eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1490/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-08
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1490/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym be
z udziału
stron
i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2021 r. przez wykonawcę Biachem sp. z o.o.
z siedzibą w Sowlanach


w postępowaniu prowadzonym przez Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysku -
Kamiennej


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Biachem sp. z o.o. z siedzibą w Sowlanach kwoty 6.750 zł 00 gr (słownie:
sześciu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..……


Sygn. akt: KIO 1490/21

U z a s a d n i e n i e

Powiat Skarżyski z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, zwany dalej „zamawiającym”,
pro
wadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej
dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”, którego przedmiotem jest „dostawa asortymentu w ramach
projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii
COVID-
19 na terenie powiatu skarżyskiego”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
18 marca 2021 r., nr BZP 2021/BZP 00019763/01.
Wobe
c czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu w dniu 18 maja
2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniósł odwołanie wykonawca Biachem
sp. z o.o. z siedzibą w Sowlanach, zwany dalej „odwołującym”.
7 lipca 2021 r., przed otwarciem rozprawy
, odwołujący doręczył Prezesowi Krajowej
Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.


Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Pzp,
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy.
Stosownie do art. 568 pkt 1 ustawy Pzp, Izba umarza postępowanie
odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.
W myśl § 13 ust. 1
pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania
przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajowa Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453),
skład orzekający dokonuje czynności formalnoprawnych i sprawdzających, o których mowa
w § 1, na posiedzeniu niejawnym, i w zależności od poczynionych ustaleń wydaje
postanowienie o umorzeniu post
ępowania odwoławczego w przypadkach, o których mowa w
art. 568 pkt 1 lub 3 ustawy Pzp.

O
dwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art.
520 ust. 1 ustawy Pzp, art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie.
Stosownie do przepisu
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz.
U. z 2020 r. poz. 2437),
w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w
całości na skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy, najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z


udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu; w takim przypadku Izba orze
ka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie wcześniej niż w dniu poprzedzającym termin
rozprawy lub posiedzenia Izby, Izba na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego
rozporządzenia, postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 6.750,00 zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej
tytułem wpisu od odwołania.


Przewodniczący: ……………………..……
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie