eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 461/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-02-26
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 461/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz, Ewa Sikorska, Robert Skrzeszewski

po rozpoz
naniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 26 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2021 r. przez wykonawcę Safege S.A.S.
Nanterre (Francja)
w
postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa – Generalnego
Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddział w Zielonej Górze

przy udziale:

wykonawcy
MGGP Spółka Akcyjna w Tarnowie, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Safege S.A.S. Nanterre (Francja) kwoty 13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście
tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
………………. ..........

………………..........
………………...........
Sygn. akt: KIO 461/21
U z a s a d n i e n i e


W dniu 24 lutego 2021 roku wykonawca Safege S.A.S. Nanterre (Francja)
cofnął
odwołanie wniesione w dniu 12 lutego 2021 roku.

Zgodnie z art. 568 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), I
zba umarza postępowania odwoławcze, w
fo
rmie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.


O kosztach postępowania orzeczono na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).

Przewodniczący: ………………. .........

……………….........
……………….........Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie