eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1582/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-06-29
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1582/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 29 czerwca
2021 r. odwołania wniesione-
go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 maja 2021 r. przez wykonawcę K. Ł.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „LukpoL” K. Ł. z siedzibą w Unie-
jowie, ul. Dąbska 26
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 12


orzeka:
1. Oddala odwołanie.
2. kosztami
postępowania obciąża wykonawcę K. Ł. prowadzącego działalność go-
spodarczą pod firmą „LukpoL” K. Ł. z siedzibą w Uniejowie, ul. Dąbska 26
i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
K.
Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „LukpoL” K. Ł. z
siedzib
ą w Uniejowie, ul. Dąbska 26
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia j
ego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:………………………….Sygn. akt KIO 1582/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na remonty
cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Łodzi w 2021 z podziałem na zadania zostało wszczęte ogłoszeniem w Biuletynie
Zamówień Publicznych nr 0002091/01 z 2021r.
W dniu 21 maja 2021 r. zamaw
iający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W dniu 26 maja 2021 r. wykonawca K.
Ł. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
„LukpoL” K. Ł. z siedzibą w Uniejowie, ul. Dąbska 26 wniósł odwołanie. Odwołanie zostało
wniesione przez
pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 24 maja
2021 r. udzielonego przez właściciela firmy. Kopia odwołania została przekazana zamawia-
jącemu w dniu 26 maja 2021 r.
Z
daniem odwołującego zamawiający niezgodnie z przepisami ustawy dokonał lub zaniechał,
następujących czynności, do których dokonania był zobowiązany:
ZADANIE NR 3
• Dokonanie czynności odrzucenia oferty odwołującego jako oferty, której treść jest niezgod-
na z warunkami zamówienia,
• Wybór jako najkorzystniejszej, oferty wykonawcy Firma Usługowo- Handlowa MARTOM M.
R.,
• Zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Firma Usługowo- Handlowa MARTOM M. R.
jako oferty niezgodnej z przepisami ustawy oraz jako oferty
złożonej przez wykonawcę nie-
sp
ełniającego warunków udziału w postępowaniu,
ZADANIE NR 4
• Dokonanie czynności odrzucenia oferty odwołującego jako oferty, której treść jest niezgod-
na z warunkami
zamówienia,
• Wybór jako najkorzystniejszej, oferty wykonawcy Firma Usługowo-Handlowa MARTOM M.
R. .
• Zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Firma Usługowo-Handlowa MARTOM M. R. jako
oferty niezgodnej z przepisami ustawy oraz jako oferty złożonej przez wykonawcę niespeł-
niającego warunków udziału w postępowaniu.
Odwołujący składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu (Zadanie nr 3), miał interes w
uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 505 ust. 1 ustawy oraz może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy. Oferta odwołującego, przedsta-
wiała drugi w kolejności bilans punktowy wg kryteriów określonych przez zamawiającego.

Biorąc pod uwagę, iż oferta wykonawcy z najkorzystniejszym bilansem punktowym została
odrzucona o
dwołujący, w przypadku uwzględnienia odwołania, ma realne szanse na uzy-
skani
e przedmiotowego zamówienie. Odwołujący został narażony na szkodę w postaci po-
niesionych kosztów przygotowania i złożenia oferty oraz utraty możliwości uzyskania kon-
traktu pozwalającego na prowadzenie działalności z zyskiem.
Odwołujący składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu (Zadanie nr 4), miał interes w
uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 505 ust. 1 ustawy, oraz może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy. Wskazał, iż w przypadku gdy
potwierdzi się zarzut dotyczący błędnej czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu
oferty
odwołującego, oferta ta przedstawiała będzie drugi w kolejności bilans punktowy wg
kryteriów określonych przez zamawiającego. Następnie, jeżeli potwierdzi się zarzut dotyczą-
cy konieczności odrzucenia oferty wykonawcy Firma Usługowo-Handlowa MARTOM M. R.,
oferta
odwołującego uplasuje się na pierwszym miejscu i odwołujący ma realne szanse na
uzyskanie przedmiotowego zamówienia. Odwołujący został narażony na szkodę w postaci
poniesionych
kosztów przygotowania i złożenia oferty oraz utraty możliwości uzyskania kon-
traktu pozwalającego na prowadzenie działalności z zyskiem.
Czynności, których dokonał zamawiający lub których dokonania zaniechał, naruszają przepi-
sy ustawy oraz zapisy po
stanowień SWZ, a w szczególności:
ZADANIE NR 3 • art. 16 pkt 1, art. 118 ust. 2, art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt b, art. 226 ust. 1 pkt
3, art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
ZADANIE NR 4 • art. 16 pkt 1, art. 118 ust. 2, art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt b, art. 226 ust. 1 pkt
3, art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.
Wniósł o nakazanie zamawiającemu dokonania:
ZADANIE NR 3
• unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Firma Usługo-
wo-Handlowa MARTOM M. R.,
• unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego,
• nakazanie zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy Firma Usługowo-Handlowa
MARTOM M. R.
jako oferty niezgodnej z przepisami ustawy oraz jako oferty złożonej przez
wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu
• dokonania ponownej oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego.
ZADANIE NR 4
• unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Firma Usługo-
wo-Handlowa MARTOM Ma. R.,
• unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego,

• nakazanie zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy Firma Usługowo-Handlowa
MARTOM M. R. jako oferty niezgodnej z przepisami
ustawy oraz jako oferty złożonej przez
wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu
• dokonania ponownej oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego.
Ponadto o zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie, z
uwzględnieniem dokumentów kosztowych złożonych przez
odwołującego na rozprawie.
Zarzut dokonania czynności przez zamawiającego odrzucenia oferty odwołującego niezgod-
nie z przepisami ustawy
– Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4.
Za najkorzyst
niejszą ofertę zamawiający uznał ofertę wykonawcy Firma Usługowo-Handlowa
MARTOM M. R.
. Jednocześnie zamawiający odrzucił ofertę odwołującego na podstawie art.
226 ust. 1 pkt. 5 ustawy
, gdyż w jego ocenie, treść oferty była niezgodna z warunkami za-
mówienia. Jako uzasadnienie faktyczne zamawiający wskazał, iż w pkt. 5.7.1 SWZ, oraz § 4
ust.
1 wzoru umowy, wymagał on, aby wykonawca, który uzyska przedmiotowe zamówienie,
osobiście wykonał kluczowe części zamówienia w zakresie wbudowania warstw bitumicz-
nych remontowanej nawierzchni.
Odwołujący w złożonej ofercie wskazał, iż „część remontów masą mineralno-bitumiczną”
zleci podwykonawcy, co w ocenie
zamawiającego oznacza, iż odwołujący zleci podwyko-
nawcy do wykonania roboty kluczowe zastrzeżone do osobistego wykonania. Zdaniem za-
mawiającego, odwołujący zadeklarował odmienny od ustalonego w SWZ sposób wykonania
zamówienia, co wyczerpuje przesłanki odrzucenia oferty określone w art. 226 ust. 1 pkt. 5
ustawy.
Z przyjętym stanowiskiem zamawiającego odwołujący się nie zgodził. Wskazał na błędny
sposób interpretacji zapisów SWZ, który został przyjęty przez zamawiającego. Zamawiający
w SWZ, zawarł następujące zapisy:
5.7.1. Stosownie do uregulowań art.60 Pzp zamawiający zastrzega obowiązek osobistego
wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie za-
mówienia kluczowych zadań dotyczących : tj. w zakresie wbudowania warstw bitumicznych
remontowanej nawierzchni.
5.7.2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawia-
jący żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie za-
mierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.”
Przytoczony zapis wprost odwołuje się w swojej treści do art. 60 ustawy. Zgodnie z treścią
tego zapisu oraz z treścią art. 60 ustawy, konstrukcja zastrzeżenia wykonania przez wyko-
nawcę kluczowych zadań dotyczy tylko i wyłącznie wykonawców wspólnie ubiegających się
o
udzielenie zamówienia. Oznacza to według odwołującego, że dyspozycja przytoczonego

przepisu ustawy
, oraz obowiązek sformułowany w SWZ, zostały skierowane do wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie np. konsorcjum lub spółki cywilnej.
Odwołujący nie jest podmiotem wspólnie ubiegającym się o zamówienie, przytoczony zapis
SWZ oraz dyspozycja art. 60 ustawy
, nie mają zastosowania w stosunku do niego. Na mar-
ginesie podni
ósł, iż gdyby zamawiający chciał zastrzec wykonanie kluczowych zadań przez
wykonawcę w każdej sytuacji, to powinien to wprost wskazać w SWZ, lub odpowiednio przy-
toczyć art. 121 ustawy. Zamawiający nie dokonał takiego zastrzeżenia.
Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej KIO), wystąpienie w dokumen-
tacji przetargowej różnic interpretacyjnych lub sprzecznych zapisów, nie może być podstawą
do dokonywania czynności w postępowaniu, o skutkach negatywnych dla wykonawcy. Takie
stanowisko zajęła KIO w następujących orzeczeniach: wyrok z dnia 16 kwietnia 2015 r., KIO
660/15, wyrok z dnia 19 lipca 2016 r., KIO 1201/16, wyrok KIO z 15 lipca 2014 r., sygn. akt:
KIO 1343/14, wyrok KIO z 18 czerwca 2015 r., sygn. akt: KIO 1148/15, wyrok z dnia 17
sierpnia 2017 r., KIO 1596/17, wyrok z dnia 11
października 2019 r., KIO 1905/19, wyrok z
dnia 24 pa
ździernika 2018 r., KIO 2100/18, wyrok SO w Nowym Sączu z 18 marca 2015 r.,
sygn. akt: III Ca 70/15, wyrok SO w Szczecinie z 7 marca 2018 r., sygn. akt. VIII Ga 102/18)
W związku z przedstawioną argumentacją według odwołującego należy uznać, iż czynność
odrzucenia oferty
odwołującego jest niezgodna z przepisami ustawy. Jednak nawet gdyby
przyjąć interpretację zamawiającego jego własnych zapisów pkt. 5.7.1 SWZ, która to inter-
pretacja w ocenie
odwołującego jest błędna, również należałoby dojść do wniosku, iż w
przedmiotowym postępowaniu nie spełniła się przesłanka odrzucenia oferty odwołującego, o
której mowa w art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy. Zgodnie z przyjętą przez zamawiającego inter-
pretacją (w ocenie odwołującego błędną), dokonał on zastrzeżenia osobistego wykonania
zamówienia w zakresie wbudowania warstw bitumicznych remontowanej nawierzchni. Odwo-
łujący w złożonym formularzu ofertowym, w pkt. 8 oświadczył, iż zrealizuje przedmiotowe
zamówienie w zakresie „wykonanie części zleconych zgłoszeń remontów masą bitumiczną”.
Zakres pojęć remont masą bitumiczną oraz wbudowanie warstw bitumicznych, nie jest toż-
samy. W procesie remontu masą bitumiczną, jedną z czynności do wykonania jest wbudo-
wanie masy bitumicznej. Oznacza to, że tylko ten element można by uznać za zastrzeżony.
Okoliczność powyższa wynika również z załącznika do SWZ pn.: Opis Przedmiotu Zamó-
wienia
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (dalej OPZ), który to dokument dotyczy prac
objętych zadaniem nr 3 i nr 4, czyli remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego
masą mineralno–bitumiczną. Zgodnie z treścią OPZ wykonawca, któremu udzielone zostanie
zamówienie, w ramach remontów nawierzchni drogowej będzie musiał wykonać następujące
czynności:
1. Wykonać transport niezbędnych materiałów w tym masy bitumicznej,

2. Dokonać przygotowania podłoża w tym oczyszczenia i frezowania remontowanej na-
wierzchni,
3. Skropienie emulsją bitumiczną,
4. Wbudować i zagęścić warstwę z betonu asfaltowego,
5.
Uszczelnić połączenia i krawędzie,
6. Kierowanie ruchem
Odwołujący w formularzu ofertowym wskazując zakres podwykonawstwa użył sformułowania
ogólnego tj.: wykonanie części zleconych zgłoszeń remontów masą bitumiczną. Z takiego
sformułowania zamawiający nie mógł wywieść wniosku, iż odwołujący zleci podwykonawcy
wbudo
wanie masy bitumicznej. Jeżeli zamawiający miał wątpliwości, przed podjęciem decy-
zji o odrzuceniu oferty powinien zwrócić się do odwołującego o złożenie wyjaśnień, w trybie
art. 223 ust. 1 ustawy
, poprzez np. zadanie pytania, jakie zadania objęte zamówieniem za-
mierza zlecić podwykonawcy. Obowiązkiem zamawiającego jest wykonanie wszystkich
przewidzianych ustawą czynności w celu wyjaśnienia wątpliwości w zakresie treści złożonej
oferty. Takie stanowisko zajęła również KIO w uchwale z dnia 9 maja 2019 r., KIO/KD 38/19.
Sformułowany przez zamawiającego wymóg osobistego wykonania kluczowych elementów
zadania, dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Okoliczność, że
może zamawiający miał inne intencje nie ma znaczenia, gdyż obowiązkiem zamawiającego
jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób przejrzysty i zrozumiały.
Wszystkie niejasności oraz błędy poczynione przez zamawiającego muszą być interpreto-
wane na korzyść wykonawcy, i nie mogą być podstawą do dokonania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego czynności o skutkach negatywnych dla wykonawcy. Po-
nadto z
dokumentów złożonych przez odwołującego, zamawiający nie mógł wywnioskować,
iż zleci on podwykonawcy wbudowanie masy bitumicznej.
Zarzut zaniechania przez
zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy Firma Usługowo-
Handlowa MARTOM M. R. jako oferty niezgodnej z przepisami ustawy (art. 226 ust. 1 pkt 3)
- Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4.
Zamawiający w pkt. 18.4.1 SWZ postawił następujący warunek uczestnictwa w postępowa-
niu w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie
jakości:
Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że zreali-
zował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania porównywalne do przedmiotu
zamówienia, tzn. polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie nawierzch-
ni dróg klasy technicznej minimum Z.

Wartość brutto w PLN każdego z zadań nie może być mniejsza niż: dla Zadania nr 1 – 300
000,00 zł; dla Zadania nr 2– 350 000,00 zł; dla Zadania nr 3 – 350 000,00 zł dla Zadania nr 4
– 350 000,00 zł W przypadku składania oferty na więcej niż 1 zadanie (max 3), Wykonawca
przedstawia 2 zadania na wartość nie mniejszą niż najwyższa z wymaganych wartości dla
tych zadań.
Wykonawca Firma Usługowo-Handlowa MARTOM M. R. (dalej zwana MARTOM), w celu
wykazania spełnienia określonego powyżej warunku, polegała na potencjale udostępnionym
przez firmę DROMAK Sp. z o.o.. Dowód: Formularz ofertowy MARTOM, Zobowiązanie pod-
miotu trzeciego do udostępnienia zasobów. Zgodnie z oświadczeniami zawartymi w formula-
rzu ofertowym oraz w zobowiązaniu do udostępnienia potencjału, firma DROMAK Sp. z o.o.
zobowiązała się do udostępnienia swojego potencjału poprzez podwykonawstwo w zakresie
frezowania nawierzchni.
Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy
, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warun-
ków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zgodnie z art. 118 ust. 2
ustawy w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, podmioty te wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Przytoczony przepis
ustanawia obowiązek polegający na tym, że jeżeli wykonawca polega na potencjale/zasobie
podmiotu trzeciego, w zakresie art. 118 ust. 2 ustawy
, w celu wykazania spełnienia warunku
uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, podmiot trzeci udostępniający potencjał, musi
wykonać dane zamówienie (usługę lub robotę budowlaną), w zakresie w jakim udostępnił
potencjał w celu spełnienia warunku. Przekładając powyższe rozważania na zaistniałą sytu-
ację faktyczną odwołujący stwierdził, iż MARTOM nie wykazał, iż będzie dysponował poten-
cjałem firmy DROMAK Sp. z o.o. w pełnym zakresie wymaganym przez zamawiającego, w
sposób realny. Zamawiający postawił warunek, iż każdy wykonawca musi się wykazać do-
świadczeniem w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu nawierzchni dróg.
Jeżeli więc MARTOM nie posiadał sam doświadczenia wymaganego przez zamawiającego i
polegał na podmiocie trzecim, to zakres uczestnictwa tego podmiotu w realizacji zamówienia
jako podwykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy
, powinien odpowiadać warunkowi
określonemu w pkt. 18.4.1 SWZ. Podmiot trzeci powinien wykonywać roboty polegające na
remontowaniu nawierzchni dróg, a nie tylko w zakresie frezowania nawierzchni. Zgodnie z
tym, co już było przytoczone wcześniej, frezowanie jest tylko jednym z elementów remontu
nawie
rzchni dróg. Podobne stanowisko zajęli autorzy komentarza do art. 118 ustawy: „W ust.
2 komentowanego przepisu zawarto ograniczenie przy powoływaniu się przez wykonawcę

na zdolności podmiotów udostępniających zasoby w odniesieniu do warunków dotyczących
wy
kształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Możliwość polegania przez wy-
konawcę na podmiotach trzecich w tym zakresie jest połączona z wymogiem, aby podmioty
te wykonały roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
związku z tym doradztwo i konsultacje uznaje się co do zasady za niewystarczające. Nie-
zbędna jest faktyczna realizacja robót budowlanych lub usług, do których udostępniane zdol-
ności są wymagane. Rola podmiotu trzeciego musi obejmować wykonywanie konkretnych
prac, konkretny zakres odpowiedzialności. Nie można bowiem pomijać, że potencjał podmio-
tu
trzeciego, dopuszczony do wykorzystania w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, ma znaczenie dla dalszych czynności związanych z realizacją zamówienia.
Zdolność zawodowa w postaci wiedzy i doświadczenia powinna być realnie udostępniona
przez bezpośredni udział podmiotu udostępniającego w takiej części zamówienia lub w takim
zakresie, w jakim deklarował on udostępnienie zasobów niezbędnych do realizacji tej części
lub zakresu zamówienia. Jeżeli zatem wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu pod-
miotu trzeciego w zakresie warunku odnoszącego się do całego zamówienia, to podmiot ten
powinien wykonać zamówienie zgodnie z deklaracją, czyli w stosunku do całości. Tym sa-
mym
wymaganych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu np. robót
budowlanych nie
może wykonać sam wykonawca, który nie spełniał danego warunku, nieza-
leżnie od tego, jak wysoko ocenia swoje umiejętności. Stanowiłoby to obejście przepisów
Prawa zamówień publicznych oraz zasady, że zamówienie ma wykonać podmiot posiadający
określone kwalifikacje zawodowe.” A. Gawrońska-Baran [w:] E. Wiktorowska, A. Wiktorowski,
P. Wójcik, A. Gawrońska-Baran, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021,
art. 118.
Biorąc powyższe pod uwagę odwołujący stwierdził, iż MARTOM nie wykazał, iż będzie dys-
ponował potencjałem, który udostępnił mu podmiot trzeci w zakresie wymaganym przez za-
mawiającego. Oświadczenie, które złożył MARTOM w treści oferty (w formularzu ofertowym),
o
podwykonawstwie tylko w zakresie frezowania nawierzchni, nie może zostać zmienione lub
uzupełnione. W związku z powyższym dokonanie przez zamawiającego wyboru oferty MAR-
TOM stanowi czynność naruszającą art. 118 ust. 2 ustawy, co miało wpływ na wynik postę-
powania.
Zarzut zaniechania przez
zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy Firma Usługowo-
Handlowa MARTOM M. R.
jako oferty złożonej przez wykonawcę niespełniającego warunku
udziału w postępowaniu (art. 226 ust. 1 pkt 2 b) - Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4. Zgodnie z
tym, co już było wspomniane wcześniej, w celu wykazania spełnienia warunku określonego
przez
zamawiającego w pkt. 18.4.1 SWZ, MARTOM polegał na potencjale firmy DROMAK
Sp. z o.o. Zgodnie z
zapisem pkt. 19.7.1 SWZ, w celu wykazania spełnienia warunku w za-
kresie zdolności technicznej lub zawodowej, każdy wykonawca zobowiązany był do złożenia

wykazu
robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów czy roboty te zostały wykonane
należycie, w szczególności wraz z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. Jedną z dwóch robót, na które po-
woływał się MARTOM, w celu wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, była
robota wykonana przez DROMAK Sp. z o.o. na rzecz MIRBUD S.A. Przedmiotem tej roboty
był cząstkowy remont nawierzchni drogi autostrady A1. W celu potwierdzenia wykonania
wskazanej roboty, MARTOM złożył dokument o nazwie certyfikat płatności faktury nr 11 wraz
z Protokołem Stanu Zaawansowania Robót. Dowód: wykaz robót, certyfikat płatności faktury
nr. 11, Protokół Stanu Zaawansowania Robót. Załączone dokumenty, zawierają tylko wska-
zanie
zaawansowania robót, wartość narastającą wykonanych robót, przedmiot robót oraz
ilość wykonanych robót. Załączone dokumenty nie potwierdzają, iż roboty te zostały wyko-
nane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. W związku z po-
wyższym zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy, który nie wykazał spełnienia wa-
runku uczest
nictwa w postępowaniu, co stanowi naruszenie art. 226 ust. 1 pkt. 2 b ustawy.

W dniu 11 czerwca 2021 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego od-
dalenie w całości.
Zamawiający podniósł, że w pkt. 18 (Informacja o warunkach udziału w postępowaniu) Spe-
cyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”) ppkt. 18.4 (dotyczące zdolności tech-
nicznej lub zawodowej (niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadcze-
nia, potencjału technicznego)) pkt.18.4.1, postanowił, że o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych i do-
świadczenia wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie
jakości, stwierdzając, że „ Wykonawca zdolny wykonania udzielanego zamówienia, to taki
który wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 2 zadania porów-
nywalne do przedmiotu zamówienia, tzn. polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie
lub remoncie nawierzchni dróg klasy technicznej minimum Z. Wartość brutto w PLN każdego
z zad
ań nie może być mniejsza niż: dla Zadania nr 1 - 300 000,00 zł; dla Zadania nr 2 -
350
000,00 zł; dla Zadania nr 3 - 350 000,00 zł dla Zadania nr 4 — 350 000,00 zł
W przypadku składania oferty na więcej niż 1 zadanie (max 3), wykonawca przedstawia 2
zadania na wartość nie mniejszą niż najwyższa z wymaganych wartości dla tych zadań.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez zamawiającego
będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
W przypadku w
ykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
określony w pkt. 18.4.1. musi zostać spełniony w całości przez poszczególnych wykonawców
lub przez jednego w
ykonawcę.

Wykonawca Firma Usługowo-Handlowa MARTOM M. R. (dalej zwany „MARTOM”) w pkt. 9
Formularza Oferty oświadczył, że celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postę-
powaniu polega na zasobach podmiotów trzecich, którym zostanie powierzona realizacja
części zamówienia, a mianowicie DROMAK Sp. z o.o.. Z oświadczeń MARTOM zawartych w
pkt. 8 i 9 Formularza Oferty wynika, że DROMAK Sp. z o.o. powierzona zostanie do wyko-
nania jako podwykonawcy część zamówienia polegająca na wykonaniu frezowania.
Zamawiający pismem z dnia 21.04.2021 r. wezwał MARTOM na podstawie art. 274 ust. 1
ustawy do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia wa-
runków udziału w postępowaniu oraz złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności infor-
macji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie pod-
staw wykluczenia z postępowania. Oferta MARTOM została bowiem przez Zamawiającego
najwyżej oceniona.
MARTOM nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów i oświadczeń. W tej
sytuacji Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp pismem z dnia 14.05.2021 r. wezwał
MARTOM do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, o którym mowa w cyt. piśmie l . Wskazał przy
tym, że MARTOM „zadeklarował w treści oferty, że będzie polegał na zasobach podmiotu
trzeciego na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Do oferty dołączył wadliwie
podpisane zobowiązanie podmiotu trzeciego - firmy DROMAK Sp. z o.o. Poręby 26B, 98-220
Zduńska Wola. Zamawiający w SWZ określił warunek osobistego wykonania kluczowych
części zamówienia w zakresie wbudowania warstw bitumicznych remontowanej nawierzchni.
Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odw
oławczej (zob. wyrok KIO z dnia 22 marca 2021
r., sygn. akt. KIO 3
41/21) przy zastrzeżeniu przez zamawiającego kluczowych części zamó-
wienia do osobist
ego wykonania przez wykonawcę, wykonawca obowiązany jest wykazać
się samodzielnie spełnieniem warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do doświad-
czenia zawodowego wymaganego d/a
tego zakresu zamówienia. W myśl przywołanego wy-
roku KIO w części, w której zamawiający wyłącza podwykonawstwo, wykonawca nie może
powołać na takie zasoby podmiotów trzecich, które wymagają ich udziału, jako podwyko-
nawcy. Wobec tego, we wszystkich wypadkach, gdy powołanie się na potencjał podmiotów
trzecich wymaga podwykonawstwa kluczowych części zamówienia, a zamawiający zastrzegł
wykonanie tych części do osobistego wykonania, to wykonawca musi dane warunki udziału
w postępowaniu spełnić samodzielnie.
W związku z powyższym, w myśl art. 122 ustawy, wykonawca przedstawia zasoby innego
podmiotu co do takich zadań, zamawiający winien wezwać go do wykazania, że - w tym za-
kresie - samodzie
lnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z pkt 19.7 specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) Wykonawca powinien złożyć:

1)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmio-
tów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-
czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów —
inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać wymagania SWZ (formularz 3.2);
2)
Zgodnie z pkt 19.2 lit. b) specyfika
cji warunków zamówienia (SWZ) zamawiający żąda
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mo-
wa w art. 125 ust. 1 ustawy
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania. ”
Jednocześnie zamawiający zakreślił termin na złożenie wskazanych dokumentów przy uży-
ciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z pkt 8 SWZ, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 19 maja 2021 roku.
MARTOM w oznaczonym terminie przedłożył:

wykaz robót budowlanych zawierający wskazanie następujących zadań:
„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska — Kacza — Prosta w Zduńskiej Woli w zakre-
sie ul. Wiejskiej
— droga powiatowa nr 4931E, a więc przebudowy drogi klasy Z wykonanej z
dniem 15.11.2017 r. o wartości 654 192,93 zł brutto, wraz z poświadczeniem Powiatowego
Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli datowanym na dzień 18.05.2021 r., iż roboty te zostały wy-
konane zgodnie ze sztuką i przepisami budowlanymi. Zamawiający zauważył, że w cyt. Po-
świadczeniu wskazana została kwota 647 650,98 zł brutto,

Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi
powiatowej nr 1920E na odcinku Imielnia -
Parzno", a więc remontu drogi klasy Z wykonanej
z dniem 31.08.2017 r. o wartości 465 957,46 zł brutto wraz z poświadczeniem Powiatowego
Zarządu Dróg w Bełchatowie datowanym na dzień 17.05.2021 r., iż roboty te wykonane zo-
stały z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową, sztuką budowlaną oraz z zacho-
waniem wszelkich norm i przepisów w dziedzinie budownictwa, a przy tym terminowo,
(ii) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy,
(iii)) oświadczenie składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy zarówno w zakresie braku
podstaw do wykluczenia, jak i spełniania warunków udziału w postępowaniu.
MARTOM złożył w terminie, w wymaganej przepisami i warunkach zamówienia formie, pod-
miotowe środki dowodowe, potwierdzając samodzielne spełnianie warunków udziału w po-
stępowaniu. Przedstawił 2 zadania zrealizowane przez siebie w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem składania ofert, porównywalne do przedmiotu zamówienia, tzn. polegające w za-
leżności od przypadku na przebudowie lub remoncie nawierzchni dróg klasy technicznej Z,
przy czym wartość brutto w PLN każdego z zadań przekraczała i to znacząco wymaganą dla
Zadania nr 3 i Zadania nr 4 kwotę 350 000,00 zł. Zamawiający podkreślił, iż MARTOM nie
ubiegał się o większą liczbę niż 3 zadania. Tym samym udowodnił, że spełnił wymagania
określone w SWZ dla Zadania nr 3 i nr 4.
Zamawiający zadośćuczynił normie prawnej wyrażonej w art. 122 ustawy, stanowiącej, iż
jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żą-
da, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postę-
powaniu, a MARTOM w odpowiedzi
na wezwanie wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu, brak jest podstaw do przyjęcia, że zamawiający w sposób narusza-
jący przepisy zaniechał odrzucenia oferty MARTOM.
Przepis art. 122 ustawy
daje wprost możliwość zmiany podmiotu trzeciego udostępniającego
zasoby w trakcie prowadzonej przez zamawiającego procedury weryfikującej spełnianie
przez wykonawcę odpowiednich warunków udziału w postępowaniu, przez zmianę wskaza-
nego podmiotu trzeciego na inny podmiot albo wykazanie spełniania warunku samodzielnie.
Zmiana taka, co oczywiste, następuje po upływie terminu składania ofert, jak to miało miej-
sce w odniesieniu do oferty MARTOM.
Nie zachodzi zatem sytuacja, iż oferta uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu w od-
niesieniu do Zadania nr 3 i nr 4 przez z
amawiającego została złożona przez wykonawcę nie-
spełniającego warunków udziału w postępowaniu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że MAR-
TOM warunki te spełnił. Tym samym brak było jakichkolwiek podstaw do odrzucenia jego
oferty na podstawie att.226 ust. 1 pkt.2b) ustawy.
Konsekwencją zastąpienia doświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby doświadcze-
niem własnym MARTOM jest, iż wszelkie rozważania odwołującego na tle art.118 ustawy, w
szczególności dotyczące wykorzystania zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, stały
się bezprzedmiotowe, stąd zamawiający nie będzie się do nich odnosić. Bezprzedmiotowe
bowiem są rozważania dotyczące skuteczności wykazania się zasobami podmiotu trzeciego
udostępniającego zasoby i zakresu podwykonawstwa tego podmiotu w sytuacji, gdy MAR-
TOM wykazał samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a w Formularzu
Ofertowym wskazał jako część robót podzlecanych prace nie zastrzeżone do osobistego
wykonania przez wykonawcę, a więc frezowanie.
Powołany przez odwołującego art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy stanowiący o obowiązku odrzuce-
nia przez z
amawiającego oferty jako niezgodnej z Pzp nie znajduje w tym przypadku zasto-

sowania w odniesieniu do oferty MARTOM. Odwołujący nie wykazał na czym taka niezgod-
ność miałaby polegać.
Tym samym z
amawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy, który wykazał spełnienie wa-
runków uczestnictwa w postępowaniu i zgodnej z przepisami ustawy, a w konsekwencji nie
uchybił normom określonym w art. 226 ust. 1 pkt. 2 b i pkt.3 ustawy.
Zarzutu dokon
ania czynności przez zamawiającego odrzucenia oferty odwołującego nie-
zgodnie z przepisami ustawy
— Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4,
Zamawiający odrzucił ofertę odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy, gdyż w
jego ocenie, treść oferty była niezgodna z warunkami zamówienia. Jako uzasadnienie fak-
tyczne z
amawiający wskazał, iż w pkt. 5.7.1 SWZ, oraz par. 4 ust. 1 wzoru umowy, wymagał,
aby wykonawca, który uzyska przedmiotowe zamówienie, osobiście wykonał kluczowe czę-
ści zamówienia w zakresie wbudowania warstw bitumicznych remontowanej nawierzchni.
Odwołujący w złożonej ofercie wskazał, iż „część remontów masą mineralno-bitumiczną”
zleci podwykonawcy, co w ocenie
zamawiającego oznacza, iż odwołujący zleci podwyko-
nawcy do wykonania w części roboty kluczowe zastrzeżone do osobistego wykonania, a tym
samym
zdaniem zamawiającego uznać należało, iż odwołujący zadeklarował odmienny od
ustalonego w warunkach zamówienia sposób wykonania zamówienia, co wyczerpuje prze-
słanki odrzucenia oferty określone w art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy.
Paragraf
4 ust. 1 wzoru Umowy, a więc dokumentu składającego się na warunki zamówienia,
jednoznacznie stanowi, iż „ Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczo-
wych części zamówienia w następującym zakresie: w zakresie wbudowania warstw bitu-
micznych remo
ntowanej nawierzchni.” Z kolei par. 4 ust.2 wzoru Umowy stanowi, że „Wyko-
nawca może podzlecić roboty podwykonawcom w zakresie nie objętym postanowieniami ust.
1.
Z kolei w pkt.5 (
opis przedmiotu zamówienia wraz z informacją o obowiązku osobistego wy-
konania przez wyko
nawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrze-
żenia zgodnie z art. 60 1 art.121 ustawy), ppkt.5.7 (Podwykonawstwo), pkt.5.7.1 SWZ za-
mawiający zawarł z kolei następujące doprecyzowujące zapisy:
„Stosownie do uregulowań art.60 PZP zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wyko-
nania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie-
nia kluczowych zadań dotyczących: tj. w zakresie wbudowania warstw bitumicznych remon-
towanej nawierzchni.
Jednocześnie w pkt.5.7.2 SWZ zamawiający stwierdził, że „Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wyko-
nawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonaw-
com i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Nie ulega wątpliwości, że zapisy te należy czytać, a zatem interpretować łącznie, a nie wy-
biórczo. Zauważył, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości wykonawca może wystąpić o
wyjaśnienie treści SWZ (art. 135 Pzp). W tym przypadku jednak taka potrzeba jednak nie
zachodziła, a przedstawiona interpretacja odwołującego prowadziłaby do naruszenia uczci-
wej konkurencji w postępowaniu i równego traktowania wykonawców. Nie sposób zdaniem
zamawiającego pomijać treść umowy stanowiącej integralną część warunków zamówienia i
traktować ten dokument jako nieistniejący. Istotnie przytoczony zapis, o którym mowa w
pkt.5.7.1 SWZ odwołuje się w swojej treści do art. 60 ustawy, a nie art.121 ustawy, ale w
żadnym razie okoliczność ta nie prowadzi do zmiany treści par. 4 ust.1 i ust.2 umowy i pozo-
stałej części warunków zamówienia. Tym samym nie sposób podzielić przedstawioną przez
o
dwołującego interpretację, iż ze względu na odwołanie się w pkt.5.7.1 SWZ do art.60 usta-
wy
zastrzeżenie kluczowych zadań do osobistego wykonania należy odnosić „Tylko i wy-
łącznie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”. Zamawiający za-
strzegł skutecznie wykonanie kluczowych zadań przez wykonawcę w każdej sytuacji przez
zamies
zczenie odpowiednich zapisów w par. 4 ust. 1 i ust.2 umowy, a więc w warunkach
zamówienia. W tym przypadku w ocenie zamawiającego nie mamy do czynienia z niejasno-
ściami, dwuznacznościami czy też niezgodnościami warunków zamówienia, a zatem oko-
licznościami, do których odwołuje się powołany w odwołaniu wyrok Krajowej Izby Odwoław-
czej z dnia 16 kwietnia 2015 r. sygn. akt. KIO 660/15, czy też wyrok KIO z dnia 19 lipca 2016
r. sygn. akt. KIO 1201/16, wyrok KIO z dnia 17 sierpnia 2017 r. sygn. akt. KIO 1596/17, wy-
rok KIO z dnia 11 października 2019 r., sygn. akt. KIO 1905/19, wyrok KIO z dnia 24 paź-
dziernika 2018 r., sygn. akt. KIO 2100/18. Wykładnia przeciwko autorowi, na którą powołuje
się odwołujący w tym przypadku nie znajduje zatem zastosowania. Dostosowanie się do żą-
dań odwołującego właśnie prowadziłoby do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i rów-
nego traktowania wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu. Odwołujący
uchybił nakazanemu w warunkach zamówienia obowiązkowi. W Konsekwencji zamawiający
zobowiązany był odrzucić ofertę Odwołującego na podstawie art.226 ust. 1 pkt.5 ustawy jako
niezgodną z warunkami zamówienia. „Warunki zamówienia należy rozumieć zgodnie z defi-
nicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp, która stanowi, że poprzez warunki zamówienia należy
rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia,
wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z reali-
zacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych łub projektowanych po-
stanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Istota aktualnego rozwiązania polega
na odniesieniu przesłanki odrzucenia oferty do określonych wymagań zamawiającego, a nie
do określonego dokumentu, w którym pewne rozwiązania powinny być zawarte. Podstawą
do odrzucenia oferty jest niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia, Na treść oferty
składa się świadczenie wykonawcy, Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia po-

lega na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z tymi warunkami, tj. w
sposób nieodpowiadający wymaganiom zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamó-
wienia, sposobu jego realizacji i innych warunków zamówienia określonych m.in. w art. 91-98
Pzp” „Z przykładów zachowujących swoją aktualność na tle Pzp wynika, że okoliczności,
których wystąpienie skutkować powinno odrzuceniem oferty na podstawie komentowanego
przepisu, dotyczyć mogą:
2) zakresu świadczenia wykonawcy lub sposobu spełnienia świadczenia, które nie odpowia-
dały warunkom zamówienia (np. nieuwzględnienie w wycenie wszystkich wymogów i ele-
mentów, jakie postawił zamawiający, zaoferowanie krótszego terminu gwarancji niż żądany
przez zamawiającego, zaoferowanie dłuższego terminu na wykonanie zamówienia niż wyni-
kający z dokumentów zamówienia, powierzenie przez wykonawcę kluczowych części zamó-
wienia do wykonania przez podwykonawcę, pomimo iż zamawiający zażądał ich osobistego
wykonania przez wykonawcę, wskazanie 1 osoby na 2 różne stanowiska wbrew wyraźnemu
zakazowi zawartemu w dokumentach zamówienia).
Zamawiający powołał się na Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Za-
mówień Publicznych str.717 – 718.
Odwołujący w pkt. 8 Formularza Oferty oświadczył, iż zrealizuje przy udziale podwykonaw-
ców przedmiotowe zamówienie w zakresie „wykonanie części zleconych zgłoszeń remontów
masą bitumiczną' Wskazał przy tym konkretnego podwykonawcę. Oświadczenie to zostało
powtórzone w pkt.9 Formularza Oferty, w którym odwołujący oświadczył, iż w celu potwier-
dzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu trzecie-
go, a więc wskazanego wyżej i w punkcie 9 Formularza Ofertowego podwykonawcy — Firmy
Handlowo
— Usługowej W. Ł., J. Ł. z siedzibą w Uniejowie w tożsamym, jak w pkt.8 zakre-
sie.
Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku języka polskiego PWN „część” ozna-
cza:
1.
"jeden z elementów, na które dzieli się jakaś całość/ pewna ilość z całości»
2.
"przedmiot stanowiący jakiś dający się samodzielnie wyodrębnić element większej
całości»
Skoro zatem o
dwołujący oświadczył, że podzleci pewną ilość z całości zgłoszeń remontów
masą bitumiczną, to znaczy, że podzleci również wbudowanie warstw bitumicznych remon-
towanej nawierzchni dla części zamówienia. Na słuszność działań zamawiającego polegają-
cych na odrzuceniu w tej sytuacji oferty o
dwołującego wskazuje również okoliczność, iż w
oświadczeniu odwołującego jest mowa o części zgłoszeń remontów masą bitumiczną z całą
pewnością zamawiający nie będzie odrębnie zgłaszał poszczególnych czynności składają-
cych się na wykonanie remontów masą bitumiczną, co więcej czynności te muszą być ze
sobą technologicznie i funkcjonalnie powiązane. W tym przypadku oświadczenie odwołują-

cego nie budzi
ło żadnych wątpliwości zamawiającego. Wyjaśnianie oferty w sposób wskaza-
ny przez o
dwołującego mogłoby i prawdopodobnie w tym przypadku przyjmując interpretację
przedstawioną w odwołaniu, prowadziłoby do zmiany treści oferty, co stanowiłoby rażące
naruszenie przepisów ustawy. Nie znajduje zatem oparcia w powołanej w odwołaniu uchwale
KIO z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt. KIO/KD 38/19.
Nie można według zamawiającego pomijać okoliczności, że oferta odwołującego dla Zadania
4 posiada również inne wady nakładające na zamawiającego obowiązek jej odrzucenia. Do-
strzegł je sam odwołujący przekazując w dniu 07.04.2021 r. o godz. 15, a więc już po termi-
nie składania ofert dokument nazwany przez siebie „Sprostowanie oferty”. Bezspornym jest,
że odwołujący nie wskazał w Ofercie wielkości podlegających ocenie w ramach kryteriów
oceny ofert, a mianowicie w pkt. 3 Formularza Oferty ppkt. 3.4 pkt.
A. Odwołujący nie złożył
oświadczenia dotyczącego przewidzianej skierowania do realizacji zamówienia liczby brygad
roboczych (odrębnych brygad dla każdego z zadań). Analogicznie, odwołujący nie wskazał
wielkości podlegających ocenie w pkt, 3 Formularza Oferty ppkt. 3.4 pkt.B. Odwołujący nie
złożył mianowicie oświadczenia dotyczącego przewidzianego czasu reakcji. Uniemożliwia to
zawarcie ważnej umowy bez niedopuszczalnej zmiany treści oferty odwołującego, a tym sa-
mym nakłada na zamawiającego obowiązek jej odrzucenia jako niezgodnej z warunkami
zamówienia, a wiec na podstawie art.226 ust.1 pkt.5) ustawy.
Zamawiający wyraźnie wskazał w warunkach zamówienia, że wykonawca zobowiązany jest
do dokonania wyboru i jednoznacznego zaz
naczania wybranej właściwej opcji przez ozna-
czenie znakiem X. Odwołujący nie oznaczył jakiejkolwiek opcji w żaden sposób.
Zamawiający w pkt. 22. (opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert), pakt.22.1 SWZ jednoznacz
nie wskazał, że zamawiający wybierze ofer-
tę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków
zamówienia. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować bę-
dzie poniższe kryteria w każdym z zadań :
1
Cena 60 %
2
Ilość brygad roboczych realizujących zamówienie dla jednego zadania 20%
3
Czas reakcji 20%
W pkt. 22.3. SWZ odnoszącym się do Kryterium „Ilość brygad roboczych realizujących za-
mówienie dla jednego zadania”, stwierdzono, że Kryterium to rozpatrywane będzie na pod-
stawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w pkt 3 Formularza Oferty „ilości brygad robo-
czych realizujących zamówienie dla jednego zadania”. W ramach tego kryterium zostanie
przyznanych od 0 do 20 punktów. Liczba punktów zostanie przyznana wg:
1
jedna brygada robocza realizująca zamówienie dla jednego zadania
0
2
dwie brygady robocze realizujące zamówienie dla jednego zadania
10
3
trzy brygady robocze realizujące zamówienie dla jednego zadania
20

Najmniejsza możliwa ilość brygad roboczych realizujących zamówienie dla jednego zadania
zaproponowana przez w
ykonawcę wynosi 1.
Niezadeklarowanie przez w
ykonawcę żadnej brygady roboczej będzie skutkowało odrzuce-
niem Oferty wykonawcy.
W przypadku, gdy w
ykonawca zaproponuje więcej niż 3 brygady robocze dla jednego zada-
nia, do oceny oferty zostanie przyjęta ilość 3.
W przypadku gdy w
ykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedno zadanie (max. 3 za-
dania) dla każdego z zadań musi zaproponować odrębne brygady robocze.
Brygada robocza
— minimum 5 osób, wyposażona w sprzęt zgodnie z zapisami SST.
W przypadku nie wskazania przez w
ykonawcę ilości brygad roboczych, przyznana zostanie
najniżej punktowana ilość brygad roboczych realizujących zamówienie zgodnie z tabelą.
Podobnie w pkt. 22.4. SWZ dotyczącym Kryterium „Czas reakcji - R” (od pisemnego poin-
formowania przez z
amawiającego) stwierdzono, że Kryterium to rozpatrywane będzie na
podstawie zadeklarowanego przez w
ykonawcę w pkt 4 Formularza Oferty „czasu reakcji”
podanej w dniach.
W ramach tego kryterium
zostanie przyznanych od 0 do 20 punktów. Liczba punktów zosta-
nie przyznana wg
1
3 dni 0
2
2 dni 10
3
1 dzień
20
Najdłuższy możliwy czas reakcji zaproponowany przez wykonawcę to 3 dni od pisemnego
poinformowania przez z
amawiającego.
Zadeklarowanie czasu re
akcji dłuższego niż 3 dni będzie skutkowało odrzuceniem Oferty
wykonawcy.
Wykonawca winien zaproponować czas reakcji w pełnych dniach z uwzględnieniem interwa-
łu 1, tj. 1 lub 2 lub 3 dni. W przypadku podania innego czasu reakcji zamawiający przyzna
liczbę punktów odpowiadającą najbliższej wyższej niż podana przez wykonawcę ilości dni,
zgodnie z powyższą punktacją. W przypadku nie wskazania przez wykonawcę czasu reakcji,
przyznany zostanie najniżej punktowany czas reakcji zamówienie zgodnie z tabelą.
Zamawiaj
ący zobowiązany był odrzucić ofertę odwołującego dotyczącą Zadania 4. Gdyby
jednak uznać, że powinien zastosować odmienne rozwiązanie, to i tak oferta odwołującego
zostałaby na drugiej pozycji. Tym samym nie został naruszony interes odwołującego.
Zamawiający zachował również pełną jawność postępowania nie uchybiając normom zawar-
tym w art.18 ustawy, a o
dwołujący w żaden sposób nie uzasadnił tego zarzutu.
Odwołujący nie uzasadnił również w żaden sposób zarzutu naruszenia przez zamawiającego
dyspozycji art.16
ustawy, nakazującego zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
2) przejrzysty;
3) proporcjonalny.
Zauważył również, że odwołujący nie wskazał, czy zamawiający dokonał czy też zaniechał z
naruszeniem przepisów ustawy wyboru oferty najkorzystniejszej.
Tym samym zamawiający zaprzeczył, iż niezgodnie z przepisami ustawy dokonał lub zanie-
chał, jakichkolwiek czynności w postępowaniu, do których dokonania był zobowiązany, w
szczególności podnoszonych w odwołaniu.
Podsumowując, w postępowaniu nie został naruszony interes odwołującego. Nie poniósł on,
ani nie może ponieść szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.
I
nteres w uzyskaniu zamówienia to nic innego, jak możliwość jego uzyskania. Interes posia-
dać będzie ten wykonawca, który wskutek decyzji zamawiającego traci możliwość uzyskania
zamówienia, co oznacza, że niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie zamawiającego
pozbawia go możliwości uzyskania zamówienia. Taka sytuacja jednak w tym przypadku nie
zachodzi.
Wątpliwości budzi również skuteczność pełnomocnictwa udzielonego przez Pana K. Ł., pro-
wadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: LUKPOL — K. Ł., który nie zawarł zapisu
na sąd polubowny, a więc nie wskazał w nim umocowania do wniesienia odwołania. Wyraź-
nie stanowi o takim obowiązku zamieszczony na stronie Urzędu Zamówień Publicznych ma-
teriał wprawdzie odnoszący się do poprzedniej ustawy, ale nadal aktualny w omawianej
kwestii.
„Strony (odwołujący i zamawiający) i zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoław-
czego/uczestnicy postępowania odwoławczego mogą działać w postępowaniu przed Krajową
Izbą Odwoławczą (dalej jako: Izba) osobiście, jak i przez pełnomocnika.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) nie
reguluje kwestii pełnomocnictwa w postępowaniu odwoławczym. Z uwagi na powyższe, na
podstawie art. 185 ust. 7 ustawy do tre
ści pełnomocnictwa w postępowaniu odwoławczym
stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, w tym art. 98 oraz art. 106. Z uwagi na zasto-
sowanie do pełnomocnictw w postępowaniu odwoławczym przepisów kodeksu cywilnego,
celem udzielania dalszych pełnomocnictw niezbędne jest zawarcie umocowania do takiej
czynności w treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo do wniesienia odwołania nie może być pełnomocnictwem ogólnym, ponie-
waż wniesienie środka odwoławczego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd. Wy-
magane jest
zatem wskazanie w treści pełnomocnictwa, że pełnomocnik jest umocowany do
wniesienia odwołania w imieniu mocodawcy.

Zamawiający ma świadomość, ze jest to brak formalny podlegający uzupełnieniu na wezwa-
nie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, jednak czuje się w obowiązku wskazać na tę oko-
liczność.


Izba ustaliła następujący stan faktyczny:

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz wraz z załącznikami ofert od-
wołującego i Martom, sprostowania oferty odwołującego, wezwania Martom z dnia 21 kwiet-
nia 2021 r., wezwania Martom z dnia 14 maja 2021 r., odpowiedzi Martom z dnia 19 maja
2021 r. informacji o wyniku postępowania.
Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje:
5.3.1. Zakres usługi obejmuje:
W ramach zamówienia przewiduje się podejmowanie działań polegających na:
Zadanie 3: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez
Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach w 2021 r. z prawem opcji 50 %;
-
Remonty cząstkowe nawierzchni z betonu asfaltowego masą mineralno-bitumiczną o głę-
bokości ubytków do 5 cm.
Zadanie 4: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu w 2021 r. z prawem opcji 50 %;
-
Remonty cząstkowe nawierzchni z betonu asfaltowego masą mineralno-bitumiczną o głę-
bokości ubytków do 5 cm;
W ilościach i lokalizacjach wyszczególnionych w formularzach wycen ofertowych dla po-
szczególnych zadań oraz OPZ.
5.3.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Tomie III SIWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia i w Części II SWZ - wzór umowy.
5.5.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę
w zakresie 4 zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na 1,2 lub maksymalnie 3 zadania.
5.5.2. Oferta wykonawcy winna obejmować całość zamówienia dla danego zadania.
5.7. Podwykonawstwo
5.7.1. Stosownie do uregulowań art.60 Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego
wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie za-
mówienia kluczowych zadań dotyczących : tj. w zakresie wbudowania warstw bitumicznych
remontowanej nawierzchni.
5.7.2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawia-
jący żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie za-
mierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

5.7.3 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca
podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w
takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiają-
cego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierw-
szym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych lub usług
5.7.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zama-
wiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
trakcie po
stępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje się odpowied-
nio.
5.7.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia
5.7.6 Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty bu-
dowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio
zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały opisane we wzorze umowy stanowiącej integralną część
SWZ (Tom II).
5.7.7 Informacje o umowac
h o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usłu-
gi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi
przedkładania zamawiającemu, zostały opisane we wzorze umowy stanowiącej integralną
część SWZ (Tom II).
5.7.8 Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SWZ
– Wzór Umowy.
12.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwy-
konawców, jeżeli są już znani.
12.5. Wraz z ofertą, winny być złożone:
12.5.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępo-
waniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp,
stan
owiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zama-
wiającego podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie ta-
kie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu .
W
ykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniają-
cych zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem własnym, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpow
iednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby.
13. Sposób oraz termin składania ofert
13. Termin składania ofert 07.04.2021 do godz. 10:00
13.1. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
18. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
18.4. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (niezbędnego wykształcenia, kwalifika-
cji zawodowy
ch, doświadczenia, potencjału technicznego)
18.4.1 Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamó-
wienia na odpowiednim poziomie jakości:
Wykonawca zdolny wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że zrealizował
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działal-
ności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania porównywalne do przedmiotu za-
mówienia, tzn. polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie nawierzchni
dróg klasy technicznej minimum Z.
Wartość brutto w PLN każdego z zadań nie może być mniejsza niż:
dla Zadania nr 1
– 300 000,00 zł;
dla Zadania nr 2
– 350 000,00 zł;
dla Zadania nr 3
– 350 000,00 zł
dla Zadania nr 4
– 350 000,00 zł
W przypadku składania oferty na więcej niż 1 zadanie (max 3), Wykonawca przedstawia 2
zadania na wartość nie mniejszą niż najwyższa z wymaganych wartości dla tych zadań.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego
będą 18.6.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postę-
powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmi
otów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
18.6.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdol-
ności są wymagane.
18.6.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
18.6.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt.18.6.3, po-
twierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantu-
je rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zak
res dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wyko-
nawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształce-
nia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, któ-
rych wskazane zdolności dotyczą.
18.6.5 Za
mawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę speł-
niania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podsta
wy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
18.6.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zama-
wiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
18.6.
7 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolno-
ści lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie po-
legał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
19.7. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących pod-
miotowych środków dowodowych:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te ro-

boty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-
czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty. Wykaz musi potwierd
zać wymagania SWZ (formularz 3.2);
19.14. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złoże-
nia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środ-
ków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
19.19. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmio-
towych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępo-
waniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpo-
wiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa powyżej
aktualne na dzień ich złożenia.
22.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji warunków zamówienia.
P
rzy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe
kryteria (w każdym z zadań):
1 cena (C) 60%
2 Ilość brygad roboczych realizujących zamówienie dla jednego zadania (B) 20%
3 Czas reakcji (R) 20%
22.3. Kryterium „Ilość brygad roboczych realizujących zamówienie dla jednego zadania - B”.
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w pkt 3
Formularza Oferty „ilości brygad roboczych realizujących zamówienie dla jednego zadania”.
W ramach tego k
ryterium zostanie przyznanych od 0 do 20 punktów. Liczba punktów zosta-
nie przyznana wg poniższej tabeli:
1. jedna brygada robocza realizująca zamówienie dla jednego zadania 0
2. dwie brygady robocze realizujące zamówienie dla jednego zadania 10
3. trzy bry
gady robocze realizujące zamówienie dla jednego zadania 20
Najmniejsza możliwa ilość brygad roboczych realizujących zamówienie dla jednego zadania
zaproponowana przez Wykonawcę wynosi 1.
Niezadeklarowanie przez Wykonawcę żadnej brygady roboczej będzie skutkowało odrzuce-
niem Oferty Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje więcej niż 3 brygady robocze dla jednego zada-
nia, do oceny oferty zostanie przyjęta ilość 3.
W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedno zadanie (max. 3 za-
d
ania) dla każdego z zadań musi zaproponować odrębne brygady robocze.
Brygada robocza
– minimum 5 osób, wyposażona w sprzęt zgodnie z zapisami SST. W
przypadku nie wskazania przez Wykonawcę ilości brygad roboczych, przyznana zostanie
najniżej punktowana ilość brygad roboczych realizujących zamówienie zgodnie z tabelą.
22.4. Kryterium „Czas reakcji - R” (od pisemnego poinformowania przez Zamawiającego).
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt 4
Formularza Oferty „czasu reakcji” podanej w dniach. W ramach tego kryterium zostanie
przyznanych od 0 do 20 punktów. Liczba punktów zostanie przyznana wg poniższej tabeli:
1. 3 dni 0
2. 2 dni 10
3. 1 dzień 20
Najdłuższy możliwy czas reakcji zaproponowany przez Wykonawcę to 3 dni od pisemnego
poinformowania przez Zamawiającego.
Zadeklarowanie czasu reakcji dłuższego niż 3 dni będzie skutkowało odrzuceniem Oferty
Wykonawcy.
Wykonawca winien zaproponować czas reakcji w pełnych dniach z uwzględnieniem interwa-
łu 1, tj. 1 lub 2 lub 3 dni. W przypadku podania innego czasu reakcji Zamawiający przyzna
liczbę punktów odpowiadającą najbliższej wyższej niż podana przez Wykonawcę ilości dni,
zgodnie z powyższą punktacją. W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę czasu reakcji,
przyznany zost
anie najniżej punktowany czas reakcji zamówienie zgodnie z tabelą.
Wzór umowy:
§ 4 ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części za-
mówienia w następującym zakresie: w zakresie wbudowania warstw bitumicznych remonto-
wanej nawierzchni.
ust. 1a. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile
są już znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych podwy-
konawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia w zakresie
robót budowlanych a także usług i dostaw. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji za-
mówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w póź-
niejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, usług lub dostaw. Po-
wiadomienie następuje na podstawie ust 16, zgodnie z Załącznikiem nr 4. Powyższe nie
zwalnia Wykonawcy od zgłoszenia podwykonawcy na zasadach określonych poniżej.

ust.
2. Wykonawca może podzlecić roboty podwykonawcom w zakresie nie objętym posta-
nowieniami ust. 1. Zlecenie Podwykonawcy robót budowlanych wymaga zgłoszenia i uzy-
skania zgody Zamawiającego na zasadach określonych w art. 647(1) kc. Na co najmniej 30
dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia robót w podwykonawstwie Wykonawca lub
Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu pisemne zgłoszenie zawierające dane podwy-
konawcy, szczegółowy opis przedmiotu robót zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceną i
dokumentacją na te roboty oraz projekt umowy z podwykonawcą na zlecane roboty.
Opis przedmiotu zamówienia szczegółowa specyfikacja techniczna
Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego masą mineralno – bitumiczną na sieci
dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
5. Wykonanie robót.
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno
– asfaltowej.
Przed przystąpieniem do robót , w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Wykonaw-
ca dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej, aprobaty tech-
niczne poszczególnych składników
5.1.1. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Uziarnienie mieszanki mineralnej do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11S 50/70
oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy nr 6.
5.3. Przygotowanie
podłoża
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy oczyścić z
luźnego kruszywa piasku i pyłu. Należy to wykonać przy użyciu szczotek mechanicznych lub
kompresora. W niektórych przypadkach należy powierzchnię zmyć pod ciśnieniem w celu
usunięcia przyklejonych zanieczyszczeń powierzchnia przed ułożeniem warstwy ścieralnej
powinna być czysta i sucha.
Przed położeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego warstwę wiążącą należy skropić
emulsją asfaltową C60B3 ZM lub C 60 BP3 ZM , spełniające wymagania określone w PN-EN
13808 2013 w ilości uzgodnionej w ST.
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowa-
nie wody lub upłynnienie upłynniacza: przy ilości 0,3 kg/m2 emulsji.
5.5. Wbudowanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy wbudowywać mechanicznie, w sposób ciągły, rozkła-
darką spełniającą wymagania punktu 3.2. na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punkcie 5.3.
Transport mieszanki mineralno asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.4.

Układarka powinna poruszać się ze stała prędkością i bez zbędnych zatrzymywań (np. w
oczekiwaniu na kolejny samochód z gorącą mieszanką).
Warstw
ę należy układać połówkami jezdni. Zagęszczanie rozłożonej mieszanki należy wy-
konywać w ciągu 15 min od rozłożenia mieszanki, walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi,
spełniającymi wymagania podane w ST. Zaleca się stosowanie walców stalowych gładkich z
możliwością wibracji, walców ogumionych i zagęszczarek płytowych.
Temperatura mieszanki w koszu rozkładarki nie powinna być niższa od 140 C. Zagęszczanie
mieszanki powinno być zgodnie ze schematem przejść walca zweryfikowanym na odcinku
próbnym. Zagęszczanie nie powinno powodować wyciskania zaprawy na powierzchnię. Po-
czątkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna być zgodna z określoną na
odcinku próbnym.
Wyniki badań zagęszczenia wykonanej warstwy powinny być zgodne z wymaganiami..
Niweleta i grub
ość wbudowanej warstwy powinny być zgodne z Przedmiarem robót i ST.
Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi
drogi. Złącza podłużne w poszczególnych warstwach powinny być przesunięte względem
siebie co najmni
ej o 15 cm; złącza poprzeczne o co najmniej 1 metr.
Złącze robocze podłużne i poprzeczne powinno być równo obcięte i powierzchnia powinna
być oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo – kauczukową. Złącza powinny być całkowicie
związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Warstwa nawierzchni wykonywana po przerwie technologicznej powinna zostać obcięta na
szerokości min. 3cm w celu uzyskania jednorodnej nawierzchni o pionowym zakończeniu.
Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania w
arstwy ścieralnej +5ºC.
5.6. Efekt końcowy
Każda ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami:
wskaźnik zagęszczenia ≥98,0
zawartość wolnych przestrzeni w warstwie % 2,0 – 5,0
-
jednorodnością powierzchni,
-
równość – nierównomierności nie mogą przekraczać 6 mm,
Cena wykonania jednostki obmiarowej 1m2 remontu cząstkowego nawierzchni mieszanką
mineralno-
asfaltową z otaczarki obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-
oznakowanie robót,
-
dostarczenie materiałów i sprzętu na miejsce wbudowania,
-
rozebranie powierzchni przeznaczonej do remontu z zagospodarowaniem materiału rozbie-
ranego w obrębie miejsca prowadzenia robot;
-
wykonanie próby technologicznej,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

-
oczyszczenie i skropienie podłoża
-
uszczelnienie połączeń technologicznych lub z urządzeniami obcymi w nawierzchni ta-
śmami kauczukowo-asfaltowymi.
-
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
-
obcięcie krawędzi zewnętrznych i uszczelnienie asfaltem użytym do bieżącej produkcji mie-
szanki mineralno-asfaltowej,
-
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicz-
nej,
-
odtransportowanie sprzętu z placu budowy

Oferta odwołującego:
3.3.
– ZADANIE 3 za cenę brutto: 1 353 492,00_ zł
(słownie złotych: jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa
złote i 00/100)
w tym podatek VAT 23 % 253 092,00 zł
w tym zamówienie podstawowe 902 328,00zł brutto oraz opcja 451 164,00 zł brutto
A.
OŚWIADCZAMY, że do realizacji zamówienia skierujemy następującą ilość brygad robo-
czych (odrębne brygady dla każdego z zadań)*: 2 brygady
X 3 brygady
B. OŚWIADCZAMY, że czas reakcji wyniesie *:
X do 1 dnia od pisemnego powiadomienia
*) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyboru i jednoznacznego zaznaczenia wy-
branej właściwej opcji przez oznaczenie znakiem „X”
3.4.
– ZADANIE 4 za cenę brutto: 1 402 569,00 zł
(słownie złotych: jeden milion czterysta dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i
00/100)
w tym podatek VAT 23 % 262 269,00 zł
w tym zamówienie podstawowe 935 046,00 zł brutto oraz opcja 467 523,00 zł brutto
A. OŚWIADCZAMY, że do realizacji zamówienia skierujemy następującą ilość brygad robo-
czych (odrębne brygady dla każdego z zadań)*:
B. O
ŚWIADCZAMY, że czas reakcji wyniesie *:
*) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyboru i jednoznacznego zaznaczenia wy-
branej właściwej opcji przez oznaczenie znakiem „X”
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym za-
kresie
zamówienia*:
Firma Handlowo Usługowa W. Ł. J. Ł. s.c. ul. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów - Wykonanie czę-
ści zleconych zgłoszeń remontów masą mineralno bitumiczną

9. OŚWIADCZAMY, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegamy na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona część
zamówienia:
Firma Handlowo Usługowa W. Ł. J. Ł. s.c. ul. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów - Wykonanie czę-
ści zleconych zgłoszeń remontów masą mineralno bitumiczną
Zobowiązanie podmiotu trzeciego na rzecz odwołującego:
Firma Handlowo Usługowa W. Ł. J. Ł. s.c. ul. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów NIP: 668-138-62-
67 Wpis do CEiDG
zobowiązuję się do oddania swoich zasobów wiedza i doświadczenie (określenie zasobu –
wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)
do dyspozycji Wykonawcy:
LuKpol K.
Ł. ul. Dąbska 26, 99-210 Uniejów NIP: 828-140-70-38, Wpis do CEiDG
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi w 2021 r. z podziałem na zadania
Oświadczam, że:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie ( należy podać informa-
cje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby): Wykonanie czę-
ści zgłoszonych remontów masą mineralno bitumiczną, jako Podwykonawca
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
wykonanie części zamówienia jako podwykonawca.
c) zakres i okre
s mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
Zakres zamówienia, który zamierzam realizować to wykonanie robót budowlanych polegają-
cych na wykonaniu remontów masą mineralno bitumiczną.
Zobowiązuję się udostępnić moje zasoby, tj. wiedza i doświadczenie na cały okres potrzebny
do zrealizowania niniejszej inwestycji.
d) będę realizował n/w roboty budowlane , których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące
się do warunków udziału , na których polega Wykonawca, na podstawie umowy o współpra-
cy.
S
prostowanie oferty przez odwołującego:
działając w imieniu i na rzecz LuKpol K. Ł., ul. Dąbska 26, 99-210 Uniejów
Firma LuKpol K.
Ł., zwraca się z uprzejmą prośbą o sprostowanie oferty dotyczącą ww. po-
stępowania o uzupełnienie ilości brygad roboczych realizujących zamówienie dla jednego
zadania oraz czas reakcji w następujący sposób:
A. OŚWIADCZAMY, że do realizacji zamówienia skierujemy następującą ilość brygad robo-
czych (odrębne brygady dla każdego z zadań):
X 3 brygady

B. OŚWIADCZAMY, że czas reakcji wyniesie *:
X do 1 dnia od pisemnego powiadomienia
*) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyboru i jednoznacznego zaznaczenia wy-
branej właściwej opcji przez oznaczenie znakiem „X”
Firma LuKpol K.
Ł. startowała na dwa rejony, tj. Zadanie 3 i 4, na zadaniu 3 zadeklarowała 3
brygady oraz czas reakcji 1 dzień, powinno również zostać wpisane 3 brygady oraz czas
reakcji 1 dzień na zadaniu 4, niestety nastąpiła omyłka pisarska, która spowodowała brak
zaznaczenia żadnej opcji. Nasza firma zaproponowała najkorzystniejszą ofertę cenową, w
związku z tym prosimy o sprostowanie naszej oferty i poprawienie omyłki pisarskiej.

Oferta Martom
w pkt. 8 i 9 Martom wskazał na podwykonawstwo w zakresie wykonania frezowania przez
Dromak sp.z o.o.
z siedzibą w Zduńskiej Woli, Poręby 26b.
Zobowiązanie podmiotu Dromak, wynika z niego, że wykonawca udostępnił zasoby w posta-
ci wykonania dwóch zadań porównywalnych do przedmiotu zamówienia polegających na
przebud
owie i remoncie nawierzchni dróg klasy technicznej minimum Z o wartości zadanie 1
przebudowa 5 919 554,21 i zadanie 2 remonty 3 388 913,28zł brutto, udostępnienie nastąpi
przez wykonanie robót budowalnych - frezowania nawierzchni oraz konsultacje i porady.
Do zobowiązania dołączono:
certyfikat p
łatności faktury nr 11 udzielony przez Mirbud - Dromak i protokół stanu zaawan-
sowania robót oraz protokół odbioru końcowego Przebudowy ciągu dróg powiatowych ul.
Łaska 0 ul. Jodłowa - ul. Świerkowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w za-
kre
sie ul. Łaskiej i ul. Świerkowej, w którym stwierdzono prawidłowe wykonanie i wyceniono
roboty na kwotę 5 919 554,21zł.

W dniu 21 kwietnia 2021 r., zamawiający wezwał Martom do złożenia dokumentów wykazu
robót budowalnych do dnia 28 kwietnia 2021 r.
Wykon
awca w zakreślonym terminie nie złożył dokumentów.
W dniu 14 maja 2021 r. zamawiający wskazał, że pismem z dnia 21.04.2021 r. wezwał Mar-
tom na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy
do złożenia podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz złożenia oświadczenia
w
ykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania. Wykonawca nie złożył w
wyznaczonym terminie wymaganych dok
umentów i oświadczeń
Wykonawca
zadeklarował w treści oferty, że będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego
na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Do oferty dołączył wadliwie podpisane
zobowiązanie podmiotu trzeciego - firmy DROMAK Sp. z o.o. Poręby 268, 98-220 Zduńska

Wola. Zamawiający w SWZ określił warunek osobistego wykonania kluczowych części za-
mówienia w zakresie wbudowania warstw bitumicznych remontowanej nawierzchni. Zgodnie
z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej ( wyrok z dnia 22 marca 2021 r., KIO 341/21)
przy zastrzeżeniu przez zamawiającego kluczowych części zamówienia do osobistego wy-
konania przez wykonawcę, wykonawca obowiązany jest wykazać się samodzielnie spełnie-
niem warunku udziału w postepowaniu w odniesieniu do doświadczenia zawodowego wy-
maganego dla tego zakresu zamówienia. W myśl przywołanego wyroku KIO w części, w któ-
rej zamawiający wyłącza podwykonawstwo, wykonawca nie może powołać na takie zasoby
podmiotów trzecich, które wymagają ich udziału, jako podwykonawcy. Wobec tego, we
wszystkich wypadkach, gdy powołanie się na potencjał podmiotów trzecich wymaga podwy-
konawstwa kluczowych części zamówienia, a zamawiający zastrzegł wykonanie tych części
do osobistego wykonania, to wykonawca musi dane warunki udziału w postępowaniu spełnić
samodzielnie
W związku z powyższym, w myśl art. 122 ustawy, jeśli wykonawca przedstawia zasoby inne-
go podmiotu co do takich z
adań, zamawiający winien wezwać go do wykazania, że — w tym
zakresie -
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu
Zgodnie z pkt 19.7 specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) Wykonawca powinien złożyć.
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-
czyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów —
inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać wymagania SWZ (formularz 3.2);
2) Zgodnie z pkt 19.2 lit. b) specyfik
acji warunków zamówienia (SWZ) zamawiający żąda
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mo-
wa w art. 125 ust. 1 ustawy
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.
Proszę o złożenie wskazanych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zgodnie z pkt 8 SWZ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2021 roku.
W dniu 19 maja 2021 r. Martom złożył wykaz robót wraz z referencjami i oświadczeniami
Z wykazu wynika wykonanie następujących robót:
1.
Na rzecz Powiat Zduńskowolski, Ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola Nazwa
zadania: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska — Kacza — Prosta w Zduń-
skiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej
— droga powiatowa Nr 4931 E" Opis wykonanego

zadania: Przedmiot zamówienia obejmował: - przebudowę drogi powiatowej nr 4931
E w Zduńskiej Woli o dł. 763m. W zakres inwestycji wchodzi: przebudowę jezd-
ni(bitumiczna), przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych(kostka brukowa)
oraz poboczy (kruszywo). Przebudowa TAK
Klasa techniczna drogi: Z o wartości 654
192,93 zł brutto wykonane 15.11.2017r.
2.
Na rzecz Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie Ul. Lipowa Nazwa zadania: „Wyko-
nanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni dro-
gi powiatowej nr 1920E na odcinku Imielnia
— Parzno" Opis wykonanego zadania:
Zakres rzeczowy inwestycji polegał na wykonaniu poszerzenia drogi, wbudowaniu
warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej i wykonaniu po-
boczy z krus
zywa. Łączna dł. odcinka 1210m. o wartości 465 957,46 zł brutto wyko-
nane 31.08.2017r. Remont TAK Klasa techniczna drogi: Z

Poświadczenie z 18 maja 2021 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli potwierdza, że M. R. prowadzący działalność go-
spodarczą pod nazwą Firma Usługowo — Handlowa „MARTOM” M. R. z siedzibą 98-220
Zduńska Wola, ul. Osmolińska 8/12 lok. 56, (obecna siedziba: ul. Władysława Jagiełły 15,
98-
220 Zduńska Wola), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej Rzeczypospolitej Polskiej (NIP 8291466870), zrealizował zadanie inwestycyjne pod
nazwą:
„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska — Kacza — Prosta w Zduńskiej Woli w zakre-
sie ulicy Wiejskiej
— droga powiatowa Nr 4931E” - droga powiatowa klasy „Z”
Zakres rzeczowy ww. zadania przedstawia się następująco:
Długość przebudowanego odcinka drogi: 763,47 mb.
Szerokość jezdni : 5,5 mb
Zadanie obejmowało rozbiórkę istniejącej nawierzchni i konstrukcji zgodnie z dokumentacją
techniczną zadania, o następujących parametrach:
-
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm,
-
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm,
-
warstwa odsączająca z piasku o gr. 20 cm,
-
zjazdy z destruktu z bet. asfaltowego gr. 15 cm,
-
pobocza o szerokości 0,75 m z destruktu z bet. asfaltowego gr. 10 cm,
-
całość zadania została uzupełniona przez nowe oznakowanie.
Wartość wykonanych robót 647.650,98 zł brutto
Zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie ze sztuką i przepisami budowlanymi.
PROTOKÓŁ odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska
— Kacza — Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Wiejskiej — droga powiatowa Nr
4931E”

Zadanie objęte Umową Nr PZD.262.2.4.2017 z dnia 12.07.2017 r., Aneksem Nr I z dnia
29.09.2017 r. i Aneksem Nr 2 z dnia 31.10.2017 r.
Plac budowy przekazano 14.07.2017 r.
Roboty rozpoczęto dnia 14.07.2017 r.
Roboty zgłoszone do odbioru 10.11.2017 r.
Po dokonaniu oględzin technicznych wykonanych robót i przeanalizowaniu przedłożonych
dokumentów, stwierdza się co następuje:
1.
W zakresie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Przetargową i Projektem
Budowlano
— Wykonawczym.
Komisja dokonała oględzin w terenie, w wyniku tych czynności nie stwierdzono usterek i wad
uniemożliwiających użytkowanie zrealizowanego zadnia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wszystkie elementy określone w zestawieniu rzeczowo — finansowym zostały wykonane
zgodnie z projektem budowlano
— wykonawczym.
2.
W zakresie zgodności wykonania robót z Dziennikiem Budowy, Kosztorysem Wyko-
nawczym i rozliczeniem zadania.
Ilość robót zgodna z zapisami w dzienniku budowy oraz rozliczeniem całego zadania zgod-
nie z zapisem 9 ust. 3 Umowy z Nr PZD.262.2.4.2017 z dnia 12.07.2017 r., Aneksem Nr I z
dnia 29.09.2017 r. i Aneksem Nr 2 z dnia 31.10.2017 r.
3.
W zakresie prawidłowości wykonania robót pod względem technicznym i technolo-
gicznym.
Wykonano prawidłowo.
4.
Ogólna ocena wykonania obiektu . Dobra
Poświadczenie z 17 maja 2021 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie poświadcza, że Firma Usługowo — Handlowa
„MARTOM” M. R. z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Jagiełły 15, 98 — 220 Zduńska Wola wy-
konała w 2017 roku zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworze-
niu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Imielnia -
Parzno”.
Zakres inwestycji obejmował następujące roboty:
l) od
cinek od km 3+400 do km 3+900, dł. 500m:
roboty ziemne, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno — asfaltową z wbudowaniem
mechanicznym, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych, ułożenie
nawierzchni z mieszanek mineralno
— bitumicznych — warstwy ścieralnej oraz warstwy na-
wierzchni 7. tłucznia kamiennego, wykonanie stała organizacja ruchu, urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu — bariery ochronne, 2) odcinek od km 3+900 do km 4+610, dł. 71 Om:
roboty ziemne i rozbiórkowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno — asfaltową z wbudowaniem
mechanicznym, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych — warstwy
ścieralnej oraz warstwy nawierzchni z tłucznia kamiennego,

3)wykonanie stała organizacja ruchu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu — bariery ochronne,
4) klasa drogi: Z.
5) łączna długość odcinka: 1 210 ml), szerokość jezdni: 5,0 m
Umowa nr PZD-ZP-3704/06/2017 z dnia 14.07.2017 r.
Termin realizacji zadania w
2017 r.: od 14.07.20217 r. do 30.08.2017 r. Wartość zadania:
465 957,46 zł brutto.
Usługi realizowane przez firmę Firma Usługowo — Handlowa „MARTOM" M. R. z siedzibą w
Zduńskiej Woli, ul. Jagiełły 15, 98 — 220 Zduńska Wola zostały wykonane z należytą sta-
rannością zgodnie z zawartą umową, ze sztuką budowlaną oraz z zachowaniem wszelkich
norm i przepisów w dziedzinie budownictwa. Zakres przedmiotu umowy został zrealizowany
terminowo.

Izba zważyła, co następuje:
Izba nie dopatrzyła się podstaw, które mogłyby skutkować odrzuceniem odwołania na pod-
stawie art. 528 ustawy.
Izba uznała, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwoła-
nia z art. 505 ust. 1 ustawy
Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 16 pkt 1, art. 118 ust. 2, art. 226 ust. 1 pkt 2
ppkt b, art. 226 ust. 1 pkt 3, art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy przez dokonanie odrzucenia oferty
odwołującego i zaniechanie odrzucenia oferty Martom w zakresie zadania 3 i 4.

Zarzuty nie zasługują na uwzględnienie. W pierwszej kolejności należy przytoczyć przepisy
ustawy:
Art. 60. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez poszczegól-
nych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań
dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
Art. 121. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub
2) pr
ac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
Z zestawienia tych dwóch przepisów wynika, że ustawodawca rozróżnił dwie sytuacje praw-
ne:
1.
Pierwszą, gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy wspólnie, a zama-
wiający uważa, że dla zachowania odpowiedniej jakości wykonania zamówienia ko-
nieczne jest zrealizowanie części tego zamówienia przez jednego z wykonawców

wspólnie ubiegającego się o zamówienie samodzielnie – ten przepis jest skorelowany
z art. 58 ust. 4, który stanowi, że w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegają-
cych się o udzielenie zamówienia zamawiający może określić wymagania związane z
realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonaw-
ców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego
przedmiotu. Czyli może chodzić tu o brak możliwości wspólnego wykonywania za-
mówień wymagających szczególnych uprawnień np. zezwoleń czy koncesji. W przy-
padku tego przepisu zamawiający powinien skonkretyzować swoje wymagania w od-
niesieniu do poszczególnego wykonawcy ubiegającego się o zamówienia. Na przy-
kładzie tego postępowania np. mogło to być zastrzeżenie osobistego wykonania re-
montów cząstkowych nawierzchni, przy jednoczesnym braku takiego zastrzeżenia
odnośnie planowania i wykonania organizacji ruchem.
2.
Druga sytuacja, to zakaz użycia podwykonawcy, tak, gdzie zamawiający oczekuje
osobistego zaangażowania wykonawcy składającego ofertę.
O ile pierwsza sytuacja może obejmować tak zastrzeżenie samodzielnego wykonania, jak i
o
kreślenie innych warunków współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-
lenie zamówienia (art. 58 ust. 4), o tyle druga dotyczy sytuacji wykonawcy samodzielnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia, który zamierza zamówienie wykonać korzystając
z podwykonawców.
W obu przypadkach przepisy te mają charakter fakultatywny, mogą, ale nie muszą stanowić
treści SWZ. O czym stanowi art. 281 ust. 1 pkt 15 ustawy, w przeciwieństwie do art. 281 ust.
1 pkt 7, który stanowi, że postanowienia umowne są obowiązkowym elementem SWZ.
Ustawodawca jednocześnie nie wskazał miejsca, w którym zamawiający miałby sporządzać
postanowienia odnoszące się do samodzielnego wykonania przez jednego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie i postanowienia odnoszące się do samodzielnego
wykonawstwa. W ocenie Izby zatem te postanowienia jeśli dotyczą sposobu składania oferty
przez wykonawców mogą znaleźć się w opisie sposobu wykazywania spełniania warunku
udziału, a jeśli są to postanowienia związane ze sposobem wykonania zamówienia mogą
być zawarte w postanowieniach umownych. Tym samym, skoro ustawodawca nie narzucił
miejsca w dokumentacji zamówienia, w którym powinny się znajdować ich umiejscowienie
tak w SWZ sensu stricto jak i w postanowieniach umownych ujętych jako załącznik do SWZ
nie jest niezgodne z ustawą. Zarówno postanowienia ujęte w SWZ sensu stricto jak i posta-
nowienia ujęte w załącznikach do SWZ, zwłaszcza jeżeli stanowią obligatoryjny element
SWZ, składają się na treść SWZ, której wykonawca składając ofertę obowiązany jest prze-
strzegać. Nie jest też tak, że treść art. 60 i art. 121 ustawy regulują tożsamą sytuację, prze-
ciwnie oba te przepisy dotyczą zgoła odmiennych stanów faktycznych, nie można zatem
uznać, że jeśli oba te przepisy zostaną przetransponowane w postanowienia SWZ, to ich

treść pozostaje w opozycji względem siebie. Przeciwnie zamawiający może zdecydować się
transponować do SWZ tylko przepis art. 60 ustawy, albo tylko przepis art. 122 ustawy. Może
także zdecydować się na wprowadzenie norm obu tych przepisów łącznie, co w ocenie Izby
miało miejsce w przedmiotowym postępowaniu. W ocenie Izby nie ma zatem mowy o we-
wnętrznej sprzeczności siwz. Zamawiający przewidział, z jednej strony osobiste wykonanie
przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia wykonania
wbudowania mas bitumicznych i jednocześnie zastrzegł osobiste wykonanie przez wyko-
nawcę wbudowania mas bitumicznych zakazując w tym zakresie wykonawcom korzystać z
podwykonawców. Co więcej należy zauważyć, że zamawiający słusznie nie dokonał zastrze-
żenia osobistego wykonawstwa przy określaniu zasad korzystania z zasobów innych pod-
miotów, gdyż postanowienie par. 4 ust. 2 wzoru umowy jest szersze niż podwykonawstwo
podmiotu na którego zdolnościach polega wykonawca. Zamawiający par. 4 ust. 2 ustawy
wykluczył możliwość korzystania z podwykonawstwa w ogóle w zakresie wbudowywania
mas bitumicznych, to podstawienie umowne nie ogranicza się bowiem wyłącznie do podwy-
konawców na których zasoby się wykonawca powołuje.
Izba zatem ni
e podzieliła argumentacji odwołującego o wewnętrznej sprzeczności SWZ i
jednocześnie Izba ustaliła, że wymóg osobistego świadczenia dotyczył zarówno wykonaw-
ców działających wspólnie, jak i wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Izba ustaliła, że wykonawca MARTOM zastrzegł dla podwykonawcy frezowa-
nie, które składa się na jeden z elementów napraw cząstkowych.
Izba dostrzegła, że w cenie jednostki obmiarowej 1m2 remontu cząstkowego mieszczą się:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-
oznakowanie robót,
-
dostarczenie materiałów i sprzętu na miejsce wbudowania,
-
rozebranie powierzchni przeznaczonej do remontu z zagospodarowaniem materiału rozbie-
ranego w obrębie miejsca prowadzenia robot;
-
wykonanie próby technologicznej,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
-
oczyszczenie i skropienie podłoża
-
uszczelnienie połączeń technologicznych lub z urządzeniami obcymi w nawierzchni ta-
śmami kauczukowo-asfaltowymi.
-
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
-
obcięcie krawędzi zewnętrznych i uszczelnienie asfaltem użytym do bieżącej produkcji mie-
szanki mineralno-asfaltowej,
-
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicz-
nej,
-
odtransportowanie sprzętu z placu budowy

i MARTOM wymienił jako podzlecenie jedną z czynności składającej się na remont cząstko-
wy czyli oczyszczenie
– frezowanie, natomiast odwołujący podał jako podzlecenie -
w
ykonanie części zleconych zgłoszeń remontów masą mineralno bitumiczną. Tym samym
różnica pomiędzy MARTOM, a odwołującym polegała na tym, że MARTOM podzlecił jedną z
czynności remontu cząstkowego, a odwołujący podzlecił część remontów cząstkowych, nie
wskazując, że z tych remontów cząstkowych podzlecanych wyłącza jakieś czynności do sa-
modzielnego wykonania, w tym w zakresie wbudowania mas bitumicznych. Tym samym ra-
cję należy przyznać zamawiającemu, że oświadczenia odwołującego nie można było wy-
wieść, że podzleca część czynności składających się na remont cząstkowy, przeciwnie niż w
pr
zypadku MARTOM, gdzie to było jednoznacznie wskazane.
Izba dostrzegła również, że zamawiający nie wzywał MARTOM do wyjaśnienia treści
oświadczenia o zakresie podwykonawstwa, ale zamawiający wezwał MARTOM do uzupeł-
nienia warunków udziału. Zamawiający bowiem uznał, że zakres podwykonawstwa nie jest
przeciwny postanowieniom siwz, ale
MARTOM zbyt szeroko powołał się na zasoby innego
podmiotu, tj. w zakresie szerszym niż zadeklarowane podwykonawstwo, tym samym tak sze-
rokie doświadczenie nie urealnione w zakresie podwykonawstwa nie można było uznać za
spełniające warunek udziału w postępowaniu. Natomiast rację ma zamawiający twierdząc,
że zastosowanie wobec odwołującego procedury wyjaśnienia oświadczenia dotyczyłoby zło-
żonego oświadczenia o zakresie podwykonawstwa. Odwołujący twierdzi, że zlecenie wyko-
nania części napraw cząstkowych nie dotyczyłoby wbudowania mas bitumicznych, jednak
taka treść nie znajduje się w jego pierwotnym oświadczeniu. Ewentualne wyjaśnienia musia-
łyby prowadzić do złożenia oświadczenia o treści „podzlecę wykonanie części zleconych
zgłoszeń remontów masą mineralno bitumiczną, za wyjątkiem wbudowania mas bitumicz-
nych”, czyli odmiennego od pierwotnie złożonego. Co więcej dopiero po takiej zamianie za-
mawiający dodatkowo musiałby do odwołującego wystosować wezwanie z art. 122 ustawy,
aby odwołujący w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił Firmę Handlowo Usłu-
gowa W.
Ł. J. Ł. s.c. ul. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów i wykazał, że samodzielnie spełnia wa-
runki udziału w postępowaniu, w zakresie wbudowania mas bitumicznych.
Z tego też względu sytuacja faktyczna i prawna odwołującego jest odmienna od sytuacji fak-
tycznej i prawnej MARTOM. Izba uznała, że zamawiający w świetle złożonego przez odwołu-
jącego oświadczenia o podwykonawstwie prawidłowo ocenił, że żądanie wyjaśnienia tego
oświadczenia prowadziłoby do niedopuszczalnej zmiany treści oferty i prawidłowo odczytał
treść tego oświadczenia jako zlecenie kilku kilkunastu zlecenie remontów cząstkowych
obejmujących wszystkie czynności na nie się składające, bez wyłączania poszczególnych
czynności, w tym czynności wbudowania mas bitumicznych. W konsekwencji Izba oceniła,
że zamawiający prawidłowo ustalił, że oferta odwołującego w zakresie oświadczenia o pod-
wykonawstwie jest sprzeczna z postanowieniami umownymi par. 4 ust. 1 i 2 wzoru umowy, a

postanowienia te stanowią integralną treść SWZ. Odwołujący w świetle odpowiedzi na odwo-
łanie oraz udostępnionej mu po wniesieniu odwołania dokumentacji zamówienia uznał sam
za bezprzedmiotowe zarzuty
dotyczące zaniechania odrzucenia oferty MARTOM, podtrzy-
mując jedynie zarzut naruszenia art. 16 ust. 1 ustawy. Izba zatem nie rozstrzygała w zakre-
sie zarzutów niepodtrzymanych, a odnosząc się do zarzutu nierównego traktowania, to Izba
ponownie podkreśla, że obaj wykonawcy nie znajdowali się w analogicznej sytuacji prawnej i
faktycznej, u MARTOM zakres podwykonawstwa był prawidłowy, a wadliwie skorzystał z
zasobów innego podmiotu, u odwołującego zakres podwykonawstwa i zakres powołania się
na zasoby były wadliwe. Tym samym odmienne podejście zamawiającego nie naruszało art.
16 ust. 1 ustawy, było natomiast wynikiem różnej sytuacji obu wykonawców. W konsekwencji
odwołanie należało oddalić w całości.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 553 zdanie 1
ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 1 cyt.
rozporządzenia obciążając kosztami uiszczonego wpisu odwołującego.Przewodniczący:…………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie