eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 809/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-05-20
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 809/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2021 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2021 r. przez wykonawcę ZEC
Service Sp. z o.o., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
w postępowaniu prowadzonym przez
Ze
spół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., ul. Łowiecka 24, 50-220
Wrocław

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: E. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą E. S. Edex-Pol i Edex-Pol Sp. z o.o.
Sp. k., ul. Ukryta 14 lok. 11, 50-
334 Wrocław
zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:
1. Oddala
odwołanie,
2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę ZEC Service Sp. z o.o., ul. Łowiecka 24,
50-
220 Wrocław
i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000
zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
ZEC Service Sp. z o.o., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 809/21


U z a s a d n i e n i e

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. siedzibą we Wrocławiu
(dalej:
„Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont kotła OP430/K-3 wraz z urządzeniami
pomocniczymi w EC Wrocław”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26 sierpnia 2020 r. pod numerem 2020/S
165-401394.
W dniu 15 marca 2021 r. wykonawca
wykonawcę ZEC Service Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie
wobec czynności i zaniechań Zamawiającego:
1)
wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: E. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą E. S.
Edex-Pol i Edex-
Pol Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: „Konsorcjum Edex-Pol”), pomimo że
oferta Konsorcjum Edex-
Pol powinna zostać odrzucona z powodu rażąco niskiej
ceny,
2)
zaniechania czynności odrzucenia oferty Konsorcjum Edex-Pol, do której to
czynności Zamawiający obowiązany był na podstawie przepisów ustawy Pzp,
3)
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp oceny wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum
Edex-
Pol w zakresie rażąco niskiej ceny.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez
nieprawidłową ocenę wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum Edex-Pol, jako
wystarczających do uznania, że zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco niska,
podczas gdy z treści tych wyjaśnień wynika, iż jego oferta zawiera rażąco niską cenę,
2) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1
i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Edex-Pol, pomimo
iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę, a Konsorcjum Edex-Pol nie złożyło wyjaśnień
odpowiadających wymogom art. 90 ust. 1-3 ustawy Pzp, a także poprzez

prowadzenie postępowania w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i:
1)
unieważnienie czynności wyboru oferty Konsorcjum Edex-Pol jako najkorzystniejszej,
2)
nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Konsorcjum Edex-Pol na podstawie art.
90 ust. 3 i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
3)
nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownego badania i oceny ofert,
4)
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, na które składają się uiszczony przez Odwołującego wpis od
odwołania w kwocie 15 000 zł oraz inne koszty - na podstawie złożonych dowodów
ich poniesienia.
Odwołujący podniósł, że składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu
Konsorcjum Edex-Pol
złożyło wypełniony i podpisany Formularz cenowy, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3a do SIWZ, w którym:
a)
w pkt 1 -
12 wyceniło zakres podstawowy na łączną kwotę 1 046 672,40 zł netto
(1 287 407,05 zł brutto);
b)
w pkt 13 wyceniło zakres opcjonalny na łączną kwotę 283 363 zł netto
(348 536,49 zł brutto),
co dało łączną kwotę wynagrodzenia Konsorcjum Edex-Pol w wysokości 1 330 035,40 zł
netto (1 635 943,54 zł brutto).
Odwołujący podał, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosi 2 426 000,00 zł netto (2 983 980 zł brutto), a więc cena
zaoferowana przez Konsorcjum Edex-Pol
jest o około 45% niższa od kwoty, jaką
Z
amawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Jak wskazał Odwołujący,
średnia arytmetyczna cen wszystkich pięciu złożonych ofert to 3 489 012,88 zł, a zatem cena
zaoferowana przez Konsorcjum Edex-Pol
jest o około 54% niższa od średniej arytmetycznej.
Dla porównania, Odwołujący podał, że złożył drugą najkorzystniejszą cenową ofertę, w której
wycenił swoje prace na kwotę 1 626 510,35 zł netto (2 000 607,73 zł brutto), co jest
wartością o około 19% wyższą niż oferta Konsorcjum Edex-Pol.
Jak zauważył Odwołujący, Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1
ustawy Pzp
wezwał Konsorcjum Edex-Pol do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej
ceny za realizację zamówienia. W wezwaniu wskazano, że podane przez Konsorcjum Edex-
Pol
ceny jednostkowe mogą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzić wątpliwości co do możliwości należytego wykonania przedmiotu

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Zdaniem
Odwołującego,
z wezwania wynika
, że swoim zakresem obejmowało ono całość ceny wykonawcy, jak
również wszystkie składowe ceny jednostkowe, które w ocenie Zamawiającego mogły
wydawać się rażąco niskie. Odwołujący stwierdził, że tak nakreślony zakres wezwania do
złożenia wyjaśnień obligował Konsorcjum Edex-Pol do złożenia wyjaśnień w stosunku co
całej ceny oraz wszystkich cen jednostkowych.

Odwołujący zwrócił uwagę, że Zamawiający
podkreślił
w wezwaniu, że złożone przez Konsorcjum Edex-Pol wyjaśnienia nie powinny mieć
charakteru ogólnego, a w ramach składanych wyjaśnień Konsorcjum Edex-Pol powinno
jasno
wskazać dowody, które w jego ocenie uzasadniają przyjętą wycenę przedmiotu
zamówienia we wskazanym zakresie. Odwołujący zaznaczył, że celem składanych
wyjaśnień jest przekonanie Zamawiającego i przedstawienie informacji prowadzących do
stwierdzenia,
że podejrzenie dotyczące zaniżonej ceny oferty jest nieuzasadnione. Z
wyjaśnień przedstawionych przez Konsorcjum Edex-Pol jednoznacznie powinno zatem
wynikać, iż za cenę ofertową Konsorcjum Edex-Pol jest w stanie zrealizować przedmiot
zamówienia
zgodnie
z
wymaganiami
i warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, a także potwierdzić racjonalność
i rynkowość wyceny swojej oferty. Odwołujący zwrócił ponadto uwagę, że Zamawiający
wskazał, że wyjaśnienia dotyczące ceny oferty, w których podane są jedynie ogólne
stwierdzenia,
niepoparte
konkretnymi
kwotami
i
wyliczeniami
zadanymi
przez
Zamawiającego, mogą co najwyżej uzupełniać konkretne i szczegółowe analizy i wyliczenia,
jednak nie mogą stanowić wyjaśnień samych w sobie - złożenie wyjaśnień nie powinno
sprowadzać się jedynie do przedstawienia Zamawiającemu pisma zatytułowanego
„Wyjaśnienia”, ale do przedstawienia merytorycznych informacji w przedmiotowym zakresie,
które pozwolą na dokonanie przez Zamawiającego oceny poziomu i realności zaoferowanej
ceny za realizację ww. zakresu.
Odwołujący stwierdził, że wyjaśnienia Konsorcjum Edex-Pol z dnia 24 listopada 2020
r. nie spełniały warunków określonych w wezwaniu Zamawiającego, w szczególności
w zakresie wymogu podania „konkretnych i szczegółowych analiz i wyliczeń” oraz
„przedstawienia merytorycznych informacji w przedmiotowym zakresie, które pozwolę na
dokonanie przez Zamawiającego oceny poziomu i realności zaoferowanej ceny za realizację
ww. zakresu”. Konsorcjum Edex-Pol nie przedłożyło również żadnych dowodów na poparcie
swoich twierdzeń.
Zdani
em Odwołującego, wyjaśnienia złożone przez Konsorcjum Edex-Pol są
ogólnikowe, nie wskazują obiektywnych, weryfikowalnych oraz konkretnych powodów

uzasadniających zastosowanie podanych przez niego cen, które są wielokrotnie niższe niż
ceny rynkowe. W ocenie
Odwołującego, Konsorcjum Edex-Pol powinno wytłumaczyć, co
spowodowało zmniejszenie ceny, jak również w jakim stopniu wskazany czynnik wpłynął na
jej obniżenie i przedstawić dowody na potwierdzenie swojego stanowiska.
Odwołujący wskazał, że Konsorcjum Edex-Pol nie przedstawiło żadnych wyliczeń,
zestawień czy rozbicia cenowego, nie wykazało również wymaganych przez Zamawiającego
szczególnych czynników wpływających na fakt, iż zaoferowało ceny jednostkowe niższe niż
ceny rynkowe i nie wykazało, że jest za te ceny w stanie zrealizować zamówienie
w określonym zakresie. Za udzielenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny nie można, w opinii
Odwołującego, uznać wyłącznie oświadczenia własnego wykonawcy niepopartego żadnymi
dowodami. Odwołujący podkreślił, że kluczowym elementem wyjaśnień powinny być dowody
obiektywnie potwierdzające twierdzenia wykonawcy, a samo ograniczenie się do wskazania
nieuzasadnionej w żaden sposób kwoty, znacznie odbiegającej od cen rynkowych, nie
stanowi podstawy do stwierdzenia, że wykonawca wypełnił wymagania Zamawiającego.
Dla przykładu Odwołujący wskazał, że:
a)
odnośnie twierdzenia Konsorcjum Edex-Pol, że: „dzięki zdobytemu doświadczeniu
przy wykonywaniu poprzednich kontraktów, potrafią sprawniej i szybciej wykonać
powierzone im zadania.
Wykonawca ma zatem możliwość poczynić pewne oszczędności w
zakresie roboczogodzin przeznaczonych na realizację tego zadania. Oznacza to, że koszty
ponoszone przez wykonawcę (pracodawcę), będą w tym zakresie niższe.” Konsorcjum
Edex-Pol
nie pokusiło się nawet o wyliczenie tych „pewnych” oszczędności oraz tego o ile
niższe będą koszty w tym zakresie, a tym bardziej nie przedstawił żadnych dowodów w tym
zakresie,
b)
odnośnie twierdzenia: „iż Wykonawca świadczy usługi na terenie obiektu, w którym
wykonywane maj
ą być prace objęte zleceniem, a to oznacza, iż nie ponosi kosztów
dodatkowych
mobilizacji załogi i logistyki” nie został nawet wskazany szacunkowych koszt
tych „dodatkowych” czynności,
c)
odnośnie twierdzenia, że: „Magazyn z materiałami i narzędziami potrzebnymi do
realizacji zamówienia, którymi dysponuje na dzień złożenia oferty zlokalizowany na terenie
realizacji usługi objętej zamówieniem, co również potwierdza oszczędności jakie są
wygenerowane przez Wykonawcę względem pozostałych oferentów” po raz kolejny brak jest
jakichkolwiek wyliczeń kwotowych oraz dowodów na ich poparcie,
d)
nawet stosunkowo łatwo weryfikowalne twierdzenie Konsorcjum Edex-Pol, że
„posiada na magazynie część materiałów niezbędnych do realizacji prac w ramach zakresu
podstawowego i o
pcji, co ogranicza wydatki wykonawcy i bezpośrednio przekłada się na

oszczędności.” nie zostało poparte dokumentem potwierdzającym stany magazynowe
Konsorcjum Edex-Pol
, który umożliwiałby weryfikację, czy faktycznie Konsorcjum Edex-Pol
posiada zmagazynowan
ą część materiałów oraz gdzie. Niezależnie od tego, zdaniem
Odwołującego, nawet dysponowanie asortymentem w magazynie nie oznacza, że
Konsorcjum Edex-Pol pozysk
ało te materiały za darmo, więc ich wartość będzie musiała
znaleźć odzwierciedlenie w cenie,
e)
odnośnie odwołania się przez Konsorcjum Edex-Pol do stawek obowiązujących przy
realizacji odrębnego kontaktu w latach 2019-2023 o nr C17Z190076 pn.: „Usługi utrzymania
ruchu urządzeń w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.: kotłownia
kotłów parowych, kotłownia kotłów wodnych w Zakładzie Produkcyjnym EC Wrocław oraz
kotłownia kotłów parowych oraz filtry workowe w Zakładzie Produkcyjnym EC Czechnica”
Odwołujący wskazał, że Konsorcjum Edex-Pol przedstawia odniesienie się do wybiórczych
element
ów formularza cenowego, które często są nieporównywalne (dla przykładu w celu
uzasadnienia ceny dla pkt 2.1.2 -
2.1.4 formularza cenowego „Prace na zasuwie DN200”,
„Prace na zasuwie DN80”, „Prace na zaworze DN40”, Konsorcjum Edex-Pol odwołuje się do
prac w
ramach utrzymania ruchu określonych jako „remont zaworu (zasuwy)”. Odwołujący
zwrócił uwagę, że „remont” to nie to samo co „praca”, więc są to pozycje nieporównywalne.
Prace utrzymaniowe maj
ą na celu utrzymanie bieżącej sprawności poprzez przede
wszystkim
czynności konserwacyjne i regulacyjne, a nie remontowe.
Odwołujący zwrócił uwagę, że zamówienia porównywane przez Konsorcjum Edex-Pol mają
zupełnie inny przedmiot - niniejsze postępowanie dotyczy „remontu kotła”, zaś Konsorcjum
Edex-Pol
odwołuje się do umowy na utrzymanie ruchu. Na odmienność pojęć remontu od
pojęcia utrzymania ruchu wskazuje chociażby brzmienie ustawy Prawo budowlane, która
w art. 3 stanowi:
„Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...)
8) remoncie -
należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż
użyto w stanie pierwotnym;”.
Utrzymanie ruchu polega nato
miast na realizacji usług serwisowych, które umożliwiają
prowadzenie przez Zamawiającego bieżącej eksploatacji urządzeń. Utrzymanie polega więc
na bieżącym usuwaniu zagrożeń awaryjnych, pracach konserwatorskich, usuwaniu drobnych
usterek.
f)
Konsorcjum Edex-Pol
nie podaje również dowodów na to, że faktycznie zrezygnował
z prowizji od prac zlecanych podwykonawcom oraz jaką kwotę oszczędził z tego tytułu.

Odwołujący podniósł, że wyjaśnienia udzielone przez Konsorcjum Edex-Pol nie
odpowiadają treści wezwania Zamawiającego, co powinno spowodować odrzuceniem oferty
Konsorcjum Edex-Pol na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Odwołujący podkreślił, że wadliwość wyjaśnień Konsorcjum Edex-Pol nie może być
naprawiona bądź uzupełniona na późniejszym etapie, w szczególności w toku postępowania
odwoławczego. Odwołujący przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 lutego
2021 r., sygn. akt KIO 46/21
. Odwołujący stwierdził, że z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp wynika
obowiązek dowodowy, którym obarczony jest wykonawca. Realizacja tego obowiązku
dowodowego następuje na etapie składania wyjaśnień zamawiającemu, bowiem
przedmiotem oceny przez Izbę są czynności zamawiającego podjęte w toku postępowania o
udzielenie za
mówienia publicznego, a polegające na ocenie oferty wykonawcy w kontekście
występowania w ofercie ceny rażąco niskiej. Odwołujący stoi na stanowisku, że Zamawiający
powinien był ocenić negatywnie wyjaśnienia złożone przez Konsorcjum Edex-Pol i odrzucić
ofe
rtę Konsorcjum Edex-Pol.
Odwołujący stwierdził ponadto, że ceny zaoferowane przez Konsorcjum Edex-Pol nie
pozwalają na zapewnienie realizacji wszystkich prac i pokrycie kosztów związanych
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i powinny być uznane za rażąco niskie.
Odwołujący wskazał na istotne różnice cenowe pomiędzy jego ofertą, a ofertą
Konsorcjum Edex-Pol
, które świadczą o tym, że cena zaproponowana przez Konsorcjum
Edex-Pol
jest rażąco niska:
A.
Punkt 2 Formularza
a)
Pozycja 2.1.15 Prace na osadniku prostym typ 942S prod. WAKMET DN 100 wraz
z dostawą i wymianą wkładu
Odwołujący zaoferował kwotę 10 951,18 zł brutto.
Konsorcjum Edex-Pol
zaoferowało kwotę 4132,80 zł brutto.
Zdaniem Odwołującego, cena zaoferowana przez Konsorcjum Edex-Pol jest rażąco
zaniżona. Najtańsza oferta zebrana przez Odwołującego z rynku opiewa na kwotę 6 906 zł
netto i dotyczy tylko dostaw wkładów osadnika prostego typ 942S prod. WAKMET DN 100,
bez robocizny. Sam koszt dostaw znacznie przekracza zatem wartość całościowego
wynagrodzenia Konsorcjum Edex-Pol za ten punkt.
b)
Pozycja 2.1.17 Prace na zaworze regulacyjnym DN 50 typ Z1A-1E471P3 prod.
POLNA wraz z dostawą części zamiennych
Odwołujący zaoferował kwotę 28 486,80 zł brutto.
Konsorcjum Edex-Pol
zaoferowało kwotę 13 776 zł brutto.

W ocenie Odwołującego, cena zaoferowana .przez Konsorcjum Edex-Pol jest rażąco
zaniżona. Najtańsza oferta zebrana przez Odwołującego z rynku opiewa na kwotę 22 003 zł
netto i dotyczy tylko dostawy części zamiennych, bez robocizny. Sam koszt dostaw znacznie
przekracza zatem wartość całościowego wynagrodzenia Konsorcjum Edex-Pol za ten punkt.
B.
Punkt 4. Formularza
Pozycja 4.1 Remont odżużlacza oraz instalacji spłucznej (Suma pozycji 4.1.1.-4.1.11.)
Suma zaoferowana łącznie przez odwołującego wynosi 177 179,04 zł brutto.
Suma zaoferowana łącznie przez Konsorcjum Edex-Pol wynosi 84 562,50 zł brutto,
co daje różnicę 92 616,54 zł, na którą składa się w głównej mierze niedoszacowanie na
poniższej pozycji:
W pozycji 4.1.2 Przegląd i naprawa układu prowadzenia łańcucha zgodnie z pkt. 3.5.2 OPZ:
Odwołujący zaoferował kwotę 99 384,00 zł brutto.
Konsorcjum Edex-Pol
zaoferowało kwotę 51 660,00 zł brutto.
Odwołujący stwierdził, że cena zaoferowana przez Konsorcjum Edex-Pol jest rażąco
zaniżona. Najtańsza oferta zebrana przez Odwołującego z rynku opiewa na kwotę 72 000 zł
netto i dotyczy tylko dostaw układu prowadzenia łańcucha, bez robocizny. Sam koszt dostaw
tych elementów przekracza zatem wartość całościowego wynagrodzenia Konsorcjum Edex-
Pol
za remont całego odżużlacza i instalacji spłucznej.
C.
Punkt 7. Formularza
Pozycja 7.1.5. Dostawa i wymiana pomp olejowych agregatów hydraulicznych zgodnie
z pkt.3.9.2.
Odwołujący zaoferował kwotę 479 990,96 zł brutto.
Konsorcjum Edex-Pol
zaoferowało kwotę 344 400,00 zł brutto.
Odwołujący podał, że cena zaoferowana przez Konsorcjum Edex-Pol jest rażąco
zaniżona. W związku z brakiem na rynku pomp obecnie zamontowanego typu konieczne
będzie dobranie i montaż nowych pomp, co z kolei wymusi zmianę instalacji elektrycznej
i sygnałowej oraz zmiany w systemie sterowania (którego modyfikacją może zająć się
wyłącznie jego producent).
Odwołujący wskazał, że z ofert, którymi dysponuje Odwołujący wynika, że na
wynagrodzenie za ten punkt obejmuje co najmniej:
a)
w części mechanicznej - kwotę 57 469,50 zł netto,

b)
w części elektrycznej - kwotę 60 969,60 zł netto,
c)
dostawy urządzeń - kwotę 184 797,45 zł netto,
d)
niezbędny koszt dostosowania systemu sterowania realizowany przez firmę IASE
(producenta systemu) -
kwotę 87 000 zł netto.
Zdaniem Odwołującego, kwota zaproponowana przez Konsorcjum Edex-Pol jest
znacznie poniżej stawek rynkowych i nie pozwala nawet na pokrycie kosztów związanych
z realizacją przedmiotowej pozycji.
D.
Punkt 13. Formularza - zakres opcjonalny
Odwołujący zaoferował kwotę 468 507,49 zł brutto.
Konsorcjum Edex-Pol
zaoferował kwotę 348 536,49 zł brutto.
Zdaniem Odwołującego, niemal wszystkie ceny za pozycje jednostkowe ze pkt 13.1.1
- 13.1.19 wskazane przez Konsorcjum Edex-Pol
są z definicji zaniżone. Odwołujący wskazał,
że jest to okoliczność, do której Konsorcjum Edex-Pol wprost przyznało się w treści
wyjaśnień twierdząc, że „część prac z zakresu opcjonalnego została ujęta w ramach zakresu
podstawowego”. W przekonaniu Odwołującego, Konsorcjum Edex-Pol nie ma podstaw do
dokonywania tego typu działań. Załącznik 3a do SIWZ (Formularz cenowy) zawiera rozbicie
na poszczególne pozycje, co wymusza na wykonawcy rzetelną wycenę poszczególnych
pozycji składowych, niezależnie od tego, czy są to pozycje z zakresu podstawowego, czy też
opcjonalnego. Zgodnie z pkt 24 SIWZ, oferty oceniane
będą według kryterium ceny, w
ramach którego decydowała najniższa cena za zakres podstawowy i opcjonalny łącznie. Tym
samym, z perspektywy rażąco niskiej ceny, bez znaczenia pozostaje fakt, że Zamawiający
nie musi zlecić wykonawcy prac w zakresie opcjonalnym, bowiem ich celowe
niedoszacowanie
ma taki sam skutek dla oceny, czyli oferta zawiera rażąco niską cenę.
Wskazując na konkretne pozycje formularza cenowego:
i.
w pozycji 13.1.2. Demontaż oraz montaż izolacji gr. 250 mm Odwołujący zaoferował
kwotę 49 815,00 zł brutto.
Konsorcjum Edex-Pol
zaoferowało kwotę 13 837,50 zł brutto.
Odwołujący podniósł, że cena zaoferowana przez Konsorcjum Edex-Pol jest rażąco
zaniżona. Jak wskazał Odwołujący, szczególnie istoty jest aspekt utylizacji zdemontowanej
izolacji (250 m2). Przepisy o ochronie środowiska nakładają obowiązek utylizacji starej wełny
za kwotę 45 zł za m2 Konsorcjum Edex-Pol nie jest w stanie wełny zdemontować,
zutylizować, zakupić i zamontować nowej izolacji.
ii.
w pozycji 13.1.10. Badania radiograficzne wykonanych spoin

Odwołujący zaoferował kwotę 13 638,24 zł brutto (50,40 zł netto za odcinek).
Konsorcjum Edex-Pol
zaoferowało kwotę 5953,20 zł brutto (22 zł netto za odcinek).
Odwołujący zwrócił uwagę, że badania radiograficzne spoin są drogie i pracochłonne.
Badania radiograficzne (RTG) polegają na prześwietlaniu badanego elementu za pomocą
wiązki promieniowania jonizującego (gamma lub X), które jest emitowane przez lampę
rentgenowską lub pierwiastek promieniotwórczy (izotop), taki jak: selen, iryd, kobalt lub cez.
Odwołujący podał, że kosztochłonność i czasochłonność wynika z tego, że
prowadzenie badań radiograficznych wymaga, żeby w pobliżu nikogo nie było ze względu na
szkodliwy wpływ promieniowana na zdrowie. Badanie jest więc wykonywane w nocy na
trzeciej zmianie i wymaga zamontowania błony radiograficznej, ustawienia przenośnego
źródła promieni RTG, właściwych ochron i zgodnego z procedurami bezpieczeństwa
działania wykonujących świecenia specjalistów, potem obróbki zdjęć i sporządzenia
protokołów. Cena 22 zł netto za odcinek jest niespotykana wśród akredytowanych
laboratoriów za usługi tego typu. Mając na względzie powyższe, Odwołujący wskazał, że w
związku z faktem, iż cena określona przez Konsorcjum Edex-Pol jest rażąco niska,
Zamawiający zobowiązany był do jej odrzucenia - w myśl art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Nie
odrzucając zaś oferty Konsorcjum Edex-Pol Zamawiający dopuścił się naruszenia dyspozycji
art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
Zdaniem Odwołującego, przez takie zaniechanie Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 i
3 ustawy Pzp
poprzez prowadzenie postępowania w sposób sprzeczny z zasadami uczciwej
konkurencji i
równego traktowania wykonawców.
P
rzystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosiło
Konsorcjum Edex-Pol.
Odwołujący złożył odpowiedź na odwołanie, w której podtrzymał dokonane czynności
i wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz zasądzenie od Odwołującego na rzecz
Zamawiającego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według
norm przepisanych.

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając odwołanie na rozprawie i uwzględniając
zgromadzony materiał dowodowy wymieniony w treści uzasadnienia, jak również
stanowiska stron i uczestnika
postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do
protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje.


Mając na uwadze treść art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020), zgodnie
z
którym do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia
skargi
do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po dniu 31
grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem
1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, Izba do postępowania
odwoławczego w przedmiotowej sprawie zastosowała przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., dalej jako
„ustawa nPzp”).
Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka
ochrony prawnej, o którym mowa w art. 505 ust. 1 ustawy nPzp. Zakres zarzutów, w sytuacji
ich potwierdzenia się, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając ich tym samym na poniesienie w tym zakresie
wymiernej szkody.
Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych zarzutów Izba uznała, że nie
zaistniały podstawy do jego uwzględnienia.
Izba ustaliła, że szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez
Zamawiającego na kwotę 2 426 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 568 243,03 euro.
Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli:
- Bilfinger Industrial Services Polska SP. z o.o.
– 5 598 302,47 zł,
- MEGA-REM Sp. z o.o.
– 4 434 826,50 zł,
- ZRE Katowice S.A.
– 3 785 224,14 zł,
-
Odwołujący – 2 000 607,73 zł,
- Konsorcjum Edex-Pol
– 1 626 103,54 zł.

Pismem z dnia 20 listopada 2020 r. Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust.
1a pkt 1 ustawy Pzp wezwał Konsorcjum Edex-Pol do złożenia wyjaśnień dotyczących
zaoferowanej ceny za realizację zamówienia.

Konsorcjum Edex-Pol
udzieliło wyjaśnień pismem z dnia 24 listopada 2020 r.

Pismem z dnia 4 marca 2021 r. Zamawiający powiadomił wykonawców ubiegających
się o przedmiotowe zamówienie o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Konsorcjum Edex-Pol.

Rozpoznając przedmiotową sprawę Izba miała na względzie okoliczność, że kwestia
realności zaoferowanej ceny musi być rozstrzygana ad casum, bowiem każde postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w odrębnych dla niego realiach,
a zatem
indywidualnie oceniane powinny być okoliczności wyboru oferty najkorzystniejszej.
Po analizie wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum Edex-Pol w dniu 24 listopada
2020 r. Izba stwierdziła, że argumentacja w nich przytoczona jest wystarczająca i umożliwia
ocenę przez Zamawiającego realności zaoferowanej ceny. Izba wzięła pod uwagę
okoliczność, że kalkulacja cenowa została przedstawiona przez Konsorcjum Edex-Pol już w
ofercie, a zatem brak jest podstaw do wyciągania wobec wykonawcy negatywnych
konsekwencji z tytułu jej nie złożenia wraz z wyjaśnieniami.
Izba stwierdziła, że wskazana w treści wyjaśnień Konsorcjum Edex-Pol okoliczność
posiadania kilkunastoletniego
doświadczenia w realizacji prac przy modernizacjach
i remontach części kotłów ZEW Kogeneracja S.A., które pozwoliło Konsorcjum Edex-Pol na
poznanie specyfiki Zamawiającego, zakresu prac niezbędnych do wykonania, a także
wpływa na biegłość pracowników w realizacji poszczególnych zadań i pozwala osiągnąć
oszczędności z tytułu ograniczenia liczby roboczogodzin przeznaczonych na realizację
zadania, niewątpliwie sprzyja realnemu skalkulowaniu ceny na poziomie niższym od cen
zaoferowanych prze
z pozostałych wykonawców. Okolicznością sprzyjającą obniżeniu ceny
przez Konsorcjum Edex-Pol
jest również fakt bieżącego świadczenia usługi na terenie
obiektu, w którym wykonywane mają być prace objęte zamówieniem, dzięki czemu
Konsorcjum Edex-Pol nie jest
obciążone dodatkowymi kosztami mobilizacji załogi i logistyki.
Magazyn z materiałami i narzędziami potrzebnymi do realizacji zamówienia, którymi
Konsorcjum Edex-Pol
dysponuje na dzień złożenia oferty, zlokalizowany jest na terenie
realizacji usługi objętej postępowaniem, co także generuje oszczędności po stronie
Konsorcjum Edex-Pol.
Na osiągnięcie oszczędności pozwala także świadczenie przez
Konsorcjum Edex-Pol
usługi w ramach postępowania „Usługi utrzymania ruchu urządzeń w
Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.: kotłownia kotłów parowych,
kotłownia kotłów wodnych w Zakładzie Produkcyjnym EC Wrocław oraz kotłownia kotłów
parowych oraz filtry wor
kowe w Zakładzie Produkcyjnym EC Czechnica”, w związku z którym
Konsorcjum Edex-Pol
posiada na magazynie część materiałów niezbędnych do realizacji
prac.
Kolejną okolicznością mającą wpływ na zaoferowaną cenę jest rezygnacja z prowizji od
prac zlecanych podwykonawcom.
Powyższe okoliczności niewątpliwie stanowią warunki
sprzyjające obniżeniu ceny w stosunku do innych wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Za uprawnione i potwierdzające realność zaoferowanej ceny Izba
uznała powoływanie się przez Konsorcjum Edex-Pol na stawki zaoferowane w innym
postępowaniu
i
przyjęte
przez
Zamawiającego
w
zakresie,
w jakim czynności w postępowaniu powołanym oraz obecnie prowadzonym przez
Zamawiającego pokrywają się. Podobnie, okoliczność, że w innym postępowaniu na remont

kotła OP430/K-2 w EC Wrocław Odwołujący zaoferował stawki na poziomie podobnym do
oferowanych przez Konsorcjum Edex-Pol
w obecnym postępowaniu, stanowi potwierdzenie,
że cena zaoferowana przez Konsorcjum Edex-Pol nie jest rażąco niska.
Z uwag
i na powyższe, Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego
wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy nPzp oraz
§ 8 ust. 2 w zw. z § 5 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437, dalej jako „rozporządzenie”).
Zgodnie z art. 557 ustawy nPzp
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego, z kolei
w myśl art. 575 ustawy nPzp strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący
sprzeciw ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. Zgodnie
z § 5 pkt 1 rozporządzenia, do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się m.in. wpis.
Jak stanowi
§ 8 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku oddalenia odwołania przez Izbę
w
całości, koszty ponosi odwołujący. Na koszty postępowania odwoławczego składał się
wpis uiszczony przez
Odwołującego w wysokości 15 000 zł.

Przewodniczący: ……………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie