eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1252/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-01
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1252/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 1 czerwca 2021 r.
w Warszawie o
dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
26 kwietnia 2021 r. przez
wykonawcę Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 55, 20-950 Lublin

przy udziale wykonawcy Simple S.A.,
ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2. na
kazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A,
20-704 Lublin
kwoty 15 00
0 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 1252/21
U z a s a d n i e n i e

Uniwersytet
Przyrodniczy
w
Lublinie
(dalej:
„Zamawiający”)
prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego post
ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dostosowanego do potrzeb
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z utrzymaniem, rozwojem i gwarancją”.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej: „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 24 grudnia 2020 r. pod pozycją 2020/S 251-630443.
W dniu 26 kwietnia 2021 r. wykonawca Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie czynności i zaniechań Zamawiającego wykonanych w przedmiotowym
postępowaniu, polegających na:
1.
zaniechaniu odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu następujących dokumentów
złożonych przez wykonawcę Simple S.A. z siedzibą w Warszawie:
a)
całości wykazu osób,
b)
całości wykazu dostaw wraz z dokumentami składanymi w celu
potwierdzenia doświadczenia wykonawcy Simple S.A.,
c)
całości próbki i prezentacji oferowanego przez wykonawcę Simple S.A.
Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
pomimo że informacje przedstawione w ww. dokumentach nie posiadają przymiotu tajemnicy
przedsiębiorstwa, a jednocześnie wykonawca Simple S.A. nie wykazał w należyty sposób, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 8 ust. 1 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne utajnienie informacj
i dotyczących oferty
oraz dokumentacji towarzszącej ofercie wykonawcy Simple S.A. oraz nieudostępnienie tych
informacji Odwołującemu;
2. art. 8 ust. 2 ustawy Pzp
poprzez ograniczenie Odwołującemu dostępu do informacji
związanych z ofertą wykonawcy Simple S.A. bez ustawowego uzasadnienia;

3. art. 8 ust. 3 w zw. z art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odtajnienia
i udostępnienia Odwołującemu informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa
przez wykonawcę Simple S.A., mimo że wykonawca Simple S.A. nie wykazał w należyty
sposób, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
4. art. 8 ust. 3 w zw. z art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Pzp oraz art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020 poz. 1913 ze zm.)
poprzez zaniechanie odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu informacji zastrzeżonych
przez wykonawcę Simple S.A. jako tajemnica przedsiębiorstwa, mimo że informacje te nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Odwołujący wniósł o:
1.
uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu odtajnienia
następujących dokumentów złożonych przez wykonawcę Simple S.A.:
a)
całości wykazu osób,
b)
całości wykazu dostaw wraz z dokumentami składanymi w celu potwierdzenia
doświadczenia wykonawcy Simple S.A.,
c) całości próbki i prezentacji oferowanego przez wykonawcę Simple S.A. Zintegrowanego
Systemu Informatycznego,
oraz ich udostępnienie Odwołującemu.
2.
obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego według norm
przepisanych, w tym wynagrodzeniem pełnomocnika Odwołującego.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił
wykonawca Simple S.A.
W dniu 12 maja 2021
r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że uznaje odwołanie w części dotyczącej zarzutu nr 1a (dotyczącego
zaniechania odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu złożonego przez wykonawcę Simple
S.A. wykazu osób) oraz w części dotyczącej zarzutu nr 1b (dotyczącego zaniechania
odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu złożonego przez wykonawcę Simple S.A. całości
wykazu dostaw wraz z dokumentami składanymi w celu potwierdzenia doświadczenia
wykonawcy Simple S.A.). Zamawiający nie uznał odwołania w zakresie zarzutu 1c
(dotyczącego zaniechania odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu złożonej przez
wykonawcę Simple S.A. całości próbki i prezentacji oferowanego przez wykonawcę Simple
S.A. Zintegrowanego Systemu Informatycznego) i wniósł o oddalenie odwołania w tej części.

W dniu 24 maja 2021 r.
Odwołujący złożył oświadczenie, że w związku
z uwzględnieniem przez Zamawiającego zarzutu nr 1a i 1b przedstawionych w odwołaniu,
cofa odwołanie w pozostałym zakresie, tj. co do zarzutu nr 1c.
Na posiedzeniu wykonawca Simple S.A.
oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec
uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów oznaczonych jako 1a i 1b w odwołaniu.

Izba stwierdziła, że do rozpoznania przedmiotowego odwołania, zgodnie z art. 92 ust.
2 ustawy d
nia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020 ze zm.)
, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), dalej jako
„ustawa Pzp z 2019 r.”.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 3 ustawy Pzp z 2019 r.
umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 tejże
ustawy.
O
kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp z 2019 r.
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie