eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1643/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-15
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1643/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron i uczestników postępowania
w dniu 15 lipca 2021 r. w Warszawie o
dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia: K. Sp. z o.o. Sp. k. i Jutrans Sp. z o.o., ul. Gajowa 62, 44-240
Żory
w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3
Maja 1, 05-
300 Mińsk Mazowiecki

przy udziale wykonawcy
BP Tour Sp. z o.o., ul. Długa 15, 20-346 Lublin
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: K.
Sp. z o.o. Sp. k. i Jutrans Sp. z o.o., ul. Gajowa 62, 44-
240 Żory
kwoty 15 000 zł
00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od
odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 1643/21
U z a s a d n i e n i e

Miasto Mi
ńsk Mazowiecki (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019
r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 1 marca 2020 r. pod pozycją 2021/S 041-102648.
W dniu 31 maja 2021 r. wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
K. Sp. z o.o. Sp. k. i Jutrans Sp. z o.o.
(dalej: „Odwołujący”) wnieśli do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie wobec:
1.
Zanie
chania odrzucenia oferty BP Tour Sp. z o.o. z uwagi na fakt, że
wbrew deklaracji o dysponowaniu przez tego oferenta zasobami w postaci taboru
autobusowego przeznaczonego do realizacji umowy, oferent ten w dacie składania
ofert oraz w dacie
składania odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust.
1 ustawy Pzp
nie był dysponentem deklarowanych przez siebie pojazdów, czym
naruszono art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt b i c ustawy Pzp,
2.
Zaniechania wykluczenia BP Tour Sp. z o.o.
z udziału w postępowaniu,
z uwagi na wprowadzenie Z
amawiającego w błąd co do dysponowania zasobami
w postaci taboru autobusowego, czym naruszono art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp,
3.
Czynności badania i oceny ofert w zakresie przyznania punktacji za
kryterium „normy emisji spalin” dla oferty PKS Grodzisk Mazowiecki, z uwagi na fakt,
że pojazdy wskazywane przez tego oferenta nie spełniają normy emisji spalin Euro VI
a jedynie Euro V, co doprowadziło do zawyżenia punktacji przyznanej oferentowi
PKS Grodzisk Mazowiecki, i przekazania nieprawidłowej informacji, o której mowa w
art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
4.
Zaniechania wykluczenia PKS Grodzisk Mazowiecki, z uwagi na
wprowadzenie Z
amawiającego w błąd co do normy emisji spalin wskazywanych
pojazdów ZAZ A08, stanowiącej kryterium oceny oferty, czym naruszono art. 109 ust.
1 pkt 8 ustawy Pzp,
5.
Czynności wezwania BP Tour Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień
w zakresie środków dowodowych w sytuacji, w której wymagane było uzyskanie

środków dowodowych odnośnie każdego z pojazdów i obowiązku złożenia tych
środków przez oferenta nie można było zastąpić wyjaśnieniami oferenta, czym
naruszono art. 223 ust. 1 ustawy Pzp,
6.
Czynności wezwania PKS Grodzisk Mazowiecki do złożenia wyjaśnień
w zakresie środków dowodowych i zaniechania wezwania do uzupełnienia
dokumentów stanowiących środki dowodowe w sytuacji, w której wymagane było
uzyskanie środków dowodowych odnośnie każdego z pojazdów i obowiązku złożenia
tych środków przez oferenta nie można było zastąpić wyjaśnieniami oferenta, czym
naruszono art. 223 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 128 ust. 1 ustawy Pzp,
7.
Zaniechania wezwania PKS Grodzisk Mazowiecki
do złożenia
dokumentów technicznych potwierdzających rok produkcji pojazdu, spełnienie normy
E
URO oraz liczbę miejsc w autobusie, w zakresie taboru rezerwowego - czym
n
aruszono treść art. 128 ust. 1 ustawy Pzp,
8.
Czynności Zamawiającego polegającej na wyborze najkorzystniejszej
oferty złożonej przez BP Tour Sp. z o.o. pomimo istnienia przesłanek odrzucenia
oferty BP Tour Sp. z o.o. oraz wykluczenia
tego wykonawcy z udziału
w postępowaniu, co stanowi naruszenie treści art. 239 ustawy Pzp.
Odwołujący wniósł o:
-
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
i czynno
ść wezwania do złożenia wyjaśnień oferentów BP Tour Sp. z o.o. i PKS Grodzisk
Mazowiecki Sp. z o.o. oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert,
-
nakazanie Zamawiającemu wykluczenia z udziału w postępowaniu BP Tour Sp. z o.o.,
względnie
nakazanie Zam
awiającemu odrzucenia oferty BP Tour Sp. z o.o.,
-
nakazanie Zamawiającemu wykluczenia PKS Grodzisk Mazowiecki z udziału
w postępowaniu
względnie
nakazanie Zamawiającemu przeprowadzenia ponownej klasyfikacji ofert spośród
nieodrzuconych ofert złożonych przez niewykluczonych wykonawców, z uwzględnieniem
punktacji za normę emisji spalin dla oferty PKS Grodzisk Mazowiecki jak dla normy Euro V
dla pojazdów ZAZ A08,
-
w wypadku nieuznania za zasadne zarzutów 1, 2, 3 i 4 nakazanie Zamawiającemu
wezwania
oferentów BP Tour Sp. z o.o. i PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. do

uzupełnienia środków dowodowych w zakresie „dokumentów technicznych potwierdzających
rok produkcji pojazdu, spełnienie normy EURO oraz liczbę miejsc w autobusie”,
-
przyznanie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania
odwoławczego.
W dniu 4 czerwca 2021 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego zgłosił wykonawca BP Tour Sp. z o.o.
W dniu 11 czerwca 2021 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że uwzględnia część zarzutów zawartych w pkt 1, 2, 3, 4, 8 odwołania i w tej
części wnosi o umorzenie postępowania oraz nie uwzględnia zarzutów zawartych w pkt 5, 6,
7 odwołania i w tym zakresie wnosi o oddalenie odwołania.
Pismem z dnia 15 czerwca 2021 r.
Prezes Izby wezwał BP Tour Sp. z o.o. do
złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez
zamawiającego w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu.
W dniu 16 lipca 2021 r. wykonawca BP Tour
Sp. z o.o. złożył oświadczenie, że nie
składa sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów zawartych
w odwołaniu.
W dniu 13 lipca 2021 r. Odwołujący oświadczył, że w związku z częściowym
uwzględnieniem przez Zamawiającego zarzutów odwołania, wycofuje pozostałe zarzuty, tj.
zarzuty nr 5, 6 i 7.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 3 ustawy Pzp z 2019 r.
umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 tejże
ustawy.
O kosztach
postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp z 2019 r.
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysoko
ści i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie