatem dla obalenia tego
doświadczenia konieczne było nie wykazywanie, że potok jest ciekiem naturalnym, ale że
inwentaryzowane urządzenia nie były urządzeniami kanalizacji sanitarnej czy deszczowej.
W ocenie Izby już sam fakt, że zamawiający wskazał na długość systemu kanalizacji świad-
czy o tym, że wykonawca nie wykaże się całym systemem kanalizacji, ale jego odcinkiem, a
na takim odcinku może wystąpić tylko jedno np. rurociąg lub kilka urządzeń sieci, tym samym
nie wykazanie się ciągiem powiązanych ze sobą urządzeń nie było elementem koniecznym
tego warunku, ważna była natomiast długość inwentaryzowanego odcinka. Izba uznała, że
odwołujący nie udowodnił, że przystępujący nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.

Zarzut zaniechania
przez zamawiającego odrzucenia oferty wybranej mimo, że wykonawca
Szafron nie spełnia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych
lub zawodowych, a to w zakresie wymagania skierowania do realizacji zamówienia co naj-
mniej jednej osoby posiadającej wykształcenie wyższe techniczne w zakresie projektowania
instalacji sanitarnych i posiadającej odpowiednie doświadczenia, czym naruszony został art.
16 ustawy
i art. 226 §1 pkt 2 lit b ustawy

Zarzut nie potwierdził się. W ocenie Izby odwołujący nie wykazał, że wykazywane doświad-
czenie było doświadczeniem w projektowaniu systemu odwodnienia czy wałów przeciwpo-
wodziowych, a nie systemu kanalizacji deszczowej czy sanitarnej. W ocenie Izby z referencji
wynika, że przedmiotem przedsięwzięcia była budowa rurociągu tłocznego z przepompowni
„Pawłówka" wraz z budową wylotu brzegowego do cieku Pawłówka. Inwestycja obejmowała
zastąpienie istniejących trzech rurociągów (przebiegających w korycie rowów oraz samego
potoku Pawłówka, a także mających wyloty w miejscach gdzie utrudniony jest odpływ grawi-

tacyjny wód) jednym rurociągiem tłocznym Ø800. Nowy rurociąg posadowiono w gruncie -
zapewni on odprowadzenie wód z pompowni poza obszar niecki bezodpływowej. W ocenie
Izby jest rzeczą powszechnie znaną, że w kanalizacjach deszczowych czy sanitarnych są
stosowane rurociągi tłoczne, tym samym sam fakt, że doświadczenie dotyczy takiego ruro-
ciągu nie przesądzał o niespełnieniu warunku udziału, tym samym to na odwołującym spo-
czywał obowiązek wykazania, że projektowany rurociąg służył odwodnieniu, a nie kanalizacji
deszczowej lub sanitarnej.
W ocenie Izby przystępujący wykazał także doświadczenie w projektowaniu na określonym
odcinku, gdyż z jego wykazu wynika oświadczenie, że doświadczenie obejmowało projekt
przebudowy rurociągu tłocznego z przepompowni Pawłówka o długości 1018 mb. Izba stanę-
ła na stanowisku, że przystępujący nie ma obowiązku używać, czy kopiować pojęć użytych w
warunku, a zamawiający i tak ma obowiązek ocenić przedkładane mu wykazy i referencje. W
przedmiotowej sprawie zamawiający takiej oceny dokonał, zaś odwołujący podważając pra-
widłowość oceny zamawiającego powinien wykazać, że doświadczenie wykazane przez
przystępującego nie obejmowało inwentaryzacji, czy projektów odpowiadających postawio-
nemu warunkowi. Przy czym takie udowodnienie w ocenie Izby nie może sprowadzać się
tylko do podważenia, że w wykazie lub referencji nie padły sformułowania ściśle takie jak u
zamawiającego w warunku, ale wykazać, że rzeczywiście dana inwestycja nie obejmowała
wymaganych przez zamawiającego elementów. Taki dowód jest możliwy do przeprowadze-
nia, gdyż oba doświadczenia dotyczą doświadczeń nabytych u podmiotu publicznego, zatem
weryfikacja tej informacji mogła nastąpić w drodze dostępu do informacji publicznej. Odwołu-
jący temu ciężarowi nie podołał, a zatem odwołanie należało oddalić.

Zarzut dokonania czynności zamawiającego polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej
oferty złożonej przez Szafran mimo tego, że oferta złożona przez Szafran podlegała odrzu-
ceniu, czym naruszony zo
stał art. 16 ustawy, art. 226 §1 pkt 2 lit b ustawy oraz art. 239 §1
ustawy.

Zarzut nie potwie
rdził się. Zarzut był oparty na zasadności zarzutów poprzedzających. Skoro
w ocenie Izby nie zostały one wykazane, to również nie możliwe było ustalenie, że wybór
oferty najkorzystniejszej nastąpił z naruszeniem przepisów prawa.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 553 zdanie 1
ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.

stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 1 cyt.
rozporządzenia obciążając kosztami uiszczonego wpisu odwołującego i zasądzając od
odwołującego na rzecz zamawiającego zwrot kosztów postępowania obejmujących wydatki
pełnomocnika w maksymalnej dopuszczonej wysokości tj. 3 600zł., zgodnie ze złożoną
fakturą.Przewodniczący: ………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie