eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1508/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-06-17
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1508/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 17 czerwca
2021 r. odwołania wniesione-
go do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2021 r. przez wykonawcę S
Mont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. M. Karło-
wicza 11a/9

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – Instytut Badawczy –
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Zło-
toryjska 89

przy udziale wykonawcy
Outworking Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Langie-
wicza 2/10

zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1508/21 po stronie
zamawiającego

orzeka:
1.
Oddala odwołanie w zakresie zarzutu, że
Komisja przetargowa z opóźnieniem przesyłała odwołującemu dokumenty
związane z zgromadzonymi dokumentami w postępowaniu przetargowym Ou-
tworking
spółka akcyjna utrudniając wniesienie odwołania, w pozostałym za-
kresie zarzuty odwołania odrzuca na podstawie art. 528 ust. 3 ustawy,
2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę S Mont spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. M. Karłowicza 11a/9
i:
2.1.
z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
S Mont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowi-
cach, ul. M. Karłowicza 11a/9
tytułem wpisu od odwołania,

2.2.
Zasądza od wykonawcy S Mont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach, ul. M. Karłowicza 11a/9
na rzecz zamawiającego
– Instytut Badawczy – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nie-
żelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89
kwotę 545 zł 70 gr (słow-
nie:
pięćset czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt groszy) tytułem zwrotu
kosztów dojazdu.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
, na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący
………………………

sygn. akt: KIO 1508/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na najem pracowni-
ków do realizacji prac przy procesach produkcyjnych i pomocniczych zostało wszczęte ogłosze-
niem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 12 marca 2021 r. za numerem 2021/S
050-124932.
W dniu 6 maja 2021 r. na platformie zakupowej zamawiający poinformował wykonawców o wybo-
rze oferty najkorzystniejszej.
W dniu 10 maja 2021 r. drogą elektroniczną, a w dniu 12 maja 2021 r. pisemnie odwołujący S
Mont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach złożył wniosek o udo-
stępnienie mu dokumentów w trybie art. 96 ust. 3 ustawy. W dniu 14 marca 2021 r. zamawiający
wezwał S Mont do wskazania adresu poczty elektronicznej, na którą ma być przekazana doku-
mentacja. W dniu 18 marca 2
021 r. S Mont podał adres poczty elektronicznej. W dniu 19 marca
2021 r. zamawiający udostępnił żądaną dokumentację.
W dniu 20
maja 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wniesione
przez S Mont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. M. Karłowi-
cza 11a/9. Odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika, dla którego do odwołania nie dołą-
czono pełnomocnictwa. W dniu 24 maja 2021 r. odwołujący uzupełnił braki formalne odwołania
dołączając pełnomocnictwo dla podpisującego odwołanie z dnia 29 grudnia 2016 r. udzielone
przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji,
zgodnie z odpisem z KRS oraz dowód przekazania kopii odwołania zamawiającemu w dniu 20
maja 2021 r.
W dniu 2
6 maja 2021 r. Prezes Izby wezwał odwołującego do uzupełnienia braków formalnych tj.-
dowodu uiszczenia wpisu w terminie przewi
dzianym na wniesienie odwołania.
W dniu 28 maja 2021 r. odwołujący przedstawił dowód uiszczenia wpisu w wysokości 15 000zł.
wskaz
ujący na to, że wpis został uiszczony w dniu 28 maja 2021r.
Zamawiający potwierdził, że otrzymał kopię odwołania w dniu 20 maja 2021 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu niezgodność z przepisami ustawy przez:
-
Doprowadzenie do sytuacji w której firma podczas wizji lokalnej próbuje zwerbować pra-
cowników odwołującego
-
Długi okres oczekiwania na dokumentacje, który zawęża odwołującemu czas na wniesienie
odwołania
-
Brak reakcji komisji przetargowej na informacje o sytuacji która miała miejsce podczas wizji
lokalnej
-
Brak sprawdzenia załącznika nr 6 który wskazuje że firma Outworking SA dysponuje pra-
cownikami którzy są zatrudnieni u odwołującego na umowę o prace
-
Podejrzenie o zdobycie w sposób niejasny informacji odnośnie kwoty z obowiązującej z

odwołującym umowy ( stąd tak niska różnica w cenie 1 rbh)
-
Podejrzenie o zdobycie w sposób niejasny informacji pracowników odwołującego ( Imię,
nazwisko oraz stanowisko pracy i posiadane kwalifikacje zawodowe)
- Brak Odpowiednich referencji przekazanych przez fir
mę Outworking SA
Odwołujący uważa, że przetarg o nr TZDH/02/2021, narusza ustawę przez:
-
Przedstawiciel firmy Outworking SA w dniu 30.03.2021 w obecności przedstawiciela firmy
zamawiającej podczas wizji lokalnej na obiektach nagabywał pracowników odwołującego,
którzy są zatrudnieni na umowę o pracę w spółce odwołującej się. Pracownicy odwołującego
wykonują prace na podstawie umowy z zamawiającym o takim samym charakterze. Przed-
stawiciel firmy Outworking rozdawał swoje wizytówki oraz informował pracowników odwołu-
jącego o chęci ich zatrudnienia.
Złożona oferta cenowa przez firmę Outworking Sp. z o.o. jest bardzo zbliżona do ceny z
umowy którą obecnie realizuje odwołujący, a dokładniej niższa 0 0,18 zł (brutto) za 1 rbh
przy cenie za 60,27 zł ( brutto) co według nas jest niemożliwością o wytypowanie oferty o tak
zbliżonym poziomie.
Na liście pracowników przedstawionych przez spółkę Outworking SA znajduje się 22 pra-
cowników z czego zatrudnionych na podstawie umowy o prace na dzień 20.05.2021 jest 16
pracowników spółki odwołującego.
Komisja przetargowa z opóźnieniem przesyłała odwołującemu dokumenty związane z zgor-
madzonymi dokumentami w postepowaniu przetargowym Outworking SA
Dane pracowników odwołującego takie jak Imię Nazwisko, stanowisko oraz kwalifikacje za-
w
odowe zostały zdobyte w sposób niejasny przez firmę Outworking SA
Firma Outworking SA przekazała w załączniku nr 3 referencje które nie są tożsame z przed-
miotem zamówienia
Odwołujący wniósł o unieważnienie postępowania przetargowego, wyłączenie z postępowa-
nia firmy Outworking SA ul. Langiewicza 2/10
W dniu 07.04.2021 została przeprowadzona anonimowa rozmowa z przedstawicielem firmy
Outworking, który rozdawał wizytówki podczas wizji lokalnej, pracownik ten wyrażał się pew-
nie o tym że to jego firma będzie wykonywała umowę której termin składania ofert jeszcze
nie minął.
W dniu 19.04.2021 pracownik odwołującego w rozmowie z p. M. M. przedstawił informację o
przebiegu wizji lokalnej, na której przedstawiciel firmy Outworking rozdawał swoje wizytówki i
chciał zatrudnić naszych pracowników, którzy pracują na takim samych stanowiskach co w/w
postępowaniu. Pomimo tego komisja przetargowa nie dokonała żadnych kroków do wyja-
śnienia tej sytuacji.
W dniu 10.05.2021 spółka odwołującego wysłała emaila do p. M. K. z IMN w sprawie o
wskazanie procedur związanych z udostępnieniem dokumentacji przetargowej w sprawie

zabezpieczenia i wynajmu pracowników obsługi technologicznej w IMN Legnica. Z powodu
braku odpowiedzi w dniu 12.05.2021 odwołujący skierował wniosek w formie papierowej do
zamawiającego o udostępnienie dokumentów z przeprowadzonego postępowania wraz za-
łącznikami firmy Outworking SA. Wniosek został skierowany z powodów podejrzeń o naru-
szenie ustawy PZP które odwołujący chciał rozwiać. W dniu 14.05.2021 otrzymał odpowiedź
na emaila z dnia 10.05.2021 o
d zamawiającego, na jaki adres email ma zostać udostępniona
dokumentacja. Z powodu braku odpowiedzi w dniach 17.05.2021 oraz 18.05.2021
odwołują-
cy ponawia
ł wiadomości email o udostępnienie informacji wraz z informacją na jaki adres
przesłać dokumentacje. Dopiero w dniu 19.05.2021 0 godzinie 13:54 została przekazana mu
dokumentacją o którą tak długo wnioskował.
Na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt. IX/B/2/C który stanowi o wykazie
osób do realizacji zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami” odwołujący poinformował, że firma Outworking SA nie dysponuje osobami
które wyszczególniła w załączniku nr 6 do SWZ, z 22 osób wyszczególnionych aż 16 osób
jest zatrudnionych w
spółce odwołującego na podstawie ważnej umowy o pracę. Są to oso-
by,
które są oddelegowane do wykonywania bieżącej umowy o takim samym charakterze co
postępowanie nr TZDH/02/2021, więc komisja przetargowa na pewno miała informacje, że te
osoby są u odwołującego zatrudnione na podstawie umów o pracę. Po rozmowie z niektóry-
mi pracownikami
odwołującego, odwołujący otrzymał informację, że nie przekazali swoich
danych osobowych, stanowiska oraz kwalifikacji przedstawicielowi firmy Outworking.
Firma Outw
orking SA przekazała referencje na których widnieje informacja do oddelegowa-
nia do pracy tymczasowej pracowników do firm zajmujących się kosmetykami samochodo-
wymi oraz gospodarką odpadów. Według pkt SWZ VII/2/d/a który wskazuje, że należy
przedstawić referencje o należycie wykonanej umowy tożsamej z przedmiotem zamówienia (
Praca w przemyśle hutniczym).
Przekazane w odwołaniu zarzuty na przeprowadzone postępowanie jasno i wyraźnie wska-
zują że zostało popełnione wiele błędów i nadużyć zarówno ze strony Outworking SA jak
zamawiającego. Odwołujący uważa, że została pokrzywdzony w tym postepowaniu i dlatego
wnosi
o unieważnienie postępowania oraz o wyłączenie z przyszłych postępowań w tym
przetargu firmy Outworking SA.
Jeżeli w toku postępowania odwoławczego od przetargu wystąpi konieczność dostarczenia
dodatkowych dowodów w sprawie, takie dowody zostaną niezwłocznie dostarczone przez
odwołującego.

W dniu 21 maja 2021 r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
W dniu 24 maja 2021r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpił
wykonawca Outworking Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Langiewicza 2/10 wno-

sząc o oddalenie odwołania. Przystępujący jest wykonawcą, który złożył ofertę w postępo-
wania. Oferta ta została uznana za najkorzystniejszą. Z tego względu przystępujący uważa,
że ma interes w podtrzymaniu decyzji zamawiającego. Zgłoszenie zostało wniesione przez
pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16 kwietnia 2021 r. udzie-
lonego przez prezesa i wiceprezes
a zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącz-
nej reprezentacji. Do przystąpienia dołączono dowody przekazania kopii stronom.

Pismem z dnia 4 czerwca 2021 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o :
1.
odrzucenie odwołania na podstawie art. 528 pkt 3 ustawy albowiem zostało ono wniesione
po terminie lub
2. oddalenie w całości zarzutów odwołania i obciążenie odwołującego kosztami postępowa-
nia odwoławczego.
Zamawiający podniósł, że odwołujący nie wskazuje w treści odwołania czynności zamawia-
jącego lub zaniechania, które stanowi podstawę jego wniesienia. Obowiązek taki wynika
wpr
ost z art.516 pkt 7 ustawy. Zamawiający podniósł zatem, iż odwołanie nie spełnia warun-
ków określonych w art. 516 ustawy w pkt 7 oraz określonych w pkt 1, 2, 4, 6 i 10. W odwoła-
niu nie wskazano bowiem: adresu poczty elektronicznej odwołującego oraz imienia i nazwi-
ska przedstawiciela (przedstawicieli), numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej za-
mawiającego, numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numeru
w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną,
wskazania numeru publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz nie wskazano
okoliczności prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.
Zamawiający w dniu 6 maja 2021r. poinformował podmioty biorące udział w postępowaniu o
dokonanym wyborze oferty najkorzystniejszej, zawiadomienie to zostało przesłane wyko-
nawcom oraz zostało opublikowane na stronie postępowania. Zawiadomienie to stanowi w
ocenie z
amawiającego podstawę do wniesienia odwołania. Z jego treści odwołujący powziął
bowiem informację, iż żadne oferty nie zostały odrzucone, a oferta Outworking SA została
uznana za najkorzystniejszą. Tak więc termin do wniesienia odwołania winien być liczony od
dnia 6.05.2021r. i upływał w dniu 17.05.2021r. Odwołanie zatem zostało złożone po terminie.
Pierwszym zarzutem jest cyt. „doprowadzenie do sytuacji w której firma (zamawiający wyja-
śnił, iż chodzi tu o firmę konkurencyjną dla odwołującego) podczas wizji lokalnej próbuje
zwerbować pracowników”. Zgodnie z zapisem SWZ Rozdział IV pkt 3 ppkt 7 w niniejszym
postępowaniu warunkiem koniecznym do złożenia oferty było odbycie wizji lokalnej celem
zapoznania się z miejscem oraz warunkami realizacji zamówienia.
Odwołujący zarzuca zamawiającemu nieprawidłowości w zakresie wizji lokalnej polegające
na tym, iż inny wykonawca w trakcie jej odbywania wg twierdzeń odwołującego, rozdawał

jego pracownikom wizytówki i mówił o możliwości zatrudnienia. Abstrahując od prawdziwości
powyższych twierdzeń oraz od oceny ich ewentualnego wpływu na możliwość przypisania
z
amawiającemu naruszenia konkretnego przepisu ustawy zamawiający podniósł, iż kwestio-
nowana wizja lokalna odbyła się w dniu 30.03.2021r. tak więc termin do wniesienia odwoła-
nia zgodnie z art. 515 ust 3 pkt 1 ustawy
upłynął w dniu 9 kwietnia 2021r. Tak więc odwoła-
nie winno zostać odrzucone jako wniesione po terminie. Zamawiający do dnia otrzymania
kopii odwołania nie został poinformowany przez odwołującego o zaistniałej sytuacji. Pracow-
nik z
amawiającego, Pani M. M., zaprzecza twierdzeniom, iż poinformowano ją o tym fakcie
telefonicznie
. Dodatkowo zamawiający przypomniał, iż komunikacja z wykonawcami miała
się odbywać w tym postępowaniu przez platformę zakupową lub elektronicznie - Rozdział X
pkt 1 SWZ.
Drugim zarzutem jest cyt. „ długi okres oczekiwania na dokumentację, który zawęża nam
czas na wniesienie odwołania”. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało
opublikowane oraz przesłane wykonawcom w dniu 6 maja br. Odwołujący zwrócił się z wnio-
skiem o udostępnienie dokumentacji, który dostarczył osobiście w siedzibie zamawiającego
w dniu 12.05.2021r. Zamawiający wezwał go do wskazania adresu na który ma zostać prze-
słana dokumentacja poprzez maila z dnia 14.05.2021r. Wykonawca wskazał ten adres do-
piero w dniu 18.05.2021r., w odpowiedzi z
amawiający przekazał wnioskowane dokumenty
dnia 19.05.2021r.na wskazany przez w
ykonawcę adres e-mail. Zamawiający podniósł, iż
czynnością, która stanowi podstawę wniesienia odwołania jest dokonane zawiadomienie o
wyborze oferty najkorzystniejszej, a więc termin do jego wniesienia upłynął w dniu 17 maja
2021r. Wykonawca niezależnie od otrzymania dokumentacji od zamawiającego winien
wnieść odwołanie w terminie, a ewentualnie uzupełnić zarzuty po otrzymaniu dokumentacji.
Tak więc odwołanie winno zostać odrzucone jako wniesione po terminie. Dodatkowo w tym
miejscu
zamawiający podniósł, iż zgodnie z treścią art. 74 ust 2 ustawy załączniki do proto-
kołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unie-
ważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po
otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert. Wykonawca
winie
n zatem zwrócić się do zamawiającego o udostępnienie ofert niezwłocznie po ich
otwarciu, które w tym postępowaniu nastąpiło w dniu 19.04.2021, a Zamawiający winien je
udostępnić. Odwołujący zwrócił się o udostępnienie ofert dopiero w dniu 12.05.2021r.
Trzecim podnoszonym zarzutem jest cyt. „brak reakcji komisji przetargowej na informacje o
sytuacji która miała miejsce podczas wizji lokalnej”. Zamawiający jak przedstawił powyżej
zaprzecza, by do dnia otrzymania kopii odwołania został poinformowany o zarzutach odwołu-
jącego w zakresie wizji lokalnej.
Czwarty zarzut
– cyt. „brak sprawdzenia załącznika nr 6 który wskazuje że firma Outworking
SA dysponuje pracownikami którzy są zatrudnieni u nas na umowę o pracę”. Członkowie

Komisji przetargowej nie kwestionow
ali danych zawartych w załączniku nr 6 do oferty. W
kwestionowanym obecnie załączniku należało wykazać pracownika z imienia i nazwiska,
posiadanych kwalifikacji i uprawnień oraz wskazać podstawę do dysponowania danym pra-
cownikiem
– rodzaj umowy. W ocenie członków komisji przetargowej załącznik ten został
prawidłowo wypełniony przez firmę Outworking i potwierdzał spełnianie warunku zdolności
technicznej i zawodowej.
Kolejny zarzut
– cyt. „podejrzenie o zdobycie w sposób nie jasny informacji odnośnie kwoty z
obowiązującej z nami umowy ( stąd tak niska różnica w cenie 1 rbh)”. Zamawiający podniósł,
iż dotychczasowy wykonawca usługi będącej przedmiotem zamówienia został wybrany w
trybie ustawy Prawo zamówień publicznych informacja o udzielonym zamówieniu była do-
stępna zarówno na stronie internetowej zamawiającego jak i opublikowana dnia 08.07.2020r.
na stronie Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Dodatkowo umowa w sprawie zamówienia
publicznego jest jawna, tak więc niezrozumiałym jest stawianie tego zarzutu.
Kolejny zarzut
– cyt. „podejrzenie o zdobycie w sposób nie jasny informacji naszych pracow-
ników ( Imię, nazwisko oraz stanowisko pracy i posiadane kwalifikacje zawodowe).” Zama-
wiający nie miał powodów, ani żadnych informacji, by przed dokonanym wyborem oferty naj-
korzystniejszej kwestionować dane zawarte w załączniku nr 6 do oferty.
Ostatnim zarzutem jest cyt. „brak Odpowiednich referencji przekazanych przez firmę Ou-
tworking SA”. Przedmiotem zamówienia jest najem pracowników do realizacji prac przy pro-
cesach pro
dukcyjnych i pomocniczych. Zamawiający wymagał wykazania się zdolnością
techniczną lub zawodową i w tym celu Wykonawca winien wykonać 1 usługę trwającą mini-
mum 1 miesiąc i obejmującą minimum 750 roboczogodzin lub o wartości co najmniej 50 tys.
zł, tożsamą z przedmiotem zamówienia oraz wykazać dysponuje dwudziestoma dwoma (22)
pracownikami, przewidzianymi do wykonania zamówienia, posiadającymi następujące mini-
malne uprawnienia i kwalifikacje określone w SWZ. Usługa tożsama z przedmiotem zamó-
wienia, to najem
pracowników do realizacji prac przy procesach produkcyjnych i pomocni-
czych. Do tego należało wykazać jej odpowiednią wielkość. W ocenie zamawiającego firma
Outworking SA wykazała spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej l
ub zawodowej określonego w SWZ.
W ocenie zamawiającego wniesione odwołanie dotyczy dokonanego wyboru oferty najko-
rzystniejszej. Zgodnie z art. 515 ust. 1 ustawy
odwołanie wnosi się w przypadku zamówień,
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie 10 dni od dnia przekaza-
nia informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli in-
formacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej czyli winno zo-
stać wniesione do dnia 17 maja 2021r. Zatem zgodnie z art. 528 pkt 3 ustawy zamawiający
wni
ósł, by Izba odrzuciła odwołanie, gdyż zostało one wniesione po upływie terminu określo-
nego w ustawie.

Z ostrożności procesowej zamawiający odniósł się do pozostałych zarzutów zawartych w
odwołaniu. Dowody na potwierdzenie powyższych zarzutów znajdują się w dokumentacji
postępowania przesłanych do KIO w dniu 04.06.2021r.
Jednocześnie Zamawiający podniósł, iż w przedmiotowym postępowaniu nie zachodzą prze-
słanki umożliwiające zadośćuczynienie żądaniu zawartemu w odwołaniu tj. unieważnienie
postępowania przetargowego, wyłączenie z postępowania firmy Outworking SA ul. Langiewi-
cza 2/10 61-
502 Poznań NIP 7831730153. Zgodnie z treścią art. 554 ust. 3 ustawy uwzględ-
niając odwołanie, Izba może jeżeli umowa nie została zawarta: nakazać wykonanie lub po-
wtórzenie czynności zamawiającego albo nakazać unieważnienie czynności zamawiającego.
Nie zachodzą też przesłanki określone w art. 255 ustawy określające sytuacje, w których
następuje obligatoryjne unieważnienie postępowania.

Przystępujący wniósł o odrzucenie odwołania wniesionego po terminie, a ewentualnie odda-
lenie odwołania. Przystępujący przyłączył się do stanowiska zamawiającego
Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Na podstawie dokumentacji postępowania złożonej przez zamawiającego:
Informacja z otwarcia ofert z 19 kwietnia 2021 r. :
Złożono dwie oferty:
Outworking S.A. ul. Langiewicza 2/10 61-
502 Poznań - 2 431 299,67 zł
S Mont Sp. z o.o.
ul. Karłowicza 11A/9 40-145 Katowice - 2 438 765,25 zł
Załącznik nr 8 - protokół wizji lokalnej z dnia 30 kwietnia 2021 r. dotyczył zapoznania się trzech
osób ze strony Outworking z miejscem, wymaganiami procesu oraz technologią produkcji zama-
wiającego, warunkami realizacji zamówienia.
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpił 6 maja 2021 r.
Odwołujący złożył wniosek datowany na dzień 10 maja 2021 r. o udostępnienie mu dokumentacji
postępowania. Według dokumentacji zamawiającego wniosek ten został złożony elektronicznie w
dniu 12 maja 2021 r.
W dniu 14 maja 2021 r. zamawiający droga elektroniczną prosił o wskazanie adresu e-mail, na
który należy przesłać dokumentację.
W dniu 17 maja 2021 r. R. S.
napisał – proszę o udostępnienie dokumentów przetargowych na
ten adres
– przy czym adres nie został podany i w dniu 18 maja 2021r. ponowił tę wiadomość
wskazując adres r..s.@rsmont.pl. Pomiędzy stronami nie było sporne, że zamawiający przekazał
dokumentację w dniu 19 maja 2021 r.
Odwołanie zostało wniesione w dniu 20 maja 2021 r., w odwołaniu odwołujący wnosił o unieważ-
nienie postępowania i wyłączenie z postępowania przystępującego, w słowie końcowym odwołu-
jący doprecyzował żądanie odwołania wnosząc o nakazanie zamawiającemu odrzucenia oferty
przystępującego z postępowania.

Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 525 ust. 1
– 3 ustawy.
Izba ustaliła, że odwołujący w zakresie zarzutów:
-
Przedstawiciel firmy Outworking SA w dniu 30.03.2021 w obecności przedstawiciela firmy
zamawiającej podczas wizji lokalnej na obiektach nagabywał pracowników odwołującego,
którzy są zatrudnieni na umowę o pracę w spółce odwołującej się. Pracownicy odwołującego
wykonują prace na podstawie umowy z zamawiającym o takim samym charakterze. Przed-
stawiciel firmy Outworkin
g rozdawał swoje wizytówki oraz informował pracowników odwołu-
jącego o chęci ich zatrudnienia.
-
Złożona oferta cenowa przez firmę Outworking Sp. z o.o. jest bardzo zbliżona do ceny z
umowy którą obecnie realizuje odwołujący, a dokładniej niższa 0 0,18 zł (brutto) za 1 rbh
przy cenie za 60,27 zł ( brutto) co według nas jest niemożliwością o wytypowanie oferty o tak
zbliżonym poziomie.
-
Na liście pracowników przedstawionych przez spółkę Outworking SA znajduje się 22 pra-
cowników z czego zatrudnionych na podstawie umowy o prace na dzień 20.05.2021 jest 16
pracowników spółki odwołującego.
-
Dane pracowników odwołującego takie jak Imię Nazwisko, stanowisko oraz kwalifikacje
zawodowe zostały zdobyte w sposób niejasny przez firmę Outworking SA
- Firma Outworking SA
przekazała w załączniku nr 3 referencje które nie są tożsame z
przedmiotem zamówienia, stwierdziła, że zarzut nagabywania przez przystępującego pra-
cowników odwołującego do zmiany zatrudnienia i zarzuty złożenia oferty cenowej zbliżonej
do ceny z umowy, kt
órą obecnie realizuje odwołujący, niejasnego zdobycia danych pracow-
ników odwołującego (imienia, nazwiska, stanowiska i kwalifikacji zawodowych) przez przy-
stępującego wpisują się w zarzut zaniechania przez zamawiającego odrzucenia oferty przy-
stępującego, mimo wiedzy zamawiającego, że oferta została złożona w czynie nieuczciwej
konkurencji, tj. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy
. Izba ustaliła, że zarzut wskazania
na 22 pracowników przystępującego 17 pracowników zatrudnionych przez odwołującego
oraz za
rzut przekazania referencji nie tożsamych z przedmiotem zamówienia wpisują się w
zarzut zaniechania odrzucenia oferty przystępującego przez zamawiającego mimo, że nie
spełniał on warunków udziału w postepowaniu tj. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b
ustawy.
Tym samym oba zarzuty dotyczą zaniechania przez zamawiającego odrzucenia oferty przy-
stępującego, co w konsekwencji doprowadziło, do wadliwego w ocenie odwołującego wyboru
oferty przystępującego jako najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy
n
iezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wy-
konawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miej-
sce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zatem czynność odrzucenia oferty jest czynnością, o której zamawiający informuje wyko-
nawców z mocy ustawy. Zaniechanie tej czynności również wynika z informacji o wyniku po-
stępowania, gdyż jeśli zamawiający nie dokonał odrzucenia, to taka informacja nie zostanie
podana w informacji o wyniku postępowania, co oznacza, że informacja o wyborze oferty
najkorzystnie
jszej stanowi informację o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do
wniesienia odwołania na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i zaniechanie odrzucenia
oferty.
W myśl art. 515 ust. 1 ustawy odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w termi-
nie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elek-
tronicznej.
Iz
ba ustaliła, że przedmiotowe postępowania jest postępowanie dotyczącym zamówienia,
którego wartość przekracza progi unijne. Zamawiający poinformował o wyborze oferty najko-
rzystniejszej droga elektroniczną w dniu 6 maja 2021, tym samym termin na wniesienie od-
wołania na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i zaniechanie odrzucenia oferty upły-
wał w dniu 16 maja 2021 r., ten dzień przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy tj. nie-
dzielę, zatem, zgodnie z art. 509 ust. 2 ustawy termin na wniesienie odwołania upływał w
dniu 17 maja 2021 r. jako pierwszym dniu po dniu wolnym od pracy. Odwołanie zostało
wniesione w dniu 20 maja 2021 r., a więc trzy dni po upływie terminu zawitego na wniesienie
odwołania. Termin zawity jest terminem tego rodzaju, że jeśli upłynie nie podlega przywróce-
niu. Ustawodawca nie uzależnił też upływu tego terminu od momentu udostępnienia wyko-
nawcy dokumentacji postępowania, ani nie przewidział znanej procedurze cywilnej czy ad-
ministracyjnej instytucji przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. W konsekwencji dla
oceny zarzutów jako spóźnionych nie ma znaczenia, kiedy odwołujący dostał dokumentację
postępowania. Zwłaszcza, że co najmniej zarzut zaniechania odrzucenia oferty złożonej w
czynie nieuczciwej konkurencji tj. przez próbę „podkupienia” pracowników odwołującego,
odwołujący był w stanie sformułować bez dostępu do dokumentacji postępowania, na pod-
stawie relacji własnych pracowników po wizji lokalnej przystępującego. Z tego względu Izba

w sentencji orzekła o odrzuceniu zarzutów odwołania we wskazanym wyżej zakresie.

Co do zarzutu, że Komisja przetargowa z opóźnieniem przesyłała odwołującemu dokumenty
związane z zgromadzonymi dokumentami w postępowaniu przetargowym Outworking spółka
akcyjna, zarzut został poniesiony w terminie według ustaleń Izby odwołujący podał, że wy-
stąpił do zamawiającego o udostępnienie dokumentów w dniu 10 maja 2021 r., Izba nie od-
nalazła w dokumentacji zamawiającego, dowodu wskazującego na złożenie przez odwołują-
cego pisma w tym dniu. Jest natomiast dowód przesłania wniosku z dnia 10 maja 2021r.
drogą elektroniczną w dniu 12 maja 2021 r. Zatem najwcześniej od dnia 13 maja 2021 r. za-
mawiający mógł popaść w zwłokę z przekazaniem odwołującemu dokumentacji, tym samym
odwołanie wniesione w dniu 20 maja 2021 r. jest odwołaniem wniesionym w ustawowym 10
dniowym terminie, tym samym Izba rozpoznała ten zarzut merytorycznie.
Izba ustaliła, że w dniu 6 maja 2021 r. był to czwartek, z wnioskiem o udostępnienie doku-
mentacji odwołujący wystąpił w środę 12 maja 2021 r., czyli po upływie 6 dni od daty powzię-
cia informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. W dniu 14 maja 2021 r. (piątek) zamawia-
jący wystąpił do odwołującego o podanie adresu e-mail na który ma być przesłana dokumen-
tacja, odwołujący tej informacji udzielił w dniu 18 maja (wtorek), a w dniu 19 maja została mu
przekazana dokumentacja.
Izba zatem nie dopatrzyła się zwłoki w działaniu zamawiającego, zamawiający na wniosek zare-
agował w ciągu 2 dni od jego złożenia i przekazał dokumentację następnego dnia po uzyskaniu
adresu e-
mail. Natomiast odwołujący nie wykazał, że wniosek rzeczywiście złożył w dniu 10 maja
2021 r. osobiście, taka informacja nie znajduje odzwierciedlenia w dokumentacji zamawiającego.
Tym samym to odwołujący 6 dni zwlekał z pozyskaniem dokumentacji od zamawiającego, a póź-
niej sam utrudnił sobie przekazanie informacji w dniu 17 maja nie podając adresu e-mail. Z tego
względu zarzut należało oddalić jako niezasadny, w ocenie Izby zamawiający nie naruszył zasa-
dy przejrzystości postępowania i zasady jawności. Nadto Izba zauważa, że zarzut jako samo-
dzielny nie mógłby być uwzględniony także z tego względu, że dokumentacja odwołującemu zo-
stała przekazana przed wniesieniem odwołania, a więc z postawionym zarzutem nie mogło być
skorelowane jakiekolwiek żądanie, o którym Izba mogłaby wydać rozstrzygnięcie.

Biorąc pod uwagę fakt, że zarzuty odwołania dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej i zanie-
chania odrzucenia tej oferty okazały się spóźnione, to Izba nie oparła się na dowodach z umów o
pracę na okres próbny, oświadczeń osób fizycznych oraz listy pracowników S Mont, którzy wcze-
śniej byli zatrudnieni u Ekonowy, gdyż dowody te nie dotyczyły faktów mających istotne znacze-
nie dla rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 553 zdanie 1
ustawy.

Z mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo zamówień Publicznych Izba zastosowała przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Izba ustaliła, że właściwym dla
rozpoznania skargi na przedmiotowe orzeczenie będzie Sąd Okręgowy w Warszawie, a ter-
min na wniesienie skargi wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 1 cyt.
rozporządzenia obciążając kosztami uiszczonego wpisu odwołującego oraz nakazując
odwołującemu zwrot zamawiającemu kosztów dojazdu w kwotach 251, 70 zł. koszt dojazdu i
294zł. koszt noclegu – łącznie 545, 70zł. zgodnie ze złożonymi rachunkami.Przewodniczący:…………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie