eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1726/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-15
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1726/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 13 lipca
2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2021 r. przez wykonawcę TPF
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 22
w postępowaniu prowadzonym przez
Komendę Stołeczną Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2
przy udziale wykonawców Studio Budowlane Unity s.c. M. T., D. C. z siedzibą w
Warszawie, ul. Kędzierskiego 2 lokal 66
- zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej.

2. kosztami postępowania obciąża wykonawców Studio Budowlane Unity s.c. M. T., D.
C.
z siedzibą w Warszawie
i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego
kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną
tytułem wpisu od odwołania;
2.1.
zasądza od wykonawców Studio Budowlane Unity s.c. M. T., D. C. z siedzibą w
Warszawie
ul. Kędzierskiego 2 lokal 66
na rzecz wykonawcy TPF sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Annopol 22

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset
złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodnic
zący:
………………………………Sygn. akt: KIO 1726/21
Uzasadnienie

Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego
postępowanie, którego przedmiotem jest „Wykonania dokumentacji
projektowej
dla modernizacji elewacji Pałacu Mostowskich”. Ogłoszenie zamieszczono w
DZ.U.U.E. 2021/S 074-188261 z dnia 16.04.2021 r.

Odwołujący: TPF Sp. z o.o. w Warszawie wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań
podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania.
Zarzuc
ił Zamawiającemu, że w toku postępowania naruszono przepisy Ustawy PZP:
1.
art. 226 ust. 1 pkt. 8 w zw.
z art. 224 ust. 6 pzp przez nieprawidłową ocenę złożonych
przez wykonawcę Studio Budowlane „UNITY” S.C. M. T., D. C. („Unity”) wyjaśnień, podczas
gdy złożone wyjaśnienia nie uzasadniają podanej w ofercie ceny;
2.
art. 226 ust. 1 pkt. 8 w zw. z art. 224 ust. 6 pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty
Unity,
mimo iż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a
wykonawca nie złożył wyjaśnień spełniających wymagania art. 224 ust. 1-3 Ustawy;
III.
Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu,
unieważnienia czynności wyboru oferty Unity jako najkorzystniejszej, dokonania ponownie
czynności badania i oceny ofert, odrzucenia oferty Wykonawcy Unity, dokonania wyboru
oferty najkorzystniejszej;
Odwołujący ubiega się o udzielenie zamówienia i w wyniku wskazanych czynności i
zaniecha
ń został pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia.
Za
rzut naruszenia art. 226 ust 1 pkt. 8 w związku z art. 224 ust 6 Ustawy PZP
1.
W p
ostępowaniu powstało domniemanie prawne zaistnienia rażąco niskiej ceny w
ofercie Wykonawcy Unity-
wynika to zarówno z porównania ceny ofert z szacunkową
wartością zamówienia, jak i ze średnią ceną ofert. Zaistnienie domniemania skutkuje tym, że
tak długo, jak nie zostanie ono obalone - oferta podlegają odrzuceniu. Co więcej - obalenie
tego domniemania powinno obejmować wszystkie elementy wskazane w wezwaniu. Sam
fakt nieprzed
łożenia wymaganych przez Zamawiającego dowodów w odpowiedzi na
Wezwanie stanowi potwierdzenie braku obalenia domniemania zaistnienia rażąco niskiej
ceny.
7 maja 2021 r.
Zamawiający w trybie art. 224 ust. 2 pkt. 1 PZP wezwał Wykonawcę Unity do
złożenia wyjaśnień, w tym dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny. Oprócz ogólnego wezwania stanowiącego powtórzenie art. 224 PZP

Zamawiający wskazał, że wymaga dołączenia do wyjaśnień dowodów oraz udzielenia
odpowiedzi na następujące pytania;
„Zamawiający wyzywa Wykonawcę do złożenia szczegółowych i popartych dowodami
wyjaśnień, w szczególności przedstawienia kalkulacji cenowe/, dotyczących treści złożonej
oferty z uwzględnieniem elementów mających wpływ na wartość w kwestii:
1
.szczegółowego wymagania dotyczącego wykonania kompleksowej inwentaryzacji
architektoniczno-
budowlanej budynku Pałacu Mostowskich oraz dziedzińców wewnętrznych i
terenu przyległego bezpośrednio, z zastosowaniem skanera laserowego, umożliwiającego
uzyskanie dokumentacj
i 2Di 3D o których mowa w załączniku nr 7 do SWZ?
2.inwentaryzacji oraz ekspertyz techniczno-
budowlanej z analiza geologiczną podłoża, mapą
do celów projektowych z ewentualnym sprawdzeniem granic działek; badaniami
stratygraficznymi i architektonicznymi je
śli to konieczne?
3.projektu koncepcyjnego z uzyskaniem zleceń konserwatorskich i wstępną Wycenę
Kosztów Inwestycji?
4. opracowania dokumentacji projektowej wraz z umuskaniem wszystkich wymaganych
przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń i decyzji administracyjnych właściwych
podmiotów i organów w rym m.in., uzgodnień z rzeczoznawcą ds. BHP, ochrony p.poż oraz
rzeczoznawcy ds. higieniczno-
sanitarnych Państwowej Inspekcji Pracy
5. prowadzenia prac konserwatorskich, uzgodnionych z konserwatorem zabytk
ów?
6.
czy i w jaki sposób Wykonawca uwzględnił ryzyka wynikające z realizacji umowy, w tym
warunki udzielonej gwarancji i rękojmi, a także kary umowne wynikające z § 10 ust 1
ogólnych warunków Umowy (Rozdz. XIX SWZ)”
Zamawiający wskazał jednoznacznie, że do wyjaśnień musza zostać dołączone dowody.
Z
łożone w odpowiedzi wyjaśnienia mające obalić domniemanie rażąco niskiej ceny, mają
cztery strony i nie zawiera żadnego dowodu.
Wykonawca nie wykazał w swoich wyjaśnieniach żadnych czynników, które mogłyby
uzasa
dniać zaoferowanie tak niskiej ceny, jaka została zaoferowana, ponadto wykonawca
Unity nie przedstawił ani jednego dowodu.
P
owyższe powinno skutkować odrzuceniem oferty.
Zdaniem Odwołującego Zamawiający nie dokonał minimalnej choćby analizy złożonych
wyjaśnień RNC, pomijając postawione przez siebie w wezwaniu wymagania dla wyjaśnień.
Jest to zaniechanie, które narusza przepisy Ustawy. Wskazywał na to Sąd Okręgowy w
Warszawie w wyroku z 5 stycznia 2007 roku, sygn. akt V Ca 2214/06: „Znaczenie ma treść
złożonych wyjaśnień; istotne jest, czy pozwalają one na rzeczywiste ustalenie, dlaczego
właśnie ten wykonawca mógł zaoferować cenę na niższym poziomie, niż pozostali, przy
czym nie tylko należy wskazać czynnik (czynniki) umożliwiające obniżenie ceny, ale

koniecz
ne jest wyliczenie realnego kosztu. Nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek
wyjaśnień, ale wyjaśnień odpowiednio umotywowanych, przekonujących. ”
Treść wyjaśnień RNC Wykonawcy Unity pełna jest ogólnikowych stwierdzeń nie popartych
żadnymi dowodami:
-
„Naszym zdaniem kolejny oferent się pomylił i w wycenie skalkulował również
inwentaryzację wnętrza budynku(..)
-
„Wycena prac projektowych została opracowana w oparciu o cennik prac projektowych
Studia Budowlanego Unity przy założeniu stawki 25,00 zł/j.n.p netto..”
-
„Ponosimy koszty stałe (m.in. cena wydruku, prądu, materiałów technicznych,
ubezpieczenie przedsiębiorstwa, podatki inne koszty opłat) oraz pozostałe koszty
dodatkowe, w tym opłacenie wynagrodzenia (umowa zlecenie) dla projektantów
sprawdza
jących ”
W
yjaśnienia RNC nie dość, że nie zawierają żadnej merytorycznej treści, to ponadto nie
zawierają żadnej kalkulacji. Wykonawca wskazał łączna ryczałtową kwotę za wykonanie
dokumentacji w przeliczaniu na wskazane przez niego j.n.p..
Nawet w pojedync
zej kalkulacji zawarł błąd obliczeniowy wskazując 8 945,4 j.n.p po 25 zł
netto jako 182 000 PLN netto, a nie 223 860 PLN netto. Już te same błędy wskazują na brak
rzetelności Wykonawcy w stosunku do swojej własnej wyceny.
Wartość zamówienia podana przez Zamawiającego to kwota 3 350 805.65 PLN brutto.
Stosunek cen ofert brutto do szacunkowej wartości zamówienia brutto przedstawia się
następująco:
Wykonawca Cena ofertowa brutto w PLN
% szacunkowej wartości zamówienia
Unity

227.550,00

6,79 %
TPF

1 843 770,00

55,02 %

Z kolei średnia cena ofert to 6 825 214,07 zł brutto. W rzeczywistości jest to 1 035 660
złotych (sprostowano na posiedzeniu KIO) Stosunek ceny ofert do średniej ceny ofert
przedstawia się następująco:
Wykonawca Cena ofertowa brutto w PLN
% średniej ceny ofert
Unity

227.550,00

21,97%
TPF

1 843 770,00

190,95%

Z
godnie z rozkładem ciężaru dowodu, to wykonawca wezwany w trybie art. 224 ust. 2 pkt 1
Ustawy do złożenia wyjaśnień zobowiązany jest do wykazania, że zaoferowana przez niego
cena nie jest ceną rażąco niską, że obejmuje wszystkie elementy przedmiotu zamówienia
oraz że gwarantuje należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Unity nie sprostał
obowiązkowi ciężaru dowodu, zaś wyjaśnienia są nieprecyzyjne, niekonkretne i ogólnikowe.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 14 marca 2017 roku, sygn. akt XXIII Ga
967/16 podkreślił bardzo istotną kwestię ciężaru dowody przy rozpatrywaniu zarzutu rażąco
niskiej ceny: „W tym miejscu należy wyjaśnić, iż to nie skarżący (na etapie przed KIO -
odwołujący) mają wykazywać, że oferta konkurenta jest rażąco niska, lecz odwrotnie to
oferent musi wykazać, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Ciężar dowodu
spoczywa na barkach tego, który oferuje i rozpoczyna się od momentu żądania wyjaśnień
przez Zamawiającego i nie ulega on modyfikacji na etapie postępowania zarówno
odwoławczego jak i skargowego. (...) Niezależnie od powyżej wskazanych braków
wyjaśnień, Odwołujący wskazuje, że w cenie oferty wykonawcy nie ujęli między innymi
istotnych czynn
ików cenotwórczych, tj.:
a)
wykonanie kompleksowej inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej budynku
Pałacu Mostowskich oraz dziedzińców wewnętrznych i terenu przyległego bezpośrednio,
inwentaryzacji konserwatorskiej (wymagania szczegółowe zał. nr 7),
b)
wykonanie wielobranżowej ekspertyzy technicznej/konstrukcyjnej budynku z
pomiarem zasolenia,
c)
wykonanie ekspertyzy mykologicznej budynku z pomiarem zawilgocenia,
d)
wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji,
określenie stanu gruntu,
e)
wykonanie odkrywek fundamentów wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji,
f)
kosztów administracyjno-biurowych, ryzyka, gwarancje
g)
opracowania programu badań archeologicznych uzgodnionych z konserwatorem,
h)
brak uwzględnienia kosztu nadzorów autorskich
Brak ujęcia powyższych kosztów w cenie oferty wynika z faktu, że w/w koszty nie zostały
wskazane w wyjaśnieniach. Sam brak któregokolwiek z w/w kosztów w wyjaśnieniach
wskazuje wprost, że cena oferty Unity jest ceną rażąco niską, gdyż nie obejmuje wszystkich
kosztów, które należy ponieść w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
W wezwaniu z Zamawiający jasno wymaga przedstawienia kalkulacji części zamówienia.
Zgodnie z szacunkami Zamawiającego zawartymi w dokumencie „wycena szacunkowa ma
p
odstawie wki Dokumentacja” w poz. 7.1, przedmiotowy zakres został skalkulowany przez
Zamawiającego na poziomie 469 528,14 PLN netto. Jeden etap dokumentacji jest droższy
niż cała oferta wykonawcy Unity. Wykonawca nie wskazał również iż dysponuje skanerem
laserowym oraz wymaganym oprogramowaniem celem opracowania inwentaryzacji.
Zgodnie z szacunkami Zamawiającego zawartymi w dokumencie „wycena szacunkowa ma
podstawie wki Dokumentacja” w poz. 7.2, przedmiotowy zakres został skalkulowany przez
Zamawiającego na poziomie 469 528,14 PLN netto. Zgodnie z szacunkami Zamawiającego
zawartymi w
dokumencie „wycena szacunkowa ma podstawie wki Dokumentacja” w poz.
7.3, przedmiotowy zakres został skalkulowany przez Zamawiającego na poziomie 469

528,14 PLN netto. Jeden eta
p wymaganej dokumentacji jest droższy niż cała oferta
wykonawcy Unity. Co więcej Wykonawca Unity nie przedstawił żadnej kalkulacji na
potwierdzenie poprawności swoich założeń.
Ponadto Wykonawca w swoich wyjaśnieniach wskazał iż „Przedmiot zamówienia zamierza
zrealizować samodzielnie, a nie wskazał, iż posiada wymaganego specjalistę do opracowani
rzeczowej opinii np. w zakresie kwalifikacji zagrożeń biologicznych lub dobrania
odpowiednich środków chemicznych.
Wykonawca nie wskazał, że posiada wymagany sprzęt do wykonania gadań (np. wiertnice)
oraz że dysponuje kadrą geologa będącego w stanie ocenić stan gruntu.
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do OPZ obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie odkrywek
fundamentów, a więc ich fizycznego odkopania i weryfikacji stanu technicznego. Wyjaśnienia
Wykonawcy Unity nie uwzględniają żadnych kosztów związanych z robotami budowlanymi.
Zgodnie z pyt
nr 6 Zamawiającego dot. wyjaśnień Zamawiający żądał przedstawienia
kalkulacji w zakresie ryzyka oraz gwarancji. Wykonawca ograniczył się jedynie do
stwierdzenia iż „ponosi koszty stałe” oraz „Na każdej z zawartych umów mogliśmy liczyć na
czysty zysk oscylujący w ok. 30%"Brak jakichkolwiek informacji w zakresie posiadanych
polis, gwarancji i ponoszonych na tę okoliczność kosztów. Wykonawca nie wykazał
dysponowania osobą Archeologa wymaganej do opracowania programu badań.
W
stosunku do wszelkich wykazanych braków w przedmiotowej wycenie Unity nie uwzględnił
w cenie ryzyka ani rezerwy z której mógłby np. sfinansować pracę dodatkowego personelu
lub projektantów nie uwzględnionych w kalkulacji.
W wyjaśnieniach z dnia 11 maja 2021 Wykonawca Unity oznajmia „Zgodnie z
obwieszczeniem Prezesa GUS
z 17 lutego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, średnie
miesięczne wynagrodzenie za prace wynosiło 5 536,80 zł oraz przyjmując, że śr/miesiąc
przypada 21 dni roboczych, obliczoną ze jeden dzień roboczy pracy projektanta kosztuje ok.
263,66PLN.”
Wykonawca Unity nie przedstawił dowodu na takie zarobki projektantów, jedynie opiera się
na danych GUS, przedmioto
wa kwota jest wyższa niż zadeklarowana w ofercie.
Jeden dzień pracy nadzoru autorskiego został wyceniony przez Wykonawcę na kwotę 200 zł
netto, a wi
ęc 246 PLN brutto co stanowi mniej niż sam Wykonawca założył w swoich
wyjaśnianiach.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca
Unity.
Złożył wnioski dowodowe w zakresie dowodu z dokumentu w postaci analizy rynkowej
średniej ceny projektów o analogicznym stopniu skomplikowania i zakresie opracowania,
przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka mgr inż. L. T. na okoliczność wykonalności

projektu w cenie zaoferowanej przez Przystępującego, wezwanie do wyjaśnienia TPF Sp. z
o.o. w zakresie tez
odwołania, w jego ocenie nieprawdziwych i wprowadzających w błąd
Zamawiającego, w tym co do twierdzenia, że UNITY S.C. nie złożyło dowodów na poparcie
wyjaśnień RNC. W dniu 12.05.2021 przez formularz Platformy OpenNexus do
Zamawiającego zostało wysłane pismo z wyjaśnieniem RNC wraz z dowodami w postaci
dw
óch umów na prace projektowe o podobnym charakterze i wskazaniem średniej ceny
dokumentacji projektowej, a nadto p
rzesłuchania w charakterze Strony przedstawiciela
Zamawiającego R. M. na okoliczność sposobu ustalenia wartości przetargu.
Przystępujący stwierdził, że zarzuty odwołania nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ
odnoszą tylko i wyłącznie do lakonicznych stwierdzeń o niemożności wykonania zamówienia
za cenę zaoferowaną przez Przystępującego, w oderwaniu od realiów rynkowych przy
wykony
waniu opracowań projektowych o analogicznym stopniu skomplikowania i zakresie
robót. Podnoszone zarzuty o braku załączenia dowodów na poparcie wyjaśnień RNC nie
polegają na prawdzie. Dowody zostały załączone na platformie Zamawiającego.
Spółka TPF złożyła odwołanie lakoniczne i niechlujnie napisane. W odwołaniu roi się od
błędów i przeinaczeń. Poza wykazanymi wyżej dodatkowo na stronie 4 wykazuje iż „średnia
cena ofert to 6 825 214,07 zł brutto” przy dwóch ofertach opiewających na 1 843 770,00 zł
brutto i 2
27 550,00 zł brutto, co daje średnią arytmetyczną wynosząca 1 035 660,00 zł brutto,
Procenty w tabeli określające stosunek ceny ofert do średniej ceny oferty też zawierają
wartości błędnie wyliczone.
Spółka TPF powołuje się na wycenę prac projektowych wykonaną przez Zamawiającego
jako punkt odniesienia. W
ycena Zamawiającego jest nieprawidłowa i nie może stanowić
punktu odniesienia. W przesłanej przez Zamawiającego kalkulacji kosztów prac brak jest
wskazania podstaw przyjętych do wyceny, a wskazane wartości są fikcyjne. Zamawiający nie
stosował zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Przesłana kalkulacja ewidentnie dotyczy
projektu remontu całego budynku, a nie zakresu objętego przetargiem. Błędne oszacowanie
wartości przetargu spowodowało zawyżenie wymagań w zakresie posiadanego
doświadczenia oferentów i zmniejszenie konkurencyjności co stanowi naruszenie zapisów
ustawy PZP.
Wobec powyższych okoliczności wniósł o oddalenie odwołania w całości.

Komenda Stołeczna Policji uwzględniła zarzutów przedstawione w odwołaniu z dnia 7
czerwca 2021 r. wykonawc
ę TPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w całości.

Z
głaszający przystąpienie Studio Budowlane UNITY s.c. oświadczył, że wnosi sprzeciw co
do uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu.
W złożonym pisemnym stanowisku przystępujący wskazał na ciężar dowodu w sprawie
będącej przedmiotem sporu, brak dowodów ze strony odwołującego, niezrozumienie
powodów uwzględnienia odwołania przez zamawiającego, fakt uprzedniego uznania przez
zamawiającego wyjaśnień dotyczących RNC za prawidłowe, a przede wszystkim stwierdził,
że w okolicznościach niniejszej sprawy wartość przedmiotu zamówienia nie została
prawidłowo ustalona, czego uzasadnienie można było sformułować dopiero po uzyskaniu
od zamawiającego pełnej kalkulacji inwestorskiej, co nastąpiło, wskutek wniosków
przystępującego, dopiero przy pismach zamawiającego z 11 czerwca i 8 lipca 2021 r.
Wskazał, a następnie, w toku rozprawy, rozwinął stanowisko o wadliwej kalkulacji
zamawiającego w zakresie ustalenia wartości robót budowlanych i w następstwie błędnej
wyceny samej usługi projektowej. Zauważył nadmiarowy zakres robót przyjęty do
kalkulacji, w tym m. in. co do inwentaryzacji, która nie powinna dotyczyć wnętrza budynków.
Kwestionując zarzut odwołania nie przedstawienia wyceny określonych ekspertyz, badań i
pomiarów wskazał na pomocniczy charakter takich dokumentów. Podkreślił swoje
doświadczenie na rynku właściwym dla przedmiotu zamówienia zauważając, że dla prac
projektowych o znacznie szerszym zakresie rzeczo
wym, w tym dotyczących obiektów
zabytkowych, cena prac nie powinna przekraczać 0,5 mln zł.

Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak
również biorąc pod uwagę stanowiska stron przedstawione w pismach procesowych,
jak
też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie w zakresie rozpoznawanych
zarzutów zasługuje na uwzględnienie.

Co się tyczy interesu prawnego odwołującego w wniesieniu odwołania od czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, nie ma wątpliwości, że podmiot ten ma interes w rozumieniu art.
505 ustawy
– Prawo zamówień publicznych, jako zainteresowany w uzyskaniu zamówienia,
którego może być pozbawiony w razie udzielenia zamówienia konkurentowi, tu
przystępującemu do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego. Ten ostatni
opiera zarzuty przede wszystkim na nie obaleniu przez przystępującego domniemania
zaoferowania ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia ceny rażąco niskiej.
Analizując przebieg zdarzeń, w tym czynności zamawiającego podjęte w toku badania i
oceny ofert skład orzekający zauważa, że zamawiający na takim etapie postępowania ma w
istocie prawo badania cen ofertowych pod kątem ewentualnego zaoferowania ceny rażąco
niskiej w zależności od własnej oceny zaistnienia takiej okoliczności lub możliwości jej
zaistnienia. Stosownie do przepisów ustawy pzp istnieją przesłanki obligujące

zamawiającego do przeprowadzenia czynności wyjaśniających w razie zaistnienia
okoliczności ustawowych wynikający z porównania zaoferowanej ceny z wartością
zamówienia oszacowaną samodzielnie przez zamawiającego, a także przy porównaniu takiej
ceny z
wynikiem średniej ceny zaoferowanej w postępowaniu.
W tym miejscu istotne jest stwierdzenie, że ewentualne wątpliwości, zarzuty i zastrzeżenia
co do poprawności czynności zamawiającego ustalającego wartość przedmiotu zamówienia,
a w konsekwencji, przedstawienia, wynikającego z takiego oszacowania, kwoty należności,
jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, nie
mogą być przedmiotem rozpoznania i w efekcie, rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej
w niniejszej sprawie. Nie ulega wątpliwości, że nawet w pełni uzasadnione zastrzeżenia
wykonawcy w tym zakresie, nie zostały podniesione w drodze wniesienia stosownego środka
ochrony prawnej celem
unieważnienia takiej czynności zamawiającego, w terminie
przewidzianym ustawą . Jakiekolwiek uwagi wykonawcy przekazywane zamawiającemu,
niezależnie od ich zasadności, nie mogą mieć wpływu na przebieg prowadzonego przez
zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe jest uwagą
dokonaną w związku z rozpoznawaną sprawą, lecz bez wpływu na ocenę uprzednich
czynności i zaniechań gospodarza postępowania, jakim jest zamawiający.
Zgodnie z art. 224
ustawy PZP w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co
najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Ze względu na użycie
przez ustawodawcę w spójnika „lub” wyrażenie to musi być traktowane jako alternatywa
nierozłączna, a więc wystarczy, aby zaszła jedna z tych przesłanek, żeby zamawiający był
obowiązany zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny. Zaistnienie kumulatywnie obu wskazanych przesłanek, tym bardziej i
jeszcze wyraźniej, będzie obligowało zamawiającego do podjęcia stosownych działań.
Wspomniany przepis wyznacza więc matematyczną regułę która określa kiedy zamawiający
musi zastosować wezwanie do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny.
Zastosowanie procedury tworzy domniemanie, że zaproponowana w ofercie cena nosi
znamiona ceny rażąco niskiej, a zatem dowód na twierdzenie przeciwne spoczywa na
wykonawcy. W tym też celu wykonawca powinien złożyć wyjaśnienia oraz załączyć dowody,
które jednoznacznie wykażą, że możliwe i realne jest rzetelne wykonanie zamówienia za
proponowaną cenę.

W orzecznictwie i doktrynie utrwalił się już jednolity w tym zakresie pogląd, że wyjaśnienia
muszą być konkretne, odpowiednio umotywowane i odnoszące się do danego zamówienia.

Dla skutecznego obalenia domniemania
rażąco niskiej ceny, należy zatem podać jaka
konkretnie przyczyna wpłynęła na ustalenie ceny oraz w jakim stopniu miała wpływ na jej
obniżenie. Przy czym chodzi tu o przedstawienie szczególnej sytuacji danego podmiotu na
rynku, która stawia go w uprzywilejowanej pozycji i umożliwia oferowanie niezwykle
korzystnych cenowo propozycji ofertowych. Istotne jest również załączenie dowodów w
postaci różnego rodzaju dokumentów, które odgrywają niebagatelną rolę w sferze poznania
i ustalania faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia danego postępowania. W
konsekwencji w razie złożenia odwołania na ewentualny wybór podmiotu wcześniej
wezwanego do wyjaśnień ocenie podlegać powinno to, czy Zamawiający dysponując takimi,
a nie innymi wyjaśnieniami i potwierdzającymi je dowodami prawidłowo je ocenił i wybrał
ofertę danego wykonawcy.
W sprawie rozpatrywanej zaistniała ustawowa przesłanka zobowiązująca zamawiającego do
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego także na wypadek, gdyby hipotetycznie
przyjąć, że własna wycena zamawiającego jest znacząco wygórowana, którą to tezę
uzasadniał kilkakrotnie w toku postępowania obecny przystępujący. Przesłanka niesporną
jest bowiem w okolicznościach niniejszej sprawy relacja ceny oferty wybranej do ceny
oferowanej przez odwo
łującego. Niezależnie od tego można zauważyć, że zamawiający jako
prowadzący postępowanie ma prawo w razie jakiejkolwiek wątpliwości zwracać się do
wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Należy przypomnieć, że wzywając dnia 7 maja 2021 r do złożenia wyjaśnień zamawiający
wskazał, oprócz podania podstawy prawnej i oczekiwań wynikających z przepisu art. 224
pzp, że wzywa wykonawcę do złożenia szczegółowych i popartych dowodami wyjaśnień, w
szczególności przedstawienia kalkulacji cenowej z uwzględnieniem elementów mających
wpływ na wartość w kwestii /…/ tu wymieniono w sześciu punktach kwestie będące
przedmiotem zainteresowania (cytowane wyżej w treści odwołania). W odpowiedzi
wykonawca przedstawił w formie tabeli kalkulację, na którą składają się dwie pozycje tj.
opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych oraz w
pozycji 2. Pełnienie nadzoru autorskiego. Pozostała cześć wyjaśnień to stwierdzenie o
ponoszeniu kosztów stałych, wskazanie stawki dniówki projektanta i odwołanie się do
analogicznych prac realizowanych przez wykonawcę na rzecz miasta Warszawy z
przedstawieniem kopii dwóch umów na tę okoliczność. Wykonawca w żaden sposób nie
odniósł się do wyspecyfikowanego w piśmie zamawiającego żądania w kolejnych punktach
ujęcia w wyjaśnieniach wymienionych kwestii. Już sama ta okoliczność stanowi podstawę do
twierdzenia
, że wyjaśnienia nie zostały złożone w zakresie żądanym, a tym samym
domniemanie zaoferowania ceny rażąco niskiej nie zostało obalone. Jeżeli profesjonalny
wykonawca, jakim jest przystępujący dysponuje szczegółową wiedzą na temat niezbędnego

zakresu prac stanowiących przedmiot zamówienia, naturalne jest, że potrafić powinien w tym
zakresie przedstawić szczegółową kalkulację, czego w sprawie nie uczynił. Ponadto, jeżeli
istotnie żądanie zamawiającego co do wskazania wyceny określonych prac było wadliwe
wobec braku potrzeby wykonywania takich prac, chociażby z racji znanego rzeczywistego
zakresu przedmiotu zamówienia, to wykonawca powinien to zamawiającemu wyjaśnić i
wykazać, dlaczego błędne byłoby kalkulowanie prac zbędnych i nadmiarowych. Pominięcie
milczeniem takiego zakresu w wyjaśnieniach czyni je niewiarygodnymi jako nie stanowiącymi
odpowiedzi na konkretne pytania z
amawiającego. W konsekwencji nie doszło do obalenia
przez wezwanego wykonawcę formalnego domniemania rażąco niskiej ceny, co rodzi
konsekwenc
ję w postaci konieczności zastosowania art. 224 ust. 6 ustawy pzp, zgodnie z
którym odrzuceniu podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w terminie lub
jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
Na marginesie
przypomnieć należy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone jest między podmiotami profesjonalnymi, co stawia zasadnym oczekiwanie, ze
składana przez Wykonawcę oferta oraz zawierające się w niej dokumenty, będą odpowiadały
wymaganiom stawianym w ustawie PZP. Cechy obrotu profesjonalnego, jakim jest
postępowanie o zamówienia publicznego nakładają obowiązek zachowania dokładności i
staranności wykonawców w przygotowywanych dokumentach.
W świetle dokonanych ustaleń, orzeczono, jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
575 ustawy z dnia 1
1 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze
zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysoko
ści i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz.
2437).


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie