eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1152/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-06-17
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1152/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Marek Koleśnikow, Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu
z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego
w dniu 17 czerwca 2021 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę Air-Pol Sp. z o.o. z siedzibą
w Legionowie,

w postępowaniu prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie,
przy udziale wykonawców:
1)
GLOMEX MS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach,
2) A. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PARASNAKE A. S.
,
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego
kwoty 13 5
00 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy)
stanowiącej 90% wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………
Członkowie:
…………………

…………………
Sygn. akt: KIO 1152/21

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Inspektorat Uzbrojenia – prowadzi w trybie przetargu ograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu spadochronowo-desantowego.
Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustaw
y Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej 28 grudnia 2020 r. pod numerem 2020/S 252-637945.
W dniu 16 kwietnia 2021 r. wykonawca Air-
Pol Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec
wykluczenia go z udziału w postępowaniu, zarzucając Zamawiającemu naruszenie
przepisów:
− art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez wykluczenie Odwołującego
z
postępowania, mimo że Odwołujący wykazał spełnianie warunków udziału i kryteriów
kwalifikacji;
− art. 131e ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez wykluczenie Odwołującego
z
postępowania, mimo że uzyskana przez Zamawiającego informacja stanowiąca
podstawę do wykluczenia nie stanowi stwierdzenia naruszenia przez Odwołującego
zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw, lub
uznania go za nieposiadającego wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia
dla bezpieczeństwa państwa.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności
wykluczenia Odwo
łującego z postępowania oraz kontynuowania postępowania z jego
udziałem.
Z uwagi na fakt, że odwołanie zostało wniesione 16 kwietnia 2021 r., do
postępowania odwoławczego w niniejszej sprawie znajdują zastosowanie przepisy ustawy
z
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.
(dalej: nowa ustawa Pzp),
stosownie do 92 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy
wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych.
W dniu 16 czerwca
2021 r. do Prezesa Izby wpłynęło oświadczenie Odwołującego
o
cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze – zgodnie z art. 568
pkt 1 nowej ustawy Pzp
– należało umorzyć.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 557 nowej
ustawy Pzp i § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz.
2437), nakazując zwrot na rzecz Odwołującego kwoty 13.500 zł stanowiącej 90 %
uiszczonego wpisu.

Przewodniczący: …………………
Członkowie:
…………………

…………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie