eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 1022/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-05-31
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 1022/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 26 maja
2021 r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę Sprint
Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 10
w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego –
Arena Gdańsk Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1

przy udziale wykonawcy
Dalkia Polska Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Łomiankach, ul. Kolejowa 49
zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn.
akt KIO 1022/21 po stronie zama
wiającegoorzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy
i art. 91 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy i nakazuje
zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
unieważnienie czynności badania i oceny ofert, powtórzenie czynności badania
i oceny ofert oraz dokonanie zaniechanego wezwania
Dalkia Polska Solutions
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, ul. Kolejowa 49
do uzupełnienia i wyjaśnień treści dokumentów złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu tj. uzupełnienia wykazu usług
wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług przez
wykazanie wykonanych usług utrzymania lub dostaw wraz z usługą wsparcia w
zakresie wy
nikającym z pkt. V lit C pkt 1 lit. a i b oraz do wyjaśnień rozbieżności
pomiędzy zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby – Greenlog sp. z
o.o., a wykazem osób co do osoby wskazanej do pełnienia funkcji specjalisty
ds. monitoringu wizyjnego, w pozos
tałym zakresie oddala odwołanie,
2. kosztami
postępowania obciąża
Arena Gdańsk Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1

i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Sprint Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 10

tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od
Arena Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Gdańsku, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1

na rzecz wykonawcy
Sprint Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 10
kwotę
3
800 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące osiemset złotych zero groszy) stanowiącą
koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu i zastępstwa
prawnego.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:………………………….Sygn. akt KIO 1022/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wybór partnera technologicznego dla Stadionu w Gdańsku do eksploatacji systemów
teletechnicznych zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej z dnia 4 stycznia 2021 r. za numerem 2021/S 001-
001266. Ogłoszenie na
stronie zamawiającego opublikowano w dniu 30 grudnia 2020 r.
W dniu 23 marca 2021 r. zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej tj.
oferty Dalkia Polska Solutions
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Łomiankach.
W dniu 2 kwietnia
2021 r. odwołanie wniósł Sprint Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie.
Odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 2 kwietnia 2021 r. udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego w
KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia
odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 2 kwietnia 2021 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 24 ust. 1 pkt 12), 16) i 17) ustawy przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy, pomimo
iż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wprowadził zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie
wymaganej przez
zamawiającego wiedzy i doświadczenia, określone w:
a) punkcie V ust. C punkt 1) lit. a) SIWZ,
b) punkcie V ust. C punkt 1) lit. b) SIWZ,
c) punkcie V ust. C punkt 2) lit. a) SIWZ,
d) punkcie V ust. C punkt 2) lit. b) SIWZ,
e) punkcie V ust. C punkt 2) lit. c) SIWZ,
f) punkcie V ust. C punkt 2) lit. d) SIWZ, co miało zarazem istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez
zamawiającego w toku postępowania,
2. art. 24 ust. 1 pkt 12), 16) i 17) ustawy przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy, pomimo
iż nie wykazał on spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wprowadził on
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu w zakresie wymaganej przez zamawiającego zdolności finansowej, określone
w punkcie V ust. B punkt 2) SIWZ,
3. art. 26 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy przez zaniechanie wezwania wykonawcy
do złożenia przetłumaczonych na język polski dokumentów przedłożonych przez wykonawcę
w języku obcym przy jednoczesnym braku szczególnych okoliczności pozwalających na

wyrażenie przez zamawiającego zgody na złożenie ich w języku innym niż polski,
4. art. 26 ust. 3 ustawy przez wezwanie wykonawcy
do złożenia wyjaśnień odnośnie do
złożonych dokumentów i wyjaśnień, pomimo iż oferta podlegała odrzuceniu z uwagi na
o
koliczności, wskazane w punktach 1-2 powyżej, jak również zastosowanie tej procedury
celem umożliwienia wykonawcy złożenia nowych dokumentów i wyjaśnień,
5. art. 8. ust. 3 ustawy przez
zaniechanie ujawnienia informacji zastrzeżonych przez
wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa, pomimo braku wykazania przez wykonawcę, że
przedmiotowe informacje mają taki charakter,
6. art, 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. przeprowadzenie postępowania oraz
dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców.
Wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1.
unieważnienie czynności badania i oceny ofert,
2. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
3. przeprowadzenie ponownego badania oraz oceny ofert,
4. wykluczenie wykonawcy
z postępowania,
5. odrzucenie oferty wykonawcy,
6. wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej.
Z daleko posuniętej ostrożności, na wypadek stwierdzenia przez KIO, że w sprawie nie
zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosków wskazanych w punktach 4-6 powyżej,
alternatywnie o nakazanie
zamawiającemu:
1. ujawnienie informacji zastrzeżonych przez wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa,
2. zobowiązanie wykonawcy do przedstawienia dowodów i wyjaśnień potwierdzających
spełnienie przez niego warunków udziału w postępowaniu:
a) w zakresie wymaganej przez
zamawiającego wiedzy i doświadczenia, określone w:
- punkcie V ust. C punkt 1) lit. a) SIWZ,
- punkcie V ust. C punkt 1) lit. b) SIWZ,
- punkcie V ust. C punkt 2) lit. aj .SIWZ,
- punkcie V ust. C punkt.2) lit. b).SIWZ,
- punkcie V ust. C punkt 2) lit. c) SIWZ,
- punkcie V ust: C punkt 2).lit. d) SIWZ,
b) w zakresie wymaganej przez
zamawiającego zdolności finansowej, określone w punkcie V
ust. B punkt 2) SIWŻ,
3. zobowiązanie wykonawcy do przedłożenia przetłumaczonych na język polski certyfikatów
Cisco Pana D. R. .
Z uwagi na fakt, iż oferta odwołującego opiewa na drugą najkorzystniejszą cenę, odwołujący
stwierdzi
ł, iż w razie braku wyboru oferty wykonawcy zamówienie zostałoby udzielone

odwołującemu. Odwołujący ma interes w uzyskaniu ww. zamówienia, a wybór wykonawcy
powoduje szkodę w postaci utraconych korzyści, jakie stałyby się udziałem odwołującego w
razie * powierzenia mu wykonania zamówienia publicznego. Fakt, że oferta odwołującego
przewyższa budżet zamawiającego, nie przekreśla jego interesu we wniesieniu odwołania.
Po pierwsze, nie można wykluczyć, że przy rozbieżności rzędu 6.000 PLN zamawiający
będzie w stanie zwiększyć budżet. Nawet zaś gdyby ostatecznie postępowanie zostało
un
ieważnione, to odwołujący ma interes w tym, aby po raz kolejny przystąpić do
powtórzonego przetargu. Możliwości te ostatecznie utraci w przypadku wyboru oferty
wykonawcy.
Oferta wykonawcy wybranego z
ostała złożona z naruszeniem ustawy, albowiem
z
amawiający został wprowadzony w błąd w zakresie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu - co rzutowało w istotny sposób na podejmowane przez niego decyzje, przez
przedłożenie - w sposób zamierzony lub w ramach lekkomyślności albo niedbalstwa -
dokumentów, które nie potwierdzały spełnienia wymogów stypizowanych . w punkcie V ust.
C punkt 1) lit. a)-b) SIWZ i punkt 2) lit a)-
d) SIWZ. Wykonawca nie wykazał spełnienia w tym
zakresie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto wykonawca nie. wykazał spełnienia w
dacie złożenia oferty wymogów odnośnie do jego zdolności finansowej. W toku
postępowania zamawiający w sposób bezprawny przyjął bezkrytycznie złożone przez
wykonawcę w języku obcym, bez tłumaczenia na język polski, dokumenty, które miały
potwierdzać spełnienie przez niego warunków udziału w postępowaniu.
Niezależnie od tego zamawiający w sposób niedopuszczalny formułował w stosunku do
wykonawcy
kolejne zobowiązania do złożenia wyjaśnień co do tych samych okoliczności.
Wreszcie, w sposób nieuprawniony wyłączył on jawność złożonych przez wykonawcę
dokumentów, pomimo iż nie zostały spełnione niezbędne ku temu przesłanki ustawowe. W
konsekwencji oferta wykonawcy
winna zostać odrzucona, a on sam wykluczony z
p
ostępowania. Odwołujący wskazał w tym miejscu, iż nie ma dostępu - z uwagi na działania
zamawiającego wskazane w punkcie 5) petitum - do pełnej treści składanych przez
wykonawcę wyjaśnień i dokumentów. Odwołanie opiera się w związku z tym na dostępnych
dla niego informacjach, wynikających z jawnych dokumentów złożonych w postępowaniu,
analizy twierdzeń wykonawcy i zamawiającego, wreszcie - ustaleń, jakie udało mu się
powziąć na podstawie własnych działań analitycznych i informacji od osób trzecich.
Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt-12), .16) i 17) ustawy przez zaniechanie wykluczenia
wykonawcy
, pomimo iż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu i
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu w zakresie wymaganej przez zamawiającego wiedzy i (doświadczenia, co
miało zarazem istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w toku
postępowania. Analiza oferty wykonawcy i składanych przez niego w następstwie wezwań

zamawiającego dokumentów i wyjaśnień prowadzi do konkluzji, iż powinien on zostać
wykluczony z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) ustawy - nie spełnia on
bowiem wymogów w zakresie wiedzy i doświadczenia sprecyzowanych w punkcie V ust. C
punkt 1) i 2) SIWZ. Odwołujący po kolei odniósł się do przedmiotowych niezgodności.
1. punkt V ust. C punkt 1) lit. a) SIWZ. Zamawiający sformułował w ww. punkcie wymóg
zgodnie z którym o udzielenie zamówienia mógł ubiegać się wyłącznie wykonawca, który
wykaże, że wykonał: co najmniej dwa zamówienia na łączną kwotę minimum 3 000.000,00 zł
(trzy miliony złotych 00/100) netto, polegające na świadczeniu usług utrzymania lub dostawie
i świadczeniu usługi wsparcia dla systemów teletechnicznych składających się z
infrastruktury teleinformatycznej LAN/WLAN oraz systemu telewizji dozorowej CCTV, w tym
przynajmniej
jednego systemu CCTV z funkcją analizy obrazu. Na potwierdzenie spełnienia
ww. wymogu w
ykonawca przedstawił w ofercie następujące zamówienia:
1. dostawę i świadczenie usługi wsparcia w przedmiotowym zakresie na rzecz PORR S.A.
(dot. Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa) o wartości 1;.959.030,45 PLN netto - dalej:
Referencja nr 1,
2. dostawę i świadczenie usługi wsparcia w przedmiotowym zakresie na rzecz SO SPV 57
(dot. inwestycji przy ul. Pięknej 20 w Warszawie) o wartości 1.165.422,70 PLN netto - dalej:
Referencja nr 2.
W odniesieniu do Referencji nr 1, w reakcji na wezwanie
zamawiającego z dnia 26.02.2021
r., wykonawca
zmienił swoje stanowisko i stwierdził w piśmie z dnia 08.03.2021 r., że
przedmiotowe
zamówienie nie obejmowało funkcji analizy obrazu. Wskazanie spełnienia
tego wymogu w
SIWZ miało wynikać z rzekomej omyłki pisarskiej. Wykonawca wskazał
również, że wymóg świadczenia usługi utrzymania pozostaje spełniony przez realizację usług
w ramach
rękojmi i gwarancji. W kolejnym piśmie z dnia 17.03.2021 r. wykonawca kolejny
raz
zmienił swoje stanowisko i oświadczył, że przedmiotowe dostawy i usługi opiewały na
kwotę 837.657,32 PLN netto, tj. sumę ponad dwukrotnie niższą od wskazanej pierwotnie w
JEDZ i wykazie zamówień. W tymże piśmie Wykonawca dokonał - na wezwanie
zamawiającego-rozbicia ceny, wskazując jednocześnie, jakie działania składały się na
zrealizowany przez niego przedmiot umowy. Obejmował on: w części oferty dotyczącej
budynku głównego: 1.3.1.2.4 Instalacja sieci strukturalnej (LAN) - suma 377 702,45 zł netto,
L3.1.2.5 Instalacja telewizji przemysłowej CCTV - suma 158 132,80 zł netto, b. w części
oferty dotyczącej budynku magazynu: 2.3.2.2 Instalacja sieci strukturalnej (LAN) - suma 16
766,75 zł netto, 2.3.23 Instalacja telewizji przemysłowej CCTV - suma 6 519,97 zł netto, c. w
części oferty dotyczącej terenów zewnętrznych (etapu 1): 4.3.73 Instalacja telewizji
przemysłowej CCTV - suma 200 462,06 zł netto, d. w części oferty dotyczącej terenów
zewnętrznych (etapu LI): 53.2.2.1 Instalacja sieci strukturalnej (LAN) - suma 9 956,20 zł
netto, 53.2.2.2 Instalacja telewizji przemysłowej CCTV - suma 1 829,97 zł netto, 53.7.2

Instalacja CCTV -
okablowanie szkieletowe światłowodowe szafek CĆTV w terenie - suma
66 .287,12 zł netto.
W oparciu o
ww. oświadczenie, odwołujący stwierdził, że wskazany przez wykonawcę projekt
nie spełnia wymogli udziału w postępowaniu. O realizacji dostawie sieci LAN można mówić w
sytuacji, gdy dany wykonawca dostarczył - obok okablowania - urządzenia aktywne.
Wskazane przez
wykonawcę wartości kwotowe świadczą zaś o tym, iż nie miało to miejsca,
a zakres jego zadania obejmował jedynie wykonanie okablowania.
Odwołujący wskazał, iż wykonawca załączył na potwierdzenie spełnienia wymogu udziału w
postępowaniu jedynie oświadczenie własne, tj. ofertę rzekomo złożoną PORR S.A. na samej
tej podstawie nie sposób stwierdzić, czy prace nią objęte zostały faktycznie zlecone i
zrealizowane. Odwołujący nie ma dostępu do rzekomej oferty, niemniej jednak - z daleko
posu
niętej ostrożności - kwestionuje autentyczność tego dokumentu. Potwierdzeniem ww.
okoliczności mogłyby być - standardowo przedkładane przez wykonawców w
postępowaniach przetargowych - referencja udzielona przez odbiorcę (PORR S.A.) a w razie
braku możliwości jej uzyskania - umowa z odbiorcą i protokół odbioru precyzujący, co
wchodziło w zakres zleconego, danemu wykonawcy zadania. Wykonawca nie przedłożył tych
dokumentów i nie wyjaśnił, z czego wynika ewentualny brak możliwości ich przedstawienia.
Informacji
na ten temat nie obejmuje również referencja Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa
Sp. z o.o. z dnia 03.02.2020 r. Po pierwsze -
w żaden , sposób nie precyzuje ona zakresu
prac, po drugie -
nie wskazuje wartości kluczowych z punktu widzenia udziału w
postępowaniu pozycji. Wykonawca nie wykazał również, że Referencja nr .1 spełnia
postawiony przez
zamawiającego wymóg świadczenia usługi wsparcia. W tym zakresie
zasadne pozostają ww. twierdzenia i zastrzeżenia odnośnie do przedstawionych
dokumentów, przy czym mają one tym mocniejszy wydźwięk, że wyjaśnienia wykonawcy są
jednoznacznie sprzeczne z treścią referencji Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa Sp. z o.o.
Odwołujący podniósł, że wykonawca przedstawił na potwierdzenie tego faktu jedynie własne
oświadczenie i wyciąg z umowy z PORR S.A. Odwołujący nie zna ich treści, niemniej z
dostępnych mu oświadczeń wykonawcy wywodzi on wniosek, że przedmiotowy wymóg nie
jest spełniony. Po pierwsze - wykonawca stoi na stanowisku, że realizacja usługi wsparcia
wynika z samego
faktu objęcia przez niego przedmiotu umowy rękojmią i gwarancją.
Przedmiotowe stanowisko jest błędne. Usługa wsparcia sieci ma. bowiem - z definicji -
szerszy zakres niż usuwanie wad i usterek. Nawet zaś gdyby przyjąć — ku czemu w
niniejszym
postępowaniu brak podstaw - że wykonawca faktycznie realizuje na rzecz PORR
S.A. lub Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa Sp. z o.o. usługi gwarancji i rękojmi i ma to
miejsce w szerszym zakresie, zrównującym je niejako z usługą wsparcia, to sam fakt ten nie
świadczy o należytym wykonaniu tej usługi. Ze wskazanej powyżej referencji Akademii
Piłkarskiej Legii Warszawa Sp. z o.o. wynika bowiem, że dostawa została zrealizowana przez

wykonawcę w maju 2020 r. Przyjąwszy zatem, że udzielona przez niego gwarancja
obowiązuje przez okres choćby 12 miesięcy, to stwierdzić należy, że w dacie złożenia oferty
w
ykonawca nie spełnił tego wymogu. Dopóki bowiem okres wsparcia nie upłynie, dopóty
zobowiązania wykonawcy z tego tytułu pozostają aktualne i nie może być mowy o należytym
wykona
niu usługi. Identyczne stanowisko zajął, w niniejszym postępowaniu zamawiający. W
ramach wyjaśnień treści SIWZ z dnia 26.01.2021 r., w odpowiedzi na pytanie nr 2, odmówił
on zmiany omawianego warunku przez
zmianę warunku wykonania danej usługi na jej
wykon
ywanie. Oznacza to, iż nie traktował on wymogu realizacji usługi wsparcia jako
spełnionego w sytuacji, w której dany wykonawca byłby w dacie złożenia oferty w trakcie
obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji. W oparciu o przedłożone przez wykonawcę
dokumen
ty i wyjaśnienia stwierdzić zatem należy, że Wykonawca wprowadził
zamawiającego w błąd co do spełnienia opisanego powyżej, wymogu udziału w
postępowaniu. Nie wykazał bowiem, iż zrealizował dostawę o wymaganej specyfikacji.
Zważywszy na jej deklarowaną wartość (837.657,32 zł), wymagany przez zamawiającego
minimalną wartość zrealizowanych przez wykonawców usług (3.000.000,00 PLN) i
zadeklarowaną przez wykonawcę łączną kwotę wykonanych projektów (3.048.296,36 PLN),
odwołujący stwierdził, że przedmiotowe działanie wykonawcy miało istotny wpływ na
.decyzję zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nie uwzględniwszy bowiem
Referencji nr 1 zamawiający stwierdziłby, że wykonawca nie legitymuje się wiedzą i
doświadczeniem o minimalnej wymaganej wartości. Rzetelna analiza przedkładanych przez
wykonawcę materiałów powinna doprowadzić zamawiającego co najmniej do zasadniczych
wątpliwości odnośnie do spełnienia przez Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o. wymogów
udziału w postępowaniu. Zamawiający zaniechał jednak tych działań. Na potwierdzenie
stawianych wy
żej tez i twierdzeń odwołujący przedłożył oświadczenie odbiorcy dostaw i
usług świadczonych przez wykonawcę w ramach Referencji nr 1, tj. PORR S.A. Wynika z
niego jednoznacznie, że wykonawca:
1. wyk
onał jedynie okablowanie 7' 1 i szafy, bez urządzeń aktywnych, w konsekwencji czego
nie można traktować Referencji nr 1 jako dostawy sieci LAN,
2. nie wykonał usługi utrzymania ani wsparcia przedmiotu umowy.
Ponadto, nawet gdyby twierdzić - wbrew jednoznacznemu stanowisku PORR S.A., że
w
ykonawca świadczy wsparcie w ramach gwarancji i rękojmi, to - w świetle przedstawionego
oświadczenia, stwierdzić należy, że zobowiązania te nie zostały wykonane, albowiem okres
obowiązywania rękojmi i gwarancji jeszcze nie upłynął.
Dowód: oświadczenie PORR S.A. z dnia 29.03.2021 r.
Oświadczenie PORR S.A. daje też odpowiedź na pytanie, dlaczego wykonawca nie
przedłożył referencji tego podmiotu na potwierdzenie spełnienia udziału w postępowaniu i w
ich miejsce posiłkował się oświadczeniami własnymi.

Wykonawca nie dysponował i nie mógł dysponować referencją zamawiającego o wymaganej
przez A
rena Gdańsk Sp. z o:o. treści. Zasadne jest w tym miejscu domniemanie, iż
analogicznie sytuacja przedstawiała się w innych przypadkach, które zostaną omówione w
dalszej
treści odwołania, a w których wykonawca bazuje wyłącznie na własnych
oświadczeniach i wyciągniętych z kontekstu fragmentach umów. W odniesieniu do Referencji
nr 2 odwołujący podniósł, że wykonawca wskazywał pierwotnie wartość dostaw i usług
wykonanych na potrzeby spełnienia wymogu określonego w punkcie V ust. C punkt 1) lit. a)
SIWZ na 1.165.422,70 PLN netto. Następnie w oświadczeniu złożonym na wezwanie
zamawiającego w dacie 08.03.2021 r. - wykonawca potwierdził tę wartość, operując kwotą
1.433.469,90 PLN brutto. W momencie
gdy zmuszony on był dokonać opisanej powyżej,
daleko idącej korekty wartości Referencji nr 1, zmienił on swoje wcześniejsze (trzykrotne)
oświadczenie co do wartości prac określonych Referencją nr 2 i określił je na kwotę
1.526.641,04 PLN. Ostatnia zmiana
umożliwiła wykonawcy twierdzić, że dysponuje wiedzą i
doświadczeniem na wymaganym przez zamawiającego poziomie. Bez jej wprowadzenia
pułap 3.000.000,00 PLN nie byłby przez niego osiągnięty. Odwołujący nie ma wiedzy
odnośnie do treści składanych przez wykonawcę dokumentów, tj. załączników nr, 1, 3-5 do
pisma z dnia 17.03.2021 r. i nr 3-8 do
pisma z dnia 08.03.2021 r. Z daleko posuniętej
ostrożności, podyktowanej stale zmienianą przez wykonawcę, w zależności od jego
aktualnyc
h potrzeb, wartością, na jaką miały opiewać przedmiotowe prace i usługi, stawia
zarzut, iż nie potwierdzają one spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wnosi o ich
analizę przez KIO. Odwołujący podnosi analogicznie jak to miało miejsce w odniesieniu do
Referencji nr 1 -
że postanowiony przez zamawiającego wymóg wykonania usługi wsparcia
nie jest spełniony przez realizację zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji. Zważywszy na
obowiązujące standardy rynkowe, odwołujący zakłada, że wykonawca wciąż jest związany
przedmiotowymi obowiązkami w stosunku do SO SPV 57 Sp. z o.o. i wnosi o weryfikację tej
okoliczności przez KIO. Jak wspomniano powyżej, w wyniku kierowanych przez
zamawiającego pytań, wykonawca w toku procedury udzielania wyjaśnień zmuszony był
zmie
nić swoje oświadczenie co do wartości Referencji nr 1. Wobec braku możliwości
wykazan
ia spełnienia warunku z punktu V ust. C punkt 1) lit. a) SIWZ wyłącznie za pomocą
Referencji nr 1 i Referencji nr 2 w
ykonawca powołał się wówczas - na wezwanie
zamawiającego - na kolejne zamówienie, tj. realizację sieci LAN i CCTV we wrocławskim
Hotelu Plac Nankiera 1 (Referencja nr 3).
Analogicznie, jak to ma miejsce w przypadku Referencji nr 1 i 2, Referencja nr 3 nie.
potwierdza spełnienia ww. wymogu SIWZ. Po pierwsze, ze złożonej przez wykonawcę
referencji z dnia 03.02.2020 r. w żaden sposób nie wynika, kto i w jakim charakterze ją
w
ystawił. Opatrzona ona jest bowiem wyłącznie nieczytelną parafką i pieczątką firmową. Po
drugie - nie wskazuje ona terminu realizacji dostawy. Po trzecie -
odbiorca dostawy w żaden

sposób nie wskazuje o realizacji przez wykonawcę usługi wsparcia. Mowa jest jedynie o
instalacji. Zasadne jest zatem domniemanie, iż usługa wsparcia nie była w tym przypadku
przedmio
tem umowy. Odwołujący opowiedział się przeciwko praktyce wykonawcy
przedkładania na potrzeby wykazania spełnienia wymogów udziału w postępowaniu
własnego oświadczenia w miejsce konkretnych referencji, umów i szczegółowych protokołów
odbioru. Odwołujący nie ma dostępu do rzekomej oferty, niemniej jednak - z daleko
posuniętej ostrożności - kwestionuje autentyczność tego dokumentu. Skromny zakres
złożonego w Odniesieniu do Referencji nr 3 materiału dowodowego pozostaje w
sprzeczności chociażby z szeroko udokumentowaną Referencją nr 2. Konkludując
odwołujący stwierdził, że żadna z przedstawionych Referencji nie powinna być uwzględniona
na potrzeby weryfikacji ww. warunku SIWZ. Przedkładanie przez wykonawcę dokumentów
mających potwierdzić odmienne okoliczności, ciągłe zmiany stanowiska odnośnie do
wartości realizowanych przez niego prac, winny zaś skutkować stwierdzeniem, że działając
co
najmniej lekkomyślnie wprowadził on zamawiającego w błąd co do możliwości jego
udziału w postępowaniu. Przyjąwszy zaś hipotetycznie wskazane w oświadczeniu
wykonawcy
z dnia.17.03.2021 r. wartości zamówień za wiążące, odwołujący stwierdził, że
zakwestionowanie chociażby jednej z nich skutkować winno wykluczeniem wykonawcy z
postępowania.
2. punkt V ust. C punkt 1) lit. b) SIWZ. W ww. punkcie SIWZ z
amawiający wymagał, aby
każdy z wykonawców wykonał: co najmniej dwa zamówienie na łączną kwotę minimum
3.000.000,00 zł .(trzy miliony złotych 00/100) netto polegające na świadczeniu usług
utrzymania lub dostawie i świadczeniu usługi wsparcia teletechnicznego. systemu
bezp
ieczeństwa składającego się między innymi z systemów sygnalizacji pożaru SSP,
dźwiękowego systemu ostrzegawczego DS O, Systemu kontroli dostępu KD, systemu
sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa
SMS oraz syste
mu zarządzania budynkiem BMS. Wykonawca nie wykazał spełnienia ww.
warunku. W JEDZ na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia w tym zakresie wskazał
Referencję nr 2 (kwota 2.177.107,30 PLN) i Referencję nr 3 (kwota 1.008.000 PLN). W
odniesieniu do Referencji
nr 3 powtórzył zarzuty sformułowane w punkcie II. powyżej co do
dokumentu referencyjnego z dnia 03.02.2020 r. Ponadto dokument ten w
żaden sposób nie
wskazuje, że wykonawca wykonał system zarządzania bezpieczeństwem : SMS i usługę
wsparcia systemu. Brak w
nim również potwierdzenia podanej przez

wykonawcę
w
JEDZ wartości prac. Referencja podaje jedynie ogólną wartość zamówienia, w ramach której
mieści się zakres przywołany przez wykonawcę na potwierdzenie spełnienia wymogu z
punktu V ust. 3 punkt 1 lit. a) SIWZ,
jak również czynności- irrelewantne z punktu widzenia
Wymagań zamawiającego. Po raz kolejny podniósł, że wykonawca przedłożył jedynie
oświadczenie własne, podczas gdy powinien - jako wykonawca przedmiotowej inwestycji -

dysponować umową/umowami z zamawiającym protokołami odbioru, zaakceptowanym
kosztorysem, które uwiarygadniałyby podane przez mego informacje. Ww. dokumenty, nie
zostały jednak przedstawione w toku postępowania.
Stwierdził zatem, że wykonawca nie wykazał w tym zakresie spełnienia wymogu udziału w
przetargu. W zakresie Referencji nr 2
odwołujący wskazał, że złożone przez wykonawcę
dokumenty nie potwierdzają w żaden sposób, że zrealizował on usługę wsparcia. Z daleko
posuniętej ostrożności odwołujący kwestionuje zarówno rzekomą wartość przedmiotowych
prac, jak i ich zakres. Z dostępnych odwołującemu materiałów nie wynika, jakoby w ramach
przedmiotowego zamówienia wykonawca zrealizował system SMS. Konkludując niniejszy
zarzut,
odwołujący stwierdził, że żadna z przedstawionych Referencji nie powinna być
uwzględniona na potrzeby weryfikacji ww. warunku SIWZ.
Przedkładanie przez wykonawcę dokumentów mających potwierdzić odmienne okoliczności,
ciągłe zmiany stanowiska odnośnie do wartości realizowanych przez niego prac, winny zaś
skutkować stwierdzeniem, że nie tylko nie wykazał on spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, ale działając co, najmniej lekkomyślnie wprowadził on zamawiającego w błąd
co do możliwości jego udziału w postępowaniu. Przyjąwszy zaś hipotetycznie wskazane
wartości zamówień za wiążące, stwierdzić należy, że zakwestionowanie chociażby jednej z
nich skutkować winno wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
3. punkt V ust. C punkt 2) lit. a) SIWZ. W omawianym punkcie SIWZ za
mawiający wymagał,
aby każdy z wykonawców dysponował kierownikiem projektu, który: w ciągu ostatnich 5
(pięciu) lat brała udział jako kierownik projektu lub zastępca kierownika projektu w co
najmniej jednym projekcie obejmującym dostawę, integrację i utrzymanie infrastruktury
teleinformatycznej, systemów automatyki wraz z teletechnicznym systemem bezpieczeństwa
obejmującymi monitoring wizyjny CCTV, SSP i DSO, SKD. Na potrzeby spełnienia tego
warunku w
ykonawca wskazał Pana K. B., który niezbędne doświadczenie miał zdobyć w
ramach realizacji projekt
u objętego Referencją nr 2.
W świetle dostępnych wykonawcy oświadczeń przedmiotowy wymóg należy uznać za
niespełniony. Referencja nr 2 nie obejmowała bowiem-jak wykazano powyżej w punkcie II.1
usługi wsparcia, a tym bardziej utrzymania infrastruktury. Odwołujący stwierdził, że wymóg
ten nie jest spełniony, wykonawca tego nie wykazał i wprowadził w tym zakresie
zamawiającego w błąd, działając co najmniej w ramach lekkomyślności.
4. punkt V ust. C punkt 2) lit. b) SIWZ. W ramach niezbędnej kadry technicznej wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia musiał ponadto dysponować Architekt Systemów
Bezpieczeństwa posiadający minimum 3 (trzy) letnie doświadczenie w zakresie
projektowania lub obsługi systemów zabezpieczenia technicznego klasy SA4. Wykonawca
ws
kazał w tym zakresie Pana W. P. . Wykonawca nie przedłożył jednak żadnych dowodów
na potwierdzenie spełnienia przez Pana P. przytoczonego powyżej wymogu. Ponadto,

zważywszy na fakt, że Pan P. stanowi zasób udostępniony przez podwykonawcę - Greenlog
Sp. z o.o., w wątpliwość należy podać możliwość dysponowania nim. Jak bowiem wynika z
zaświadczenia z ZUS ww. podwykonawcy, nie był on w dacie złożenia oferty płatnikiem
składek na ubezpieczenia społeczne, czyli nie zatrudniał nikogo ani na umowę o pracę, ani
umowę cywilnoprawną. W konsekwencji stwierdzić należy, że wymóg ten nie jest spełniony,
a w
ykonawca tego nie wykazał i wprowadził w tym zakresie zamawiającego w błąd, działając
co najmniej w ramach lekkomyślności.
5. punkt V ust. C punkt 2) lit
. c) SIWZ. W ramach ww. punktu zamawiający sformułował
wymóg dysponowania przez wykonawców: Specjalistą do Spraw Urządzeń Aktywnych Sieci
Komputerowych
– tj.; osobą posiadająca minimum doświadczenie w obsłudze, działaniu i
odczytywaniu informacji o
stanie pracy na podstawie oględzin urządzeń będących częścią
rozwiązań LAN i WLAN jednego z dostawców urządzeń aktywnych zaliczanych do liderów w
zakresie infrastruktury sieciowej przewodowej i bezprzewodowej minimum w ostatnich trzech
latach w ramach seri
i badań „Magiczny Kwadrat” firmy Gartner. Po stronie wykonawcy
zadania te miał wykonywać Pan D. R. . Wykonawca w żaden sposób nie sprecyzował jego
doświadczenia w wymaganym zakresie, poprzestając na - ogólnym stwierdzeniu, że jest on
administratorem s
ystemów i sieci komputerowych, posiadającym wymagane doświadczenie.
Ponadto złożył on certyfikaty Cisco datowane na 2016 r., które - w świetle wskazanego
powyżej ograniczenia czasowego - nie mają znaczenia z punktu widzenia weryfikacji
spełnienia omawianego wymogu. Pomijając w tym, miejscu fakt, iż przedłożone dokumenty
zostały sporządzone w języku obcym i przedłożone bez tłumaczenia, odwołujący stwierdził,
że sformułowany przez zamawiającego wymóg nie dotyczył wykształcenia, lecz
doświadczenia i nie odnosił się do wydarzeń z 2016 r. lecz z ostatnich trzech lat. W
odniesieniu do Pana R.
również wątpliwa jest podstawa dysponowania nim przez Greenlog
Sp. z o.o. W konsekwencji stwierdzić należy, że wymóg ten nie jest spełniony, a wykonawca
tego nie wyka
zał i wprowadził w tym zakresie zamawiającego w błąd, działając co najmniej w
ramach lekkomyślności.
6. punkt V ust. C
punkt 2) lit. d) SIWZ. Ostatni z wymogów odnośnie do wiedzy i
doświadczenia wykonawców dotyczył: Specjalisty do Spraw Monitoringu Wizyjnego - tj.
osoby posiadającej co najmniej 3 letnie doświadczenie w obsłudze systemów monitoringu
wizyjnego oraz aktualne certyfikaty z autoryzowanych szkoleń BVMS, lub równoważnych,
które obejmowały: przygotowanie środowiska operatora w oparciu o BVC, konfigurację
zapisu, tworzenie skryptów oraz definiowania środowiska multiserwerowego, konfigurację
zapisu lokalnego na karcie SD, konfigurację macierzy dyskowych. Wykonawca wskazał w
tym zakresie w ofercie Pana W. P.
(zasób Greenlog Sp. z o.o.). W odpowiedzi na wezwanie
zamawiającego Wykonawca dokonał jednak zmiany i wskazał dnia 18.02.2021 r. Pana R. D.
(również zasób Greenlog Sp. z o.o.) powołując się na jego aktualny certyfikat i stosowne

doświadczenie. Oświadczenie to było sprzeczne z treścią oświadczenia złożonego przez
Greenlog Sp. z o.o. wraz z ofertą wykonawcy. W jego treści nie ma informacji o Panu D. .
Oznacza to, że na dzień złożenia wyjaśnień Wykonawca nie wykazał, że będzie dysponował
ww. osobą. Stwierdzenie to jest tyleż zasadne, że w odpowiedzi na. wezwanie
zamawiającego Wykonawca w dacie 08.03.2021 r. złożył oświadczenie, iż specjalistą ds.
monitoringu wizyjnego będzie Pan R. D. . Nawet gdyby przyjąć, iż Panowie R. D. i R. D. to ta
sama os
oba, a rozbieżności co do imienia i nazwiska wynikają z omyłki, to i tak nie sposób,
w świetle opisanych powyżej oświadczeń stwierdzić, że wykonawca miał w dacie złożenia
oferty i , będzie miał w przyszłości możliwość dysponowania wiedzą i doświadczeniem
wymaganym przez
zamawiającego. Wycofał się on bowiem z oświadczenia, że będzie
polegał w tymi zakresie na Panu P. i nie wykazał jednocześnie, że Pan D./D. będzie
dyspozycyjny na podstawie umowy z Greenlog Sp. z o. o;
Odwołujący podniósł, że
ostatecznie wskazany przez
wykonawcę Pan R. D. nie dysponuje niezbędnymi
kwalifikacjami. Wykonawca zastrzegł co prawda jawność jego certyfikatu, niemniej jednak
posłużył się w tym zakresie liczbą pojedynczą, co oznacza, że Pan D. ma jeden certyfikat
wydany w 2021 r. Z informacji uzyskanej zaś przez odwołującego od R. B. Sp. z o.o. -
autoryzowany podmiot upoważniony do prowadzenia szkoleń i wystawiania przedmiotowych
certyfikatów, wynika, że celem spełnienia opisanego w SIWZ wymogu niezbędne jest;
odbycie szkoleń oraz otrzymanie certyfikatów na poziomie Expert z modułów o następującej
tematyce: CCTV kamery IP -
dobór i konfiguracja, CCTV BVMS - dobór rozwiązań,
projektowanie i uruchomienie systemu, po którym otrzymuje się certyfikat z obsługi systemu
BVMS w zakresie zaawansowanej konfiguracji, projektowania oraz konserwacji systemu.
Jeżeli zatem Pan R. D. dysponuje jednym certyfikatem, to nie spełnia opisanego wymogu.
Dowód: informacja R. B. Sp. z o.o.
Niezależnie od powyższego odwołujący poddał w wątpliwość i wniósł o zweryfikowanie, czy
certyfikat uzyskany przez Pana D.
został wystawiony w dacie złożenia oferty, czy też ma datę
późniejszą. Odwołujący stwierdził, że wykonawca nie wykazał dysponowania stosownym
zasobem w daci
e złożenia oferty. W konsekwencji stwierdził, że wymóg ten nie jest
spełniony, a wykonawca wprowadził w tym zakresie zamawiającego w błąd, działając co
najmniej w ramach lekkomyślności.
Wykonawca nie spełnia żadnego z postawionych przez zamawiającego w zakresie wiedzy i
doświadczenia wymogów. Jego działanie, na które składa się opisane powyżej
prze
dkładanie niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaniechania w zakresie przedłożenia
kompletnych materiałów źródłowych, przedstawianie coraz to nowych wartości
zrealiz
owanych zamówień, w zależności od tego,- o co zamawiający zapyta i jakie
oświadczenie podważy, ciągłe zmiany w odniesieniu do fachowej kadry, jaką winien
dysponować, czynią zasadnym wniosek, że mamy do czynienia -poza obiektywnym

niewykazaniem spełnienia wymogów udziału w postępowaniu - z co najmniej z
lekkomyślnym wprowadzaniem zamawiającego w błąd. Przekazane mu informacje były zaś
kluczowe z punktu widzenia możliwości uznania oferty wykonawcy za najkorzystniejszą. Ww.
naruszenie prawa winno skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
III. Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) ustawy przez zaniechanie wykluczenia
wykonawcy
, pomimo iż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu i
.wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki
udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej przez zamawiającego zdolności finansowej,
określone w punkcie V ust. B punkt 2) SIWZ. W. punkcie V ust. B punkt 2) SIWZ
Zamawiający sformułował następujący wymóg: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy
, którzy posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie
oszczędnościowo - kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00
z
ł (pięćset tysięcy złotych 00/100), oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na-
sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych
00/100). Przedmiotowy wymóg winien być spełniony na dzień złożenia oferty o czym
przesądza treść art. 25a ust. 1 ustawy. Wykonawca wprowadził zamawiającego w tym
zakresie w błąd. Jak bowiem wynika z przedstawionej przez niego polisy OC, ochrona
ubezpieczeniowa w wymaganym zakresie nie obowiązywała w dacie 05.02.2021 r.
Początkowa data jej obowiązywania to bowiem 09.02.2021 r. W związku z powyższym
odwołujący stwierdził, że ww. wymóg nie jest spełniony. IV. Zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 w
związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy przez zaniechanie wezwania wykonawcy do złożenia
przetłumaczonych na język polski dokumentów przedłożonych przez wykonawcę w języku
obcym przy jednoczesnym braku szczególnych okoliczności pozwalających na wyrażenie
przez
zamawiającego zgody na złożenie ich w języku innym niż polski. Zamawiający
sform
ułował w punkcie D ust. 7 SIWZ wymóg, zgodnie z którym: Dokumenty lub
Oświadczenia, o których mowa w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu, sporządzone w języku
obcym są składane wraz ż tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie skorzystał tym
samym z możliwości przyznanej mu na mocy. art. 9 ust. 3 ustawy, tj. przyjmowania
dokumentów w językach obcych. Jak wskazano powyżej, w odpowiedzi na wezwanie
zamawiającego sformułowane dnia 26.02.2021 r. na podstawie art. 24aa i 26 ust. 1 ustawy,
w
ykonawca przedłożył celem wykazania spełnienia wymogu określonego w punkcie V ust. C
punkt 2) lit. c
) SIWZ certyfikaty Cisco sporządzone w języku angielskim. Jako że
przedmiotowe dokumenty zostały złożone w formie niezgodnej z ustawą, zamawiający
winien sformułować wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Arena Gdańsk Sp. z o.o.
zaniechała tych czynności i w wezwaniu z dnia 26.02.2021 r. nie zobowiązała wykonawcy do
złożenia koniecznych tłumaczeń. Tym samym zamawiający pozbawił sam siebie i

pozostałych wykonawców możliwości merytorycznej, oceny oferty. W konsekwencji
niezbędne jest sanowanie tej czynności przez wystosowanie do wykonawcy stosownego
zobowiązania.
Siłą rzeczy, w przypadku stwierdzenia, że jego oferta powinna zostać odrzucona a on
wykluczony z postępowania w oparciu o inne zarzuty odwołania, opisane zobowiązanie staje
się bezprzedmiotowe.
V. Zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 przez wezwanie wykonawcy
do złożenia wyjaśnień
odnośnie do złożonych dokumentów i wyjaśnień pomimo iż oferta podlegała odrzuceniu z
uwagi na okol
iczności wskazane w punktach II-III powyżej, jak również zastosowanie tej
procedury, celem umożliwienia wykonawcy złożenia nowych dokumentów i wyjaśnień.
Niezależnie ód wskazanych powyżej naruszeń prawa, zamawiający prowadził w sposób
nieprawidłowy komunikację z wykonawcą w zakresie formułowania w stosunku do niego
kolejnych wezwań. Z treści art. 26 ust. 3 ustawy wyjaśnionej przez orzecznictwo KIO, wynika
jednoznac
znie, że procedura wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów, ich
uzupełnienia, poprawienia i udzielenia wyjaśnień ma w, odniesieniu do danego dokumentu
lub kwestii - charakter jednorazowy.
Niedopuszczalne jest w tym kontekście dopytywanie wykonawcy przez zamawiającego do
skutku.
Przytoczył wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2018 r. (KIO
2706/17), wyrok KIO z dnia 23 kwietnia 2012 r.: KIO 732/12 W wezwaniu z dnia 26.02.2021
r. wezwał on wykonawcę, aby przedstawił - w odniesieniu do Referencji nr 1- wyjaśnienie i
dokumenty odnośnie do wartości przedmiotowego zamówienia w wymaganym w
p
rzedmiotowym postępowaniu zakresie (pierwsze tiret wezwania z dnia 26.02.2021 r.).
Przedmiotowe wezwanie miało jasny i jednoznaczny zakres i charakter. Przedstawienie
przez
wykonawcę niepełnych lub wciąż budzących wątpliwości wyjaśnień winno zatem
skutkowa
ć odrzuceniem jego oferty. W kolejnym wezwaniu z dnia 11.03.2021 r. zamawiający
wskazał wprawdzie wprost, że przedłożone dokumenty nie potwierdzają oświadczenia
wykonawcy
, niemniej jednak nie odrzucił jego oferty, lecz w sposób niedopuszczalny
kontynuował dialog z Dalkia Solutions Polska Sp. z o.o. (trzecie tiret ww. pisma). W
odniesieniu do Referencji nr 2 z
amawiający w dacie 26.02.2021 r, zwrócił się o
przedstawienie i udokumentowanie wartości zamówienia, faktu, iż obejmowało ono usługę
wsparcia, a dostar
czony system obejmował funkcję analizy obrazu (tiret piąte, szóste i
siódme ww. pisma). wykonawcy nie wykonał należycie tego wezwania. Zamawiający wezwał
go bowiem - wadliwie -
w piśmie z dnia 11.03.2021 r. do przedstawienia kosztorysów
potwierdzających zakres i wartość zrealizowanego zadania, a zatem zapytał kolejny raz -
niezależnie od innego sformułowania językowego - o to samo (pierwsze tiret pisma z dnia
11.03.2021 r,). Wezwanie
zamawiającego z dnia 26.02.2021 r. nie zostało również wykonane
w odniesie
niu do kwestii realizacji systemu, o czym świadczy treść ostatniego tiret pisma z

dnia 11.03,
2021 r. Również w tym zakresie zamawiający w sposób niedopuszczalny
powtórzył treść poprzedniego wezwania. Odwołujący podniósł, że zamawiający w sposób
całkowicie niedopuszczalny wyręczył wykonawcę w zakresie wskazania i wykazania, że
legitymuje się on niezbędną wiedzą i doświadczeniem. Przeanalizowawszy bowiem
dokumenty źródłowe złożone przez wykonawcę w dacie 08.03.2021 r., zamawiający powziął
wiedzę, że polegając na Referencji nr 1 i Referencji nr 2 wykonawca nie spełni wymogu
stypizowanego w punkcie V ust. C punkt 1) lit. a) SIWZ. Ich łączna wartość była bowiem zbyt
n
iska. Zamiast odrzucić ofertę, zamawiający z własnej inicjatywy w piśmie z dnia 11.03.2021
r. (dr
ugie tiret) zwrócił się do wykonawcy o przedstawienie informacji potwierdzającej, że
opisany pow
yżej wymóg może być spełniony dzięki Referencji nr 3, której do tej pory ani on,
ani w
ykonawca nie brał w tym zakresie pod uwagę. Działanie zamawiającego było
n
iedopuszczalne. Wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu leży bowiem w
gestii wykonawcy, a nie
zamawiającego. W niniejszym postępowaniu wykonawca mógł
zgłosić Referencję nr 3 w odniesieniu do warunku z punktu V ust. C punkt i) lit. a) SIWZ już
na etapie złożenia oferty. Praktyka tego rodzaju jest często stosowana przez uczestników
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Stanowi ona wyraz ostrożności i
zabezpieczenia się przed sytuacją, w której jedna z referencji okaże się nieadekwatna.
Zaniechanie w tym zakresie nie może jednak być sanowane przez zamawiającego,
dopuszczającego inne referencje od podanych przez wykonawcę. Działanie takie stanowi
naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy
. Opisane powyżej działania zamawiającego byty
niedopuszczalne
i skutkowały procedowaniem i ostatecznie wyborem oferty, która nie
powinna podlegać rozpoznaniu.
VI. Zarzut naruszenia art. 8 ust. 3, ustawy przez zaniechanie ujawnienia informacji
zastrzeżonych przez wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa, pomimo braku wykazania
przez
wykonawcę, że przedmiotowe informacje mają taki charakter. Jak zasygnalizowano
powyżej, zamawiający wyraził zgodę na zastrzeżenie przez wykonawcę treści załączników
dołączanych przez niego do składanych wyjaśnień. jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
Czynności zamawiającego byty w tym zakresie wadliwe, albowiem wykonawca nie wykazał,
że w istocie mamy do czynienia z tajemnicą przedsiębiorstwa. Wyjaśnienia złożone w tym
zakresie mają bowiem charakter ogólnikowy i nie zostały poparte żadnymi dowodami,
choćby materiałami źródłowymi o charakterze wewnętrznym, nie wspominając o
oświadczeniach osób trzecich, potwierdzających, że w istocie mamy do czynienia z
informacjami podlegającymi ochronie. Wykonawca przedłożył materiał o charakterze
gotowca, kt
óry całkowicie abstrahuje od treści i charakteru zastrzeganych informacji. Jedyną
w
zmianką odnośnie do projektów, co do których wykonawca skorzystał z uprawnienia do
wyłączenia jawności, są lakoniczne stwierdzenia, jakoby o. konieczności wyłączenia
jawności przesądzał sam fakt wykonania prac w biurowcu, gdzie mieści się obecnie siedziba

KNF i na terenie ośrodka szkoleniowego klubu piłkarskiego. Z powyższym stanowiskiem nie
sposób się zgodzić. Z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę na potrzeby
wyłączenia jawności nie wynika, jakoby zakres jego prac w ramach Referencji nr 2 w
jakikolwiek sposób odnosił się do obecnego biura KNF, a .nie do budynku jako takiego. Po
drugie - umowa zawarta z SO SPV 57 Sp. z .
o.o. miała charakter kontraktu B2B, a nie
zleceni
a realizowanego na rzecz podmiotu z urzędu zobowiązanego do korzystania z
informacji objętych tajemnicą państwową. Nie sposób też z góry zakładać, że złożone przez
wykonawcę dokumenty (oferta, wyciągi z umów, kosztorysy) obejmowały jakiekolwiek
informacje,
które mogłyby być pomocne w przełamaniu zabezpieczeń danego budynku.
Wiedza o tym, że zostały w nim zamontowane systemy CCTV, LAN i BMS wynika wprost z
jawnych dokumentów złożonych przez wykonawcę. Na marginesie podnieść należy, że dane
te stanowią element wiedzy powszechnie dostępnej. Trudno bowiem założyć, że
nowoczesny budynek biurowy nie byłby wyposażony w takie systemy. W odniesieniu do
Referencji nr 1 oświadczenie wykonawcy jest nieprawdziwe. Ośrodek szkoleniowy nie jest
stadionem, nie odbywają się w nim imprezy masowe. Obejmuje on boisko treningowe i
konieczną infrastrukturę. Całkowicie oderwane od rzeczywistości jest twierdzenie
wykonawcy
, jakoby ujawnienie zastrzeżonych informacji narażało na szwank jego interesy
przez
ujawnienie warunków finansowych umów z dostawcami i podwykonawcami. Z samego
opisu niejawnych załączników wynika bowiem, że nie obejmują one żadnych dokumentów
dotycz
ących tych relacji. Przeciwnie są to albo oświadczenia wykonawcy o charakterze
jednostronnym, albo dokumenty podpisane przez
niego i odbiorcę danej usługi; Wyjaśnienia
wykonawcy są zatem nielogiczne. KIO stoi w tego typu sytuacjach na stanowisku, że samo
powoływanie się na klauzule poufności, bez jakiegokolwiek podania ku temu realnych i
obiektywn
ych powodów, nie może uzasadniać uznania zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa za skuteczne, a jedynie stwarza wrażenie, że hasłowe podanie
ogólnikowych stwierdzeń ma za zadanie uniemożliwienie konkurencji weryfikacji sposobu
kalkulacji ceny wykonawcy (wyroki: KIO 1933/19 z 15 pa
ździernika 2019 r. czy KIO 1878/19
z .10 października 2019 r.). Wykonawca powinien zatem każdorazowo, w odniesieniu do
każdej wykazanej umowy, którą chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, przedstawić
zobowiązanie do zachowania poufności. Odwołał się do wyroku KIO 2368/18 z 3 grudnia
2018 r.
Wyko
nawca nie spełnił ww. wymogów. Na marginesie podnieść należy, że w zakresie
możliwości zastrzeżenia informacji o podwykonawcach, Izba wypowiedziała się negatywnie.
W wyroku KIO 466/19 z 4 kwietnia 2019 r.
Wy
konawca nie wykazał ponadto, jakoby ujawnienie zastrzeżonych informacji dawało jego
konkurentom wgląd w stosowane przez niego rozwiązania technologiczne i know-how. Po
pierwsze, wykonawc
a w żaden sposób nie wykazał, że którakolwiek z przytoczonych przez

ni
ego Referencji obejmowała zlecenie zaprojektuj i wybuduj, ewentualnie obejmowała jego
autorskie rozwiązania. Z góry należy odrzucić możliwość, aby taki charakter miała
Referencja nr 1, gdzie wykonawca był podwykonawcą. Zakres jego prac określały zatem w
pi
erwszej kolejności ustalenia pomiędzy PORR S.A. i Akademią Piłkarską Legii Warszawa
Sp. z o.o. W odniesieniu do pozostałych projektów zasadne jest domniemanie, że to
zamawiający określał specyfikację zadania. Bazując na opisach zastrzeżonych przez
wykonawc
ę dokumentów stwierdzić należy, że nie obalił on tego domniemania. Przedstawił
bowiem jedynie wyciągi z umów i oferty, bez potwierdzenia, że obejmowały one jakiekolwiek
informacje stanowiące jego własne know-how. Przywołał wyrok z 17 grudnia 2018 r. KIO
2498/18, wyrok KIO 2652/17 z 5 stycznia 2018 r., wyrok sygn. akt KIO 2421/17 z 13 grudnia
2017 r., wyrok z 12 kwietnia 2019 r., KIO.532/19
Kuriozalne jest uzasadnienie wyłączenia jawności certyfikatu BVMS Pana R. D. .
Wobec podania personaliów tej osoby, jak również rodzaju kwalifikacji, jakimi się legitymuje,
niewiarygodne są twierdzenia, że wykonawcą kierowała obawa przed: podkupieniem jej
pracownika. Po pierwsze - Pan D. nie jest pracownikiem wykonawcy
, albowiem został on
wskazany (zapewne omyłkowo jako R. D.) jako zasób Greenlog Sp. z o.o. Co więcej - Pan D.
nie jest również pracownikiem ani zleceniobiorcą Greenlog Sp. z o.o., o czym przesądza
zaświadczenie z ZUS dotyczące tego podmiotu. Nie sposób zaś mówić o podkupieniu osoby,
ż którą wykonawcy nie łączą żadne relacje zobowiązujące. Niezależnie od tego wykonawca
nie w
ykazał, ze Pan D. posiada kwalifikacje na tyle rzadkie i pożądane na rynku, że istnieje
jakieko
lwiek realne ryzyko, że podmioty konkurencyjne mogłyby próbować skłonić go do
pracy na ich rzecz. Z informacji wskazanych przez
wykonawcę w wykazie osób
dedykowanych do realizacji zamówienia wynika wręcz, że ma on stosowny certyfikat z 2021
r. Nie można zatem mówić o bogatym doświadczeniu nabytym po jego uzyskaniu.
Wykonawca
nie wykazał również, że przedmiotowy Certyfikat, a właściwie osoby nim
dysponujące, są poszukiwani przez konkurencję. Podniósł, że wyłączenie jawności treści
certyfikatu w żaden sposób nie zabezpiecza wykonawcy przed - teoretycznym i
niewykazanym - ryzykiem - podkupienia Pana D.
. Gdyby Odwołujący lub inne osoby miały
taki zamiar, to na podstawie przedłożonych przez wykonawcę i niezastrzeżonych przez niego
dokumentów mają wszelkie. konieczne informacje, by tego dokonać. Znają bowiem jego imię
i nazwisko,
deklarowany zakres kompetencji i doświadczenia i fakt, że ma on jeden certyfikat
BVMS.
Tym bardziej zatem należy uznać wyjaśnienie wykonawcy w tym zakresie za
niewystarczające. Powyższy zarzut potwierdza orzecznictwo KIO np. wyrok z 24 maja 2019
r. (KIO 860/19), wyrok z 8 lutego 2019 r. KIO 92/19; wyrok
KIO 1779/18 z 19 września 2018
r., wyrok KIO 2113/16 z 20 marca 2017 r. wyrok KIO 2319/18 z 26 listopada 2018 r
Wspomniane inne środki to przede wszystkim umowy o zakazie konkurencji, odpowiednie

ukształtowanie wynagrodzenia czy przekazywania innych profitów wynikających z
zatrudnienia”. Zamawiający niesłusznie podszedł całkowicie bezkrytycznie do przedłożonych
przez
wykonawcy
wyjaśnień i dokonał utajnienia przedmiotowych materiałów,
uniemożliwiając tym samym odwołującemu kompleksową polemikę z treścią oferty
wykonawcy
i podejmowanych w stosunku do niej działań Areny Gdańsk Sp. z o.o. W
konsekwencji zasadne jest nakazanie
zamawiającego odtajnienia przedmiotowych
materiałów.
VII. Zarzut naruszenia art. 7 ust.
1 i. 3 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. przeprowadzenie
postępowania oraz dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z naruszeniem zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Opisany powyżej zarzut stanowi
konsekwencję naruszenia przez zamawiającego przepisów wskazanych w niniejszym
odwołaniu. Zamawiający, jako gospodarz postępowania, jest zobowiązany do dokonania
wyboru oferty najkorzystniejszej z poszanowaniem
obowiązujących norm prawa, w tym
stypizowanych w ustawy zasad uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców. Na
gruncie przedmio
towej sprawy zasady te zostały naruszone. Zamawiający w sposób
preferencyjny potraktował wykonawcę, który w sposób nieprawidłowy złożył ofertę, nie
wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, stawiając w gorszej sytuacji
wykonawców, którzy rzetelnie oraz skrupulatnie wypełnili ww. obowiązki. Wskazania
wymaga,
że w interesie zamawiającego winno być dokonanie wyboru nie tego wykonawcy,
który oferuje najniższą cenę, lecz tego, który daje rękojmię należytego wykonania
zamówienia, zwłaszcza zważywszy na przedmiot zamówienia i konsekwencje ewentualnych
zaniedbań. W związku z powyższym niniejsze odwołanie jest konieczne i zasadne.

W dniu 6 kwietnia 2021 r. zamawiający przekazał wykonawcom kopię odwołania.
W dniu 8 kwietnia 2021 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił
swój udział wykonawca Dalkia Polska Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Łomiankach. Wskazano, że w bezpośrednim interesie przystępującego leży
wykazanie zasadności decyzji zamawiającego. Uznanie odwołania za zasadne prowadziłoby
bowiem do utraty przez przystępującego możliwości realizacji zamówienia w postępowaniu,
w którym oferta przystępującego ma charakter najkorzystniejszej. Zgłoszenie zostało
wniesione przez członka zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej
reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Dołączono dowody przekazania przystąpienia
stronom.

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania z następująca argumentacją:
Co do zarzutu w przedmiocie wprowadzenia z
amawiającego w błąd przy przedstawieniu
inform
acji odnośnie spełniania przez przystępującego warunków udziału w postępowaniu

wskazał treść art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy i określił jakie przesłanki wskazane w tych
przepisach muszą być spełnione kumulatywnie. Powołał orzecznictwo Izby: wyrok z dnia 1
lutego 2019 r., KIO 45/19, wyrok z dnia 8 stycznia 2018 r., KIO 2705/17 i stanowisko
doktryny -
K. Różowicz, Wykluczenie wykonawcy, który wprowadził zamawiającego w błąd,
Komentarz praktyczny, LEX.
Podniósł na czym ma polegać zamierzone działanie, rażące
niedbalstwo powołując stanowisko Sądu Okręgowego w Krakowie w wyroku z dnia 5 grudnia
2014 r., XII Ga 659/14, wyrok z dnia 22 sierpnia 2017 r., KIO 1638/17).
Wskazał na
podwyższony miernik staranności i poglądy wyrażone wyrokach z dnia 20 marca 2017 r., KIO
382/17, z dnia 7 czerwca 2017 r., KIO 1004/17 oraz z dnia 3 lipca 2017 r., KIO 1243/17.
Wskazał na czym polega niedbalstwo zwykłe i odwołał się do wyroku z dnia 20 marca 2017
r., KIO 382/17
. Podniósł, że bezspornym pomiędzy stronami jest fakt, iż przystępujący
wykonał zamówienia, na które powołuje się w treści dokumentów złożonych na
potwierdzenie spełniania warunku odnośnie wiedzy i doświadczenia.
Rozbieżności natomiast dotyczą wyłącznie oceny ich przydatności do wykazania
niezbędnego doświadczenia i warunku w zakresie zdolności finansowej, które w ramach
toczącego się postępowania powinny gwarantować zamawiającemu rękojmie należytego
wykonania przyszłego zamówienia.
Wskazać przy tym należy, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO same wątpliwości
zamawiającego nie mogą stanowić podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego z przyczyny określonej w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17
ustawy. C
o do zasady istnieje domniemanie, że wszystkie złożone przez wykonawców
oświadczenia są prawdziwe. Dopiero w sytuacji, w której zamawiający poweźmie wątpliwość,
że jakieś oświadczenia wykonawcy mogą być nieprawdziwe lub są niejasne winien w
pie
rwszej kolejności te niejasności rozwiać. Zamawiający dołożył należytej staranności,
bowiem powziąwszy wątpliwości odnośnie dokumentów i wyjaśnień składanych w
przedmiocie posiadanej wiedzy i doświadczenia w ramach badania i oceny ofert dwukrotnie
wezwał przystępującego do zajęcia stanowiska w tym przedmiocie.
Odnośnie spełnienia przez wykonawcę warunku w zakresie zdolności finansowej
z
amawiający poprzestał na ocenie dokumentów przekazanych na wezwanie zamawiającego
w trybie art. 24 aa oraz art. 26 ust. 1, b
owiem wprost z nich wynika, iż przystępujący posiada
Polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej nr 1016829995 zawartą w dniu
02.02.2021 roku, która jednocześnie opiewa na kwotę wymaganą przez zamawiającego.
Tym samym w okolicznościach niniejszej sprawy nie wystąpiły przesłanki, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy
, zaistnienie których determinuje wykluczenie do z
postępowania. Zdaniem zamawiającego odwołujący nie udźwignął ciążącego na nim ciężaru
dowodu, bowiem nie wykazał jakiejkolwiek inicjatywy, która mogłaby wykazać tezę
przeciwną. W zakresie zarzut w przedmiocie niespełnienia warunków udziału w

postępowaniu:
1. Warunek wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający dokonał szczegółowej analizy przedłożonych przez Przystępującego
dokume
ntów na potwierdzenie wymagań opisanych w pkt V ust. C ppkt 1) lit. a) i b) SIWZ.
dowód: vide załącznik nr 3 — zostawienie tabelaryczne warunek wiedza i doświadczenie
W opinii zamawi
ającego, wbrew twierdzeniom odwołującego przedstawione referencje,
protoko
ły Końcowego odbioru robót, wyciągi z Umów oraz arkusze cenowe potwierdzają
należyte wykonanie usług polegających na dostawie i świadczeniu usługi wsparcia dla
systemów teletechnicznych składających się z infrastruktury teleinformatycznej LAN /WLAN
oraz systemu telewizji dozorowej CCTV, w tym przynajmniej jednego systemu CCTV z
funkcją analizy obrazu, a także dostawie i świadczeniu usługi wsparcia teletechnicznego
systemu bezpieczeństwa składającego się między innymi z systemów sygnalizacji pożaru
SSP, dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, systemu kontroli dostępu KI), systemu
sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa
SMS oraz systemu zarządzania budynkiem BIMS.
W zakresie opisanym w pkt V ust. C ppkt 1) lit. a) SIWZ wykonawca w opinii z
amawiającego
udokumentował realizację zamówień na 3 228 548,79 zł w tym również system CCTV z
analizą obrazu. W zakresie opisanym w pkt pkt V ust. C ppkt 1) lit. b) SIWZ wykonawca w
opinii z
amawiającego udokumentował realizację zamówień na 4 408 734,34 zł. Zamawiający
nie widzi podstaw do kwestionowania prawidłowości okazanych dokumentów w tym Umowy
z PORR, której brak zarzuca odwołujący, jednocześnie kwestionując autentyczność oferty. W
opinii z
amawiającego przedstawione dokumenty potwierdzają, że zrealizowane zamówienia
dotyczą dostawy, instalacji i Świadczenia usług wsparcia i serwisu w okresie gwarancji. Z
przekazanych dokumentów że umowy zostały zrealizowane w zakresie dotyczącym dostawy,
instalacji, konfiguracji itp. co z punkt
u widzenia zapisów umownych oraz ogólnie przyjętych
zasad uznaje się za zrealizowanie umowy w całości.
Odnośnie pkt V ust. C ppkt 2) lit. a) SIWZ;
Przystępujący oświadczył, że kierownikiem będzie pan K. B. a jako doświadczenie wskazał
realizację projektu Piękna 20. Z przekazanych dokumentów wynika, że inwestycja
obejmowała swym zakresem elementy wskazane przez zamawiającego w SIWZ.
Odnośnie pkt V ust. C ppkt 2) lit. b) SIWZ;
Przystępujący wskazał na to stanowisko pana W. P. . Zamawiający nie wzywał oferenta do
przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie i kompetencje Pana P. uznając
oświadczenie wykonawcy za prawidłowe. Ponadto z informacji będących w posiadaniu
z
amawiającego wynika, iż Pan W. P., w ramach realizacji innego zamówienia na
„Modernizację Systemu Kontroli Dostępu poprzez wymianę oraz ujednolicenie stosowanego
rozwiązania na obiekcie Stadion Energa w Gdańsku” realizuje zadania administratora

systemów bezpieczeństwa.
Odnośnie pkt V ust. C ppkt 2) lit. c) siwz;
Wykonawca wskazał na to stanowisko pana D. R. . Zamawiający nie wzywał oferenta do
przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie i kompetencje Pana R. uznając
oświadczenie wykonawcy za prawidłowe. Ponadto z informacji będących w posiadaniu
z
amawiającego wynika, iż Pan D. realizuje zadania administratora systemów CISCO,
wy
konując zlecenie na rzecz operatora stadionu Arena Gdańsk Operator sp. z o.o.
Odnośnie pkt V ust. C ppkt 2) lit. d) szwz
Wykonawca składając wskazał, że w zakresie Architekta Systemów Bezpieczeństwa,
Specjalisty do Spraw Urządzeń Aktywnych Sieci Komputerowych oraz Specjalisty do Spraw
Monitoringu Wizyjnego będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego tj. Greenlog sp. z
o.o., na co przedstaw
ił odpowiednie dokumenty.
W ofercie wskazano, że Pan W. P. będzie pełnił funkcję zarówno Architekta Systemów
Bezpieczeństwa jak i Specjalisty do Spraw Monitoringu Wizyjnego, co jest dopuszczalne w
myśl pkt V ust. C ppkt 3) SIWZ.
Zamawiający wskazał, że w treści SIWZ nie znajdziemy zastrzeżenia, iż osoba wskazana
pierwotnie do wykonywania danej funkcji nie może zostać zastąpiona inną osobą.
Wykonawca składając dokumenty w odpowiedzi na wezwanie z dnia 08.02.2021 dokonał
zmiany na stanowisku Specja
listy do Spraw Monitoringu Wizyjnego zastępując Pana W. P.
Panem R. D.
, dołączając odpowiedni certyfikat. Zmiana taka jest dopuszczalna zarówno na
podstawie SIWZ, jak również na gruncie ustawy PZP pod warunkiem, że osoba która
zastępująca posiada kompetencje nie gorsze niż osoba wskazana pierwotnie.
Zamawiający uznał za właściwy certyfikat aktualny w momencie składania dokumentów.
Przyjęcie tezy przeciwnej, a co za tym idzie dokumentu, który byłby nieważny (utraciłby
ważność) w dniu składania dokumentów na wezwanie zamawiającego byłoby sprzeczne z
zasadą określoną w aft. 26 Ustawy Pzp.
Odnośnie rzekomego wniosku dowodowego przedstawionego przez odwołującego w postaci
informacji od podmiotu R. B. Sp. z o.o. z
amawiający stoi na stanowisku, iż nie posiada on
m
ocy dowodowej pokładanej przez odwołującego, a co za tym idzie nie może stanowić
wiążącej wykładni jakiegokolwiek warunku w ramach toczącego się postępowania, wobec
czego mając na uwadze, iż ww. wniosek dowodowy jest nieprzydatny do wykazania faktów
przywołanych przez odwołującego, zamawiający wniósł o jego pominięcie/niedopuszczenie.
Zamawiający uznał, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wobec czego
nie podlega on wykluczeniu, a w konsekwencji złożona przez niego oferta nie może zostać
odrzucona.
Przystępujący legitymuje się doświadczeniem gwarantującym zamawiającemu
rękojmie należytego przyszłego zamówienia. Odwołujący nie udźwignął ciążącego na nim
ciężaru dowodu, bowiem nie wykazał jakiejkolwiek inicjatywy, która mogłaby wykazać tezę

przeciwną.
Odnośnie zarzutu w przedmiocie wezwania wykonawcy do złożenia przetłumaczonych na
język polski dokumentów, zamawiający wskazał, iż kwestia dokumentów których
z
amawiający może żądać w toku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego została
uregulowana w art. 25 ustawy.
Jak wynika z treści rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowych, zamawiający może
żądać każdego z wymienionych tam dokumentów, a nawet może żądać wszystkich tych
dokumentów w jednym postępowaniu. Wyliczenie enumeratywne tam wskazane należy
bowiem traktować jako alternatywę nierozłączną. Zamawiający w żadnym miejscu SIWZ nie
wskazywał, iż oczekuje przedstawienia przez wykonawców certyfikatów CISCO. Wobec
p
owyższego, w sytuacji w której przystępujący na wezwanie złożył certyfikaty CISCO,
z
amawiającego potraktował je jako dokumenty nadmiarowe, a w konsekwencji nie miał
podstaw, aby je weryfikować i oceniać ich treści.
Tym samym brak było podstaw do wezwania Przystępującego do złożeni przetłumaczonych
na j
ęzyk polski certyfikatów CISCO. Co do zarzutu wielokrotności wezwania z art. 26 ust. 3
ustawy zamawiający podniósł, że wezwanie kierowane do wykonawców w trybie art. 26 ust.
3 PZP nie ma charakteru jednorazowego, bowiem
w odróżnieniu od podstawowych zasad
procesu udzielania zamówień publicznych — nie znajduje bezpośredniego odzwierciedlenia
w przepisach PZP i wykonywane jest w
ramach dyskrecjonalnej władzy zamawiającego.
Zasada
jednokrotności wezwania nie może być mechanicznie stosowana do wszystkich
stanów faktycznych, bowiem wiodące znaczenie należy przypisywać zasadom wynikającym
wprost z przepisów ustawy PZP tj. zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
wy
konawców. (por. wyrok KIO/UZP 1102/08).
Zamawiający odwołał się do art. 51 Dyrektywy 2004/18/WE
Żądanie zamawiającego powinno w szczególności: (i) zostać skierowane w sposób
jednakowy do wszystkich przedsiębiorstw znajdujących się w tej samej sytuacji, o ile brak
jest obiektywnie weryfikowalnej okoliczności mogącej uzasadnić odmienne traktowanie
kandydatów w tym względzie, w szczególności, gdy mając na uwadze pozostałe aspekty,
ofertę należy w każdym razie odrzucić; (ii) odnosić się do wszystkich punktów oferty, które są
niedokładne lub niezgodne z wymogami technicznymi zawartymi w specyfikacji, przy czym
instytucja zamawiająca nie może odrzucić oferty ze względu na niejasność jej aspektu, który
nie był przedmiotem owego żądania (por, wyrok ETS z dnia 29 marca 2012 f. w sprawie C
599/10).
Przenosząc powyższe na okoliczności niniejszej sprawy, wskazać należy, iż co istotne to, że

Zamawiający pierwotnie pismem z dnia 26 lutego 2021 r. wezwał przystępującego do
złożenia wyjaśnień i uzupełnień w zakresie dokumentów przekazanych na wezwanie
z
amawiającego w trybie art. 24 aa oraz art. 26 ust. 1 ustawy, m.in. w zakresie: złożonych
ref
erencji, a w tym zakresu, wartości oraz terminu realizacji usługi na potwierdzenie której
zostały one złożone.
Kolejno, z
amawiający zobowiązał przystępującego do złożenia wyjaśnień i uzupełnień w
zakresie
m.in. kosztorysów dotyczących inwestycji przy ul. Pięknej 20 w Warszawie;
referencji dotyczącej Hotelu Plac Nankiera; wdrożonego Systemu Milestone XProtect.
Z
prostego porównania obydwu dokumentów wynika, iż zakres informacji, jakich oczekiwał
z
amawiający był różny i nie odnosił się do jednakowych dokumentów.
Zdaniem zamawiającego należy zdecydowanie odróżnić sytuację, w której zamawiający
wzywa wykonawcę (przystępującego) w trybie przywołanego przepisu do złożenia,
uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia dokumentów lub oświadczeń nie będących
przedmiotem wcześniejszego wezwania, od tej gdy zamawiający wzywa wykonawcę
odnośnie tych samych dokumentów niejako „aż do skutku”.
W konsekwencji stwierdzić należy — co miało miejsce w okolicznościach niniejszej sprawy,
iż nic można mówić o naruszeniu art. 26 ust. 3 Pzp, jeżeli zamawiający zwraca się do
wykonawców o wyjaśnienie, czy to uzupełnienie dokumentów, z których nie wynika
zaprzeczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, bowiem zamawiający jest
zobowiązany uzyskać pewność co do stanowiska w przedmiocie potwierdzenia spełnienia
warunku udziału w postępowaniu.
Na marginesie
zamawiający wskazał, iż powyższe zdaje się dostrzegać również sam
o
dwołujący, bowiem jako żądanie alternatywne wskazał, iż oczekuje zobowiązania
wykonawcy
do przedstawienia dowodów i wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez
niego warunków udziału w postępowaniu, bowiem zakładając czysto hipotecznie, że Izba
przychyli
się do wniosku w tym zakresie, zamawiający będzie zobowiązany do skierowania
kolejnego wezwania
— w przywołanym trybie — co w istocie przeczy tezie forsowanej przez
o
dwołującego, iż wezwanie kierowane do wykonawców ma charakter jednorazowy.
Zamawiający nie ma obowiązku ujawnienia informacji zastrzeżonych jako tajemnica
przedsiębiorstwa tylko z tego względu, żeby konkurujący wykonawca (odwołujący) mógł
zweryfikować te informacje pod kątem ewentualnego postawienia zarzutów wobec danej
oferty. O
stateczną decyzję w przedmiocie odtajnienia części oferty zastrzeżonej przez
Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa podejmuje zamawiający. (tak KIO w wyroku z
dnia 5 marca 2021 r. ws o sygn. akt: KIO 222/21).
Wykonawca w ramach złożonych wyjaśnień złożył oświadczenie, zgodnie z którym
zastrzeżenie tajemnicy przedłożonych informacji i dokumentów wynika z faktu, iż dotyczą
one kwesti
i bardzo istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa rynku finansowego oraz

sytuacji ekonomicznej całego państwa w odniesieniu do inwestycji zrealizowanej w budynku
przy ul. Pięknej 20 w Warszawie, w której obecnie mieści się siedziba Komisji Nadzoru
Finansowego, a także konieczności zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa infrastruktury
ośrodków sportowych oraz stadionów w odniesieniu do inwestycji zrealizowanej w Akademii
Piłkarskiej Legii Warszawa. Przekazane przez wykonawcę informację, zawierają dwa rodzaje
danych. Po pierwsze są to informacje dotyczące planowanych kontaktów z podmiotami
(Personelem), z którymi wykonawca zamierza współpracować przy realizacji zamówienia.
Drugi rodzaj informacji stanowią dane dotyczące funkcjonowania spółki, sposobu organizacji
pracy w przedsiębiorstwie oraz wewnętrznych uregulowań mających gwarantować
odpowiednie zabezpieczenie informacji.
W złożonych wyjaśnieniach podniesiono, iż zastrzeżone informacje powstały w wyniku
kontaktów handlowych, negocjacji oraz uzgodnień technicznych z potencjalnymi
dostawcami/podwykonawcami.
Zaproponowane rozwiązania techniczne/ technologiczne są wynikiem autorskiej pracy tych
podmiotów we współpracy z Wykonawcą. Tym samym mają one niewątpliwie charakter
techniczny i t
echnologiczny (dotyczą bowiem sfery inżynierskiej przedmiotu zamówienia), jak
również mają charakter handlowy, gdyż dzięki tym kontaktom i współpracy z podmiotami
trzecimi w
ykonawca nabywa przewagę konkurencyjną, która winna umożliwić mu pozyskanie
zarówno przedmiotowego zamówienia, jak i innych zamówień w branży. Odtajnienie
informacji prowadzących do ujawnienia danych nt. dostawców oraz podmiotów, z którymi
współpracuje wykonawca, będzie stanowić ważną informację dla konkurencji w zakresie
zawartych umów wstępnych z dostawcami, oferującymi urządzenia niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania oferowanego jako całości układu, w celu osiągnięcia
oczekiwanego efektu przez z
amawiającego. Działania konkurencji oparte na tej wiedzy mogą
zniweczy
ć konsekwentnie budowaną przez wykonawcę strategię przewagi konkurencyjnej
opartej na współpracy z podwykonawcami i dostawcami.
Wykonawca nadto podkreślił, iż ochrona informacji leży wyłącznie w gestii przedsiębiorcy.
Tego samego rodzaju informacje techniczne mogą być ujawnione przez jednego
przedsiębiorcę, a jednocześnie inny przedsiębiorca może zachowywać je w poufności.
Wskazał przy tym, iż nawet jeśli poszczególne informacje, wyrwane z kontekstu całego
dokumentu zawierają informacje jawne, o tyle cały zbiór informacji, który obrazuje sposób
realizacji zamówienia przyjęty przez wykonawcę, który warunkuje zaoferowanie
konkurencyjnej ceny, stanowi także pracę koncepcyjną, twórczą, posiadającą walor
wartościowej informacji o charakterze technicznym, technologicznym. Wykonawca wskazał,
że wykaz informacja o stosowanej polityce cenowej stanowi istotną informację o metodach
budowania oferty, kosztach w
ykonawcy oraz pozyskanych oszczędnościach oraz rabatach.
Możliwość zaoferowania konkurencyjnej ceny jest zasadniczą i kluczową wartością

umożliwiającą pozyskiwanie zamówień, w szczególności zamówień publicznych gdzie cena
jest kryterium obligatoryjnym. Ujawnienie rabatów (które w przypadku ujawnienia wykazu
cen jednostkowych jest dla podmiotów działających na tym samym rynku prostą czynnością)
będzie skutkować pozbawieniem wykonawcę tych rabatów — w przypadku ujawnienia tych
poziomów dostawcy będą podlegać presji innych wykonawców mającej na celu udzielenie im
rabatów na analogicznym poziomie. Ujawnienie wykazu cen jednostkowych prowadzi do
ujawnienia tego procesu innym Wykonawcom, co stanowi naruszenie know-how.
Na marginesie podkreślenia jedynie wymaga, rozstrzygając z kolei kwestię wartości
gospodar
czej informacji dot. personelu wykonawcy (dane osobowe), ich wykształcenia,
kwalifik
acji i doświadczenia zawodowego, iż myśl utrwalonego stanowiska tak doktryny jak i
judykatury sam fakt ochrony informacji
— jak ma to w złożonych wyjaśnieniach — jest
dowodem na jej wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy i nie wymaga dowodu. Wykonawca
jedn
ocześnie oświadczył m.in., że w jego przedsiębiorstwie wdrożone są procedury mające
na celu nieujawnianie informacji poufnych bądź stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Pracownicy i współpracownicy mają zawarte w umowach klauzule poufności, do określonych
informacji dostęp mają imiennie wskazani pracownicy/współpracownicy, opracowane. są też
procedury mające na celu uregulowanie sposobu postępowania z takimi informacjami.
W ocenie z
amawiającego chroniona informacja nie dotyczy w ogóle posiadanego stanu
o
sobowego, co też nie jest informacją powszechnie znaną czy upublicznianą przez
wykonawców, nawet dla podmiotu z branży, ale dotyczy doboru personelu do wykonania
przedmiotowego zamówienia. Powszechnie wiadomym jest, że jednym z elementów
przygotowania ofer
ty, w sposób najbardziej efektywny dla jego realizacji również pod
względem finansowym jest właściwe zestawienie zespołu osób zarówno pod kątem
współpracy, efektywności działania, doświadczenia wzajemnie się uzupełniającego jak
również kosztu finansowego utrzymania personelu. Tego rodzaju dobór nie jest elementem
niezmiennym i zależy nie tylko od aktualnego stanu zatrudnienia czy też osób
współpracujących, ale również od rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego w różnych jego
aspektach, czynnikach mających wpływ na realizację zamówienia.
Zdaniem z
amawiającego, z uwagi na przywołaną powyżej argumentację uprawnionym jest
przyjęcie, iż zastrzeżone informację stanowią wartość gospodarczą wykonawcy. W wyniku
powyższego należy przyjąć, iż pierwsza przesłanka wynikająca z dyspozycji przepisu art. 11
ust, 2 uznk została wypełniona.
Dalej, odnosząc się do drugiej z przesłanek dotyczącej informacji stanowiących wartość
gospodarczą wykonawcy, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób — zamawiający wskazał, iż jest to
przesłanka trudna do wykazania przez wykonawcę, w szczególności jeżeli dotyczy jego

autorskiego rozwiązania.
O
dnosząc się do podjętych przez wykonawcę działań, mających na celu zapewnienie
pouf
ności przedłożonych informacji zamawiającemu to wskazał on na rozwiązania takie jak:
(i) ograniczenie liczby osób, które mają wiedzę na temat treści opisu technicznego systemu
oraz jednoczesne zobowiązanie ich do zachowania tajemnicy za pomocą m.in. dokumentów
wewnętrznych Wykonawcy, zawarcia umów o poufności z pracownikami; (ii) wdrożenie
zintegrowanego sytemu zarządzania i obiegu dokumentów, dzięki któremu osoby
współpracujące uzyskują dostęp wyłącznie do tych informacji, które są im niezbędne do
wykonywania obowiązków wykonawca posiada koncesję uprawniającą do działalności w
zakresie ochrony osób i mienia, a także posiada pełną zdolność do przetwarzania informacji
niejawnych o klauzuli
, Zastrzeżone”); (iii) zaniechanie publikacji danych dotyczących nowych
produktów i rozwiązań w pismach branżowych bądź ograniczaniu ich treści do informacji,
których publikacja nie naraża Wykonawcy na szkodę (ze swojej natury, informacje te nie
figur
ują w żadnym publicznie dostępnym rejestrze); (iv) zastrzeganie informacji
organizacyjnych, technicznych i technologicznych jako zawierających tajemnicę
przedsiębiorstwa i w związku z tym nie podlegających ujawnieniu w postępowaniach o
udzielenie z
amówienia publicznego.
Nadto, w
ykonawca wyraził wolę zachowania przedmiotowych informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa— składając w wyjaśnieniach stosowne oświadczenie w tym przedmiocie
oraz podkreślił, iż wszelkie informacje przetwarzane w zasobach informatycznych
w
ykonawcy są chronione dzięki wdrożonym i funkcjonującym instrukcjom i regulaminom
korzystania ze sprzętu komputerowego oraz ochrony zasobów zgromadzonych w systemach
informatycznych.
W ocenie zamawiającego nie można uznać wyjaśnień przystępującego w tym zakresie za
ogólnikowe i nieuzasadnione. Wskazał na uchwałę Izby z dnia 23 czerwca 2020 r. ws o sygn.
akt. KIO/KU 30/20.
Wobec przytoczonej argumentacji należy uznać, że zarzut Odwołującego w przedmiocie
zaniechania przez z
amawiającego odtajnienia części wyjaśnień przystępującego nie
zasługuje za uwzględnienie. Tym samym stwierdzić należy, iż działanie zamawiającego było
prawidłowe i jako takie powinno się ostać.
Mając na uwadze dotychczasową argumentację, w sytuacji w której strona nie udźwignęła
ciężaru udowodnienia twierdzeń zawartych w odwołaniu podniesione zarzuty nie zasługują
na uwzględnienie a działanie podejmowane przez odwołującego nie podlegają ochronie
prawnej przewidzianej w ustawie.
C
zynności podejmowane przez zamawiającego były prawidłowe i w pełni uzasadnione
okolicznościami niniejszej sprawy, wobec czego zarzut odwołującego w przedmiocie
naruszenia przez z
amawiającego zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania

wykonawców jest bezpodstawny i jako taki nie może się ostać.

Pr
zystępujący wniósł o oddalenie odwołania w całości i zasądzenie od odwołującego na
rzecz zamawi
ającego i wykonawcy kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa
procesowego, zgodnie z przedstawioną fakturą.
Ponad argumentację podniesioną przez zamawiającego przystępujący podniósł:
Odwołujący w żaden sposób nie uargumentował ich, nie wiadomo więc z jakich względów
Sprint S.A. zakłada, że dostawa/realizacja sieci LAN może się odbyć jedynie, gdy urządzenia
a
ktywne pochodzą od dostawcy/realizatora tej sieci. Twierdzenia te miałyby sens jedynie
gdyby o
dwołujący zakładał, że urządzenia aktywne w ogóle nie zostały zapewnione, a więc
w
ykonawca poprzestał na rozprowadzeniu odpowiednich kabli. Zapewnienie urządzeń
aktywnych w tym konkretnym zamówieniu było obowiązkiem inwestora, co zostało wpisane
w rubryce „uwagi” w przedmiotowej ofercie (zawarte obok pozycji o numerach 1.3.1.2.4.1-
1.3.1.2.4.8 na stronie 20). Potwierdzają to również uwagi ogólne załączone do oferty, które
zostały zawarte w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część oferty, zgodnie z którym
inwestor ma dostarczyć urządzenia aktywne w zakresie instalacji LAN (pkt 3.7 akapit 6 na
stronie 3 oferty),
Także w zakresie CCTV oferta uwzględniała zmianę urządzeń firmy
NOWUS na HIKvision, zmianę z 4 rejestratorów na 2 sztuki oraz zmianę ilości kamer w
terenie oraz szaf dystrybucyjnych CCTV (co również potwierdzają pozycja
1.3.1.2.5.11.3.1.2.5,7 na stronie 20 oferty, pozycja 2.3.2.3.1-2.3.2.3.2 na stronie 25 oferty,
pozycja 4.3.7.3.164.3.7.3.17 na stronie 29 o
ferty oraz załącznik nr 1, zawierający uwagi do
wskazanych części oferty w pkt 3.7 akapit 3 i 4 na stronie 3 oferty).
Potwierdzeniem realizacji sieci LAN, na zasadzie analogii realizacji telewizji przemysłowej
CCTV
— a więc rubryka 1.3.1.2.5.12 (podrubryka wskazanej usługi z 1.3.1.2.5 „instalacji
telewizji przemysłowej CCTV” w budynku głównym, strona 20 oferty), która — pomimo
skrótowego charakteru zakresu prac opisanego w ofercie — wskazuje na konfigurację i
uruchomienie systemu CCTV. Sytuacja przedstawia
się analogicznie w rubrykach 2.3.2.3.9.
(podrubryce 2.3.23. odnoszącej się do instalacji telewizji przemysłowej CCTV w budynku
magazynu, strona 25 oferty) oraz 4.3.7.3.23. (podrubryce 43.7.3. odnoszącej się do instalacji
telewizji przemysłowej CCTV na terenach zewnętrznych etapu 1, strona 29 oferty).
Zamawiający, wbrew sugestiom odwołującego, nie domagał się wykazania, by oferenci
zarówno wykonali instalację LAN i CCTV, jak i byli producentami urządzeń, w tym urządzeń
aktywnych.
Praktyką rynkową jest, iż wykonawcy tego typu instalacji wykonują czynności
montażowo-instalacyjne, natomiast urządzenia zakupują od podmiotów trzecich
produkujących wyspecjalizowane wyposażenie.
Jak w
ykonawca wspomniał już w piśmie z dnia 8 marca 2021 roku, usługa wykonana na
rzecz
PORR S.A. nie obejmowała funkcji analizy obrazu, a fragment wykazu zamówień

odnoszący się do tej kwestii zawierał błąd pisarski wynikający z przeniesienia treści SIWZ do
przedmiotowego zestawienia. Niemniej jednak, zgodnie z pkt V lit. A ust. 1 lit. a SIWZ,
wymóg funkcji analizy obrazu miał obejmować (przynajmniej) jeden system CCTV — a
wymóg ten został spełniony w odniesieniu do zamówienia wykonanego na rzecz SO SPV 57
sp. z o.o. R
eferencje Akademii Piłkarskiej Legii sp. z o.o. wskazuje na wykonanie prac w
zakresie dostawy i montażu instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w tym sieci
strukturalnej oraz systemu telewizji przemys
łowej CCTV. Wbrew twierdzeniom odwołującego,
precyzuje ona zakre
s wykonanych prac, a wartości kluczowe z punktu widzenia udziału w
postępowaniu uzupełnia oferta.
Zgodnie z pkt VI szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 8 do SIWZ)
usługa, której dotyczy przetarg obejmuje m.in. utrzymanie sprzętu w stanie zapewniającym
pełną funkcjonalność systemu. Jest to czynność zbieżna z oferowaną na rzecz PORR S.A.
gwarancją, bowiem przedłożony zamawiającemu wyciąg z umowy nawiązywał w pkt 11.3
właśnie „do konserwacji i serwisowania dla elementów, urządzeń i instalacji, które tego
wymagają", a wykonawca był odpowiedzialny za zapewnienie bądź wykonanie usług w ww.
zakresie.
Przede wszystkim jednak należy podkreślić, że świadczenie usług wsparcia i utrzymania
dostarczonych systemów i infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji zamówienia
na podstawie umowy 081110200437-2019 z dnia 6 maja 2019 roku na kompleksowe
wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicz
nych oraz sieci zewnętrznych elektrycznych i
teletechnicznych na terenie inwestycji, potwierdza o
świadczenie Akademii Piłkarskiej Legii
sp. z o.o. z dnia 24 maja 20
21 roku, załączone do niniejszej odpowiedzi.
Jako dowód przedstawił oświadczenie Akademii Piłkarskiej Legii Sp. z o.o. z dnia 24 maja
2021 roku
— celem w kazania świadczenia przez wykonawcę usługi wsparcia jut mania
dostarczonych system
ów i infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji zamówienia
na rzecz PORR S.A. w Akademii Pi
łkarskiej Legii Warszawa
Odwołujący zatem niezasadnie podnosi także ten zarzut, a na dodatek dokonuje
nadinterpretacji SIWZ, wspierając się nieprawidłową interpretacją przyczyn udzielenia
odpowiedzi na pytanie 2 zawarte w wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 26 stycznia 2021 roku,
Interpretacja ta odnosi się do:
-
pkt V ust. C pkt 1 SIWZ, zgodnie z którym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
w
ykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonali należycie
wskazane zamówienia obejmujące usługi utrzymania lub dostawy i usługi wsparcia
wskazanych systemów teletechnicznych oraz
-
pkt V ust. C pkt 4 SIWZ, zgodnie z którym w celu potwierdzenia spełniania przez
w
ykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub

zawodowej z
amawiający żąda wykazu wykonanych zamówień nie wcześniej niż w okresie
o
statnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie.
Zamawiający prawdopodobnie odmówił dokonania proponowanej zmiany SIWZ dlatego, że
zmiana ta nie była potrzebna. Jednostka ta była już wystarczająco precyzyjna i nie wymagała
modyfikacji. Wskazywała bowiem w jasny sposób na wymóg należytego wykonania
zamówienia o określonej wartości w okresie ostatnich 3 lat. Uwzględnienie zmian
zaproponowanych przez zainteresowanego wnioskodawcę mogłoby doprowadzić z kolei do
niczym nieuzasadnionego rozszerzenia zakresu podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału
w postępowaniu przetargowym o wykonawców, którzy dopiero rozpoczęli wykonywanie
przedmiotowych usług i do tej pory (przez bardzo krótki czas) wykonywali je należycie.
Ponadto, można byłoby uznać także, że treść uzyskana w wyniku dokonania zmiany
wzajemnie wykluczałaby się — ponieważ zamówienia mogłyby być zarówno nadal
wykonywane, jak i należałoby załączyć do oferty dowody, że zamówienia te zostały
prawidłowo ukończone.
Zdaniem wykonawcy jest to rozumow
anie nieracjonalne, a intencją zamawiającego nie było
traktowanie wymogu realizacji usługi wsparcia jako niespełnionego w sytuacji, w której dany
wykonawca byłby w dacie złożenia oferty w trakcie obowiązywania okresu rękojmi i
gwarancji.
W odniesieniu do zamówienia wykonanego na rzecz SO SPV 57 sp. z o.o. zasadniczo
odpowiednio znajdują zastosowanie wyjaśnienia wskazane powyżej, jednakże przystępujący
podkreślił, że kwoty 1 165 422,70 zł netto i 1 433 469,90 zł brutto są tą samą kwotą, a jedyne
czym się różnią to uwzględnienie bądź nie kwoty należnego podatku od towarów i usług.
Zatem zarówno w wykazie zamówień, jak i w piśmie z dnia 8 marca 2021 roku została
wskazana ta sama kwota, tj. 1 433 469,90 zł brutto. Wskazywanie w wykazie zamówień, a w
ślad za nim w piśmie z dnia 8 marca 2021 roku kwoty brutto, wynika z zaproponowanego
przez z
amawiającego załącznika nr 3 do SIWZ (wykazu zamówień). Następna, jednokrotna
korekta wynikała z jeszcze dokładniejszego przeliczenia wartości wszystkich usług
wchodzących w zakres usług objętych wymogiem z SIWZ i została w sposób szczegółowy
udokumentowana wyliczeniami dla każdego oddzielnego piętra budynku, w którym
wykonywano poszczególne prace. Zarzut niepotwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu jest zatem chybiony.
Chybione są także zarzuty odnoszące się do usług wsparcia.
W odniesieniu do skrótowo przedstawionych w odwołaniu wątpliwości związanych z
referencjami dotyczącymi wykonania usług w Hotelu Plac Nankiera przystępujący wskazał,
że wykonawca nie miał wpływu na czytelność podpisu złożonego przez osobę wystawiającą
referencje. Jednakże posługiwanie się pieczątką firmową powinno rozwiewać wątpliwości co

do możliwości złożenia przez tę osobę oświadczenia w imieniu oznaczonej na pieczątce
spółki. Niemniej jednak, dla rozwiania wątpliwości odnośnie tego dokumentu wykonawca
wystąpił o przekazanie referencji z czytelnymi podpisami członków zarządu HB Invest sp. z
o.o. H
otel Haston Old Town, znajdujący się przy Placu Nankiera we Wrocławiu, jest
prowadzony przez spółkę HB Invest sp. z o.o.
Referencje te wcale nie musiały zawierać terminu realizacji dostawy, bowiem z ich treści
wynika, że prace te zostały zakończone. Natomiast w odniesieniu do usług wsparcia
wy
konawca podtrzymuje powyższe twierdzenia o udzielaniu ich w ramach rękojmi i
gwarancji.
Tak samo jak w poprzednich przypadkach, gwarancja udzielona przez Wykonawcę
obejmowała świadczenie usług wsparcia systemów, a wykonanie wymienionych usług
wsparcia tele
technicznego systemu bezpieczeństwa zostało wykazane przedłożonymi
dokumentami.
Pan K. B.
brał udział w projekcie dotyczącym budynku biurowego przy ul. Pięknej 20 w
Warszawie, a w
ykonawca wskazał go w wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia to należy uznać, że spełnił ww. wymóg i brak jest podstaw dla zarzutu,
iż wykonawca wprowadził zamawiającego w błąd.
W zakresie spełnienia warunku z pkt V ust. C. pkt 2 lit. b SIWZ, tj. dysponowania Architektem
Systemów Bezpieczeństwa posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie
projektowania lub obsługi systemów zabezpieczenia technicznego klasy SA4, przystępujący
zauważył, że, dla potrzeb odwołania, odwołujący ponownie dokonał daleko posuniętej
nadinterpretacji treści SIWZ, prowadzącej do przyjęcia odmiennej od rzeczywistej treści tego
dokumentu.
Pkt V ust. C pkt 4 ppkt 2 SIWZ stanowi, że w celu potwierdzenia spełniania przez
w
ykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej
z
amawiający żąda przedłożenia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w V.C. pkt
2, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W w
ykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w rubryce
dotyczącej doświadczenia i uprawnień Wykonawca wskazał informacje dotyczące
wymaganego doświadczenia, tj. „1994 — Państwowa Straż Pożarna Specjalista ds.
informatyki i łączności; Od 2006 — P. U, H. Pozytron — Projektowanie j instalacje systemów
zabezpieczeń technicznego klasy SA4; Od 2010 — Stadion Gdańsk — Specjalista ds. ICT
(SKD, SSWiN, CCTV).” Odwołujący nie powołał on bowiem żadnego zapisu SiWZ
nakazującego przedłożenie dowodów na potwierdzenie spełnienie przez pana W. P.

przewidzianych wymogów. Wykonawca miał jedynie obowiązek podania informacji na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami,
Co więcej, pomimo wskazania w wykazie osób, że doświadczenie pana W. P. ad 2006 roku
obejmuje P.U.H. Pozytron i łatwości sprawdzenia wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej dotyczącego jego osoby zdziwienie budzi wskazywanie przez
o
dwołującego, że Greenlog sp. z o.o. nie dysponuje jego osobą, bowiem nie jest płatnikiem
jego składek na ubezpieczenie społeczne. Odwołujący nie uargumentował w żaden sposób
swojego stanowiska, zgodnie z którym, aby uznać, że pan W. P. może zostać udostępniony
wykonawcy przez Greenlog sp. z o.o. na potrzeby wykonania z
amówienia, niezbędne jest
udowodnienie, że Greenlog sp. z o.o. odprowadza składki ubezpieczeniowe pana W. P. . Jest
to zbyt daleko idąca wykładnia SIWZ.
W w
ykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wbrew
twierdzeniom Sprint S.A., w odniesieniu do pana D. R.
wskazano wprost: „2015 — 2021 -
Administrator sieci i systemów komputerowych, posiadający doświadczenie w obsłudze,
działaniu i odczytywaniu informacji o stanie pracy na podstawie oględzin urządzeń będących
częścią rozwiązań LAN i WLAN; CCNP Routing and switching,”. Tym samym wykonawca
udostępnił wymagane przez zamawiającego informacje o doświadczeniu specjalisty oraz
wskazał, że osoba ta nie tylko posiada doświadczenie (określone przez wykonawcę jako
„minimum"), ale także trzeci stopień certyfikatu wydawanego przez Cisco — amerykańskie
przedsiębiorstwo informatyczne, największe w branży sieciowej na świecie, które jest
dostawc
ą urządzeń aktywnych zaliczanych do liderów w zakresie infrastruktury sieciowej
przewodowej i bezprzewodowej w ostatnim roku w ramach serii badań „Magiczny Kwadrat”
firmy Gartner. Certyfikat ten stanowił jedynie dodatek do wskazanej informacji o
doświadczeniu, który nie był co prawda wymagany przez zamawiającego ale oprócz
przekazania informacji na temat wymaganego doświadczenia, potwierdził uprawnienia pana
D. R.
do obsługi wspomnianych przez zamawiającego urządzeń. Nie ma zatem znaczenia,
że certyfikat pochodzi z 2016 roku, bowiem nie uległ on „przeterminowaniu".
dowód: wydruki ze stron internetowych Cisco oraz Gartner — celem wykazania, że Cisco
jest dostawcą urządzeń aktywnych zaliczanych do liderów w zakresie infrastruktury sieciowej
pr
zewodowej i bezprzewodowej w ostatnim roku w ramach serii badań „Magiczny Kwadrat'
firmy Gartner oraz, że certyfikat CCNP Routing and switching potwierdza uprawienia
dotyczące obsługi urządzeń Cisco
Natomiast odnośnie dysponowania przez Greenlog sp. z o.o. to podtrzymał wcześniejsze
twierdzenia. Powołał dowód - oświadczenie Green/og sp. z 0,0. z dnia 16 kwietnia 2021 roku
(zawarte w ostatnim akapicie zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia) — celem wykazania stałej
współpracy Greenlog sp. z o.o. z W. P., D. R. oraz R. D.
W w
ykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w odniesieniu do
pana R. D.
wskazał: „Aktualny certyfikat (2021 r.) Obsługa systemu BVMS i VRM w zakresie
zaawansowanej konfiguracji, projektowania oraz konserwacji systemu zarzadzania sygnałem
wizyjnym.”. W piśmie z dnia 8 marca 2021 roku wykonawca dodatkowo doprecyzował, że
wskazane doświadczenie jest 3 letnie i przedłożył aktualny certyfikat.
Co więcej, niezależnie od tego iloma certyfikatami dysponuje pan R. D., wszelkie rozważania
o
dwołującego w zakresie „celu spełnienia wymogu opisanego w SIWZ” są nie tylko
bezprzedmiotowe, bowiem stanowią próbę dopowiedzenia treści niewskazanych wprost w
SIWZ, ale są również nielogiczne ponieważ informacja udzielona przez R. B. sp. z o.o.
potwierdza tylko, że pan R. D. dysponuje wszystkimi niezbędnymi kwalifikacjami. Z informacji
tej wynika bowiem, iż do spełnienia wymogów zgodnie z ww. postanowieniem SIWZ
„wymagane jest odbycie „szkoleń oraz otrzymanie certyfikatów (wskazanych w liczbie
mnogiej
— przyp. własny) na poziomie Expert z modułów o następującej tematyce: CCTV
kamery IP -
dobór i konfiguracja, CCTV BVMS -dobór rozwiązań, projektowanie i
uruchomienie systemu,
po którym otrzymuje się certyfikat z obsługi systemu BVMS w
zakresie zaawansowanej konfiguracji, projektowania oraz konserwa
cji systemu.” Skoro
zatem pan R. D. posiada certyfikat potwi
erdzający ukończenie szkolenie z zakresu obsługi
systemu BVMS w zakresie zaawansowanej konfiguracji projektowania oraz konserwacji
systemu, to nie ulega wątpliwości — skoro oświadczenie w tym zakresie udzielił
Odwołującemu „autoryzowany podmiot upoważniony do prowadzenia szkoleń i wystawiania
przedmiotowych certyfikatów” — że odbył wcześniej nie jedno szkolenie oraz otrzymał nie
jeden certyfikat na poziomie Expert z modu
łów o następującej tematyce: CCTV kamery IP -
dobór i konfiguracja, CCTV BVMS -dobór rozwiązań, projektowanie i uruchomienie systemu.
Odwołujący poddał w wątpliwość wykazanie dysponowania zasobem w postaci pana R. D. w
dacie złożenia oferty. Wątpliwości te są bezprzedmiotowe, bowiem zmiana osoby
zapewnianej w ramach Specjalisty do spr
aw Monitoringu Wizyjnego wynikała z propozycji
Greenlog sp. z o.o.
dowód: korespondencja elektroniczna, w której Greenlog sp. z o.o. proponuje zmianę osoby
zapewnianej w ramach Specjalisty do spraw Monitoringu Wizyjnego celem wykazania
dysponowania przez Greenlog sp. z o.o. panem R. D. .
Odwołujący poddał w wątpliwość także dysponowanie przez pana R. D. odpowiednim
certyfikatem w dacie złożenia oferty. Pomimo że przedłożony certyfikat datowany jest na 12
lutego 2021 roku, to
— wobec nierealizowania przed 15 lutym 2021 roku szkoleń w tym
zakresie
— należy wyciągnąć wniosek, że pan R. D. obył to szkolenie w styczniu 2021 roku,
a więc w dacie złożenia oferty wykonawca dysponował stosownym zasobem. Oczekiwanie

na wygenerowanie certyfikat
u potwierdza również wskazana wyżej korespondencja.
dowód: grafik szkoleń z okresu luty 2021-czerwiec 2021 dostępny na oficjalnej stronie
Bosch:

httos://www.boschsecuritv.com/p//pl/wsnarcie-
techniczne/szkolenie/szko/enia///portfo/io celem wykazania, że w dacie złożenia oferty pan
R. D.
posiadał wymagany certyfikat
W celu wykazania spełnienia wymogu zdolności finansowej wykonawca przedłożył
odpowiednie zaświadczenie Credit Agricole Bank Polska S.A. wskazujące na zdolność
kredytową Wykonawcy na dzień 31 stycznia 2021 roku ponad kwotę 500 000 zł oraz polisę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ponad kwotę 2 500 000 zł. Odwołujący nie zwrócił
uwagi, że polisa ubezpieczeniowa wskazuje, iż datą zawarcia umowy ubezpieczenia był 2
luty 2021 roku. Wykon
awca zatem spełnił wskazany wymóg, bowiem był ubezpieczony od
dnia 2 lutego 2021 roku. Okres jego ubezpieczenia rozpoczynał się od 9 lutego 2021 roku,
jednakże poza wymogiem „bycia ubezpieczonym” zamawiający nie ustanowił żadnych
dodatkowych wymogów, tak jak to przewidział w stosunku do potwierdzenia wysokości
posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej. W dacie 5 lutego 2021
obowiązywała umowa ubezpieczenia zawarta przez wykonawcę poprzednio z tym samym
ubezpieczycielem i na tych samych warunk
ach, w ramach której okres ubezpieczenia
obowiązywał do 8 lutego 2021 roku.
dowód: polisa ubezpieczeniowa do umowy zawartej 5 lutego 2020 roku obejmująca okres
ubezpieczenia od 9 lutego 2020 roku do 8 lutego 2021 roku
— celem wykazania
ubezpieczenia Wykona
wcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2
500 000 zł w dniu złożenia oferty
Nieprzetłumaczonymi dokumentami, do których nawiązuje odwołujący są certyfikaty Cisco
pana D. R.
złożone w języku angielskim, jednak zgodnie z SIWZ ich złożenie wcale nie było
obowiązkowe.
Certyfikat ten stanowił jedynie dodatek do wskazanej informacji o doświadczeniu,
potwierdzający uprawnienia pana D. R. do obsługi wspomnianych przez zamawiającego
urządzeń.
W odniesieniu do zamówienia wykonanego w Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa w tiret
pierwszym wezwania do przedstawienia wyjaśnień i uzupełnień z dnia 26 lutego 2021 roku
z
amawiający poprosił o wyjaśnienie i udokumentowanie czy wskazana w wykazie zamówień
kwota uwzględnia koszt wykonanej instalacji elektrycznej. W odpowiedzi na to wezwanie
w
ykonawca odpowiedział, że wskazana w wykazie zamówień kwota zamówienia nie
uwzględnia kosztu wykonanej instalacji elektrycznej.
Następnie, w wezwaniu z dnia 11 marca 2021 roku zamawiający w tiret trzecim poprosił o
udzielenie wyjaśnień w zakresie wartości infrastruktury teleinformatycznej. W odpowiedzi na

to wezwanie w
ykonawca wskazał poszczególne pozycje przedstawiające wartość tej
infrastruktury.
Natomiast w odniesieniu do zamówienia wykonanego w budynku przy ul. Pięknej 20 w
Warszawie, w tiret piątym, szóstym i siódmym wezwania do przedstawienia wyjaśnień i
uzupełnień z dnia 26 lutego 2021 roku zamawiający poprosił o udzielenie wyjaśnień o tym
jaka jest wielkość zamówienia objętego protokołem nr 033 sporządzonym przez CMT sp. z
o.o., czy wykonane zamówienie obejmowało usługi wsparcia i funkcję analizy obrazu. W
odpowiedzi na to wezwanie w
ykonawca określił wielkość zamówienia oraz potwierdził, że
wykonane zamówienie obejmowało usługi wsparcia i funkcję analizy obrazu.
Następnie, w wezwaniu z dnia 11 marca 2021 roku zamawiający w tiret pierwszym poprosił o
przekazanie kompletu szczegółowych kosztorysów, a w tiret ostatnim o udokumentowanie
zainstalowania systemu Milestone XProtect. W odpowiedzi na to pismo wykonawca
przedłożył wskazane kosztorysy i dokumentację powykonawczą.
Nie można zatem uznać, że zakres wymienionych przez odwołującego części obu wezwań w
zakresie obu proj
ektów jest tożsame. Dotyczą one bowiem zupełnie innych okoliczności.
Niewątpliwie zatem— z treści pisma z dnia 11 marca 2021 roku zamawiający mógł ponowić
wezwanie do udzielenia wyj
aśnień.
Odwołujący sam, w zakresie certyfikatów pana D. R., wskazywał na istnienie obowiązku
sformu
łowania wezwania z art. 26 ust. 3 ustawy. Potwierdza to również doktryna, bowiem:
Jeżeli uzyskane od wykonawcy wyjaśnienia będą niewystarczające dla potwierdzenia
spełniania warunku udziału w postępowaniu lub będą wskazywały na niespełnianie tego
warunku, zamawiający ma obowiązek zastosować procedurę przewidzianą w art. 26 ust. 3
PrZamPubI, tzn. ma obowiązek wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów
potwierdzających spełnianie warunku." (J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz.
Wyd. 15, Warszawa 2019).
Czynności zamawiającego w zakresie badania skuteczności zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa nie były wadliwe. Wykonawca, wskazując w treści oświadczenia z jakich
względów jawność załączanych dokumentów powinna zostać wyłączona, wykazał, że mamy
do czynienia z tajemnicą przedsiębiorstwa. Okoliczności te, wraz z dokumentami
obrazującymi wykonane usługi doprowadziły zamawiającego do zasadnego przekonania, że
przedłożone pisma nie powinny być udostępniane osobom trzecim. Konkretyzacja tych
okoliczności nie była więc w niniejszej sprawie konieczna.
Wykonawca podał realne i obiektywne powody uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa oraz uznanie tego zastrzeżenia za skuteczne. Wykonawca powołał się na
powstanie zastrzeżonych informacji w wyniku kontaktów handlowych, negocjacji oraz
uzgodnień technicznych z potencjalnymi podwykonawcami, a tym samym ich handlowy
charakter.

Wykonawca powołał się na orzeczenia KIO, zgodnie z którymi nawet jeśli poszczególne
informacje, wyrwane z kontekstu całego dokumentu zawierają informacje jawne, o tyle cały
zbiór informacji, który obrazuje sposób realizacji zamówienia przyjęty przez wykonawcę,
który warunkuje zaoferowanie konkurencyjnej ceny, stanowi także pracę koncepcyjną,
twórczą, posiadającą walor wartościowej informacji o charakterze technicznym,
technologicznym (KIO 1692/19).
Wykonawca powołał się na panujące w jego przedsiębiorstwie zwyczaje, prowadzące do
nieujawniania informacji poufnych i stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym
zawarcie w umowach z pracownikami klauzul poufności czy ograniczanie dostępu do
określonych informacji do określonych pracowników.
Wykonawca powołał się na przedstawiane zarówno w przedkładanych ofertach, jak i
umowach r
ozbicie i wykaz cen, gdyż jak wskazał — możliwość zaoferowania konkurencyjnej
ceny jest zasadniczą i kluczową wartością umożliwiającą pozyskiwanie zamówień, w
szczególności zamówień publicznych, gdzie cena jest kryterium obligatoryjnym. Analiza
wykazu cen jednostkowych pozwala konkurencji na odkrycie przewag wykonawcy. Proces
budowania konkurencyjnej ceny (ceny będącej ceną niską, najniższą w przedmiotowym
postępowaniu) jest wynikiem wieloletniego doświadczenia wykonawcy na rynku publicznym.
Ujawnienie zast
rzeżonych informacji prowadziłoby do ujawnienia tego procesu innym
Wykonawcom, co stanowi naruszenie know-
how. Wykonawca oświadczył również, że żadna
z zastrzeżonych informacji nie jest podana do wiadomości publicznej. Ponadto, w stosunku
do wszystkich tyc
h informacji Wykonawca podjął wszelkie niezbędne działania do
zachowania tych informacji w tajemnicy.

Zastrzeżone informacje są znane jedynie osobom zaangażowanym w konkretne projekty a
osoby te zostały zobowiązane do utrzymania ich w tajemnicy, jako tajemnicy
przedsiębiorstwa. Wykonawca nigdy nie ujawnił informacji osobom trzecim, czy też w prasie
fachowej lub innym, powszechnie dostępnym źródle wiedzy. Z swojej natury, informacje te
nie figurują w żadnym publicznie dostępnym rejestrze. Zasadny jest zatem wniosek, iż brak
jest legalnej możliwości dla osoby postronnej powzięcia wiedzy na temat tych informacji.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 p.z.p. w związku z art. 91
ust. 1 ustawy p
rzez rzekome przeprowadzenie postępowania oraz dokonanie wyboru
najkorzystniejszej oferty z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców.
W
obec wykazania niezasadności wcześniejszych zarzutów, także ten zarzut 6 nie ma racji
bytu. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą z poszanowaniem wszystkich
obowiązujących norm prawa. Ponadto, oferta wykonawcy nie została złożona z naruszeniem
ustawy, a z
amawiający nie został wprowadzony w błąd w zakresie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu nie było zatem podstaw, aby odrzucić ofertę przystępującego.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz, wyjaśnień treści siwz z dnia 26
stycznia 2021 r., wezwania do złożenia dokumentów z 8 lutego 2021 r., udzielonej
odpowiedzi,
wezwania do uzupełnienia i wyjaśnień z dnia 26 lutego 2021 r. i udzielonej
odpowiedzi, wezwania do złożenia uzupełnienia i wyjaśnień z dnia 11 marca 2021 r. i
udzielonej odpowiedzi oraz informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej i pisma firmy Bosch
załączonego do odwołania.
Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje:
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia:
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla
systemów teleinformatycznych, audiowizualnych oraz bezpieczeństwa dla Stadionu
w Gdańsku. Zamówienie obejmuje zapewnienie serwisu oraz naprawy systemów
teleinformatycznych, audiowizualnych oraz bezpieczeństwa wraz z zainstalowaniem
koniecznych upgrade’ów sprzętowych i programowych.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Instalacji bezpieczeństwa:
- system monitoringu wizyjnego CCTV
-
system kontroli dostępu
-
system sygnalizacji włamania i napadu
-
system przywoławczy dla osób niepełnosprawnych
- system wideodomofo
nów IP
- system monitoringu konstrukcji dachu
-
system zarządzania bezpieczeństwem obiektu SMS
-
klimatyzacja pomieszczeń technicznych
-
gaszenie gazem pomieszczeń technicznych
-
system sygnalizacji pożaru (SSP)
-
dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
- system zarzadzania budynkiem (BMS)
2) Instalacji audiowizualnych:
-
system nagłośnienia obiektu
- digital signage (znakowanie cyfrowe)
- ekrany multimedialne
- systemy audiowizualne dla sal konferencyjnych
- system zegara centralnego
- system do realizacji prz
ekazu TV z wydarzeń na stadionie i zarządzanie treścią
-
wyposażenie toru wrotkarskiego

-
system nagłośnienia FanPub
-
zasilanie wewnętrzne dla systemów teletechnicznych
-
zasilanie zewnętrzne dla systemów teletechnicznych
3) Instalacji teleinformatycznych i telekomunikacyjnych:
- system okablowania strukturalnego
- infrastruktura sieci LAN
-
węzły centrum przetwarzania danych
-
węzły styku z operatorami zewnętrznymi
-
infrastruktura dostępu bezprzewodowego WLAN
-
system komunikacji głosowej, wideo oraz call center telefoniczny
- centrum przetwarzania danych
3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji
zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający w rozdziale V opisał warunki udziału w postępowaniu:
V. Warunki udziału w postępowaniu. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
B. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa (Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja III.2.2).
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki
finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub zdolność
kredytową 7 w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100), oraz są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2
500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji finansowej Zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku opisanego w pkt 1, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną w pkt 1.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Z
amawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
4. W celu oceny, cz
y Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
-
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
-
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
-
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
-
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
C. Zdolność techniczna lub zawodowa (Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja III.2.3).
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3
(trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie:
a) co najmniej dwa zamówienia na łączną kwotę minimum 3.000.000,00 zł (trzy miliony
złotych 00/100) netto, polegające na świadczeniu usług utrzymania lub dostawie i
świadczeniu usługi wsparcia dla systemów teletechnicznych składających się z infrastruktury
teleinformatycznej LAN/WLAN oraz systemu telewizji dozorowej CCTV, w tym przynajmniej
jednego systemu CCTV z
funkcją analizy obrazu,
b) co najmniej dwa zamówienie na łączną kwotę minimum 3.000.000,00 zł (trzy miliony
złotych 00/100) netto polegające na świadczeniu usług utrzymania lub dostawie i
świadczeniu usługi wsparcia teletechnicznego systemu bezpieczeństwa składającego się
między innymi z systemów sygnalizacji pożaru SSP, dźwiękowego systemu ostrzegawczego
DSO, systemu kontroli dostępu KD, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,
systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa SMS oraz systemu zarządzania
budynkiem BMS.
2. O udzielenia Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponować będą poniżej
wskazaną kadrą techniczną, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia:
a) Kierownik Projektu -
tj. osoba, która w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat brała udział jako
kierownik projektu lub zastępca kierownika projektu w co najmniej jednym projekcie
obejmującym dostawę, integrację i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, systemów
automatyki wraz z teletechnicznym systemem bezpieczeństwa obejmującymi monitoring
wizyjny CCTV, SSP i DSO, SKD,
b) Architekt Systemów Bezpieczeństwa posiadający minimum 3 (trzy) letnie doświadczenie w
zakresie projektowania lub obsługi systemów zabezpieczenia technicznego klasy SA4,
c) Specjalista do Spraw Urządzeń Aktywnych Sieci Komputerowych - tj. osoba posiadająca

minimum doświadczenie w obsłudze, działaniu i odczytywaniu informacji o stanie pracy na
podstawie oględzin urządzeń będących częścią rozwiązań LAN i WLAN jednego z
dostawców urządzeń aktywnych zaliczanych do liderów w zakresie infrastruktury sieciowej
przewodowej i bezprzewodowej minimum w ostatnich trzech latach w ramach serii badań
„Magiczny Kwadrat” firmy Gartner,
d) Specjalista do Spraw Monitoringu Wizyjnego
– tj. osoba posiadająca co najmniej 3 letnie
doświadczenie w obsłudze systemów monitoringu wizyjnego oraz aktualne certyfikaty z
autoryzowanych szkoleń BVMS, lub równoważnych, które obejmowały:
-
przygotowanie środowiska operatora w oparciu o BVC,
-
konfigurację zapisu, tworzenie skryptów oraz definiowania środowiska multiserwerowego,
-
konfigurację zapisu lokalnego na karcie SD,
-
konfigurację macierzy dyskowych.
3. Zamawiający dopuszcza, by jedna ze wskazanych osób pełniła co najwyżej dwie różne
funkcje wymienione w podpunktach a)
–d) powyżej.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
1) wykazu wykonanych zamówień nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt V.C.1, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
zos
tały wykonane, z załączeniem dowodów że zamówienia te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z umowami i prawidłowo
ukończone; Zamawiający żąda wskazania w wykazie informacji o zamówieniach
niewykonanych lub wyko
nanych nienależycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w V.C. pkt 2, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, upraw
nień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich

zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
-
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
-
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
- zakres i okres ud
ziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
-
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia
VI. Opis usługi
1. Usługi utrzymaniowo-konserwacyjne
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w stanie zapewniającym pełną
funkcjonalność Systemu. W tym celu jest zobowiązany w szczególności do:
W zakresie wszystkich systemów teletechnicznych:
-
sprawdzenia połączeń kablowych sztywnych i giętkich wszystkich systemów
teletechnicznych, a w razie nieprawidłowego ich stanu ponowne zarobienie końcówek
przewodów, w tym także gniazd RJ45 i pigtaili światłowodowych systemów teletechnicznych,
-
sprawdzenie, czyszczenie i konserwacja filtrów w urządzeniach elektronicznych m.in.
systemy chłodzące szaf, obudowy zewnętrzne monitorów, ekrany wielkoformatowe
(telebimy),
- sprawdzenia s
tanu izolacji przewodów oraz przeglądów puszek połączeniowych,
-
konserwowania złącz i przyłączy zasilających i sygnałowych,
-
sprawdzenia stanu zamknięcia obudów elektroinstalacyjnych systemów teletechnicznych,
-
przeprowadzania testów funkcjonalnych, weryfikujących działanie poszczególnych
systemów jak i ich współdziałanie,
-
przeprowadzania testów i sprawdzeń opisanych w instrukcjach użytkowania i DTR-kach
producentów.
Ponadto w zakresie poszczególnych systemów teletechnicznych Wykonawca zobowiązany
jest w
szczególności do:
System telewizji dozorowej CCTV:
-
sprawdzenia montażu, stabilności wysięgnika i obudowy kamer,
-
czyszczenia kloszy i szybek obudów kamer,
-
sprawdzenia układów przeciwsabotażowych poszczególnych urządzeń systemu, w tym
punktów kamerowych,
-
sprawdzenie szczelności obudów hermetycznych kamer (uszczelki, dławiki kablowe),
-
sprawdzenia i konserwacji powłok ochronnych wyposażenia punktów kamerowych,
System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz kontroli dostępu (KD):

- sprawdzenia u
kładów przeciwsabotażowych poszczególnych urządzeń systemów
sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu,
-
sprawdzenia montażu czytników i kontrolerów systemu kontroli dostępu,
-
sprawdzenia i konserwacji elementów ryglujących wszystkich przejść systemu kontroli
dostępu,
-
sprawdzenia i konserwacji powłok ochronnych wyposażenia punktów kontroli dostępu,
System monitoringu dachu:
- sprawdzania i konserwacji systemu monitoringu konstrukcji dachu pod nadzorem osoby
posiadającej oficjalną oraz aktualną na czas składania oferty autoryzację producenta
zainstalowanego na stadionie systemu,
Systemy ochrony przeciwpożarowej – system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system
ostrzegawczy, systemy gaszenia:
-
wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacyjnych systemów ochrony
przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrymi praktykami ich
projektowania i użytkowania,
Systemy SMS i BMS:
-
wykonywania przeglądów konserwacyjnych i utrzymaniowych oraz testów gotowości w
zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i systemów zarządzania budynkiem
zgodnie z wytycznymi ich producentów – Sprint (SMS), Schneider (BMS);
Systemy teleinformatyczne:
-
wykonanie przeglądów konserwacyjnych i utrzymaniowych związanych z urządzeniami
aktywnymi z zakresu sieci LAN
– przegląd fizycznego stanu urządzeń w punktach
dystrybucyjnych wraz ze sprawdzeniem informacji wyświetlanych na urządzeniach,
sprawdzenie warunków środowiskowych pracy urządzeń, uczestnictwo w testach gotowości;
Systemy ekranów multimedialnych, digital signage i AV:
-
czyszczenie ekranów monitorów i telewizorów systemów multimedialnych AV –
przynajmniej dwa razy w ciągu roku,
-
czyszczenie ekranów multimedialnych (telebimów) – przynajmniej dwa razy w ciągu
obowiązywania umowy,
-
wymiana filtrów powietrza w zakresie monitorów i ekranów multimedialnych (telebimów)
montowanych w przestrzeni zewnętrznej stadionu w dedykowanych obudowach
zewnętrznych, zgodnie z DTR-kami producentów;
System nagłośnienia obiektu:
-
wykonywania przeglądów konserwacyjnych i utrzymaniowych oraz testów gotowości w
zakresie systemu zgodnie z wytycznymi i dokumentacją ruchową producenta rozwiązania
pierwotnego oraz po jego modernizacji (ESS Audio);
Wykonawca celem potwierdzenia wykonywania czynności utrzymaniowo – konserwacyjnych

zobowiązany jest do dokonywania wpisów w Książkach Pracy udostępnionych przez
Operatora
Stadionu, firmę Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o. w zakresie czynności
przeprowadzonych w
ramach wizyt serwisowych wraz z identyfikacją osób je wykonujących.
2. Stock Serwisowy
Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni odpowiednią ilość i asortyment materiałów i
urządzeń niezbędnych do świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu na warunkach
opisanych
w niniejszym dokumencie. Wykonawca powinien dysponować sprzętem
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.
3. Zarządzanie zmianą
W ramach świadczonych usług Wykonawca będzie utrzymywał i na bieżąco aktualizował
bazę sprzętu i oprogramowania wchodzącego w skład Systemu. Wykonawca uzgodni z
Zamawiającym sposób oznaczania sprzętu i oprogramowania.

Załącznik nr 9 Wzór umowy
par. 1 pkt. 23) Usługa Wsparcia Technicznego (także UWT) – usługa polegająca na naprawie
pogwarancyjnej lub wymianie Sprzętu, w tym dostarczeniu poprawek lub wymianie
Oprogramowania w przypadku wystąpienia Awarii, zapewnieniu asysty technicznej dla
Oprogramowania, szczegółowo określona w Załączniku nr 1 do Umowy
Wyjaśnienia treści siwz z dnia 26 stycznia 2021 r.
Pytanie 1
W SIWZ, pkt V.C., Zamawiający napisał:
„1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3
(trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie:
4.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
1) wykazu wykonanych zamówień nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w
zakresie niezb
ędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt V.C.I, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
zostały wykonane, z załączeniem dowodów że zamówienia te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z umowami i prawidłowo
ukończone; Zamawiający żąda wskazania w wykazie informacji o zamówieniach
niewykonanych lub wykonanych nienależycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;„

Czy Zamawiający dopuści następującą zmianę:
„1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 4
(czterech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie:
4.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
1) wykazu wykonanych zamówień nie wcześniej niż w okresie ostatnich 4 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt V.C.I , wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
zostały wykonane, z załączeniem dowodów że zamówienia te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z umowami i prawidłowo
ukończone; Zamawiający żąda wskazania w wykazie informacji o zamówieniach
niewykonanych lub wykonanych nienależycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty:”

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie
Pytanie 2
W SIWZ, pkt V.C., Zamawiający napisał:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3
(trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie:
4.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
1) wykazu w
ykonanych zamówień nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego zamówienia te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z umowami
i prawidłowo ukończone; Zamawiający żąda wskazania w wykazie informacji o
zamówieniach niewykonanych lub wykonanych nienależycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;„
Czy Zamawiający dopuści następującą zmianę:
„1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3

(trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonują należycie:
4.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: w pkt V.C.I, wraz z
podaniem ich rodzaju, war
tości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
zostały wykonane, z załączeniem dowodów że
2) wykazu wykonanych zamówień, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych zamówień, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt V.C.I , wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
zostały wykonane, z załączeniem dowodów że zamówienia te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z umowami i prawidłowo
ukończone; Zamawiający żąda wskazania w wykazie informacji o zamówieniach
niewykonanych lub wykonanych nienależycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
W
ykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty:”
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie.

Do oferty odwołujący dołączył:
W dniu 4 lutego 2021 r. Greenlog sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zobowiązał się do
oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
zasobów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia do dyspozycji Wykonawcy - Dalkia Polska Solutions spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach
w trakcie wykonywania zamówienia: Wybór partnera technologicznego dla Stadionu w
Gdańsku do eksploatacji systemów teletechnicznych Numer referencyjny: AG/ZP/01/12/2020
Oświadczył, iż:
1) Udostępnia wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
a) W. P. -
Architekt Systemów Bezpieczeństwa posiadający wymagane przez Zamawiającego
doświadczenie w zakresie projektowania lub obsługi systemów zabezpieczenia technicznego
klasy SA4
b) D. R. -
Specjalista do Spraw Urządzeń Aktywnych Sieci Komputerowych posiadający

wymagane przez Zamawiającego doświadczenie w obsłudze, działaniu i odczytywaniu
informacji o stanie pracy na podstawie oględzin urządzeń będących częścią rozwiązań LAN i
WLAN jednego z dostawców urządzeń aktywnych zaliczanych do liderów w zakresie
infrastruktury sieciowej przewodowej i bezprzewodowej minimum w ostatnich trzech latach w
ramach serii badań „Magiczny Kwadrat” firmy Gartner,
c) W. P. -
Specjalista do Spraw Monitoringu Wizyjnego posiadający wymagane przez
Zamawiającego doświadczenie w obsłudze systemów monitoringu wizyjnego oraz aktualne
certyfikaty z autoryzowanych szkoleń
BVMS, lub równoważnych, które obejmowały:
- przygotowanie
środowiska operatora w oparciu o BVC,
-
konfigurację zapisu, tworzenie skryptów oraz definiowania środowiska multiserwerowego,
-
konfigurację zapisu lokalnego na karcie SD,
-
konfigurację macierzy dyskowych.
2) Sposób wykorzystania udostępnionych zasobów, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego będzie następujący: udział w realizacji zamówienia poprzez
zapewnienie osób wskazanych w punkcie 1 powyżej do pełnienia funkcji Architekta
Systemów Bezpieczeństwa, Specjalisty do Spraw Urządzeń Aktywnych Sieci
Komputerowych, Specjalisty do Spraw Monitoringu Wizyjnego
3) Zakres udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
Zapewnienie Architekta Systemów Bezpieczeństwa, Specjalisty do Spraw Urządzeń
Aktywnych Sieci Komputerowych i Specjalisty do Spraw Monitoringu Wizyjnego
4) Okres udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: cały okres
realizacji zamówienia
5) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:
tak, przez udział osób zdolnych do wykonania zamówienia wskazanych w pkt 1) powyżej
Oświadczył, że jest świadomy, iż w przypadku szkody zamawiającego powstałej wskutek
nieudostępnienia zasobów odpowiada wobec zamawiającego solidarnie z wykonawcą. Jego
odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na
skutek ok
oliczności, za które nie ponosi winy.

W dniu 8 lutego 2021 r. zamawiający działając na podstawie art. 24aa oraz art. 26 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm. zwanej
dalej „ustawą Pzp") wezwał Wykonawcę - Dalkia Polska Solutions Sp. z o. o. w
szczególności do złożenia
-
przedstawienia wykazu zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w

zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków opisanych w pkt. V. C. 1. SIWZ
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
inwestycje te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokum
entów - oświadczenie Wykonawcy
- wykazu
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt w V. C. 2. SIWZ, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (kopie świadectw, certyfikatów,
zaświadczeń itp.), oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
-
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w
wys
okości co najmniej 500 000 zł;
-
dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjn
ą nie niższą niż 2 500 000,00 zł.

Przystępujący Dalkia na wezwanie złożył
wykaz zamówień, w którym wskazał na następujące doświadczenie:
1
Dostawa i świadczenie usługi wsparcia dla systemów teletechnicznych składających
się z infrastruktury teleinformatycznej LAN/WLAN oraz systemu telewizji dozorowej CCTV, w
tym systemu CCTV z funkcją analizy obrazu o wartości 2 409 606,90 PLN realizowany
05.2020 w Akademii
Piłkarskiej Legia Warszawa, ul. Legionów 3, 05-825 Książenice na rzecz
PORR Sp. z o.o.
2
Dostawa
i świadczenie usługi wsparcia dla systemów teletechnicznych składających
się z infrastruktury teleinformatycznej LAN/WLAN oraz systemu telewizji dozorowej CCTV, w
tym systemu CCTV z funkcją analizy obrazu o wartości 1 433 469,90 PLN realizowany
08.2018 w budynku biurowym
Piękna 20, ul. Piękna 20 Warszawa na rzecz SO SPV 57 Sp. z
o.o.
3
Dostawa i świadczenie usługi wsparcia teletechnicznego systemu bezpieczeństwa
składającego się między innymi z systemów sygnalizacji pożaru SSP, dźwiękowego systemu
ostrze
gawczego DSO, systemu kontroli dostępu KD, systemu sygnalizacji włamania i napadu
SSWiN, systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa SMS oraz systemu
zarządzania budynkiem BMS o wartości 1 239 840,00 PLN realizowany 01.2020 w Hotelu
Plac Nankiera

1 Wr
ocław na rzecz HB INVEST Sp. z o. o.
4
Dostawa i świadczenie usługi wsparcia teletechnicznego systemu bezpieczeństwa
składającego się między innymi z systemów sygnalizacji pożaru SSP, dźwiękowego systemu
ostrzegawczego DSO, systemu kontroli dostępu KD, systemu sygnalizacji włamania i napadu
SSWiN, systemu zarządzającego systemami bezpieczeństwa SMS oraz systemu
zarządzania budynkiem BMS o wartości 2 677 841,90 PLN realizowany 08.2018 w budynku
biurowym
Piękna 20, ul. Piękna 20, Warszawa na rzecz SO SPV 57 Sp. z o.o.
oraz wykaz osób:
1.
K. B. - Kierownik Projektu -
W ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat brał udział jako kierownik
projektu
co najmniej jednym projekcie (m.in. w projekcie w budynku biurowym Piękna 2.0
przy ulicy Pięknej 20 w Warszawie) obejmującym dostawę, integrację i utrzymanie
infrastruktury teleinformatycznej, systemów automatyki wraz z teletechnicznym systemem
bezpieczeństwa obejmującymi monitoring wizyjny CCTV, SSP i DSO, SKD - Samodzielnie
na podstawie: umowa o pracę
2.
D. R. -
Specjalista do Spraw Urządzeń Aktywnych Sieci Komputerowych - 2015 –
2021 -
Administrator sieci i systemów komputerowych, posiadający doświadczenie w
obsłudze, działaniu i odczytywaniu informacji o stanie pracy na podstawie oględzin urządzeń
b
ędących częścią rozwiązań LAN i WLAN CCNP Routing and switching. - osoba zostanie
udostępniona przez inny podmiot (Greenlog sp. z o.o.)*
3.
W. P. -
Architekt Systemów Bezpieczeństwa - 1994 - Państwowa Straż Pożarna -
Specjalista ds. informatyk
i i łączności; Od 2006 - P.U.H. Pozytron - Projektowanie i instalacje
systemów zabezpieczeń technicznego klasy SA4; Od 2010 - Stadion Gdańsk - Specjalista
ds. ICT (SKD, SSWiN, CCTV) -
osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot (Greenlog
sp. z o.o.)*
4.
R. D. - Specjalista do Spraw Monitoringu Wizyjnego -Aktualny certyfikat (2021 r.)
Obsługa systemu BVMS i VRM w zakresie zaawansowanej konfiguracji, projektowania oraz
konserwacji systemu zarzadzania sygnałem wizyjnym. - osoba zostanie udostępniona przez
inny podmiot (Greenlog sp. z o.o.)*
Przystępujący Dalkia przedstawił polisę odpowiedzialności cywilnej nr 1016829995 zawartą
w dniu 2 lutego 2021 r. na okres ubezpieczenia 09.02.2021 - 08.02.2022
Referencje z dnia 3 lutego 2020r.
firma Dalkia Polska Solutions Sp.
z o.o. z siedzibą w Łomiankach 05-092, przy ul. Kolejowej
49, wykonała na rzecz firmy I-IB INVEST Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław, w
obiekcie Hotel pl. Nankiera we Wrocławiu, prace w zakresie:

Instalacje elektryczne (
rozdzielnica RGnn, rozdzielnice piętrowe, technologiczne:
montaż systemu koryt, osprzętu, oświetlenia podstawowego i awaryjnego; puszki
podłogowe)

Instalacje teletechniczne (instalacje SAP, oddymianie, system audiowizualny,
instalacja nagłośnieniowa w salach konferencyjnych, LAN, CCTV, KI), instalacja
domofonowa, przyzywowa, RTV, automatyka BMS)
Wartość kontraktu wynosiła 2 790 894,60 PLN brutto.
Całość usług zrealizowanych przez firmę Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o. została
przeprowadzona terminowo or
az zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończona.
Współpraca z firmą Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o. pozwala stwierdzić, że jest to rzetelna
firma, posiadająca wysokiej klasy specjalistów i inżynierów świadczących usługi na
najwyższym poziomie.
Referencje z dnia 3 lutego 2020 r.
firma Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach 05-092, przy ul. Kolejowej
49, w kompleksie Akademii Piłkarskiej Legia Warszawa w Urszulinie — Legia Training
Center, wykonała prace w zakresie dostawy i montażu instalacji elektrycznych i
teletechnicznych (sieci strukturalnej, systemu sygnalizacji pożaru SSP, systemu
przywoławczego, systemu kontroli dostępu KD, systemu BMS systemu telewizji
przemysłowej CCTV, RTV/SAT).
Całość usług zrealizowanych przez firmę Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o. została
przeprowadzona terminowo oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończona.
Współpraca z firmą Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o. pozwala stwierdzić, że jest to rzetelna
firma, posiadająca wysokiej klasy specjalistów i inżynierów świadczących usługi na
najwyższym poziomie.
Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o. jako
profesjonalnego i wiarygodnego wykonawcę.
Dalkia dołączył także trzy certyfikaty w języku angielskim wystawione dla D. R.
-
Cisco CCNP R&S Route: Implementing IP Routing z 5 października 2016,
- Cisco CCNP R&S Switch: Implementing IP Switching z 16 listopada 2016
- Cisco TSHOOT: Maintaining & Troubleshooting IP Networks z 14 grudnia 2016
Przedstawił także protokół odbioru końcowego nr 033 dotyczący PK_20-Echo Piękna 20 z 31
stycznia 2019r., gdzie inwestorem był SO SPV 57 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, a głównym wykonawcą Matex spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach z protokołu wynika odbiór wykonania instalacji
niskoprądowych, w tym systemów bezpieczeństwa CCTV, SSWIN, kontroli dostępu, DSO,
SAP, instalacji domofonowych, LAN oraz BMS na piętrze +8 w budynku P20 Warszawa ul.
Piękna 20, które wykonano zgodnie z umową Dziennikiem Budowy i Specyfikacją Techniczną
bez istotnych usterek.
Wykonanie uznano za zakończone i odebrano, uznano za wykonane

w terminie i zlecono wypłatę wynagrodzenia, za wykonawcę podpisał się m. in. p. B.
Przystępujący przedstawił również zaświadczenie z ZUS dla Greenlog z dnia 11 lutego 2021
r., z którego wynika, że nie figuruje on jako płatnik składek.

Wezwanie z dnia 26 lutego 2021 r. do przedstawienia w
yjaśnień i uzupełnień w zakresie
dokumentów przekazanych 18 lutego 2020 w szczególności:
-
Referencje wystawione przez Akademię piłkarską Legi Warszawa nie wskazują wielkości
zamówienia, uwzględniono w nich natomiast Instalacje elektryczne. Proszę o wyjaśnienie i
udokumentowanie czy ws
kazana wykazie wartość 2 409 606,90 uwzględnia koszt wykonanej
instalacji elektrycznej, jeżeli tak to proszę wskazać wartość systemów teletechnicznych.
-
Prosimy o wyjaśnienie i udokumentowanie czy wykazana usługa obejmowała usługi
wsparcia. Przedstawione
Referencje wskazują tylko na dostawę i montaż.
-
Prosimy o wyjaśnienie i udokumentowanie czy wykazana usługa obejmowała funkcję
analizy obrazu gdyż referencje wspominają tylko o dostawie i montażu systemu telewizji
przemysłowej.
-
Prosimy o wyjaśnienie niezgodności dat w tabeli i referencja. Zakończenie zadania w tabeli
zostało wskazane jako maj 2020, a referencje są wystawione w lutym 2020
-
Protokół nr 033 sporządzony przez CM T nie wskazuje wielkości zamówienia. Proszę o
wyjaśnienie i udokumentowanie czy wskazane wykazie wartości są prawidłowe i
odzwierciedlają wartość zrealizowanego kontraktu.
-
Prosimy o wyjaśnienie i udokumentowanie czy wykazana usługa obejmowała usługi
wsparcia. Przedstawione dokumenty wskazują tylko na wykonanie instalacji.
- Prosi
my o wyjaśnienie i udokumentowanie czy wykazana usługa obejmowała funkcję
analizy obrazu gdyż dokumenty wspominają tylko o wykonaniu instalacji.
-
Prosimy o wyjaśnienie doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję Specjalisty do spraw
Monitoringu Wizyjnego
oraz dostarczyć brakujące certyfikaty potwierdzające spełnienie
wymagań określonych w SIWZ. W przekazanych dokumentach są tylko certyfikaty CISCO
dla Pana D. R. .
oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
same
j grupy kapitałowej co inny podmiot biorący udział w postępowaniu; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

W dniu 8 marca 2021 r. przystępujący objął swoje wyjaśnienia zastrzeżeniem tajemnicy
przedsiębiorstwa z następującym uzasadnieniem:
Wykonawca zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje i dokumenty przekazane
wraz z odpowiedzią na wezwanie Zamawiającego z dnia 26 lutego 2021 roku do

przedstawienia wyjaśnień i uzupełnień w zakresie dokumentów przekazanych 18 lutego 2020
roku (znak pisma: AG/9/02/2021/ML).
Wykonawca nie wyraża zgody na odtajnienie w całości, jak i w części, wyżej wymienionych
dokumentów, jednocześnie załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W szczególności jednak podkreślenia wymaga, że
zastrzeżenie tajemnicy przedłożonych informacji i dokumentów wynika z faktu, iż dotyczą
one kwestii bardzo istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa rynku finansowego oraz
sytuacji ekonomicznej całego państwa w odniesieniu do inwestycji zrealizowanej w budynku
przy ul. Pięknej 20 w Warszawie, w której obecnie mieści się siedziba Komisji Nadzoru
Finansowego, a także konieczności zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa infrastruktury
ośrodków sportowych oraz stadionów w odniesieniu do inwestycji zrealizowanej w Akademii
Piłkarskiej Legii Warszawa.
Przywołał treść art. 8 ust. 3 ustawy, definicję zawartą w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, orzecznictwo Krajowej Izby
Odwoławczej oraz Sądu Najwyższego (np. KIO 1747/19, I CKN 304/00).
1. Zastrzeżone informacje są informacją techniczną, technologiczną, organizacyjną
przedsiębiorstwa lub inną informacją i posiadają wartość gospodarczą:
a) mają charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
lub posiadają wartość gospodarczą,
b) informac
je te nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
c) w stosunku do informacji tych podjęto niezbędne działania w celu zachowania poufności.
1.a. Informacje te mają charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny
przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą.
OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Zastrzeżone informacje powstały w wyniku kontaktów handlowych, negocjacji oraz
uzgodnień technicznych z potencjalnymi dostawcami/podwykonawcami. Zaproponowane
rozwiązania techniczne/technologiczne są wynikiem autorskiej pracy tych podmiotów we
współpracy z Wykonawcą. Tym samym mają one niewątpliwie charakter techniczny i
technologiczny (dotyczą bowiem sfery inżynierskiej przedmiotu zamówienia), jak również
mają charakter handlowy, gdyż dzięki tym kontaktom i współpracy z podmiotami trzecimi
Wykonawca nabywa przewagę konkurencyjną, która winna umożliwić mu pozyskanie
zarówno przedmiotowego zamówienia, jak i innych zamówień w branży. Rozwiązania
opracowane w ramach tej
współpracy, w tym dobór poszczególnych komponentów, mogą
także służyć Wykonawcy w innych postępowaniach. W ramach innych projektów wiedza taka
może być wykorzystana, w celu zwiększenia własnej konkurencyjności, podniesienia
efektywności własnych rozwiązań, zmiany pewnych elementów we własnej metodologii. Tym
samym ujawnienie informacji może stanowić wymierną korzyść niematerialną dla

pozostałych wykonawców na przyszłość (tak też KIO w wyroku z dnia 13 września 2019 r.,
sygn. KIO 1692/19).
Odtajnienie informacji prowadzących do ujawnienia danych nt. dostawców oraz podmiotów, z
którymi współpracuje Wykonawca, będzie stanowić ważną informację dla konkurencji w
zakresie zawartych umów wstępnych z dostawcami, oferującymi urządzenia niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania oferowanego jako całości układu, w celu osiągnięcia
oczekiwanego efektu przez Zamawiającego. Działania konkurencji oparte na tej wiedzy
mogą zniweczyć konsekwentnie budowaną przez Wykonawcę strategię przewagi
konkurencyjnej
opartej na współpracy z podwykonawcami i dostawcami. W tym miejscu
zwracamy uwagę, iż „ocena czy dana informacja techniczna stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa powinna być dokonywana każdorazowo, biorąc pod uwagę konkretne
okoliczności faktyczne”. Ochrona informacji leży wyłącznie w gestii przedsiębiorcy. Tego
samego rodzaju informacje techniczne
mogą być ujawnione przez jednego przedsiębiorcę, a
jednocześnie inny przedsiębiorca może zachowywać je w poufności. Podobnie, w gestii
przedsiębiorcy leży decyzja co do czasu, w przeciągu którego dane informacje podlegają
ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa” (wyrok KIO z dnia 5 stycznia 2012 r., sygn. KIO
2741/11). Nawet jeśli poszczególne informacje, wyrwane z kontekstu całego dokumentu
zawierają informacje jawne, o tyle cały zbiór informacji, który obrazuje sposób realizacji
zamówienia przyjęty przez wykonawcę, który warunkuje zaoferowanie konkurencyjnej ceny,
stanowi także pracę koncepcyjną, twórczą, posiadającą walor wartościowej informacji o
charakterze technicznym, technologicznym (tak
również KIO 1692/19). Wykonawca w pełni
popiera cytowane stanowisko Izby, które znajduje zastosowanie do informacji zastrzeżonych
przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu. Powyżej wskazane okoliczności
potwierdzają także posiadanie przez zastrzeżone informacje istotne dla Wykonawcy
wartości. Powołał wyrok z dnia 26 października 2018 r., sygn. KIO 2132/18, postanowienie
Sądu Antymonopolowego z dnia 15.05.1996 r., sygn. akt XVII Amz 1/96 wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 22.02.2018 r., sygn. akt II SA/Op
4/18,
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29.11.2017 r.,
sygn. akt II SA/Wa 932/17 wyrok Sądu Najwyższego – Izby Pracy z dnia 03.12.2014 r., sygn.
akt III SO 8/14 wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 28.02.2007 r., sygn. akt V
CSK 444/06, wyrok KIO 756/16 z dnia 24.05.2016 r. wyrok KIO 149/16 z dnia 17.02.2016 r.
Źródła dostaw, ceny materiałów, usług podwykonawczych jakie są oferowane wykonawcy,
wysokość rabatów i zasady otrzymywania tych rabatów są również elementem organizacji
przedsiębiorstwa, elementem prowadzonej działalności, wypracowanych kontaktów i
posiadają wartość gospodarczą, jako informacje handlowe. Gdyby konkurenci mieli
świadomość tego, od jakich podmiotów, za jakie ceny i na jakich warunkach dany
wykonawca kup
uje materiały i uzyskuje usługi, mogliby podejmować próby nawiązania

kontaktu z tymi samymi dostawcami i
uzyskania podobnych cen, co mogłoby wpłynąć
negatywnie na konkurencyjność skarżonego konsorcjum. Niewątpliwie wyszukanie i
nawiązanie korzystnych kontaktów handlowych, wypracowanie własnych procedur w toku
realizacji zamówienia – wymagało zaangażowania czasowego i poniesienia nakładów po
stronie wykonawcy,
które jako wartości gospodarcze ma prawo chronić.
POTENCJAŁ KADROWY
W zakresie Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane kwalifikacje, podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa, gdyż
wskazują dane osób, pełnione funkcje oraz ich kwalifikacje i doświadczenie, które ze
względu na wysoko wyspecjalizowany rynek i wąskie grono osób o wymaganym
doświadczeniu posiadają niewątpliwą wartość gospodarczą. Wskazane dane zasługują na
ochronę choćby z tego powodu, że inne firmy, funkcjonujące na tym samym rynku mogą
podjąć działania mające na celu przejęcie pracowników i współpracowników Wykonawcy.
Dysponowanie osobą jaka została wskazana w zestawieniu, a więc lokalizacja potencjalnego
pracownika na rynku
poprzez firmę rekrutacyjną, zatrudnienie wskazanej osoby, zwiększenie
jej kwalifikacji poprzez
szkolenia oraz kursy, jest skutkiem działalności rynkowej Wykonawcy i
jest to informacja o
charakterze organizacyjnym Wykonawcy. Dodatkowo trzeba podkreślić,
że działania te wiązały się z poniesieniem znacznych kosztów przez Wykonawcę, informacja
zatem stanowi
przez to wartość gospodarczą (ujawnienie informacji może grozić próbą
przejęcia pracownika przez konkurencję). W niniejszym zakresie pragniemy zwrócić
szczególną uwagę na ugruntowane orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej: − wyrok KIO
245/14 z dnia 28 lutego 2014 r. wyrok KIO 2874/12 z dnia 10 stycznia 2013 r. wyrok KIO
2040/10 z dnia 6 października 2010 r. wyrok KIO 1615/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r. „Izba
uznała, że zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa danych zawartych w kolumnie
czwartej i piątej tabeli było uzasadnione, a więc Zamawiający słusznie nie ujawniał całego
wykazu (ujawnienie pierwszych trzech kolumn nie byłoby celowe). Dane osób posiadających
bardzo wysokie kwalifikacje zasługują na ochronę choćby z tego powodu, że inni
wykonawcy, funkcjonujący na rynku relewantnym, mogą dane te wykorzystać do pozyskania
pracowników dla siebie. Zatem opatrzenie wykazu osób klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa
jest zasadne, co zresztą potwierdza analogiczna czynność Odwołującego w stosunku do
danych zawartych we własnej ofercie (tak samo, jak w co do wykazu sprzętu i licencji).”, −
wyrok KIO 290/13 z dnia 20 lutego 2013 r.
„(…) Niewątpliwy w sprawie, według ustaleń Izby
jest fakt, że odwołujący dokonał niezbędnych czynności w celu zachowania ich poufności,

tak aby dane tych ww. osób i firm nie były poznawalne dla osób trzecich. (...) Odnosząc się
do oceny stanu
faktycznego sprawy oraz argumentów odwołującego i zamawiającego co do
zasadności utajnienia tych informacji przed dostępem do wiadomości publicznej stwierdzić
należy, że w zakresie nieujawnienia danych osoby wskazanej na stanowisko Kierownika
budowy, podzielić należy pogląd zarówno przystępującego jak i zamawiającego, iż
informacje o konkre
tnych osobach mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Powszechnie
wiadomym jest, że wykonanie specjalistycznych robót wymaga określonej wiedzy, którą
dysponują osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie umożliwiające
wykonanie takiej pra
cy, a także legitymują się określonymi uprawnieniami. Informacja o tych
osobach ma określoną wartość gospodarczą – ich ujawnienie zagrozić może interesom
majątkowym wykonawcy, z uwagi chociażby na możliwość podejmowania przez podmioty
konkurencyjne działań, zmierzających do przejęcia takich osób dla drugiego wykonawcy
(…)”, Wykonawca jednocześnie oświadcza, że w jego przedsiębiorstwie wdrożone są
procedury
mające na celu nieujawnianie informacji poufnych bądź stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa. Pracownicy i współpracownicy mają zawarte w umowach klauzule
poufności,
do
określonych
informacji
dostęp
mają
imiennie
wskazani
pracownicy/współpracownicy, opracowane są też procedury mające na celu uregulowanie
sposobu postępowania z takimi informacjami. Powyższe wyjaśnienia dotyczące wykazu osób
oraz zastrzeżenie nazw projektów wynika z możliwości pozyskania informacji
ogólnodostępnych o osobach pełniących funkcję w trakcie realizacji poszczególnych zadań.
Ponadto ponownie wskazujemy, iż ujawnienie informacji może nas pozbawić przewagi
konkurencyjnej, gdyż informacje te wskazują na dane osób, pełnione funkcje oraz ich
kwalifikacje i doświadczenie, które ze względu na wysoko wyspecjalizowany rynek i wąskie
grono osób o wymaganym doświadczeniu posiadają wartość gospodarczą. ROZBICIE CENY
/ WYKAZ CEN
Wykonawca wskazuje, że wykaz informacja o stosowanej polityce cenowej
stanowi istotną informację o metodach budowania oferty, kosztach Wykonawcy oraz
pozyskanych
oszczędnościach oraz rabatach. Możliwość zaoferowania konkurencyjnej ceny
jest
zasadniczą i kluczową wartością umożliwiającą pozyskiwanie zamówień, w
szczególności zamówień publicznych gdzie cena jest kryterium obligatoryjnym. Analiza
wykazu cen
jednostkowych pozwoliłaby konkurencji na odkrycie przewag Wykonawcy.
Wykonawca
wskazuje także, że jednym z elementów pozyskiwania wysokich rabatów od
dostawców jest utrzymanie w tajemnicy ich poziomów. Ujawnienie wysokości rabatów (które
w przypadku
ujawnienia wykazu cen jednostkowych jest dla podmiotów działających na tym
samym rynku
prostą czynnością) będzie skutkować pozbawieniem Wykonawcę tych rabatów
– w przypadku ujawnienia tych poziomów dostawcy będą podlegać presji innych
wykonawców mającej na celu udzielenie im rabatów na analogicznym poziomie. Proces
budowania konkurencyjnej
ceny (ceny będącej ceną niską, jednak pokrywającą pełen zakres

zamówienia wynikający z SIWZ i gwarantującej Wykonawcy zysk) jest wynikiem
wieloletniego doświadczenia Wykonawcy na rynku publicznym. Ujawnienie wykazu cen
jednostkowych prowadzi do ujawnienia tego procesu innym Wykonawcom, co stanowi
naruszenie know-how.
Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła dopuszczalność zastrzeżenia
wykazu cen
– w wyroku KIO 1618/18 z 31 sierpnia 2018 r. „Nie budzi zaś wątpliwości Izby, iż
za tajemnicę przedsiębiorstwa można uznać przedstawioną szczegółową kalkulację kosztów
i przyjętą przez wykonawcę metodologię wyliczenia ceny stanowiącą w praktyce o
konkurencyjności firmy na danym rynku.” 1.b. Informacje te nie zostały ujawnione do
wiadomości publicznej Wykonawca oświadcza, że żadna z zastrzeżonych informacji nie jest
podana do wiadomości publicznej. Ponadto, w stosunku do wszystkich tych informacji
Wykonawca podjął wszelkie niezbędne działania do zachowania tych informacji w tajemnicy.
Wykonawca w tym zakresie p
odziela poglądy doktryny definiujące przykłady informacji
podanych do wiadomości publicznej: Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane
informacje powszechnie znane
lub informacje, o których treści każdy nimi zainteresowany
może się legalnie dowiedzieć drogą zwykłą i dozwoloną (np. gdy z informacji przedstawionej
w
wydawnictwie fachowym inny przedsiębiorca zainteresowany jej posiadaniem poznać
może technologię produkcji określonego wyrobu, informacje zawarte w złożonych przez
wykonawców dokumentach powszechnie dostępnych (bilans, aktualny odpis z właściwego
rejestru, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia produktu do obrotu)
oraz informacje podane przez zamawiającego podczas otwarcia ofert, o których mowa wart.
86 ust. 4 p.z.p. Z
akaz ten [art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych] nie obejmuje [...]
informacji
podawanych podczas otwarcia ofert (tj. nazw (firm) oraz adresów wykonawców, a
także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach). Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być
uznane również informacje powszechnie znane, np. informacje w wydawnictwie fachowym o
surowcach używanych do produkcji, informacje zawarte w złożonych przez wykonawców
dokumentach pow
szechnie dostępnych (np. bilans, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
certyfikaty).
(tak: Józef Edmund Nowicki w Jawność – zasada podstawowa i jej ograniczenia
– art. publ. Zam.Pub.Dor.2004.12.46).Informacja podpada pod pojęcie „tajemnicy”, kiedy
przedsiębiorca ma wolę, aby pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców,
konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna. Bez takiej woli, choćby tylko
dorozumianej, może ona być nieznana, ale nie będzie tajemnicą. Informacja nieujawniona do
wiad
omości publicznej traci ochronę prawną, gdy każdy przedsiębiorca (konkurent) może się
o niej dowiedzieć zwykłą, dozwoloną drogą, a więc np. gdy pewna wiadomość jest
przedstawiana w pismach fachowych lub gdy z towaru wystawionego na widok publiczny
każdy fachowiec może poznać, jaką metodę produkcji zastosowano. „Tajemnica” nie traci
zaś swego charakteru przez to, że wie o niej pewną ograniczone koło osób, zobowiązanych

do dyskrecji w tej sprawie, jak
pracownicy przedsiębiorstwa lub inne osoby które
przedsiębiorca wtajemnicza w proponowany im interes. Z kolei Damian Szczepański
(„Drogowskazy” w zamówieniach publicznych”, publ. Zam.Pub.Dor.2007.9.4) stwierdza:
Dopóki sam wykonawca, a częściej osoba przez niego wyznaczona, nie podejmą działań
bezpośrednio zmierzających do zachowania danych informacji w poufności, nie można
mówić o tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Użycie w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji słowa
„niezbędnych” wskazuje, że nie chodzi o jakiekolwiek działania przedsiębiorcy, ale o takie,
które dają gwarancję nieuzyskania tajemnicy przez osoby nieuprawnione. Przedsiębiorca ma
obowiązek podjęcia działań, które zgodnie z wiedzą i doświadczeniem zapewnią ochronę
informacji przed rozpowszechnianiem czy ujawnieniem.
Za tajemnicę przedsiębiorstwa
można uznać informacje znane więcej niż jednemu przedsiębiorcy, np. w wyniku
gromadzenia podobnych danych, jednakże w każdym przypadku przedsiębiorca powinien
wykazać wolę, aby określona wiadomość pozostała tajemnicą dla określonych kręgów
odbiorców (i aby wola ta była dla owych odbiorców rozpoznawalna). Przedsiębiorca musi
podjąć, w stosunku do określonych informacji, mających stanowić tajemnicę
przedsiębiorstwa, niezbędne zachowania w celu zapobieżenia ich ujawnienia. Musi zatem
doprowadzić do tego, aby osoba postronna (a zainteresowana) nie mogła dotrzeć do tych
wiadomości bez podjęcia w tym kierunku szczególnych starań. Poglądy te znajdują poparcie
Sądu Najwyższego – wyrok Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 06.06.2003 r., sygn. akt
IV CKN 211/01: „Informacja staje się "tajemnicą", kiedy przedsiębiorca przejawia wolę
zachowania jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich. Nie traci natomiast swojego
charakteru przez to, że wie o niej pewne ograniczone grono osób zobowiązanych do
dyskrecji (np. pracownicy przedsiębiorstwa). Pozostanie określonych informacji tajemnicą
przedsiębiorstwa wymaga, aby przedsiębiorca podjął działania zmierzające do
wyeliminowania możliwości ich dotarcia do osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez
konieczności podejmowania szczególnych starań.”. 1.c. W stosunku do informacji tych
podjęto niezbędne działania w celu zachowania poufności Wykonawca oświadcza, iż podjął
działania mające na celu zachowania jako nieujawnione w stosunku do przedmiotowych
informacji. Informacje są znane jedynie osobom zaangażowanym w projekt – osoby te
zostały zobowiązane do utrzymania ich w tajemnicy, jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
Wykonawca nigdy nie ujawnił informacji osobom trzecim, czy też w prasie fachowej lub
innym, powszechnie dostępnym źródle wiedzy. Z swojej natury, informacje te nie figurują w
żadnym publicznie dostępnym rejestrze. Zasadny jest zatem wniosek, iż brak jest legalnej
możliwości dla osoby postronnej powzięcia wiedzy nt. tych informacji. Wykonawca wyraził
wyraźnie wolę zachowania przedmiotowych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, także
w sposób oznaczony w art. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – poprzez stosowne

oświadczenie. Wykonawca jednocześnie – w celu udowodnienia okoliczności zachowania
jako nieujawnione przedmiotowych informacji
– oświadcza, że w jego przedsiębiorstwie
wdrożone są procedury mające na celu nieujawnianie informacji poufnych bądź
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca oświadcza również, że w grupie
kapitałowej został wdrożony oraz funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania oraz
dodatkowo Wykonawca posiada koncesję uprawniającą do działalności w zakresie ochrony
osób i mienia, a także posiada pełną zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o
klauzuli „Zastrzeżone”. Pracownicy i współpracownicy mają zawarte w umowach klauzule
poufności. Do określonych informacji dostęp mają imiennie wskazani pracownicy lub
współpracownicy, opracowane są też procedury mające na celu uregulowanie sposobu
postępowania z takimi informacjami. Wspomniane informacje dotyczą m.in. zawieranych
umów i porozumień, działalności handlowej, produkcji, wzorów, technologii, planów
handlowych, finansów, organizacji, spraw pracowniczych oraz innych informacji. Wszelkie
informacje przetwarzane w zasobach informatycznych Wykonawcy są chronione dzięki
wdrożonym i funkcjonującym instrukcjom i regulaminom korzystania ze sprzętu
komputerowego oraz ochrony zasobów zgromadzonych w systemach informatycznych.
Wykonawc
a podnosi również, że podejmując działania zmierzające do zachowania poufności
ww. dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zapewnił liczne środki
techniczne oraz organizacyjne. III. Konkluzja
Konkludując należy wskazać, że zastrzeżone
informacj
e stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te spełniają bowiem łącznie
następujące warunki: − mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny
przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą, − nie zostały ujawnione do wiadomości
publicznej,
− podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 października
2000
r., o sygn. akt I CKN 304/00, zgodnie z którym „Powszechnie przyjmuje się zdaniem
Sądu Najwyższego, że informacja ma charakter technologiczny, kiedy dotyczy najogólniej
rozumianych sposobów wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod działania.
Informacja handlowa obejmuje, najogólniej ujmując, całokształt doświadczeń i wiadomości
przydat
nych do prowadzenia przedsiębiorstwa, nie związanych bezpośrednio z cyklem
produkcyjnym. Informacja (wiadomość) "nieujawniona do wiadomości publicznej" to
informacja nieznana ogółowi lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są
zainteresowane
jej posiadaniem. Taka informacja staje się "tajemnicą przedsiębiorstwa",
kiedy
przedsiębiorca ma wolę, by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców,
konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna. Bez takiej woli, choćby tylko
dorozumianej,
informacja może być nieznana, ale nie będzie tajemnicą. Informacja
nieujawniona do
wiadomości publicznej traci ochronę prawną, gdy inny przedsiębiorca
(konkurent) dowiedzieć się o niej może drogą zwykłą i dozwoloną, a więc np. gdy pewna

wiadomość jest przedstawiana w pismach fachowych lub gdy z towaru wystawionego na
widok publiczny
każdy fachowiec poznać może, jaką metodę produkcji zastosowano.
Jednocześnie "tajemnica" nie traci zaś swego charakteru przez to, że wie o niej pewne
ograniczone grono os
ób, zobowiązanych do dyskrecji w tej sprawie, jak pracownicy
przedsiębiorstwa lub inne osoby, którym przedsiębiorca powierza informację. Podjęcie
niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji powinno prowadzić do sytuacji,
w której chroniona informacja nie może dotrzeć do wiadomości osób trzecich w normalnym
toku zdarzeń, bez żadnych specjalnych starań z ich strony. Biorąc pod uwagę orzecznictwo
sądów, treść przepisów szczególnych, a w szczególności definicję legalną tajemnicy
przedsiębiorstwa, za tajemnicę taką należy uznać np. dane obrazujące wielkość produkcji i
sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu” (postanowienie Sądu Antymonopolowego z
dnia 15 maja 1996 r. sygn. akt XVII Amz 1/96, Wokanda 1997/10/55).
Pogląd ten potwierdza
stanowisko doktryny
– prof. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko wskazuje wprost: „W literaturze
zagranicznej pod pojęciem "tajemnica przedsiębiorstwa" (Unterenhmensgeheimnis), rozumie
się wszystkie niejawne fakty odnoszące się do spraw relewantnych dla funkcjonowania
prz
edsiębiorstwa: w zakres tego pojęcia wchodzą zarówno "tajemnica produkcyjna"
(Fabrikationsgeheimnis), jak i "tajemnica handlowa" (Geschaftsgeheimnis). Tajemnica
produkcyjna dotyczy zastosowania określonej metody produkcji, natomiast przedmiotem
tajemnicy h
andlowej (zwanej też "tajemnicą kupiecką" jest wiedza i doświadczenia natury
administracyjno-
handlowej (wewnętrzna struktura organizacyjna, relacje z klientami).
Tajemnica handlowa dotyczy, zatem tego rodzaju faktów, jak zawarte przez przedsiębiorstwo
umow
y i porozumienia, postanowienia dotyczące majątku przedsiębiorstwa, listy klientów,
źródła pozyskiwania surowców i towarów, szczególne dane dotyczące organizacji zakładu,
jego planów gospodarczych i strategii, sytuacji finansowej, a także prowadzonych
eksp
erymentów i prac naukowo-badawczych” (tak w: „Ochrona prawna know-how w prawie
polskim na tle prawnoporównawczym”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego;
Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej; Zeszyt 81; wyd. Kantor
Wydawniczy Zak
amycze Kraków 2002 r., s. 62-63). Powyższy pogląd koresponduje z
poglądami prof. S. Sołtysińskiego. W komentarzu do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Redaktor prof.
Janusz Szwaja; wyd. C.H. Beck Warszawa. 2000 r., komentarz do art. 11 ustawy, str. 309 i
nast.) prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji chroni (tj. uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa) m.in. listy klientów (op. cit. str.
311). Ponad
to, Wykonawca. podnosi, że zgodnie wyrokiem KIO z 21 czerwca 2011, o sygn.
akt KIO
1195/11 „informacje podlegają utajnieniu w całości, nawet gdyby niektóre z ich
elementów nie spełniały przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli ujawnienie tej części
in
formacji może stanowić podstawę do skutecznej dedukcji na temat całości informacji

objętych tajemnicą przedsiębiorstwa”. Wykonawca wskazuje także, że spełnione są wszelkie
przesłanki określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8
czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji
handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem,
wykorzystywaniem i ujawnianiem
– zawarte w art. 2 Dyrektywy – zastrzeżone informacje
spełniają wszystkie następujące wymogi: a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w
szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla
osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji; b) mają wartość handlową
dla
tego, że są objęte tajemnicą; c) poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem
sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla
utrzymania ich w tajemnicy;
Reasumując, Wykonawca podtrzymuje oświadczenie o objęciu
ochron
ą oznaczonych informacji i dokumentów, gdyż stanowią one tajemnicę
przedsiębiorstwa
i
pozwalają
na
utrzymanie
przewagi
nad
konkurencyjnymi
przedsiębiorstwami, a tym samym mają dla Wykonawcy istotną wartość gospodarczą.

Jako jawny przedstawił certyfikat nr 2021/W/2113 dla R. D. z dnia 12 lutego 2021 r.
wystawiony przez Bosch Security Academy w zakresie obsługi systemów BVMS w zakresie
zaawansowanej konfiguracji, projektowania i konserwacji systemu
Jednocześnie przystępujący Dalkia wyjaśnił : przedkładamy następujące dokumenty oraz
składamy następujące oświadczenia: dot. zamówienia wykonanego na rzecz Akademii
Piłkarskiej Legii sp. z o.o. (PORR S.A.)
1) Wskazana w wykazie zamówień wartość zamówienia wykonanego na rzecz Akademii
Piłkarskiej Legii sp. z o.o. (tj. 2 409 606,90 zł) nie uwzględnia kosztu wykonanej instalacji
elektrycznej
– co dokumentuje oferta z dnia 21 grudnia 2018 roku stanowiąca załącznik nr 1,
w której wyodrębniono instalacje elektryczne;
2) Wykazana usługa obejmowała także usługi wsparcia, które świadczone były w ramach
gwarancji i rękojmi – co dokumentuje wyciąg z umowy Nr 08-1110200437-2019 zawartej w
dniu 06.05.2019 r. pomiędzy PORR S.A. a MATEX CONTROLS sp. z o.o. stanowiący
załącznik nr 2;
3) Wykazana usługa nie obejmowała funkcji analizy obrazu, a fragment wykazu zamówień
odnoszący się do tej kwestii zawierał błąd pisarski wynikający z przeniesienia treści SIWZ do
przedmiotowego zestawienia. Niemniej jednak, zgodnie z pkt V lit. A ust. 1 lit. a SIWZ,
wymóg funkcji analizy obrazu miał obejmować (przynajmniej) jeden system CCTV – a
wymóg ten został spełniony w odniesieniu do zamówienia wykonanego na rzecz SO SPV 57
Sp. z o.o. (co wskazano w pkt 7
poniżej);
4) Niezgodność dat w wykazie zamówień oraz w referencjach udzielonych przez Akademię
Piłkarską Legii sp. z o.o. stanowi oczywistą omyłkę pisarską. Referencje zostały wystawione

w lutym 2021 (a nie 2020) roku;
dot. zamówienia wykonanego na rzecz SO SPV 57 Sp. z
o.o.
5) Wielkość zamówienia, do którego nawiązuje protokół nr 033 sporządzony przez CMT
oraz wskazane w wykazie zamówień wartości, tj.:
a. (Lp.) 2
– (zakres zamówienia, wykonany zakres rzeczowy) Dostawa i świadczenie usługi
wsparcia dla systemów teletechnicznych składających się z infrastruktury teleinformatycznej
LAN/WLAN oraz
systemu telewizji dozorowej CCTV, w tym systemu CCTV z funkcją analizy
obrazu
– (wartość zamówienia brutto w zł) 1 433 469,9 PLN, słownie: jeden milion czterysta
trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 90/100 – (data wykonania,
zakończenia) 08.2018 – (miejsce wykonania) budynek biurowy Piękna 20, ul. Piękna 20, 00-
549 Warszawa
– (podmiot, na rzecz którego robota została wykonana) SO SPV 57 Sp. z o.
o., b. (Lp.) 4
– (zakres zamówienia, wykonany zakres rzeczowy) Dostawa i świadczenie
usługi wsparcia teletechnicznego systemu bezpieczeństwa składającego się między innymi z
systemów sygnalizacji pożaru SSP, dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, systemu
kontroli dostępu KD, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu
zarządzającego systemami bezpieczeństwa SMS oraz systemu zarządzania budynkiem –
(wartość zamówienia brutto w zł) 2 677 841,9 PLN, słownie: dwa miliony sześćset
siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 90/100 – (data
wykonania, zak
ończenia) 08.2018 – (miejsce wykonania) budynek biurowy Piękna 20, ul.
Piękna 20, 00-549 Warszawa – (podmiot, na rzecz którego robota została wykonana) SO
SPV 57 Sp. z o. o.,
wyjaśniają i dokumentują wyciągi z umów nr 002/2018, 003/2018 i
004/2018 o Wykona
nie Robót Aranżacyjnych (branża elektryczna) Obiektu Budynek Biurowy
– Warszawa, ul. Piękna 20 zawartych w dniu 4 kwietnia 2018 roku pomiędzy SO SPV 57 sp.
z o.o. a MATEX CONTROLS sp. z o.o. stanowiące załączniki nr 3-5, gdyż zakres tych umów
obejmuje wskazany w wykazie wykonany zakres rzeczowy, na podstawie
którego zostały
wyodrębnione poszczególne wymienione usługi;
6) Wykazana usługa obejmowała usługi wsparcia, które świadczone były w ramach gwarancji
i rękojmi – co dokumentują wyciągi z umów nr 002/2018, 003/2018 i 004/2018 o Wykonanie
Robót Aranżacyjnych (branża elektryczna) Obiektu Budynek Biurowy – Warszawa, ul. Piękna
20 zawartych w dniu 4 kwietnia 2018 roku pomiędzy SO SPV 57 sp. z o.o. a MATEX
CONTROLS sp. z o.o. stanowiące załączniki nr 6-8;
7)
Wykazana usługa obejmowała funkcję analizy obrazu, na co wskazuje „załącznik nr 3 do
oferty” będący częścią „załącznika nr 3 – Kopii Protokołu z negocjacji wraz z ofertą
Wykonawcy” do Umów nr 002/2018, 003/2018 i 004/2018 o Wykonanie Robót Aranżacyjnych
(b
ranża elektryczna) Obiektu Budynek Biurowy – Warszawa, ul. Piękna 20 zawartych w dniu
4 kwietnia 2018 roku pomiędzy SO SPV 57 sp. z o.o. a MATEX CONTROLS sp. z o.o. –
stanowiący część załączników 3-5. W ramach ww. funkcji zainstalowany bowiem został
system
Milestone umożliwiający analizę obrazu; dot. pozostałych kwestii wskazanych w

wezwaniu
8) Doświadczenie osoby mającej pełnić funkcję Specjalisty do spraw Monitoringu Wizyjnego
obejmuje 3 letnie doświadczenie w obsłudze systemów monitoringu wizyjnego. W związku z
treścią pkt V lit. C ust. 2 lit. d SIWZ przekazujemy także aktualny certyfikat z autoryzowanego
szkolenia BVMS pana R. D.
stanowiący załącznik nr 9;
9) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inne
podmioty biorące udział w postępowaniu stanowiący załącznik nr 10.
Jednocześnie oświadczamy, iż przekazane dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Wykonawcy i występujemy o jej nieujawnianie. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorcy stanowi załącznik nr 11.
Załączniki:
1. oferta z dnia 21 grudnia 2018 roku,
2. wyciąg z umowy Nr 08-1110200437-2019 zawartej w dniu 06.05.2019 r. pomiędzy PORR
S.A. a MATEX CONTROLS sp. z o.o. odnoszący się do gwarancji i rękojmi,
3. wyciąg z umowy nr 002/2018 o Wykonanie Robót Aranżacyjnych (branża elektryczna)
Obiektu Budynek Biurowy
– Warszawa, ul. Piękna 20 zawartych w dniu 4 kwietnia 2018 roku
pomiędzy SO SPV 57 sp. z o.o. a MATEX CONTROLS sp. z o.o. odnoszący się do
wykonanego zakresu rzeczowego,
4. wyciąg z umowy nr 003/2018 o Wykonanie Robót Aranżacyjnych (branża elektryczna)
Obiektu Budynek Biurowy
– Warszawa, ul. Piękna 20 zawartych w dniu 4 kwietnia 2018 roku
pomiędzy SO SPV 57 sp. z o.o. a MATEX CONTROLS sp. z o.o. odnoszący się do
wykonanego zakresu rzeczowego,
5. wyciąg z umowy nr 004/2018 o Wykonanie Robót Aranżacyjnych (branża elektryczna)
Obiektu Budynek Biurowy
– Warszawa, ul. Piękna 20 zawartych w dniu 4 kwietnia 2018 roku
p
omiędzy SO SPV 57 sp. z o.o. a MATEX CONTROLS sp. z o.o. odnoszący się do
wykonanego zakresu rzeczowego,
6. wyciąg z umowy nr 002/2018 o Wykonanie Robót Aranżacyjnych (branża elektryczna)
Obiektu Budynek Biurowy
– Warszawa, ul. Piękna 20 zawartych w dniu 4 kwietnia 2018 roku
pomiędzy SO SPV 57 sp. z o.o. a MATEX CONTROLS sp. z o.o. odnoszący się do gwarancji
i rękojmi,
7. wyciąg z umowy nr 003/2018 o Wykonanie Robót Aranżacyjnych (branża elektryczna)
Obiektu Budynek Biurowy
– Warszawa, ul. Piękna 20 zawartych w dniu 4 kwietnia 2018 roku
pomiędzy SO SPV 57 sp. z o.o. a MATEX CONTROLS sp. z o.o. odnoszący się do gwarancji
i rękojmi,
8. wyciąg z umowy nr 004/2018 o Wykonanie Robót Aranżacyjnych (branża elektryczna)
Obiektu Budynek Biurowy
– Warszawa, ul. Piękna 20 zawartych w dniu 4 kwietnia 2018
roku pomiędzy SO SPV 57 sp. z o.o. a MATEX CONTROLS sp. z o.o. odnoszący się do

gwarancji i rękojmi,
9. aktualny certyfikat z autoryzowanego szkolenia BVMS pana R. D.,
10. oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inne
podmioty biorące udział w postępowaniu,
11. uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorcy

W dniu 11 marca 2021 r. zamawiający wezwał przystępującego do przedstawienia Wyjaśnień
i uzupełnień w zakresie dokumentów przekazanych 07 marca 2020 w szczególności:
Przekazanie kompletu s
zczegółowych kosztorysów (załącznik nr 3 do oferty) dla inwestycji
Piękna 20, Warszawa umowa 003 dla wszystkich pięter w celu potwierdzenia wykazania
zdolności technicznych opisanych w części V.C.I .
a. (wyodrębnienie kosztu CCTV) i/lub przekazanie innych dokumentów potwierdzających
zrealizowanie zamówień na łączną kwotę minimum 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych
00/100) netto, polegające na świadczeniu usług utrzymania lub dostawie i świadczeniu usługi
wsparcia dla systemów teletechnicznych składających się z infrastruktury teleinformatycznej
LAN/WLAN oraz systemu telewizji dozorowej CCTV, w tym przynajmniej jednego systemu
CCTV z funkcją analizy obrazu
Z przekazanych referencji dotyczących Hotelu Plac Nankiera wynika, że również w tym
obiekcie wykonano
instalacje LAN i CCTV. Prosimy o przekazanie dokumentów pozwalające
na wyodrębnienie kosztów instalacji LAN i CCTV w celu potwierdzenia osiągnięcia zdolności
technicznych opisanych w części V.C.I
a.
Przekazane dokumenty nie potwierdzają w opinii Zamawiającego, że kwota 2 409 609,90
zł dotyczy w całości infrastruktury teleinformatycznej LAN/WLAN oraz systemu telewizji
dozorowej CCTV. Prosimy o wyjaśnienie lub przedłożenie dokumentów potwierdzających
wartość instalacji.

System Milestone XProtect umożliwia analizę obrazu jednak Zamawiający w przekazanych
dokumentach nie znajduje potwierdzenia, że został on zainstalowany o budynku biurowym
Piękna 20. Prosimy o przekazanie dokumentów potwierdzających instalację np.
oświadczenie Matex Controls, wyciąg z dokumentacji powykonawczej.
W dniu 17 marca 2021 r. przystępujący złożył następujące wyjaśnienia:
„przedkładamy następujące dokumenty oraz składamy następujące oświadczenia:
1) Komplet szczegółowych kosztorysów dla inwestycji wykonanych na rzecz SO SPV 57 sp.
z o.o. w budynku biurowym przy ul. Pięknej 20 w Warszawie (załącznik nr 1) wskazuje, że w
zakresie infrastruktury teleinformatycznej LAN/WLAN oraz systemu telewizji dozorowej
CCTV zrealizowano zamówienie na kwoty:
a. 1 213 739,64 zł netto (LAN),
b. 312
901,40 zł netto (CCTV), co daje łącznie kwotę 1 526 641,04 zł netto.

2) Wyodrębnienie kosztów instalacji LAN i CCTV wykonanych na rzecz HB Invest sp. z o.o.
w obiekcie Hotel Plac Nankiera 1 we Wrocławiu znajduje się w ofercie z dnia 26 lutego 2018
roku
(załącznik nr 2). Są to pozycje
„2.2 Okablowanie strukturalne” (LAN) oraz „2.2 System telewizji dozorowej” (CCTV) o
wartościach odpowiednio 228 000 zł netto i 456 000 zł netto, co daje łącznie 684 000 zł
netto.
3) Wartość infrastruktury teleinformatycznej LAN/WLAN oraz systemu telewizji dozorowej
CCTV zamówienia wykonanego na rzecz PORR sp. z o.o. w obiekcie Akademii Piłkarskiej
Legii Warszawa przedstawia oferta z dnia
21 grudnia 2018 roku (załącznik nr 3) w
następujących pozycjach: a. w części oferty dotyczącej budynku głównego:
1.3.1.2.4 Instalacja sieci strukturalnej (LAN)
– suma 377 702,45 zł netto,
1.3.1.2.5 Instalacja telewizji przemysłowej CCTV – suma 158 132,80 zł netto,
b. w części oferty dotyczącej budynku magazynu:
2.3.2.2 Instalacja sieci strukturalnej (LAN)
– suma 16 766,75 zł netto,
2.3.2.3 Instalacja telewizji przemysłowej CCTV – suma 6 519,97 zł netto,
c. w części oferty dotyczącej terenów zewnętrznych (etapu 1):
4.3.7.3 Instalacja telewizji przemysłowej CCTV – suma 200 462,06 zł netto,
d. w części oferty dotyczącej terenów zewnętrznych (etapu 1.1):
5.3.2.2.1 Instalacja sieci strukturalnej (LAN)
– suma 9 956,20 zł netto,
5.3.2.2.2 Instalacja telewizji przemysłowej CCTV – suma 1 829,97 zł netto,
5.3.7.2 Instalacja CCTV
– okablowanie szkieletowe światłowodowe szafek CCTV w terenie
– suma 66 287,12 zł netto. co daje łącznie kwotę 837 657,32 zł netto.
Wskazane w pkt 1-
3 kwoty potwierdzają osiągnięcia zdolności technicznych opisanych w
części V.C.1.a. SIWZ, bowiem dają łącznie kwotę 3 048 298,36 zł netto.
4) Zainstalowanie systemu Milestone XProtect w budynku biurowym przy ul. Pięknej 20 w
Warszawie potwierdza dokumentacja powykonawcza (strona 10, fragment „Opis rozwiązań
technicznych”; załącznik nr 4) oraz załącznik nr 7 do formularza ofertowego – specyfikacja
standardu (strona 3, pkt 4; załącznik nr 5). Jednocześnie oświadczamy, iż przekazane dane
także stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy i występujemy o jej nieujawnianie.
Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorcy stanowi załącznik nr 6.
Załączniki:
1. komplet szczegółowych kosztorysów dla inwestycji wykonanych na rzecz SO SPV 57 sp.
z o.o. w budynku biurowym przy ul. Pięknej 20 w Warszawie,
2. oferta z dnia 26 lutego 2018 roku dotycząca prac wykonanych na rzecz HB Invest sp. z
o.o. w obiekcie Hotel Plac Nankiera 1 we Wrocławiu,
3. oferta z dnia 21 grudnia 2018 roku dotycząca prac wykonanych na rzecz PORR sp. z o.o.
w obiekcie Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa,

4. dokumentacja powykonawcza obiektu biurowe
go przy ul. Pięknej 20 w Warszawie,
5. załącznik nr 7 do formularza ofertowego – specyfikacja standardu dotyczący obiektu
biurowego przy ul. Pięknej 20 w Warszawie,
6. uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorcy.
Przystępujący podał uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zbieżne w swej
treści z uzasadnieniem dołączonym do pierwszych wyjaśnień, w szczególności wskazał, że
zastrzeżenie tajemnicy przedłożonych informacji i dokumentów wynika z faktu, iż dotyczą
one kwestii bardzo ist
otnych z punktu widzenia bezpieczeństwa rynku finansowego oraz
sytuacji ekonomicznej całego państwa w odniesieniu do inwestycji zrealizowanej w budynku
przy ul. Pięknej 20 w Warszawie, w której obecnie mieści się siedziba Komisji Nadzoru
Finansowego, a t
akże konieczności zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa infrastruktury
ośrodków sportowych oraz stadionów w odniesieniu do inwestycji zrealizowanej w Akademii
Piłkarskiej Legii Warszawa.

Izba na podstawie informacji objętych przez przystępującego tajemnicą przedsiębiorstwa
ustaliła, co następuje:
1.
w informacjach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, tak na wezwanie z dnia 8
jak i 17 marca 2021r. przystępujący nie przedstawił zobowiązania Greenlog
wskazującego na udostępnienie osoby Pana R. D., mimo, że był on wskazany w
wykazie osób jako osoba udostępniona przez Greenlog, a nie był wskazany jako
osoba udostępniana w zobowiązaniu podmiotu trzeciego złożonym do oferty
2. z oferty z dnia 21 grudnia 2021 r. wynika z pkt. 9 gwarancja w tym w rozbiciu na
p
race i urządzenia, z pkt. 10 wynika poufność oferty, z załącznika nr 1 do oferty pkt.
3.7. wynika, że oferta obejmowała systemy: SSP, CCTV, przy czym potwierdza
ujawnioną przez przystępującego w toku postępowania okoliczność zamiany
urządzeń firmy NOVUS na HIKVision, a także zdanie drugie dotyczy innych
elementów systemu CCTV niż okablowanie, KD, LAN – z potwierdzonym w piśmie
przystępującego na rozprawie zastrzeżeniem – urządzenia aktywne w zakresie
dostaw inwestora, BMS i pkt. 3.14 dotyczy integracji BMS.
Do oferty dołączono
szczegółowe kosztorysy pozwalające na weryfikację kosztów wykonania każdego z
systemów. Izba porównała te koszty z danymi ujętymi w załączniku nr 3 pkt. II do
odpowiedzi na odwołanie i stwierdziła, że dane tam przedstawione zostały ustalone
na podstawie tej oferty.
3. Z dowodu
– wyciąg z umowy nr 08-1110200437-2019 z dnia 6 maja 2019r. z pkt. 11.3
zd. 1 w ocenie Izby nie wynika świadczenie usługi określonej jako usługa wsparcia
przez zleceniobiorcę, natomiast w zd. 2 jest przewidziana tylko taka możliwość w
określonej sytuacji, natomiast z pkt. 21.7, 21.8 i 21.15 wynika świadczenie

gwarancyjne w zakresie wszelkich wad, w tym naprawa i wymiana
4.
Z wyciągu z umowy nr 02/2018 z dnia 4 kwietnia 2018r. wynika, że w par. 4 ust. 1 lit.
B określono termin zakończenia realizacji jako termin zakończenia wszystkich robót
związanych z realizacją zamówienia i termin odbioru końcowego lub warunkowego
oraz obrazuje koszty instalacji elektrycznej
5.
Wyciąg z umowy nr 003/2018 z dnia 4 kwietnia 2018r. z którego wynika, że
przedmiotem umowy było wykonanie instalacji niskoprądowych w tym systemów
bezpieczeństwa CCTV, SSWiN kontrola dostępu, DSO, SAP, LAN w piętrach 0 - +7 i
na podstawie załącznika nr 3 do wyciągu z umowy Izba ustaliła, że dane podane
przez zamawiającego w załączniku nr 3 pkt. I do odpowiedzi na odwołanie zostały
przez zamawiającego ustalone na podstawie tego załącznika nr 3 do umowy,
6.
Wyciąg z umowy nr 004/2018 z dnia 4 kwietnia 2018r. z którego wynika, że
przedmiotem umowy było wykonanie automatyki BMS w piętrach 0-+7 na podstawie
załącznika nr 3 do wyciągu z umowy Izba ustaliła, że dane podane przez
zamawiającego w załączniku nr 3 pkt. I do odpowiedzi na odwołanie zostały przez
zamawiającego ustalone na podstawie tego załącznika nr 3 do umowy w zakresie
SMS i BMS
7.
Wyciąg z umowy nr 002/2018 z dnia 4 kwietnia 2018r. z którego wynika, że zgodnie z
par. 20 wykonawca będzie świadczył usługi w ramach gwarancji, które szczegółowo
określa wzór gwarancji
8.
Wyciąg z umowy nr 003/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. z którego wynika, że zgodnie z
par. 20 wykonawca będzie świadczył usługi w ramach gwarancji, które szczegółowo
określa wzór gwarancji
9.
Wyciąg z umowy nr 004/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. z którego wynika, że zgodnie z
par. 20 wykonawca będzie świadczył usługi w ramach gwarancji, które szczegółowo
określa wzór gwarancji
Izba poczyniła ustalenia na podstawie dowodów niejawnych przedstawionych na wezwanie z
dnia 17 marca 2021r.
- dowody 1.1-
1.11 to szczegółowe kosztorysy dla inwestycji Piękna 20, które podają te same
wartości, które zamawiający ustalił na podstawie dowodów załączonych na wezwanie z 8
marca 2021 r. i opisał w pkt. I załącznika nr 3 do odpowiedzi na odwołanie,
- dowody 2.1-
2.3 to oferta z dnia 26 lutego 2018r. z której z pkt. 9 wynika gwarancja, w tym
na urządzenia oraz w pkt. 10 konieczność zachowania poufności, z załącznika nr 1 wynika z
pkt. 1.19 iż oferta jest tajemnicą handlową, a a pkt. 2.3, że obejmuje także KD, z załącznika
nr 2 wynika, że wykonano instalacje teletechniczne SPP, DSO, LAN i CCTV, i na podstawie
tego załącznika zamawiający poczynił ustalenia przedstawione w załączniku nr 3 pkt. III do
odpowiedzi na odwołanie.

-
dowód nr 3 – to oferta z dnia 21 grudnia 2018r. dotycząca prac na rzecz PORR, którą
załączono już do wyjaśnień na wezwanie z dnia 8 marca 2021 r.
-
dowód nr 4 dokumentacja powykonawcza dot. Piękna 20 – wynika z niej, że system CCTV
oparty jest o Milestone XProtect
-
dowód nr 5 – z załącznika nr 7 do formularza ofertowego wynika, z niego, że system CCTV
będzie zbudowany w oparciu o autonomiczne oprogramowanie MILESTONE XProtect – pkt.
4 str. 3.
Dowody
odwołującego:
Bosch Building Technologies poinfor
mował, że do spełnienia wymogów zgodnie z zapisami
post
ępowania:
”Specjalista do Spraw Monitoringu Wizyjnego - tj. osoba posiadająca co najmniej 3 letnie
doświadczenie w obsłudze systemów monitoringu wizyjnego oraz aktualne certyfikaty z
autoryzowanych szkole
ń BVMS, lub równoważnych, które obejmowały:
- przygotowanie
środowiska operatora w oparciu o BVC,
-
konfigurację zapisu, tworzenie skryptów oraz definiowania środowiska multiserwerowego,
-
konfigurację zapisu lokalnego na karcie SD,
-
konfigurację macierzy dyskowych."
w
ymagane jest odbycie szkoleń oraz otrzymanie certyfikatów na poziomie Ekspert z
modułów o następującej tematyce:
- CCTV kamery IP - dob
ór i konfiguracja,
- CCTV BVMS -
dobór rozwiązań, projektowanie i uruchomienie systemu, po którym
otrzymuje si certyfikat z obsługi systemu BVMS w zakresie zaawansowanej konfiguracji,
projektowania oraz konserwacji systemu.
Jednoczenie poinform
ował, że przyznane certyfikaty są ważne przez 24 miesiące od daty
wystawionej na dokumencie.
-
z pojęć stosowanych w statystyce publicznej wynika, że sieć komputerowa to grupa
komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub
współdzielenia różnych zasobów
-
z pojęć stosowanych w statystyce publicznej wynika, że sieć lokalna LAN to rodzaj sieci
komputerowej zlokalizowanej na stosunkowo niedużym obszarze, sieć prowadzona jest w
obrębie jednego budynku lub grupy zabudowań. LAN może liczyć od dwóch do kilkuset
komputerów. Każdy komputer musi być wyposażony w kartę sieciową, aby można go
przyłączyć do sieci. Sieć lokalna może być przewodowa lub bezprzewodowa
-
z wydruku z Wikipedii wynika, że lokalna sieć komputerowa LAN – to sieć komputerowa
łącząca komputery na określonym obszarze (blok, szkoła, laboratorium, biuro). Sieć LAN
może być wydzielona zarówno fizycznie jak i logicznie w ramach innej sieci. Główne różnice
LAN w porównaniu z WLAN to wyższy wskaźnik transferu danych i mniejszy obszar

geograficzny. Mniejsze LAN-
y zwykle zawierały jeden lub więcej switchów, które były ze sobą
połączone. Często co najmniej jeden z nich jest podłączony do routera, modemu lub
modemu ADSL. Większe sieci LAN charakteryzują się stosowaniem nadmiarowych połączeń
z przełączników protokołu drzewa rozpinającego, aby zapobiec pętli, ich zdolności
zarządzania różnymi rodzajami ruchu poprzez jakość usługi, a także stosują segregowanie
ruchu za pomocą wirtualnych sieci lokalnych. Większe sieci LAN ponadto zawierają szeroki
zakres urządzeń sieciowych, w tym przełączniki sieciowe, zapory sieciowe, routery, sensory.
-
z artykułu D. Stelmacha „Elementy składowe sieci” wynika, ze Elementy składowe każdej
nawet najmniejszej sieci komputerowej można podzielić na dwie grupy: urządzenia aktywne i
pasywne. Urządzenia aktywne to takie, które albo wytwarzają albo modyfikują sygnał
przesyłany przez sieć. Pasywne z kolei to urządzenia, które przenoszą sygnał, ale go nie
modyfikują.
-
z artykułu „Zasady tworzenia firmowej infrastruktury teleinformatycznej” Rafała Janusa
wynika, że projekt musi uwzględniać określone przez klienta oraz spisane przez wykonawcę
wymagania. Powinien definiować wszystkie elementy, które zostaną wykorzystane do
utworzenia infrastruktu
ry: począwszy od specyfikacji i schematu stosowanych kabli i
gniazdek sieciowych a skończywszy na aktywnych urządzeniach sieciowych, takich jak
routery lub przełączniki. Klient powinien wskazać specjalne pomieszczenie, w którym
zbiegać się będą kable sieciowe i telefoniczne oraz w którym umieszczone zostaną serwery,
przełączniki oraz centralne. Projekt powinien zawierać także specyfikację szaf
magazynujących urządzenia wchodzące w skład tworzonej infrastruktury. (…) Sieć
komputerową tworzą:
- karty sieciowe
umożliwiające komunikację takim urządzeniom jak komputery, serwery czy
drukarki,
-
kable sieciowe, które łączą urządzenia sieciowe (innym medium transmisyjnym może być
połączenie radiowe)
-
przełączniki (switche) lub koncentratory (huby) czyli urządzenia łączące komputery w jedna
sieć. To one przekazują dane wychodzące z komputerów i łączą wszystkie komputery w sieci
lokalnej. Takich łączników sieci może być kilka lub kilkadziesiąt, np. na każdym piętrze,
-
router, który umożliwia komunikację komputerów z siecią zewnętrzną i dokonuje translacji
adresów lokalnych na zewnętrzny adres IP
- modem
– udostępniany najczęściej przez dostawce Internetu – dokonuje zamiany
przesyłanego przez dostawcę sygnału na sygnał rozpoznawany przez router stosowny w
sieci firmowej.
-
z pisma odwołującego do PORR z dnia 29 marca 2021 r. wynika, że odwołujący oczekiwał
informacji czy firma Matex Controls (obecnie Dalkia) realizowała w ramach umowy 08-
1110200437-
2019 usługę polegająca na dostawie systemów teletechnicznych składających

się z :
-
infrastruktury teleinformatycznej LAN/WLAN rozumianej jako okablowanie łącznie z
urządzeniami aktywnymi sieci,
- system telewizji dozorowej CCTV
-
jaka była wartość wynagrodzenia netto należnego wykonawcy z realizacji tego zakresu,
- czy zak
res umowy obejmował usługę utrzymania lub wsparcia dostarczonych systemów i
czy minął już okres rękojmi i gwarancji dla wskazanego zakresu.
-
w dniu 29 marca 2021 r. PORR spółka akcyjna odpowiedział, że Dalkia wykonywała
infrastrukturę teleinformatyczną LAN rozumianą jako okablowanie wraz z szafami, ale bez
dostawy urządzeń aktywnych,
- system telewizji dozorowej CCTV bez funkcji analizy obrazu.
Wynagrodzenie za zakres prac wyniosło 997 338,85 zł. Netto (LAN – 445 523,32zł. Oraz
CCTV- 551
815,53zł. W ramach wykonania systemu CCTV dostarczone były switche na
potrzeby kamer na terenie zewnętrznym oraz switch do stróżówki. Kwota za instalację CCTV
zawiera także kanalizację TT na terenie zewnętrznym. Wyżej podane kwoty nie zawierają
tras kablowych w budynku po
nieważ trasy były wspólne dla wszystkich instalacji TT i ich
koszt był ujęty w odrębnej pozycji. Zakres umowy nie obejmował usługi utrzymania lub
wsparcia dostarczonych systemów. Pozostały tylko zobowiązania z warunków gwarancji i
rękojmi, czyli usuwanie usterek. Okres gwarancji i rękojmi jeszcze nie minął.
Z certyfikatu M. B.
nr 2021/W2097 z dnia 19 stycznia 2021 wynika, że ukończył szkolenie z
zakresu Kamery IP
– dobór i konfiguracja, z certyfikatu nr 2020/W/2055 z 5 października
2020 wyni
ka, że jest to przedłużenie certyfikatu wydanego w dniu 26 kwietnia 2018 r. i p. B.
ukończył szkolenie z zakresu obsługi systemu BVMS w zakresie zaawansowanej konfiguracji
projektowania oraz konserwacji systemu.

Dowody przystępującego:
-
z zaświadczenia członka zarządu Akademii Piłkarskiej Legii sp. z o.o. z dnia 24 maja 2021
r.
wynika, że w ramach realizacji zamówienia zgodnie z umową 08-1110200437-2019
przystępujący działając jako podwykonawca PORR świadczy usługi w zakresie wsparcia i
utrzymani
a dostarczonych systemów i infrastruktury teleinformatycznej w ramach otrzymanej
przez Akademię Piłkarską Legii gwarancji jakości i rękojmi za wady,
-
referencji HB Invest sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2021 r. wynika, że Dalkia w obiekcie Hotel
pl. Nankie
ra 1 wykonała prace w zakresie:
- instalacje elektryczne
- instalacje teletechniczne (instalacje SAP, oddymianie, system audiowizualny, instalacja
nagłośnieniowa w salach konferencyjnych, LAN, CCTV, KD, instalacja domofonowa,
przyzywowa, RTV, automatyka i
BMS), wartość kontraktu 2 790 894,60zł. Z referencji wynika

należyte wykonanie usługi.
-
Izba ustaliła, że dokument zatytułowany „Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure
został przedłożony w języku obcym bez tłumaczenia na język polski, co jest niezgodne z art.
506 ust. 2 ustawy, z tego względu Izba nie mogła czynić na podstawie tego dowodu ustaleń,
-
ze zobowiązania Greenlog z dnia 16 kwietnia 2021 r. wynika, że udostępnia on Dalkia
zasoby w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. W. P., D.
R. i R. D.
i oświadczył, że na stałe współpracuje z tymi osobami.
- z korespondencji e-
mail z dnia 18 lutego 2021 wynika, że p. T. H. prezes zarządu Greenlog
przesłał do Dalkia certyfikaty CCNP podpisane przez niego załącznik nr 4 z komentarzami i
oświadczył, że dokonał zmiany osoby Specjalista ds. Monitoringu Wizyjnego, osoba świeżo
zaktualizowała certyfikat, ma otrzymać go w formie elektronicznej, ale musi przyjść
bezpośrednio z siedziby z Niemiec. Z naniesionych poprawek wynika, że zmianę w nazwisku
R. D.
wprowadził T. H. .
-
z harmonogramu szkoleń Boscha wynika, że w lutym w okresie od 1 do 15 lutego 2021 nie
prowadzono szkoleń.
- z wydruku ze strony szkolenia Bosch Security and Sa
fety Systems wynika, że oferowane
jest szkolenie z oprogramowania do zarządzania – w ramach których uzyskać można
certyfikat na różne oprogramowania takie jak BVMS i Building Integration Systems (BIS).
Zakres szkoleń obejmuje sprzedaż i projektowanie, instalację i konfigurację systemu.
-
z polisy ubezpieczeniowej nr 1016829995 zawartej w dniu 5 lutego 2020 wynika, że Dalkia
byłą objęta systemem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej na sumę
gwarancyjną 30 000 000zł. W okresie 9 lutego 2020 – 8 lutego 2021 r.
-
z polisy ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej ogólnej nr 1016829995 zawartej w dniu
2 lutego 2021 r. na sumę gwarancyjną 30 000 000zł. wynika, że okres ubezpieczania
rozpoczął się od 9 lutego 2021 r. do 8 lutego 2022 r.
Ocena zgromadzon
ego materiału dowodowego dokonana przez Izbę:
Izba ustaliła, że zamawiający zdefiniował pojęcie usługi wsparcia na potrzeby realizacji
przedmiotowego
zamówienia tj. we wzorze umowy. Takiej definicji na potrzeby interpretacji
warunku nie przedstawił. Izba ustaliła, że usługa wsparcia zdefiniowana w umowie w części
odpowiada czynnościom zwykle realizowanym w ramach usług rękojmi i gwarancji tj. w
zakresie usuwania awarii i dokonywania napraw, ale jednocześnie zamawiający w
przedmiotowym zamówieniu oczekuje usługi standardowo nie mieszczącej się w zakresie
usług gwarancyjnych tj. asysty technicznej. Niemniej jednak skoro zamawiający nie odesłał
do definicji z wzoru umowy w ramach kształtowanego przez siebie warunku, to nie można
ustalić, czy zamawiający wymagał wykazania się usługą wsparcia w pełnym zakresie
wynikającym z tej definicji, czy też określił inną proporcję na potrzeby spełniania warunku
udziału. W konsekwencji Izba ustaliła zbędność definicji umownej na potrzeby wykładni

warunku udziału w postępowaniu. Izba ustaliła, że z dokumentów przedstawionych
zamawiającemu na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 tj. wykazu usług i wykazu osób nie
wynika, że przystępujący Dalkia złożył oświadczenie o tym, że w ramach wykazywanego
doświadczenia świadczona była usługa wsparcia. Przeciwnie brak jest takiego oświadczenia
w wykazach, o czym
świadczy wezwanie z dnia 26 lutego 2021 r., w którym zamawiający
wzywał właśnie do wskazania czy usługi wsparcia były świadczone. Jak już wyżej Izba
wskazała z definicji umownej wynika, że elementem usługi wsparcia są czynności
wykonywane w ramach umów gwarancyjnych, czy w ramach realizacji świadczeń z rękojmi.
Jednocześnie odwołujący nie wykazał, że istnieje legalna definicja pojęcia „usługa wsparcia”,
ani też, że pojęcie to jest jednolicie rozumiane w danej branży. W ocenie Izby zatem skoro
nie wykazano istnienia takiej definicji pozwalającej jednoznacznie określić niezbędny zakres
usługi, który musi być wskazany w umowie, aby umowa obejmowała usługę wsparcia, to
zakres ten każdorazowo określać będzie wola stron umowy, względnie wola inwestora. Tym
samym w ocenie Izby zakres ten może być tak wąski, że odpowiada usuwaniu awarii i
dokonywaniu napraw, ale może być tak szeroki, że obejmie asystę techniczną, help desk,
czy nawet systematyczne
szkolenia. Izba ustaliła również, że pojęcie usługi wsparcia jest
różnie rozumiane przez uczestników rynku zamówień publicznych, o czym świadczą
oświadczenia złożone przez inwestora Akademię Piłkarską Legii sp. z o.o., który oświadczył,
że w ramach rękojmi i gwarancji są mu świadczone usługi utrzymania i wsparcia i
oświadczenie złożone przez PORR spółka akcyjna jako głównego wykonawcę, który
analizując to samo zamówienie doszedł do przekonania, że usługa wsparcia nie była w nim
świadczona. Skoro zatem pojęcie usługi wsparcia może mieć różny zakres, jak i może być
różnie rozumiane, a zamawiający na potrzeby wykładni warunku nie wskazał czy to definicji,
czy też minimalnego wymaganego zakresu, to nie można uznać, że oświadczenie
wykonawcy przystępującego, iż świadczy usługę wsparcia w ramach gwarancji i rękojmi nie
potwierdza świadczenia usługi wsparcia, ani tym bardziej przypisać temu oświadczeniu
statusu informacji podanej niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym. W konsekwencji
Izba na podstawie zgromadzo
nego materiału dowodowego ustaliła, że nie można uznać, że
oświadczenie przystępującego, że usługa wsparcia polegała na świadczeniu usług w ramach
gwarancji i rękojmi nie odpowiada rzeczywistej woli stron umów wykazywanych w ramach
nabytego doświadczenia, ani nie można uznać, że przystępujący wprowadził zamawiającego
w błąd przedstawiając informacje nieprawdziwe.
Izba ustaliła, że w ramach osoby ds. monitoringu wizyjnego wykonawca przystępujący
posługiwał się zobowiązaniem podmiotu trzeciego Greenlog, które wskazywało w tym
zobowiązaniu jako osobę udostępnianą w zakresie monitoringu wizyjnego pana W. P. .
N
atomiast na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 wykonawca wskazał w
wykazie osób do pełnienia tej funkcji pana R. D. . Izba ustaliła ponadto, że w zobowiązaniu

podmiotu trzeciego nie było wskazania takiej osoby jak R. D., która polegałaby udostępnieniu
przez podmiot Greenlog. Izba ustaliła, że udostępniający zasoby nie poprzestał na
wskazaniu wyłącznie funkcji do jakich oddelegowuje i udostępnia przystępującemu swój
personel, ale zakreślił z imienia i nazwiska wskazując personel, który będzie pełnił określone
funkcje na zadaniu inwestycyjnym. W związku z tym istotne było ustalenie kim jest p. R. D. i
w jaki spos
ób dochodzi do dysponowania tą osobą przez przystępującego. Zamawiający, jak
ustaliła Izba, żadnych w tym zakresie ustaleń nie czynił, przeciwnie zamawiający przyjął jako
skuteczne udostępnienie p. R. D. i zażądał w tym zakresie certyfikatu BVMS. Izba ustaliła, że
zamawiający powinien był ustalić, iż p. R. D. nie figuruje w zobowiązaniu podmiotu trzeciego,
a zatem okoliczność dysponowania tą osobą należało co najmniej wyjaśnić, ewentualnie
zamawiający stwierdzając, że zobowiązanie podmiotu trzeciego nie obejmuje udostępnienia
p. R. D.
, powinien był ustalić w tym zakresie albo, że przystępujący powinien był przedłożyć
certyfikat BVMS dla udostępnionego W. P. i w tym zakresie wezwać wykonawcę uzupełnienia
certyfikatu. Wzgl
ędnie mógł ustalić, że zachodzi rozbieżność pomiędzy wykazem osób, a
zobowiązaniem podmiotu trzeciego i wezwać przystępującego do wyjaśnień i uzgodnienia
wykazu osób, albo powinien był ustalić, iż nie ma udostępnienia dla p. D. i w związku z tym
wezwać wykonawcę do wyjaśnień, na jakiej zasadzie dysponuje ta osobą i w wyniku
złożonych wyjaśnień wezwać wykonawcę w trybie art. 22a ust. 6 do złożenia zobowiązania
podmiotu trzeciego w zakresie odnoszącym się do pana D. . Takich działań zamawiający nie
podjął, stąd też w ocenie Izby należało ustalić, że zamawiający wadliwie przyjął, że p. R. D.
jest podmiotem udostępnionym przez Greenlog.
W tym miejscu Izba zauważa, że niewątpliwie z oferty przystępującego wynikało, że w
zakresie specjalisty ds. moni
toringu wizyjnego wykonawca powołuje się na zasób podmiotu
trzeciego, jednak p. D.
nie był zasobem wskazanym w zobowiązaniu Greenlog, tym samym
nie można było uznać jego kwalifikacji i doświadczenia jako potwierdzających spełnianie
warunku udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy jeżeli zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 1.
Redakcja zatem tego przepisu wskazuje, że dopuszczalne jest uzupełnienie zobowiązania
podmiotu trzeciego w takim zakresie w jakim w ofercie wykonawca wykaza
ł wolę
posiłkowania się podmiotem trzecim. Zamawiający nieprawidłowo uznał, że p. D. jest

podmiotem udostępnionym przez Greenlog, gdyż nie dysponował zobowiązaniem Greenlog
o takiej treści. W konsekwencji zaś nieprawidłowo wzywał wykonawcę do przedstawienia
certyfikatu BVMS dla p. D.
. Oznacza to, że na skutek wadliwych czynności zamawiającego,
wezwanie do złożenia certyfikatu było nieskuteczne, a skoro tak, to to jak zamawiający ocenił
certyfikat i jakie ustalenia na jego podstawie czynił również było wadliwe, bowiem te
ustalenia były przedwczesne. W konsekwencji rozważania, czy p. R. D. i R. D. to ta sama
osoba i czy certyfikat BVMS z 16 lutego 2021 r. może potwierdzać spełnianie warunku na
dzień 5 lutego 2021 r. i czy wystarczający jest jeden czy konieczne jest przedstawienie
większej liczby certyfikatów, wobec braku pewności, czy Greenlog dysponuje p. D. i czy go
udostępnia przystępującemu, są bezprzedmiotowe. Z tego względu Izba nie oparła się na
oświadczeniu R. B. (jak oczekiwał tego odwołujący), ani na samym brzemieniu siwz (jak
wskazywał zamawiający), ani nie rozważała harmonogramu szkoleń Bosch Security
Academy, gdyż w dacie dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający nie
dysponował zobowiązaniem Greenlog z 16 kwietnia 2021 r. złożonym na posiedzeniu Izby i
nie był w stanie przewidzieć, czy p. P., czy p. D./D. jest wskazywany na stanowisko
specjalisty ds. monitoringu wizyjnego i w czyim zasobie (przystępującego czy Greenlog) p.
D. pozostaje.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z wymaganiem zamawiającego w zakresie spełniania
warunku
doświadczenia zawodowego osób kierowanych do realizacji zamówienia, to
zamawiający nie tylko oczekiwał pełnienia funkcji przez konkretne osoby, ale również
wykazania dla nich czy to odpowiedniej certyfikacji, jak w przypadku specjalisty ds.
monitoringu wiz
yjnego, czy też wymagał doświadczenia. Zatem dla spełniania warunku
istotne było wskazanie w zobowiązaniu podmiotu trzeciego nie tylko funkcji, które miały być
udos
tępnione, ale również konkretnych osób (z imienia i nazwiska). Tylko bowiem w taki
sposób zamawiający był w stanie ustalić czy doszło do udostępnienia i czy osoby
udostępniane spełniają wymagania zamawiającego, tak aby mógł ocenić czy zachodzi
potrzeba zastosowania art. 22a ust. 6 ustawy.
Z tego też względu Izba odstąpiła od ustalania
okoliczności związanych z prawidłowością przedłożenia certyfikatu BVMS dla p. D. .
W dalszej kolejności odwołujący podnosi zarzuty, że usługa wsparcia nie jest usługą
zakończoną w ramach zgłaszanego doświadczenia tak zawodowego przystępującego, jak i
delegowanych przez niego osób do realizacji zadania.
Izba ustaliła, że zamawiający wymagał doświadczenia w ramach wykonanych inwestycji w
ramach świadczonej usługi utrzymania lub dostawy wraz z usługą wsparcia. Świadczą o tym
następujące sformułowania:
-
wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia na łączną kwotę minimum 3.000.000,00 zł
(trzy miliony złotych 00/100) netto, polegające na świadczeniu usług utrzymania lub dostawie
i świadczeniu usługi wsparcia. Dotyczy to doświadczenia zawodowego wykonawcy.

Izba zwraca
szczególną uwagę na to, że mają to być usługi wykonane i odnoszą się w
pierwszej kolejności do usługi utrzymania, a więc usługi realizowanej już po wykonaniu
dostawy
, instalacji czy też wdrożenia, często zlecanej innym podmiotom niż dostawcom czy
instalatorom. Dla takiej usługi zamawiający wymagał doświadczenia w wykonanej usłudze,
co oznacza, że analogiczny sposób rozumienia należy przyjąć dla wynikającego z warunku
alternatywnego doświadczenia tj. dostawy wraz z usługą wsparcia. Również kwantyfikator
„wykonali” musi być odnoszony do całości tego elementu, a więc zarówno do dostawy jak i
usługi wsparcia.
Przeciwna wykładnia tego warunku byłaby nielogiczna, gdyż dla usługi utrzymania
wymagane byłoby jej zakończenie, natomiast usługa wsparcia mogłaby być wykonywana.
W ocenie Izby taka interpretacja postawionego przez zamawiającego warunku jest wadliwa.
Zarówno usługa utrzymania, jak i usługa wsparcia są usługami świadczonymi, przez
określony, wynikający z umowy okres, tym samym skoro zamawiający wymóg inwestycji
wykonanej postawił przed zarówno usługą utrzymania, jak i dostawą wraz ze wsparciem, to
nie można wymogu wykonania odnosić inaczej do obu członów alternatywy łącznej. Z tego
też względu Izba opierając się na dowodzie przedstawionym przez przystępującego Dalkia
na rozprawie jak i przez odwołującego tj. odpowiednio oświadczenia Akademii Piłkarskiej
Legii sp. z o.o. jak i oświadczenia PORR spółka akcyjna, że usługa wsparcia lub też według
PORR usługa rękojmi i gwarancji nie została zakończona dla poz. 1 zakończone. Izba
ustaliła, że z oferty z 21 grudnia wynika, że przystępujący miał udzielić 24 miesięcznej
gwarancji, termin wykonania dostawy wskazany w wykazie, to maj 2020 r., tym samym
przedłożone dowody wiarygodnie wskazują, że na datę składania ofert świadczenie usług
gwarancji i rękojmi nie było zakończone. Co do pozycji 2 i 3 wykonawca przystępujący nie
wskazywał, czy te usługi zostały rzeczywiście zakończone, to jednak biorąc pod uwagę
podniesioną argumentację, że należało te usługi odnosić co do terminu wykonania wyłącznie
do zakończenia dostawy względnie instalacji, a nie do świadczenia usług gwarancji i rękojmi,
to w ocenie Izby wykonawca przystępujący w tym zakresie nie wykazał spełnienia warunku
polegającego na wykazaniu się wykonanymi -dostawą i usługą wsparcia. O ile w przypadku
poz. 2 i 4 wykazu można ustalić, że termin realizacji dostawy upływał z dniem 29 czerwca
2018 r., o tyle z wyciągu z umów 003/2018 i 004/2018 nie można ustalić terminu na jaki
została udzielona gwarancja, zatem nie można ustalić, czy usługa w tym zakresie została
zakończona. Jeśli chodzi o Hotel pl. Nankiera 1, to z oferty z 26 lutego wynika, że gwarancja
miała być udzielona na 24 miesiące, a z wykazu usług poz. 3 wynika, że zakończenie
dostawy miało miejsce w styczniu 2020 r., co oznacza, że na datę składania ofert termin na
jaki udzielono gwarancji jeszcze nie upłynął. W tym zakresie stanowisko Izby znajduje
odzwierciedlenie w wyja
śnieniach zamawiającego do treści siwz na pytanie 1 i 2, gdzie na
wyraźne oczekiwanie wykonawcy pytającego dopuszczenia usług okresowych i

wykonywanych, zamawiający pozostawił pierwotne brzmienie warunku. W ocenie Izby nie
zmieniają tego ustalenia argumenty przywołane przez przystępującego dotyczące pkt 3 i 4
rozdziału V. Z tego też względu Izba ustaliła, iż wykonawca przystępujący nie wykazał się
spełnianiem warunku w zakresie wykonanej dostawy wraz z usługa wsparcia.
Co do zarzutu niewykonania instalacji
systemu sieci LAN/WAN z uwagi na to, że
przystępujący nie dostarczał urządzeń aktywnych sieci, to Izba ustaliła, że rzeczywiście
przystępujący nie dostarczał urządzeń aktywnych sieci, były one zapewnione przez
zamawiającego w tym postępowaniu. Jednakże Izba ustaliła, że zamawiający wymagał
zmiany dotychczasowych urządzeń aktywnych na inne dostarczone przez siebie, co w
ocenie Izby oznacza, że wykonawca przystępujący wykonywał nie tylko samo okablowanie,
ale także wymianę urządzeń zamawiającego na inne urządzenia także dostarczone przez
zamawiającego, a więc w ocenie Izby instalował system także w zakresie urządzeń
aktywnych sieci.
Zarzut braku wsparcia i utrzymania odwołujący podnosi także w odniesieniu do osoby
delegowanej na stanowisko kierownika projekt
u. W tym zakresie wymagane doświadczenie
miało dotyczyć - brania udziału jako kierownik projektu lub zastępca kierownika projektu w co
najmniej jednym projekcie obejmującym dostawę, integrację i utrzymanie infrastruktury
teleinformatycznej,
systemów
automatyki
wraz
z
teletechnicznym
systemem
bezpieczeństwa.
W ocenie Izby odwołujący w tym zakresie, tak jak w odniesieniu do usługi wsparcia nie
wykazał, aby istniała definicja legalna pojęcia usługi utrzymania, ani też aby istniało jednolite
rozumienie tego po
jęcia w branży. Zamawiający w zakresie przedmiotu zamówienia wymaga
usługi wsparcia i w tym zakresie Izba oceniła, że również doświadczenie kierownika projektu,
które obejmowało usługę wsparcia polegającą na świadczeniu usług gwarancji i rękojmi,
wobec bra
ku zdefiniowania pojęcia usługi utrzymania i wsparcia należy uznać za
dopuszczalne i mieszczące się w granicach wymaganych postawionym warunkiem.
Co do kwestii związanej z zobowiązaniem podmiotu Greenlog zawierającym oświadczenie,
że dysponuje osobami, których udostępnienia dokonuje na rzecz Dalkia, to Izba wzięła pod
uwagę zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wynika, że Greenlog nie
jest płatnikiem składek, jednakże uznała, że odwołujący nie wykazał w żaden sposób, że aby
dysponować osobą, konieczne jest zawarcie z nią umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, od której na Greenlog spoczywa obowiązek odprowadzenia składek. W
ocenie Izby istnieją umowy cywilnoprawne, w których Greenlog nie będzie zobowiązany do
występowania w charakterze płatnika składek. W szczególności nie musi to dotyczyć osób
prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. W ocenie Izby stanowisko to znajduje
potwierdzenie w dowodzie przedstawionym przez przystępującego na rozprawie tj.
zobowiązaniu Greenlog z dnia 16 kwietnia 2021 r. , w którym powołuje się on na stałą

współpracę z udostępnianymi osobami. Z tego względu Izba nie ustaliła, że udostępnienie
jest udostępnieniem nierealnym.
Co do posiadanej przez przystępującego polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ogólnej Izba ustaliła, że jak wskazał to
odwołujący, że umowa ubezpieczenia została zawarta w dniu 2 lutego 2021 r. a więc przed
datą składania ofert i obejmuje ochronę ubezpieczeniową od 9 lutego 2021 (po upływie
składania ofert) do 8 lutego 2022. Jednakże Izba nie mogła w tym zakresie pominąć
przedstawionego przez przystępującego w tym zakresie dowodu w postaci umowy
ubezpieczenia
– polisy obejmującej ochronę ubezpieczeniową w okresie od 2 do 9 lutego
2021 r. Izba ustaliła, że rzeczywiście w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający tą umową nie dysponował, jednak biorąc pod uwagę treść art. 26 ust. 3 ustawy
dopuszczającą uzupełnienie dokumentów podmiotowych, Izba musiała ocenić, czy jeżeli
wykonawca przystępujący w rzeczywistości pozostał w ochronie ubezpieczeniowej w okresie
składania ofert w sposób potwierdzający spełnianie warunku udziału. Izba musiała ocenić, że
o ile przystępujący przedstawił zamawiającemu dowód, z którego nie wynikało pozostawanie
pod taką ochroną w okresie 2-9 lutego 2021r., ale wynikało, że przystępujący pozostaje pod
tą ochroną w dalszym toku postępowania o udzielenie zamówienia, a także w czasie
obejmującym czas realizacji zamówienia, to wykonawca na ewentualne wezwanie
zamawiającego był w stanie wykazać, że także w dniu 5 do 9 lutego pozostawał pod ochroną
ubezpieczeniową odpowiadającą postawionemu warunkowi. Umowa ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej ma najczęściej charakter cykliczny i podlega wznowieniu, o czym
świadczy choćby to, że numer polisy z 2020 i 2021, które są identyczne. Z polisy z 2020 r.
wynika bowiem, że w okresie od 2 do 8 lutego 2021r. przystępujący był objęty ochroną
ubezpieczeniową i ewentualne zaniechanie przez zamawiającego wyjaśnienia tej kwestii nie
miałoby żadnego wpływu na wynik postępowania.
W ocenie Izb
y za logiczne należy uznać postępowanie przystępującego, który posługiwał się
bieżącą polisą, która miała znaczenie tak na etapie wyboru oferty jak i realizacji umowy. Izba
nie ma żadnych wątpliwości, co do tego, że przystępujący wykazał spełnianie warunku w
zakresie zdolności finansowej, a uchybienie zamawiającego w tym zakresie w świetle
złożonych dowodów nie ma wpływu na wynik postępowania.
Co do kwestii wysokości wykazywanych usług w wykazie usług, to Izba ustaliła, że jeżeli
chodzi o poz. 1 i 2 wykazu, to wykonawca szczegółowo wykazał zakresy i wartości
realizowanych usług mających znaczenie dla oceny spełniania warunku udziału już w
odpowiedzi na wezwanie z dnia 26 lutego 2021 r.
przedstawiając ofertę z 21 grudnia 2019r. i
wyciągi z umów, tak w zakresie usług LAN i CCTV oraz pozostałych systemów wymaganych
przez zamawiającego w literze b. I tu wykonawca wskazywał od razu wyjaśniał, że poz. 1 nie

obejmuje funkcji analizy obrazu, dl
a wykazania tego wymogu wykonawca przystępujący
powoływał się na poz. 2.
W tym zakresie zamawiający nie wzywał do przedstawiania dodatkowych dowodów.
Wymagał jedynie wyjaśnienia tej kwestii i wyjaśnienie to otrzymał. Również w zakresie tych
obu pozycji wyk
onawca przedstawił szczegółowe rozbicie wartości w poszczególnych
zakresach umownych dotyczących wymaganych systemów teletechnicznych i przedstawił na
to dowody.
Zamawiający mimo tych dowodów wezwał przystępującego pismem z dnia 11 marca 2021 r.
do przeds
tawienia kosztorysów i te również otrzymał. Dodatkowo wykonawca przedstawił
wyliczenie zakresu kwotowego i przedmiotowego dla usługi objętej referencją nr 3 czyli
usługi Hotel pl. Nankiera 1, dlatego z obu tych wyjaśnień zamawiający uzyskał całokształt
inf
ormacji co do tego czy w zakresie wartościowym przedstawiane doświadczenia spełniają
wymagania zamawiającego. Izba zauważyła, że odwołujący identyfikuje oba wezwania z 26
lutego i 11
marca 2021 r. jako wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jednak Izba ustaliła,
że zamawiający w zakresie rozbicia wartości kwotowych dla każdego z systemów
teletechnicznych nie postawił takiego wymagania w treści siwz, ani także w treści siwz nie
żądał przedstawiania kosztorysów dotyczących wymaganego doświadczenia, stąd
podawan
e w tym zakresie informacje, jak i składane dowody nie mogą być uznane jako
uzupełnienie dokumentów w rozumieniu art. 26 ust. 3 ustawy. Powinny zaś być ocenione
jako wyjaśnienia wykonawcy, co do prawidłowości podania wartości zamówień w wykazie
doświadczenia. Odnośnie możliwości żądania wyjaśnień z orzecznictwa Izby jak i sądów
powszechnych nie wynika ukształtowanie się zasady jednokrotności wezwania, tym samym
Izba ustaliła, że zamawiający takiej zasady nie mógł naruszyć. Izba ponadto ustaliła, że
wartości wskazane przez zamawiającego w załączniku nr 3 do odpowiedzi na odwołanie są
wartościami znajdującymi odzwierciedlenie w dokumentach przedstawionych przez
przystępującego na wezwania zamawiającego.
W ocenie Izby zamawiający ujawniając informacje dotyczące poszczególnych wartości
kwotowych przypadających w wykazywanych doświadczenia na konkretne systemy
teletechniczne, a nie ujawniając całości informacji składających się na te umowy, w
szczególności ilości zastosowanych urządzeń, ich rodzaju i producenta, przewidywanych
miejsc, w których je zainstalowano, a także informacji o pozostałych usługach nie
dotyczących wymaganego doświadczenia, nie ujawnił informacji stanowiących istotę
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Przystępujący przecież ujawnił jakie systemy w
ramach jakich doświadczeń wykonywał i podał ich łączną wartość, w ramach wyjaśnień
jedynie zamawiający ustalił, jaka konkretnie wartość przypadała na dany system i czy
zastawienie tych wartości pozwala na potwierdzenie spełniania warunku udziału. Co więcej z
rozbicia cenowego na poszczególne systemy nie czynił przystępujący tajemnicy podając je

wprost wraz z przytoczeniem pozycji kosztorysów czy ofert w jawnej części wyjaśnień tak z
26 lutego jak i 11
marca 2021 r., a załącznik nr 3 do odpowiedzi na odwołanie stanowił
jedynie świadectwo tego, że zamawiający te wartości sprawdził i zbadał spełnianie warunku
udziału. Z tego względu twierdzenia odwołującego o niekonsekwencji zamawiającego, co do
uznania za skuteczne objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa informacji wynikających ze
złożonych wyjaśnień, nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.
Jeżeli chodzi o kwestię braku żądania przez zamawiającego złożenia tłumaczenia
certyfikatów Cisco p. R., to Izba ustaliła, że zamawiający wymagał przedstawienia wykazu
osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia lub posiadanych
certyfikatów i jedynie w odniesieniu do Specjalisty ds. monitoringu wizyjnego zamawiający
wymagał posiadania certyfikatu BVMS.
Oznacza to
, że uzupełnienia tylko takich dokumentów mógł się skutecznie domagać. Jeżeli
wykonawca składa inne dokumenty nie objęte treścią siwz, to mogą być one jedynie
oceniane w kontekście składanych wyjaśnień. Skoro zatem zamawiający nie wymagał
składania certyfikatów Cisco, to ich złożenie w języku angielskim nie uchybiło zasadzie
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w języku polskim. W konsekwencji Izba
nie ustaliła istnienia zaniechania zamawiającego w tym zakresie.
Co do zarzucanemu zamawiającemu naruszeniu zasady jednokrotności wezwania z art. 26
ust. 3 ustawy Izba ustaliła, że zakresy obu tych wezwań nie są tożsame. Oczywiście oba
dotyczą tak zakresów jak i wartości umownych wykazywanego doświadczenia, ale o innym
stopniu szczegółowości i też w innym zakresie zamawiający domaga się wyjaśnień w obu
tych pismach. W świetle tego Izba ustaliła, że zamawiający nie naruszył normy przepisu art.
26 ust. 3 ustawy, ani zasady równego traktowania wykonawców.
Odnośnie zarzutu zaniechania odtajnienia informacji zawartych w dowodach dołączonych do
wyjaśnień złożonych na wezwania z dnia 26 lutego i 11 marca 2021 r., na podstawie
przytoczonych obszernie powyżej uzasadnień skuteczności zastrzeżenia informacji, że
wykonawca wskazał jakie informacji zastrzega, czyli informacje dotyczące rozbicia
cenowego, personelu dedykowanego oraz
kalkulacji cenowej i podał dlaczego uważa, że
informacje te mają charakter techniczny, technologiczny i organizacyjny, a także wskazał
wartość gospodarczą tych informacji przedstawiając jakie potencjalnie szkody może ponieść
w sytuacji odtajnienia informacji, polegające przede wszystkim na utracie przewagi
konkurencyjnej i odpływie współpracującego z nim czy to personelu czy podmiotów
udostępniających zasoby. W ocenie Izby prawdą jest, że przystępujący nie wskazał wartości
gospodarczej przez wskazanie konkretnych kwot jako wysokości szkody, jednakże w ocenie
Izby tak dokładne wskazanie jest możliwe dopiero w sytuacji bezprawnego ujawnienia
informacji, gdyż dopiero wówczas możliwa jest ocena czy ujawnienie informacji doprowadziło
rzeczywiście do wyrządzenia szkody przystępującemu i możliwe jest ustalenie wysokości tej

szkody. Dopiero wówczas możliwe jest także oszacowanie rozmiarów utraconego zysku, jaki
wykonawca czerpie z faktu, że informacje pozostają poufne. Z tego względu Izba uznała, że
przystępujący wykazał rodzaj zastrzeganej informacji wpisujący się w treść art. 11 ust. 2
uznk oraz przedstawił, że informacje zastrzegane posiadają dla niego wartość gospodarczą
w sposób również wpisujący się w treść tego przepisu.
Co do poufności zastrzeganych informacji, to w ocenie Izby fakt tej poufności wynika wprost
z przedkładanych przez przystępującego dowodów, gdzie w szczególności w ofertach z 26
lutego i 21 grudnia (w tym załączone do ofert kosztorysy) wprost w pkt. 10 mowa jest o
poufności informacji względem zamawiających, którym te oferty są składane. Oznacza to, że
przystępujący jest konsekwentny w ochronie swoich informacji. W ocenie Izby zatem
przystępujący wykazał, że informacje mają charakter poufny i nie są znane powszechnie.
Przystępujący także konsekwentnie na potrzeby obu składanych wyjaśnień wskazywał jakie
informacje zastrzega i przedstawiał uzasadnienie skuteczności tego zastrzeżenia.
Przystępujący także wskazał jakie czynności podejmuje, aby informacje pozostały poufne i
wskazania te są na tyle szczegółowe i konkretne, że w ocenie Izby należało uznać, że
przystępujący wykazał, że wprowadził w swoim przedsiębiorstwie system kontroli obiegu
informacji w celu ochrony informacji poufn
ych. Izba ustaliła zatem, że zamawiający
prawidłowo ocenił uzasadnienia skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
przedstawione przez przystępującego. W konsekwencji Izba ustaliła, że zamawiający
prawidłowo nie dokonał odtajnienia informacji zastrzeżonych przez przystępującego i
dokonał ich prawidłowej oceny tak w świetle art. 11 ust. 2 uznk jak i art. 8 ust. 3 ustawy.

Izba zważyła, co następuje:
Izba ustaliła, że przed wydaniem orzeczenia, w terminie zakreślonym przez Izbę
zamawiający uzupełnił dowody zdolności do występowania przed Izbą dla pełnomocnika Ł.
B.
. W dniu 28 maja 2021 r. zamawiający złożył trzy umowy:
-
umowę o dzieło z dnia 30 września 2020 r. na wykonanie raportu z przeglądu infrastruktury
teleinformatycznej,
- umowy o
dzieło z dnia 10 grudnia 2020 r. na sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia
dla postępowań pn. Wybór partnera technologicznego w zakresie serwisowania systemów
teletechnicznych oraz Modernizacja systemu LAN,
-
umowę zlecenia z dnia 21 maja 2021 r. na doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu
postępowań przetargowych na Wybór partnera technologicznego w zakresie serwisowania
systemów teletechnicznych oraz Modernizacja systemu LAN w zakresie wsparcia
merytorycznego, technicznego i prawnego na wszystkich etapach prowadzonych
postepowań przetargowych, w tym reprezentowanie przed Izbą.

Na podstawie tych dokumentów Izba ustaliła, że współpraca zamawiającego z Ł. B. ma
charakter stały, a ostatnio realizowane zlecenie upoważnia go w związku z dotychczasową
współpracą do reprezentowania zamawiającego przed Izbą. Z tych względów Izba uznała, że
wzajemna współpraca zamawiającego i Ł. B. wpisuje się w ustawowe pojęcie pozostawania
w stosunku stałego zlecenia.

Izba stwierdziła skuteczność zgłoszonego przystąpienia na podstawie art. 525 ust. 1- 3
ustawy.

Izba nie dopatrzyła się zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 528 ustawy, które
skutkowałyby odrzuceniem odwołania.
Izba stwierdziła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności
odwołania, o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy. Izba nie podzieliła w tym zakresie
argumentacji zamawiającego i przystępującego, że odwołujący nie może ponieść szkody w
związku z nieuzyskaniem zamówienia, gdyż jego oferta przekracza możliwości finansowe
zamawiającego. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia
jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia. Jednak, aby z tej przesłanki zamawiający mógł skorzystać
najpierw musiałby dokonać wyboru oferty odwołującego, co na dzień wniesienia odwołania
jeszcze nie nastąpiło. Ponadto nie jest wykluczone i zamawiający nie podjął nawet próby
wykazania, że nie ma możliwości zwiększenia o 6000 zł finansowania przedmiotowego
zamówienia, tym samym nie jest przesądzone, że zamawiający nie udzieli odwołującemu
zamówienia, w przypadku wyboru jego oferty. Nadto w świetle bieżącego orzecznictwa
TSUE wykonawcy mają interes także w dążeniu do unieważnienia postępowania, oczywiście
o ile sami nie zostali ostatecznie wyeliminowani z postępowania, gdyż dane zamówienie,
należy rozumieć nie jako dane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale
zawarcie danej umowy na ten sam przedmiot świadczenia. Z tego względu Izba uznała, że
przesłanka materialnoprawna dopuszczalności odwołania została wykazana przez
odwołującego.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12), 16) i 17) ustawy przez
zaniechanie wykluczenia wykonawcy
, pomimo iż nie wykazał spełnienia warunków udziału w
postępowaniu i wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej przez zamawiającego wiedzy i
doświadczenia, określone w:
a) punkcie V ust. C punkt 1) lit. a) SIWZ,
b) punkcie V ust. C punkt 1) lit. b) SIWZ,

c) punkcie V ust. C punkt 2) lit. a) SIWZ,
d) punkcie V ust. C punkt 2) lit. b) SIWZ,
e) punkcie V ust. C punkt 2) lit. c) SIWZ,
f) punkcie V ust. C punkt 2) lit. d) SIWZ, co miało zarazem istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez
zamawiającego w toku postępowania

Zarzut częściowo potwierdził się. Izba ustaliła, że co najmniej dla poz. 1 i 3 wykonawca
przystępujący wykazał się wykonaniem instalacji systemowych wraz z usługami wsparcia
polegającymi na świadczeniu gwarancji i rękojmi i w obu przypadkach te usługi wsparcia na
datę składania ofert nie były wykonane. Jednocześnie Izba ustaliła, że literalne brzmienie
warunku udziału tak dla pkt V lit. C pkt. 1 a jak i b zamawiający zamierzał dopuszczać tylko
w
ykonawców, którzy wykonali usługę utrzymania lub dostawę wraz z usługą wsparcia. Co
oznacza, że dla obu dopuszczalnych doświadczeń zamawiający literalnie zapisał w warunku
wymóg ich wykonania. Samo doświadczenie z poz. 2 i 4 nie wystarcza na wykazanie
spełniania warunków z pkt. V lit. C pkt. 1 lit. a i b, gdyż nie miało wartości wystarczającej na
wykazanie przedmiotowych warunków. Tym samym na datę dokonania wyboru oferty
najkorzystniejszej zamawiający nieprawidłowo ustalił, że przystępujący spełnia warunki
udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego. Jednocześnie Izba ustaliła,
że zamawiający nie badał oferty przystępującego pod kątem spełniania literalnie wyrażonych
warunków udziału, ale dokonał własnej wykładni warunku przyjmując, że wystarczające jest
spełnienie wymogu wykonania dostawy, a wsparcie może na datę składania ofert być
jeszcze nie zakończone. Takie rozumienie przedmiotowych warunków prezentował też
przystępujący w toku rozprawy. W ocenie Izby to rozumienie odchodzi od językowego
brzmienia warunku i jest w świetle dokumentacji postępowania nieuprawnione. Jednakże nie
może świadczyć od zamiarze wprowadzenia zamawiającego w błąd, a tylko o wadliwe
interpretacji postanowień siwz. Z tego względu można zamawiającemu przypisać jedynie
z
aniechanie zastosowania normy art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy natomiast nie można przypisać
zaniechania zastosowania norm art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy. Izba wzięła jednak pod
uwagę, że w związku z dokonaną przez siebie wykładnią warunku zamawiający nie badał
oferty przystępującego w zakresie wykonania dostawy wraz z usługą wsparcia i nie wzywał w
tym zakresie przystępującego do uzupełnienia wykazu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.
Jedynym elementem, który w odniesieniu do terminu wykonania podlegał wyjaśnieniom była
kwestia rozbieżności pomiędzy data wystawienia referencji dla poz. 1 i datą wykonania tej
usługi w wykazie. Skoro zamawiający z mocy art. 26 ust. 3 ustawy ma obowiązek wezwać do
uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunku udziału w
postepowaniu, a takiego wezwania do przystępującego nie skierował, to wykluczenie
przystępującego na tym etapie postępowania byłoby przedwczesne. Izba z mocy art. 555

ustawy nie może orzekać co do zarzutów nie zawartych w odwołaniu, jednak nie jest
związana zakresem żądań odwołania. Tym samym o ile Izba ustaliła, że zamawiający
dopuścił do oceny ofert ofertę, co do której nieprawidłowo ustalił, że wykonawca ją
składający spełnił warunki udziału, o tyle Izba nie mogła nakazać zamawiającemu żądanego
przez odwołującego wykluczenia przystępującego z postępowania bez nakazania
uprzedniego zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy. W konsekwencji Izba nakazała
zamawiającemu wezwanie przystępującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do wykazania
spełniania warunku udziału w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego opisanego
w pkt. V lit. C pkt. 1 lit. a i b siwz, które wykonawca wykonał na datę składania ofert.
Odwołujący zarzucał niewykazanie funkcji analizy obrazu dla poz. 1, jednak ta kwestia była
przedmiotem
wyjaśnień z dnia 8 marca 2021 r. i przystępujący wykazał, że na potrzeby
wykazania tej funkcji przedstawił poz. 2 wykazu, stąd zarzut należało oddalić.
Co do zarzutu dotyczącego zaniechania wykluczenia przystępującego z powodu
niewykazania doświadczenia w instalacji systemu LAN, to Izba ustaliła, że przystępujący
wykonał instalację systemu LAN w poz. 1 przez zastosowanie urządzeń dostarczonych mu
przez zamawiającego i wymianę urządzeń dotychczasowych, stąd zarzut w tym zakresie
należało oddalić.
Odnośnie zarzutu zaniechania wykluczenia przystępującego z powodu niewykazania
doświadczenia w realizacji usług wsparcia, to Izba ustaliła, że wobec braku definicji usługi
wsparcia na potrzeby spełniania warunku, braku definicji legalnej tego pojęcia jak i branżowej
i istnienia różnego rozumienia tego pojęcia przez podmioty działające w branży, nie można
było ustalić, że przystępujący w ramach usług gwarancji i rękojmi nie świadczył usługi
wsparcia, stąd zarzut należało oddalić.
W zakresie zarzutu, co do systemu S
MS, to w ocenie Izby zamawiający prawidłowo ustalił,
że taki system w poz. 2 i 3 był świadczony, gdyż wynika to z pkt. 4.6.27 załącznika 1.4 do
wyjaśnień z 17 marca 2021 r. i pkt. 4.1. załącznika 2.3 tychże wyjaśnień. Tym samym zarzut
należało oddalić.
Co
do zarzutu zaniechania wykluczenia przystępującego z powodu niewykazania
dysponowania osobami udostępnionymi przez Greenlog, to zarzut potwierdził się w zakresie
specjalisty ds. monitoringu wizyjnego. Izba ustaliła, że w zobowiązaniu Greenlog specjalistą
d
s. monitoringu wizyjnego udostępnionym przystępującemu był p. W. P., natomiast w
wykazie przystępujący wskazał p. R. D. jako udostępnionego przez Greenlog. Rzeczywiście
Izba ustaliła, że zamawiający nie wyjaśnił tej okoliczności, czyli nie ustalił kto będzie pełnił
funkcję specjalisty ds. monitoringu wizyjnego i czyj jest to zasób. W tym zakresie
zamawiający powinien był zastosować art. 26 ust. 3 ustawy i wezwać przystępującego do
wyjaśnień rozbieżności treści złożonych dokumentów. Dopiero po dokonaniu tej czynności
zamawiający będzie mógł obadać spełnianie przez osobę wskazaną na stanowisko

specjalisty ds. monitoringu wizyjnego warunku udziału w postepowaniu określonego w pkt. V
lit C pkt 2 lit d. W konsekwencji zarzuty dotyczące rozbieżności w nazwisku Pana R. i zarzuty
dotyczące przedłożonego dla niego certyfikatu są przedwczesne.
Odnośnie zarzutu zaniechania wykluczenia przystępującego z powodu nie wykazania
realności udostępnienia potencjału kadrowego z uwagi na to, że Greenlog nie jest płatnikiem
składek, to Izba uznała zarzut za niezasadny w oparciu tak o dowód z zobowiązania
podmiotu trzeciego z dnia 16 kwietnia 2021 r., z którego wynika, że Greenlog stale
współpracuje z udostępnianymi osobami, jak i doświadczenie życiowe, z którego wynika, że
dysponowanie osobą samozatrudnioną nie musi wiązać się z płatnością składek
ubezpieczenia społecznego przez zleceniodawcę.
Mając powyższe na uwadze Izba stwierdzając naruszenie przez zamawiającego przepisów
ustawy dopatrzyła się naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy przez zaniechanie wezwania
przystępującego do uzupełnienia dokumentów w postaci wykazu usług oraz dowodów
potwierdzających należyte wykonanie usług, w których wynikałoby, że przystępujący wykonał
usługę utrzymania lub dostawę wraz z usługą wsparcia w zakresie wymaganym w pkt V lit. C
pkt 1 lit. a i b oraz naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy przez zaniechanie wezwania
przystępującego do wyjaśnień rozbieżności pomiędzy zobowiązaniem podmiotu
udostępniającego zasoby – Greenlog sp. z o.o., a wykazem osób co do osoby wskazanej do
pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu wizyjnego i w tym zakresie Izba nakazała
zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie
czynności badania i oceny ofert, powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz
dokonanie zaniechanego wezwania do uzupełnienia i wyjaśnień treści dokumentów
złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12), 16) i 17) ustawy przez
zaniechanie wykluczenia wykonawcy
, pomimo iż nie wykazał on spełnienia warunków
udziału w postępowaniu i wprowadził on zamawiającego w błąd przy przedstawieniu
informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej przez
zamawiającego zdolności finansowej, określone w punkcie V ust. B punkt 2) SIWZ

Zarzut nie potwierdził się. Izba ustaliła, że zarówno w dacie 5 lutego 2021 r. jak i całym toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przystępujący był objęty ochroną
ubezpieczeniową na wymaganą przez zamawiającego sumę gwarancyjną. Rzeczywiście
przystępujący na wezwanie zamawiającego przedstawił aktualną polisę, z której wynikało
objęcie ochroną ubezpieczeniową na datę wezwania do złożenia dokumentów. Zgodnie z art.
26 ust. 1 ustawy
zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się do udzielania zamówień w przypadkach, o których mowa w art. 101a ust. 1
pkt 1 lub pkt 2 lit. a.
Zamawiający zatem taki aktualny dokument otrzymał. Tym samym
przystępujący wypełnił normę art. 26 ust. 1 ustawy w sposób prawidłowy, zaś w toku
postępowania odwoławczego wykazał, że był objęty ochroną ubezpieczeniową także w dniu
5 lutego 2021 r. Tym samym potwierdził, że jego wstępne oświadczenie w JEDZ było
prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Zamawiający otrzymując aktualny
dokument, miał możliwość potwierdzenia wstępnego oświadczenia i prawidłowo dokonał tej
czynności. Zarzut zatem jest niezasadny i nie zasługuje na uwzględnienie.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 26 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy
przez zaniechanie wezwania wykonawcy
do złożenia przetłumaczonych na język polski
dokumentów przedłożonych przez wykonawcę w języku obcym przy jednoczesnym braku
szczególnych okoliczności pozwalających na wyrażenie przez zamawiającego zgody na
złożenie ich w języku innym niż polski

Zarzut nie potwierdził się. Certyfikaty Cisco nie były dokumentami, których zamawiający
żądał w toku postępowania. Stanowiły one jedynie element wyjaśnień wykonawcy.
Uchybienie zatem co do formy dokumentu nie mogło stanowić podstawy do wezwania przez
zamawiającego do uzupełnienia dokumentu, był on bowiem jak słusznie argumentowali
zamawiający i przystępujący nadmiarowy. Nadto jeśli przystępujący nie złożyłby tych
certyfikatów zamawiający nie miałby podstawy prawnej do wyciągania wobec
przystępującego negatywnych konsekwencji, ani nie miałby podstawy do żądania ich
uzupełnienia. W konsekwencji Izba nie dopatrzyła się w czynnościach zamawiającego
zaniechania uchybiającego normie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 26 ust. 3 ustawy przez wezwanie wykonawcy
do złożenia wyjaśnień odnośnie do złożonych dokumentów i wyjaśnień, pomimo iż oferta
p
odlegała odrzuceniu z uwagi na okoliczności, wskazane w punktach 1-2 powyżej, jak
również zastosowanie tej procedury celem umożliwienia wykonawcy złożenia nowych
dokumentów i wyjaśnień.

Z
arzut nie potwierdził się. Izba ustaliła, że zakres wezwań z dnia 26 lutego i 11 marca 2021 r.
nie był tożsamy, nadto dotyczył głównie wyjaśnień co do złożonych dokumentów
podmiotowych, a nie ich uzupełnienia, tym samym Izba nie dopatrzyła się naruszenia przez

zamawiającego naruszenia zasady jednokrotności wzywania do uzupełnienia w trybie art. 26
ust. 3 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 8. ust. 3 ustawy przez zaniechanie ujawnienia
informacji zastrzeżonych przez wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa, pomimo braku
wykazania przez
wykonawcę, że przedmiotowe informacje mają taki charakter.

Zarzut nie potwierdził się. Jak wynika z ustaleń Izby zamawiający prawidłowo zbadał i ocenił
uzasadnienia skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przedstawione przez
przystępującego. Uzasadnienia te bowiem wykazywały przesłanki określone w art. 11 ust. 2
uznk, zostały przedstawione w momencie przedstawiania informacji zastrzeganych jako
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. W ocenie Izby zatem zamawiający nie dopuścił się
naruszenia art. 8 ust. 3 ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art, 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy, tj.
przeprowadzenie postępowania oraz dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z
naruszeniem z
asady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców

Zarzut potwierdził się. Izba ustaliła, że zamawiający zaniechał zbadania spełniania warunków
udziału w postępowaniu i istnienia podstaw wykluczenia przystępującego i w konsekwencji
zaniechania we
zwania w trybie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia wykazu i wyjaśnienia
rozbieżności między zobowiązaniem podmiotu trzeciego, a wykazem osób mimo, że
wykonawca nie wykazał się wykonanymi dostawami wraz z usługą wsparcia, a więc nie
wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu. Nadto zamawiający nie zbadał kwestii
udostępnienia specjalisty ds. monitoringu wizyjnego, czyli nie ustalił kto jest przewidywany na
to stanowisko, czyj stanowi zasób i jakie posiada certyfikaty. W konsekwencji zamawiający
przedwcześnie przyjął, że specjalistą tym będzie R. D./D. stanowiący zasób Greenlog i
posiadający certyfikat BVMS. Oznacza to, że zamawiający dopuścił do oceny ofert ofertę, co
do której powinien był ustalić, że czy pochodzi ona od wykonawcy podlegającego
wykluczeniu, co stanowi naruszenie art. 91 ust. 1, a także art. 7 ust. 1 i 3 ustawy.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 553 zdanie 1
ustawy.

Z mocy art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo zamówień Publicznych Izba zastosowała przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Izba ustaliła, że właściwym dla
rozpoznania skargi na przedmiotowe orzeczenie będzie Sąd Okręgowy w Warszawie, a
termin na wniesienie skargi wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 5 ust. pkt. 1 i 2 lit. a i b
w związku z par. 7 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia obciążając kosztami
odwołującego i zamawiającego. Izba na podstawie złożonych rachunków i spisu kosztów
ustaliła, że odwołujący poniósł koszty wpisu w kwocie 15 000 zł i zastępstwa prawnego w
kwocie 3
600zł, a zamawiający poniósł koszty w kwocie 3 600 zł z tytułu zastępstwa
prawnego na rozprawę, czyli łączne koszty postępowania odwoławczego wyniosły 22 200zł.
Izba uwzględniła odwołanie w zakresie 2 zarzutów i oddaliła odwołanie w zakresie 4
zarzutów, czyli odwołujący wygrał sprawę w 1/3, a zamawiający w 2/3, tym samym
zamawiający zobowiązany jest do zwrotu odwołującemu różnicy między kosztami
rzeczywiście poniesionymi, a należnymi. Zgodnie z par. 7 ust. 3 pkt 1 cyt. rozporządzenia
Izba
rozdziela wpis stosunkowo, zasądzając odpowiednio od zamawiającego na rzecz
odwołującego kwotę, której wysokość ustali, obliczając proporcję liczby zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, które Izba uwzględniła, do liczby zarzutów, których Izba nie
uwzględniła, różnica ta wynosi 5000zł. (1/3 z 15 000zł. uiszczonego wpisu) i tę kwotę Izba
nakazała zamawiającemu zwrócić odwołującemu z tytułu zwrotu uiszczonego wpisu.
Natomiast zgodnie z par. 7 ust. 3 pkt 2 Izba stosuje do kosztów stron tę samą zasadę, co do
ko
sztów wpisu, zatem Izba ustaliła, że zamawiającemu należny jest zwrot kosztów w
wysokości 2400zł. (2/3 z 3 600zł.), a odwołującemu 1200zł. (1/3 z 3 600zł.). Izba uznając za
niezasadne nakazywanie wzajemne dokonywanie zwrotów kosztów, oceniła, że skoro
odwo
łującemu należy się zwrot 5000zł i 1200zł – łącznie 6 200zł. a zamawiającemu zwrot
2
400zł. to należy zobowiązać zamawiającego do zwrotu odwołującemu kosztów różnicy
pomiędzy kosztami należnymi odwołującemu, a kosztami należnymi zamawiającemu –
różnica ta wynosi 3 800zł. in taki zwrot kosztów Izba nakazała zamawiającemu z tytułu
rozliczenia
kosztów postępowania.Przewodniczący:…………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie