eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1524/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-08-13
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1524/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz, Luiza Łamejko, Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron i uczestników postępowania
w dniu 13 sierpnia 2021
r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 20 maja 2021 r. przez wykonawcę Stapro Poland Sp. z o.o.,
Tarnopolska 2, Tyniec Mały, 55-040 Kobierzyce
w postępowaniu prowadzonym przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik działający w imieniu własnym oraz
w imieniu i na rzecz: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary
w Sosnowcu, Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, Katowickie Centrum Onkologii, ul.
Raciborska 26, 40-
074 Katowice, Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Józefa
Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, ul.
Stefana Batorego 15, 41-
902 Bytom, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, ul. Armii
Krajowej 101, 43-316 Bielsko-
Biała, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200
Częstochowa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, al. Jana
Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
w Bytomiu, Al. Legionów 10, 41-902 Bytom, Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Chirurgii Urazowej im
. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska
62, 41-
940 Piekary Śląskie, Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie,
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof.
K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-
514 Katowice, Górnośląskie Centrum
Medyczne im. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul.
Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –


Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii
Krajowej 15, 44-101 Gliwice, Beskidzkie Centrum Onkologii
– Szpitala Miejskiego im.
Jana Pawła II w Bielsku-Białej, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała

przy udziale:
A. wykonawcy
Comarch Healthcare S.A., Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego
B. wykonawcy Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-
322 Rzeszów
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Stapro Poland Sp. z o.o., Tarnopolska 2, Tyniec Mały, 55-040 Kobierzyce
kwoty
13 50
0 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 580
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………
………………………………
………………………………


Sygn. akt: KIO 1524/21
U z a s a d n i e n i e

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Katowickiego Centrum
Onkologii, Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, Szpitala Specjalistycznego nr 2
w
Bytomiu,
Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie, Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala
Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Narodowego Instytutu
Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie
Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, Beskidzkiego Centrum Onkologii
– Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (dalej: „Zamawiający”) prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oprogramowania serwera
komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED”.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019
r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 3 marca 2021
r. pod pozycją 2021/S 043-106892.
W postępowaniu tym wykonawca Stapro Poland Sp. z o.o. (dalej: „Odwołujący”)
w dniu 20 maja 2021 r.
złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec
postanowień specyfikacji warunków zamówienia.
W dniu
1 czerwca 2021 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
uznał odwołanie za zasadne oraz przedstawił planowaną modyfikację specyfikacji.
Pismem z dnia 12 sierpnia 2021 r. Odwołujący złożył oświadczenie, że cofa
odwołanie w całości.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 Pzp z 2019 r.
oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 31 grudnia 2020 r.
w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą
(Dz. U. poz. 2453),
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane ww.
odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).

Przewodniczący : ………………………………
………………………………
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie