eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1676/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-01
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1676/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Adam Skowroński

po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2021 r.
odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 czerwca 2021 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: ZABERD S.A.; NEUROCAR Sp. z
o.o. z sie
dzibą lidera we Wrocławiu
w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa
– Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie


orzeka:
1.
oddala odwołanie.
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę wykonawców ZABERD S.A.;
NEUROCAR Sp. z o.o. z siedzibą lidera we Wrocławiu
i zalicza w poczet kosztów
postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy
złotych zero groszy), uiszczoną przez tytułem wpisu od odwołania;
2.1
. zasądza od wykonawców ZABERD S.A.; NEUROCAR Sp. z o.o. z siedzibą lidera
we Wrocławiu
na rzecz zamawiającego - Skarb Państwa – Główny Inspektorat
Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie
kwotę 3 600 zł (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.
Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt: KIO 1676/21
Uzasadnienie

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego Al. Jerozolimskie
94 00-807 Warszawa
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o
zamówienie publiczne prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej na „Dostawę
stacjonarnych urządzeń rejestrujących w ramach projektu pod nazwą: „Zwiększenie;
skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym
współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020” („Postępowanie”) Nr ref. Postępowania:
BDG.ZPB.072.4.2020 Ogłoszenie w DUUE 22.04. 2020 r., nr 2020/S 079-186055

Odwołujący: Konsorcjum: ZABERD S.A. (lider/pełnomocnik) z/s we Wrocławiu i
NEUROCAR sp. z o.o. z/s we
Wrocławiu, wniósł odwołanie wobec czynności
z
amawiającego z 25 maja 2021 r. „Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej
oferty w części III (postępowania”, to jest wobec wykluczenia Odwołującego z postępowania i
w konsekwencji uchylenia czynności wyboru oferty Odwołującego dokonanej w dniu 12
lutego 2021 r.
Czynnościom i zaniechaniom zamawiającego zarzuca następujące naruszenia ustawy z 29
stycznia 2004 -
Prawo zamówień publicznych („pzp”):
1. art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 4 pzp
przez uznanie, że odwołujący nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu i w efekcie uznanie jego oferty za odrzuconą
2.
art. 26 ust. 3 pzp przez ich niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że odwołujący nie
zrealizował prawidłowo wytycznych wezwania, wobec czego doszło do wykluczenia
Odwołującego z udziału w postępowaniu mimo prawidłowego wykonania wezwania,
3.
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 171 pzp przez niezgłoszenie umotywowanych zastrzeżeń do
wyniku kontroli uprzedniej
(zarzut cofnięty na posiedzeniu).
W związku z zarzutami wniósł o:
-
unieważnienie wykluczenia Odwołującego z postępowania
-
unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej w cz. III z 25.05.2021 r. i dokonanie
kolejnego wyboru oferty najkorzystniejszej w
tej części, z uwzględnieniem oferty
Odwołującego.
Uzasadniając żądania i zarzut wskazał, że 25 maja 2021 r. zamawiający poinformował
o
dwołującego, że wyklucza go z udziału w postępowaniu w cz. III. Wykluczenie nastąpiło po
uprzed
nim dokonaniu wyboru oferty Odwołującego 12 lutego 2021r.

Zamawiający wykluczył Odwołującego na podstawie informacji z 13 maja 2021 r. o wyniku
kontroli uprzedniej, przeprowadzonej przez Prezesa UZP (sygn. akt KU/24/21/DKZP), w
następstwie wniosków z kontroli oraz udzielonych zaleceń.

Prezes UZP uznał, że w momencie nie przedłożenia przez konsorcjum ZABERD na
wezwanie z 24 sierpnia 2020 r. prawidłowo wystawionego dokumentu, zamawiający
zobligowany był do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, nie zaś do
ponownego wezwania go w trybie art. 26 ust. 3 pzp do uzupełnienia brakującego dokumentu.
Stan faktyczny sprawy jest następujący:
1. 20 lipca 2020 r. Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 1 pzp.
2.
Odwołujący 28.07.2020 r. złożył m.in. innymi zaświadczenia z urzędu skarbowego i z
ZUS.
3. 24.08.2020 r. z
amawiający na podstawie art. 26 ust. 3 pzp wezwał do ponownego
złożenia zaświadczeń, wskazując, że wykonawca na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy złożył
28 lipca 2020 r. za pośrednictwem Platformy Zakupowej wymagane dokumenty członków
konsorcjum: Zaberd S.A. oraz Neurocar
sp. z o.o. Wskazane zaświadczenia powinny być
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Natomiast
zaświadczenia złożone przez Neurocar sp. z o.o. nie zostały poświadczone za zgodność z
oryginałem [podkreślenie Zamawiającego]. W związku z powyższym Zamawiający wzywa
Wykonawcę do złożenia dokumentów i zaświadczeń w odpowiedniej formie [wyróżnienie
Zamawiającego]
4.
Treść tak sformułowanego wezwania jest jednoznaczna i można ją streścić w
następujących słowach: „zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS złożone przez Neurocar
sp. o.o. należy poświadczyć za zgodność z oryginałem”. Tak właśnie Odwołujący wezwanie
wykonał.

5. 28 sierpnia 2020 r.
złożył te same zaświadczenia jednostki ZUS oraz zaświadczenie
naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach, wystawione dla Neurocar
poświadczone za zgodność z oryginałem, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym pochodzącym od Neurocar sp. z o.o. (podpisał C. D., uprawniony do
reprezentacji spółki).
6.
Zamawiający uznał, że Odwołujący nie zrozumiał wezwania z 24.08.2020 r. i uznał, że
wezwanie było nieprecyzyjne i niejednoznacznie określało braki w złożonych przez Neurocar
dokumentach. W treści pierwotnego wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, Zamawiający
wskazał i uwypuklił poprzez podkreślenie tego zwrotu, iż dokumenty przedłożone przez
Neurocar sp. z o. o. nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem, co w konsekwencji
mogło sugerować Wykonawcy, iż opatrzenie dokumentu własnym podpisem będzie
wystarczające oraz jest formą, którą Zamawiający zaakceptuje w toku badania ofert.”

7.
Zacytowana ocena z
amawiającego była prawidłowa z tym, że wobec precyzyjnej
treści wezwania z 24.08.2020 r. nie sposób się zgodzić, że wskazane wezwanie było
nieprecyzyjne i niejednoznaczne. Było ono precyzyjne i jednoznacznie określało, że brakiem
którego usunięcia oczekuje Zamawiający jest poświadczenie dokumentu za zgodność z
oryginałem. Wezwania z 24 sierpnia 2020 r. nie dało się zrozumieć inaczej.
8.
W efekcie z
amawiający 10.11.2020 r. wezwał do złożenia zaświadczenia Neurocar z
urzędu skarbowego w odpowiedniej formie i wskazał „w treści wezwania skierowanego do
Wykonawcy 24 sierpnia 2020 r. nieprecyzyjnie i niejednoznacznie wskazał wymagania dla
przedłożonych przez Neurocar dokumentów. Zgodnie z SIWZ w pkt 6.2 - „(...) Sporządzenie i
przekazanie
elektronicznej kopii posiadanego dokumentu lub oświadczenia może nastąpić,
jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia nie zostały sporządzone w postaci dokumentu
elektronicznego”. Ponadto wskazał na § 5 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa RM z 27 czerwca
2017 r
. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
(Dz. U. z 2020 poz. 1261).
9.
Treść tego wezwania można więc podsumować: pierwotnie złożone zaświadczenie nie
miało kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracownika urzędu skarbowego.
10.
Odwołujący nie zauważył wcześniej tego braku. Uzyskał zaświadczenie i pozostawał w
przekonaniu, że jest ono wystawione w formie zgodnej z prawem. Okazało się, że tym razem
urząd wystawił zaświadczenie z podpisem w formacie Xades, czyli że podpis elektroniczny
urzędnika został zaszyty w oddzielnym pliku z rozszerzeniem „.pdf.xades”, a pliku tego przez
przeoczenie odwołujący nie złożył zamawiającemu. Na pliku z treścią zaświadczenia widniał
znacznik graficzny podpisu, więc błąd Odwołującego nie był łatwo zauważalny.
11.Jednak wobec jasnej i precyzyjnej treści wezwania z 10 listopada 2020 r. Odwołujący w
dniu 16 listopada 2020 r. złożył zaświadczenie z urzędu skarbowego w wymaganej formie -
to jest oryginalne zaświadczenie w formie elektronicznej, oba pliki.
12.
Podsumowując dopiero z treści wezwania Zamawiającego z dnia 10 listopada 2020 r.
Odwołujący mógł wyczytać wiadomość, która pozwalała prawidłowo odnieść się do
wezwania i uzupełnić brak: że nie przekazał Zamawiającemu podpisu urzędnika urzędu
skarbowego.
13.
Zamawiający uznał, że zaświadczenie złożone 10 listopada 2020 r. jest prawidłowe i
w dniu 12 lutego 2021 r. wybrał ofertę Odwołującego jako jedną z ofert do zadania III.
14.
Czynność ta została jednak uchylona 25 maja 2021 r., kiedy to w wyniku wskazania
Prezesa UZP
zamawiający wykluczył odwołującego z postępowania.
W
ypada podkreślić, że jedynym powodem wykluczenia Odwołującego z postępowania jest
konkl
uzja kontroli Prezesa UZP, z którą Zamawiający zdaje się nie utożsamiać, co wynika
wprost z treści uzasadnienia jego czynności z 25 maja 2021 r.

Z treści tego pisma wynika również jednak, że Zamawiający nie wniósł zastrzeżeń wobec
wyników kontroli, a zamiast tego wykonał instrukcję organu kontrolnego. Należy również
wskazać, że sytuacja Odwołującego byłaby lepsza również w sytuacji, gdyby Zamawiający
nie uznał dokumentów przedstawionych przez Konsorcjum w dniu 28 lipca 2020 r. i
wówczas, po pierwszym wezwaniu, wykluczył Konsorcjum! z Postępowania. Konsorcjum
miałoby bowiem wtedy możliwość zaskarżenia decyzji Zamawiającego odwołaniem i znowu,
mając na względzie spójną linię orzeczniczą KIO, z dużym prawdopodobieństwem doszłoby
do drugiego wezwania.
Odwołujący zawiera w odwołaniu powyższe stwierdzenia, ponieważ
jego sytuacja procesowa jest nietypowa. Wydaje się bowiem, że sam Zamawiający nie
zgadza się ze swoją decyzją z 25 maja 2021 r., nie zgadza się z nią Odwołujący, jak i w
świetle orzecznictwa KIO, można przyjąć, że i Izba może się z nią nie zgodzić. Tymczasem
Zamawiający podjął swoją czynność w wykonaniu zaleceń pokontrolnych, czyli pozornie jego
działanie nie naruszało ustawy. Wykluczenie Odwołującego w stanie faktycznym sprawy
narusza podstawowe zasady.
W szczególności nie jest proporcjonalne i przejrzyste
wykluczenie wykonawcy, który realizował precyzyjne instrukcję zamawiającego. Odwołujący
nie może ponosić negatywnych konsekwencji tego, że Zamawiający nie wyraził jasno swoich
zastrze
żeń do złożonego przez Odwołującego zaświadczania z urzędu skarbowego.
Wystarczało przecież napisać; że plik z urzędu skarbowego nie posiada podpisu urzędnika
wystawiającego zaświadczenie. Ta informacja od razu naprowadziłaby Odwołującego na
trop omyłki, którą popełnił odpowiadając na wezwanie kierowane W trybie art. 26 ust. 1 pzp.
Omyłka ta nie była taka oczywista, bowiem przedłożone zaświadczenie zostało zaopatrzone
w wizualizację opatrzenia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę
wys
tawiającą dokument (graficzny znacznik podpisu).
Niestety praktyka urzędów skarbowych w zakresie formatu zaświadczeń elektronicznych jest
niejednorodna. Czasami podpis urzędnika jest zawarty w zaświadczeniu, a czasami jest
osobnym plikiem, który w korespondencji z urzędem skarbowym łatwo przeoczyć. W
odpowiedzi na wniosek przesłany do urzędu skarbowego podatnik otrzymuje kilka plików, z
czego większość nie składa się na treść zaświadczenia, a obejmuje klauzule informacyjne. Z
tej korespondencji podatnik sam
musi wyłuskać zaświadczenie, o które zabiegał. Łatwo
pomylić się i pobrać po prostu plik pt. "Zaświadczenie", a nie zauważyć dodatkowego
XAdES, który nazwy "podpis kwalifikowany" nie zawiera. Natomiast wśród pouczeń
otrzymanych od urzędu skarbowego przy okazji pobierania zaświadczenia brak jest
informacji o tym, że w ramach urzędu funkcjonują podpisy elektroniczne różnych dostawców
i zaświadczenia mogą mieć podpis XAdES bądź PAdES. i
Odwołujący nie kwestionuje, że Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia jednokrotnie z
wezwaniem do uzupełnienia dokumentów, o którym mowa W art. 26 ust. 3 pzp. Jednak w
ocenie Odwołującego wezwanie z 10 listopada 2020 r. było Wezwaniem pierwszym.

Wcześniej nie wzywano Odwołującego do przedłożenia pliku z właściwym podpisem osoby
wystawiającej zaświadczenie. Wcześniejsze wezwania instruowało Odwołującego o
konieczności nałożenia jego własnych podpisów na plik.
Jak pisze o tym sam Zamawiający 25 maja 2021 r., jeśli wezwanie było nieprecyzyjne,
niezrozumiałe i nie dawało możliwości prawidłowego ustosunkowania się do niego, to
powinno zostać ponowione w sposób prawidłowy. Wadliwość pierwszego wezwania otwiera
bowiem drogę do odstępstwa od zasady, że wzywa się tylko raz. Jest tak dlatego, że
wykonawca musi mieć możliwość się poprawić. Taki jest cel uregulowania art. 26 ust. 3 pzp,
aby ochronić oferty zawierające pomniejsze braki. Formalizm postępowania nie jest celem
samym sobie, a odpowiednio wysoka konkurencja korzystnie wpływa na sytuację podmiotów
zamawiających. Celem postępowania jest przecież uzyskanie maksymalnej liczby ofert od
podmiotów zdolnych wykonać zamówienie. Odwołujący zwraca uwagę, że zasada
jednokrotnego wzywania w kontekście art. 26 ust. 3 pzp oznacza, że nie można kilka razy
wzywać Wykonawcy do usunięcia tego samego braku W przypadku uznania, iż
wystosowane pierwotnie wezwanie było wadliwe, kolejne wezwanie należy nadal traktować
jak wezwanie pierwsze, bo tylko takie wezwanie odzwierciedla prawidłowe zastosowanie się
Zamawiającego do obowiązku z art. 26 ust. 3 pzp. Otrzymując wezwanie wykonawca opiera
się na jego treści i granicach. Odwołujący precyzyjnie zrealizował wskazania każdego z
wezwań, a obecnie ma ponieść z tego tytułu szkodę. Zamawiający odpowiada za
zrozumiałość i zgodność z prawem podejmowanych czynności, które muszą być oceniane z
zastosowaniem wzorca staranności właściwej profesjonalistom.
Oczywistym jest, że nic, poza niezrozumiałą treścią wezwania z 24 sierpnia 2020 r., nie stało
na przeszkodzie natychmiastowemu dostarczeniu Zamawiającemu pliku z brakującym
podpisem urzędnika wystawiającego zaświadczenie podatkowe. Oczywistym jest też - bo
zostało to już zweryfikowane - że Odwołujący spełnia warunki udziału w Postępowaniu i jest
zdolny do wykonania zamówienia. W swoim piśmie z 25 maja 2021 r. Zamawiający cytuje
fragment wytycznych Prezesa UZP, który jest chyba kluczowy dla zrozumienia niezgodności
interpretacji sytuacji opisanej. Prezes UZP wskazał: „nie można zgodzić się z tezą, że
konsorcjum ZABERD nie miało możliwości prawidłowego ustosunkowania się do
powyższego wezwania z 24.08.2020 r., Zamawiający pouczył, że sporządzenie i przekazanie
elektronicznej kopii posiadanego dokumentu lub oświadczenia może nastąpić, jeżeli oryginał
dokumentu lub oświadczenia nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego.
Tym samym, wskazane zostało jaka forma wymagana jest do złożenia dokumentu
sporządzonego w postaci elektronicznej”. Podjęta przez Zamawiającego czynność z 25 maja
2021 r. jest
więc motywowana tym, że w ogóle wezwanie z 24 sierpnia 2020 r. zostało
wystosowane. Jego treść ma mieć przy tym zupełnie drugorzędne znaczenie. Logika jest
taka, że skoro w wezwaniu Zamawiający wskazał określone dokumenty, to wiadomo było

wykonawcy, że właśnie z tymi dokumentami coś jest nie tak. Jest to konkluzja wypaczająca
sens art. 26 ust. 3 pzp i sprzeczna z orzecznictwem KIO. Ta sama logika
mogłaby bowiem
doprowadzić do wniosku, że skoro SIWZ określa komplet dokumentów, jaki mą być złożony,
to wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 pzp w ogóle nie musi wskazywać, do których elementów
oferty się odnosi.
Odwołujący nie przeczy, że powinien wykazać się starannością. Przepisy gwarantują mu
jednak możliwość jednokrotnego popełnienia pomyłki, która jest naprawiana w trybie art. 26
ust. 3 pzp. Lecz
wykonawca składa wyłącznie takie dokumenty, jak tego żąda zamawiający i
wte
dy, kiedy tego żąda. Wykonawcy nie mogą wykazywać tu inicjatywy, a przedłożenie
więcej, niż wynikało z treści wezwania z 24 sierpnia 2020 r. byłoby niedopuszczalne.
Wykonawca nie może domyślać się do czego wzywa go zamawiający.
W
ykluczenie zostało dokonane z naruszeniem art. 26 ust. 3 pzp, bo wezwanie w wyniku
którego uzupełnił brakujące zaświadczenie było wezwaniem pierwszym.

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości,
Wsk
azał na przebieg zdarzeń w postępowaniu, w szczególności czynności podejmowanych
wobec
odwołującego i przypomniał, jakie dokumenty zostały składane przez konsorcjum w
odpowiedzi na otrzymane wezwania
, w szczególności fakt, iż zaświadczenie w sprawie
podatków konsorcjanta nie zostało opatrzone podpisem, a także treść swojego wezwania, w
którego uzasadnieniu wskazał, że dokumenty nie zostały złożone w odpowiedniej formie
„(…) powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. W treści wezwania stwierdził też, że zaświadczenia złożone przez NEUROCAR
sp. z o.o. nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem.
Odwołujący przedłożył ten sam dokument poświadczony za zgodność z oryginałem.
Zamawiający zauważył, że wykonawca mógł się zasugerować, że opatrzenie dokumentu
własnym podpisem będzie wystarczające i w związku z tym 10.11.2020 r. wezwał
o
dwołującego ponowienie o przesłania prawidłowych dokumentów, które w odpowiedzi
otrzymał. Żaden z wykonawców nie kwestionował tej czynności Zamawiającego, natomiast
zastrzeżenia w tym zakresie przedstawił organ kontroli tj. Prezes UZP. Zdaniem Prezesa
UZP „… w momencie nie przedłożenia przez konsorcjum ZABERD na wezwanie z dnia
24.08.2020 r. prawidłowo wystawionego dokumentu, Zamawiający zobligowany był do
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, nie zaś do ponownego wezwania go w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia brakującego dokumentu.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając odwołania na rozprawie z uwzględnieniem
materiału dowodowego w sprawie, na który składa się w szczególności dokumentacja
prowadzonego przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia oraz

stanowiska stron
i uczestników przedstawione na piśmie oraz do protokołu, ustaliła i zważyła
co następuje.
I
zba uznała, że odwołujący wykazał ziszczenie się przesłanki wniesienia odwołania, o której
stanowi art. 505 ust. 1 ustawy pzp
, jaką jest interes w uzyskaniu zamówienia i ryzyko
poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Jak wynika z sentencji niniejszego wyroku Izba uznała, że odwołanie nie zasługuje na
uwzględnienie.
Kluczowe dla sprawy w niespornym stanie faktycznym jest ocena, czy wezwanie z 10
listopada
2020 r. było wezwaniem pierwszym czy też drugim, co przy pozytywnej odpowiedzi
na to ostatnie oznacza uznanie odwołania za niezasadne wobec niekwestionowanej przez
strony i orzecznictwo zasady jednokrotności wezwania wykonawcy do określonych czynności
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp (z 2004 r.)
Można zauważyć, że treści wezwania z 24 sierpnia 2020 r. zamawiający faktycznie wskazał,
że zaświadczenia złożone przez Neurocar sp. z o.o. nie zostały poświadczone za zgodność
z oryginałem, a jednocześnie wezwał do złożenia dokumentów i zaświadczeń w
odpowiedniej formie.
Oczywiste jest, że odwołujący zainteresowany uzyskaniem zamówienia zobowiązany był
odpowiedzieć pozytywnie na wezwanie, w ramach uzupełnienia wymaganego dokumentu,
skoro w t
rybie art. 26 ust. 1 pzp dokumentu nie złożył. Można zauważyć, że zamawiający
wskazując na potrzebę złożenia prawidłowego dokumentu nie był zobowiązany wskazywać
dokładnie w jakiej formie odwołujący ma złożyć dokumenty. Te okoliczności wyjaśniają
przepisy
ustawy i rozporządzeń oraz postanowienia siwz. W sprawie rozpatrywanej
zamawiający jednak wskazał w wezwaniu na jedną z ewentualnych form tj. dokument
potwierdzony za zgodność z oryginałem. Odwołujący dokonał własnego potwierdzenia
zgodności z oryginałem dokumentu pochodzącego z urzędu skarbowego i wystawionego
tamże, lecz w sposób niedopuszczalny przepisami prawa. Należy stwierdzić, że pomimo
wątpliwych sugestii i braku precyzji wezwania zamawiającego co do wymaganej formy
dokumentów, to na odwołującym ciążył obowiązek zabezpieczenia, przygotowania i złożenia
dokumentów. Treść wezwania zamawiającego, jakkolwiek nie w pełni profesjonalna, w
istocie nie wprowadzała wykonawcy w błąd, natomiast przepisy mające w tym zakresie
zastosowanie tj. rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U z 2020 r, poz. 1282) i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
27czerwca 2017 r.
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych Dz.U. z 2020 r. poz.), wydane na podstawie art.10g ustawy z dnia

29stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych obowiązuję od kilku lat w obrocie, są w
tym względzie jednoznaczne. W szczególności § 5 drugiego z rozporządzeń nie może
budzić wątpliwości co do warunków, w jakich dopuszczalne jest potwierdzanie zgodności z
oryginałem dokumentu elektronicznego.
Z te
go względu zarzut uznać należy za nieuzasadniony, jako że wykonawca pomimo
wezwania do uzupełnienia dokumentu, poprawienia braku, nie sprostał temu wezwaniu
pomimo faktu, że wymaganym dokumentem dysponował.
Mając
powyższe
na
uwadze
orzeczono
jak
w
sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 575
ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz.
1129) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie