eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1663/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-08-05
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1663/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Łukasz Listkiewicz, Rafał Komoń

po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez wykonawcę
J. Z.
, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-
Usługowe LEKARO J. Z., Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka
w postępowaniu
prowadzonym przez
Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Aleja Niepodległości 162,
02-554 Warszawa,

przy udziale wykonawcy W. B.,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
„BYŚ” W. B., ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.


orzeka:
1. oddala
odwołanie.

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę J. Z. prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
LEKARO J. Z.

i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł
00 gr

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę
J. Z.
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe LEKARO J. Z.
tytułem wpisu od odwołania;

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art.
580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt: KIO 1663/21
Uzasadnienie

Zamawiający: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej równowartości
kwoty określonej w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) na „Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów
komunalnych zmieszanych i segregowanych, gromadzonych przez Szkołę Główną
Handlową w Warszawie” - dalej jako: „Postępowanie”. Nr referencyjny postępowania
ADZP.25.6.2021, Nr ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00025410

Odwołujący – J. Z. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe Lekaro wniosła odwołanie wobec odrzucenia oferty
LEKARO w Postępowaniu, a w konsekwencji wyboru oferty "wykonawcy BYŚ — W. B. jako
najkorzystniejszej,
C
zynnościom tym zarzuca naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 8) w zw. z art. 224 ust. 6 w zw. z
art. art. 16 pkt 1 PZP przez bezpodstawne odrzucenie oferty LEKARO z uwagi na
stwierdzenie, iż złożone przez LAKARO wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny nie
uzasadniają podanej w ofercie ceny, podczas gdy złożone przez LEKARO wyjaśnienia były
dostosowane do treści wezwania oraz potwierdzały, że cena oferty LEKARO ma charakter
rynkowy i umożliwia prawidłową realizację przedmiotu zamówienia,
Wykonawca wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
unieważnienie czynności odrzucenia oferty LEKARO, unieważnienie czynności wyboru oferty
BYŚ — W. B. jako najkorzystniejszej, powtórzenia czynności oceny ofert i wyboru oferty
najkorzystniejszej z uwzględnieniem oferty LEKARO, oraz ewentualnie:
dokonanie ponownego wezwania LEKARO do doprecyzowania wyjaśnień złożonych w
zakresie rażąco niskiej ceny, w sytuacji przyjęcia, że pierwotne wyjaśnienia nie rozwiały
wszystkich wątpliwości Zamawiającego związanych z rażąco niską ceną.
Odwołujący zaznacza, że gdyby nie odrzucenie, jego oferta uplasowałaby się na pierwszym
miejscu.
LEKARO stoi na stanowisku, iż złożone wyjaśnienia powinny doprowadzić Zamawiającego
do przekonania
, że zaoferowana przez LEKARO cena z tytułu realizacji przedmiotu
zamówienia jest ceną realną i rynkową, umożliwiającą prawidłowe wykonanie przedmiotu
zamówienia.
Uzasadniając stanowisko odwołujący wskazał, co następuje.

Pismem z 7 maja 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w
zakresie ceny oferty, wskazując iż cena złożonej oferty wydaje się rażąco niska. Wskazał, iż
wątpliwości wynikają z rozbieżności cen jednostkowych wynikających z szacowania
Zamawiającego w stosunku do cen zaoferowanych w ofercie.
W odpowiedzi, pismem z 13 maja 2021 r. LEKARO
złożyło wyjaśnienia.
26 maja 2021 r., w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej,
zamawiający poinformował
LEKARO o odrzuce
niu jego oferty, wskazując iż LEKARO zaoferowało realizację przedmiotu
zamówienia za cenę rażąco niską.
Wskazując na pojęcie rażąco niskiej ceny odwołujący stwierdził, że podstawę wątpliwości
Zamawiającego co do występowania w ofercie ceny rażąco niskiej było porównanie ceny
zaoferowanej do szacunkowej wartości zamówienia. Okoliczność ta wynika wprost z pisma z
7 maja 2021 r., w którym Zamawiający wezwał LEKARO do złożenia wyjaśnień, wskazując iż
cena elementów wskazanych w treści pisma w złożonej ofercie jest niższa o co najmniej
30% od wartości zamówienia powiększonej o podatek od towarów i usług.
W zakresie szacunkowej wartości zamówienia podkreślić trzeba, że może ona stanowić
punkt odniesienia wyłącznie wówczas, jeżeli została ustalona w sposób należyty.
Weryfikacją tego elementu jest zaś przede wszystkim konfrontacja z ogółem cen
zaoferowanych w postępowaniu. W orzecznictwie wskazuje się, że jeżeli kryterium
odniesienia się do szacunkowej wartości zamówienia nie jest obiektywne, przy ustaleniu
rażąco niskiej ceny, należy porównywać przede wszystkim ceny złożonych ofert.
W
skazać należy, iż Zamawiający w sposób całkowicie błędny ustalił szacunkową wartość
zamówienia, zatem nie może być ona miernikiem dla czynienia ustaleń w zakresie rażąco
niskiej ceny. P
ierwszeństwo należy dać zatem porównaniu cen zaoferowanych przez innych
oferentów, przy czym ewentualne różnice tych cen, występujące na dopuszczalnym pułapie,
mogą wynikać ze zwykłej konkurencji występującej na rynku.
R
ozbieżności pomiędzy wartością szacunkową zamówienia a zaoferowanymi w
Postępowaniu cenami jednoznacznie wskazują, iż Zamawiający przeszacował wartość
zamówienia. Oszacował bowiem wartość zamówienia na kwotę 599.020,00 zł, podczas gdy
cztery z pięciu złożonych ofert zawierają ceny zdecydowanie niższe od szacunków.
Abstrahując od całkowicie błędnie oszacowanej wartości zamówienia, co — jak wynika z
pisma Zamawiającego z 7 maja 2021 r. — miało decydujący wpływ na wezwanie
Odwołującego do złożenia wyjaśnień, LEKARO podkreśla, że złożone wyjaśnienia
potwierdzały możliwość wykonania zamówienia za zaoferowaną cenę. Wyjaśnienia
pozostawały adekwatne do wątpliwości Zamawiającego, które w gruncie rzeczy wynikały z
porównania oszacowanej błędnie wartości zamówienia do ceny zaoferowanej przez
Wykonawcę.

Odwołujący w złożonych wyjaśnieniach potwierdził, że cena oferty spełnia wszystkie wymogi
postawione w SIWZ i OPZ wraz z załącznikami, zakłada wymaganą technologię bez
obniżania jakości wykonywanych prac,
oferta zakłada wynagrodzenia dla pracowników
zgodni
e z ustawą PZP w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz
z kosztami pracy,
zapewnia zysk firmy na poziomie zgodnym z kalkulacją, zapewnia
zatrudnienie przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę do 5 pracowników
zaangażowanych w odbiór, załadunek, nadzór i sprawozdawczość, w cenie oferty
uwzględniono wszystkie wymagane wywozy, udostępnienie w ramach przewidzianej ceny za
odbiór pojemników, koszt transportu oraz utylizacji odpadów.
Następnie Odwołujący wyraźnie i jednoznacznie pozytywnie odpowiedział na postawione
przez Zamawiającego pytania co do tego czy:
a)
wyposaży Zamawiającego w sprawne, estetyczne, czyste, szczelne (zwłaszcza na
odpady bio) oraz odpowiednio oznakowane pojemniki i kontenery na odpady?
b)
czy odpady będą odbierane zgodnie z wyznaczoną częstotliwością i potrzebami
zgłaszanymi przez Zamawiającego?
c)
czy odpady będą odbierane selektywnie przez specjalnie przystosowane do tego
pojazdy (wg wskazanych frakcji)?
d)
czy Wykonawca będzie uprzątał rozsypane (rozlane) odpady oraz odbierał odpady
leżące poza pojemnikami (kontenerami), w sytuacji niezachowania częstotliwości lub
niepodstawienia odpowiedniego pojemnika (kontenera)?
e)
czy realizacja usług będzie odbywała się z zachowaniem wszystkich obowiązujących
norm oraz przepisów prawnych w tym zakresie (zwłaszcza zgodność z przepisami z zakresu
prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz z zakresu ochrony środowiska)?
Jednocześnie LEKARO złożyło Zamawiającemu kalkulację zaoferowanych cen
jednostkowych,
wys
zczególniając elementy wymagane przez Zamawiającego i
przedstawiając konkretne wartości liczbowe w odniesieniu do wymaganych pojemników.
Z
atem „rozbiło” poszczególne elementy formularza ofertowego (formularza cenowego) na
czynniki pierwsze i wskazano jakie
elementy i w jakim wymiarze składają się na cenę
ofertową.
Jednocześnie wskazało elementy z art. 224 ust. 3 pkt 1 - 8 PZP, które wpłynęły na
możliwość zaoferowania korzystnej ceny, przy czym wydaje się iż Zamawiający
przedmiotowe elementy wyjaśnień pominął. LEKARO zatem za uzasadnione i konieczne
uzna
ł przytoczenie czynników mających wpływ na wysokość zaoferowanej przez LEKARO
ceny, które to czynniki opisane zostały wyraźnie w piśmie LEKARO z dnia 13 maja 2021 r.
Tu odwołujący wskazał na posiadanie własnych instalacji, możliwość wykorzystania
zamortyzowanych pojemników / możliwość wykorzystania zamortyzowanych pojazdów,
wzrost cen sprzeda
ży papieru oraz szkła, co umożliwia firmie uzyskanie dodatkowego

wpływu ze sprzedaży surowców wtórnych, koszty pracy, wieloletnie i bogate doświadczenie
w realizacji tożsamych zamówień co pozwala m.in. na szereg optymalizacji kosztowych.
W podsumowaniu
złożonych wyjaśnień wskazał, że cena zaoferowana przez niego za
wykonanie zamówienia jest ceną rynkową, umożliwiającą prawidłowe wykonanie
zamówienia, jak również zakładającą osiągnięcie zysku. Cena ustalona została w sposób
realny, odzwierciedlający ponoszone koszty i nakłady na wykonanie zamówienia, a złożone
wyjaśnienia w całej rozciągłości potwierdzały możliwość wykonania zamówienia za
zaoferowaną cenę.
Zamawiający z niezrozumiałych powodów, nie nadal właściwego znaczenia okolicznościom
podnoszonym przez LEKARO w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie
rażąco niskiej ceny. Zamawiający podejmując decyzję o odrzuceniu oferty oparł się na
przyjętych przez siebie założeniach oraz wynikających z nich domniemaniach i całkowicie
zignorował informacje wynikające z wyjaśnień udzielonych przez Odwołującego. Z
uzasadnienia decyzji Zamawiającego można wywieść, iż:
a) p
owodem odrzucenia oferty był brak przedstawienia dowodów. Tymczasem, zgodnie z
orzecznictwem KIO, brak złożenia dowodów na potwierdzenie wyjaśnień dotyczących ceny
nie skutkuje samoistnym odrzuceniem oferty w sytuacji, gdy z ich treści można wyczytać
takie
informacje, które tłumaczą sposób kalkulacji zaoferowanej ceny.
b)
powodem odrzucenia oferty był brak przedstawienia skąd wzięły się wartości
przedstawione w załączonej przez LEKARO kalkulacji. Tymczasem, Zamawiający wymagał
jedynie przedłożenia kalkulacji, a nie dokładnego wskazania „skąd wzięły się wartości
wymienione w kalkulacji,
szczególnie iż Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty w
ogóle nie kwestionuje przyjętych przez LEKARO wartości, nie zarzuca braku rzetelności w
sporządzeniu kalkulacji.
N
ie można tracić z pola widzenia, że w orzecznictwie podkreśla się, iż nie można
doprowadzić do tego, by wezwanie z art. 90 ust. 1 ustawy pzp stało się narzędziem dającym
poręczny pretekst do łatwej eliminacji wykonawców z postępowania, choć ich oferty są
poważne.
Załączono dokumenty powołane w treści uzasadnienia.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie odnosząc się do zarzutów oraz argumentacji
podniesionej w odwołaniu, stwierdził, że wskazane zarzuty są bezpodstawne i nie mogą
podlegać uwzględnieniu.
Wskazał, że nie sposób zgodzić się z Odwołującym odnośnie zarzutu rzekomej
niepr
awidłowej podstawy do wdrożenia procedury wyjaśniającej przy zastosowaniu miernika
szacun
kowej wartości zamówienia. Odwołujący formułuje tezy o nieprawidłowej, bo
nieopartej na rozeznaniu rynku szacowanej wartości zamówienia. Szacowanie wartości

zamówienia w sprawie nastąpiło przez rozeznanie przez Zamawiającego rynku wykonawców
w drodze konkretnego zapytania skierowanego
do 6 profesjonalnych podmiotów
świadczących usługi stanowiące przedmiot postępowania z prośbą o wypełnienie
przygotowanej przez Zamawiającego tabeli i odesłanie do dnia 27 stycznia 2021r. Wniosek
został wysłany do firm REMONDIS, LEKARO, MPO, SUEZ, PUHETMAN oraz BYŚ.
O
trzymał od 3 podmiotów szacunkową wycenę usługi (MPO, SEUEZ i BYŚ). Podkreślenia
wymaga, co pomija Odwołujący, że nawet przyjęcie metody, porównania jego ceny do cen
złożonych ofert, powoduje, że Zamawiający byłby zobligowany do wezwania do wyjaśnienia
rażąco niskiej ceny, co obrazuje zestawienie tabelaryczne ujęte w piśmie.
Zatem
niezależnie od przyjętej metody, Odwołujący winien był zostać wezwany do złożenia
wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, co też zostało wykonane.
O
dwołanie z 31 maja br. nie jest właściwym miejscem do kwestionowania podstawy
wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w postaci porównania cen do szacowanej
wartości zamówienia. Kwestionowanie podstawy wezwania Zamawiającego już po
odrzuceniu oferty jest działaniem spóźnionym i stanowi odpowiedź na tezę: skoro
zamawiający odrzucił moją ofertę, to ja zakwestionuję całą procedurę, nie tylko ocenę
złożonych wyjaśnień i informacji. Także z odpowiedzi Odwołującego z 13 maja br. nie
wynika, że podstawa wezwania jest niewłaściwie przyjęta. Odwołujący wskazuje wyłącznie,
że jego cena nie jest rażąco niska. To w konsekwencji powoduje, że zarzut odnoszący się do
błędnego przyjęcia jako podstawy wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny jest całkowicie
nieuzasadniony i nie zasługuje na uwzględnienie.
Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut odnośnie bezprawnego odrzucenia oferty mimo
wyczerpujących w ocenie Odwołującego wyjaśnień. W treści wezwania Zamawiający
wskazał szczegółowo, jakich wyjaśnień od Odwołującego wymaga, tj.: wskazał które
konkretnie elementy formularza cenowego podlegają wyjaśnieniu, zażądał wyjaśnienia czy w
zaoferowanych cenach jednostkowych O
dwołujący uwzględnił wskazane w piśmie czynniki i
elementy, wskazał wprost na żądanie przedstawienia kalkulacji zaoferowanych cen
jednostkowych, wskazał wprost na żądanie przedstawienia dowodów dotyczących
elementów mających wpływ na wysokość ceny oraz zażądał wskazania i wyjaśnienia, czy
do ustalenia poszczególnych pozycji cenotwórczych zastosowanie mają elementy
wymienione w art. 224 ust. 3 pkt 1-8 ustawy Pzp.
Przedmiotowe wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny spełnia zatem
w pełni wymagania ukształtowane w orzecznictwie w postaci obowiązku Zamawiającego
formułowania wezwań konkretnych, precyzyjnych, i szczegółowych.
Tylko na marginesie Zamawiający wskazuje, że wzywał do złożenia wyjaśnień, a nie
potwierdzenia zaoferowanej ceny, c
o w wieli miejscach czyni Odwołujący. Gdyby istotą
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny było potwierdzanie, że zaoferowana przez wykonawców w

postępowaniu cena jest prawidłowa, instytucja ta straciłaby sens. Podkreślenia wymaga, że
Odwołujący wyjaśnienia zastrzegł jako tajemnica przedsiębiorstwa, a w treści odwołania
zawarł wszystkie informacje zawarte także w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny jako
ogólnodostępne i już niezastrzeżone. Wobec tego Zamawiający odniósł się szczegółowo do
tez zawartych w odwołaniu o prawidłowości wyliczenia ceny, w tym do przedstawionej
kalkulacji, w opracowaniu stanowiącym dowód nr 5. Jak wynika, z opracowania
Zamawiającego, wyliczenia Odwołującego są nie tyle rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia a wręcz są to ceny nierealistyczne i nieadekwatne do zakresu i
kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia i są to ceny poniżej
rzeczywistych kosztów rynkowych. To powoduje, że Zamawiający nie mógł uwzględnić
wyjaśnień jako wiarygodnych i potwierdzających prawidłowość zaoferowanej ceny.
Odwołujący wskazuje także w odwołaniu, że wyjaśnienia są kompletne, bo odnoszą się do
wszystkich elementów, o które wzywał Zamawiający. Szczególne miejsce w tym zakresie
zajmuje powoływanie się na posiadanie własnych instalacji, przy czym w żadnym miejscu
Odwołujący nie wyjaśnia, na czym polega i jaki sposób powyższe przekłada się na
zaoferowaną cenę. Tezy stanowią w przeważającej mierze powielenie materiału
informacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Odwołującego. Mimo, że
obowiązkiem Odwołującego było wyjaśnienie zaoferowanej ceny i omówienie elementów
cenotwórczych przesądzających o prawidłowości i realności wyliczonej ceny, czego w
okolicznościach niniejszej sprawy Odwołujący zaniechał, Zamawiający dokonał rzetelnej
ana
lizy przekazanych informacji. Z przeprowadzonej analizy rynku wynika, iż większość
profesjonalnych podmiotów realizujących przedmiot zamówienia polegający na
sukcesywnym odbiorze oraz zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych i
segregowanych jest w
posiadaniu takich instalacji z uwagi na dodatkową możliwość
uzyskaniu dochodu. W
żadnym miejscu nie został przedstawiony żaden dowód na
potwierdzenie tezy o wpływie tej okoliczności na zaoferowaną cenę.
Zamawiający dokonał analizy potencjalnych zysków bądź strat dla poszczególnych frakcji.
Na podstawie dostępnych cenników zawartych na stronach internetowych (dowód nr 6)
dokonano szacowania ceny uwzględniającej odzysk – recykling i odsprzedaż pozyskanego
asortymentu, z czego wynikają wprost straty dla Odwołującego (dowód 7). Zamawiający
podkreśla, że do Odwołującego należało udowodnienie, że zaoferowana przez niego cena
jest realna i dobrze skalkulowana. Skoro Odwołujący przedstawił jedną tabelę, która w
ocenie Zamawiającego nie ma waloru merytorycznego, gdyż nie została poparta dowodem,
a dodatkowo zarówno w treść wyjaśnień jak i tezy zawarte w odwołaniu sprowadzają się do:
1) potwierdzenia, że cena jest dobrze skalkulowana i uwzględnia wszystkie elementy
zawarte w opz (choć Zamawiający wezwał do wyjaśnienia ceny, nie jej potwierdzenia);

2) potwierdzenia, że posiadane instalacje pozwalają na zagospodarowanie wszystkich
rodzajów odpadów będących przedmiotem zamówienia a w rezultacie maksymalne
wykorzystanie mocy przerobowych i znaczne obniżenie kosztów zagospodarowania
odpadów,
3)
potwierdzenia możliwości wykorzystania zamortyzowanych pojemników i pojazdów gdzie
informacja o ich zużyciu i amortyzacji wykazana jest dopiero w Odwołaniu, podczas gdzie
jednym z wymagań Zamawiającego jest odbiór odpadów komunalnych przez specjalnie
przystosowane do tego pojazdy, co w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej
ceny Odwołujący potwierdził, wskazując, że „odpady będą odbierane selektywnie przez
specjalistyczne pojazdy”;
4)
wskazania, że wzrost cen sprzedaży papieru i szkła umożliwia Odwołującemu
uzyskanie dodatkowego wpływu ze sprzedaży surowców wtórnych oraz
5)
omówienia wieloletniego i bogatego doświadczenia Odwołującego w realizacji
tożsamych zamówień co pozwala na szereg optymalizacji kosztowych,
brak było podstaw by Zamawiający uznał przedstawione wyjaśnienia za wystarczające.
Zamawiający podkreśla, że Odwołujący nie przedstawił nie tylko dowodów, ale także nie
przedstawił nawet szczegółowych informacji i ich wpływu na wyliczenie ceny, mimo, że
Za
mawiający wymagał podania nawet innych kosztów ujętych w cenie oferty wraz z
podaniem rodzaju kosztów i ich wysokości (tej wielkości, mimo jej wymagania nie ma
zawartej w tabeli stanowiącej kalkulację Odwołującego). Parafrazując, Odwołujący w sposób
ogólny na 4 stronach wyjaśnień (zwielokrotnionych w odwołaniu) przedstawił wyłącznie
ogólne informacje dotyczące działalności Odwołującego, jednak nie przedstawił w żadnym
miejscu informacji o realnym (mierzalnym, kosztowym, liczbowym) wpływie na realizację
prze
dmiotu zamówienia i nie odpowiedział na wezwanie dotyczące wyszczególnienia
konkretnych kosztów. Co więcej Zamawiający wskazuje, że Odwołujący ma świadomość
konieczności przedstawienia powyższych żądanych i wymaganych przez Zamawiającego
informacji. Na str
. 6 wyjaśnień z dnia 13 maja br. Odwołującego, zawierającego
uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Odwołujący
wskazuje, jakie informacje są w jego posiadaniu, w tym je wymienia .
Tymczasem, w dokumentach przekazanych Za
mawiającemu poza ogólnymi informacjami,
bez wyjaśnienia i wyliczenia ich wpływu na cenę zaoferowaną za realizację zamówienia, nie
ma ani żadnych dowodów ani żadnych informacji szczegółowych w tym względzie.
Co więcej, skoro Odwołujący, jak sam wskazuje jest tak doświadczonym podmiotem w
realizacji zamówienia oraz profesjonalistą na rynku zamówień publicznych, wie także, jakie
ciążą na nim obowiązki w zakresie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Zestawiając zatem
przekazane informacje przez Odwołującego z treścią wezwania do złożenia wyjaśnień, z

których wprost wynikał obowiązek przedstawienia konkretnych danych liczbowych nie
sposób przyjąć, że Odwołujący przedmiotowemu obowiązkowi sprostał.
Odnosząc się do kwestii odnośnie braku potrzeby składania dowodów potwierdzających tezy
zawarte w wyjaśnieniach odnośnie rażąco niskiej ceny, Zamawiający wskazuje w pierwszej
kolejności, że kilkukrotnie w wezwaniu do złożenia wyjaśnień artykułował konieczność
przedstawienia dowodów. Zamawiający wskazał również brak dowodów jako jedną z
podstaw faktycznych odrzucenia oferty.
W świetle zaprezentowanych argumentów, nie zasługują na potwierdzenie odwołania, że
dowody dotyczące wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nie były w okolicznościach sprawy
niezbędne, jak również że Zamawiający nie zakwestionował kalkulacji i tym samy potwierdził
jej rzetelność. W informacji o odrzuceniu oferty Odwołującego Zamawiający w sposób
konkretny i zrozumiały wskazał, że podstawę odrzucenia oferty stanowiło zarówno brak
dowodów, jak i kalkulacja, która nie stanowi wiarygodnego dowodu skalkulowanej ceny
oferty z uwagi na poziom ogólności informacji.
W jaki bowiem sposób Zamawiający miał dokonać oceny rzetelności wyjaśnień bez żadnego
dowodu na poparcie choćby jednej tezy czy danej wskazanej w tabeli.
Zamawiający wskazuje jednocześnie, że z samej treści wyjaśnień wynika, że Odwołujący
musi być w posiadaniu dowodów i, że są one niezbędne do potwierdzenia przekazanych
ogólnych informacji, skoro na str. 5 wyjaśnień oświadczył o braku jego zgody na
ud
ostępnienie osobom trzecim jakichkolwiek dokumentów, informacji i danych przekazanych
(bez względu na formę). W szczególności nie wyraża zgody na udostępnienie 1) całości
korespondencji, danych, materiałów, informacji, ofert oraz wyjaśnień jaką przekazał w
okresie od 1 stycznia 2015 r. do. Dotyczy to zwłaszcza oferty i wyjaśnień złożonych, w tym
kalkulacji, w postępowaniu prowadzonym w trybie niniejszego przetargu /…/.
W
skazane elementy stanowią przedkładane dowody w innych sprawach, co potwierdza
ponownie
świadomość Odwołującego w zakresie obowiązku ich złożenia w procedurze
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. W okolicznościach natomiast niniejszej sprawy żadnego ze
wskazanych dowodów Odwołujący do swoich wyjaśnień nie dołączył.
W ocenie Zamawiającego z przedstawionych wyjaśnień nie sposób wyczytać niczego więcej
poza doświadczeniem Odwołującego w realizacji tożsamych przedmiotowo zamówień.
Odwołujący nie przedstawił żadnych wyliczeń poza tabelą, nie wskazał na żadną
metodologię, nie zawarł żadnych wartości liczbowych, które Zamawiający mógłby
uwiarygodnić np. analizą rynku (co zresztą i tak Zamawiający starał się przeprowadzić w
dowodach nr 6 i 7). Sam Odwołujący wskazuje, że posiada informacje odnośnie liczby
pojazdów i kontenerów czy kwot uzyskiwanych ze sprzedaży surowców. Zamawiający
jednak w żadnym miejscu ani wyjaśnień rażąco niskiej ceny, ani w treści odwołania danych
liczbowych nie odnajduje.

Z
literalnego brzmienia art. 224 ust. 6 ustawy Pzp wynika, że odrzuceniu, jako oferta z
rażąco niską ceną lub kosztem podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w
wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają
podanej w ofercie ceny lub kosztu. Przepis ten zatem należy interpretować analogicznie do
obwiązującego w poprzednim stanie prawnym art. 90 ust. 3 ustawy, w odniesieniu do
którego utrwalone zostało stanowisko prezentowane w judykaturze. Podkreślenia ponownie
wymaga, że Zamawiający wskazał w treści wezwania do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej
ceny element
y, w odniesieniu do których wymagał przedstawienia wyjaśnień wraz z
dowodami, a Odwołujący temu wymaganiu nie sprostał. W żadnym bowiem miejscu
składanych wyjaśnień Odwołujący nie zawarł konkretnych informacji stanowiących
odpowiedź na wymaganie Zamawiającego (poza wysokością marży) oraz nie dołączył
dowodów, a jedynie napisał ogólnie o prowadzonej przez siebie działalności. Zamawiający
zatem oświadcza, że tak ogólne wyjaśnienia bez dowodów nie mogły leżeć u podstaw
przyjęcia ich jako wyczerpujących i wystarczających do uznania, że cena nie jest rażąco
niska, a staranność w formułowaniu stanowiska przez Odwołującego wysoka.
Zamawiający zauważa także, że obowiązek dowodzenia realności zaoferowanej w
postępowaniu ceny wynika nie tylko z obowiązujących przepisów prawa, ale także z
utrwalonego orzecznictwa.
Odnosząc się do żądania ewentualnego w zakresie wezwania do doprecyzowania wyjaśnień
złożonych w zakresie rażąco niskiej ceny, z uwagi na przyjęcie, że pierwotne wyjaśnienia
nie rozwiały wszystkich wątpliwości Zamawiającego związanych z rażąco niską ceną,
Zamawiający wskazuje, że podjęcie takiego działania byłoby w jego ocenie nieuprawione.
Odwołujący zdaje się zapominać, że z ugruntowanego orzecznictwa wynika jednoznacznie,
że Zamawiający uprawniony jest do ponownego wezwania wykonawcy wyłącznie w
przypad
ku gdy treść wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny było nieprecyzyjne i nie
zawierało wskazania elementów, w odniesieniu, do których Zamawiający oczekuje
dostatecznie szczegółowych wyjaśnień lub kalkulacji. W żadnym wypadku procedura nie
może prowadzić do złożenia przez wykonawcę właściwie całkiem nowych wyjaśnień.
Konsekwencją takiego wezwania byłoby oczywiste naruszenie zasady równego traktowania
wykonawców.
Biorąc pod uwagę przedmiotowe wyjaśnienia Odwołującego to zgodzić należy się ze
stanowiskie
m Zamawiającego, że wyjaśnienia były tak ogólne, że należałoby mieć na
względzie nie ich uszczegóławianie, ale ponowienie ponownego wezwania o złożenie
wyjaśnień. Ponadto żadna z zasygnalizowanych w wyjaśnieniach okoliczności nie została
poparta przez Odwo
łującego jakimikolwiek dowodami. Do wyjaśnień nie załączono żadnych
dowodów, a zostały one załączone w pewnym zakresie dopiero do odwołania, co należy
uznać jednoznacznie za spóźnione i jako takie nie podlegały ocenie Izby.

Skoro Odwołujący w odpowiedzi na szczegółowe wezwanie nie udzielił Zamawiającemu
żadnych konkretnych informacji, skierowanie kolejnego, uzupełniającego wyjaśnienia wprost
naruszałoby zasadę uczciwej konkurencji. Ani bowiem w treści pisma zawierającego
wyjaśnienie w zakresie rażąco niskiej ceny, ani w treści odwołania nie zostało wskazane, że
treść wezwania do złożenia wyjaśnień była niezrozumiała. To natomiast powoduje, że
Zamawiający nie jest uprawniony do ponownego wezwania Odwołującego do wyjaśnienia
rażąco niskiej ceny. Załączono powołane w treści dokumenty: w tym własne analizy.

Przystępujący po stronie Zamawiającego „BYŚ” W. B., ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa,
wniósł o oddalenie odwołania. Złożył pismo zawierające argumentację analogiczną do
przedstawionej przez zamawiającego.
W trakcie rozprawy strony i uczestnik przedstawili stanowiska na piśmie i do
protokołu.
Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak
również biorąc pod uwagę stanowiska stron i uczestnika przedstawione w pismach
proceso
wych, jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie w zakresie
rozpoznawanych zarzutów nie zasługuje na uwzględnienie.

Stan faktyczny sprawy jest niesporny i wobec obszernego przedstawienia go w stanowiskach
stron, w szczególności w pismach procesowych tj. odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie oraz
stanowisku pisemnym przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego, kolejne opisanie tego stanu jest zbędne.
Jako że Izba związana jest zakresem zarzutów odwołania, w sprawie niniejszej nie może być
rozpatrywana ocena, bez sformułowanego zarzutu, a podnoszona przez odwołującego,
poprawności dokonanej przez zamawiającego czynności wyceny wartości przedmiotu
zamówienia. Relacje tej wielkości w stosunku do ceny ofert są oczywiste i oparte także na
przepisach prawa co do okoliczności prowadzenia określonych procedur. Mając przy tym na
uwadze, że niezależnie od ustawowego obowiązku, w gestii zamawiającego leży ocena w
konkretnej sprawie, czy uzasadnione jest przeprowadzenie procedury wyj
aśnienia wysokości
zaoferowanej ceny lub jej istotnych elementów, bezprzedmiotowe jest rozważanie problemu
oszacowania wartości zamówienia. W konsekwencji istota sprawy polega na ocenie
czynności odrzucenia oferty odwołującego „na postawie art. 226 ust. 1 pkt 8) w zw. z art. 224
ust. 6 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) – złożone
wyjaśnienia (bez dowodów) nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.” (cyt. Z pkt III sentencji
pisma z dnia 26 maja 2021 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty).

Niesporne jest, że zamawiający miał prawo i podstawy wezwania wykonawców, w tym
odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, co też zostało
wykonane.
Odwołujący w złożonych wyjaśnieniach skupił się na potwierdzeniu, że jego cena nie jest
rażąco niska i jest ceną rynkową. Niesporne jest, że w treści wezwania zamawiający wskazał
szczegółowo, jakich wyjaśnień od odwołującego wymaga, wskazał które konkretnie elementy
formularza cenowego podlegają wyjaśnieniu, zażądał wyjaśnienia czy w zaoferowanych
cenach jednostkowych o
dwołujący uwzględnił wskazane w piśmie czynniki i elementy,
wskazał wprost na żądanie przedstawienia kalkulacji zaoferowanych cen jednostkowych,
wskazał na żądanie przedstawienia dowodów dotyczących elementów mających wpływ na
wysokość ceny oraz zażądał wskazania i wyjaśnienia, czy do ustalenia poszczególnych
pozy
cji cenotwórczych zastosowanie mają elementy wymienione w art. 224 ust. 3 pkt 1-8
ustawy Pzp.
Można zatem przyjąć, że wezwanie do złożenia wyjaśnień zawiera sprecyzowanie
oczekiwań co do sposobu ich udzielenia także w zakresie treści. Jest także niesporne, że
żądaniem objęte było także dostarczenie dowodów potwierdzających argumentację, a
jedynym dokumentem mogącym być uznanym za dowód jest kalkulacja własna – tabela w
treści wyjaśnień. W tym zakresie, także dotyczącym kalkulacji brak jest jakichkolwiek
do
wodów
uwiarygadniających
przedstawione
informacje.
Izba
przyznaje
rację
zamawiającemu, który wskazał na brak konkretnego wskazania źródeł i zasad ponoszenia
opisywanych kosztów. Teza odwołania o braku potrzeby i celowości lub możliwości złożenia
takich dow
odów staje się błędna wobec przedstawienia w toku rozprawy szeregu
dokumentów mogących mieć znaczenie w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego
przez zamawiającego, a którego wynik jest obecnie kwestionowany przez odwołującego.
Przypominając jedynie, że ciężar dowodu w przedmiotowej sprawie obciąża wykonawcę
należy stwierdzić, że wykonawca temu ciężarowi nie podołał, co samo w sobie oznacza
spełnienie przesłanki odrzucenia oferty na cytowanej podstawie prawnej wobec nie obalenia
tzw. domniemania ceny
rażąco niskiej.
W powiązaniu z powyższym skład orzekający stwierdził, że opracowania zamawiającego,
jakkolwiek mające znaczny walor poznawczy i zapewne przydatne w toku dalszej
działalności instytucji, nie zostały uznane za dowody przesądzające o uznaniu ceny
oferowanej przez odwołującego za rażąco niską. Taka bowiem konkluzja wynika z
dowiedzionych braków w wyjaśnieniach złożonych na żądanie zamawiającego.
Wobec powyższego zarzut naruszenia („naruszenia” dodane przez KIO jako oczywista
omyłka pominięcia wyrazu) przez zamawiającego art. 226 ust. 1 pkt 8) w zw. z art. 224 ust. 6
ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie potwierdził się w
rozpoznawanej sprawie.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono, jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
575 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze
zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz.
2437).


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie