eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1483/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-07-21
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1483/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Aneta Mlącka, Emil Kuriata Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawach w dniu 5 i 16 lipca 2021 r.

odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 maja 2021 r. przez odwołującego: Integrated
Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(ul. Marcina Kasprzaka 18/20 01-211
Warszawa)
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z siedzibą w Warszawie
(ul. Szamocka 3/5, 01-748 Warszawa),

- przy udziale wykonawc
ów:
A.
NTT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa);
B. T-
SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(ul. Św. Antoniego 7, 50-073
Wrocław)
-
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,


orzeka:
1. U
marza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów oznaczonych w odwołaniu
numeracją: (a) 6, 7, 8, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 27 które zamawiający uwzględnił oraz (b) 2,
3, 13, 18, 31, 32, 33, 34, 36, 37 i 38
, które odwołujący wycofał;

2. Oddala zarzuty
w pozostałym zakresie;

3.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża

odwołującego:
Integrated Solutions
Sp. z o.o. z siedzi
bą w Warszawie
i zalicza w poczet kosztów postępowania
odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dn
ia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
.

………………..…………………..

………………..…………………..

………………..…………………..Sygn. akt: KIO 1483/21
Uzasadnienie

Odwołanie zostało wniesione przez wykonawcę Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie w dniu 17 maja 2021 r. na podstawie art. 5
13 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.; dalej: „Pzp”)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest „System telefonii stacjonarnej IP dla C/ZUS oraz podległych jednostek
terenowych ZUS”, znak postępowania: TZ/271/3/21 - dalej: „Postępowanie”. Ogłoszenie o
zamówieniu zostało opublikowane w dniu 5 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE pod
numerem 2021/S 087-
224398. Zarzuty podniesione w odwołaniu dotyczą treści ogłoszenia o
zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ).
Wnoszący odwołanie wykonawca Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(Odwołujący) zarzucił Zamawiającemu naruszenie w Postępowaniu przepisów ustawy Pzp:
1.
art. 112 ust. 1 Pzp w zw. z art. 16 Pzp poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania potencjałem
osobowym zdolnym do wykonania zamówienia w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu
zamówienia oraz nieadekwatny do oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia, z uwagi na:
a) wymaganie posiadania przez Kierownika projektu wyksztalc
enia wyższego technicznego (pkt
4.1.1.4.3.1. specyfikacji), podczas gdy wykształcenie techniczne (inaczej: w kierunkach
technicznych) nie jest konieczne do pełnienia funkcji kierownika projektu, nie determinuje
posiadania przez daną osobę odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, przez co wymaganie
to jest nadmierne, nieproporcjonalne i wykracza ponad minimalne poziomy zdolności
niezbędne do oceny zdolności takiej osoby, jak i wykonawcy, do należytego wykonania
zamówienia;
b)
wymaganie posiadania przez inżynierów wykształcania wyższego informatycznego lub
telekomunikacyjnego (pkt 4.1.1.4.3.2.
— 4.1.1.4.3.4. specyfikacji), podczas gdy
wykształcenie w specjalności informatycznej lub telekomunikacyjnej nie jest warunkiem
koniecznym do posiadania kwalifikacji i komp
etencji do pełnienia funkcji inżyniera w zakresie
wdrożenia systemu telefonii IP przez co wymaganie to jest nadmierne, nieproporcjonalne i
wykracza ponad minimalne poziomy zdolności niezbędne do oceny zdolności takiej osoby,
jak i wykonawcy, do należytego wykonania zamówienia;
2. art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 441 ust. 1 Pzp i art. 433 pkt 4) Pzp poprzez opisanie przedmiotu
zamówienia w zakresie prawa opcji w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, bez
uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty,
w szczególności zaniechanie sformułowania zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych

postanowień umownych, które określają rodzaj i maksymalną wartość opcji oraz okoliczności
skorzystania z opcji, z uwagi na:
a) brak opisania okol
iczności uprawniających Zamawiającego do zakupu zwiększonej liczby
urządzeń, licencji oraz usług w ramach prawa opcji opisanego w oraz w 2 ust. 18 — 20
projektowanych postanowień urnowy oraz w pkt 5.1.13 ppkt 1 i 2 opisu przedmiotu
zamówienia, w tym m.in. brak informacji na temat miejsca świadczenia zwiększonej ilości
usług linii analogowych (tzn. czy usługi mają być świadczone we wskazanych w SWZ
lokalizacjach, czy w lokalizacjach pod adresami innymi niż określone w SWZ);
b) brak opisania obiektywnych kryteri
ów rezygnacji oraz okoliczności uprawniających
Zamawiającego do rezygnacji z kanałów SIP Trunk i/ lub linii analogowych w ramach prawa
opcji opisanego w
§ 2 ust. 21 projektowanych postanowień umowy oraz w pkt 5.1.13 ppkt 3
opisu przedmiotu zamówienia, która to rezygnacja jest sprzeczna z zastrzeżeniem w opisie
przedmiotu zamówienia pkt 5.1.13 ppkt 1 i projektowanych postanowieniach umowy § 2 ust.
18, że prawo opcji polega na zwiększeniu liczby dostarczonych urządzeń, licencji oraz usług
w stosunku do wartości przewidywanych w ramach zamówienia podstawowego, co jako
niezgodne z przepisem art. 441 ust. 1 PZP skutkować będzie koniecznością unieważnienia
czynności zlecenia prawa opcji na podstawie art. 442 ust. 2 Pzp;
3. art. 99 ust. 1 Pzp w zw. z art. 441 1 ust. 1 Pzp oraz art. 16 Pzp poprzez opisanie przedmiotu
zamówienia w zakresie prawa opcji w sposób nieproporcjonalny, niewyczerpujący, bez
uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty,
oraz wprowadzający umowną odpowiedzialność Wykonawcy za okoliczności, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z uwagi na wprowadzenie w § 2 ust. 18 — 20
projektowanych postanowień urnowy w zw. z pkt 5.1 . 13. ppkt 1 i 2 opisu przedmiotu
zamówienia obligatoryjności realizacji prawa opcji w terminie określonym przez
Zamawiającego, pod sankcją kary umownej oraz w cenie tej samej, jak dla zamówienia
podstawowego, niezależnie od tego, czy produkty objęte prawem opcji będą dostępne na
rynku (produkowane), niezależnie od faktycznych kosztów, jakie będą ponoszone przez
Wykonawcę w związku z nabyciem produktów objętych prawem opcji, oraz niezależnie od
istnienia możliwości po stronie Wykonawcy dostarczenia linii analogowych co nie tyko
uniemożliwia Wykonawcy wycenę oferty w zakresie prawa opcji, ale również może
skutkować niemożliwością realizacji opcji;
4. art. 99 ust. 1 Pzp oraz. art. 16 i art. 17 ust. 1 Pzp
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w
sposób nieproporcjonalny, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających
wpływ na sporządzenie oferty oraz wprowadzający umowną odpowiedzialność Wykonawcy
za okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, niepozwalający na
uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych
oraz gospodarczych, z uwagi na wprowadzony w pkt 4.1 ppkt 5 opisu przedmiotu

zamówienia obowiązek zagwarantowania przez Wykonawcę dla dostarczonych i wdrożonych
elementów systemu co najmniej 7 letniego okresu życia produktu w zakresie sprzedaży oraz
co najmniej 8 letnieg
o okresu życia produktu w zakresie serwisu, liczonych od terminu
składania ofert, podczas gdy producenci urządzeń i produktów nie gwarantują możliwości
zakupu produktów i serwisu w tak długim okresie, m.in. z powodu rozwoju technologii i
wymagań rynku;
5. art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 16 i art. 17 ust. 1 Pzp -
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i
okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty, niepozwalający na uzyskanie
naj
lepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz
gospodarczych, z uwagi na wprowadzenie w pkt 5.2.
— 5.4. specyfikacji warunków
zamówienia procentowego ograniczenia wysokości ceny za pozycje składające się na cenę
łączną oferty:
‒ Opracowanie i przekazanie Planu wdrożenia, Projektu koncepcyjnego i Projektu
wykonawczego w wysokości 1 ,2% łącznej ceny brutto za zamówienie podstawowe.
‒ Wdrożenie i uruchomienie Systemu centralnego — w wysokości 25% łącznej wartości
brutto za zamówienie podstawowe,
‒ Wdrożenie oraz dostawy — w wysokości 67% łącznej wartości brutto za zamówienie
podstawowe,

(przy czym wartości 1,20/0 i 25% zawierają się w wartości 67%),
podczas gdy sam fakt. ograniczenia procentowego cenotwórczych jest nieproporcjonalny
do przedmiotu zamówienia, nie wynika z faktycznego rozkładu kosztów związanych z
wykonaniem zamówienia, a nadto skutkować może znacznym wzrostem ceny za wykonanie
zamówienia wynikającym z konieczności dostosowania wysokości cen do sztucznie
ustalonej prze
z Zamawiającego proporcji, co nie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie
najlepszych efektów zamówienia i jego jakości w ramach środków, które Zamawiający może
przeznaczyć na realizację zamówienia;
6. art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 240 Pzp poprzez opisanie w pkt 7.2. specyfikacji kryterium oceny
ofert „P3 Energooszczędność Systemu” w sposób niejednoznaczny, niezrozumiały, mogący
pozostawiać Zamawiającemu nieograniczoną swobodę wyboru najkorzystniejszej oferty oraz
uniemożliwiający weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu
zamówienia na podstawie informacji przedstawianych przez Wykonawców w ofertach, w
szczególności z uwagi na brak zdefiniowania terminu „stan oczekiwania” oraz brak
wskazania funkcjonalności terminów dostępnych w stanie oczekiwania;
7.
art. 99 ust. 1 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny,
niewyczerpujący, nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć
wpływ na sporządzenie oferty, z uwagi na zaniechanie przez Zamawiającego wskazania w

pkt 4.1. ppkt 4 lit. b) opisu przedmiotu zamówienia dokładnej lokalizacji Data Center 2, do
którego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć m.in. łącza SIP Trunk i serwery
sterujące, co uniemożliwia sporządzenie oferty przez brak możliwości skalkulowania kosztów
wykonania zamówienia, a nawet oceny, czy Wykonawca będzie w stanie zrealizować
zamówienie, a jeśli będzie w stanie je zrealizować, to czy będzie mógł tego dokonać we
wskazanym przez Zamawiającego terminie;
8. art. 99 ust. 1 Pzp poprzez opisanie prz
edmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny,
niewyczerpujący, nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć
wpływ na sporządzenie oferty, z uwagi na zaniechanie podania w opisie przedmiotu
zamówienia informacji o terminach obowiązywania aktualnych umów o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zawartych przez Zamawiającego z innymi operatorami oraz
zaniechanie zobowiązania się do wypowiedzenia aktualnie obowiązujących go umów o
świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie ustalonym z Wykonawcą umożliwiającym
Wykonawcy realizację wdrożenia w terminie zadeklarowanym w ofercie, a także poniesienia
wszelkich kosztów związanych z wypowiedzeniem umów o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, podczas gdy informacje te są istotne dla Wykonawców dla ustalenia
czasu potrzebnego na wdrożenie systemu i złożenie w ofercie oświadczenia dotyczącego
terminu zakończenia całości wdrożenia (pkt 2.3. formularza oferty), który to termin podlega
ocenie w ramach kryterium oceny ofert P2 Maksymalny czas na zako
ńczenie całości
wdrożenia;
9.
art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 433 pkt 3 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
niewyczerpujący, nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć
wpływ na sporządzenie oferty, a także wprowadzenie odpowiedzialności Wykonawcy za
okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający z uwagi na
zastrzeżenie w § 2 ust. 2 pkt 4) projektowanych postanowień umowy maksymalnego terminu
na wykonanie etapu IV
— Wdrożenie i utrzymanie Systemu centralnego - 17 tygodni od dnia
zawarcia umowy, podczas gdy realizację etapu IV Wykonawca może rozpocząć dopiero po
zakończeniu etapu III (odbiorze przez. Zamawiającego Projektu wykonawczego), a ponadto
realizacja etapu IV przez Wykonawcę uzależniona jest od wykonania przez Zamawiającego
prac dostosowujących środowisko Zamawiającego do wdrażanego systemu — za co
wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
10. art. 99 ust. 1 Pzp
oraz art. 433 pkt 3 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w
sposób niewyczerpujący, nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących
mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także wprowadzenie odpowiedzialności Wykonawcy
za okoliczności, za które' wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający z uwagi na
zastrzeżenie w § 1 ust. 8 projektowanych postanowień umowy, że ewentualne koszty

integracji elementów Systemu z infrastrukturą Zamawiającego ponosi Wykonawca - podczas
gdy Zamawiający nie opisał w dokumentach zamówienia:
a)
elementów własnej infrastruktury, z którymi Wykonawca rna dokonać integracji,
b) zakresu integracji,
c)
zobowiązania do przygotowania elementów infrastruktury Zamawiającego do integracji z
Systemem oraz współpracy z Wykonawcą w tym zakresie;
11. art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 433 pkt 3 Pzp
— poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w
sposób niewyczerpujący, nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących
mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także wprowadzenie odpowiedzialności Wykonawcy
za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający z uwagi na
zastrzeżenie wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy za terminowe uruchomienie usługi w
przypadku, gdy faktyczny termin uruchomienia usługi zależny jest od wykonania czynności
zastrzeżonych zgodnie z pkt 6.4.4. ppkt 5 opisu przedmiotu zamówienia dla Zamawiającego
(pracowników Zamawiającego);
12.
art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 16 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
nieproporcjonalny, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ
na sporządzenie oferty, z uwagi na wprowadzony w pkt 5.1.11. ppkt 3 opisu przedmiotu
zamówienia obowiązek Wykonawcy zapewnienia na potrzeby testów monitorów oraz
pozostałych akcesoriów (głośniki, mikrofony) niezbędnych do potwierdzenia prawidłowości
działania terminali, podczas gdy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego montaż terminali
wideokonferencyjnych nie jest wymagany w ramach niniejszego zamówienia;
13.
art. 99 ust. 1 Pzp oraz. art. 16 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
nieproporcjonalny, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ
na sporządzenie oferty, z uwagi na wprowadzony w pkt 3.1. ppkt 16 opisu przedmiotu
zamówienia obowiązek Wykonawcy dokonania migracji numeracji (niezależnie czy ze
zmianą operatora czy bez) poza standardowymi godzinami pracy, tj. w godzinach nocnych
lub w dni wolne od pracy, co jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami
określającymi maksymalną 24 godzinną przerwę w świadczeniu usług w przypadku
przenoszenia numeru;
14.
art. 99 ust. 1 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny,
niewyczerpujący, nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć
wpływ na sporządzenie oferty, z uwagi na uzależnienie możliwości pobierania przez
Wykonawcę wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług dopiero od dnia podpisania
protokołów odbioru odpowiednio etapu IV i etapu V, podczas gdy usługi faktycznie
świadczone będą przez 'Wykonawcę już przed podpisaniem protokołów odbioru;
15. art. 99 ust. 1 Pzp
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 'w sposób niejednoznaczny,
niewyc
zerpujący, nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć

wpływ na sporządzenie oferty, z uwagi na zaniechanie jednoznacznego określenia terminu,
od którego Wykonawca uprawniony będzie do pobierania wynagrodzenia z tytułu utrzymania
systemu;
16.
art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 433 pkt 3 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w
sposób niewyczerpujący, nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących
mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także wprowadzenie odpowiedzialności Wykonawcy
za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający z uwagi na
zaniechanie wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy za awarie spowodowane działaniem
Zamawiającego (pkt 7.1. opisu przedmiotu zamówienia I linia wsparcia);
17. art. 99 ust.
1 Pzp oraz art. 16 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
nieproporcjonalny, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ
na sporządzenie oferty, z uwagi na zaniechanie wprowadzenia w dokumentach zamówienia
postanowienia
o działaniu okna serwisowego umożliwiającego wykonanie prac związanych
administracją Systemu (pkt 7.2. opisu przedmiotu zamówienia linia wsparcia);
18.
art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 16 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
nieproporcjonalny, bez u
względnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ
na sporządzenie oferty, z uwagi na nieuwzględnienie w pkt 7.5. opisu przedmiotu
zamówienia oraz S 5 ust. 3 ppkt 2) projektowanych postanow;eń umowy specyfiki usługi
telekomunikacyjnej, jaką jest linia analogowa i nieprawidłowe zakwalifikowanie awarii linii
analogowych w priorytecie P2;
19. art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 16 Pzp
— poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
nieproporcjonalny, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ
na sporządzenie oferty, z uwagi na niespójny wprowadzający w błąd opis czasu usunięcia
awarii Systemu w projektowanych postanowieniach urnowy (
§ 5 ust. 8) oraz w pkt 7.5. opisu
przedm
iotu zamówienia tabela 4 i tabela 5: Bh gwarantowanego czasu usunięcia awarii oraz
e.7,2h niedostępności usług w okresie miesięcznym, co skutkuje nałożeniem na Wykonawcę
bonifikat w sytuacji, gdy dotrzyma czasu usunięcia awarii 8 godzin;
20.
art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 16 Pzp w sposób nieproporcjonalny, bez uwzględnienia
wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty, oraz
wprowadzający umowną odpowiedzialność Wykonawcy za okoliczności, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, z uwagi na wprowadzenie wymagania
przechowywania nagrań przez okres 5 lat co wykracza poza okres realizacji umowy, a także
z uwagi na zaniechanie określenia wolumenu przechowywanych nagrań, co uniemożliwia
ustalenie wielkości podsystemu do nagrywania i przechowywania nagranych rozmów, jaki
zaoferować Ina Wykonawca;
21.
art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 16 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
nieproporcjonalny, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ

na sporządzenie oferty, z uwagi na wprowadzenie w pkt 5.1.8. opisu przedmiotu zamówienia
wymagania pracy terminala audiokonferencyjnego w klasie energetycznej 2 IEEE 802.3af, co
nie jest uzasadnione parametrami tego urządzenia;
22. art. 99 ust. 1 Pz
p oraz. art. 16 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
nieproporcjonalny,
bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ
na sporządzenie oferty, z uwagi na wprowadzenie w pkt 4.4.11.2. opisu przedmiotu
zamówienia obowiązku Wykonawcy podłączenia Systemu ze światem zewnętrznym za
pośrednictwem łącza do Internetu, podczas gdy w dokumentach zamówienia brak jest opisu
łącza internetowego, a ponadto Zamawiający nie wymaga dostarczenia takiego łącza przez
Wykonawcę i jednocześnie nie zobowiązuje się samodzielnie do zapewnienia takiego łącza;
23. art. 99 ust. 1 i 4 P
zp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nieproporcjonalny,
który może utrudniać uczciwą konkurencję, z uwagi na wprowadzenie w pkt 4.4.3. oraz pkt
5.1.9 opisu przedmiotu zamówienia konkretnych rozdzielczości obsługiwanych przez
podsystem komunik
acji wideo oraz terminal wideokonferencyjny, co ogranicza możliwość
dostarczenia urządzeń dostępnych na rynku;
24.
art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 16 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
niejednoznaczny, nieproporcjonalny, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności
mających wpływ na sporządzenie oferty, z uwagi na wprowadzenie w pkt 5.1.9. opisu
przedmiotu zamówienia wymagania dostarczenia terminala wideokoferencyjnego
wyposażonego w bezprzewodowy panel dotykowy, który to panel obniża poziom
bezpieczeństwa rozwiązania, z uwagi na możliwość wykorzystania dwóch połączeń do sieci
Zamawiającego (przewodowe oraz bezprzewodowe), ryzyko nieautoryzowanego planowania
konferencji ze względu na brak możliwości przypisania konkretnego użytkownika jako
organizatora konferencji, a także sprzeczność z zapisami SWZ zastrzegającymi uprawnienie
do organizowania i planowania konferencji jedynie z poziomu użytkowników typu Sekretariat;
25. art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 16 i art. 17 ust. 1 Pzp poprzez opisanie
przedmiotu zamówienia w
sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i
okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty, niepozwalający na uzyskanie
najlepszych efektów zamówienia z uwagi na sformułowane w pkt 5.1.6. opisu przedmiotu
zamówienia wymaganie zapewnienia obsługi połączeń wideo w jakości 720p60, które jest
wymaganiem nieadekwatnym w stosunku do sposobu wykorzystania Aplikacji PC

softphone, odnośnie której to wymaganie zostało sformułowane;
26. art. 99 ust. Pz
p oraz art. 16 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
nieproporcjonalny, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ
na sporządzenie oferty, z uwagi na wprowadzenie w pkt 6.1. ppkt 10 opisu przedmiotu
zamówienia wymagania zapewnienia dynamicznego przydzielania adresów IP do terminali,
podczas gdy wymaganie takie jest nieadekwatne w stosunku do funkcjonalności Systemu

określonej przez Zamawiającego, a ponadto Zamawiający zaniechał określenia v,' opisie
jakichkolwiek warunk
ów dotyczących procesu przydziału przez Wykonawcę adresów IP;
27.
art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 16 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
nieproporcjonalny, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ
na sporządzenie oferty, z uwagi na wprowadzenie w pkt 5.1.9. lit. k) opisu przedmiotu
zamówienia wymagania zapewnienia szyfrowania połączeń dla protokołów SIP i 1-1.323 w
trybie AES z kluczem co najmniej 256 bitów, podczas gdy wymaganie takie jest
nieadekwatne w stosunku do f
unkcjonalności Systemu określonej przez Zamawiającego
m.in. w pkt 4.4.1. ppkt 1, pkt 4.4.3. ppkt 4 opisu przedmiotu zamówienia;
28.
art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 16 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
nieproporcjonalny, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ
na sporządzenie oferty, z uwagi na wprowadzenie w pkt 6.2 opisu przedmiotu zamówienia
konieczności konfigurowania komponentów sprzętowych w układzie klastra Active — Active
oraz bezawaryjności trybu pracy, podczas gdy wiodący producenci tego typu systemów
oferują pracę w trybie Active - Standby;
29.
art. 99 ust. 1 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia, w tym obowiązków Wykonawcy
o których mowa w treści umowy - w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, niepełny i
niejasny, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na
sporządzenie oferty i wykonanie urnowy poprzez użycie w treści umowy nieprecyzyjnych
zwrotów, które skutkują otwarciem katalogu obowiązków Wykonawcy, tj.:
a)
„Przedmiot w szczególności polega na” (§ 1 ust. 1 zdanie trzecie)
b)
„Usługi będą świadczone co najmniej', (§ 1 ust. 1 zdanie drugie)
c)
„W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do” (§ 1ust. 2)
d)
„W ramach udzielonej Licencji/sublicencji do oprogramowania, o której mowa w ust. 3,
Zamawiający będzie uprawniony co najmniej do” (§ 1 ust. 9)
e)
„odbiór zostanie wykonany w szczególności pod warunkiem” (§ 1 ust. 17)
f)
„w szczególności Wykonawca zobowiązany jest” (§ 11 ust.1)
g)
„w szczególności zobowiązany jest do" (§11 ust. 4)
co o
znacza, iż przedmiot zamówienia jest pozbawiony opisu zdefiniowanych kryteriów
uznania umowy za należycie wykonaną, podczas gdy z treści umowy, w tym § 1 ust. 1,
powinno jednoznacznie wynikać, iż zakres obowiązków Wykonawcy i wymagań
Zamawiającego jest ściśle zdefiniowany i wynika z Umowy oraz Opisu Przedmiotu
Zamówienia.
30. art. 433 pkt 2) Pzp oraz 353 (1) Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 Pzp poprzez brak
ustanowienia w § 6 projektowanych postanowień umowy procedury reklamacyjnej
umożliwiającej wykonawcy zgłoszenie sprzeciwu w przypadku niezasadnego lub

nieprawidłowego naliczenia kar umownych, przed dokonaniem potrącenia ich równowartości
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
31. art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 433 pkt 2) Pzp oraz 353(1) Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 Pzp
poprzez brak ustanowienia § 5 projektowanych postanowień umowy procedury
reklamacyjnej umożliwiającej Wykonawcy złożenie wyjaśnień w zakresie podstawy do
zastosowania bonifikaty i zajęcia stanowiska w kwestii jej zasadności;
32. art. 433 pkt 1 Pzp w zw. z art. 353 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 Pzp
— poprzez
określenie w § 5 ust. 4 i 8 projektowanych postanowień umowy bonifikat z tytułu
niedotrzymania gwarantowanego czasu usunięcia awarii oraz bonifikat za przekroczenie
czasu niedostępności bez oznaczenia reżimu odpowiedzialności Wykonawcy opartego o
zasadę ryzyka, pomimo obowiązku Zamawiającego nałożonego na niego na mocy art. 433
pkt 1 Pzp.
33. art. 353 (1) Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 Pzp w zw.
z poprzez określenie w § 5 treści
umowy mechanizmu bonifikat, których wysokość, może przewyższać wynagrodzenie
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 urnowy, w danym okresie rozliczeniowym, który obejmuje
miesiąc, którego dotyczy bonifikata (lub łącznie więcej niż miesiąc — w związku z
ustanowieniem 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego zgodnie z § 3 ust. 9 treści umowy).
34. art. 99 ust 1 Pzp, art. 16 Pzp, art. 431 Pzp oraz 353 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust.
1 Pzp w odniesieniu do postanowienia § 2 ust. 1 1 projektowanych postanowień umowy —
poprzez opisanie obowiązków Zamawiającego w sposób niejednoznaczny, nieprecyzyjny i
nieuwzględniający wymagań co do zakresu należytego współdziałania między stronami
umowy, gdyż przedmiot umowy z uwagi na zakres świadczeń wykonawcy może zostać
należycie wykonany jedynie przy uwzględnieniu, iż Zamawiający będzie należycie
współpracować z Wykonawcą;
35.
art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 433 pkt 3 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
niewyczerpujący, nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć
wpływ na sporządzenie oferty, a także określenie odpowiedzialności Wykonawcy za
okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający z uwagi na
zaniechanie wprowadzenia w projektowanych postanowieniach umowy oraz w opisie
przedmiotu zamówienia katalogu wyłączeń odpowiedzialności Wykonawcy za czynności lub
problemy techniczne wynikające z nieprawidłowego działania infrastruktury Zamawiającego;
36. art. 99 ust. 1 Pzp oraz art. 16 Pzp oraz art. 353 (1) Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1
Pzp oraz ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach poprzez uwarunkowanie w 1 ust. 17 zdanie
drugie projektowanych postanowień umowy, oraz w pkt 2) i 8) Załącznika 11 do Umowy oraz
pkt 6.4.4. ppkt 11. opisu prze
dmiotu zamówienia, przeprowadzania odbioru od
przedstawienia przez wykonawcę stosownych dokumentów potwierdzających utylizację
sprzętu we wszystkich lokalizacjach danej Jednostki Organizacyjnej Zamawiającego (§ 1 ust.

17) oraz odpowiednio dokonania utyliza
cji dotychczasowego sprzętu (pkt 6.4.4.11. OPZ) tj.
żądania od Wykonawcy przedstawienia dowodu na wykonanie procedury nieznanej ustawie
o odpadach, bowiem wykonawca jako wytwórca odpadów wykonuje swój obowiązek
gospodarowania odpadami poprzez samo przekaza
nie odpadów/zużytego sprzętu
elektronicznego podmiotowi profesjonalnemu (których działalność jest regulowana): tj.
podmiotowi o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1) - 3) ustawy o odpadach - w każdym
przypadku Wykonawca, ponad przekazanie zużytego sprzętu do podmiotu uprawnionego -
nie ma wpływu na to, czy i kiedy ten podmiot dokona ostatecznego unieszkodliwienia takiego
sprzętu;
37. art. 16 pkt 1) -
3) Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp oraz 353 (1) KC a także art. 33 ust. 2 w zw. z
32 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) - w odniesieniu do post
anowienia art. 6 ust. 6.1 lit a), b), c) i d) Załącznika
nr 22 do Umowy: urnowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
— sprzeczność z
treścią przepisu w związku z określeniem rażąco krótkich terminów na spełnienie
obowiązków podmiotu przetwarzającego (wykonawcy) w stosunku do terminów nałożonych
w RODO na administratora (zamawiającego) tj. poprzez:
ustanowienie obowiązku Wykonawcy (Podmiotu Przetwarzającego) do przekazywania
Zamawiającemu (Administratorowi) odpowiednio:
-
lit a) informacji dotyczących naruszenia danych osobowych niezwłocznie, lecz nie później niż
w ciągu 6 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie danych osobowych
- lit b) przygotowania i przekazania na adres wskazany w pkt 6.1
.a w ciągu 24 godzin od
ukrycia zdarzenia stanow
iącego naruszenie ochrony danych osobowych informacji
wymaganych w zgłoszeniu naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego;
-
lit c) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów
danych i przekazania na adres wsk
azany w pkt 6.1.a wyników tej analizy do Administratora
w terminie 24 godzin od wykrycia zdarzania(. )
-
lit d) przekazania na adres wskazany w pkt. 6.1.a wszystkich informacji niezbędnych do
zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o których mowa w art. 34 ust. 3 RODO w ciągu
24 godzin, podczas gdy
art. 33 ust. 1 RODO ustanawia obowiązek Administratora do
zgłoszenia organowi nadzorczemu incydentu naruszenia ochrony danych osobowych — w
m
iarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia; Co
oznacza, że termin 72 godzin rozpoczyna bieg od stwierdzenia naruszenia, a nie od jego
wykrycia;
38. art. 99 ust. 1 Pzp i art. 16 Pzp oraz art. 353 (1) Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp
poprzez określenie warunków wypowiedzenia licencji w sposób sprzeczny ze standardowymi

warunkami umów licencyjnych, które oferują producenci oprogramowania stanowiącego
przedmiot umowy, a na których treść wykonawca nie ma żadnego wpływu, nie może również
negocjować ich jednostkowej zmiany bowiem w tym zakresie producenci nie dopuszczają
takich zmian.
39.
art. 99 ust. 1 Pzp w zw. z art. 353 (1) Kodeksu cywilnego i art. 473 § 1 oraz art. 487 § 2
Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1 poprzez zastrzeżenie w § 6 projektowanych
postanowieniach umowy rażąco wygórowanych kar umownych.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SWZ i Załączników, w
następujący sposób:

1 . W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu:
1.1.
opisanego w pkt 4.1.1.4.3.1. specyfikacji warunków zamówienia -- usunięcie
wymagania posiadania przez Kierownika projektu wykształcenia wyższego technicznego, a
pozostawienie wymagania posiadania przez tą osobę wykształcenia wyższego;
1.2.
opisanych w pkt 4.1.1.4.3.2.
— 4.1.1.4.3.4. specyfikacji warunków zamówienia —
usunięcie wymagania posiadania przez inżynierów wykształcenia wyższego informatycznego
lub telekomunikacyjnego, a pozostawienie wymagania posiadania przez te osoby
wyksztalcenia wyższego technicznego.
2. W odniesieniu do prawa opcji o
pisanego w pkt 5.1.13 opisu przedmiotu zamówienia i § 2
ust. 18 -
21 projektowanych postanowień urnowy - wykreślenie prawa opcji opisanego w pkt
5.1.13 opisu przedmiotu zamówienia oraz postanowieniach § 2 ust. 18 — 21 projektowanych
postanowień umowy i przewidzenie możliwości wykonania świadczeń objętych prawem opcji
jako odrębnych zamówień.
3. W odniesieniu do obligatoryjności j terminu realizacji prawa opcji: wykreślenie prawa opcji
opisanego w pkt 5.1.13 opis
u przedmiotu zamówienia oraz postanowieniach § 2 ust. 18 —
21
projektowanych postanowień umowy i przewidzenie możliwości wykonania świadczeń
objętych prawem opcji jako odrębnych zamówień.
4. W odniesieniu do wymagania dotyczącego cyklu życia produktu — wykreślenie
postanowienia pkt 4.1 ppkt 5 opisu przedmiotu zamówienia oraz modyfikację wzoru
formularza oferty poprzez wykreślenie pkt 3.2.
5. W odniesieniu do sposobu obliczenia ceny -
wykreślenie postanowień pkt 5.2. , 5.3. i 5.4.
specyfikacji warunków zamówienia oraz odpowiednią modyfikację wzoru formularza oferty —
formularza cenowego poprzez wykreślenie przypisów a) — c).
6. W odniesieniu do kryterium oceny ofert P3 Energooszczędność Systemu zdefiniowanie
pojęcia „stan oczekiwania" oraz doprecyzowanie w opisie przedmiotu zamówienia

funkcjonalności terminala dostępnych w stanie oczekiwania, co najmniej w zakresie
możliwości odbierania w stanie oczekiwania połączeń przychodzących.
7. W odniesieniu do Data Center 2:
7.1. podanie w SIVVZ adresu lokalizacji Data Center 2,
7.2. jeśli lokalizacja nie jest w administrowaniu Zamawiającego, wpisanie w SIWZ, że
Zamawiający zapewni, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez
Wykonawcę, infrastrukturę wewnętrzną, miejsca na szafy rack oraz zasilanie na potrzeby
realizacji przedmiotu zamówienia, a także zgodę właściciela Data Center 2 na wykonanie
przyłącza przez Wykonawcę.
8. W odniesieniu do informacji o terminach obowiązywania aktualnych umów o świadczenie
usług telekomunikacyjnych zawartych przez Zamawiającego z innymi operatorami —
uzupełnienie postanowień dokumentów zamówienia o zobowiązanie Zamawiającego do:
a)wypowiedzenia
aktualnie
obowiązujących
go
umów
o
świadczenie
usług
telekomunikacyjnych w terminie ustalonym z Wykonawcą umożliwiającym Wykonawcy
re
alizację wdrożenia w terminie zadeklarowanym '1,4.' ofercie,
b) poniesienia wszelkich kosztów związanych z wypowiedzeniem umów o świadczenie usług
telekomunikacyjnych.
9. W odniesieniu do harmonogramu realizacji zamówienia:
9.1. Modyfikację harmonogramu wdrożenia w taki sposób, aby etap IV podzielić na dwa
odrębne podetapy: a i b;
9.2. Modyfikacj
ę wymaganych terminów realizacji przedmiotu umowy według poniższego
schematu:
a) Etap I - 4 tygodnie od zawarcia Umowy;
b) Etap II - 7 tygodni od zawarcia Umowy;
c) Etap III - 11 tygodni od zawarcia Umowy;
d) Etap IV a -21 tygodni od zawarcia Umowy;
e) Etap IV b - 26 tygodni od zawarcia Umowy;
f) Etap V - zgodnie z aktualnym postanowieniem SWZ;
9.3.
Modyfikację zakresu Etapu IVa) na:
a) Dostarczenie oraz zainstalowa
nie urządzeń niezbędnych do działania Systemu
centralnego w zakresie, który określa Załącznik nr 1 do Umowy oraz wykonanie prac przez
Zam
awiającego na udostępnionym przez niego środowisku,
b) Zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i
przetestowanie Systełnłl
w zakresie, który określa Załącznik nr 1 do Urnowy,
c) Dostarczenie niezbędnych Licencji w zakresie, który określa Załącznik nr 1 do Umowy,
d) Opracowanie i dostarczenie dokumentacji (zwanej dalej „Dokumentacją”) spełniającej
wym
agania, które określa Załącznik nr 1 do Umowy;

9.4. Wprowadzenia zakresu Etapu Vb):
a) Przeprowadzenie kompletu szkoleń dla administratorów Systemu (zwanych dalej
„instruktarzem przy stanowiskowym”) spełniających wymagania, które określa Załącznik nr 1
do Umowy,
b) Opracowanie szkolenia dla użytkowników Systemu (zwanego dalej „Szkoleniem”)
spełniającego wymagania, które określa Załącznik nr 1 do Umowy.
10. W odniesieniu do postanowienia § 1 ust. 8 projektowanych postanowień umowy —
wykreślenie zdania drugiego „Ewentualne koszty integracji elementów Systemu z
infrastrukturą Zamawiającego ponosi Wykonawca.” .
11. W odniesieniu do treści pkt 6.4.4. ppkt 5 opisu przedmiotu zamówienia - dodanie zapisu,
że w wypadku, gdy Zamawiający nie wykona w terminie 10 dni roboczych czynności, o
których mowa w pkt 6.4.4. ppkt 5 OPZ, to „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
skutki potencjalnych zaniechań Zamawiającego o treści: "Odpowiedzialność za terminowe
rozstawienie skonfigurowanych aparatów telefonicznych oraz wpięcie ich do sieci LAN i
aktywację telefonów leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca, począwszy od 11 dnia
roboczego po dostarczeniu aparatów telefonicznych do lokalizacji Zamawiającego, jest
uprawniony do rozpoczęcia migracji numeracji PSTN na łącze SIP Trunk.”
12. W odniesieniu do konieczności zapewnienia monitorów i akcesoriów do testów terminali:
-
wykreślenie wymagania pkt 5.1.11. ppkt 3 OPZ zdanie drugie: „W celu odbioru terminali
wideokonferencyjnych Wykonawca zapewni (na potrzeby testów) monitory oraz pozostałe
akcesoria (głośniki, mikrofony) niezbędne do potwierdzenia prawidłowości działania
terminali

” - co jest uzasadnione faktem, że każdy terminal objęty jest opieką serwisową i
gwarancyjną i Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń zgodnych ze
specyfikacją i ofertą,
ewentualnie:
-
dodanie postanowienia o przeprowadzeniu testów z udziałem Wykonawcy w dniu dostawy
terminali wideokonferencyjnych.
13. W odniesieniu do wymagań wobec usługi telekomunikacyjnej opisanych w pkt 3.1. opisu
przedmiotu
zamówienia wykreślenie ppkt 16.
14. W odniesieniu do rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych:
14.1. wykreślenie postanowień § 2 ust. 22 i 23 projektowanych postanowień urnowy,
14.2. potwierdzenia w dokumentach zamówienia, że:
a) wynagrodzenie z
tytułu usług telekomunikacyjnych w zakresie abonamentów za SIP
TRUNK będzie płatne od dnia uruchomienia przez Wykonawcę kanałów rozmównych .ŠP
TRUNK zgodnie z ustalonym i zaakceptowanym harmonogramem, z uwzględnieniem
minimalnej jednostki 1 00 kanałów rozmównych wskazanych w Formularzu cenowym
stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy,

b) wynagrodzenie z tytułu usług telekomunikacyjnych w zakresie abonamentów za einie
analogowe będzie płatne od dnia uruchomienia przez Wykonawcę łącza analogowego w
lokalizacji Zam
awiającego .
c) wynagrodzenie z tytułu usług telekomunikacyjnych za ruch na łączach SIP TRUNK oraz
na liniach analogowych będzie płatne od mementu, w którym Zamawiający lub jednostka
organizacyjna Zamawiającego rozpocznie korzystanie z tych usług.
15. W od
niesieniu do terminu, od którego Wykonawca uprawniony będzie do pobierania
wynagrodzenia z tytułu utrzymania systemu — potwierdzenia przez Zamawiającego w SWZ,
że podstawą do uzupełnienia stanu i łącznej liczby telefonów poszczególnej kategorii w
Załączniku nr 12 jest Załącznik nr 8 do urnowy „Protokół odbioru cząstkowego dostawy”.
16. W odniesieniu do postanowienia pkt 7.1. opisu przedmiotu zamówienia I linia wsparcia
Wprowadzenie do projektowanych postanowień urnowy zapisów, w wyniku których
Wykonawca nie
będzie ponosić odpowiedzialności za awarie i błędy konfiguracyjne systemu
telefonii IP wynikające z działań Pracowników i Administratorów Zamawiającego w czasie
eksploatacji Systemu.
17. W odniesieniu do postanowienia pkt 7.2. opisu przedmiotu zamówienia Il linia wsparcia
— wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia okien serwisowych wyłączających
bonifikaty za niedostępność Systemu i niedotrzymanie parametrów SLA.
18. W odniesieniu do opisu priorytetów zgłoszeń serwisowych w pkt 7.5. opisu przedmiotu
zam
ówienia oraz § 5 ust. 3 ppkt 2) projektowanych postanowień umowy - wykreślenie awarii
linii analogowych z priorytetu zgłoszeń P2.
19. W odniesieniu do określenia czasu usunięcia awarii oraz czasu niedostępności Systemu
w projektowanych umowy (§ 5 ust. 8) oraz w pkt 7.5. opisu przedmiotu zamówienia -
modyfikacja projektowanych postanowień urnowy (S 5 ust. 8) oraz pkt 7.5 ppkt 8 opisu
przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby za niedostępność systemu oraz usługi
telekomunikacyjnej uznawało się czas, w którym występuje awaria o priorytecie P1:
„Wykonawca zapewni gwarancje ciągłości dostępności Systemu oraz usługi
telekomunikacyjnej w ujęciu miesięcznym zgodnie z poniższą tabelą, przy czym za
niedostępność uznaje się czas, w którym występuje awaria o priorytecie P1.
20. W odniesieniu do czasu przechowywania nagrań — wykreślenie w pkt 4.4.7 ppkt 2 OPZ
wymagania 5-
cio letniego okresu przechowywania nagrań oraz uzupełnienie opisu
przedmiotu zamówienia poprzez precyzyjne określenie przez Zamawiającego ilości
przechow
ywanych nagrań wyrażonej w godzinach, co pozwoli Wykonawcy na
zwymiarowanie wielkości podsystemu do nagrywania i przechowywania nagranych rozmów.
21. W odniesieniu do klasy energetycznej pracy terminala audiokonferencyjnego zmianę
wymagania w zakresie poboru mocy przez terminal audiokonferencyjny z klasy
energetycznej 2 IEEE 802.3af na klasę energetyczną 3 IEEE 802.3af.

22. W odniesieniu do podłączenia Systemu za pośrednictwem łącza do Internetu —
jednoznaczne określenie w opisie przedmiotu zamówienia po czyjej stronie pozostaje
zapewnienie łącza do sieci Internet dla bram multimedialnych oraz parametrów tego łącza,
jak również czy i kto zapewnia ewentualne dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa chroniące
ten dostęp.
W przypadku konieczności zapewnienia tych elementów przez Wykonawcę w ramach tego
zamówienia - wnosimy o uzupełnienie SWZ o wymagania w tym zakresie.
W przypadku zapewnienia tych elementów przez Zamawiającego - wnosimy o potwierdzenie
tego faktu i podanie parametrów łącza internetowego i informacji odnośnie urządzeń
bezpieczeństwa.
23. W odniesieniu do wymagania dotyczącego rozdzielczości połączeń wideo:
23.1.Zmiany treści pkt 4.4.3. ppkt 12 opisu przedmiotu zamówienia na:
„12. Obsługiwane rozdzielczości, co najmniej:
a.
dla kanału wideo: 1080p30, 720p60, 720p30, oraz niższe zestandaryzowane
rozdzielczości obsługiwane w formatach 16:9 lub 4:3,
b. dla prezentacji: 1280x1024, 1280x720, 1280x768, 1024x768.”
23.2. Zmiany treści pkt 5.1.9. opisu przedmiotu zamówienia Terminal wideokonferencyjny lit.
g i h na:
„g. jakość obrazu dla wideo: wymagana obsługa co najmniej: 1080p30, 720p60, 720p30,
oraz niższe zestandaryzowane rozdzielczości obsługiwane w formatach 16:9;
h. jakość obrazu dia prezentacji: wymagana obsługa co najmniej 1920x1080,
1280x1024,1280x720, 1280x768,
24. W odniesieniu do wymagania dotyczącego panelu dotykowego terminala
wideokonferencyjnego:
24.1. modyfikację zapisów pkt 5.1.9. OPZ w sposób zapewniający możliwość zastosowania
panelu, który zapewnia podwyższony poziom bezpieczeństwa komunikując się z siecią
zamawiającego wyłącznie przez interfejs przewodowy;
24.2. wykreślenie z punktu 5.1.9 lit. n) słowa "bezprzewodowego”;
24.3. wykreślenie wymagania możliwości zaplanowania konferencji z poziomu panelu
dotykowego.
25. W odniesieniu do jakości obsługi połączeń wideo — zmiany w pkt 5.1.6 ppkt 1 lit. b) OPZ
wskazanej jakości na stosowane przez wiodących dostawców tego typu rozwiązań 720p30
lub 1 080p30.
26. W odniesieniu do przydziału adresów IP do terminali wykreślenie wymagania zawartego
w pkt
6.1. ppkt 10 opisu przedmiotu zamówienia oraz dodanie postanowienia, że to
Zamawiający zapewni funkcjonalność dynamicznego przydzielenia adresów IP do terminali.

27. W odniesieniu do szyfrowania połączeń dla terminala wideokonferencyjnego- zmiany
treści pkt 5.1.9. lit. k) opisu przedmiotu zamówienia na:
„k. szyfrowanie połączeń dla:
• protokołu SfP w trybie AES z kluczem co najmniej 256 bitów,

• protokołu H.323 w trybie AES z kluczem co najmniej 128 bitów.”
28. W odniesieniu do konfiguracji komponentów sprzętowych zmianę wymagań dba
architektury podsystemów: podsystem obsługi faksów, podsystem taryfikacyjny (bilingowy),
podsystem książki telefonicznej na architekturę typu Active-Standby (architektura wysokiej
dostępności, która w przypadku awarii systemu przełącza system tryb awaryjny z niewielką
zwłoką wymaganą do uruchomienia drugiego serweta czas opóźnienia w dostępie do
podsystemu to około 15 minut).
29. W odniesieniu do projektowanych postanowień umowy:
29.1. dokonanie modyfikacji treści umowy poprzez usunięcie z niego wyżej wymienionych
zwrotów tj. § 1 ust. „Przedmiot Umowy w szczególności polega na ...”, § 1 ust.2 „w
szczególności Wykonawca zobowiązuje się do: …§ ust. 1 „Usługi będą świadczone co
najmniej...” §1 ust. 9 „W ramach udzielonej Licencji/sublicencji do oprogramowania, o której
mowa w ust. 3, Zamawiający będzie uprawniony co najmniej do ...”, § 11 ust. 1 „w
szczególności Wykonawca zobowiązany jest...", § 11 ust. 4 „w szczególności zobowiązany
jest do…” § 2 ust. 17 „odbiór zostanie wykonany w szczególności pod warunkiem...”;
29.2. zmianę umowy poprzez dodanie w § 1 ustępu 14 o następującej treści: „Przedmiot
Urnowy o którym mowa w 1 ust. 1, zostanie wykony zgodnie Opisem Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy”.
30. W odniesi
eniu do projektowanych postanowień umowy dokonanie modyfikacji treści
urnowy poprzez nadanie § 6 ust. 19 następującego brzmienia:
„19. Każdorazowo przed naliczeniem Wykonawcy jakiejkolwiek kary umownej, Zamawiający
zobowiązany jest do zwrócenia „się do Wykonawcy w celu umożliwienia mu złożenia
wyjaśnień w zakresie podstawy do naliczenia kary i zajęcia stanowiska w kwestii jej
zasadności w terminie 5 kolejnych dni roboczych od otrzymania wezwania. Wyłącznie
przeprowadzenie bezskutecznej procedury reklamacyj
nej może skutkować naliczeniem kary
umownej. Każde naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i
przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści
kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo potrącenia kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. W przypadku braku takiej możliwości
Zamawiający określi termin płatności w wystawionej nocie obciążeniowej, liczony od daty jej
otrzymania, nie krótszy niż 14 dni. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury lub
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub brak wpłaty za notę przez Wykonawcę,


upoważnia Zamawiającego do wystawienia wezwania do zapłaty. Brak wpłaty w odpowiedzi
na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze windykacji
sądowej
.”
31. W odniesieniu do § 5 projektowanych postanowień urnowy - dodanie postanowienia w
brzmieniu: „Każdorazowo przed zastosowaniem wobec Wykonawcy bonifikaty o której mowa
w niniejszym paragrafie, Zamawiający zobowiązany jest do zwrócenia się do Wykonawcy w
celu umożliwienia mu złożenia wyjaśnień w zakresie podstawy do zastosowania bonifikaty i
zajęcia stanowiska w kwestii jej zasadności w terminie 5 kolejnych dni roboczych od
otrzymania wezwania

”.
32. W odniesieniu do § 5 projektowanych postanowień umowy - dodanie postanowienia o
następującej treści: „Bonifikaty z tytułu niedotrzymania gwarantowanego czasu usunięcia
awarii wskazane w tabeli z ust. 4
i bonifikaty za przekroczenie czasu niedostępności zgodnie
z tabelą z ust. 8 będą mogły być zastosowane jedynie w przypadku, gdy podstawą ich
uwzględnienia będzie zawinione działanie bądź zaniechanie Wykonawcy. Bonifikat nie
nalicza się gdy zdarzenie aktualizujące zastosowanie bonifikaty zostanie spowodowane
przez działanie lub zaniechanie Zamawiającego
”.
33. W odniesieniu do bonifikat
— uzupełnienie treści § 5 projektowanych postanowień
umowy poprzez dodanie zapisu zastrzegającego, że wartość bonifikat dotyczących danego
okresu rozliczeniowego nie przekroczy wartości faktury za okres rozliczeniowy, którego
bonifikaty dotyczą.
34. dodanie do projektowanych postanowień umowy po § 2 postanowień traktujących o
obowiązku Zamawiającego do współdziałania z Wykonawcą:
1. Zamawiający jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Wykonawcą w celu sprawnej i
terminowej realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
2. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy na pisemny wniosek Wykonawcy
w terminie do 2 dni roboc
zych od jego wpłynięcia do Zamawiającego, informacji niezbędnych
do realizacji umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) udostępnienia wszelkich niezbędnych danych, przygotowania i przekazania wymaganej i
dokumentacji,
b) przygotowania obiektów, poprawnie skonfigurowanej sieci LAN, WAN i innych elementów
infrastruktury, będących w gestii Zamawiającego, niezbędnych do czynności realizowanych
przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem ustalonym w Planie wdrożenia;
c) zapewnienia w obiektach okablowania strukturalnego j infrastruktury teleinformatycznej
oraz zasilania 230V, których koszty będzie ponosił Zamawiający,
d) udostępnienie lokalizacji Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu Umowy.


4. Zamawiający w przypadku opóźnień w przekazaniu informacji, dokumentacji lub
elementów mających wpływ na realizację płac zobowiązuje się do przesunięcia terminu
realizacji danego Etapu o dodatkowy czas tożsamy z czasem opóźnienia
”.
35. W odniesieniu do odpowiedzialności Wykonawcy za czynności lub problemy techniczne
wyni
kające z nieprawidłowego działania infrastruktury Zamawiającego - wprowadzenie do
SWZ postanowień, że:
a) Wykonawca nie odpowiada za nieterminowe przygotowanie sieci LAN, WAN i innych
elementów infrastruktury, będących w gestii Zamawiającego, niezbędnych do uruchomienia
Systemu telefonii IP w uzgodnionym harmonogramie,
b) Wykonawca nie odpowiada za błędną konfigurację sieci LAN i WAN i innych elementów
infrastruktury, będących w gestii Zamawiającego i wynikające z niej błędy w działaniu
systemu telefonii IP,
c.) Wykonawca nie odpowiada za błędne działanie Systemu telefonii IP, wynikające z awarii
w lokalnych sieciach LAN, w sieci WAN oraz nieprawidłowego działania innych elementów
infrastruktury, będących w gestii Zamawiającego,
d) Wykonawca nie odpowiada za
awarie i błędy konfiguracyjne Systemu telefonii IP
wynikające z działań Pracowników i Administratorów Zamawiającego w czasie eksploatacji
Systemu.
36. W odniesieniu do projektowanych postanowień umowy i opisu przedmiotu zamówienia:
36.1.
wykreślenie z § 1 ust. 17 projektowanych postanowień umowy zdania drugiego o
treści:
Odbiór zostanie wykonany pod warunkiem dokonania dezinstalacji i przekazania do
utylizacji sprzętu wskazanego w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia (po
podpisaniu przez Strony
bez zastrzeżeń Protokołu odbioru cząstkowego przekazania sprzętu
do utylizacji), oraz pod warunkiem Dostawy skonfigurowanych Urządzeń końcowych wraz z
korespondującymi Licencjami użytkownika oraz uruchomienia usług telekomunikacyjnych
(migracja numeracji n
a łącze SIP Trunk, uruchomienie linii analogowych) we wszystkich
lokalizacjach danej Jednostki organizacyjnej Zamawiającego
”.
36.2. wykreślenie z pkt 6.4.4. ppkt 1 1 opisu przedmiotu zamówienia zdania drugiego o
treści:
Obowiązek utylizacji, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony po przedstawieniu przez
Wykonawcę stosownych dokumentów potwierdzających utylizację sprzętu
”.
37. Zmianę terminów określonych w art. 6 ust. 6.1 lit a), b), c) i d) Załącznika nr 22 do
Umowy w taki sposób, aby Podmiot Przetwarzający był zobowiązany do przekazywania
informacji, które Podmiot Przetwarzający przetwarza w terminie 48 godzin od stwierdzenia
przez Wykonawcę zdarzenia stanowiącego incydent naruszenia ochrony danych lub od
wniosku Zamawiającego przekazanego Wykonawcy w tym zakresie.

38. W odniesieniu do projektowanych postanowień umowy - wykreślenie zdania drugiego § 1
ust. 10 umowy oraz jego zmianę w następujący sposób: „Wypowiedzenie Licencji/sublicencji
będzie możliwe w zakresie i w czasie, jaki będzie wskazany w treści dokumentu licencyjnego
producenta oprogramowania, który dostarcza Wykonawca”.

39. W odniesieniu do wysokości kar umownych modyfikację treści SWZ/projektu umowy w
sposób zapewniający, aby kary umowne wskazane w postanowieniach § 6 umowy zostały
obniżone o co najmniej 50%.

Wykonawca Integrated Solutions
wskazał, że (…) posiada interes w uzyskaniu
zamówienia, jednocześnie może ponieść szkodę na skutek niezgodnej z ustawą czynności
Zamawiającego. Zamawiający w dokumentach zamówienia sformułował warunki udziału w
postępowaniu w sposób nie proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz nieadekwatny
do oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Zamawiającego
opisał przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z ustawą, w sposób niejednoznaczny,
niewyczerpujący poprzez nieuwzględnienie wszystkich wymagań i okoliczności mających
wpływ na sporządzenie oferty, nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i
niepozwalający na uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych,
środowiskowych oraz gospodarczych. Nie uwzględnienie wszystkich wymagań i okoliczności
związanych z przedmiotem zamówienia, a także niejednoznaczny opis prawa opcji
uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty, a w konsekwencji uzyskanie przedmiotowego
zamówienia. Wobec powyższego, należy uznać Odwołującego za podmiot uprawniony do
skorzystania ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 505 ust. 1 Pzp”
.


Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego
przystąpienie zgłosiło
trzech wykonawców:
A.
NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie;
B.
NTT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
C. T-
SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
-
wnosząc o uwzględnienie zarzutów podniesionych w odwołaniu.

Zamawiający zgłosił na posiedzeniu brak przekazania mu kopii zgłoszonego
przystąpienia przez wykonawcę NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie. Pełnomocnik
potwierdził, że mocodawca nie przekazał takiej kopii Zamawiającemu. Izba w odniesieniu do
wykonawcy NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdziła, że wykonawca ten nie uzyskał
statusu ucz
estnika postępowania odwoławczego.

Zgodnie z art. 525 ust. 2 Pzp: „Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz


wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód
przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie
”.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 22 czerwca 2021 r.)
oświadczył, że
:
1.
uwzględnił zarzuty odwołania oznaczone numerami: 6-8, 16, 20, 22, 23, 25-27 oraz
2.
wniósł o:
1)
umorzenie postępowania odwoławczego w zakresie zarzutów: nr 6-8,16,20,22, 23,25-27,
2)
oddalenie odwołania w pozostałym zakresie, to jest w zakresie zarzutów: nr 1-5, 9-15,17-
19, 21, 24, 28-39,
3)
dopuszczenie dowodów z dokumentów załączonych do odpowiedzi na odwołanie oraz
dokumentacji Postępowania, na wykazanie faktów wskazanych poniżej w uzasadnieniu,
4)
obciążanie Odwołującego kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa
procesowego.

Odwołujący na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2021 r.

oświadczył
, że cofa zarzuty
oznaczone numerami: 2, 3, 18, 31, 32, 33, 34, 36, 37 i 38 i podnoszone w tym zakresie
żądania. W pozostałym zakresie podtrzymał zarzuty i żądania.

Wobec złożonych oświadczeń Stron do rozpoznania na rozprawie skierowane zostały
przez Izbę zarzuty podtrzymane przez Odwołującego, a oznaczone numerami: 1, 4, 5, 9 -15,
17, 19, 21, 24, 28-30, 35 i 38.

Odwołujący w odwołaniu z dnia 17.05.21, co do każdego z zarzutów podlegających
rozpoznaniu przez Izbę (numeracja oznacza liczbę porządkową przypisaną w odwołaniu
przez wykonawcę) przedstawił następujące stanowisko:

Zarzut 1
1. W opisie warunków udziału w postępowaniu, zawartym w pkt 4.1.1.4.3. SVVZ,
Zamawiający żąda, aby osoba dedykowana na stanowisko Kierownika projektu posiadała
wykształcenie wyższe techniczne, a osoby dedykowane na stanowiska inżynierów posiadały
wykształcenie wyższe informatyczne lub telekomunikacyjne. Wymaganie to jest
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia, oraz nieadekwatne do oceny zdolności
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Wykształcenie w kierunku technicznym
nie jest niezbędne ani do udziału w szkoleń dla kierownika projektu, ani tym bardziej dla
pełnienia funkcji kierownika projektu. Podobnie, wykształcenie w kierunkach


telekomunikacyjnym informatyczny
m nie jest niezbędne do pełnienia funkcji do spraw
wdrożeń.
2. Należy podkreślić, iż wiedza i kompetencje dla pełnienia funkcji kierownika projektu, nie są
nabywane na etapie studiów wyższych. Oczywiście, wyższe wykształcenie kierownika
projektu jest pożądane, jednak kluczowe są umiejętności z zakresu zarządzania,
komunikacji, administrowania.
Kierownik projektu jest odpowiedzialny za koordynowanie projektów w danej organizacji – to
on zajmuje się budowaniem zespołu, przypisuje zadania, ustala priorytety wykonywanych
obowiązków, rozpoznaje i wyjaśnia konflikty, mierzy postępy, utrzymuje relacje z
kontrahentami, a także wyznacza czas realizacji projektów. Wymaganie posiadania
wyższego wykształcenia technicznego dla kierownika projektu jest, zbędne przy ocenie
kwalifikacji takiej osoby.
3. Wymaganie dotyczące wykształcenia w kierunku informatyki lub telekomunikacji, w
odniesieniu do inżynierów, również jest nadmierne i nieproporcjonalne do przedmiotu
zamówienia.
Odwołujący podkreśla, że rynek usług IT w Polsce (ale również świecie) ze względu na
swoją charakterystykę oparty jest na doświadczeniu zasobów ludzkich, a nie na posiadanym
przez nich wykształceniu. Odwołujący wskazuje także, iż osoby/zasoby ludzkie w obecnej
nie zawsze muszą zdobywać doświadczenie zgodne z kierunkiem ukończonych studiów
wyższych, gdyż najważniejszym elementem w branży ET jest podsiadanie przez osoby
wieloletniego doświadczenia, a także wiedzy popartej stosownymi certyfikatami. Firmy z
branży IT czy telekomunikacyjnej posiadają osoby o bardzo wysokim doświadczeniu (stażu
zawodowym) i specjalizacji, a często te osoby posiadają wykształcenie wyższe, ale nie
specjalistyczne np. w kierunku informatyki czy jednakże z bardzo dużym zawodowym ze
względu na to, że Standard wyższego wykształcenia informatycznego czy
telekomunikacyjnego nie jest obowiązującym standardem dla specjalistów w zakresie
wdrażania Systemów telefonii IP. Kolejnym argumentem jest fakt iż studia o profilu
informatycznym czy telekomunikacyjnym powstały około 2.5 lata temu. Wcześniej takich
kierunków na polskich uczelniach nie było, a kierunki gdzie zdobywało się podobną wiedzę
był związane z wydziałami elektronicznymi czyn nawet matematycznymi (mian. na
Uniwersytecie Warszawskim jedynie wydział Matematyki i Fizyki, gdzie informatyka
początkowo stanowiła część matematyki, dopiero z czasem czyli w latach dwutysięcznych
wyodrębniła się jako oddzielna dyscyplina).
4. Warunek udziału w postępowaniu ustalony przez Zamawiającego podlega ocenie pod
kątem proporcjonalności do opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia oraz
zdolności Wykonawcy do należytego wykonanie zamówienia. Warunek ten nie może być
nadmierny oraz w nieuzasadniony
sposób eliminować z udziału w postępowaniu o udzielenie


zamówienia wykonawców zdolnych do jego wykonania. Nie tylko wynika to z zasady
równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji oraz proporcjonalności, także
znajduje
bezpośrednie potwierdzenie w treści art. 112 ust. in fine Pzp, stanowiącego o
minimalnych poziomach zdolności. Realizacja zasady proporcjonalności przy określeniu
warunków udziału w postępowaniu oznacza, określone przez Zamawiającego warunki
powinny być uzasadnione charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami
realizacji zamówienia. Określenie warunków udziału w postepowaniu powinno być przy tym
odpowiednie do osiągnięcia celu, jakiemu służy, tj. wyboru wykonawcy dającego rękojmię
należytego wykonania zamówienia oraz nieograniczającego dostępu do zamówienia
wykonawcom zdolnym do jego wykonania.
5. Powołując się na argumentację powyżej Odwołujący stoi na stanowisku, że wymaganie
dotyczące na kierunku technicznym dla kierownika projektu oraz wymaganie dotyczące
wykształcenia na kierunku informatycznym lub telekomunikacyjnym dla inżyniera, to
wymagania nieproporcjon
alne do opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia
oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
”.
Odwołujący wskazał na wyroki KIO: 2146/17 i 2129/16.
Zarzut 4
1. W pkt 4. ppkt 5 OPZ Zamawiający wymaga, by dostarczone i wdrożone elementy Systemu
posiadały co najmniej 7 letni okres życia produktu określony przez dostawców Systemów w
zakresie sprzedaży oraz co najmniej 8 letni w zakresie serwisu, liczone od terminu składania
ofert. Wykonawcy nie mają możliwości zagwarantowania tego wymagania, ponieważ cykl
życia produktów nie zależy od Wykonawcy, ale producenta produktu.
2. Działania producentów w zakresie sprzedaży produktu są niezależne od Wykonawców i
decyzje w tym zakresie producenci podejmują autonomicznie. Informacja o zakończeniu
sprzedaży produktu podawana jest. do publicznej wiadomości często z krótkim
kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Przykładowo, ogłoszenie jednego z wiodących
dostawców o zakończeniu sprzedaży z dniem 31.12. 2021 r., opublikowane 30 października
2020 r. (…)
3. P
rzyczyną, dla której wiodący producenci nie gwarantują tak długiego okresu życia
produktu, są między innymi wymagania rynku, pojawiające się regularnie innowacje
technologiczne oraz rozwój rozwiązań i standardów stosowanych systemach IT.
Przykładowe cykle życia produktu liderów rynku, potwierdzające powyższy zarzut obrazują
przykładowe polityki producentów: Alcatel-Lucent: (…), Avaya: (…), Cisco Systems: (…).
Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwój i poprawę standardów bezpieczeństwa, która
wymusza stałe i coraz częstsze aktualizacje produktów informatycznych.
Należy również zauważyć, że polityka życia produktów wiodących producentów systemów
telefonii IP zakłada kompatybilność wsteczną dba wprowadzanych zamienników urządzeń i

oprogramowania z wycofanymi r
ozwiązaniami. Dodatkowo nowe rozwiązania oferują
funkcjonalności ułatwiające korzystanie z urządzeń i samego systemu, polepszają jakość
połączeń przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na pasmo (nowe standardy kodowania audio
i wideo).
4. Odwołujący zwraca uwagę, że sam Zamawiający dostrzega uwarunkowania o których
mowa wyżej, w tym zmienność, w obszarze dostępności produktów, zamieszczając we
wzorze formularza oferty akapit drugi pod tabelą w pkt 2.2. postanowienie o treści: „W trakcie
realizacji umowy, za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zaoferować, po cenach
zawartych w ofercie, inne modele Urządzeń końcowych, w tym innego producenta, o
parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych od Urządzeń końcowych
przedstawionych w ofercie dotyczy to pozycji L.p. 1-
8”
.
Zarzut 5
1 . Zamawiający w pkt. 5.2. 5.4. SWZ wprowadził ograniczenia wysokości ceny za pozycje
składające się na cenę łączną oferty: „5.2 Wartość brutto za pozycję „Opracowanie i
przekazanie Planu wdrożenia, Projektu koncepcyjnego i Projektu wykonawczego” wskazana
w Formularzu ofertowym pkt 4 „Formularz cenowy”, tj.: L.p. 7 z kol 9 tabela - Zamówienie
podstawowe, nie może być wyższa niż 1,2 % łącznej wartości brutto za zamówienie
podstawowe, podanej w tabeli w Lp. 41 kol. 9.
Jeżeli wartość brutto za pozycję „Opracowanie i przekazanie Planu wdrożenia, Projektu
koncepcyjnego j Projektu wykonawczego”, o której mowa powyżej, przekroczy 1,2 % łącznej
wartości brutto ze zamówienie podstawowe, oferta taka, na podstawie art 226 ust. pkt 5
ustawy podlegać będzie odrzuceniu,
5.3. Wartość brutto łącznie za pozycję „ Wdrożenie i uruchomienie Systemu centralnego (w
tym licencje, dokumentacja powykonawcza, szkolenia)”, wskazana w Formularzu ofertowym
pkt 4 „Formularz cenowy”, tj.: Lp. 8 z kol. 9 tabela Zamówienie podstawowe, nie może być
wyższa niż 25,0 % łącznej wartości brutto za zamówienie podstawowe, podanej w tabeli w
Lp. 41 kol. g.
Jeżeli wartość brutto łącznie za pozycję „ Wdrożenie i uruchomienie Systemu centralnego”, o
której mowa powyżej, przekroczy 25,0 % łącznej wartości brutto za zamówienie podstawowe
oferta taka, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy podlegać będzie odrzuceniu.
5.4. Wartość brutto za pozycje „ Wdrożenie oraz dostawy” wskazana w Formularzu
DfB1towyrn pkt 4 -
„Formularz cenowy”, tj.: Lp. 7-22 z kol. 9 tabela --- Zamówienie
podstawowe, nie może być wyższa niż 67,0 % łącznej wartości brutto za zamówienie
podstawowe, podanej w tabeli w Lp. 41 jeżeli wartość brutto łącznie za pozycje , Wdrożenie
oraz dostawy”, o których mowa powyżej, przekroczy 67,0 % łącznej wartości brutto za
zamówienie podstawowe, oferta taka, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy podlegać
będzie odrzuceniu”.

Zamawiający wprowadził więc limity w wyznaczaniu przez. Wykonawcę ceny za:
• Opracowanie i przekazanie Planu Projektu koncepcyjnego i Projektu wykonawczego — w
wysokości 1,2% łącznej ceny brutto za zamówienie podstawowe (pozycja 7 w Formularzu
cenowym),
• Wdrożenie o uruchomienie Systemu centralnego w wysokości 25% łącznej wartości brutto
za zamówienie podstawowe (pozycja 8 w Formularzu cenowym),
• Wdrożenie oraz dostawy w wysokości 67% łącznej wartości brutto za zamówienie
podstawowe (pozycje 7 22 w Formularzu cenowym).
Zastrzegł przy tym, że przekroczenie wskazanych limitów procentowych skutkować będzie
odrzuceniem oferty podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
Istotnym jest też, że wg przytoczonych zapisów OPZ, wartości 1,2% i 25% zawierają się w
wartości 67%. W ocenie Odwołującego ograniczenie procentowe elementów cenotwórczych
jest nieproporcjonalne do przedmiotu zam
ówienia, nie wynika z faktycznego rozkładu
kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, a nadto skutkować może znacznym
wzrostem ceny za wykonanie zamówienia z konieczności dostosowania wysokości cen do
sztucznie ustalonej przez Zamawiającego proporcji, co nie pozwoli Zamawiającemu na
uzyskanie najlepszych efektów zamówienia i jego jakości w ramach środków, które
Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
2.
Zamawiający nie mając pełnej wiedzy o kosztach świadczenia usług w sposób
nieprawidłowy określił proporcje elementów cenotwórczych. Nie wziął pod uwagę m.in. faktu,
iż koszt systemu może znacznym wzrostem ceny przekroczyć 67% certy oferty. Wówczas,
aby utrzymać proporcje określone przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie zmuszony do
zwiększenia proporcjonalnie całej wartości oferty i sztucznego podwyższenia ceny
pozostałych elementów(usług telekomunikacyjnych i utrzymania co których Zamawiający nie
daje gwarancji, że je kupi we wskazanym w SWZ zakresie).
Doprowadzi to do przekroczenia budżetu przeznaczonego przez Zamawiającego na
sfinansowanie zamówienia i konieczności unieważnienia postępowania.
3. Odwołujący, jako potwierdzenie niezasadnego wprowadzenia podziału wynagrodzenia,
podaje przykład innego postępowania przez Zamawiającego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na „Zakup usługi Microsoft Premier Support lub pakietu
równoważnego dla oprogramowania i technologii Microsoft eksploatowanych w środowisku
informatycznym ZUS” znak: T7--/2711139/20. Postępowanie to zostało unieważnione, gdyż
oferta z najniższą ceną została odrzucona z powodu niezgodności sposobu obliczenia ceny
z SIWZ. (Wykonawca 1 składając ofertę adekwatnie do kosztów postanowił nie zastosować
się do limitów elementów wynagrodzenia określonych przez Zamawiającego w SWZ.),
kolejna oferta Wykonawcy 2, uwzględniająca limity procentowe elementów składowych ceny,
zawierała cenę przewyższającą o około 50% środki, jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na

zamówienia (Wykonawca, aby dostosować się do limitów z SWZ, musiał sztucznie zwiększyć
cenę w jednego z elementów oferty, ponieważ ceny drugiego z elementów nie mógł
zaproponować poniżej kosztów). Tabela poniżej pokazuje w przywołanym postępowaniu w
odniesieniu do budżetu Zamawiającego:

Budżet
Zamawiającego
wg podziału %
wymaganego w
swz
%

podział
wymagany
w SEWZ.
Wykonawca 1
(odrzucona
oferta)
% podział
cen w
ofercie
Wykonawcy
Wykonawca 2
(przekroczony
budżet)
% podział
cen ofercie
Wykonawcy
2
Produkt A
4 835 345,66
46%
6 769 942,56
68,040/0
7 018 380,00
46%
Produkt B
5 676 275,34
54%
3 179 919,00
31 ,960/0
8 2.40 262,00
54%

10 511 621,00

9 949

15 258 642,00

Zarzut 9
1.
Zgodnie z PPU § 2 ust, 1 pkt 4). "Etap IV — Wdrożenie i uruchomienie Systemu
centralnego zostanie zakończone maksymalnie w terminie17 tygodni od zawarcia Urnowy.”
Na Etap IV składają się (zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4) PPU):

a) Dostarczenie oraz zainstalowania urządzeń niezbędnych do działania Systemu
centralnego w zakresie, który określa Załącznik nr do Urnowy,
b) Zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i przetestowanie
Systemu w zakresie, który określa Załącznik nr do Umowy,
c) Dostarczenie Licencji
w zakresie, który określa Załącznik nr 1 do Urnowy,
d) Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej (zwanej dalej „Dokumentacją")
wymagania, które określa Załącznik nr 1 do Umowy,
e) Przeprowadzenie kompletu szkoleń dla administratorów Systemu (zwanych dalej
„Instruktażem przystanowiskowym”) spełniających wymagania, które określ Załącznik nr 1 do
Umowy,
f) Opracowanie szkolenia
dla użytkowników Systemu (zwanego dalej „Szkoleniem”)
spełniających wymagania, która określa Załącznik 1 do umowy.
2. Realizację etapu IV można rozpocząć dopiero po zakończeniu etapu Projekt Wykonawczy
(PD podpisaniu protokołu), ponieważ zatwierdzony projekt Wykonawczy jest podstawą
rozpoczęcia prac wdrożeniowych.
Na realizację Etapu Wykonawca ma 11 tygodni od zawarcia Urnowy (PPU § 2 ust. 1 pkt 3) ,
a Zamawiający po otrzymaniu Produktu w tym terminie ma dodatkowo pięć, dni na jego
akceptację.
2. Zgodnie pkt
6.4.3 OPZ projekt wykonawczy, który jest wymagany w Etapie III, zawiera:


„1.Projekt wykonawczy będzie zawierał szczegóły techniczne, implementacyjne oraz
konfiguracyjne, które będą uzgodnione na spotkaniach roboczych z Zamawiającym. W
szczególności projekt wykonawczy będzie zawierał:
a. parametry dostarczonego oprogramowania (opis oprogramowania, interfejs użytkownika,
interfejsy do zewnętrznych systemów),
b. parametry dostarczonego sprzętu (architektura fizyczna, sieciowa, konfiguracja
sprzętowa),
c. wymag
ania względem środowiska udostępnionego przez Zamawiającego.
2. Projekt wykonawczy będzie opisywał stan Systemu po jego implementacji u
Zamawiającego
”.
Projekt Wykonawczy określa wymagania względem środowiska udostępnionego przez
Zamawiającego. Wdrożenie Systemu przez Wykonawcę zależne jest więc od wykonania
prac po stronie Zamawiającego, które to dostosowują jego środowisko do nowo wdrażanego
systemu. Są to prace dotyczące między innymi:
• przydzielenia adresacji IP
• konfiguracji systemów środowiska – DNS, Active Directory, MS Exchange
• zapewnienia dostępu do Internetu w środowisku DMZ
• konfiguracji polityk ACL pomiędzy segmentami IP
• wystawienia poprawnych certyfikatów podpisanych przez CA
• wystawienia poprawnych certyfikatów PKI
• dostosowania kolejek QoS sieci WAN
• konfiguracji przełączników LAN w DC1 i DC2.
Prace te musi wykonać Zamawiający zgodnie z zatwierdzonym wcześniej Projektem
Wykonawczym, co wedle najlepszej technicznej wiedzy Wykonawcy, na bazie jego
doświadczenia we wdrażaniu projektów, zajmie nie mniej niż 4 tygodni od zakończenia
Etapu III. Prowadzenie dalszych prac wdrożeniowych uzależnione jest od pozytywnego
wykonania prac po stronie Zamawiającego w określonym w projekcie Wykonawczym czasie.
4. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów o podobnej skali i zakresie wskazuje, że
realizacja poszczególnych elementów Etapu IV zajmie następującą ilość dni/tygodni
kalendarzowych:
a) Przygotowanie środowiska przez Zamawiającego oraz. dostarczenie i zainstalowanie
urządzeń niezbędnych do działania Systemu centralnego w zakresie, który określa Załącznik
nr 1 do Umowy - 5 tygodni od odebrania etapu III.
b,) Zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i przetestowanie
Systemu w zakresie, który określa Załącznik nr 1 do Umowy - 3 tygodni od zakończenia w
całości czynności, o których mowa w podpunkcie a).

c) Dostarczenie niezbędnych Licencji w zakresie, który określa Załącznik nr 1 do Umowy
równolegle do czynności, o których mowa w podpunkcie b).
d) Opracowanie i dostarczenie dokumentac
ji powykonawczej (zwanej dalej „Dokumentacją”)
spełniającej wymagania, w zakresie, który określa Załącznik nr 1 do Umowy - 2 tygodnie od
zakończenia w całości czynności, o którym mowa w podpunkcie b).
e) Przeprowadzenie kompletu szkoleń dla administratorów Systemu (zwanych dalej
„Instruktażem przystanowiskowym") spełniających wymagania, które określa Załącznik nr 1
Umowy między 2 a 3 tygodnie od zakończenia w całości czynności, o których mowa w
podpunkcie d),
f) Opracowanie szkolenia dla użytkowników Systemu (zwanego dalej „Szkoleniem”)
wymagania, które określa Załącznik nr 1 do Urnowy - 5 tygodni od zakończenia w całości
czynności, o których mowa w podpunkcie d).
5. Skala i zakres szkoleń administratorów wymaganych przez Zamawiającego oraz zakres i
forma o
pracowania szkolenie dla użytkowników powodują że jest to de facto osobne
przedsięwzięcie projektowe, które nie może rozpocząć się przed zakończeniem czynności
takich jak:
‒ Zaprojektowanie, dostarczenie, skonfigurowanie i przetestowanie Systemu,
‒ Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca, jako podmiot posiadający doświadczenie we wdrażaniu podobnych systemów
wie, że faza szkoleń jest etapem niezmiernie istotnym i przy takim zakresie, jakiego wymaga
Zamawiający, zajmie łącznie 5 tygodni od oddania Zamawiającemu dokumentacji
powykonawczej. Nie ma możliwości wykonania szkoleń równolegle do pozostałych prac,
wyszczególnionych w etapie V i obecnie wskazany w SWZ termin 5 tygodni od zakończenia
Etapu III jest absolutnie niewystarczający na realizacje całego zakresu prac wymaganych
przez Zamawiającego w Etapie V.
Zarzut 10
1.
W postanowieniu § 1 ust 8 PPU Zamawiający wskazał, że „Ewentualne koszty integracji
elementów Systemu z infrastrukturą Zamawiającego ponosi Wykonawca.

Wymóg bardzo nieprecyzyjny i powoduje niemożliwość oszacowania tych kosztów bez
znajomości zakresu koniecznej integracji oraz zaplanowania zaangażowania i środków
Wykonawcy w celu jej wykonania. Do wykonania integracji niezbędne jest:
a.
Wskazanie przez Zamawiającego elementów infrastruktury, z którymi System dostarczany
przez Wykonawcę w ramach tego zamówienia ma się integrować.
b.
Wskazanie przez Zamawiającego zakresu integracji.
b.
Zapewnienie pełnej współpracy ze strony Zamawiającego i przygotowanie do integracji
wskazanych prze
z niego elementów infrastruktury.

2.
Brak określenia powyższych informacji przez Zamawiającego uniemożliwia określenie
zakresu prac koniecznych do wykonania przez Wykonawcę, zaplanowanie ich realizacji, a
w konsekwencji uniemożliwia przygotowanie oferty uwzględniającej wszystkie koszty
realizacji przedmiotu zamówienia.
Zarzut 11
1.
Zgodnie z OPZ pkt 6.4.4, ppkt 5: „Rozstawienie skonfigurowanych aparatów
telefonicznych oraz wpięcie ich do sieci LAN w poszczególnych lokalizacjach
Zamawiającego zostanie przeprowadzone przez pracowników Zamawiającego w terminie '10
dni roboczych od ich dostarczenia przez Wykonawcę
."
2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe uruchomienie usługi, jednak OPZ nie
precyzuje, co w sytuacji, kiedy Zamawiający nie wykona w ciągu 10 dni roboczych
rozstawienia i wpięcia do sieci LAN dostarczonych urządzeń końcowych. Wykonawca nie
ma możliwości wykonania kolejnych czynności wdrożeniowych, a w konsekwencji
przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji protokołu cząstkowego Wdrożenia (zgodnie z
Załącznikiem nr 9 do Umowy).
3. Niezrealizowanie przez Zamawiającego rozstawienia skonfigurowanych aparatów
telefonicznych oraz wpięcie ich do sieci LAN w terminie 10 dni roboczych w danej lokalizacji
Zamawiającego ma także wpływ na realizację całościowego harmonogramu wdrożenia,
ponieważ takie opóźnienie Zamawiającego będzie prowadzić do konieczności modyfikacji
harmonogramu także dla innych lokalizacji, a w konsekwencji może prowadzić do opóźnień
realizacji projektu, co jest sankcjonowane umownymi.
Zarzut 12
1. W OPZ pkt 5.1.11. ppkt 3 Montaż oraz wyposażenia użytkownika końcowego
Zamawiający zapisał, że „Montaż terminali wideokonferencyjnych nie jest wymagany w
ramach niniejszego zamówienia. W celu odbioru terminali wideokonferencyjnych
Wykonawca
zapewni (na potrzeby testów) monitory oraz pozostałe akcesoria (głośniki,
mikrofony) niezbędne do potwierdzenia prawidłowości działania terminali
.”
2.
Wymóg zapewnienia monitorów oraz pozostałych akcesoriów na potrzeby testowania
terminali wideokonferencyj
nych prowadzi do konieczności poniesienia przez Wykonawcę
dodatkowych, zbędnych z punktu widzenia projektu, kosztów na sprzęt, który będzie
wykorzystany jedynie do jednorazowych czynności testowania tych terminali przez
Zamawiającego.
3.
Zamawiający w żadnym miejscu dokumentów zamówienia nie podał terminu, w jakim
odbędzie się testowanie, Nie zadeklarował po swojej stronie umożliwienia przeprowadzenia
testów z udziałem Wykonawcy w konkretnym terminie.
4.
Montaż terminali wideokonferencyjnych ani dostawa monitorów do nich nie są wymagane
w ramach zamówienia.

Zarzut 13
1. W OPZ pkt 3. Wymagania wobec usługi telekomunikacyjnej Zamawiający wskazał:

3.1. Łącza do sieci PSTN:
15. W przypadku przeniesienia numeracji między operatorami przerwa w świadczeniu usługi
będzie nie dłuższa niż przerwa określona w aktualnym rozporządzeniu regulującym kwestię
przeniesienia obowiązującym na dzień przeniesienia numeracji.
16. Zamawiający wymaga, aby uruchamianie usług telekomunikacyjnych we wszystkich
lokalizacjach oraz migr
acja numeracji, nie powodowały przerwy w dostępie do usług dla
użytkowników Zamawiającego. Dlatego też migracja numeracji (niezależnie czy ze zmianą
operatora czy bez) odbywać się będzie poza standardowymi godzinami pracy, tj. w
godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy
, tak aby zminimalizować ryzyko niedostępności
usług telekomunikacyjnych u Zamawiającego
”.
2. Zamawiający w OPZ pkt 3.1. ppkt 15 powołuje się na przepisy w prawie
telekomunikacyjnym (przepis art. 7 1b ust. 1 ) zgodnie, z. którym numeru, o którym mowa w
art. 71 ustawy Prawo telekomunikacyjne, następuje nie później niż w terminie 1 dnia
roboczego od dnia wskazanego w ustawie o świadczenie publicznie dostępnych
telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru jako dnia rozpoczęcia
świadczenia usług przez nowego dostawcę usług.
3. W związku z powyższym nie jest możliwe spełnienie przez Wykonawców wymagań
wskazanych w pkt 3.1 ppkt 16 OPZ,
ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
przeniesienie numeru następuje nie później niż w terminie dnie roboczego i nie jest
m
ożliwym zagwarantowanie konkretnych godzin numeracji. Prawo daje wszystkim
operatorom aż 24h na taką zmianę, tzn. że przerwa w dostępie do numeru może trwać aż
dobę i nie ma podstaw prawnych do reklamowania takiej przerwy.
Zarzut 14
1. Przedmiotem zamówienia jest Systemu telefonii IP oraz świadczenie usług
telekomunikacyjnych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej Zamawiającym
przez okres 48 miesięcy.
W zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych Zamawiający wymaga dostarczenia
(OPZ pkt 3.3. ppkt 1 a) i 1b):
„1. Zamawiający oczekuje uruchomienia w ramach realizacji zamówienia:
a.
jednego logicznego łącza SIP trunk, umożliwiającego realizację 3000 jednoczesnych
połączeń do sieci PSTN, zaterminowanego w dwóch fizycznych lokalizacjach,
b.
381 lokalnych łączy analogowych w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 1 do
niniejszego dokumentu”.

2. W OPZ pkt 3.1. ppkt 7 - 10:

7. Przełączenie ruchu telekomunikacyjnego z bieżących łączy Zamawiającego na łącze SIP
trunk (poprzedzone migracją obecnie wykorzystywanej numeracji) będzie realizowane
sukcesywnie zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Wykonawcą wraz z wdrażaniem
Systemu (podłączaniem terminali IP) w poszczególnych jednostkach Zamawiającego.
8.
Liczba kanałów SIP trunk determinująca liczbę jednoczesnych połączeń będzie stopniowo
zwiększana w miarę uruchamiania kolejnych lokalizacji Zamawiającego. Przewiduje się
uruchamianie kanałów w transzach po 100, dlatego też w formularzu ofertowym minimalną
jednostką jest 100 kanałów.
9.
Uruchomienie linii analogowych na potrzeby obsługi urządzeń wskazanych w pkt. 4
odbędzie się sukcesywnie zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Wykonawcą wraz z
wdrażaniem Systemu w poszczególnych jednostkach Zamawiającego.
10. Świadczenie usług głosowych odbywać się będzie z wykorzystaniem dotychczasowej
numeracji Zamawiającego. Wykaz obecnie wykorzystywanych numerów Zamawiającego
został przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu”.
3. Dodatkowo Zamawiający w § 2 ust. 22 i 23 PPU zapisał:
„22. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług utrzymania Systemu oraz usług
telekomunikacyjnych w zakresie abonamentów za SIP Trunk od zakończenia Etapu IV.
23.
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie
abonamentów za linie analogowe w danej Jednostce organizacyjnej Zamawiającego od daty
podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu cząstkowego odbioru Etapu V
.”
4. Natomiast w § 3 ust. 10 — 13 PPU Zamawiający zapisał:
„10. Wynagrodzenie z tytułu usług telekomunikacyjnych w zakresie abonamentów za SIP
Trunk będzie płatne za okresy miesięczne, z góry, z zastrzeżeniem wynagrodzenia za usługi
w miesiącu uruchomienia usługi, w którym wynagrodzenie będzie płatne z dołu wraz z
wynagrodzeniem za następny okres rozliczeniowy. Ceny jednostkowe wskazane są w
Formularzu cenowym, pkt 4 Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, z
zastrzeżeniem § 14 ust. 1-7. Płatnikiem wynagrodzenia będzie Centrala ZUS.
11. Wynagrodzenie z tytułu usług telekomunikacyjnych w zakresie abonamentów za linie
analogowe będzie płatne za okresy miesięczne, z góry, z zastrzeżeniem wynagrodzenia za
usługi w miesiącu uruchomienia usługi, w którym wynagrodzenie będzie płatne dołu wraz z
wynagrodzeniem za następny okres rozliczeniowy. Ceny jednostkowe wskazane są w
Formularzu cenowym, pkt 4 Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, z
zastrzeżeniem § 14 ust. 1-7. Płatnikiem wynagrodzenia będzie każdorazowo Jednostka
organizacyjna Zamawiającego, w której linie analogowe są zainstalowane.
12. Wynagrodzenie z tytułu usług telekomunikacyjnych za ruch telekomunikacyjny będzie
płatne za okresy miesięczne, z dołu. Ceny jednostkowe wskazane są w Formularzu
cenowym, pkt 4 Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem

§ 14 ust. 1-7, oraz zgodnie z postanowieniem pkt 3.2 ppkt 2 Załącznika nr 1 do Umowy.
Płatnikiem wynagrodzenia będzie każdorazowo Jednostka organizacyjna Zamawiającego,
której ruch telekomunikacyjny dotyczy.
13. Strony ustalają, że okresem rozliczeniowym w zakresie usług telekomunikacyjnych jest
miesiąc kalendarzowy. Zamawiający będzie dokonywał płatności za okresy, w których usługi
są faktycznie świadczone. Wysokość wynagrodzenia z tytułu abonamentów, o których mowa
w ust. 10 i 11, z
a niepełny miesiąc kalendarzowy świadczenia usługi telekomunikacyjnej
będzie wyliczona w następujący sposób: miesięczne wynagrodzenie podzielone przez liczbę
dni w danym miesiącu i pomnożona przez liczbę dni świadczenia usługi.
5.
Czytając: powyższe zapisy Wykonawca zauważa, że wymagania SWZ są wewnętrznie
sprzeczne.
Wymagania zapisane w § 2 ust. 22 i 23 PPU wykluczają się z zapisami § 3 ust.
10-
13 PPU oraz wymaganiami wskazanymi w OPZ rozdz. 3.3.zacytowanymi powyżej.
Zgodnie z wymaganiami OPZ rozdz. 3.3.
Wykonawca na etapie Planu wdrożenia uzgodni z
Zamawiającym harmonogram uruchomienia usług linii analogowych i kanałów rozmównych
SIP TRUNK oraz migracji dotychczasowej numeracji Zamawiającego. Po akceptacji
harmonogramu Wykonawca przystąpi do sukcesywnej instalacji i uruchamiania usług
telekomunikacyjnych, za które po ich uruchomieniu powinien mieć prawo naliczać opłaty
abonamentowe oraz wynagrodzenie za ruch telekomunikacyjny, jaki wykorzystany zostanie
przez Zamawiającego oraz jednostki organizacyjne podległe Zamawiającemu. Nie może
bowiem zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca dostarcza usługi telekomunikacyjne i
świadczy je bez opłat.
6.
Obecne zapisy § 2 ust. 22, 23 PPU stoją w sprzeczności z zapisami OPZ 3.3. oraz
zapisami § 3 ust. 10-13 PPU, ponieważ nie uwzględniają sukcesywnego uruchamiania usług
zgodnego z zaakceptowanym harmonogramem.
Zgodnie z zapisami § 2 ust. 22 PPU, Wykonawca po zakończeniu Etapu IV powinien
świadczyć, a tym samym uruchomić i naliczać opłaty za wymagane w OPZ usługi SIP
TRUNK.
W OPZ Zamawiający wymaga 3000 kanałów rozmównych. Oznaczałoby to, że po
zakończeniu Etapu IV Zamawiający rozpoczyna płacenie abonamentu za 3000 kanałów
rozmównych.
Natomiast zgodnie z zapisami § 2 ust. 23 PPU, Wykonawca miałby świadczyć usługi linii
analo
gowych Etapu V (tj. zgodnie z SWZ to po 12 do 24 miesięcy od dnia podpisania
Umowy) to wyklucza sukcesywne uruchamianie 381 szt. linii analogowych w lokalizacjach
Zamawiającego.
Pozostawienia zapisów § 2. ust. 22. i 23 PPU wykluczają możliwość uruchamiania usług
zgodnie z harmonogramem, którego powstanie przewiduje SWZ w ramach Planu, a tym
samym winny zostać usunięte.
Zarzut 15

„1. W § 3 PPU Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady rozliczeń ust. 9 Zamawiający zapisał:
„9. Wynagrodzenie z tytułu usług utrzymania Systemu, zgodnie z wymogami określonymi § 1
ust. 2 pkt 7), będzie płatne w okresach dwunastomiesięcznych, z dołu, po podpisaniu przez
Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru usług utrzymania sporządzonego zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do Umowy, zgodnie z wymogami określonymi w
Załączniku nr 1 do Umowy. Płatnikiem wynagrodzenia będzie Centrala ZUS. Płatności
nastąpią po zakończeniu: 12. (dwunastego) miesiąca kalendarzowego świadczenia tych
usług przez Wykonawcę, 24. (dwudziestego czwartego) miesiąca kalendarzowego
świadczenia tych usług przez Wykonawcę, 36. (trzydziestego szóstego) miesiąca
kalendarzowego świadczenia tych usług przez Wykonawcę i po zakończeniu okresu
obowiązywania Umowy. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie każdorazowo
stanowiła sumę wynagrodzeń obliczonych dla poszczególnych miesięcy kalendarzowych
danego okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy będzie
obliczane według formuły:
Wmi = Wm0 × (LmUki : 45 543), z zastrzeżeniem, że w przypadku miesiąca, w którym usługi
telekomunikacyjne nie były świadczone od pierwszego do ostatniego dnia tego miesiąca,
wynagrodzenie będzie obliczone według zmodyfikowanej formuły:
Wmi = Wm0 × (LmUki : 45 543) × (dmi : Dmi), gdzie:
Wmi
– wynagrodzenie z tytułu usług utrzymania Systemu należne za miesiąc „i“,

Wm0
– wynagrodzenie z tytułu usług utrzymania Systemu należne za miesiąc zgodnie z
Formularzem cenowym, pkt 4 Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, z
zastrzeżeniem § 14 ust. 1-7,
LmUki
– liczba Telefonów typu I, II, III i IV, w przypadku których były świadczone usługi
telekomunikacyjne, według stanu w ostatnim dniu świadczenia tych usług w danym miesiącu,
z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy faktyczna liczba Telefonów typów I-IV przekroczy 45
543, w formule zostanie przyjęta liczba 45 543,
dmi
– liczba dni świadczenia usług utrzymania Systemu w miesiącu „i“,
D
mi
– liczna dni kalendarzowych w miesiącu „i“.

2. W związku z powyższymi zapisami Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie za
utrzymanie na
podstawie uzupełnionego o łączną liczbę Telefonów kategorii l, II, III i IV
Protokołu obioru usług utrzymania według stanu w ostatnim dniu świadczenia usługi
utrzymania w danym okresie. Jednak w dokumentacji SWZ nigdzie nie znajdują się
je
dnoznaczne zapisy precyzujące od wykonania jakiej czynności przez Wykonawcę może
wpisać daną liczbę telefonów do Protokołu odbioru utrzymania Załącznik nr 12 do Umowy.
Wykonawca nie wie, czy będzie to dzień dostarczenia telefonów potwierdzony Protokołem
Od
bioru Cząstkowego Dostawy — Załącznik nr 8 do Umowy, Czy będzie to data, w której

telefony
zostaną rozstawione i skonfigurowane oraz do sieci LAN przez pracowników
Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od ich dostarczenia przez Wykonawcę.
3. W zapisach
SWZ oprócz wskazanej w § 3 ust. 9 PPU formuły obliczania po zakończeniu
12-
ego miesiąca świadczenia usług przez Wykonawcę wynagrodzenia z tytułu usług
utrzymania systemu, konieczne
jest wprowadzenie jednoznacznych, nie pozwalających na
różną interpretację, zapisów będących podstawą do uzupełnienia stanu i łącznej liczby
telefonów poszczególnej kategorii w Załączniku nr 12.
Tylko jednoznaczny i, jasno zdefiniowany sposób naliczania wynagrodzenia pozwoli na
prawidłową wycenę Oferty przez Wykonawców, a w trakcie realizacji umowy na klarowny,
nie powodujący sporu między stronami, sposób pobierania opłat z tytułu usług utrzymania
Systemu.
Zarzut 17
Zamawiający w OPZ pkt 7.2. linia wsparcia obowiązki Wykonawcy w zakresie administracji
Systemu. W ppkt 7 lit. a) -
c) przewiduje, że:
„7. Usługa administracji Systemem obejmuje w szczególności następujące czynności:
a.
systematyczna instalacja poprawek bezpieczeństwa - jeżeli producent opublikuje
informację o poprawce związanej z bezpieczeństwem, to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie poprawki lub zainstaluje nową wersję oprogramowania pozbawioną wad,
b. systematyczna
instalacja
nowych
wersji
oprogramowania
systemowego
oraz
oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach - jeżeli producent opublikuje nową
wersję oprogramowania systemowego, to Wykonawca zainstaluje nową wersję
oprogramowania. Aktualizacja rozumiana jest jako:
i. poprawki i aktualizacje w ramach tej samej wersji oprogramowania (update);
ii. nowe wersje oprogramowania (upgrade),
c. zmiany wersji oprogramowania w przypadku wad -
jeżeli w oprogramowaniu producenta
wystąpią wady funkcjonalne, które powodują, że oprogramowanie działa niezgodnie ze
specyfikacją producenta, to Wykonawca:
i.
udostępni Zamawiającemu wersję oprogramowania z usuniętymi wadami, o ile taka
wersja została opracowana przez producenta;
ii.
dostarczy Zamawiającemu wersję oprogramowania pozbawioną wad,”(…)
2.Czynności wymienione powyżej, zgodnie z praktyką, odbywają się w tzw. oknie
serwisowym, które umożliwia m.in. aktualizowanie oprogramowania, ale jednocześnie nie
jest traktowane przez Strony jako niedostępność usługi.
3. W SWZ nie ma określonego okna serwisowego, w którym prace związane administracją
Systemu mogłyby być wykonane. Mogą się one wiązać z niedostępnością systemu i muszą
by
ć wyłączone z liczenia SLA, ponieważ. ich przeprowadzanie nie może być traktowane jako
awaria.Zarzut 19
1.
OPZ w pkt 7.5. Poziomy SLA oraz bonifikaty przewiduje czasy usunięcia awarii i
niedostępności usług:
Tabela 4. Gwarantowany czas usunięcia awarii zapewniany przez Wykonawcę
Priorytet
zgłoszonej Awarii
Godziny
przyjmowania zgłoszeń
przez
Wykonawcę
Gwarantowany czas
usunięcia awarii
Bonifikata
P1
7x24
4h
10 000 zł
P2
7x24
8h
5 000 zł
P3
5x8
5D
5 000 zł
P4
5x8
NBD
1 000 zł

2.
Dla Awarii Systemu oraz łącza SIP Trunk o priorytecie P2 Zamawiający podaje w Tabeli nr
4 wymóg gwarantowanego czasu usunięcia awarii 8 godzin. Jednocześnie w Tabeli nr 5
podany jest wymóg na maksymalną niedostępność usługi w ujęciu miesięcznym jako < = 7,2
godziny.
Oznacza to, że usunięcie awarii w wymaganym czasie naraża Wykonawcę na
naliczenie kar umownych.
Zarzut 21
1. W OPZ pkt 5.1.8Terminal audiokonferencyjny lit. n) Zamawiający sformułował wymaganie:
„n. urządzenie powinno pracować maksymalnie w klasie energetycznej 2 IEEE.3af, co
oznacza maksymalny pobór mocy 6,49W.”
2. Wymaganie pracy urządzenia „w klasie energetycznej 2 IEEE.3af” jest nieuzasadnione w
odniesieniu do jego parametrów.
3. Zamawiający wymaga, aby terminal audiokonferencyjny pracował w klasie energetycznej
2 lEEE 802.3af. Terminal, który zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego ma posiadać
możliwość dołączania dodatkowych mikrofonów, a więc przystosowany jest do pracy w
dużych pomieszczeniach, musi pobierać więcej energii - chociażby z powodu wbudowanych
głośników większej mocy, które muszą tę większą przestrzeń obsłużyć. Wiodący producenci
rozwiązań nie oferują podobnych urządzeń pracujących w klasie energetycznej 2 IEEE
802.3af, a dostępne są urządzenia pracujące w 3, a nawet 4 klasie energetycznej EEEE
802.3Etf.


Zarzut 24
1. Zamawiający w OPZ pkt 5.1.9. Terminal wideokonferencyjny opisał wymaganie
dostarczenia bezprzewodowego panelu dotykowego, który obniża poziom bezpieczeństwa
rozwiązania poprzez możliwość wykorzystania dwóch połączeń do sieci Zamawiającego
(przewodowy oraz bezprzewodowy). OPZ pkt 5.1.9 lit. n) dotyczące panelu dotykowego
brzmi:
„n. sterowanie funkcjami zestawu za pomocą bezprzewodowego panelu dotykowego o
wielkości nie mniejszej niż 8 cali, wyposażonego w gniazdo umożliwiające podłączenie
ładowarki lub zasilanego z wykorzystaniem standardu POE IEEE 802.3af przez port LAN
Ethernet, wyposażonego w podstawkę umożliwiającą korzystanie bez podnoszenia. Panel
umożliwi sterowanie i obsługę, w tym co najmniej
:
i.
regulację głośności;
ii. wyciszenie mikrofonów;
iii. dostęp do książki adresowej;
iv. zaplanowanie konferencji;
v. dostęp do kalendarza zaplanowanych konferencji;
vi. zestawienie/ rozłączenie konferencji; vii. dodanie uczestnika do konferencji ręcznie oraz z
książki adresowej;
viii. rozpoczynanie i zatrzymywanie współdzielenia treści;
ix. zmianę układu ekranów”.

2. Zamawiający wymaga dostarczenia panelu bezprzewodowego, który jednocześnie może
być dołączony do sieci przewodowej w celu zasilania oraz bezprzewodowej w celu
sterowania urządzeniem. W takiej architekturze to połączenie stwarza zagrożenie
nieautoryzowanego dostępu do sieci Zamawiającego. Wykorzystanie bezprzewodowego
panelu stwarza także możliwość wyniesienia poza salę konferencyjną, a co za tym idzie
sterowanie konferencją (w tym rozłączenia lub zakłócenia przebiegu). Dodatkowo producenci
rozwiązań komunikacyjnych zalecają odseparowanie ruchu związanego z transmisją głosu i
wideo od innych rodzajów transmisji co ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji
w sieci IP).
3. Panel dotykowy, którego wymaga Zamawiający, ma według wymagań SWZ mieć
możliwość zaplanowania z jego poziomu konferencji. Wymaganie dostarczenia takiego
panelu
dotykowego,
który
zapewni
zaplanowanie
konferencji,
rodzi
ryzyko
nieautoryzowanego planowania konferencji z powodu braku przypisania do panelu
właściciela/organizatora konferencji.
Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości zaplanowania konferencji z poziomu panelu
dotykowego. Wdro
żenie takiego rozwiązania spowoduje brak autoryzacji planowania takich
spotkań i brak przypisania właściciela/organizatora konferencji. Oznaczać to może, że

nieuprawnione osoby wykorzystają zasoby systemu wideokonferencyjnego nie mając do
tego uprawnień, co wpłynąć na obniżenie wydajności i dostępności całego systemu.
Zamawiający jednocześnie wymaga możliwości planowania takich spotkań bezpośrednio z
poziomu kalendarza klienta poczty, co w tego typu jest
standardem zapewniającym
bezpieczeństwo. W tych okolicznościach wymaganie możliwości zaplanowania konferencji z
poziomu panelu jest nadmiarowe i rodzi ryzyko naruszenia bezpieczeństwa.
4.Odwołujący nadmienia, że wymagania SWZ odnośnie możliwości konferencji są
wewnętrznie sprzeczne, gdyż w pkt 5 ppkt 1 lit. d) OPZ Zamawiający określa, iż jedynie
użytkownik typu Sekretariat będzie miał możliwość organizowania i planowania konferencji
wideo, co kłóci się z udostępnieniem takiej możliwości z poziomu panelu dla użytkowników
innego typu.
Zarzut 28
1. W OPZ pkt 6.2
. lit. b) Zamawiający formułuje wymagania wobec centralnych serwerów
sterujących:
b. komponenty sprzętowe muszą być skonfigurowane w układzie klastra Active-Active w
celu zwiększenia niezawodności Systemu - w wypadku awarii lub niedostępności jednego z
węzłów jego rolę przejmie drugi węzeł przy zachowaniu poniższej funkcjonalności Systemu:
i.
obsługa wszystkich telefonów w Systemie jak w bezawaryjnym trybie pracy;
ii. obsługa liczby jednoczesnych połączeń głosowych jak w bezawaryjnym trybie pracy;
iii. obs
ługa połowy pojemności portów mostka audio i wideo oraz bram multimedialnych w
stosunku do bezawaryjnego trybu pracy;
iv.
podsystem obsługi faks - obsługa połowy pojemności portów stosunku do bezawaryjnego
trybu pracy;
v.
pozostałe funkcjonalności – jak w bezawaryjnym trybie pracy
.”
2.
Zamawiający wymaga, aby podsystem obsługi faksów, podsystem taryfikacyjny
(bilingowy), podsystem książki telefonicznej działały w trybie przeznaczonym dla systemów,
funkcjonalności krytycznych, czyli działały w trybie całkowitej bezawaryjności.
3.
Wykonawca pragnie zauważyć, że żaden z w/w podsystemów nie jest systemem czasu
rzeczywistego.
3.1. Podsystem taryfikacji (bilingowy) generuje raporty z wykorzystaniem plików CDR, które
to pliki generowane są cyklicznie w systemie VOIP, następnie dane te poddawane są
procesowi importu do bazy danych oraz procesowi taryfikacji (wyliczania cen).
Doświadczenia producentów taki systemów działających na rynku od wielu lat wskazuje, że
przy tak dużej architekturze aktualność danych taryfikacyjnych posiada około 24 godziny
opóźnienia.
3.2. Podsystem książki telefonicznej to zbiór danych kontaktowych, gdzie aplikacja
synchronizuje dane z systemami zamawiającego (Active Directory/LDAP). Synchronizacje

dokonują się w oparciu o ustalone reguły i czasy (z doświadczenia dla dużych instalacji
synchronizacje odbywają się 1 dziennie w godzinach nocnych, aby nie obciążać sieci i
systemów klienta). Jak widać również na tym przykładzie podsystem książki telefonicznej nie
jest systemem czasu rzeczywistego).
3.3.Podsystem obsługi faksów to system, który zarządza wysyłaniem i odbieraniem
korespondencji faksowej, Korespondencja faksowa jest gromadzona i wysyłana według
określonej kolejki, w przypadku kiedy druga strona która odbiera korespondencję jest nie
dostępna, transmisja może zostać powtórzona co odbywa się automatycznie w przypadku
niepoprawnego zakończenia transmisji. Każdy dokument przesyłany faksem może być
replikowany zaraz po zakończeniu transmisji co podnosi bezpieczeństwo systemu, a
informacja
o nieudanej transmisji jest wysyłana w postaci wiadomości mailowej do nadawcy
w przypadku usługi mail2fax (wysyłanie faksu przez pracownika ZUS), a w przypadku
fax2mail
(odbieranie faksu przez zamawiającego) mechanizm sygnalizacyjny o
niedostarczeniu wiad
omości wymusi ponowną transmisję urządzeniu nadawcy faksu.
4.
Większość producentów systemów taryfikacyjnych, książki adresowej, wysyłania faksów,
nie dostarcza swoich rozwiązań w oparciu o architekturę Active — Active. Należy zauważyć,
że nie są to systemy krytyczne. Dla systemów nie działających w czasie rzeczywistym
dostępność, bezawaryjność na poziomie 99% jest wystarczająca i realizowana jest w modelu
active-standby.
Zarzut 29
Stosownie do art. 99 ust. 1 Pzp „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Zgodnie z
powołanym artykułem, umowa łącząca strony powinna regulować obowiązki Stron w sposób
jasny i jednoznaczny. A co bardzo istotne z
punktu widzenia należytego wykonania kontraktu
zakres obowiązków stron powinien być ściśle określony. Obecnie w ocenie Odwołującego
zakres obowiązków Wykonawcy poprzez wielokrotne użycie fraz „w szczególności;” otwiera
katalog przesłanek niezbędnych do oceny czy dane świadczenie wykonawcy zostało
wykonane należycie oraz jakie faktycznie świadczenia wchodzą w zakres przedmiotu
umowy.
Przedmiot zamówienia został przez Zamawiającego określony w taki sposób, że w
chwili obecnej nie można w stwierdzić, jaki zakres świadczeń jest nim właściwie objęty. W
szczególności nie jest możliwe jednoznaczne i ścisłe określenie zakresu obowiązków
Wykonawcy. Jak wskazała KIO w uzasadnieniu wyroku KIO 1314/13 „opis przedmiotu
zamówienia jest niezbędny dla prawidłowego ustalenia wartości zamówienia, a w
konsekwencji do zastosowania właściwego trybu udzielenia zamówienia. Odzwierciedla on
rzeczywiste potrzeby zamawiającego, umożliwia wykonawcy obliczenie ceny oferty oraz,
zgodnie
z zasadą równego traktowania wykonawców, zapewnia, że wszyscy wykonawcy

rozumieją opis przedmiotu zamówienia tak samo”. Poprzez użycie wskazanych w zarzucie
zwrotów, wymagania w stosunku do Wykonawcy nie są precyzyjnie określone przez co nie
tworzą zanikniętego katalogu. Umowa powinna jasno precyzować jej przedmiot w sposób
wyczerpujący, lub w zakresie wszelkich zobowiązań z niej wynikających, odnosić się do
treści SWZ celem jej uzupełnienia. Usunięcie wskazanych zwrotów pozwoli na uniknięcie
ewentualnych
wątpliwości co do interpretacji obowiązków Wykonawcy, w szczególności w
odniesieniu do możliwości naliczenia kar umownych na Wykonawcę.
Zarzut 30
W obecnym brzmieniu, projekt umowy (kreowany przez zamawiającego) upoważnia
Zamawiającego do niczym nieograniczonego, jednostronnego prawa do naliczenia kar
umownych oraz potrącenia ich bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym także z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W ocenie Odwołującego, dominująca pozycja
Zamawiającego w tym zakresie, rażąco godzi w interes Wykonawcy i bezpośrednio
uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna została potrącona
prawidłowo, w odpowiedniej wysokości. Stwarza to ryzyko pozbawienia Wykonawcy
uzyskania adekwatnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie, co może być, w
konsekwencji uznane za nadużycie prawa skutkujące nieważnością tych postanowień
umownych. Wartość kontraktu, który zostanie zawarty przez Strony w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania jest znacząca, a w ślad za nią, potencjalna wysokość naliczonych Wykonawcy
kar umownych. W związku z powyższym, zdaniem Odwołującego, procedura reklamacyjna
umożliwiająca mu zajęcie stanowiska przed dokonaniem potrącenia, jest w tym wypadku
niezbędnym narzędziem do obrony praw Wykonawcy. Ponadto wskazać należy, że
przedstawienie stanowiska
przez Wykonawcę ma istotne znaczenie z punktu widzenia
reżimu umowy opartej na kryterium należytej staranności/zawinienia dłużnika, bowiem może
pozwolić dłużnikowi na wykazanie braku zawinienia w ramach zarzucanego zdarzenia.
Zarzut 35
W ocenie Wykonawcy, co zostało wyrażone również przez ustawodawcę w treści
znowelizowanego art. 433 pkt 1 Pzp, Wykonawca winien ponosić odpowiedzialność jedynie
za skutki działania i zaniechania będące następstwem okoliczności leżących po jego stronie.
W związku z tym w SWZ powinien się znaleźć katalog wyłączeń odpowiedzialności
Wykonawcy, obejmujący m.in. postanowienia:
• Wykonawca nie odpowiada za nieterminowe przygotowanie sieci LAN, WAN i innych
elementów infrastruktury, będących w gestii Zamawiającego, niezbędnych do uruchomienia
Systemu telefonii IP w uzgodnionym harmonogramie.
• Wykonawca nie odpowiada za błędną konfigurację sieci LAN i WAN i innych elementów
infrastruktury, będących w gestii Zamawiającego i wynikające z niej błędy w działaniu
systemu telefonii IP.

• Wykonawca nie odpowiada za błędne działanie Systemu telefonii IP, wynikające z awarii w
lokalnych sieciach LAN, w sieci WAN oraz nieprawidłowego działania innych elementów
infrastruktury, będących w gestii Zamawiającego.
• Wykonawca nie odpowiada za awarie i błędy konfiguracyjne Systemu telefonii IP
wynikające z działań Pracowników i Administratorów Zamawiającego w czasie eksploatacji
Systemu.
Zarzut 39
Odwołujący wskazuje, że ustanowienie kar umownych w kwotach określonych ryczałtowo, a
nie jako odsetek wartości danego świadczenia zabezpieczonego karą umowną jak to ma
miejsce w znacznej ilości zamówień ma szczególnie dotkliwy wymiar finansowy dla
Wykonawcy. Jest bowiem oderwana
od rzeczywistej wartości świadczenia zabezpieczonego
kar
ą. Kara umowna, która ma zastąpić odszkodowanie, pełni przede wszystkim rolę
stymulacyjną i represyjną. Jednak wysokość takiej kary nie może być rażąco wygórowana,
nie wolno bowiem pomijać jej funkcji kompensacyjnej, służącej naprawieniu szkody
wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę
(dłużnika). W szczególności należy zwrócić uwagę, na przewidziane mocą ust. 1-5
paragrafu 6 projektu umowy znaczące wysokości kar za niedochowanie terminu wykonania
poszczególnych etapów umowy, które sięgają od 10.000 zł do 80.000 zł (!) za każdy
rozpoczęty (nie zaś; pełen dzień) zwłoki. W ocenie Odwołującego w/w przesłanki, jak i
pozostałe z zaskarżonych niniejszym zarzutem zostały ukształtowane w wysokościach
przekraczającą „rynkowe”, tj. stosowane w innych tego rodzaju postępowaniach, poziomy kar
umownych. Zaś Zamawiający uczynił to z pominięciem obowiązujących zasad wynikających
z przepisów, chcąc przerzucić na potencjalnego wykonawcę zamówienia ryzyka związanego
z nienależytym wykonaniem umowy w stopniu, który jest oderwany od realnego Uszczerbku,
który mógłby powstać po stronie Zamawiającego. Zamawiający przewidział rozbudowany
katalog kar, umownych, opisując 22 przypadki kiedy kary te należne są Zamawiającemu, nie
przewidział natomiast analogicznego katalogu kar umownych za uchybienia obowiązkom
wynikającym z umowy, w których karę umowną mógłby naliczyć wykonawca.
Zdaniem Odwołującego kary umowne w wysokości wskazanej w zaskarżanych
postanowieniach § 6 projektu umowy są rażąco wygórowane, Kary w takiej wysokości
znacznie przewyższą szkodę poniesioną przez Zamawiającego, a ponadto ich określenie na
projektowanym przez Zamawiającego poziomie będzie prowadzić do zaburzenia równowagi
stron umowy wzajemnej. Jednocześnie tak wysoki poziom kar umownych zmusi
wykonawców uwzględniania tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego,
co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny oferty.
Z tych przyczyn Odwołujący ocenia zaskarżone postanowienia jako rażąco nierównomierne
obciążenie wykonawcy ryzykiem kontraktowym, zaś takie zapisy należy uznać za

niedozwolone na gruncie art. 353 (1) k.c. w ramach kształtowania stosunków obligacyjnych,
a powyższe implikuje nieważność umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
zawierającym postanowienia, stosownie do treści art. 58 k.c.

W zakresie rozpoznawanych przez Izbę zarzutów (wskazanych powyżej)
Zamawiający wnosząc o ich oddalenie przedstawił (w piśmie z dnia 22.06.21) w odniesieniu
do każdego z tych zarzutów następujące stanowisko:

Ad zarzut 1.
Zgodnie z postanowieniami pkt 2.1 SWZ przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu
telefonii IP oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zamawiającego przez okres 48
miesięcy (okres obowiązywania umowy). W postanowieniu § 1 ust. 1 PPU wskazano w
zakresie świadczenia Wykonawcy także zaprojektowanie Systemu obejmującego swym
działaniem wszystkie Jednostki organizacyjne Zamawiającego oraz dostarczenie łączy
telekomunikacyjnych.
Dowód: SWZ wraz z Załącznikiem nr 2 (w dokumentacji
Postępowania).

Zamówienie obejmuje więc bardzo duży projekt teleinformatyczny, dotyczący zebrania
wymagań, zaprojektowania, wdrożenia i utrzymania systemu telefonii IP. Będzie to jeden z
największych systemów tego typu nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Zakres prac jest
skomplikowany, obejmuje szereg kwestii technicznych, organizacyjnych oraz z zakresu
bezpieczeństwa. W związku z powyższym przedstawione wymagania co do kwalifikacji
kierownika projektu oraz inżynierów są jak najbardziej zasadne i proporcjonalne do
prze
dmiotu zamówienia, gdyż posiadanie odpowiedniego wykształcenia kierunkowego daje
w sposób oczywisty lepszą rękojmię prawidłowej realizacji czynności o dużym poziomie
złożoności. Wiedza specjalistyczna, jaką może zapewnić odpowiednie wykształcenie, będzie
z
właszcza konieczna dla zaprojektowania Systemu. Zamawiający ma prawo oczekiwać od
kluczowych osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy wykształcenia adekwatnego
dla rodzaju świadczeń Wykonawcy, a nie tylko jakiegokolwiek wykształcenia technicznego
.
Ad. Zarzut 4.
Przywołaną już wyżej Modyfikacją nr 4 z dnia 21.06.2021 r. dotyczącą pkt 4.1 ppk 5 OPZ
Zamawiający wyłączył z obowiązku zapewnienia 7 letniego okresu życia (8 letniego w
zakresie serwisu) Urządzenia końcowe. Ze względu na wysoki stopień złożoności
wdrażanego Systemu Zamawiający może wymagać, żeby System centralny oraz licencje do
Urządzeń końcowych i Systemu posiadały co najmniej 7 letni okres życia produktu w
zakresie sprzedaży oraz co najmniej 8 letni w zakresie serwisu, liczone od terminu składania
ofert. W OPZ konsekwentnie wskazuje, że dostarczony System telefonii IP powinien

zapewniać możliwość rozbudowy, a w zakresie centralnych serwerów sterujących
niedopuszczalna jest wymiana urządzeń na inne. Zamawiający zdaje sobie sprawę, że
Wykona
wca nie ma wpływu na decyzje dotyczące wycofania ze sprzedaży oraz wsparcia
przez producentów urządzeń i oprogramowania. Kwestionowany zapis ma na celu
wskazania Wykonawcom na konieczność zastosowania nowych modeli urządzeń i
oprogramowania, aby dług technologiczny po wdrożeniu Systemu telefonii IP był jak
najmniejszy. Brak takiego warunku może doprowadzić do konieczności ponownego zakupu
wskazanych elementów wraz z zakończeniem obowiązywania Umowy, co biorąc pod uwagę
wartość zamówienia i zakres prowadzonych prac stanowiłoby nieuzasadniony wydatek.
Ad. Zarzut 5
Ograniczenie wysokości ceny za pozycje składające się na cenę łączną oferty zostało
opracowane na podstawie przeprowadzonego Dialogu technicznego oraz informacji
udzielonych przez większość biorących w nich udział Wykonawców. Jedną z kwestii
omawianych w toku Dialogu technicznego był albowiem sposób finasowania i podział
płatności. W takiej sytuacji trzeba uznać, że przyjęte w SWZ ograniczenia procentowe cen za
pozycje składające się na łączną cenę oferty oparte zostały na możliwej do przeprowadzenia
na obecnym etapie postępowania projekcji faktycznego rozkładu kosztów.
Ad. Zarzut 9
Zakres oraz terminy dla prac realizowanych w Etapach I-
IV zostały opracowane w SWZ na
podstawie deklaracji z Dialogu
Technicznego. W szczególności, w trakcie Dialogu padały
deklaracje czasów krótszych, niż ostatecznie zmieszczonych w OPZ (3 miesiące zamiast
wskazanych 17 tygodni na realizację Etapów I-IV).
W ramach Etapu IV Zamawiający nie oczekuje jednoczesnego dostarczenia systemu
centralnego, skonfigurowania i przetestowania Systemu, dostarczenia Licencji, opracowanie
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia szkoleń dla administratorów Systemu oraz
opracowania szkolenia dla użytkowników Systemu.
Trzeba też podnieść, że chybiona jest teza Odwołującego zawarta w opisywanym zarzucie,
jakoby miał on w świetle postanowień SWZ odpowiadać za okoliczności, za które wyłączną
odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w postaci opóźnienia wykonania przez
Zamawiającego prac dostosowujących koniecznych do wdrożenia Systemu. W
postanowieniu § 6 ust. 4 PPU przewidziano karę umowną za zwłokę w realizacji Etapu IV, a
zatem za kwalifikowane opóźnienie, spowodowane okolicznościami za które odpowiada
dłużnik. Bez wątpienia Wykonawca nie będzie pozostawał w zwłoce, jeżeli to Zamawiający
nie wykonana w odpowiednim czasie obciążających go prac przygotowawczych.

Ad. Zarzut 10
Modyfikacją SWZ nr 10 z dnia 21.06.2021 r. do pkt 4.1 OPZ (Opis ogólny architektury
Systemu) dodano podpunkt 8 w brzmieniu:

Opis infrastruktury:
Sieć WAN:
-
dwa ośrodki Centralne z łączami po 1Gb/s,
-
jednostki podległe duże łącza 2x 50Mb/s, -jednostki mniejsze łącza 2x20 Mb/s lub
2x10Mb/s, -
jednostki typu Punkt Informacyjny z łącze 5Mb/s.
Transmisja
wewnątrz sieci WAN jest szyfrowana za pomocą urządzeń Zamawiającego.
Zamawiający zapewni w ośrodkach centralnych interfejsy połączeniowe 1G lub 10G,
możliwe podłączenie Rj45 lub światłowodowe np. LC.
W DC Zamawiającego występują standardowe szafy RACK 19”, zapewniamy zasilanie
gwarantowane.
Konfiguracyjnie sieć LAN w całym ZUS jest przygotowana pod wdrożenie Telefonii IP, są
utworzone odpowiednie Vlany, jest możliwość kolejkowania ruchu sieciowego QOS
.”
Dowód: modyfikacje SWZ z dnia 21.06.2021 roku- pismo znak 993200/271/IN- 534/2021
Poprzez powyższe zostały określone elementy infrastruktury Zamawiającego.
Ponadto trzeba podnieść, że Odwołujący wyrwał z kontekstu tylko drugie zdanie § 1 ust. 8
PPU, co zmienia jego znaczenie. Całe powyższe postanowienie brzmi: „Wykonawca
gwarantuje, że System będzie zapewniać pełną funkcjonalność wyszczególnioną w
Załączniku nr 1 do Umowy. Ewentualne koszty integracji elementów Systemu z infrastrukturą
Zamawiającego ponosi Wykonawca
.”
Koszty o jakich mowa w zdaniu
drugim powstaną więc tylko w wypadku, gdy integracja
poszczególnych elementów Systemu będzie konieczna dla wymaganego od Wykonawcy
świadczenia, to jest osiągnięcia funkcjonalności o jakiej mowa w zdaniu pierwszym.
Dodatkowo należy podnieść, że istniejące w lokalizacjach Zamawiającego łącza dostarcza
wiodący na polskim rynku Operator. Na obecnej infrastrukturze działa z powodzeniem
Telefonia IP w jednostkach Centralnych i sześciu oddziałach. Przełączniki w lokalizacjach w
których będzie wdrożenie mają odpowiednią ilość portów PoE oprócz lokalizacji Senatorska.

Ad Zarzut nr 11
Zamawiający będąc związany postanowieniem pkt 6.4.4 ppk 5 OPZ rozstawi Urządzenia
końcowe niezwłocznie po ich dostarczeniu. Szczegółowe terminy działań poszczególnych
stron, w tym
rozstawienia Urządzeń końcowych zostanie uzgodniony w harmonogramie
Wdrożenia. Wykonawca powinien uwzględnić czas rozstawienia urządzeń w
harmonogramie.
Czas 10 dni roboczych został wprowadzony właśnie dlatego, by nie doprowadzić do
niekontrolowanej zmian
y harmonogramu i umożliwić Wykonawcy m.in. dostarczenie
urządzeń w bardzo krótkim czasie do lokalizacji w ramach jednego Oddziału
Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający będzie potrzebował wskazanego czasu, żeby
rozstawić i podłączyć dostarczone Urządzenia.

W mało prawdopodobnym przypadku gdyby doszło do opóźnienia w realizacji powyższych
czynności, Wykonawca nie poniesie z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Należy wziąć
pod uwagę, że w § 6 ust. 5 PPU przewidziano karę umowną za zwłokę w realizacji Etapu V,
a zatem za kwalifikowane opóźnienie, spowodowane okolicznościami za które odpowiada
dłużnik. Bez wątpienia Wykonawca nie będzie pozostawał w zwłoce, jeżeli to Zamawiający
nie wykonana w terminie obciążających go prac polegających na rozstawieniu telefonów.
Ponadto takie zdarzenie, a także inne wypadki nie wywiązania się przez Zamawiającego z
terminowej realizacji obciążających go czynności, mogłoby zostać uznane za podstawę do
zmiany Umowy w zakresie terminu świadczeń umownych Wykonawcy na zasadach
postanowienia § 14 ust. 6 pkt 1 PPU, które dopuszcza taką zmianę jeżeli stała się ona
konieczna dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, na skutek okoliczności
powstałych po upływie terminu składania ofert, za które nie odpowiada Wykonawca.

Ad Zarzut nr 12
Ze względu na późniejszą instalację (poza wdrożeniem Systemu telefonii IP), terminali
wideokonferencyjnych dostarczonych przez Wykonawcę a także na brak środowiska
testowego u Zamawiającego, Zamawiający zawarł w OPZ wymagania dotyczące ich
testow
ania w celu potwierdzenia prawidłowości działania terminali i akcesoriów.
Sposób testowania terminali wideokonferencyjnych zostanie ustalony z Wykonawcą w toku
realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza żądane w odwołaniu testowanie terminali
wideokonferencyjnych w momencie ich dostarczenia do uzgodnionej lokalizacji
Zamawiającego, jednakże nie jest potrzebna do tego zmiana OPZ, gdyż żadne jego
postanowienie nie przewiduje testowania terminali wideokonferencyjnych w odmiennym
terminie.

Ad. Zarzut nr 13
Pr
zywołany w odwołaniu w uzasadnieniu zarzutu nr 13 art. 71b ust. 1 Prawa
telekomunikacyjnego stanowi:
„Przeniesienie numeru, o którym mowa w art. 71, następuje nie później niż w terminie 1 dnia
roboczego od dnia wskazanego w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru jako dnia rozpoczęcia
świadczenia usług przez nowego dostawcę usług.”
Powyższy przepis określa więc maksymalny, a nie minimalny termin przeniesienia numeru, a
co za tym idzie je
st dopuszczalne uregulowanie tej kwestii pomiędzy stronami umowy.
Jednakże postanowienie pkt 3.1 ppkt 16 w istocie nie wprowadza krótszego terminu
przeniesienia numeru możliwego do wyegzekwowania za pomocą przewidzianych w Umowie
sankcji, a jedynie formułuje dyrektywę działania Wykonawcy w taki sposób (czynności poza
godzinami pracy) aby zminimalizować (a zatem nie wyeliminować) ryzyko niedostępności

usług telekomunikacyjnych u Zamawiającego. Trzeba zauważyć że działanie Wykonawcy
zgodnie z pkt 3.1 ppkt 16
nie zostało obwarowane żadną karą umowną.

Ad Zarzut 14
Modyfikacją SWZ nr 11 z dnia 21.06.2021 r. Zamawiający nadał nowe brzmienie § 2 ust.22 i
23 PPU:

Było: „§ 2 ust. 22. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług utrzymania Systemu
oraz usług telekomunikacyjnych w zakresie abonamentów za SIP Trunk od zakończenia
Etapu IV.

ust. 23. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług telekomunikacyjnych w
zakresie abonamentów za linie analogowe w danej Jednostce organizacyjnej
Zamawiającego od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu cząstkowego
odbioru Etapu V

.”
jest:
„§ 2. ust. 22. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług utrzymania Systemu
oraz usług telekomunikacyjnych w zakresie abonamentów za SIP Trunk od zakończenia
Et
apu IV, tj. daty odbioru wpisanej w podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń Protokole
Odbioru Etapu IV, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do
Umowy.
ust. 23. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie
abonamentów za linie analogowe od daty wdrożenia w danej lokalizacji, tj. daty wpisanej w
podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń Protokole cząstkowym odbioru Wdrożenia,
sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy
.”
Dowód: modyfikacje SWZ z dnia 21.06.2021 roku- pismo znak 993200/271/IN- 534/2021
W świetle powyższej modyfikacji SWZ, zarzut odwołania nr 14 trzeba ocenić jako
bezpodstawny i zasługujący na oddalenie.
Zamawiający przychylił się do wrażonego w odwołaniu poglądu, że opłaty za łącza
analogowe powinny być naliczane od momentu uruchomienia poszczególnych usług. Nie
dotyczy to natomiast opłat za usługi telekomunikacyjne w zakresie abonamentów za SIP
TRUNK i za ruch na łączach SIP TRUNK. Terminy przenoszenia numeracji z linii PSTN
Zamawiającego powinny zostać skorelowanie przez Wykonawcę w uzgodnionym
harmonogramie prac z rozbudową łączy SIP Trunk, które przejmą obsługę ruchu głosowego
z likwidowanych linii. Opłaty za łącza SIP Truk będą naliczane od momentu zakończenia
Etapu IV, a następnie systematycznie będą modyfikowane wraz z przenoszeniem
przenoszenia numeracji i ruchu z likwidowanych linii PSTN.
W
brew twierdzeniom odwołania nie zachodzi sprzeczność pomiędzy postanowieniami § 2
ust. 22 i 23 PPU oraz §3 ust. 10-13 PPU, gdyż „miesiąc uruchomienia usługi” o jakim mowa
w § 3 ust. 10-11 i „okresy w których usługi faktycznie są świadczone” o jakich mowa w § 3
ust. 13 przypadają nie wcześniej niż od dat określonych zgodnie z § 2 ust. 22 i 23 PPU.

Ad. Zarzut nr 15
Modyfikacją SWZ nr 12 z dnia 21.06.2021 r. Zamawiający zmienił brzmienie Załącznik nr
12 „Protokół odbioru usług utrzymania” do Załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane
postanowienia umowy:
Było: (…)
Łączna liczba Telefonów kategorii I, II, III i IV w poszczególnych miesiącach, według stanu
w ostatnim dniu świadczenia usługi utrzymania, wynosiła
: (…) „
Jest: (…)
Łączna liczba Telefonów kategorii I, II, III i IV w poszczególnych miesiącach, według stanu
w ostatnim dniu świadczenia usługi utrzymania, sporządzona na podstawie podpisanych bez
uwag Protokołów cząstkowego odbioru Etapu V, wynosiła
: (…)”
Dowód: modyfikacje SWZ z dnia 21.06.2021 roku- pismo znak 993200/271/IN- 534/2021

W świetle powyższej modyfikacji SWZ, zarzut odwołania nr 15 trzeba ocenić jako
bezpodstawny i zasługujący na oddalenie.
Zamawiający jednoznacznie i jasno zdefiniował zasady sposób naliczania wynagrodzenia za
utrzymanie w oparciu o ustalanie liczby
telefonów. Posłużono się do tego Protokołem
cząstkowego odbioru Etapu V, gdyż stosownie do postanowienia § 2 ust. 15 PPU
Wykonawca właśnie od dnia podpisania tego protokołu, potwierdzającego Wdrożenie i
konfigurację Urządzeń końcowych w danej lokalizacji Zamawiającego, zapewni sprawne
działanie dostarczonego Systemu.
Ad. Zarzut 17
Zamawiający nie precyzował okna serwisowego ze względu na wymaganie pracy
centralnych serwerów sterujących w modelu active-active. Taka architektura umożliwia
administrację systemów bez konieczności wprowadzania okna serwisowego. Architektura
Syste
mu telefonii IP była konsultowana w ramach Dialogu technicznego.
Ad. Zarzuty 18 i 19
Nie ma podstaw dla zmiany gwarantowanego czasu usunięcia awarii linii analogowej oraz
maksymalnego czasu miesięcznego niedostępności usługi. Dla serwerów sterujących
pra
cujących w modelu active-active istnieje możliwość naprawy jednego z serwerów przy
utrzymania ciągłości usługi. Oznacza to, że pomimo usunięcia pojedynczej awarii w czasie
do 8h jest możliwe zachowanie miesięcznego czasu niedostępności usługi <=7,2 godziny.
Czas gwarantowanego usunięcia awarii oraz maksymalny czas niedostępności usług zostały
dopasowane do charakteru zamówienia i dużej liczby użytkowników obsługiwanych przez
System. Przekroczenie wskazanych czasów powodowałoby bardzo duże straty po stronie
Zamawiającego.

Czas usunięcia awarii dla linii analogowych został dopasowany do szczególnego trybu
wykorzystywania tych usług u Zamawiającego. W szczególności linie analogowe będą
służyły do podłączenia systemów takich jak centrale PPOŻ oraz windy, t.j. systemów, dla
których dłuższe przerwy funkcjonowania mogą stanowić ryzyko dla życia i zdrowia ludzi.
Parametry SLA były konsultowane w ramach Dialogu technicznego.
Ad. Zarzut 21
Wymagania dotyczące energooszczędności Urządzeń końcowych, w tym terminali
audiokonferencyjnych, były konsultowane w Dialogu technicznym. Należy podnieść, że
ewentualne podwyższenie klasy energetycznej byłoby zasadne, gdyby terminal
audiokonferencyjny był bezprzewodowy. Przykładowo można wskazać publikację dostępną
na stronie mi
ędzynarodowego Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE, tj.
instytucji standaryzującej 802.3af), w której autor podkreśla dedykowanie klas
energetycznych 3 i 4 standardu 802.3af do zastosowań bezprzewodowych:
https://www.ieee.li/pdf/viewgraphs/introduction_to_poe_802.3af_802.3at.pdf, slajd 21. W
przedmiotowym przypadku taka sytuacja nie występuje.
Ad. Zarzut 24
Zamawiający konsultował funkcjonalność terminala wideokonferencyjnego w ramach Dialogu
technicznego. Nie wykazano wtedy braku możliwości dostarczanie wyspecyfikowanego
urządzenia sterującego oraz ewentualnej sprzeczności związanej z równoległą możliwością
planowania spotkań z przez użytkowników typu Sekretariat. Na rynku dostępne są
urządzenia spełniające postawione w OPZ wymagania.
Ad. Zarzut 28
Architektura Systemu telefonii IP była konsultowana w ramach Dialogu technicznego.
Została ona dopasowane do charakteru zamówienia i dużej liczby użytkowników
obsługiwanych przez System. Architektura active-active pozwala m.in. na maksymalne
ogra
niczenie skutków ewentualnych awarii systemu i skrócenie czasu niedostępności.

Ad. Zarzut 29
Wbrew twierdzeniom odwołania zakres świadczenia Wykonawcy został precyzyjnie
określony w postanowieniach SWZ, w tym stanowiących załączniki do tego dokumentu OPZ
i PPU. Dla prawidłowego odczytania zakresu przedmiotu zamówienia, zwłaszcza tak
złożonego jak w niniejszym Postępowaniu, konieczne jest jednak wzięcie pod uwagę
całokształtu dotyczących tej kwestii postanowień SWZ. Nie ma natomiast możliwości
wyczerpani
a całej tej materii w pojedynczym postanowieniu OPZ czy PPU, chyba że poprzez
sformułowania o wysokim stopniu ogólności, wymagające doprecyzowania w innych
postanowieniach. Właśnie przeniesieniu wypowiedzi na niższy stopień ogólności służy
użycie w tekście postanowień PPU zwrotu „w szczególności”. Zwrot ten w języku polskim
ma tożsame znaczenie ze „zwłaszcza” będącym z kolei partykułą dołączaną do składnika

zdania, aby zaznaczyć, że część wypowiedzi dotyczy tego składnika (por: Słownik Języka
polskiego PWN
on line https://sjp.pwn.pl/slowniki/zwłaszcza.html). W związku z powyższym
użyty w § 1 ust. 1 zd. 3 PPU zwrot „w szczególności” odnosi się do przedmiotu umowy
opisanego w pierwszym zdaniu tego ustępu jako „Zaprojektowanie, Dostawa i Wdrożenie
Systemu tel
efonii IP oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zamawiającego przez
okres 48 miesięcy od chwili zawarcia Umowy (okres obowiązywania Umowy)” i
doprecyzowuje go poprzez wskazanie w poniższych punktach szczegółowych świadczeń,
ale wciąż mieszczących się w przedmiocie umowy opisanym w zdaniu 1. Użycie zwrotu „w
szczególności” nie umożliwia natomiast żądania od Wykonawcy świadczenia nie
mieszczącego się w przedmiocie umowy określonym w § 1 ust. 1 PPU.
Powyższe uwagi odnoszą się także do pozostałych wskazanych w odwołaniu przypadków
użycia w PPU zwrotu „w szczególności”.
Z kolei użycie w postanowieniu PPU o świadczeniach Wykonawcy zwrotu „co najmniej” ma
tylko takie znaczenie, że jedynie sygnalizuje możliwość wystąpienia w innych, bardziej
szczegółowych postanowieniach SWZ uregulowań przewidujących obowiązki Wykonawcy.
Na koniec należy podnieść że Odwołujący bezpodstawnie formułuje w uzasadnieniu zarzutu
nr 29 obawę naliczania kar umownych w oparciu o budzącą wątpliwości interpretację
obowiązków Wykonawcy. Okoliczności stanowiące podstawę powstania należności z tytułu
kar umownych zostały precyzyjnie wyszczególnione w § 6 PPU poprzez wskazanie
skonkretyzowanych obowiązków umownych Wykonawcy.
Ad. Zarzut 30.
Podni
ósł, że opisana w odwołaniu rzekoma konieczność istnienia procedury reklamacyjnej
poprzedzającej naliczenie kary umownej nie wynika z żadnego przepisu prawa, a w
szczególności norm prawnych Prawa zamówień publicznych ani Kodeksu cywilnego, w tym
również z żadnego przepisu przywołanego w odwołaniu. W takim stanie rzeczy nie ujęcie we
wzorze umowy szczególnej procedury reklamacyjnej nie może naruszać prawa. Ponadto
byłoby to w istocie zbędne, gdyż już w obecnym brzmieniu PPU wykonawca nie jest
pozbawiony możliwości obrony swoich praw przez przedstawiania zamawiającemu
okoliczności świadczących o niezasadności naliczenia danej kary umownej. O ile albowiem
należność z tytułu kary umownej powstaje bez potrzeby dokonania w tym przedmiocie
czynności prawnej, już na skutek ziszczenia się przesłanek przewidzianych w umowie, to na
mocy § 6 ust. 20 (przed modyfikacją 19) Każde naliczenie kar umownych zostanie
udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty
obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Po
otrzymaniu przedmiotowej noty Wykonawca ma możliwość przedstawić Zamawiającemu
wszelkie okoliczności które uważa za istotne dla oceny przesłanek kary umownej, a
Zamawiający we własnym dobrze pojętym interesie powinien poddać je uważnej analizie,

gdyż pochopne naliczenie kary umownej może zakończyć się dla niego niekorzystnym
wynikiem sporu wszczętego przed sądem powszechnym. W tym miejscu należy zauważyć,
że ewentualne, przewidziane przez PPU potrącenie kwoty kary umownej przed zajęciem
stan
owiska przez Wykonawcę zawsze jest dokonywane na ryzyko Zamawiającego, gdyż w
przypadku błędnego naliczenia kary umownej dojdzie do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy
z opóźnieniem, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla Zamawiającego jako dłużnika. Nie
powin
no też ulegać wątpliwości że skutki potrącenia kary umownej która okazała się
bezzasadna Zamawiający może z łatwością usunąć wypłacając brakującą kwotę
wynagrodzenia lub zwracając pobraną kwotę zabezpieczenia.
W związku z powyższym wbrew twierdzeniu odwołania, nie uwzględnienie w PPU procedury
reklamacyjnej nie zagraża prawom Wykonawcy.
Ad. Zarzut 35
W polskim systemie prawnym zarówno ogólna odpowiedzialność kontraktowa (art. 471
Kodeksu cywilnego) jak i szczególna forma odpowiedzialności za szkodę pod postacią
obowiązku zapłaty kary umownej (art. 483 K.C) oparta jest na zasadzie winy. Oznacza to, że
dłużnik uwalnia się od odpowiedzialności wykazując, że szkoda powstała na skutek
okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności, bez względu na to czy stwierdzono to w
umowie. Nie ma więc potrzeby kazuistycznego wyliczania w umowie okoliczności za które
dana strona nie ponosi odpowiedzialności, jak czyni się to niekiedy w umowach
pochodzących ze sfery kultury prawnej prawa precedensowego.
Natomiast prz
ytaczany w odwołaniu przepis art. 433 pkt 3 P.z.p zabrania praktyki odwrotnej,
to znaczy przypisywania Wykonawcy umowy odpowiedzialności za okoliczności
niezawinione, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wymóg ten został w
niniejszym postępowaniu zachowany, gdyż żadne z postanowień PPU nie zawiera takich
niedozwolonych klauzul.
Ad. Zarzut 39
W pierwszej kolejności Zamawiający podnosi, że zgodnie z dyspozycją art. 483 § 1 Kodeksu
cywilnego: „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej
sumy (kara umowna)

.” A contrario z powyższego wynika, że nie można zastrzec kary
umownej na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego. Zgodnie z
postanowieniami PPU zasadniczym świadczeniem Zamawiającego ma być wypłata
wynagrodzenia, a zatem świadczenie pieniężne. Z tej przyczyny wynika wskazywany w
uzasadnieniu zarzutu nr 39 odwołania fakt nie zastrzeżenia w SWZ kar umownych
nalicz
anych przez Wykonawcę.

W drugiej kolejności trzeba podnieść, że jak stanowi postanowienie § 6 ust. 24 PPU, „Łączna
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, z wyłączeniem kary umownej za
odstąpienie, ograniczona jest do 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3
ust. 1.“ Oznacza to, ze funkcja kompensacyjna kar umownych został w SWZ wyraźnie
ograniczona, na poziomie powszechnie stosowanym w umowach w sprawach zamówień
publicznych. Natomiast prawidłowe wypełnianie przez kary umowne ich funkcji stymulacyjnej
i represyjnej wymaga tego, aby wysokość kary za poszczególne przypadki nienależytego
wykonania umowy czyniła ją dolegliwą. Podmiot zagrożony karą umowną musi albowiem jej
naliczenie uznać za mniej opłacalne dla siebie, niż prawidłowe spełnienie swojego
świadczenia umownego. Trzeba też zaznaczyć, że teza odwołującego o zawyżeniu
poszczególnych stawek kar umownych nie została niczym wykazana, a jedynie ogólnikowo
powołano się na bliżej nieokreślone stawki „rynkowe” W szczególności nie posłużono się
konkretnymi „rynkowymi” stawkami kar umownych stosowanymi w umowach
porównywalnych pod względem rodzaju i rozmiaru świadczeń stron.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje:

Wobec złożonych oświadczeń przez Zamawiającego i Odwołującego w odniesieniu
do
zarzutów:
(a)
uwzględnionych w piśmie z dnia 21 czerwca 2021 r., oznaczonych w odwołaniu
odpowiednio numerami: 6, 7, 8, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 27; oraz
(b)
cofniętych (oświadczenia na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2021 r. i rozprawie w dniu
16 lipca
2021 r. w związku ze zmianą z dnia 14 lipca 2021 r.)

oznaczonych w odwołaniu
odpowiednio numerami 2, 3, 13, 18, 31, 32, 33, 34, 36, 37 i 38.
-
Izba postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego stosując odpowiednio art. 522
ust.4 oraz art. 520 ust.1 ustawy Pzp.

W niniejszej sprawie Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie w piśmie z dnia 21
czerwca 2021 r.
– jak wskazano – uwzględnił częściowo zarzuty.

W myśl wskazanego art. 522 ust. 4 ustawy Pzp: „4. W przypadku uwzględnienia
przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć
postępowanie odwoławcze w części dotyczącej tych zarzutów, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia tych zarzutów. W takim przypadku Izba rozpoznaje
pozostałe zarzuty odwołania. Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w


postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w
zakresie uwzględnionych zarzutów.
” W niniejszej sprawie przystąpienia do postępowania
odwoławczego wskazanych powyżej wykonawców zostały zgłoszone po stronie
odwołującego.

Odwołujący w oświadczeniach składanych na posiedzeniu oraz rozprawie oświadczył
o cofnięciu także w części zarzutów. Z tego też względu w tej sprawie miał także
zastosowanie art. 520 ust.1 Pzp.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Pzp r.: „Odwołujący może cofnąć odwołanie do
czasu zamknięcia rozprawy
”. Przepis ten ma także odpowiednie zastosowanie do
podnoszonych w odwołaniu zarzutów.

W pozostałym zakresie zarzuty oznaczone w odwołaniu numerami: 1, 4, 5, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 30, 35 i 39 podlegały rozpoznaniu przez Izbę.

Rozpoz
nając zarzuty w zakresie wskazanym i uznając, że te zarzuty nie
zasługują na uwzględnienie Izba miała na uwadze następujące okoliczności:


Zgodnie z punktem 2.1.1. SWZ (Specyfikacja Warunków zamówienia) oraz
załącznika nr 1 do SWZ: Opisu przedmiotu zamówienia (pkt 2.1.OPZ):
1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu telefonii IP oraz świadczenie usług
telekomunikacyjnych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej Zamawiającym
przez okres 48 miesięcy. Usługi będą świadczone co najmniej: za pomocą dostarczonego
kompletnego systemu telefonii IP, zwanego dalej Systemem oraz łączy telekomunikacyjnych
dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. System obejmie swym działaniem
wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego”.

Z kolei w
edług punku 2.1. SWZ: „1. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym
Słowniku Zamówień (CPV) kodem:
- 32500000-
8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
- 32546100-3 Centrale cyfrowe
- 72611000-
6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
- 48517000-5 Pakiety oprogramowania informatycznego
- 64215000-
6 Usługi Telefonii Internetowej (IP)
- 32552330-
9 Telefoniczna aparatura przełączająca”.


Zamawiający w punkcie 1.3.3 SWZ podał, że: (…) przeznacza następującą kwotę na
sfinansowa
nie zamówienia podstawowego bez prawa opcji - 58 516 537,83 zł z podatkiem
VAT.”

Według punktu 2.1.1.1: „Wykonawca dostarczy sprzęt oraz licencje niezbędne do
uruchomienia Systemu, a także będzie świadczył usługi utrzymania i wsparcia technicznego
przez ca
ły okres świadczenia umowy”.

Z kolei według punktu 2.2. OPZ:
„2. Wykonawca zapewni w szczególności:
a. dostarczenie oraz wdrożenie Systemu zgodnie z wymaganiami opisanymi w dalszej części
niniejszego dokumentu,
b. utrzymanie Systemu w stałej gotowości do korzystania z usług telekomunikacyjnych,
c. doprowadzenie i uruchomienie stacjonarnych zakończeń sieci PSTN,
d. zapewnienie dostępu do publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym usług
telefonicznych, obejmujących co najmniej:
i. połączenia lokalne,
ii. połączenia międzystrefowe,
iii. połączenia do polskich sieci telefonii komórkowej,
iv. połączenia międzynarodowe do stacjonarnych i komórkowych sieci zagranicznych,
v. połączenia do sieci usług inteligentnych,
vi. połączenia z numerami alarmowymi i skróconymi,
e. zapewnienie usług utrzymania i zarządzania Systemem,
f. zapewnienie licencji koniecznych do korzystania z Systemu.
Zamawiający wymaga, aby całkowite wdrożenie kompletnego Systemu trwało nie dłużej niż
przez 24 miesiące. Okres utrzymania systemu będzie wydłużony o czas skrócenia wdrożenia
(zgodnie z okresem zadeklarowanym w formularzu ofertowym)

.”

Zarzut 1(a i b)
Odwołujący zarzucił, że sformułowane w SWZ w opisie warunków udziału w postępowaniu
wymaganie, aby osoba dedykowana na stanowisko
(a) Kierownika projektu posiadała
wykształcenie wyższe techniczne, a (b) osoby dedykowane na stanowiska inżynierów
posiadały wykształcenie wyższe informatyczne lub telekomunikacyjne, są nieproporcjonalne
do przedmiotu zamówienia, oraz nieadekwatne do oceny zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia. W żądaniu domaga się (opisy wg SWZ): (a) w pkt
4.1.1.4.3.1. -
usunięcie wymagania posiadania przez Kierownika projektu wykształcenia
wyższego technicznego, a pozostawienie wymagania posiadania przez tę osobę
wykształcenia wyższego; (b) w pkt 4.1.1.4.3.2. — 4.1.1.4.3.4. specyfikacji warunków
zamówienia — usunięcie wymagania posiadania przez inżynierów wykształcenia wyższego

informatycznego lub telekomunikacyjnego, a pozostawienie wymagania posiadania przez te
osoby wyksztalcenia wyższego technicznego.

Izba zgodziła się z Zamawiającym, że realizacja wskazanego przedmiotu zamówienia w
zakładanym terminie, z uwagi na jego złożoność i zakres przypisanych obowiązków
wykonawcy -
wymaga obiektywnie najwyższych kwalifikacji kierownika projektu oraz
inżynierów bezpośrednio realizujących zadania. Tak jak wskazywał Zamawiający będzie to
jeden z największych systemów tego typu nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Zakres prac
jest skomplikowany, obejmuje szereg kwestii technicznych, organizacyjnych oraz z zakresu
bezpieczeństwa. Z jego opisu szczegółowego wynika, że realizacja tego złożonego Projektu
teleinformatyczny obejmuje zaprojektowani
e Systemu, wdrożenie i utrzymania systemu
telefonii IP. Tym samym wymagania SWZ co do kwalifikacji kierownika projektu oraz
inżynierów są jak najbardziej zasadne i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, gdyż
posiadanie odpowiedniego wykształcenia kierunkowego daje niewątpliwie rękojmię
prawidłowej realizacji czynności o dużym poziomie złożoności dla wykonania których wiedza
techniczna, a w przypadku inżynierów wykształcenie wyższe informatyczne lub
telekomunikacyjne jest co najmniej pożądana w pierwszej kolejności. Taka wiedza
specjalistyczna, jaką może zapewnić odpowiednie wykształcenie techniczne (a nie każde
wyższe, nawet techniczne) będzie zwłaszcza konieczna - na co wskazywał Zamawiający -
dla zaprojektowania Systemu. Zamawiający zatem ma prawo oczekiwać od kluczowych osób
wchodzących w skład personelu wykonawcy wykształcenia adekwatnego dla rodzaju
świadczeń wykonawcy, a nie tylko jakiegokolwiek wykształcenia. Izba zwraca uwagę, że
skreślenie wymagania dotyczącego wykształcenia na kierunku technicznym dla kierownika
projektu oraz wymagania dotyczącego wykształcenia na kierunku informatycznym lub
telekomunikacyjnym dla inżyniera, prowadziłoby do nieograniczonego dostępu kandydatów
na te stanowiska o wykształceniu z innych dziedzin niż wykształcenie techniczne, co
pozostawałoby w sprzeczności z argumentacją Odwołującego, który (pismo z dnia 14.07.21)
wskazuje, w odniesieniu do wymagania posiadania wykształcenia kierunkowego przez
Inżynierów, (…) nie każdy kierunek techniczny zapewni Inżynierowi wiedzę niezbędną do
realizacji zamówienia”.
Wskazał tytułem przykładu

na wykształcenie techniczne budowlane
czy górnicze. Odwołujący nie wskazuje w żądaniu na uzupełnienie wymagania o podobne
kierunkowe wykształcenie techniczne do wymaganego SWZ, na które to możliwości
wskazuje wyłącznie w pismach/stanowiskach procesowych. To z kolei nie może stanowić dla
Izby podstawy do kreowania w zastępstwie wykonawcy żądań, zakładając, że odpowiada to
intencjom wykonawcy.
Tak jak wskazywał Zamawiający w piśmie procesowym z dnia
14/07/21,
Odwołujący nie powołał się na brak w jego zasobach, albo na rynku pracy, osób
mogących pełnić funkcje kierownika projektu czy inżynierów o kwalifikacjach żądanych w

SWZ
o wykształceniu wyższym informatycznym lub telekomunikacyjnym. Oznacza to, że nie
zachodzą obiektywne przeszkody w spełnieniu sformułowanych w SWZ warunków udziału w
postępowaniu ze względu na brak na rynku osób o wymaganym wykształceniu.

Izba w odniesieniu do zarzutów związanych ze stroną techniczną Projektu zwraca
uwagę, że ustalenie przedmiotu zamówienia, jego zakresu oraz warunków jego realizacji
poprzedził (grudzień 2019) Dialog techniczny z udziałem 4 firm, którego uczestnikiem był
m.in. Odwołujący. Zgodnie z „Protokołem z przeprowadzenia Dialogu Technicznego
związanego z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
wdr
ożenie systemu telefonii IP w ZUS” jego punktem 4 (Cel i przedmiot przeprowadzonego
Dialogu Technicznego):

„4. Zamawiający przeprowadził Dialog Techniczny związany z planowanym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wdrożenie systemu telefonii
IP w ZUS. Celem Dialogu Technicznego było doradztwo/ uzyskanie informacji w zakresie
niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, określenia warunków umowy, oszacowania wartości zamówienia
oraz omówienie założeń do opisu przedmiotu zamówienia zawartych w załączniku nr 2 do
Ogłoszenia o Dialogu Technicznym z dnia 4.12.2019r. w szczególności:
1) rozpoznanie najnowszych najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych
właściwych dla przedmiotu planowanego zamówienia,
2) rozpoznania rynku Wykonawców w zakresie ich doświadczenia i potencjału,
3) pozyskania informacji o oferowanych na rynku rozwiązaniach właściwych dla przedmiotu
planowanego zamówienia,
4) skonfrontowani
e potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez rynek
potencjalnych Wykonawców,
5) pozyskanie informacji niezbędnych do opracowania jednoznacznego i wyczerpującego
opisu przedmiotu zamówienia, umożliwiającego przeprowadzenie postępowania i udzielenie
planowanego zamówienia, w tym między innymi sposobu i harmonogramu wdrożenia
systemu telefonii IP,
6) określenie optymalnych kryteriów oceny ofert i warunków umowy w sprawie planowanego
zamówienia,
7) oszacowanie kosztów planowanego zamówienia, w tym w szczególności kosztów:
poszczególnych elementów składowych, wdrożenia, szkoleń i utrzymania przedmiotu
zamówienia,
8) zdefiniowanie potencjalnych problemów, jakie mogą pojawić się podczas realizacji
zamówienia.”

Zarzut 4

Odwołujący zarzucił, że w pkt 4.1 ppk 5 OPZ Zamawiający wymaga, by wszystkie
dostarczone i wdrożone elementy Systemu posiadały co najmniej 7 letni okres życia
produktu określony przez dostawców Systemów w zakresie sprzedaży oraz co najmniej 8
letni w zakresie serwisu, liczone od ter
minu składania ofert. Wykonawcy nie mają możliwości
zagwarantowania tego wymagania, ponieważ cykl życia produktów nie zależy od
Wykonawcy, ale od producenta produktu. Modyfikacją nr 4 z dnia 21.06.2021 r. dotyczącą
pkt 4.1 ppk 5 OPZ Zamawiający wyłączył z obowiązku zapewnienia 7 letniego okresu życia
(8 letniego w zakresie serwisu) Urządzenia końcowe. Ta kwestia była przedmiotem Dialogu
Technicznego. Z Protokołu nie wynika, aby takie wymaganie wykonawcy oceniali jako
niemożliwe do zrealizowania. Izba podzieliła ponadto stanowisko Zamawiającego, że ze
względu na wysoki stopień złożoności wdrażanego Systemu, może wymagać, żeby System
centralny oraz licencje do Urządzeń końcowych i Systemu posiadały co najmniej 7 letni
okres życia produktu w zakresie sprzedaży oraz co najmniej 8 letni w zakresie serwisu,
liczone od terminu składania ofert. W OPZ konsekwentnie wskazuje się, że dostarczony
System telefonii IP powinien zapewniać możliwość rozbudowy, a w zakresie centralnych
serwerów sterujących niedopuszczalna jest wymiana urządzeń na inne. Wykonawca nie ma
wpływu na decyzje dotyczące wycofania ze sprzedaży oraz wsparcia przez producentów
urządzeń i oprogramowania, jednakże to postanowienie – jak podał Zamawiający - ma na
celu wskazanie wykonawcom na konieczność zastosowania nowych modeli urządzeń i
oprogramowania, aby dług technologiczny po wdrożeniu Systemu telefonii IP był jak
najmniejszy. Doświadczenie życiowe wskazuje, że brak takiego warunku może prowadzić do
konieczności ponownego zakupu wskazanych elementów wraz z zakończeniem
obowiązywania Umowy, co biorąc pod uwagę wartość zamówienia i zakres prac
powodowałoby nieuzasadniony wydatek.

Izba zgodziła się z Zamawiającym, że w żądaniach Odwołujący nie wskazał krótszego
okresu jaki można zagwarantować, tylko domagał się całkowitego zniesienie tego wymogu.
Nie udowodnił natomiast. że producenci urządzeń w ogóle nie zapewniają jakiegokolwiek
możliwego do oszacowania okresu życia produktu. Z powoływanych przez wykonawcę
dowodów okoliczność taka nie wynika.

Zarzut 5
Odwołujący zarzucił, że Zamawiający wprowadził w pkt 5.2. – 5.4. SWZ procentowe
ograniczenie wysokości ceny za pozycje składające się na cenę łączną oferty, podczas gdy
sam fakt ograniczenia procentowego elementów cenotwórczych jest nieproporcjonalny do
przedmiotu zamówienia, nie wynika z faktycznego rozkładu kosztów związanych z
wykonaniem zamówienia, a ponadto skutkować może znacznym wzrostem ceny za

wykonanie zamówienia wynikającym z konieczności dostosowania wysokości cen do
sztucznie ustalonej pr
zez Zamawiającego proporcji. Izba zwraca uwagę, że możliwość
ograniczenia wysokości ceny za pozycje składające się na cenę łączną oferty było
przedmiotem Dialogu technicznego. Jedną z kwestii omawianych w toku Dialogu
technicznego był sposób finasowania i podział płatności. Przyjęte zatem w SWZ
ograniczenia procentowe cen za pozycje składające się na łączną cenę oferty oparte zostały
na uzyskanych przez Zamawiającego informacjach, co do możliwej do przeprowadzenia na
obecnym etapie postępowania projekcji faktycznego rozkładu kosztów. Izba także zwraca
uwagę, że kwestionując procentowe ograniczenie wysokości ceny za poszczególne pozycje,
składające się na cenę łączną oferty powołuje się na wzrost cen związany z pandemią
Covid19, ale nie przedstawił na tę okoliczność żadnych dowodów. Ograniczenie wysokości
ceny za pozycje składające się na cenę łączną oferty zostało opracowane przez
Zamawiającego na podstawie przeprowadzonego Dialogu technicznego oraz informacji
udzielonych przez większość biorących w nich udział Wykonawców. Jedną z kwestii
omawianych w toku Dialogu technicznego był albowiem sposób finansowania i podział
płatności. Wykonawca – zgodnie z żądaniem także po jego modyfikacji na rozprawie w dniu
16.07.21 r. -
domaga całkowitego wykreślenia postanowień SWZ wprowadzających
wskazane wyżej ograniczenia, także po jego zmianie (modyfikacja nr 1 i nr 2 z dnia
14.07.2021 r.) i podwyższeniu procentowego maksymalnego udziału wynagrodzenia za
wdrożenie System i dostawy w całkowitej cenie oferty z 67 % do 75 % nie wykazując
istotnego wzrostu cen w okresie po przeprowadzeniu Dialogu technicznego, na które to
okoliczności powołał się w odwołaniu.

Zarzut 9
Odwołujący zarzucił, że rozpoczęcie etapu IV realizacji przedmiotu Umowy jest możliwe
dopiero po zakończeniu Etapu III (Projekt Wykonawczy), oraz po wykonaniu przez
Zamawiającego prac dostosowujących jego środowisko do nowo wdrażanego system, a
zakończenie etapu IV wymaga też przeprowadzenia szkoleń. Odwołujący domaga się
przedłużenia terminu na realizację Etapu IV.
Z ustaleń Izby wynika, że zakres oraz terminy dla prac realizowanych w Etapach I-IV zostały
opracowane w SWZ na podstawie deklaracji z Dialogu Technicznego. W szczególności, jak
wskazał Zamawiający i co nie zostało podważone, w trakcie Dialogu padały deklaracje
czasów krótszych, niż ostatecznie zmieszczonych w OPZ (3 miesiące zamiast wskazanych
17 tygodni na realizację Etapów I-IV). W ramach Etapu IV Zamawiający nie oczekuje
jednoczesnego dostarczenia systemu centralnego, skonfigurowania i przetestowania
Systemu,
dostarczenia
Licencji,
opracowanie
dokumentacji
powykonawczej,
przeprowadzenia szkoleń dla administratorów Systemu oraz opracowania szkolenia dla

użytkowników Systemu. Także z postanowień SWZ (jej załączników) nie wynika, aby
wykonawca
miał odpowiadać za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi
Zamawiający - w postaci opóźnienia wykonania przez Zamawiającego prac dostosowujących
koniecznych do wdrożenia Systemu. W postanowieniu § 6 ust. 4 PPU przewidziano karę
umowną za zwłokę w realizacji Etapu IV, a zatem za kwalifikowane opóźnienie,
spowodowane okolicznościami za które odpowiada dłużnik. Bez wątpienia wykonawca nie
będzie pozostawał w zwłoce, jeżeli to Zamawiający nie wykonana w odpowiednim czasie
obciążających go prac przygotowawczych. Izba – z uwagi na żądanie w odwołaniu nowego
Etapu IVa -
zgodziła się z Zamawiającym, że wykonawca nie uzasadnił z jakiego powodu
miałby zostać przesunięty termin na wdrożenie Systemu. Co do terminu przeprowadzenia
wymaganych szkoleń teza – jak wskazał Zamawiający - jakoby przygotowanie szkoleń nie
było możliwe równolegle z pozostałymi pracami IV Etapu jest dyskusyjna. Po zakończeniu III
Etapu (projekt wykonawczy -
11 tygodni od zawarcia umowy) wykonawca powinien mieć
wiedzę o wszystkich istotnych elementach i cechach Systemu. Późniejsze czynności Etapu
IV mogą jedynie prowadzić do pewnych zmian w przygotowanych materiałach
szkoleniowych.
Izba zgodziła się, że celem „Instruktażu przystanowiskowego” jest
przygotowanie administratorów Systemu do wykonywania typowych czynności
administracyjnych, takich jak: dodawanie, usuwanie użytkowników i urządzeń do/z Systemu,
powiązanie użytkowników z telefonami IP, prowadzenie książki telefonicznej, tworzenie grup
itp. (por. pkt 7.1 OPZ podpunkt 2). Ta
kie funkcje są standardowo udostępniane przez
System i wykonawca dysponuje materiałami pozwalającymi na przygotowanie szkoleń.
Same szkolenia
dedykowane dla specjalistów z tej branży - administratorów Systemu –
mogą być przeprowadzone nawet na środowisku testowym, a nie po uruchomienie finalnego
Systemu.
W ocenie Izby uwaga Zamawiającego, że bez przeprowadzenia Instruktażu
przystanowiskowego nie jest możliwe skuteczne „uruchomienie i przekazanie Systemu
centralnego w
ykonawcy ze względu na brak możliwości realizacji wskazanych powyżej
typowych czynności administracyjnych przez Zamawiającego
” – jest słuszna. Także słuszne
jest stanowisko, że „szkolenia dla użytkowników końcowych obejmują standardowe
funkcjonalności udostępniane przez Urządzenia końcowe oraz udostępniane w ramach
Zamówienia aplikacje. Wykonawcy dysponują materiałami pozwalającymi na przygotowanie
szkoleń e-learnignowych i mogą rozpocząć prace już na etapie zatwierdzenia Projektu
Wykonawczego
. (wg pisma procesowego z dnia 14.07.21)

Zarzut 10
O
dwołujący zarzucił, że w § 1 ust. 8 PPU Zamawiający wskazał że „Ewentualne koszty
integracji elementów Systemu z infrastrukturą Zamawiającego ponosi Wykonawca” co jest w

jego ocenie nieprecyzyjne ze względu na nieokreślenie zakresu integracji i elementów
infrastruktury.
Wniósł o wykreślenie tego zdania.

Izba zwraca uwagę, że na pełne brzmienie postanowienia § 1 ust. 8 PPU zgodnie z którym:
Wykonawca gwarantuje, że System będzie zapewniać pełną funkcjonalność
wyszczególnioną w Załączniku nr 1 do Umowy. Ewentualne koszty integracji elementów
Systemu z infrastrukturą Zamawiającego ponosi Wykonawca
.” Zatem koszty o których
mowa w zdaniu drugim powstaną wtedy, gdy integracja poszczególnych elementów Systemu
będzie konieczna dla wymaganego od wykonawcy świadczenia, to jest osiągnięcia
funkcjonalności o jakiej mowa w zdaniu pierwszym. Izba zwraca ponadto uwagę, że
modyfikacją SWZ nr 10 z dnia 21.06.2021 r. do pkt 4.1 OPZ (Opis ogólny architektury
Systemu) dodano podpunkt 8 dookreślając w konsekwencji - jak podał Zamawiający -
elementy infrastruktury Zamawiającego. W tym punkcie zawarto opis infrastruktury sieci
WAN i opis konfiguracji sieci LAN. Zamawiający wskazał ponadto (pismo z dnia 22.06.21),
że istniejące w lokalizacjach Zamawiającego łącza dostarcza wiodący na polskim rynku
Operator oraz, że na obecnej infrastrukturze działa z powodzeniem Telefonia IP w
jednostkach Centralnych i sześciu oddziałach. Przełączniki w lokalizacjach w których będzie
wdrożenie mają odpowiednią ilość portów PoE oprócz lokalizacji Senatorska. Wykonawca,
zdaniem Izby, nie wykazał, że wskazanie na dwa systemy informatyczne – w miejsce
żądanego katalogu systemów informatycznych – nie jest wystarczające dla opracowania
oferty oraz w jaki sposób szacowałby koszty integracji elementów Systemu z infrastrukturą
Zamawiającego, gdyby te koszty miał ponieść Zamawiający i tym samym o ile miałoby to
wpływ na szacowaną wartość zamówienia.

Zarzut 11
Odwołujący zarzucił, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe wykonanie
usługi ale OPZ nie precyzuje co w sytuacji, gdy Zamawiający w ciągu 10 dni nie wykona
należącego do niego rozstawienie skonfigurowanych aparatów telefonicznych oraz wpięcie
ich do sieci LAN w poszczególnych lokalizacjach.

Zgodnie z OPZ i PPU szczegółowe terminy działań poszczególnych Stron umowy, w tym
rozstawienia Urządzeń końcowych zostanie uzgodniony w harmonogramie Wdrożenia.
Zamawiający jest zobowiązany postanowieniem pkt 6.4.4 ppk 5 OPZ rozstawić Urządzenia
końcowe niezwłocznie po ich dostarczeniu. Wykonawca natomiast powinien uwzględnić czas
rozstawienia urządzeń w harmonogramie. Tak jak wyjaśniał Zamawiający wprowadzony czas
10 dni roboczych ma przeciwdziałać niekontrolowanej zmianie harmonogramu i umożliwić
Wykonawcy m.in. dostarczenie urządzeń w bardzo krótkim czasie do lokalizacji w ramach

jednego Oddziału Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający będzie potrzebował
wskazanego czasu, żeby rozstawić i podłączyć dostarczone Urządzenia. Niewątpliwie z
tytułu opóźnienia czynności Zamawiającego wykonawca, nie może ponosić cywilnej
odpowiedzialności kontraktowej, w tym w postaci kar umownych. Izba zwraca ponadto
uwagę, że art. 431 Pzp zobowiązuje zamawiającego i wykonawcę do współdziałania przy
wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji
zamówienia. Tym samym nie można z góry zakładać złej woli drugiej strony –
zamawiającego w zrealizowaniu jego zobowiązań umownych. Jednakże w przypadku gdyby
doszło do opóźnienia w realizacji czynności przypisanych Zamawiającemu, wykonawca – jak
wskazano -
nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Tak jak wskazał Zamawiający, w § 6
ust. 5 PPU przewidziano karę umowną za zwłokę w realizacji Etapu V, a zatem za
kwalifikowane opóźnienie, spowodowane okolicznościami za które odpowiada dłużnik.
Wykona
wca nie będzie pozostawał w zwłoce, jeżeli to Zamawiający nie wykonana w terminie
obciążających go prac polegających na rozstawieniu telefonów. Ponadto takie zdarzenie, a
także inne wypadki nie wywiązania się przez Zamawiającego z terminowej realizacji
obc
iążających go czynności, jak ten wskazywał, mogłoby zostać uznane za podstawę do
zmiany Umowy w zakresie terminu świadczeń umownych wykonawcy na zasadach
postanowienia § 14 ust. 6 pkt 1 PPU, które dopuszcza taką zmianę jeżeli stała się ona
konieczna dla pr
awidłowego wykonania przedmiotu Umowy, na skutek okoliczności
powstałych po upływie terminu składania ofert, za które nie odpowiada Wykonawca.

Zarzut 12
Odwołujący zarzucił, że montaż terminali wideokonferencyjnych nie jest wymagany w
ramach niniejszego
zamówienia, a wymóg zapewnienia monitorów i innych akcesoriów na
potrzeby testowania terminali prowadzi do poniesienia przez niego kosztów sprzętu
przeznaczonego do jednokrotnego użycia, a ponadto Zamawiający nie określił terminu w
jakim odbędzie się testowanie.

W zakresie tego zarzutu Zamawiający wyjaśnił, że ze względu na późniejszą instalację (poza
wdrożeniem Systemu telefonii IP), terminali wideokonferencyjnych dostarczonych przez
wykonawcę a także na brak środowiska testowego u Zamawiającego, zawarł w OPZ
wymagania dotyczące ich testowania w celu potwierdzenia prawidłowości działania terminali
i akcesoriów. Sposób testowania terminali wideokonferencyjnych zostanie ustalony z
wykonawcą w toku realizacji umowy. Według OPZ możliwe jest testowanie terminali
wideokonferencyjnych w momencie ich dostarczenia do uzgodnionej lokalizacji
Zamawiającego. OPZ nie przewiduje testowania terminali wideokonferencyjnych w
odmiennym terminie. Zatem żądanie rezygnacji z obowiązku zapewniania przez wykonawcę

akcesoriów koniecznych do testów terminali wideokonferencyjnych, dodania do SWZ
postanowienia o przeprowadzenia testów terminali wideokonferencyjnych w dniu dostawy, a
zatem tylko w jednym z góry określonym terminie nie podlega uwzględnieniu. Ustalenie co
do testów w każdej konkretnej lokalizacji dostawy będzie uzgadniane przez strony w toku
realizacji umowy. Izba zgodziła się ze stanowiskiem Zamawiającego, obiektywnie nie da się
przewidzieć na wiele miesięcy czy nawet lat przed dostawą, czy w danej lokalizacji
przepr
owadzenie testów w późniejszym czasie nie będzie dogodniejsze także dla
wykonawcy. Izba ponownie zwraca uwagę na art. 431 Pzp, który zobowiązuje
zamawiającego i wykonawcę do współdziałania przy wykonaniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. Także w przypadku ustaleń
co do testów nie można z góry zakładać złej woli drugiej strony, a pozostawienie niektórych
kwestii do uzgodnienia w toku realizacji umowy nie jest tożsame z generowaniem z tego
tytułu dodatkowych kosztów.

Zarzut 14
Odwołujący podał, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób niejednoznaczny,
niewyczerpujący, nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć
wpływ na sporządzenie oferty z uwagi na uzależnienie możliwości pobierania przez
Wykonawcę wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług dopiero od dnia podpisania
protokołów odbioru odpowiednio etapu IV i etapu V, podczas gdy usługi faktycznie
świadczone będą przez Wykonawcę już przed podpisaniem protokołów odbioru.

Tak jak wskaza
ł Zamawiający, modyfikacją SWZ nr 11 z dnia 21.06.2021 r. Zamawiający
nadał nowe brzmienie § 2 ust.22 i 23 PPU. Po zmianie pierwsze z postanowień otzrymało
brzmienie: „22. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług utrzymania Systemu
oraz usług telekomunikacyjnych w zakresie abonamentów za SIP Trunk od zakończenia
Etapu IV, tj. daty odbioru wpisanej w podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń Protokole
Odbioru Etapu IV, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do
Umowy

”. Drugie z kolei: „23. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług
telekomunikacyjnych w zakresie abonamentów za linie analogowe od daty wdrożenia w
danej lokalizacji, tj. daty wpisanej w podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń Protokole
cząstkowym odbioru Wdrożenia, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 9 do Umowy

.”
Zatem, Zamawiający wprowadził modyfikację uwzględniając argumentację Odwołującego, że
opłaty za łącza analogowe powinny być naliczane od momentu uruchomienia
poszczególnych usług. Natomiast jak podał, nie dotyczy to opłat za usługi telekomunikacyjne
w zakresie abonamentów za SIP TRUNK i za ruch na łączach SIP TRUNK. Terminy

przenoszenia numeracji z linii PSTN Zamawiającego powinny zostać skorelowanie przez
Wykonawcę w uzgodnionym harmonogramie prac z rozbudową łączy SIP Trunk, które
przejmą obsługę ruchu głosowego z likwidowanych linii. Opłaty za łącza SIP Truk będą
naliczane od momentu zakończenia Etapu IV, a następnie systematycznie będą
modyfikowane wraz z przenoszeniem przenoszenia numeracji i ruchu z likwidowanych linii
PSTN. Wyjaśnił ponadto, że relacje § 2 ust. 22 i 23 PPU oraz § 3 ust. 10-13 PPU wskazując,
że „miesiąc uruchomienia usługi” o jakim mowa w § 3 ust. 10-11 i „okresy w których usługi
faktycznie są świadczone” o jakich mowa w § 3 ust. 13 przypadają nie wcześniej niż od dat
określonych zgodnie z § 2 ust. 22 i 23 PPU. Odnośnie podnoszonych wątpliwości, co do daty
w
Protokole cząstkowym (…) od której wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług
utrzymania Systemu/usług telekomunikacyjnych (…) I
zba zwraca uwagę, że wskazywany
Protokół zawiera pole oznaczone: „Status” i „Data nadania statusu” poprzedzone polem
„Miejsce wdrożenia”, a zatem niewątpliwie za datę wdrożenia w danej lokalizacji, tj. datę
wpisanej w podpisanym przez S
trony bez zastrzeżeń Protokole cząstkowym odbioru –
należy uznać datę podaną w kolumnie „Data nadania statusu”.

Zarzut 15
Odwołujący zarzucił, że w dokumentacji SWZ nigdzie nie znajdują się jednoznaczne zapisy
precyzujące od wykonania jakiej czynności przez Wykonawcę może on wpisać daną liczbę
telefonów do Protokołu odbioru usług utrzymania – Załącznik nr 12 do Umowy, podczas gdy
liczba tych telefonów warunkuje wysokość wynagrodzenia za utrzymanie systemu.

Tak jak wyjaśnił Zamawiający, modyfikacją SWZ nr 12 z dnia 21.06.2021 r. zmienił brzmienie
Załącznika nr 12 „Protokół odbioru usług utrzymania” do Załącznika nr 2 do SWZ -
doprecyzowując zasady ustalania liczby telefonów stanowiące podstawę dla ustalenia
wynagrodzenia za usługę utrzymania. W tej modyfikacji wskazał na liczbę telefonów
ustalonych w Protokole cząstkowego odbioru Etapu V, stanowiącego załącznik nr 11 do
PPU. Natomiast Protokół odbioru cząstkowego dostaw – załącznik nr 8 do PPU dotyczy
liczby telefonów nie podłączonych jeszcze do sieci, a zatem nie wymagających realizacji
usługi utrzymania. Zamawiający zatem zdefiniował zasady i sposób naliczania
wynagrodzenia za utrzymanie w oparciu o ustalanie liczby telefonów. Posłużono się do tego
Protokołem cząstkowego odbioru Etapu V, gdyż stosownie do postanowienia § 2 ust. 15
PPU Wykonawca właśnie od dnia podpisania tego protokołu, potwierdzającego Wdrożenie i
konfigurację Urządzeń końcowych w danej lokalizacji Zamawiającego, zapewni sprawne
działanie dostarczonego Systemu.Zarzut 17
Odwołujący zarzucił, że obowiązki Wykonawcy w zakresie administracji Systemu
przewidziane w pkt 7.2 ppkt 7 lit a-
c powinny odbywać się w oknie serwisowym.

Zamawiający wyjaśnił, że nie precyzował okna serwisowego ze względu na wymaganie
pracy centralnych serwerów sterujących w modelu active-active. Taka architektura umożliwia
administrację systemów bez konieczności wprowadzania okna serwisowego. Izba także
zauważa, że Architektura Systemu telefonii IP była konsultowana z wykonawcami w ramach
Dialogu technicznego.

Zarzut 19
Odwołujący wskazał na niespójny wprowadzający w błąd opis czasu usunięcia awarii
Systemu: 8h gwarantowanego czasu usunięcia awarii oraz <7,2h niedostępności usług w
okresie miesięcznym, co skutkuje nałożeniem na Wykonawcę bonifikat w sytuacji
dot
rzymania czasu usunięcia awarii 8 godzin. W tym przypadku Odwołujący żądał w punkcie
19: „W odniesieniu do określenia czasu usunięcia awarii oraz czasu niedostępności Systemu
w projektowanych umowy (§ 5 ust. 8) oraz w pkt 7.5. opisu przedmiotu zamówienia -
modyfikacja projektowanych postanowień urnowy (§ 5 ust. 8) oraz pkt 7.5 ppkt 8 opisu
przedmiotu
zamówienia w taki sposób, aby za niedostępność systemu oraz usług
telekomunikacyjnej uznawało się czas, w którym występuje awaria o priorytecie P1
:
Wykonawca zapewni gwarancje ciągłości dostępności Systemu oraz usługi
telekomunikacyjnej w ujęciu miesięcznym zgodnie z poniższą tabelą, przy czym za
niedostępność uznaje się czas, w którym występuje awaria o priorytecie P1
”.

Wykonawca wskazał, że dla awarii Systemu oraz łącza SIP Trunk o priorytecie P2
Zamawiający podaje w pkt 7.5 OPZ w Tabeli nr 4 wymóg gwarantowanego czasu usunięcia
awarii 8 godzin. Jednocześnie w Tabeli nr 5 podany jest wymóg na maksymalną
niedostępność usługi w ujęciu miesięcznym jako <=7,2 godziny. Oznacza to, że usunięcie
awarii w wymaganym czasie naraża Wykonawcę na naliczenie kar umownych.

Izba zgodziła się z Zamawiającym, że dla serwerów sterujących pracujących w modelu
active-active
– zgodnie z OPZ - jest możliwa naprawa jednego z serwerów przy utrzymania
ciągłości usługi. Oznacza to, że pomimo usunięcia pojedynczej awarii w czasie do 8h jest
możliwe zachowanie miesięcznego czasu niedostępności usługi <=7,2 godziny. W tym
przypadku czas gwarantowanego usunięcia awarii oraz maksymalny czas niedostępności
usług zostały ustalone z uwzględnieniem charakteru zamówienia i dużej liczby użytkowników
obsługiwanych przez System. Przekroczenie wskazanych czasów powodowałoby bardzo
duże straty po stronie Zamawiającego. Tak jak wskazywał Zamawiający również powyższe

zagadnienie, także co do parametrów SLA, było konsultowane z wykonawcami w ramach
Dialogu technicznego.
Izba nie uwzględniła wniosku Odwołującego, co do modyfikacji żądania, który wniósł w
miejsce dotychczasowego, wskazanego powyżej wprowadzenie zmian, aby po wyrazach: „w
taki
sposób aby…” skreślić dotychczasową i w to miejsce wprowadzić nową treść w
brzmieniu:
„a) za parametr miesięcznej niedostępności usługi w zakresie priorytetu P2 Zamawiający brał
pod uwagę czas usuwania pojedynczej awarii w ramach priorytetu P2;
b)
definicja priorytetu P2 była dostosowana do rangi znaczącego incydentu poprzez
określenie minimalnej ilości telefonów i lokalizacji, których dotyczy ograniczenie
funkcjonalności systemu albo nieakceptowalne zmniejszenie wydajności lub
niezawodności albo obniżenie jakości usług realizowanych przez system analogicznie jak
Zamawiający zrobił to w tej definicji dla linii analogowych;

c)
doprecyzowanie pojęć: „ograniczenie funkcjonalności systemu”, „nieakceptowane
zmniejszenie wydajności lub niezawodności”, „obniżenie jakości usług realizowanych
przez system

”.
Niewątpliwie – tak jak wskazywał Zamawiający – skutkiem wnioskowanej modyfikacji
nastąpiłoby rozszerzenie zarzutu o nowe okoliczności, których nie dotyczyło odwołanie. Izba
stosown
ie do art. 555 ustawy Pzp nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte
w odwołaniu z uwzględnieniem okoliczności faktycznych i prawnych wskazanych w
odwołaniu. Tak jak wynika z orzecznictwa i na co wskazywał Zamawiający, w przypadku
odwołania dotyczącego postanowień SWZ, ocena zarzutu podniesionego w ramach środka
ochrony prawnej dokonywana jest z uwzględnieniem formułowanych żądań, co do jego
nowej
– proponowanej przez odwołującego, treści. Zarzuty dotyczące postanowień SWZ,
definiowane są do zasady przez żądania, które wykonawca względem nich formułuje, gdyż
to żądanie wraz z argumentacją wskazaną na uzasadnienie podniesionego zarzutu
zazwyczaj wskazuje na rodzaj naruszenia prawa przez zamawiającego. W konsekwencji
zmiana żądania przez Odwołującego we wnioskowanym zakresie nie mogła zostać
uwzględniona.

Zarzut 21
Odwołujący zarzucił że terminal audiokonferencyjny który według wymagań SWZ ma
pracować w klasie energetycznej 2 IEEE 802.3af i posiadać możliwość dołączania
dodatkowych mikrofonów, przystosowany jest do pracy w dużych pomieszczeniach, wobec
czego musi pobierać więcej energii - chociażby z powodu wbudowanych głośników większej
mocy, które muszą tę większą przestrzeń obsłużyć. W oparciu o to twierdzenie - w
odniesieniu do klasy energetycznej pracy terminala audiokonferencyjnego -
wniósł o zmianę

wymagania w zakresie poboru mocy przez terminal audiokonferencyjny z klasy
energetycznej 2 IEEE 802.3af na klasę energetyczną 3 IEEE 802.3af.

Wymagania dotyczące energooszczędności Urządzeń końcowych, w tym terminali
audiokonferencyjnych
– tak jak wskazywał Zamawiający - były konsultowane w Dialogu
technicznym. Także wyjaśnił, że ewentualne podwyższenie klasy energetycznej byłoby
zasadne, gdyby terminal audiokonferencyjny był bezprzewodowy i jak zaznaczył w
przedmiotowym przypadku taka sytuacja nie występuje. Powołał się przy tym na publikację
dedykowaną dla klas energetycznych 3 i 4 standardu 802.3af do zastosowań
bezprzewodowych. Izba uznała, że brak jest podstaw do kwestionowania tego stanowiska.
W świetle stanowiska Zamawiającego, twierdzenia Odwołującego, co do opisania
przedmiotu zamówienia w sposób nieproporcjonalny, bez uwzględnienia wszystkich
wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty, z uwagi na wprowadzenie
w pkt 5.1
.8. opisu przedmiotu zamówienia wymagania pracy terminala audiokonferencyjnego
w klasie energetycznej 2 IEEE 802.3af,
w miejsce klasy wyższej, co ma być nie uzasadnione
parametrami tego urządzenia – nie wykazane w sposób uzasadniający uwzględnienie
zarzutu.

Zarzut 24
Z uwagi na wymagane w pkt 5.1.9. OPZ dostarczenie terminala wideokoferencyjnego
wyposażonego w bezprzewodowy panel dotykowy, Odwołujący stwierdził, że przedmiot
zamówienia został opisany w sposób niejednoznaczny, nieproporcjonalny, bez
uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty
podając, że panel obniża poziom bezpieczeństwa rozwiązania [tu wskazał na: „na możliwość
wykorzystania
dwóch
połączeń
do
sieci
Zamawiającego
(przewodowe
oraz
bezprzewodowe)
”]


oraz ryzyko nieautoryzowanego planowania konferencji ze względu na
brak możliwości przypisania konkretnego użytkownika jako organizatora konferencji, a także
zakwestionował zastrzeżone postanowieniami SWZ uprawnienie do organizowania i
planowania konferenc
ji jedynie z poziomu użytkowników typu Sekretariat.
W zarzucie opisano zatem precyzyjnie i zrozumiale kwestionowane wymaganie w
edług pkt
5.1.9.
OPZ. Trudno tym samym zgodzić się, że w tym punkcie OPZ przedmiot zamówienia
opisany został w sposób niejednoznaczny, nieproporcjonalny, bez uwzględnienia wszystkich
wymagań i okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty. Izba także zwraca uwagę,
że funkcjonalność terminala wideokonferencyjnego była konsultowana w ramach Dialogu
technicznego. Według stanowiska zamawiającego w toku Dialogu wykonawcy nie
wskazywali na brak możliwości dostarczanie wyspecyfikowanego urządzenia sterującego
oraz ewentualnej sprzeczności związanej z równoległą możliwością planowania spotkań z

przez użytkowników typu Sekretariat. Także Odwołujący, zdaniem Izby, nie wykazał, że na
rynku nie są dostępne urządzenia spełniające postawione w OPZ wymagania, co by
uzasadniało uwzględnienie zarzutu.

Zarzut 28
Z uwagi na wprowadzenie w pkt 6.2 opisu przedmiotu zamówienia konieczności
kon
figurowania komponentów sprzętowych w układzie klastra Active – Active oraz
bezawaryjności trybu pracy, Odwołujący stwierdził, że przedmiot zamówienia został opisany
w sposób nieproporcjonalny, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności
mających wpływ na sporządzenie oferty, albowiem wiodący producenci tego typu systemów
oferują pracę w trybie Active - Standby;

Tak jak podał Zamawiający Architektura Systemu telefonii IP była konsultowana w ramach
Dialogu technicznego. Została ona opisana w dostosowaniu do charakteru zamówienia i
dużej liczby użytkowników obsługiwanych przez System. Architektura active-active pozwala
m.in. na maksymalne ograniczenie skutków ewentualnych awarii systemu i skrócenie czasu
niedostępności
.

Zarzut 29
Odwołujący zarzucił, że zakres obowiązków Wykonawcy poprzez wielokrotne użycie fraz w
szczególności otwiera katalog przesłanek niezbędnych do oceny czy dane świadczenie
wykonawcy zostało wykonane należycie oraz jakie faktycznie świadczenia wchodzą w
zakres przedmiotu umowy.

Zdaniem Izby
w większości zamówień, szczególnie o tak złożonym charakterze jak ten
Projekt,
nie jest możliwe opisanie w umowie przedmiotu zamówienia na tyle wyczerpująco,
aby nie było konieczne w trakcie jej realizacji (i sporu) odwoływanie się do dokumentów,
których postanowienia prowadziły do zawarcia tej umowy. Użyty zwrot „w szczególności” nie
jest kwestionowany w orzecznictwie. M.in. Naczelny Sąd Administracyjny (Wyrok NSA z dnia
8.01.2010 r. sygn. akt:
II OSK 1814/08)
wypowiadał się w tej kwestii podnosząc: „Na gruncie
reguł wykładni językowej (gramatycznej), zwrot "w szczególności" pełni co do istoty funkcję
uszczegółowienia egzemplifikacyjnego wyrażenia bardziej ogólnego, wskazanego w części
wypowiedzi normatywnej, znajdującej się przed zwrotem "w szczególności".
Egzemplifikacyjność tego uszczegółowienia polega na tym, że wyliczenia występujące po
nim mają charakter przykładowy i określają zwykle szczególne przypadki zjawiska ogólnego.
Nawet jeśli nie wyczerpują wszystkich możliwych przypadków, obejmują w jakimś sensie
najważniejsze z nich dla określenia istoty właściwości ogólnej. Niezależnie od skali


(głębokości) egzemplifikacji, a także ewentualnego występowania innych elementów
określających sytuację opisaną przez wyrażenie ogólne, wyrażenie "w szczególności" nie
może stanowić podstawy wyłączenia niektórych przesłanek wskazanych w ramach
wyliczenia z klasy cech charakteryzujących to wyrażenie ogólne
.” Na gruncie ustawy Pzp
niewątpliwie przedmiot zamówienia musi być wyczerpująco opisany, a zatem zawierać
informację o wszystkich istotnych elementach i wymogach, także poprzez odesłanie do
odpowiednich dokumentów (także przepisów). W przypadku tego Projektu, zakres
świadczenia Wykonawcy został określony w PPU oraz w postanowieniach SWZ, w tym
stanowiących załączniki do tego dokumentu OPZ i PPU. Izba zwraca uwagę, że W PPU
wskazano na OPZ i Formularz oferty jako stanowiące integralną część, a w § 2 wymieniono
dokumenty, które zostaną opracowane po zawarciu umowy. Niewątpliwie – tak jak podał
Zam
awiający - (…) użyty w § 1 ust. 1 zd. 3 PPU zwrot „w szczególności” odnosi się do
przedmiotu umowy opisanego w pierwszym zdaniu tego ustępu jako „Zaprojektowanie,
Dostawa i Wdrożenie Systemu telefonii IP oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych dla
Zam
awiającego przez okres 48 miesięcy od chwili zawarcia Umowy (okres obowiązywania
Umowy)” i doprecyzowuje go poprzez wskazanie w poniższych punktach szczegółowych
świadczeń, ale wciąż mieszczących się w przedmiocie umowy opisanym w zdaniu 1. Użycie
zwrotu
„w szczególności” nie umożliwia natomiast żądania od Wykonawcy świadczenia nie
mieszczącego się w przedmiocie umowy określonym w § 1 ust. 1 PPU. Powyższe uwagi
odnoszą się także do pozostałych wskazanych w odwołaniu przypadków użycia w PPU
zwrotu „ w szczególności” (…)
. Z kolei użyty w postanowieniu PPU zwrot „co najmniej” ma
tylko takie znaczenie, że jedynie sygnalizuje możliwość wystąpienia w innych, bardziej
szczegółowych postanowieniach SWZ uregulowań przewidujących obowiązki wykonawcy.
Izba zgodziła się ze stanowiskiem Zamawiającego, że okoliczności stanowiące podstawę
powstania należności z tytułu kar umownych precyzyjnie wyszczególnione w § 6 PPU
(wskazanie skonkretyzowanych obowiązków umownych wykonawcy) nie mogą być
interpretowane rozszerzająco.

Zarzut 30
Odwołujący zarzucił, że postanowienia PPU upoważniają Zamawiającego do niczym
nieograniczonego, jednostronnego prawa do naliczenia kar umownych oraz potrącenia ich
bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym także z zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy. Zdaniem Odwołującego, uniemożliwia mu to podjęcie próby zbadania,
czy naliczona kara umowna została potrącona prawidłowo, w odpowiedniej wysokości.
Procedura reklamacyjna umożliwiająca mu zajęcie stanowiska przed dokonaniem
potrącenia, jest w tym wypadku niezbędnym narzędziem do obrony praw Wykonawcy.


Procedura reklamacyjna (wg odwołania: umożliwiająca wykonawcy zgłoszenie sprzeciwu w
przypadku niezasadnego lub nieprawidłowego naliczenia kar umownych, przed dokonaniem
potrącenia ich równowartości z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy
)
poprzedzająca naliczenie kary umownej nie wynika z norm prawnych
Prawa zamówień publicznych ani Kodeksu cywilnego, w tym również z przepisów
wskazanych w odwołaniu w zakresie tego zarzutu: art. 433 pkt 2) Pzp oraz 353(1) Kodeksu
cywilnego w zw. z art. 8 Pzp. W obecnym brzmieniu PPU
– jak wskazywał Zamawiający -
wykonawca nie jest pozbawiony możliwości obrony jego praw. Ma możliwość przedstawiania
Z
amawiającemu okoliczności świadczących o niezasadności naliczenia danej kary umownej.
Na podstawie
§ 6 ust. 20 (przed modyfikacją 19) każde naliczenie kar umownych będzie
udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do wykonawcy przez Zamawiającego noty
obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Po
otrzymaniu przedmiotowej noty wykonawca
będzie miał możliwość przedstawić okoliczności,
które uznaje za istotne dla oceny przesłanek niezasadnej kary umownej. Zamawiający – jak
wskazywał w jego dobrze pojętym interesie – ma możliwość zweryfikowania ewentualnie
pochopnie podjętej decyzji o naliczeniu kary umownej unikając niekorzystnego wyniku sporu
wszczętego przed sądem powszechnym. Zamawiający też słusznie zauważył, że
przewidziane w PPU potrącenie kwoty kary umownej przed zajęciem stanowiska przez
Wykonawcę zawsze jest dokonywane na ryzyko Zamawiającego, gdyż w przypadku
błędnego naliczenia kary umownej dojdzie do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z
opóźnieniem, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla Zamawiającego jako dłużnika. Zatem
nie uwzględnienie w PPU procedury reklamacyjnej nie zagraża prawom wykonawcy, a
przede wszystkim nie narusza wskazywan
ego przez Odwołującego art. 433 pkt 2) Pzp oraz
353 (1) Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 Pzp.

Zarzut 35
W zakresie tego zarzutu wykonawca wskazując na naruszenie art. 99 ust. 1 Pzp oraz art.
433 pkt 3 Pzp stwierdza, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób
niewyczerpujący, nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć
wpływ na sporządzenie oferty, a także określenie odpowiedzialności Wykonawcy za
okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający z uwagi na
zaniechanie wprowadzenia w projektowanych postanowieniach umowy oraz w opisie
przedmiotu zamówienia katalogu włączeń odpowiedzialności Wykonawcy za czynności lub
problemy techniczne wynikające z nieprawidłowego działania infrastruktury Zamawiającego.

Izba podzielając stanowisko Zamawiającego wskazuje, że w polskim systemie prawnym
zarówno ogólna odpowiedzialność kontraktowa (art. 471 Kodeksu cywilnego) jak i

szczególna forma odpowiedzialności za szkodę pod postacią obowiązku zapłaty kary
umownej (art. 483 K.C) oparta jest na zasadzie winy. Oznacza to, że dłużnik uwalnia się od
odpowiedzialności wykazując, że szkoda powstała na skutek okoliczności za które nie ponosi
odpowiedzialności, bez względu na to czy stwierdzono to w umowie. Nie ma więc potrzeby
kazuistycznego wyliczania w umowie okoliczności za które dana strona nie ponosi
odpowiedzialności, jak czyni się to niekiedy w umowach pochodzących ze sfery kultury
prawnej prawa precedensowego. Powołany w zakresie tego zarzutu przepis art. 433 pkt 3
Pzp nie pozwala na przypisanie wykonawcy umowy odpowiedzialności za okoliczności
niezawinione, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. Żadne z
postanowień PPU nie zawiera takich niedozwolonych klauzul. Izba zwraca także uwagę na
modyfikacje
SWZ z dnia 21.06.2021 r. i 02.07.2021 r., którymi usunięto postanowienia o
bonifikatach z tytułu niedotrzymania umownego poziomu usług. Tak jak wskazywał
Zamawiający skutkiem zmian (…) wszelka odpowiedzialność wykonawcy za nienależyte
wykonani
e umowy oparta będzie na zasadzie winy. Oznacza to, że wykonawca nie będzie
odpowiadał za nienależyte wykonanie umowy wynikające z jakichkolwiek okoliczności, za
jakie nie ponosi odpowiedzialności
”.

Zarzut 39
Zarzut naruszenia art. 99 ust. 1 Pzp w zw. z art. 353 1 Kodeksu cywilnego i art. 473 § 1 oraz
art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp odniesiono do § 6 PPU, w którym -
zdaniem Odwołującego – zastrzeżono rażąco wygórowane kary umowne. Odwołujący w
żądaniach odwołania domaga się obniżenia o 50 % wysokości kar umownych twierdząc w
uzasadnieniu zarzutu odwołania, że kary umowne przewidziane w SWZ są rażąco
w
ygórowane, gdyż przewyższą szkodę poniesioną przez Zamawiającego. Z kolei po jego
modyfikacji
– na rozprawie - wniósł o dostosowanie kar umownych w zakresie wysokości i
podstaw ich naliczania do rzeczywistej szkody powstałej po stronie Zamawiającego i
cha
rakteru świadczenia wykonawcy.

Zgodnie z dyspozycją art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego: „Można zastrzec w umowie, że
naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)”. Izba ponadto - z
uwagi na formułowane przez Odwołującego żądania – za uchwałą 7 sędziów z 11 kwietnia
2003 r., sygn. akt III CZP 61/03, która zyskała moc zasady prawnej – wskazuje, że w świetle
przepisów prawa polskiego możliwe jest uzyskanie kary umownej nawet w przypadku braku
szkody. Zgodnie z powołaną uchwałą, (…) zastrzeżona kara umowna należy się
wierzycielowi, nawet gdy nie poniósł on szkody. Jednocześnie, w razie zastrzeżenia kary
umownej, wierzyciel nie może, w braku odmiennej umowy, dochodzić od dłużnika


odszkodowania przenoszącego wysokość określonej w umowie kary (art. 484 § 1 zd. 2 k.c.).
Zatem możliwe jest uzyskanie zastrzeżonego odszkodowania umownego, nawet jeśli szkoda
nie wystąpiła (co potwierdza funkcję penalną), ale nie jest możliwe (jeżeli nie zastrzeżono
tego w umowie), uzyskanie odszkodowania wyższego niż umówione, nawet jeśli szkoda była
znacznie wyższa
”.

Zdaniem Izby także Zamawiający słusznie wskazuje, że prawidłowe wypełnianie przez kary
umowne ich funkcji stymulacyj
nej i represyjnej wymaga tego, aby wysokość kary za
poszczególne przypadki nienależytego wykonania umowy czyniła ją dolegliwą. Podmiot
zagrożony karą umowną musi albowiem jej naliczenie uznać za mniej opłacalne dla siebie,
niż prawidłowe spełnienie swojego świadczenia umownego. Teza Odwołującego o
zawyżeniu poszczególnych stawek kar umownych nie została wykazana. Ogólnikowo tylko
powołano się na bliżej nieokreślone stawki „rynkowe” W szczególności nie posłużono się
konkretnymi „rynkowymi” stawkami kar umownych stosowanymi w umowach
porównywalnych pod względem rodzaju i rozmiaru świadczeń stron. Także żądając
obniżenia o 50 % wysokości kar umownych wykonawca nie wykazał, że kary umowne w
przyjętej wysokości są rażąco wygórowane, przewyższą bowiem szkodę poniesioną przez
Zamawiającego. Izba zwraca także uwagę, że zgodnie z § 6 ust. 24 PPU, „Łączna
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, z wyłączeniem kary umownej za
odstąpienie, ograniczona jest do 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3
ust. 1.

“ Oznacza to, ze funkcja kompensacyjna kar umownych został w SWZ ograniczona, na
poziomie zbliżonym do stosowanym w umowach w sprawach zamówień publicznych. Na
marginesie Izba dodaje (z uwagi na argumentację brak zastrzeżenia kar dla
Zamawiającego), że w istocie nie można zastrzec kary umownej na wypadek nienależytego
wykonania zobowiązania pieniężnego. Zgodnie z postanowieniami PPU zasadniczym
świadczeniem Zamawiającego ma być wypłata wynagrodzenia, a zatem świadczenie
pieniężne.

W przeds
tawionych okolicznościach zarzuty we wskazanym rozpoznawanym przez
Izbę zakresie należało uznać za niepodlegające uwzględnieniu.


Rozstrzygając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniała art. 575
Pzp oraz § 8 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).


Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.


………………..…………..

………………..…………..

………………..…………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie