eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1751/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-25
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1751/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu bez
udziału stron dnia 25 czerwca 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 11 czerwca 2021 r.
przez
wykonawcę S. B. prowadzący działalność pod firmą Usługi Transportowe Przewóz
Osób i Ładunków S. B. Trzęsówka 12, 36-106 Trzęsówka w postępowaniu prowadzonym
przez
zamawiającego, którym jest POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Małopolski
Zakład w Krakowie al. Płk Wł. Beliny-Prażmowskiego 6A., 31-514 Kraków


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;

2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków S. B. kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
Stosow
nie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do
Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt: KIO 1751/21

Uzasadnienie

Zamawiający prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest: Zastępcza
komunikacja
autobusowa”, znak Kr.240.233.2021. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej:
Numer: 2021/S 087- 226491
Odwołujący wniósł odwołanie wobec czynności wyboru jako najkorzystniejszej dla zadania B
oferty Firma Handlowo-
Usługowa M. F., Malawa 23/1; 37-740 oraz oferty firmy PKS
Tarnobrzeg sp. z o.o.; zaniechaniu odrzucenia oferty Wykonawc
ów jw. na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp oraz zaniechaniu wyboru jako najkorzystniejszej dla zadania B - oferty
Odwołującego.
Zamawiającemu zarzucił naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 90 ust.3 przez zaniechanie
odrzucenia ofert
zawierającej rażąco niską cenę, art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z naruszeniem art.
89 ust. 1 pkt 4 i ust.3 Pzp, przez ich niezastosowanie.
Wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty dla zadania B,
odrzucenie ofert: Firma Handlowo-
Usługowa M. F. oraz PKS Tarnobrzeg sp. z o.o.

Odwołujący dnia 23 czerwca 2021 r. złożył pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie.
Izba rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu na podstawie art. 568 pkt 1
Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz.
2453) wydała postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie § 9 ust. 1
pkt 3a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), z
których wynika, że zwraca się 90% wpisu odwołującemu w przypadku cofnięcia odwołania
przed otwarciem rozprawy.


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie