eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1446/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-07-12
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1446/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 12 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 maja 2021 r. przez wykonawcę Remondis sp. z o.o.
w Warszawie


w
postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miejską Legionowo z siedzibą w Legionowie

przy udziale wy
konawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia RDF sp. z o.
o. w Ostrołęce
oraz MPK Pure Home sp. z o.o. w Ostrołęce, zgłaszających przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
znieść wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i nakazać Urzędowi Zamówień
Publicznych zwrot z rachunku bankowego U
rzędu Zamówień Publicznych kwoty
15.000
,00 zł
(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy
Remondis sp. z o.o. w Warszawie,
stanowiącej wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………….…………


Sygn. akt: KIO 1446/21
U z a s a d n i e n i e

Gmina Miejska Legionowo z siedzibą w Legionowie, zwana dalej „zamawiającym”,
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej
„ustawą Pzp” lub „Pzp”, którego przedmiotem jest „odbieranie i zagospodarowanie odpadów
kom.
od właścicieli nieruchomości na których zam. mieszkańcy, położonych na terenie gminy
miejskiej Legionowo, z PSZOK oraz przeterminowanych leków z aptek”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 4 maja 2021 r., nr 2021/S 086-222749.
Wobec czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu w dniu 14 maja
2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniósł odwołanie wykonawca Remondis sp.
z o.o. w Warszawie, zwany dalej „odwołującym”.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 99 ust. 1 i 2 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny
i uniemożliwiający realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w
zakresie, w jakim w pkt 1.3) Załącznika nr 10 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
(dalej: „OPZ”) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do odbioru z Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpadów o kodzie 20 01 04 i
posiadania zgodnie z pkt 3.8) OPZ aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej
obej
mującego wszystkie kody opadów objętych zamówieniem, w sytuacji, gdy taki kod
odpadów nie występuje w katalogu odpadów, określonym w rozporządzeniu Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (zarzut III.1);
2. art. 99 ust. 1, 2 i
4 w zw. z art. 436 pkt 1 w zw. z art. 16 Pzp poprzez określenie, iż
Wykonawca zrealizuje usługę w terminie od dnia 1.07.2021 r., co w sposób
nieuzasadniony narusza zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wykonawców i stanowi wymaganie nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia, nie
pozostawiając wykonawcom czasu na przygotowanie do świadczenia usługi i
uniemożliwiając terminowe wykonanie wszystkich obowiązków nałożonych zgodnie z
warunkami zamówienia (zarzut III.2);
3. art. 99 ust. 1 i 2 w zw. z art. 433 oraz art. 353
1

w. zw. z art. 5 oraz art. 487 § 2 Kodeksu
cywilnego w związku z art. 8 ust. 1 Pzp poprzez opisanie przedmiotu umowy w sposób
niepełny i niewystarczający dla należytego przygotowania i wyceny oferty, jak również w
sposób naruszający równowagę kontraktową stron i zasady współżycia społecznego, w
zakresie, w jakim Zamawiający:
a.
zastrzegł w §3 ust. 4 Załącznika nr 9 do SWZ możliwość zmniejszenia
podanych szacunkowych ilości poszczególnych rodzajów odpadów bez zastrzeżenia

minimalnej
wartości lub wielkości świadczenia Wykonawcy, a tym samym, bez
zapewnienia minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia (zarzut III.3.a);
b.
zastrzegając w §3 ust. 4 Załącznika nr 9 do SWZ możliwość zwiększenia
podanych szacunkowych ilości poszczególnych rodzajów odpadów oraz brak
możliwości wzrostu całkowitej wartości umowy, jednocześnie nie określił, że
wyczerpanie kwoty całkowitej wartości umowy/łącznego wynagrodzenia za wykonanie
całości umowy (określona w §3 ust. 2 wzoru umowy) stanowi przesłankę rozwiązania
umowy, również w sytuacji, w której nie upłynął termin wykonania zamówienia
określony w §6 SWZ oraz Formularzu oferty, tj. przed datą 31.12.2022 r. (zarzut
III.3.b.)
4. art. 240 ust. 1 i 2 oraz art. 241 ust. 1 i 3 w zw. z art. 16 Pzp poprzez ustalenie kryterium i
sposobu oceny ofert w ramach kryterium „czynnik społeczny” w sposób niejednoznaczny i
niezrozumiały, jak również w sposób niezwiązany i nieadekwatny do oceny jakości oferty
oraz prowadzący do nieporównywalności ofert, a zarazem w sposób naruszający zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz dotyczący właściwości
wykonawcy (zarzut III.4);
5. art. 353
1

w. zw. z art. 5 oraz art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 8 ust. 1 Pzp
poprzez sporządzenie wzoru umowy w sposób naruszający zasady współżycia
społecznego i równowagę stron umowy oraz nadmiernie obciążający wykonawcę w
zakresie, w jakim:
a.
w §9 ust. 2 pkt a) Załącznika nr 9 do SWZ przewidziano możliwość
odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług
w pełnym zakresie, co stanowi zbyt szeroką i niedookreślona przesłankę zamówienia
pozostawiającą Zamawiającemu zbytnią dowolność w decydowaniu o trwałości
stosunku umownego (zarzut III.5.a);
b.
w §9 ust. 5 lit. a) Załącznika nr 9 do SWZ przewidziano możliwość
jednostronnego rozwiązania przez Zamawiającego umowy w przypadku, gdy zmiana
umowy została dokonana z naruszeniem §13 umowy, a więc w przypadku, który
zależy również od działań samego Zamawiającego, gdyż dokonanie zmian umowy
wymaga zgody obu stron umowy (zarzut III.5.b);
c.
w §2 ust. 1-3 Załącznika nr 9 do SWZ Zamawiający przewidział prawo
przeprowadzenia kontroli sposobu w prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w
tym bez uzgodnienia terminu i miejsca kontroli z Wykonawcą oraz nawet pod
nieobecność jego przedstawiciela (zarzut III.5.c);
d.
w §12 ust. 1 pkt 1, §12 ust. 2-4 oraz. §12 ust. 6 Załącznika nr 9 do SIWZ
Zamawiający przewidział wysokość kar umownych oraz zasady ich zapłaty

(możliwość potrącenia) w sposób rażąco naruszający swobodę umów i równowagę
stron (zarzut III.5.d).
6.
art. 16 w zw. z art. 452 ust. 2 i 3 Pzp poprzez określenie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10% ceny, mimo że nie jest to uzasadnione przedmiotem
zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia (zarzut III.6).

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu dokonania zmiany ogłoszenia o
zamówieniu oraz postanowień SWZ i Załączników przez:
1.
Wykreślenie kodu odpadów „20 01 04” z katalogu kodów odpadów objętych zamówieniem
(pkt 1.3) OPZ);
2.
Zmianę terminu rozpoczęcia realizacji usługi (pkt II.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu; §6 SWZ
oraz wzór Formularza oferty) i określenie, iż rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi nie
wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy;
3.
Określenie minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia, w szczególności poprzez
określenie minimalnych ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania w ramach
określonej frakcji/rodzaju odpadów;
4.
Dookreślenie skutku osiągnięcia przez wynagrodzenie należne Wykonawcy kwoty
całkowitej wartości umowy określonej w §3 ust. 2 wzoru umowy przed dniem 31.12.2022
r. wskazanym jako data zakończenia realizacji usługi.
5.
Zmianę kryterium oceny ofert „czynnik społeczny” poprzez usunięcie §20 pkt 6 ppkt 2) lit.
b i ppkt 3) lit. b) oraz §24 pkt 3 SWZ (z uwzględnieniem konsekwencji tych zmian w
pozostałych dokumentach zamówienia) i określenie sposobu oceny kryterium w
zależności od zatrudnienia minimum 1 osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
6.
Zmianę Załącznika nr 9 do SWZ - wzór umowy poprzez:
a.
Wykreślenie w §9 ust. 2 pkt a) sformułowania „w pełnym zakresie”;
b.
Wykreślenie §9 ust. 5 lit. a);
c.
Usunięcie w §2 ust. 1-3 uprawnienia do dokonania kontroli doraźnej (bez uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o terminie i miejscu kontroli) oraz usunięcie uprawnienia
Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli pod nieobecność przedstawiciela
Wykonawcy oraz
d.
Określenie w §2 wzoru umowy w sposób jednoznaczny i proporcjonalny zasad
przeprowadzania kontroli przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie:
-
zobowiązania osób przeprowadzających kontrolę po stronie Zamawiającego do
zachowania poufności uzyskanych informacji, w szczególności informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy lub podwykonawców;

-
zobowiązania do przestrzegania przez te osoby zasad bezpieczeństwa i
re
gulaminów wewnętrznych obowiązujących w miejscu przeprowadzania kontroli;
-
wprowadzenia możliwości zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń przeprowadzonej
kontroli, uwag, spostrzeżeń i zaleceń Zamawiającego;
e.
Zmianę 512 Załącznika nr 9 do SWZ - wzór umowy w następujący sposób:
• zmniejszenie kary umownej w §12 ust. 1 pkt 1 do poziomu nie wyższego niż 10%
wartości umowy brutto;
• zwiększenie kary umownej w §12 ust. 7 do poziomu 5% wartości umowy brutto;
• wykreślenie §12 ust. 2
• Zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych określonej w §12 ust
6 do poziomu 20% wartości umowy brutto.
7.
Zmianę §23 pkt 1 oraz §4 ust. 1 Załącznika nr 9 do SWZ - wzór umowy poprzez
zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% do poziomu
5% wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

W terminie określonym w art. 525 ust. 1 ustawy Pzp do Prezesa Izby wpłynęło zgłoszenie
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego pochodzące od
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia RDF sp. z o. o. w
Ostrołęce oraz MPK Pure Home sp. z o.o. w Ostrołęce.

Ustalono także, że 29 czerwca 2021 r., przed otwarciem posiedzenia Izby, zamawiający
doręczył Prezesowi Izby odpowiedź na odwołanie z dnia 28 czerwca 2021 r., w której w
której uwzględnił odwołanie w części dotyczącej zarzutów III.1., III.2, III.4, III.5 a oraz III 5 c
odwołania w części, w jakiej odwołujący żąda określenia w § 2 wzoru umowy postanowień w
sposób jednoznaczny i proporcjonalny do zasad przeprowadzenia kontroli przez
zamawiającego w zakresie:
-
zobowiązania osób przeprowadzających kontrolę po stronie zamawiającego do zachowania
poufności uzyskanych informacji, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa wykonawcy lub podwykonawców;
-
zobowiązania do przestrzegania przez te osoby zasad bezpieczeństwa i regulaminów
wewnętrznych obowiązujących w miejscu przeprowadzenia kontroli;
-
wprowadzenia możliwości zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń przeprowadzonej kontroli,
uwag, s
postrzeżeń i zaleceń zamawiającego.

W dalszej kolejności ustalono, że przed otwarciem rozprawy, odwołujący przesłał
Prezesowi Izby
oświadczenie z 8 lipca 2021 r., że cofa odwołanie w zakresie zarzutów
nieuznanych przez zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie z dnia 28 czerwca 2021 r.

K
rajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zamawiający złożył oświadczenie o uwzględnieniu części zarzutów odwołania.
Odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie w pozostałym zakresie, nieuwzględnionym przez
zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie.
Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza
stwierdziła, że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu na podstawie art. 522 ust. 3
ustawy Pzp.
Zgodnie z przywoływanym przepisem, w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych
zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów.

Stosownie do art. 568 pkt 3 ustawy Pzp,
Izba umarza postępowania odwoławcze, w
formie postanowienia, w przypadku,
o którym mowa w art. 522.

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 522 ust. 3 i art. 568 pkt 3
ustawy Pzp,
postanowiła jak w pkt 1 sentencji.

Izba
orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego oraz
nakazała zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania, stosownie do
przepisu § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), który
stanowi, że W przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości
koszty, o których mowa w § 5 pkt 2, znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy
zamawiający uwzględnił w części zarzuty przedstawione w odwołaniu i pozostałe zarzuty
zostały przez odwołującego wycofane, a w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec
uwzględnienia przez zamawiającego w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu,
-
w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu
kwoty uiszczonej tytułem wpisu.


Przewodniczący: ………….…………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie