eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 844/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-05-13
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 844/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Anna Wojciechowska, Katarzyna Brzeska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 13 maja 2021 r. w Wars
zawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2021 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MURAPOL S.A.
z
siedzibą w Bielsku-Białej, GRIFFIN REAL ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
LATEA Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie,

w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Łódź,
przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Mirbud S.A.
z
siedzibą w Skierniewicach, Marywilska 44 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Koby
larnia S.A. z siedzibą w Kobylarni, JHM Development S.A. z siedzibą
w Skierniewicach

, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego,

orzeka:
1.
odrzuca odwołania;
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: MURAPOL S.A., GRIFFIN REAL ESTATE Sp. z o.o., LATEA Sp. z o.o.
i
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
tytułem wpisu od odwołania

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: ........................

.........................

.........................Sygn. akt: KIO 844/21

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Miasto Łódź – prowadzi w trybie dialogu konkurencyjnego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Najem lokali mieszkalnych w celu
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej – Miasta Łodzi.
Wartość
zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej 29 grudnia 2020 r. pod numerem 2020/S 253-638711.
W dniu 15 marca 2021 r. Konsorcjum: MURAPOL S.A. , GRIFFIN REAL ESTATE Sp.
z o.o., LATEA Sp. z o.o., wniosło odwołanie wobec czynności odrzucenia jego wniosku
o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu
naruszenie przepisów:
1) art 10b ustawy Pzp,
poprzez nieudostępnienie wykonawcom możliwości składania
dokumentów o rozmiarze powyżej 150 MB ani nieprzygotowanie instrukcji wyjaśniającej
sposób postępowania w przypadku konieczności załadowania plików o większym
rozmiarze, co unie
możliwiło wykonawcy złożenie wniosku za jednym załadowaniem
i
wymusiło dzielenie pliku na części (tzw. paczki) i oznaczanie kolejnych paczek
w
sposób, który następnie spowodował niemożność otworzenia całego wniosku przez
Zamawiającego;
2) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez niepoinstruowanie w
ykonawców, jak powinny być
składane dokumenty o rozmiarze powyżej 150 MB, co skutkowało niemożliwością
złożenia wniosku i koniecznością podjęcia szeregu dodatkowych, niemogących być
przewidzianymi przez w
nioskodawcę, a niewyjaśnionych przez Zamawiającego,
czynności.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia postępowania na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, jako obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Odwołujący podniósł, że Zamawiający dopuścił się uchybień, które doprowadziły do
bezpodstawnego
odrzucenia
wniosku
Odwołującego i zaniechał unieważnienia
postępowania w sytuacji, gdy jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą,
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

Odwołujący wskazał, że podczas próby złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału
w
postępowaniu uzyskał komunikat, że portal ePUAP z uwagi na ograniczenia techniczne
„nie przyjmuje” plików większych niż 150 MB. Wówczas niezbędne było podzielenie wniosku
na mniejsze „paczki” i ponowne podjęcie procedury szyfrowania w miniPortalu. Odwołujący
podzielił zatem wniosek na trzy mniejsze części, w celu przekazania go Zamawiającemu, tak
by każda z części wniosku była mniejsza niż 150 MB. Następnie Odwołujący uzyskał od
Zamawiającego informację, że „Wykonawca składając pierwszą część Wniosku zaznaczył na
formularzu ePUAP w polu „ co chcesz zrobić , złożyć ofertę/wniosek”, natomiast składając
dwie kolejne w polu „co chcesz zrobić ” zaznaczył – „zmienić ofertę”, zamiast "złożyć
ofertę/wniosek”. W związku z tym na miniPortalu dwie pierwsze oferty/wnioski widnieją jako
zmodyfikowane i
nie ma możliwości ich odszyfrowania i odczytania. Opcja „zmienić ofertę”
służy do zmiany oferty, a do złożenia oferty służy opcja „złożyć ofertę/wniosek”.
Odwołujący podniósł m.in., że żadnym z przekazanych przez Zamawiającego
dokumentów, jak i w Instrukcji, nie było takich informacji, jak: (i) w jaki sposób powinien
postąpić wykonawca, którego wniosek po skompresowaniu do jednego pliku jest większy niż
150 MB, (ii) konieczność każdorazowego zaznaczenia pola, że wykonawca zamierza „złożyć
ofertę/wniosek” przy wgrywaniu wniosku jako kilku mniejszych części oraz (iii) jakie są
konsekwencje błędnego (lecz w przypadku Odwołującego nieświadomego) oznaczenia
kolejnych paczek dokumentów stanowiących wniosek jako „zmiany oferty”.
Odwołujący stwierdził, że w sposób uzasadniony przypuszczał, że skoro musi
podzielić dokumenty na części to de facto załadowanie każdej kolejnej części zmierza do
zmiany poprzednich dokumentów poprzez ich uzupełnienie.
Zdaniem Odwołującego, brak szczegółowego określenia przez Zamawiającego
w
Ogłoszeniu oraz Załączniku nr 2 instrukcji szyfrowania oraz wgrywania wniosków przez
wykonawców, stanowi uchybienie obowiązkom nałożonym na Zamawiającego, zgodnie
z
dyspozycją art. 10b ustawy Pzp, skutkujące nieprawidłowym przygotowaniem
p
ostępowania. Zamawiający nie zapewnił, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do
komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz ich
właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz nieograniczające
wykonawcom dostępu do postępowania. Niedopuszczenie składania wniosków o rozmiarze
powyżej 150 MB przy równoczesnym nieprzekazaniu przez Zamawiającego instrukcji, jak
prawidłowo złożyć przez platformę ePUAP wnioski o rozmiarze przekraczającym 150 MB,
świadczy o nieprzygotowaniu postępowania w sposób prawidłowy i stanowiło niewątpliwie
nadmierne utrudnienie dla w
ykonawcy, którego efektem była niemożność złożenia wniosku.
Dodatkowo istotne jest to, że ePUAP była jedyną platformą, poprzez którą wykonawca mógł
przekazać wniosek Zamawiającemu.

W ocenie
Odwołującego nieprawidłowe przygotowanie postępowania przez
Zamawiającego doprowadziło do uniemożliwienia Odwołującemu udziału w postępowaniu.
Odwołujący podjął próby zaszyfrowania oraz wgrania Wniosku do ePUAP na kilka godzin
przed upływem terminu na składanie Wniosków, co potwierdza, że działał z należytą
starannością umożliwiającą podjęcie odpowiednich czynności w terminie przewidzianym
przez Zamawiającego. Wobec tego jedynym problemem, który pojawił się w postępowaniu,
był brak instrukcji ze strony Zamawiającego, jak prawidłowo wgrać wnioski o rozmiarze
powyżej 150 MB do platformy ePUAP.
Odwołujący podniósł, że w efekcie naruszenia art. 10b ustawy Pzp Zamawiający
naruszył również generalną zasadę, że postępowanie winno być przygotowane
i przeprowadzon
e w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe
traktowanie wykonawców. Wskazał, że podstawą do unieważnienia postępowania jest każdy
przypadek, gdy wykonawca nie mógł złożyć dokumentów z uwagi na nieprawidłowe działanie
systemów informatycznych, za przygotowanie których odpowiada Zamawiający.
N
ieprzewidzenie, że rozmiar 150 MB może być niewystarczający i niewybranie
alternatywnych rozwiązań systemowych, które umożliwiłyby jednorazowe załadowanie
dokumentów, a przy tym brak przedstawienia szczegółowej instrukcji postępowania
w
przypadku, gdy pliki przekraczają dopuszczalny rozmiar, doprowadziło do rażącego
naruszenia zasad równej konkurencji wśród wykonawców poprzez faworyzowanie
wykonawców składających wnioski w rozmiarze do 150 MB oraz niezagwarantowanie
dostępu do informacji jak załadować dokumenty podzielone na mniejsze „paczki”.
Przygotowanie postępowania i szczegółowe poinstruowanie wykonawców, jak mają
korzystać z wybranej przez zamawiającego platformy, to obowiązek zamawiającego wprost
wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Odwołujący podniósł, że Zamawiający, przygotowując postępowanie na zamówienie
o dużej wartości, powyżej progu unijnego, powinien był przewidzieć rozmiar dokumentacji
biorących udział podmiotów i odpowiednio przygotować wszystkich wnioskodawców na
ewentualne techniczne odstępstwa w takich wypadkach.
Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę
stanowiska stron, Izba ustaliła i zważyła, co następuje:

W związku z tym, że postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało
wszczęte przed 1 stycznia 2021 r., jest ono prowadzone na podstawie przepisów ustawy
z
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.
zm.), stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające

ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 z późn. zm.), który
stanowi, że do postępowań o udzielenie zamówienia, o których mowa w ustawie uchylanej
w
art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy
dotychczasowe
.
Z uwagi na fakt, że odwołanie zostało wniesione 15 marca 2021 r., do postępowania
odwoławczego w niniejszej sprawie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. (dalej: nowa
ustawa Pzp),
stosownie do 92 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające
ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego skutecznie przystąpiło
Konsorcjum: Mirbud S.A., Marywilska 44 Sp. z o.o., Kobylarnia S.A., JHM Development S.A.
wykonawca
SPRINT S.A., które zgłosiło przystąpienie do postępowania w ustawowym
terminie, wykazując interes w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść strony, do której
przystąpili.
Odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 528 pkt 3 nowej ustawy Pzp, który
stanowi
, że Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po
upływie terminu określonego w ustawie.
Zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a nowej ustawy Pzp, w przypadku zamówień
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne odwołanie wnosi się w terminie 10
dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektroniczne
j. Stosownie natomiast do art. 515 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, odwołanie wobec
treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne.
Izba stwierdziła, że wszystkie zarzuty odwołania sprowadzają się do
zakwestionowania sposobu przygotowania postępowania przez Zamawiającego oraz
zakresu informacji zawartych w przekazanym wykonawcom dokumentach
zamówienia oraz
instrukcjach, do których te dokumenty się odwołują. Odrzucenie złożonego przez
Odwołującego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest jedynie
konsekwencją zarzucanych braków w dokumentacji przetargowej i nie stanowi istoty tych
zarzutów. Odwołujący nie kwestionuje zasadności czynności odrzucenia wniosku
o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, podnosi natomiast, że nie mógł skutecznie tego

wniosku złożyć w związku nieprzekazaniem wykonawcom informacji na temat sposobu
składania wniosków o rozmiarze powyżej 150 MB. W związku z tym dla ustalenia terminu na
wniesienie odwołania w rozpoznawanej sprawie zastosowanie znajduje przepis 515 ust. 2
pkt 1 nowej ustawy Pzp, nie zaś przepis art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy.
Odzwierc
iedleniem powyższego są również sformułowane przez Odwołującego
żądania. Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia postępowania jako
obarczonego
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wady tej Odwołujący
upatruje w przygotowanej przez Zamawiającego dokumentacji postępowania. Odwołujący
nie zmierza natomiast do unieważnienia czynności odrzucenia wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
Z p
owyższego jednoznacznie wynika, że istotą zarzutów są podnoszone przez
Odwołującego wady w dokumentacji przetargowej. Świadczą o tym wprost twierdzenia
Odwołującego przedstawione w uzasadnieniu odwołania, m.in.:
Zamawiający, mimo że ciąży na nim ustawowy obowiązek zapewnienia, aby narzędzia
i
rządzenia wykorzystywane do komunikacji elektronicznej z wykonawcami, oraz ich
właściwości techniczne były m. in. niedyskryminujące oraz ogólnie dostępne, a także aby nie
ograniczały wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia, nie
przygotował szczegółowej instrukcji korzystania z platformy miniPortal oraz ePUAP, która
uwzględniałaby m.in. okoliczność szyfrowania oraz wgrywania przez wykonawców wniosków
o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, które po skompresowaniu stanowiły plik
o
rozmiarze powyżej 150 MB. (...)
Należy zatem uznać, że faktyczną przyczyną odrzucenia Wniosku Konsorcjum było
nieprawidłowe przygotowanie Postępowania, czego na obecnym etapie nie da się
konwalidować, w konsekwencji zachodzi konieczność unieważnienia Postępowania (...)
brak szczegółowego określenia przez Zamawiającego w Ogłoszeniu oraz Załączniku nr 2
instrukcji szyfrowania oraz wgrywania Wniosków przez wykonawców, stanowi uchybienie
obowiązkom nałożonym na Zamawiającego (...)
Wobec tego jedynym problemem, który pojawił się w Postępowaniu, był brak instrukcji ze
strony Zamawiającego, jak prawidłowo wgrać Wnioski o rozmiarze powyżej 150 MB do
platformy ePUAP. (...)
nieprzewidzenie przez Zamawiającego, że rozmiar 150 MB może być niewystarczający
w
tym postępowaniu i niewybranie alternatywnych rozwiązań systemowych, które
umożliwiłyby jednorazowe załadowanie dokumentów, a przy tym brak przedstawienia


szczegółowej instrukcji postępowania w przypadku, gdy pliki przekraczają dopuszczalny
rozmiar, stanowi naruszenie przepisów (...)

Biorąc pod uwagę, że zarzuty odwołania sprowadzają się do niejasnego określenia
sposobu składania wniosków obejmujących dokumenty o rozmiarze przekraczającym 150
MB, to termin na wniesienie odwołania rozpoczął swój bieg w dacie opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu (29 grudnia 2020 r.) i upłynął 8 stycznia 2021 r. Już bowiem
w
dacie ogłoszenia o zamówieniu Odwołujący mógł się zapoznać z wszystkimi wymaganiami
Zamawiającego, w tym dotyczącymi składania wniosków w formie elektronicznej oraz
instrukcjami na temat ich składania. Mógł zatem – i jako profesjonalista powinien – ocenić
przedstawione przez Zamawiającego informacje pod kątem ich kompletności i zgodności
z art. 10b ustawy Pzp.
Podstawą zarzutów odwołania nie są natomiast jakiekolwiek inne, nowe okoliczności,
które zaistniałyby na późniejszym etapie postępowania, a które uzasadniałyby liczenie
terminu na wniesienie odwołania dopiero od dnia poinformowania wykonawcy o odrzuceniu
jego wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
Z kolei n
ieprawidłowe złożenie przez Odwołującego wniosku i w konsekwencji jego
odrzucenie jest jedynie skutkiem zarzucanych nieprawidłowości, nie stanowi natomiast
pierwotnej podstawy zarzutów. Innymi słowy, zarzuty takie, jak podniesiono w przedmiotowej
sprawie, mogły być podniesione w terminie liczonym od ogłoszenia o zamówieniu, już wtedy
bowiem wykonawcy dysponowali wiedzą pozwalającą ocenić sposób przygotowania
postępowania przez Zamawiającego w zakresie składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu w formie elektronicznej.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557, art. 574
i art. 575 nowej ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy
§ 5 pkt 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), obciążając kosztami postępowania
Odwołującego.

Postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym, na podstawie art. 529 ust. 1 nowej
ustawy Pzp.

Przewodniczący: ........................

.........................

.........................Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie