eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1310/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-11
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1310/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Anna Katarzyna Wojciechowska, Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Magdalena Pazura, Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu
z udziałem stron i uczestników postępowania w Warszawie
w dniu 9 czerwca 2021 r.

odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2021r.

przez
odwołującego:
Konsorcjum: Control Process S.A. ul. Obrońców Modlina 16, 30-733
Kraków – Lider, Control Process Environmental Solutions Sp. z o.o. ul. Obrońców Modlina
16, 30-
733 Kraków– Partner w postępowaniu powadzonym
przez zamawiającego: PGE Energia Odnawialna spółka akcyjna ul. Ogrodowa 59a, 00- 876
Warszawa

P
rzystępujący
:

I. Voith Hydro Gmbh & CoKG Linzer Strasse 55 A-
3100 St.Pölten Austria po stronie
zamawiającego


II. II.
Konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.GE Hydro FranceS.A.S. 204 Rond Point du Pont Sěvres 92100 Boulogne-
Billancourt, Francja 2. Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 12A,02-673
Warszawa
po stronie zamawiającego

III.

Zarmen sp. z o.o. ul. Chłodna 51, 00- 867 Warszawa po stronie zamawiającego


postanawia:


1.
Umorzyć postępowanie odwoławcze

2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 18.000,00 zł. 00 gr (słownie: osiemnaście
tysięcy złotych zero groszy) na rzecz Konsorcjum: Control Process S.A. ul. Obrońców
Modlina 16, 30-
733 Kraków – Lider, Control Process Environmental Solutions Sp. z
o.o. ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków – Partner tytułem zwrotu 90%
uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
………………………………..

Członkowie: .………………………………..

…………………………………


uzasadnienie

O
dwołanie dotyczy postępowania: na realizację zamówienia publicznego (sektorowego)
prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego pn.: „Wykonanie w trybie generalnego
realizatora inwestycji moderniz
acji części technologicznej ESP Porąbka-Żar"
Nr postępowania: POST/EOD/EOD/BM/00178/2020;
Ogłoszenie o zamówieniu: DZ.Urz.U.E.2020/S 183-442828 z dnia 21 września 2021r.
N
a podstawie art. 513 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w
związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę -
Prawo zamówień publicznych, w imieniu spółki Voith Hydro GmbH & Co KG z siedzibą w St.
Pólten (Austria) („Odwołujący”), przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie w wyniku
postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na „Wykonanie w trybie
generalnego realizatora inwestycji modernizacji części technologicznej ESP Porąbka-Żar”,
numer POST/EOD/EOD/BM/00178/2020 Zamówienia,
wniesiono
odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegającej na:
uznaniu, że konsorcjum wykonawców GE Hydro France SAS i Mostostal S.A. potwierdzają
spełnienie warunków udziału w Postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu a w rezultacie,
dopuszczeniu Konsorcjum do udziału w postępowaniu,
z
aniechania odtajnienia części dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w Postępowaniu, w szczególności wykazu wykonanych zamówień, dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie zamówień.

Na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników, przed otwarciem rozprawy odwołujący złożył
skuteczne oświadczenie o cofnięciu odwołania.

Zgodnie z art.520 ust.1 ustawyPzp2019r. odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy, a cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie
ustawaPzp2019 wiąże z wniesieniem odwołania.

Stosownie do art.
568 pkt.1ustawy Pzp2019r. Izba umarza postępowanie odwoławcze, w
formie postanowienia, w przypadku c
ofnięcia odwołania.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020
r. poz. 2437) w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na
skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym
dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub
uczestników postępowania odwoławczego - odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim
przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty
uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości i skoro odwołujący
uiścił wpis w wysokości 20.000zł., to do zwrotu pozostała kwota 18.000 zł. o czym orzeczono
w pkt. 2 sentencji postanowienia.

Przewodniczący:
………………………………..

Członkowie: .………………………………..

…………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie