eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1737/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-19
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1737/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Szymon Grzybowski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 19 lipca
2021 r. odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 10 czerwca 2021 r. przez wykonawcę Centrum
Zaopatrzenia Energetyki ELTAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Radomiu, ul. Toruńska 9
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego –Gminę
Oleśnica w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1

przy udziale
wykonawcy LUG Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 11
zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie
sygn. akt KIO 1737/21 po stronie zamawiającego


orzeka:
1.
Oddala odwołanie,
2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Centrum Zaopatrzenia Energetyki
ELTAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul.
Toruńska 9
i
2.1.

Zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: pięt-
na
ście tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy Centrum Zaopa-
trzenia Energetyki ELTAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9
tytułem wpisu od odwołania,
2.2.

Zasądza od wykonawcy Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Toruń-
ska 9
na rzecz
wykonawcy LUG Services spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 11
kwotę 3 600zł
00 gr
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu wy-
datków pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego d
oręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:………………………….


Sygn. akt KIO 1737/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
energooszczędne oświetlenie na terenie Gminy Oleśnica zostało wszczęte ogłoszeniem w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. za numerem 2020/S 253-
638367.
W dniu 31 maja 2021 r.
zamawiający poinformował o wynikach postępowania.
W dniu 10 czerwca 2021 r.
odwołanie wniósł wykonawca Centrum Zaopatrzenia Energetyki
ELTAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu. Odwołanie zostało
wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 8 czerwca
2021 r. udzielonego przez
prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samo-
dzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana za-
mawiającemu w dniu 10 czerwca 2021 r.
Odwołujący zarzucił, że zamawiający swoim postępowaniem polegającym na wyborze oferty
LUG Services Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, uchybił następującym przepisom usta-
wy:
1) 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - przez zaniechanie odrzucenia oferty LUG Services Sp. z o.o. z
siedzibą w Zielonej Górze, mimo iż oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia;
2) art. 91 ust. 1 ustawy
w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy przez niezasadne i niezgodne
z prawem dokonanie wyboru oferty LUG Services Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze,
jako najkorzystniejszej.
Wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1) unieważnienia czynności wyboru oferty LUG Services Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Gó-
rze;
2) powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem okoliczności wskazanych
w odwołaniu;
3) odrzucenia oferty LUG Services Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze jako oferty nie-
zgodnej z wymogami SIWT,
4) dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej po wy
konaniu powyższych czynności.
Wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów załączonych do odwołania, wnioskowa-
nych w odwołaniu lub przedstawionych na rozprawie, na okoliczności wskazane w uzasad-
nieniu pisemnym bądź ustnym.
Oraz o zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania odwo-
ławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przewidzianych przepisa-
mi prawa zgodnie z fakturą przedstawioną na rozprawie.

Odwołujący wskazał, że ma interes w uzyskaniu zamówienia będącego przedmiotem postę-
powania oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
prawa, bowiem gdyby z
amawiający przeprowadził czynności w postępowaniu zgodnie z
przepisami
, wówczas oferta odwołującego zostałaby uznana za najkorzystniejszą. Odwoła-
nie zmierza
do zakwestionowania czynności zamawiającego, jakimi był wybór oferty LUG
Services Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Zatem, w przypadku potwierdzenia się za-
rzutów odwołującego, ma on szansę na uzyskanie zamówienia. Odwołujący może ponieść
szkodę na skutek czynności zamawiającego, w postaci utraty zysku zakładanego w ramach
realizacji umowy podpisanej na skutek udzielenia przedmiotowego zamówienia.
W dniu 31 maja 2021 r. Zamaw
iający przekazał informację o dokonaniu wyboru najkorzyst-
niejszej oferty, która została złożona przez LUG Services Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej
Górze (dalej: LUG Services). Powyższa decyzja zamawiającego jest w ocenie odwołującego
nieprawidłowa.
Zamawiający określił w pkt 2 SIWZ, że komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ. Złożenie oferty w for-
mie pisemnej powoduje jej odrzucenie. Wskazał przy tym, iż:
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wyko-
nawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej;
b) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komu-
nikacji;
c) wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicz-
nych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePU-
AP;
d) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za dat
ę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświad-
czeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje
się datę ich przekazania na ePUAP.
W dniu 23 marca 2021 r. o
dwołujący złożył do zamawiającego wniosek o udostępnienie ofer-
ty LUG Services. W odpowiedzi zamawiający przekazał odwołującemu w dniu 31 marca
2021 r. ofertę LUG Services w 8 plikach pdf. W tym samym dniu odwołujący ponownie zwró-
cił się do zamawiającego o dosłanie oferty LUG Services wskazując, że przesłana oferta jest
niekompletna, gdyż brak było, wymaganych w SIWZ:

l) wersji aktywnej -
plik programu do obliczeń,
2) plików fotometrycznych opraw (w formacie eulumdat Ldt użytymi do wykonanych obli-
czeń).
Odpowiadając na ponowny wniosek, Zamawiający poinformował Odwołującego w dniu I
kwietnia br., że przekazał ofertę w otrzymanej formie.
Odwołujący zauważył, że SIWZ w pkt 13.1.2 określa, że oświadczenie woli (oferta) zawiera
m.in. obliczenia fotometryczne zgodnie z wymaganiami z SIWZ i z
ałącznikiem la. W przy-
padku niezłożenia obliczeń fotometrycznych wraz z ofertą lub złożenia obliczeń fotometrycz-
nych niezgodnych z wymaganiami SIWZ oferta nie podlega uzupełnieniu i zostanie odrzuco-
na.
Ponadto z
amawiający opisał w pkt 4 PFU (załącznik nr 7 do SIWZ) wymagania dla ofert
równoważnych:
4. Wymagania dla ofert równoważnych:
Modernizacja systemu oświetlenia powinna być wykonana zgodnie z posiadaną przez Urząd
Miasta i Gminy Oleśnica dokumentacją programową, która ze względu na specyfikę przed-
miotu
zamówienia wskazuje konkretne typy i producentów sprzętu oświetleniowego.
W związku z tym, zgodne z art. 29 ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza składanie ofert
równoważnych. Warunkiem jest, aby urządzenia równoważne posiadały, co najmniej takie
same lub lepsze parametry techniczno
— użytkowe, jakich użyto w dokumentacji programo-
wej do wykonania modernizacji.
Wykonawcy składający ofertę równoważną muszą spełnić następujące wymagania:
1. W przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych niż przyjęte w dokumentacji
programowej należy wykazać, że oprawy oświetleniowe przyjęte w projekcie równoważnym
gwarantują wartości parametrów oświetleniowych na poziomie nie mniejszym niż wyliczone
w projekcie posiadanym przez z
amawiającego. Dla wyliczeń należy przyjmować identyczne
warunki w zakresie geometrii zawieszenia opraw jak w obliczeniach z
amawiającego. Pozio-
my parametrów luminancji i natężenia oświetlenia powinny być nie gorsze jak w obliczeniach
zamawiającego a pozostałe zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13201: 2007 Oświetlenie
dróg.
Celem przedstawienia obliczeń jest udokumentowanie zamienności opraw w stosunku do
programu zamawiaj
ącego. Na wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia
wymagań poprzez wykonanie i załączenie do oferty projektu oświetleniowego zawierającego
wszystkie elementy zawarte w programie z
amawiającego. Obliczenia oraz prezentacja wyni-
ków obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie zamawiającego parametrami
projektu, tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczyn-
nika zapasu (ew. odwrotności - wskaźnika utrzymania), parametrów rodzaju nawierzchni,
parametrów — położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać wszystkie wyliczone

parame
try dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową zamawiającego. Porównywane będą
parametry Średnie. Spełnienie powyższych warunków gwarantuje możliwość porównania
zastosowanych opraw i uznania ich równoważności na podstawie efektu oświetleniowego
uzyskiwanego w tożsamych warunkach.
4.1.1. Wymagane dokumenty potw
ierdzające równoważność opraw.
1. Dokument wydany przez producenta (plus ew. tłumaczenie na język polski) potwierdzają-
cy spełnianie parametrów techniczno — użytkowych zaproponowanych urządzeń równo-
ważnych w stosunku do opraw w posiadanej przez zamawiającego dokumentacji (karty kata-
logowe opraw),
2. Deklaracja zgodności wyrobu z obowiązującymi normami przenoszącymi normy europej-
skie
3. Zamawiający żąda od wykonawców składających oferty równoważne złożenia na wezwa-
nie próbek opraw i źródeł światła po 1 szt. dla każdego typu — mocy oprawy przewidzianych
do zastosowania (próbki do zwrotu ).
4. Karty katalogowe, licencja ENEC z wykazem komponentów, deklaracje zgodności WE
certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa.
5. Zamawiający żąda załączenia do oferty obliczeń fotometrycznych dokumentujących osią-
gnięcie wymaganych poziomów parametrów oświetleniowych, wykonanych w ogólnodostęp-
nym programie do wspomagania obl
iczeń w programie nie mogą występować jakiekolwiek
treści obcojęzyczne poza nazwami własnymi oferowanych produktów. Obowiązuje forma
wydruku raportu obliczeń oraz w forma zapisu na nośniku elektronicznym w wersji pdf oraz w
pliku programu do obliczeń wersja aktywna z dodatkowo zapisanymi plikami fotometrycznymi
opraw (w formacie eulumdat
Ldt użytymi do wykonanych obliczeń ).
Z powyższego jednoznacznie wynika, że oferta LUG Service nie zawiera obligatoryjnych
elementów, określonych w SIWZ, tj.
l) wersji aktywnej -
plik programu do obliczeń,
2) plików fotometrycznych opraw (w formacie eulumdat Ldt użytymi do wykonanych obli-
czeń).
Pliki fotometryczne opraw (w f
ormacie eulumdat Ldt użyte do wykonanych obliczeń) zawiera-
ją dane służące do specyfikacji danych fotometrycznych dotyczących rozsyłu światła z okre-
ślonego źródła światła. Po wczytaniu do odpowiedniego oprogramowania specjalistycznego
(w tym przypadku do programu do obliczeń, którego w wersji aktywnej żądał zamawiający)
pozwalają na wykonanie obliczeń fotometrycznych dotyczących w szczególności natężenia
światła generowanego przez oprawy w określonych sytuacjach oświetleniowych i tym samym
do wykazania, czy dana oprawa w odpowiednim ustawieniu pozwoli na odpowiednie doświe-
tlenie terenu (np. jezdni, chodnika, czy też pobocza). Obliczenia fotometryczne wykazujące
spełnienie normy PN-EN 13201 to przetworzenie przez skomplikowany model matematyczny

transmitancji oprawy źródłowego strumienia światła emitowanego przez diody LED na wyni-
kowy strumień światła pozwalający oświetlić jezdnię, chodnik, czy też pobocze zgodnie z
normą PN-EN 13201. Żadne inne dokumenty załączone do oferty tych informacji nie zawie-
rają. Sposobem doboru opraw steruje projektant wykonujący obliczenia fotometryczne dla
oferenta. To projektant decyduje o modelu oprawy, jej mocy, dokonuje, wg. własnego uzna-
nia, wyboru układu optycznego oprawy z wielu mu dostępnych. Takie informacje, które wyni-
kają z obliczeń są unikalne i nie są możliwe do uzyskania bez tych obliczeń. Bez dyspono-
wania plikami fotometrycznymi opraw użytymi przez oferenta do wykonanych obliczeń, Za-
mawiający nie ma możliwości zweryfikowania świadczenia wykonawcy wynikającego ze zło-
żonej mu oferty. Przedstawione obliczenia fotometryczne, stanowiące jedynie wydruk w pdf,
nie mogą być poddane analizie w programie obliczeniowym i nie mogą zostać w stopniu wy-
starcza
jącym zweryfikowane, ani przez zamawiającego, ani przez odwołującego.
Istotne jest również to, że w załączniku nr la zamawiający żądał, aby moc sumaryczna do-
starczonych opraw oświetleniowych mieściła się w przedziale od 15 kW do 23,061 kW. Wy-
konawca LUG Services
w załączniku nr la wskazał moc na poziomie 23,042 kW, a zatem na
pograniczu dopuszczalnej górnej wartości. Wykonawca LUG Services nie dołączając do
oferty, ani pliku programu w wersji edytowalnej, w którym te obliczenia wykonał, ani plików
fotometrycznych
opraw (w formacie eulumdat Ldt użytych do wykonanych obliczeń) pozbawił
zamawiającego i odwołującego możliwości weryfikacji poprawności wykonanych przez niego
obliczeń fotometrycznych, a tym samym weryfikacji sposobu realizacji świadczenia, w odnie-
sieniu do postawionych przez z
amawiającego wymagań.
Wobec powyższego brak w ofercie wskazanych wyżej elementów obligatoryjnych, stanowi
przesłankę do odrzucenia oferty, jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia. Odwołujący wskazał, że brakujące, obligatoryjne elementy oferty nie pod-
legają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, bowiem stanowią ofertę. Brakujące ele-
menty zawierają dane techniczne świadczenia wykonawcy, a zatem stanowią treść oferty i
określają sposób wykonania zamówienia przez oferenta. Ich brak powoduje niezgodność z
treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, której nie można usunąć po terminie
złożenia ofert. Takie stanowisko jest zgodne z linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej,
wyrażoną np. w wyroku z dnia 7 czerwca 2021 r., sygn. KIO 1249/21, wyroku z dnia 19
kwietnia 2021 r., sygn. KIO 788/21.

W dniu 11
czerwca 2021 r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
W dniu 14 czerwca 2021 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgło-
sił swój udział wykonawca LUG Services wnosząc o oddalenie odwołania i wskazał, że po-
siada interes w uzyska
niu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego, bowiem oferta złożona
przez niego została uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą. Rozstrzygnię-

cie postępowania odwoławczego na korzyść zamawiającego daje przystępującemu możli-
wość realizacji przedmiotowego zamówienia, wobec czego istnienie interesu po stronie przy-
stępującego powinno być bezsprzeczne. Zgłoszenie zostało wniesione przez prokurenta sa-
moistnego, zgodnie z odpisem z KRS. Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania kopii
zgłoszenia stronom.
W dniu 1 lipca 2021 r. zamawiający oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty odwołani i
zobowiązuje się do wykonania żądań odwołującego.

W dniu 2
lipca 2021 r. Izba wezwała przystępującego do złożenia oświadczenia w przedmio-
cie zgłoszenia sprzeciwu.

W dniu 5 lipca 2021 r. przystępujący złożył sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów odwoła-
nia, wnosząc o jego oddalenie.
Izba ustaliła następujący stan faktyczny:

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz i oferty przystępującego.
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZE-
TARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu
zamówienia przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający naj-
pierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oce-
niona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postę-
powaniu.
UWAGA 1:

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówieniu odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ. Złożenie oferty w formie pisem-
nej powoduje jej odrzucenie.
Informacje ogólne o sposobie składania ofert w formie elektronicznej.
a) W post
ępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wyko-
nawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komu-
nikacji.

c) Wymagania techniczne i organiz
acyjne, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicz-
nych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePU-
AP.
d) Maksymalny rozmiar p
lików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświad-
czeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje
się datę ich przekazania na ePUAP.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Energooszczędne oświetlenie na
terenie gminy Oleśnica”.

Do zakresu dostawy i instalacji związanej z modernizacją systemu oświetlenia drogowego
należy:
1.
Demontaż opraw oświetleniowych i montaż w ich miejsce nowych opraw
energooszczędnych LED oraz dowieszenie nowych opraw energooszczędnych LED w
wyznaczonych miejscach wraz z nowymi wysięgnikami i nowymi zabezpieczeniami
2.
Demontaż istniejących w szafie stacji transformatorowej układów sterowania oświetleniem
i montaż nowych układów sterownia wraz z przeniesieniem układów pomiarowych
3.
Demontaż wysięgników i wymiana wysięgników w miejscach wyznaczonych
4.
Montaż ograniczników przepięć na sieci napowietrznej niskiego napięcia
5.
Wyodrębnienie obwodów oświetlenia drogowego sieci napowietrznej w stosunku do
przewodów linii rozdzielczych – montaż wydzielonego nowego przewodu oświetleniowego
6. Prze
prowadzenie badań, prób i pomiarów
7.
wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dla całego zadania
8.
budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 43,2 kWp na gruncie zlokalizowanej na działce
153/2 w Oleśnicy
9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Z
amówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 3, Efektywna i zielona
energia D
ziałanie 3.4 strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej Projekt pn. „Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica”,
oznaczony nr: RPSW.03.04.00-26-0010/18
3.2.
Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
załącznik nr 7 do SIWZ –Opis przedmiotu zamówienia (PFU)
3.3.
Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub

normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą
wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie
znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez
Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów
równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie
gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się
wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w SIWZ. Na
Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania „równoważności”.
13 wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia sporządzone pod rygorem nieważności, w
postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
13.1. Oświadczenie woli (Oferta) zawiera
2.
Wraz z ofertą należy złożyć obliczenia fotometryczne zgodnie z wymaganiami z SIWZ i
załącznikiem 1a. W przypadku nie złożenia obliczeń fotometrycznych wraz z ofertą lub zło-
żenia obliczeń fotometrycznych niezgodnych z wymaganiami SIWZ oferta nie podlega uzu-
pełnieniu i zostanie odrzucona.
23.3.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem
umowy
zobowiązany jest do przedłożenia:
23.3.1
umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
23.3.2
kopii uprawnień wskazanych osób do realizacji zamówienia,
23.3.3 deklaracje CE, RoHSE oraz certyfikat ENEC
23.3.4
kart katalogowych zastosowanych opraw i urządzeń
23.3.5
licencji/certyfikatu ENEC+ lub certyfikat równoważny oferowanych opraw
23.3.6
szczegółowej kalkulacji (kosztorysu ofertowego) zaoferowanej ceny.
23.3.7
oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia
i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby
nakłada Prawo budowlane.
Załącznik nr 7 PFU w wersji z dnia 4 marca 2021 r.
3.1.1. Charakterystyczne parametry okr
eślające wielkość obiektu oraz zakres robót
budowlanych.
Ilość punktów świetlnych przeznaczonych do modernizacji w Mieście i Gminie Oleśnica –
476 szt. z 525 istniejących punktów (na podstawie inwentaryzacji). Lokalizacja opraw oraz
obwodów oświetleniowych określona jest w tabeli inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik
do tego opracowania. Nazwy obwodów oświetleniowych jednoznacznie wskazują położenie
modernizowanych punktów świetlnych.

Oprawy przed i po modernizacji z określeniem mocy rzeczywistych
Oprawa
Przed modernizacją Po modernizacji ilość moc jednostkowa [W] moc łączna [kW]
ilość moc jednostkowa [W] moc łączna [kW]
LED 26 W 0,00 249 26 6,474
LED 35 W 0,00 412 35 14,420
LED 35 W (OZE) 0,00 1 35 0,035
LED 42 W 49 42 2,058 49 42 2,058
LED 52 W 0,00 41 52 2,132
rtęciowa 196 265 51,940 0,00
sodowa 79 83 6,557 0,00
sodowa 201 176 35,376 0,00
Razem 525 95,931 752 25,119

Do modernizacji zakwalifikowano 476 lamp z 525 istniejących.
W projekcie zastosowano:
Oprawa Po modernizacji ilość moc jednostkowa [W] moc łączna [kW]
LED / projektowana 249 26 6,474
LED / projektowana 413 35 14,455
LED / projektowana 41 52 2,132
Razem 703 23,061
Moc rzeczywista (przy uwzględnieniu strat mocy na układzie zapłonowym i stateczniku)
opraw sodowych i
rtęciowych zainstalowanych obecnie na terenie objętym niniejszym
zadaniem
w ilości 476 szt. wynosi ok. 93,873 kW. Po przebudowie systemu oświetleniowego
moc zostanie zmniejszona do 23,061 kW.
3.1.3. Dokumentacja Zamawiającego
Zamawiający posiada niżej wymieniona dokumentację:
Lp. Nazwa dokumentu
Zawartość
1 Zestawienia inwentaryzacyjne
Załącznik nr 1
2
Przedmiar robót Załącznik nr 2
3
Obliczenia fotometryczne dróg dla Miasta i Gminy Oleśnica Załącznik nr 3
3.2.2. Wymagania co do zastosowania sprzętu oświetleniowego :
Zadaniu podlega :
1.
Wymiana opraw na oprawy w technologii LED zgodnie z doborem oraz dokumentacją
przebudow
y oświetlenia w ilości 703 szt. punktów świetlnych.
1)
Wymiana wysięgników na słupach – szt. 703
2)
Wymiana opraw na słupach – szt. 703, w tym zainstalowanie jednej oprawy w latarni
hybrydowej wykorzystującej energię OZE

3)
Remont szaf oświetleniowych SOU / montaż zabezpieczeń - szt. 41
2.
Świadczenie usługi konserwacji zmodernizowanego systemu oświetleniowego przez 3
letni okres obowiązywania rękojmi na wykonane roboty za kosztorysową cenę ofertową
uzależnioną od ilości opraw objętych konserwacją
4. W
ymagania dla ofert równoważnych:
Modernizacja systemu oświetlenia powinna być wykonana zgodnie z posiadaną przez Urząd
Miasta i Gminy Oleśnica dokumentacją programową, która ze względu na specyfikę
przedmiotu zamówienia wskazuje konkretne typy i producentów sprzętu oświetleniowego.
W związku z tym, zgodne z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem jest, aby urządzenia równoważne
posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno – użytkowe, jakich użyto
w dokumentacji programowej do wykonania modernizacji.
Wykonawcy składający ofertę równoważną muszą spełnić następujące wymagania:
1. W przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych niż przyjęte w dokumentacji
progra
mowej należy wykazać, że oprawy oświetleniowe przyjęte w projekcie równoważnym
gwarantują wartości parametrów oświetleniowych na poziomie nie mniejszym niż wyliczone
w projekcie posiadanym przez Zamawiającego. Dla wyliczeń należy przyjmować identyczne
waru
nki w zakresie geometrii zawieszenia opraw jak w obliczeniach Zamawiającego.
Poziomy parametrów luminancji i natężenia oświetlenia powinny być nie gorsze jak w
obliczeniach Zamawiającego a pozostałe zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13201: 2007
Oświetlenie dróg.
Celem przedstawienia
obliczeń jest udokumentowanie zamienności opraw w stosunku do
programu Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia
wymagań poprzez wykonanie i załączenie do oferty projektu oświetleniowego zawierającego
wszystkie elementy zawarte w programie Zamawiającego. Obliczenia oraz prezentacja
wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego
parametrami projektu, tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny
poziom
współczynnika zapasu (ew. odwrotności - wskaźnika utrzymania), parametrów
rodzaju
nawierzchni, parametrów – położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać
wszystkie wyliczone parametry dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową Zamawiającego.
Porównywane będą parametry średnie. Spełnienie powyższych warunków gwarantuje
możliwość porównania zastosowanych opraw i uznania ich równoważności na podstawie
efektu oświetleniowego uzyskiwanego w tożsamych warunkach.
Kąt zamontowania opraw-, jeśli będzie wymagany inny niż w programie to oprawa musi
posiadać możliwości ustawienia go bez konieczności zmiany wysięgnika.
Wykonawca składający ofertę równoważną, w przypadku wygrania przetargu i realizacji
zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektu modernizacji.

Zastosowane produkty równoważne należy wykazać w kosztorysach ofertowych, które
stanowią element oferty.
4.1. Parametry techniczno-
użytkowe, jakimi powinny się charakteryzować materiały
przewidziane do zabudowy
Asortyment oraz oprawy LED będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania
określone w Polskich Normach i posiadać aktualne wymagane certyfikaty lub deklaracje
zgodności potwierdzające spełnienie dyrektyw LVD, EMC, RoHS na bezpieczeństwo
fotobiologicz
ne lamp i systemów lampowych .
a)
Wysięgnik stalowy przystosowany do montażu nad linią elektroenergetyczną zarówno na
żerdziach typu ŻN jaki i typu E. Wykonawca w ramach oferty musi przewidzieć wszelkie
koszty związane z montażem wysięgnika na istniejących stanowiskach słupowych.
W
ysięgniki muszą być ocynkowane zanurzeniowo o grubości powłoki cynkowej od 70 do 150
mikrometrów (µm). Przewiduje się montaż wysięgników o wysięgu 1,0 i 1,5m i wysokości
1,5-
2,0m, przy kącie nachylenia od 5-15 stopni.
b)
Bezpiecznik napowietrzny słupowy dla napięcia znamionowe 660V i prądy znamionowe
do 63 A. Bezpiecznik przeznaczony do zabezpieczania odcinków linii napowietrznych
niskiego
napięcia przed skutkami przeciążeń i zwarć. Konstrukcja i budowa bezpieczników
musi być przystosowana do instalowanie ich na wolnym powietrzu.
c)
Do połączenia oprawy z linią napowietrzną należy: przewidzieć kabel YKY 2X2,5mm2
d)
Należy przewidzieć oprawy drogowe typu LED zgodnie z poniższymi wymaganiami:

optyka drogowa zapewniające uzyskanie wymaganych parametrów dla przyjętych klas
oświetleniowych

odlew ciśnieniowy z aluminium zgodnie z EN1706

regulacja kąta nachylenia oprawy na wysięgniku od -15° do +15° regulowany co max. 5°;

fi montażowe uchwytu umożliwiające montaż do wysięgników o średnicach od 48 do 60
mm (uchwyt
w oprawie wykonany z tego samego materiału co cała oprawa);

certyfikat ENEC wraz z listą komponentów - dopuszczonych do zastosowania w oprawie,
CE;
klosz
szkło hartowane o wytrzymałości minimum IK08; wymiana klosza nie może
zmniejszać stopnia szczelności oprawy,

uszczelnienie oprawy z wykorzystaniem uszczelki silikonowej (nie dopuszcza się
standardowego silikonowania)

możliwość otwarcia oprawy bez użycia specjalizowanych narzędzi oraz w momencie
otwarcia oprawy blokada uniemożliwiająca samoczynne zamknięcie się oprawy w czasie
prac montażowo-konserwacyjnych (nie dopuszcza się opraw z elementami nitowanymi)

otwarcie oprawy zapewnia bez napięciową pracę w oprawie

ochrona przed uderzeniem (wandaloodporność) min. IK08

stopień szczelności całej oprawy – min. IP66;

zawór wyrównujący ciśnienie pomiędzy komorą lampy a otoczeniem

oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie
pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony
na panelu LED zapobiegający jego przypadkowemu przegrzaniu.
min. 5
lat gwarancji na całą oprawę;
zasilacz z
wejściem sterującym w standardzie DALI lub 1-10, współczynnik mocy PF≥0,93
optyka P
MMA w formie soczewek kształtujących rozsył światła indywidualnych i
identycznych dla każdej diody w ramach jednej oprawy; wyklucza się oprawy z
odbłyśnikowym kształtowaniem rozsyłu światła

skuteczność oprawy za kloszem nie mniejsza niż 135lm/W;

kolor oprawy zbliżony do RAL 7030, malowanie proszkowe zgodne z certyfikatem QLAB;

oddawanie barw nie mniejsze niż RA70;

temperatura pracy oprawy w środowisku -35 °/+45 °;
klasa izolacji II

Temperatura barwowa źródła światła 4000K (+/- 5%)
zasilanie oprawy
– 220 – 240 V; 5060 Hz (+10%);

Ogranicznik przepięć SPD 10kV/10kA

Żywotność źródła światła > 100.000 h | L90B10 | maksymalne natężenie prądu diod LED
700mA

zabudowany sterownik redukcji mocy (natężenia oświetlenia), interfejs DALI lub 1-10
(niepowodujący utratę gwarancji):
-
Możliwość deklaracji dowolnego poziomu mocy wyjściowej w przedziale 10% - 100%,
godziny załączenia i wyłączenia redukcji mocy z dokładnością do max. 30 min. oraz poziom
redukcji w zakresie 10%-100% mocy znamionowej
z rozdzielczością 10%.
- przeprogr
amowywanie parametrów oprawy, program redukcji mocy bez użycia zwyżki –
podnośnika z odległości co najmniej 12m od oprawy
-
możliwość programowania min. 3 poziomów redukcji mocy;
-
Początkowy program redukcji przedstawia się następująco:
Drogi miejskie w godzinach nocnych:
od włączenia do 0.00 - 100% mocy, od
23.00 - 5.00 - 70% mocy,
od 5.00-
wyłączenia - 100% mocy
Drogi gminne i powiatowe o małym natężeniu ruchu w godzinach nocnych: od włączenia do
23.00 - 100% mocy,
od 5.00
– wyłączenia - 100% mocy,
Uwaga:

1/ Wszystkie oprawy drogowe powinna pochodzić z tej samej rodziny, mieć ten sam kolor –
spójność wizualną;
2/ Warunki gwarancji:
-
zgodnie z ofertą;
3) Sposób realizacji gwarancji
-
Niesprawność oprawy w czasie obowiązywania gwarancji wykonywana będzie na koszt
Wykonawcy
poprzez jej wymianę na wolną od wad.

4.1.1. Wymagane dokumenty potw
ierdzające równoważność opraw.
1. Dokument wydany przez producenta (plus ew. tłumaczenie na język polski) potwierdzający
spełnianie parametrów techniczno – użytkowych zaproponowanych urządzeń równoważnych
w stosunku
do opraw w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji (karty katalogowe
opraw),
2. Deklaracja zgodności wyrobu z obowiązującymi normami przenoszącymi normy
europejskie
3.
Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty równoważne złożenia na
wezwanie próbek opraw i źródeł światła po 1 szt. dla każdego typu – mocy oprawy
przewidzianych do zastosowania ( próbki do zwrotu ).
4.
Karty katalogowe, licencja ENEC z wykazem komponentów, deklaracje zgodności WE
certyfikaty potwierdzaj
ące zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa.
5.
Zamawiający żąda załączenia do oferty obliczeń fotometrycznych dokumentujących
osiągnięcie wymaganych poziomów parametrów oświetleniowych, wykonanych w
ogólnodostępnym programie do wspomagania obliczeń – w programie nie mogą występować
jakiekolwiek treści obcojęzyczne poza nazwami własnymi oferowanych produktów.
Obowiązuje forma wydruku raportu obliczeń oraz w forma zapisu na nośniku elektronicznym
w wersji pdf oraz w pliku
programu do obliczeń – wersja aktywna z dodatkowo zapisanymi
plikami fotometrycznymi opraw (w formacie eulumdat Ldt
użytymi do wykonanych obliczeń ).
4.4. Źródła światła i oprawy
4.4.1. Oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania.
Należy stosować oprawy zgodnie z projektem, wykonane w II klasie izolacji.
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -
5°C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych
z PN-86/O-79100 [19].
a)
Parametry użytkowe zastosowanych opraw w technologii LED:
Asortyment oraz oprawy LED będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania
określone w Polskich Normach i posiadać aktualne wymagane certyfikaty lub deklaracje
zgodności potwierdzające spełnienie dyrektyw LVD, EMC, RoHS na bezpieczeństwo

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych
• Konstrukcja oprawy wykonana jako odlew ciśnieniowy z aluminium zgodnie z EN1706.
Kształt oprawy według załączonej karty katalogowej. Kolor oprawy zbliżony do RAL 7030,
malowanie proszkowe
zgodne z certyfikatem QLAB. Regulacja kąta nachylenia oprawy na
wysięgniku od -15do +15° regulowany co max. 5°. Klosz oprawy wykonany ze szkła
hartowanego o wytrzymałości minimum IK08. Uszczelnienie oprawy z wykorzystaniem
uszczelki silikonowej (nie dopuszcza
się standardowego silikonowania). Wytrzymałość
oprawy pod kątem ochrony przed uderzeniem (wandaloodporność) min. IK08. Stopień
szczelności całej oprawy – min. IP66. Oddawanie barw nie mniejsze niż RA70. Temperatura
barwowa źródła światła 4000K (+/- 5%).
Żywotność źródła światła > 100.000 h. Oprawa wyposażona w diody L90B10 o
maksymalnym natężeniu prądu diod LED 700mA. Wszystkie oprawy drogowe powinny
pochodzić z tej samej rodziny, mieć ten sam kolor – spójność wizualną.
• Klasa ochronności elektrycznej: II
• Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka
badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC
• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z
Rozpor
ządzeniem WE nr 245/2009
• W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki
obliczeniowe
5.1. Inne dokumenty :
Załączono :
5.1.1. Wyliczenia fotomet
ryczne dla poszczególnych ulic
5.1.2 Tabela parametrów dla obliczeń fotometrycznych z bilansem mocy opraw.
Formularz ofertowy z dnia 4 marca 2021 r.
-
oświadczamy, że zostanie zrealizowany efekt ekologiczny poprzez dostawę i montaż opraw
oświetleniowych, których sumaryczna moc znamionowa będzie w przedziale od 15 kW do
23,061
kW oraz suma zużycia energii elektrycznej dla zmodernizowanego zakresu nie
będzie większe niż 87 742,20 kWh w okresie 12 miesięcy działania systemu
oświetleniowego przez 4150 godzin. Na potwierdzenie oświadczenia załączam do oferty
obliczenia fotometryczne opracowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ
oraz wypełniony załącznik nr 1a - Tabela do obliczeń fotometrycznych
Załącznikami do niniejszej oferty są:
Załącznik nr 1a – Tabela do obliczeń fotometrycznych
Obliczenia fotometryczne zgodne z wymaganiami z SIWZ

Wyjaśnienia treści siwz nr 7 z dnia 12 marca 2021 r.

Pytanie nr 5:
Prosimy o wskazanie ilości punktów oświetleniowych linii kablowej i linii napowietrznej.
Odpowiedź:
Zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obowiązkiem Wykonawcy
jest wykonanie inwentaryzacji własnej i opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji
oświetlenia ulicznego. Aktualnie zamawiający nie ma informacji o ilości punktów
oświetleniowych linii kablowej i linii napowietrznej.
Pytanie nr 13:
Jak wynika z treści PFU (3.1.3. Dokumentacja Zamawiającego) załącznikiem nr 2 do PFU
jest Przedmiar robót. Prosimy zatem o publikację Przedmiaru robót na stronie BIP.
Odpowiedź:
Przedmiar robót nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamówienia. Przy obliczeniu ceny
oferty Wykonawca uwzględnia w kosztorysie swoje własne obmiary i założenia kalkulacyjne
Do oferty wybranej dołączono:
-
Nowy
Zalacz-
nik_nr_1a_Tabela_do_obliczen_fotometrycz_aktualizacja_z_dnia_12.03.2021.pdf,
- Obliczenia fotometryczne -
Oleśnica nowe.pdf

Ocena materiału dowodowego dokonana przez Izbę:
Izba ustaliła, że pomiędzy stronami nie jest sporne, że zamawiający wymagał formy wydruku
raportu obliczeń oraz zapisu na nośniku elektronicznym w wersji pdf oraz pliku programu do
obliczeń – wersja aktywna z dodatkowo zapisanymi plikami fotometrycznymi opraw (w for-
macie eulumdat Ldt
użytymi do wykonanych obliczeń ) tylko dla ofert równoważnych.
Izba oceniła, że istota sporu sprowadza się do tego, czy zamawiający opisał produkt zama-
wiany w sposób określony w art. 29 ust. 3 albo w art. 30 ust. 4 ustawy, czyli czy wskazał
znaki towarowe, patenty pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje
produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę albo odniósł się do norm, europejskich
ocen t
echnicznych, technicznych aprobat i systemów referencji technicznych. Drugim zaś
elementem sporu jest to czy oferta przystępującego jest ofertą równoważną. W ocenie Izby
zamawiający nie wskazał wprost, ani produktu konkretnego wykonawcy, ani systemów od-
nie
sień wymagających dopuszczenia równoważności, gdyż w pkt. 3.3. siwz zamawiający na
wykonawców nałożył obowiązek ustalenia, czy nie wskazał konkretnego produktu, co w oce-
nie Izby nie stanowi wskazania, że przedmiot został opisany w sposób wynikający z art. 29
ust. 3 lub art. 30 ust. 4 ustawy. To na zamawiającym ciąży obowiązek ustalenia czy opisał
konkretny produkt lub posłużył się konkretnymi odniesieniami, które wymuszają na nim do-
puszczenie ofert równoważnych. Zamawiający natomiast w przedmiotowym postępowaniu
minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia opisał w pkt. 4.1 i 4.4.1. PFU i tylko w

przypadku odstępstwa od tych wymagań minimalnych zamawiający uznał, że wykonawca
będzie obowiązany wykazać równoważność. Wynika to wprost z pkt. 4.1.1. pkt. 5 PFU, a
także ze zdania ostatniego pkt. 4.4.1, gdzie zamawiający opisał wymagania dla opraw, a
dodatkowo podał – „• W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć
źródłowe pliki obliczeniowe”. Odwołujący uważa, że przystępujący zaoferował rozwiązanie
równoważne, jednak tę tezę dowodzi twierdząc z jednej strony, że zamawiający opisał kon-
kretny produkt, ale nie wskazuje jaki to jest produkt i kto jest jego producentem, a z drugiej
wskazuje, że skoro każdy wykonawca ma zaprojektować oferowane rozwiązanie, to każda
oferta jest ofertą równoważną do opisanej w siwz. W ocenie Izby odwołujący nie wykazał, że
istnieje konkretny produkt, który w siwz opisał zamawiający, zaś teza, że każda oferta odno-
sząca się do czynności projektowania jest oferta równoważną jest w ocenie Izby wadliwa.
Oferta równoważna to oferta o tych samych cechach lub cechach zbliżonych, ale mieszczą-
cych się w wymaganiach granicznych zamawiającego, która oparta jest na innym patencie,
wzorze, pochodzeniu, czy pochodzi ogólnie od innego producenta, albo oparta jest na innym
systemie odniesienia, który jednak uznawany jest na rynku za porównywalny. W niniejszej
sprawie odwołujący stawiając tezę o możliwości zidentyfikowania przez profesjonalistę ba-
zowego produktu opisanego przez zamawiającego powinien był tę tezę udowodnić. Nato-
miast odwołujący poza gołosłownym twierdzeniem, że opis przedmiotu zamówienia jest na
tyle szczegółowy, że pozwala zidentyfikować produkt nie podjął próby dowiedzenia tego fak-
tu. Przystępujący natomiast tej tezie przeczył podając, że zamawiający nie podał danych
dotyczących strumienia świetlnego czy mocy oprawy. Izba oceniła, że aby ustalić czy dana
oferta jest ofertą równoważną, a więc oferującą inny niż założony przez zamawiającego pro-
dukt, ale spełniający wymagania siwz, najpierw należy wykazać, że zamawiający opisał
przedmiot zamówienia w sposób nakazujący dopuścić równoważność. Co więcej odwołujący
nie próbował nawet wykazać, że rozwiązanie zaprojektowane przez przystępującego zawiera
odstępstwa od wymagań minimalnych opisanych w siwz, które wskazywałyby na równoważ-
ny charakter oferty. Odwołujący sam do odwołania dołączył obliczenia fotometryczne – Ole-
śnica nowe przedstawione przez przystępującego, w których wskazano konkretne typy
opraw. Tym samym miał możliwość wskazania, że klosz oprawy wykonany ze szkła harto-
wanego o wytrzymałości wyższej niż IK08, czy wytrzymałość oprawy pod kątem ochrony
przed ud
erzeniem jest większa niż IK08, czy choćby stopień szczelności całej oprawy wyż-
szy niż IP66. Wykazanie tych elementów pozwalałoby bowiem wykazać odwołującemu, że
przystępujący zaoferował nie produkt bazowy, ale produkt równoważny. Izba zatem ustaliła,
że odwołujący nie udowodnił tezy, iż produkt przystępującego jest produktem równoważnym,
dla którego zamawiający wymagał formy wydruku raportu obliczeń oraz zapisu na nośniku
elektronicznym w wersji pdf oraz
pliku programu do obliczeń – wersja aktywna z dodatkowo

zapisanymi plikami fotometrycznymi opraw (w formacie eulumdat Ldt
użytymi do wykona-
nych obliczeń ).

Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne, o których mowa w art.
525 ustawy.
Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki odrzucenia odwołania na podstawie art. 528 usta-
wy.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwoła-
nia, o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - przez zaniechanie odrzuce-
nia oferty LUG Services Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, mimo iż oferta nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zarzut nie potwierdził się. Odwołujący nie wykazał, że zaoferowany przez przystępującego
projekt zawiera produkty równoważne w stosunku do zamawianych przez zamawiającego.
Izba ustaliła, że tylko w przypadku zaoferowania produktu równoważnego zamawiający wy-
magał formy wydruku raportu obliczeń oraz zapisu na nośniku elektronicznym w wersji pdf
oraz
pliku programu do obliczeń – wersja aktywna z dodatkowo zapisanymi plikami fotome-
trycznymi opraw (w formacie eulumdat Ldt
użytymi do wykonanych obliczeń ). Skoro nie zo-
stało wykazane, że oferta przystępującego jest równoważna, to oferta ta zawierała wymaga-
ną zgodnie z pkt. 13.2. siwz tabelę załącznika nr 1a oraz wydruk obliczeń fotometrycznych.
T
ym samym była ofertą kompletną, wolną od braków. W konsekwencji zarzut naruszenia
przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy należało oddalić.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 91 ust. 1 ustawy w związku z art. 7 ust. 1 i ust.
3 ustawy przez niezasadne i niezgodne z prawem dokonanie wyboru oferty LUG Services
Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, jako najkorzystniejszej

Zarzut nie potwierdził się. Zarzut opierał się na założeniu, że zamawiający dopuścił do oceny
ofert ofertę podlegającą odrzuceniu. Założenie to nie znalazło potwierdzenia w toku rozpra-
wy, tym samym Izba nie dopatrzyła się w wyborze oferty przystępującego jako najkorzyst-
niejszej naruszenia art. 91 ust. 1 i art. 7 ust. 1 i 3 ustawy.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 553 zdanie 1
ustawy.

Z mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo zamówień Publicznych Izba zastosowała przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Izba ustaliła, że właściwym dla
rozpoznania skargi na przedmiotowe orzeczenie będzie Sąd Okręgowy w Warszawie, a ter-
min na wniesienie skargi wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 2 cyt.
rozporządzenia obciążając kosztami uiszczonego wpisu odwołującego i zasądzając od
odwołującego na rzecz przystępującego zwrot kosztów postępowania obejmujących wydatki
pełnomocnika w maksymalnej dopuszczonej wysokości tj. 3 600zł., poniesione zgodnie ze
złożoną fakturą.Przewodniczący: ………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie