eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1569/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-22
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1569/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpozn
aniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania
w dniu 21 czerwca
2021 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2021 roku, przez Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne
sp. z o.o., ul. Szkotnik 2B/15; 33-
100 Tarnów,
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 116; 90-924
Łódź,

przy udziale Damovo Polska
sp. z o.o., ul. Postępu 21; 02-676 Warszawa
- zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego,


postanawia:
1. Umarza p
ostępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu wycofanego przez
odwołującego, opisanego w odwołaniu w pkt 2 lit. a.

2.
W pozostałym zakresie odrzuca odwołanie.
3. K
osztami postępowania obciąża Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne sp. z o.o.,
ul. Szkotnik 2B/15; 33-100
Tarnów
i zalicza w poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy)
uiszczoną przez Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne sp. z o.o., ul. Szkotnik 2B/15;
33-
100 Tarnów,
tytułem wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
, na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący
………………………

sygn. akt: KIO 1569/21
Uzasadnienie

Zamawiający – Politechnika Łódzka, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieogr
aniczonego pn. „Modernizacja głównej centrali
telefonicznej w budynku A-
22 Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej
”.
Dnia 17 maja 2021 roku, zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania do SWZ i OPZ.
W dniu 24 maja 2021 r. wykonawca Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne sp. z o.o. (dalej
jako „odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Izba ustaliła, iż w dniu 21 czerwca 2021 r., przed otwarciem posiedzenia zamawiający
złożył pisemną odpowiedź na odwołanie. Na posiedzeniu przystępujący złożył pismo
procesowe.
Na posiedzeniu odwołujący oświadczył, iż wycofuje zarzut opisany w odwołaniu w pkt 2 lit.
a.
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:
Przedmiotowe postępowanie dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej niższej niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.
Odwołanie polega odrzuceniu na podstawie art. 528 pkt 3 w zw. z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit.
a ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 528 pkt 3 ustawy Pzp,
Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi,
że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie.
Stosownie do art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
odwołanie wnosi się, w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie 5 dni od dnia
przekazan
ia informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ i OPZ zostały opublikowane dnia 12 maja 2021 roku.
Dnia 24 maja
2021 roku, odwołujący wniósł odwołanie zarzucając zamawiającemu
naruszenie art. 99 ust. 1
ustawy Pzp (zarzut podtrzymany przez odwołującego) przez zmianę
- w wyniku odpowiedzi udzielonej przez z
amawiającego - treści SWZ powodującej,
iż aktualnie przedmiot zamówienia nie jest opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wymagań
i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Odwołujący podniósł,
iż zamawiający w dniu 17.05.2021 r. wprowadził wymóg, by zmodernizowane porty cyfrowe
były kompatybilne z telefonami zamawiającego dołączonymi obecnie do CT PŁ. Tymczasem
o
dwołujący nie dysponował (i nie dysponuje nadal) żadną wiedzą co do tego, jakie telefony
są obecnie dołączone do centrali posiadanej przez zamawiającego. Zamawiający nie
zamieścił żadnej listy tych telefonów, nie podał ich producenta, modelu, parametrów

i funkcjonalności, ani w treści OPZ, ani w odpowiedziach na pytania udzielone 17.05.2021 r.
Odwołujący nie wiedział zatem, jakie rozwiązanie zaoferować, aby spełniało ono nowo
wprowadzony wymóg zamawiającego.
Niezależnie od powyższego odwołujący podkreślił, że zamawiający po udzieleniu w dniu
17.05.2021
r. odpowiedzi na pytanie 6 (istotnie zmieniającej dotychczasowe wymagania
techniczne) nie zmodyfikował terminu składania ofert w postępowaniu, pomimo, że udzielone
odpowiedzi zburzyły koncepcję odwołującego co do przedmiotu zamówienia, jaki chciał
zaoferować zamawiającemu w niniejszym postępowaniu. Także zatem brak przedłużenia
terminu składania ofert w postępowaniu jest uchybieniem po stronie zamawiającego
i rażącym naruszeniem przepisu art. 137 ust. 6 ustawy Pzp.
Podsumowując odwołujący wskazał, że obowiązek przejrzystości wynikający z art. 16 pkt
2 ustawy Pzp,
ma na celu zagwarantowanie równego traktowania wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu przez instytucję zamawiającą. Obowiązek ten obejmuje
wymóg, by wszystkie warunki i zasady postępowania w sprawie udzielenia zamówienia były
określone w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny w ogłoszeniu o zamówieniu lub w
SWZ
, tak by umożliwić wszystkim zainteresowanym i wykazującym zwykłą staranność
wykonawcom zrozumienie ich dokładnego zakresu i dokonanie ich wykładni w taki sam
sposób, a także by umożliwić instytucji zamawiającej rzeczywistą weryfikację, czy oferty
złożone przez wykonawców odpowiadają kryteriom wyznaczonym dla danego zamówienia.
Udzielona przez z
amawiającego odpowiedź na pytanie nr 6 doprowadziła do sytuacji,
w której po wyjaśnieniu (modyfikacji) treści SWZ wymagania OPZ stały się niejednoznaczne,
niewyczerpujące oraz nie uwzględniające wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na
przygotowanie i złożenie oferty.
W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, wyjaśnienia treści SWZ z dnia 17 maja 2021 roku,
nie zmieniły jej pierwotnej treści, nie wnosiły również żadnych nowych informacji, których
skutkiem byłoby powzięcie nowych okoliczności dotyczących przedmiotu zamówienia.
Wskazać należy, iż w załączniku nr A do SWZ – OPZ - sprecyzowano przedmiot
zamówienia wskazując na wymagania zamawiającego obejmujące modernizację Głównej
Centrali telefonicznej Politechniki Łódzkiej MD110, która ma polegać na zaktualizowaniu do
najnowszej wersji pod kątem sprzętowym i oprogramowania (punkt 1. Główne założenia),
następnie w pkt 2 zatytułowanym „Informacje dotyczące aktualnej konfiguracji systemu
telef
onicznego PŁ.” określono, iż: „Abonencki system telefoniczny Politechniki Łódzkiej (rys.
1) składa się z połączonego zespołu central (Ericsson MD110, Siemens HlPATH400 oraz
Datera Call-
eX), posiadający wspólny zespół interfejsów E1 (ISDN 30B+D) dla przyłączenia
do PSTN. Wszyscy abonenci telefonii stacjonarnej przyłączeni są do w/w central poprzez
sieć wewnętrzną Politechniki Łódzkiej. Przedmiotem postępowania jest modernizacja jedynie

fragmentu infr
astruktury w obrębie węzła MD110, będącego starszą wersją nowoczesnych
rozwiązań MX-One.”
Zamawiający określił w SWZ wymóg dotyczący zmodernizowania jedynie fragmentu
infrastruktury w postaci centrali telefonicznej MD1
10. Powyższe oznacza zatem,
że zamawiający wymagał, by wszystkie funkcjonujące w obrębie sieci telefonicznej PŁ
terminale abonenckie pozostały bez zmian. Rozwiązanie technologiczne jakim jest centrala
Ericsson MD110 jest powszechnie znane na ryn
ku dostawców central telefonicznych.
Przygotowując OPZ dedykowany do profesjonalnych firm wdrażających rozwiązania
telekomunikacyjne nie
mogło budzić wątpliwości, iż wskazanie, że zamawiający dysponuje
centralą MD110 będzie dla każdego z wykonawców dostateczną informacją, jakimi
interfejsami dysponuje i z jakimi typami telefonów może współpracować.
Powyższy opis był w ocenie Izby wystarczającą informacją, iż modernizowany system
MD110
ze wszystkimi swoimi funkcjonalnościami ma zostać zachowany, a zamówienie
polega jedynie na jego unowocześnieniu.
W związku z powyższym założenie, iż twierdząca odpowiedź na pytanie nr 6 stanowi
zupełnie nowe wymaganie OPZ jest u podstawy błędna. Nie można zakładać, iż w trakcie
modernizacji celem z
amawiającego byłaby utrata pewnego zakresu funkcjonalności, który
już posiadała infrastruktura Politechniki Łódzkiej.
Zdaniem Izby,
nie doszło do żadnej modyfikacji albowiem OPZ od początku zakładał
konieczność takiej kompatybilności, co wynika z tego, iż przedmiotem zamówienia jest
„Modernizacja Głównej Centrali Telefonicznej Politechniki Łódzkiej w budynku A22-Wydział
Mechaniczny” przy czym zgodnie z pkt 1 OPZ (pn. Główne założenia) Modernizacja Głównej
Centrali telefonic
znej Politechniki Łódzkiej MD110 ma polegać na zaktualizowaniu do
najnowszej wersji pod kątem sprzętowym i oprogramowania.
Bezspornym jest, że centrala MD110 to centrala telefoniczna marki Ericsson.
Jak wynika z powyższego przedmiotem zamówienia nie jest wymiana centrali na inną
(tj. na centralę innego producenta), ale dokonanie modernizacji skonkretyzowanej jako
aktualizacja
do
najnowszej
wersji
posiadanego przez zamawiającego sprzętu
i oprogramowania.
W
ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany był zaoferować licencje
abonenckie wskazane w pkt 4.2. OPZ, (
…), w tym 1824 elastycznych licencji dla
użytkowników numerów pozwalające na użytkowanie dowolnego abonenckiego urządzenia
końcowego (migracja 1816 licencji z MD110 do aktualnej wersji + 8 szt. nowych licencji).
Jak wynika z powyższego przedmiotem zamówienia nie jest zakup nowych licencji do
innego oprogramowania
, ale podniesienie już posiadanych 1816 licencji dla centrali MD110
do ich najnowszej wersji, zakup nowych licencji dotyczy wyłącznie 8 sztuk.

Z postanowienia tego
wynika, że przedmiotem zamówienia jest aktualizacja
oprogramowania centrali Ericsson do nowszej wersji, a nie zaoferowanie zupełnie innego
rozwiązania.
Jak wynika z powyższego, zamawiający nie przewidział, by modernizacji, w tym
wymianie na inne, podlegały telefony systemowe. Posiadane przez zamawiającego telefony
pozostawały zatem poza przedmiotem zamówienia. Oczywistym jest zatem, że wszelkie
modernizacje sprzętowe jakie oferował wykonawca musiały być oparte na wymaganiu,
iż muszą być zgodne z posiadanymi i nie polegającymi wymianie telefonami systemowymi
zamawiającego.
Tym samym,
odpowiedź zamawiającego z dnia 17 maja 2021 r., nie wprowadziła
żadnych nowych wymagań. Wymagania, które kwestionuje odwołujący wynikały od początku
z opisu przedmiotu zamówienia.
Jeżeli zamiarem odwołującego było oferowanie innego produktu, tj. zaoferowanie
wym
iany centrali Ericsson na inną, to od chwili wszczęcia postępowania OPZ tego nie
dopuszczał. A zatem już w dacie 12 maja 2021 roku, rozpoczynał się termin na wniesienie
odwołania i kwestionowanie postanowień SWZ oraz OPZ.
Zdaniem Izby, odwołujący wnosząc odwołanie w dniu 24 maja 2021 roku, próbował
przywrócić sobie „utracony” już termin na skuteczne wniesienie odwołania, gdyż w ocenie
Izby, odwołujący od początku, jako profesjonalista, był świadomy zakresu przedmiotu
zamówienia i zdawał sobie sprawę, co wchodzi w jego zakres.
Biorąc pod uwagę powyższe, Izba stwierdziła, że odwołujący nie dochował terminu na
wniesienie odwołania od czynności zamawiającego z dnia 12 maja 2021 r. (publikacji
ogłoszenia oraz SWZ i OPZ). Przyjmując argumentację odwołującego, doszłoby w zasadzie
do
wydłużenia terminu na wniesienie odwołania, a termin ten, jako zawity nie podlega
przywróceniu. Dlatego też Izba orzekła jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść § 8 ust. 1 zdanie
pierwsze
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
wysokości szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r., poz. 2437),
z którego wynika, że w przypadku odrzucenia odwołania przez Izbę koszty ponosi
odwołujący.

Przewodniczący:
…….……………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie