eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 187/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-02-23
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 187/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jolanta Markowska, Luiza Łamejko, Małgorzata Matecka Protokolant: A

ldona Karpińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzi
ałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 23 lutego 2021 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2021 r. przez wykonawcę: INERGIS
S.A., ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-
215 Częstochowa
w postępowaniu prowadzonym
przez zamawiającego:

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100
Kolbuszowa,

przy udziale wykonawcy: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. Kudrowice 12, 95-200
Pabianice

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO
187/21
po stronie zamawiającego,

postanawia:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze
,
2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy: INERGIS S.A., ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-
215 Częstochowa
kwoty 15 000
z
ł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej równowartość
uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z
art. 92 ust. 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019, poz. 2020), na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący
………………………

………………………

………………………Sygn. akt KIO 187/21
Uzasadnienie


Za
mawiający, Gmina Kolbuszowa, upoważniona do przeprowadzenia i udzielenia
zamówienia w imieniu i na rzecz Gminy Dzikowiec, prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż
odnawialnych źródeł energii w ramach projektu Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie
Kolbuszowa i gminie Dzikowiec
".
Zamówienie zostało podzielone na 4 Zadania (części):
Zadanie nr 1: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych".
Zadanie nr 2: „Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u.".
Zadanie nr 3: „Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła do c.o. i c.w.u.".
Zadanie nr 4: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 12 sierpnia 2020 r., pod nr 2020/S 155-378940.
Wykonawca INERGIS S.A.
z siedzibą w Częstochowie w dniu 14 stycznia 2021 roku
wniósł odwołanie wobec czynności Zamawiającego podjętych oraz zaniechanych w
postępowaniu w zakresie Zadania nr 2: „Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u.", tj. wobec:
a)
wyboru oferty
złożonej przez wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k., z
siedzibą w Pabianicach jako najkorzystniejszej oferty,
b)
czynności badania i oceny oferty złożonej przez wykonawcę FlexiPower;
c)
zaniechania czynności odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę FlexiPower;
d)
zaniechania dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako oferty
najkorzystniejszej.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł
energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec" dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
III. Czysta Energia, działanie 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe, na podstawie umowy
numer z dnia 13.12.2019 r.
Przedmiotową inwestycją objętych będzie 499 gospodarstw
domowych w których przewidziano dostawę i montaż 587 instalacji odnawialnych źródeł
energii.

Odwołujący zarzucił czynnościom i zaniechaniom Zamawiającego w zakresie
Zadania nr 2: „Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u." naruszenie przepisów:
a)
art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp", w związku z
naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez
zaniechanie czynności odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę FlexiPower, pomimo że

treść ww. oferty nie odpowiada treści SIWZ;
b)
art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawy Pzp,
poprzez dokonanie wyboru oferty wykonawcy FlexiPower jako najkorzystniejszej oferty oraz
poprzez zaniechanie dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako
najkorzystniejszej oferty.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu, aby w
zakresie Zadania nr 2: „Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u.":
a)
unieważnił czynność wyboru oferty FlexiPower jako najkorzystniejszej;
b)
powtórzył badanie i ocenę oferty złożonej przez wykonawcę FlexiPower;
c)
odrzucił ofertę złożoną przez wykonawcę FlexiPower;
d)
w konsekwencji dokonał wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.
W dniu 18 stycznia 2021 r. p
rzystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego, stosownie do wymogów art. 525 ust. 3 nPzp, zgłosił wykonawca FlexiPower
Group Sp. z o.o. Sp.k.
z siedzibą w Pabianicach.
Pismem z dnia 3 lutego 2021 r. Z
amawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.

W dniu 5 lutego 2021 r. n
a podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu
odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. poz. 2453),

wobec uwzględnienia przez
Z
amawiającego zarzutów odwołania wniesionego przez wykonawcę: INERGIS S.A.
wykonawca FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k.
został wezwany do złożenia oświadczenia w
przedmiocie sprzeciwu co do uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów
przedstawionych w odwołaniu.
Wykonawca FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. pismem z dnia 8 lu
tego 2021 r. złożył
oświadczenie, iż wnosi sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości
zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Następnie pismem z dnia 23 lutego 2021 r.
wykonawca FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k.
wycofał powyższe oświadczenie.

Izba zważyła, co następuje:

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2020) do postępowań
odwoławczych, o których mowa w uchylanej ustawie, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r.,
dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia

2021r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019r., poz. 2019).
Z uwagi na powyższe, Izba wydając postanowienie o umorzeniu
postępowania odwoławczego, wszczętego na skutek odwołania wniesionego w dniu 14
stycznia 2021r., zastosowała przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej nPzp).

Biorąc pod uwagę dokonane wyżej ustalenia, Izba stwierdziła, że wobec
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu i braku
wniesienia sprzeciwu przez wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k., który przystąpił
do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego postępowanie odwoławcze
należało umorzyć na podstawie art. 522 ust. 2 nPzp. Zgodnie z art. 522 ust. 2 nPzp, jeżeli
uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w od
wołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Wobec powyższego, Izba postanowiła, jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania Izba uwzględniła treść § 9 ust. 1 pkt 2 lit.a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020r., poz. 2437), z którego
wynika, że jeżeli przed otwarciem rozprawy zamawiający uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie
przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia przez
zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba orzeka o dokonaniu
zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu

Przewodniczący …….……………..

…….……………..

…….……………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie