eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 63/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2021-02-15
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 63/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Anna Wojciechowska, Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na
posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania w
Warszawie w dniu 15 lutego
2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2021r. przez wykonawcę SIMPLE Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, ul. Bronisława Czecha 49/51
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wolski im.
Anny Gostyńskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 17

przy udziale
Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14
zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 63/21 po stronie zamawiającego


orzeka:
1.
umarza pos
tępowanie
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15 000zł. 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy
złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy
SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, ul. Bronisława Czecha 49/51

tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust.1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w
terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..

Członkowie: ……………………...

……………………..Sygn. akt KIO 63/21
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa i
wdrożenie systemów informatycznych zwiększających dostępność usług świadczonych
drogą elektroniczną w ramach projektu e-Pacjent w Szpitalu Wolskim” zostało wszczęte
ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4 grudnia 2020r. za numerem
2020/S 235-579526.
W dniu 22 grudnia 2020r. zamawiający poinformował Izbę i wykonawcę Simple SA z siedzibą
w Warszawie o uwzględnieniu w całości zarzutów odwołania w sprawie sygn. akt KIO
3329/20 i opublikował zmienioną dokumentację postępowania.
W dniu 4 stycznia 2021r. odwołanie na niedokonanie czynności zgodnie z żądaniem
uwzględnionego odwołania, sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia oraz sporządzenie
wymagań w zakresie prezentacji zamawiającemu systemu wniósł wykonawca SIMPLE SA z
siedzibą w Warszawie, dalej odwołujący. Odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29 grudnia 2020r. udzielonego przez
wiceprezesa zarządu i prokurenta ujawnionych w KRS i upoważnionych do samodzielnej
reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS.
Kopia odwołania została przekazana
zamawiającemu w dniu 4 stycznia 2021r.
1) art. 186 ust. 2 ustawy z 2004r. przez niedokonanie przez z
amawiającego wszystkich
czynności zgodnie z treścią uwzględnionego w całości odwołania wniesionego przez
odwołującego w dniu 14 grudnia 2020 r., w wyniku którego, przez Krajową Izbą Odwoławczą
toczyło się postępowanie o sygn. akt KIO 3329/20;
2) art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z 186 ust. 2 ustawy z 2004r. przez ustanowienie
(pomimo zmiany SIWZ z dnia 22.12.2020 r.) w rozdz. I pkt a) Załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ)
przedmiotu zamówienia jako zakupu, dostawy i uruchomienia modułów oprogramowania
aplikacyjnego w części administracyjnej pochodzącej od jednego producenta pomimo
usunięcia po uwzględnieniu odwołania pozostałych postanowień wprowadzających takie
wymaganie (w wyniku wspomnianej zmiany), które to wymaganie nie jest podyktowane
żadnymi uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, nie wpływa na jakość dostarczonego
rozwiązania czy jego funkcjonalność (zwłaszcza z punktu widzenia finalnego użytkownika), a
ogranicza konkurencję zawężając krąg wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie
zamówienia do tych, którzy nie korzystają, wdrażając swoje rozwiązania informatyczne, z
produktów innych podmiotów (mimo, że jest to powszechną praktyką rynkową) i nie jest
adekwatne do charakteru zamawianego systemu;
3) art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z 186 ust. 2 ustawy z 2004r. przez opisanie (w

wyniku zmiany SIWZ z dnia 22.12.2020 r. ) w rozdz. I.6. Załącznika nr 1 do SIWZ – OPZ,
przedmiotu zamówienia w zakresie integracji systemu bez określenia odpowiedzialności
stron (
zamawiającego i odwołującego) za poszczególne czynności związane z integracją
systemów, oraz przez przeniesienie całości odpowiedzialności za przeprowadzenie integracji
na wykonawcę zamówienia, w sytuacji, gdy przeprowadzenie integracji wymaga m.in.
współpracy z innymi dostawcami systemów informatycznych, w których interesie (jako
podmiotów konkurencyjnych) nie jest, aby przyszły wykonawca zrealizował zamówienie;
4) art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z 186 ust. 2 ustawy z 2004r.
w zw. z § 13 ust. 1
pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) przez opisanie (w wyniku zmiany SIWZ z dnia
22.12.2020 r.) w Załączniku nr 8 do SIWZ – scenariusza prezentacji systemu zgodnie z
którym zamawiający wymagał będzie przeprowadzenia prezentacji systemu w zakresie
pozycji XIV Koszty, wprowadzającej wymagania, z których większość możliwa będzie do
wykonania dopiero na etapie real
izacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, podczas
gdy wykonanie zamówienia polegać ma na wdrożeniu systemu, a więc na skomponowaniu
na etapie realizacji umowy określonych w OPZ funkcjonalności zgodnie z wymaganiami i
potrzebami
zamawiającego wraz z migracją danych z innych systemów oraz integracją z
innymi systemami, co stanowi w istocie wymaganie spełnienia świadczenia jeszcze przed
zawarciem umowy z wybranym wykonawcą i poddaje w wątpliwość, czy wykonawcy będą
równo traktowani przez zamawiającego;
5) art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z 2004r. przez opisanie przedmiotu
zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję, wyrażające się w zawarciu (w
wyniku zmiany SIWZ z dnia 22.12.2020 r.) w pkt I.7 Załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ)
wymagania w zakresie motoru bazy danych konkretnego producenta (Oracle) w sytuacji, gdy
nie jest to podyktowane żadnymi uzasadnionymi względami czy potrzebami zamawiającego,
a jednocześnie eliminuje możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia przez tych
wykona
wców, którzy dostarczają systemy informatyczne funkcjonujące w oparciu o inną
bazę danych.
Wniósł o uwzględnienie odwołania i:
1) nakazanie
zamawiającemu dokonania czynności polegającej na modyfikacji dokumentacji
postępowania tj.:
(w zakresie zarzutu nr 2)
a)
usunięcie wymagań zgodnie z którymi zamawiane moduły/systemy pochodzić mają od
jednego producenta,
(w zakresie zarzutu nr 3)
b)
wprowadzenie do OPZ postanowień w zakresie integracji systemów, zgodnie z którymi:

i. to z
amawiający pozyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne do
przeprowadzenia integracji informacje i dane od producentów lub autorów eksploatowanych
systemów i baz danych, z którymi ma nastąpić integracja, a tym samym, że to zamawiający
sfinansuje ewentualne koszt
y prac integracyjnych po stronie systemów obecnie
wykorzystywanych przez
zamawiającego,
ii.
wskazana zostanie pełna lista systemów z którymi ma nastąpić integracja zamawianego
systemu wraz z dokumentacją ich interfejsów wymiany danych, oraz wskazaniem wszystkich
technicznych informacji, dzięki którym możliwa będzie ta integracja a w szczególności m.in.:
specyfikacja interfejsu i protokołu wymiany danych w stopniu umożliwiającym ocenę i
wycenę przez wykonawcę prac niezbędnych do przeprowadzenia integracji, dokumentacja
w/w elementów umożliwiających integrację w stopniu umożliwiającym ocenę i wycenę przez
Wykonawcę prac niezbędnych do przeprowadzenia integracji, inne, niezbędne do wyceny
informacje techniczne,
oraz usunięcie postanowień zawartych w pkt 1.6. lit b), d) e) Załącznika nr 1 do SIWZ – OPZ,
(w zakresie zarzutu nr 4)
c)
usunięcie z załącznika nr 8 do SIWZ pozycji XIV – Koszty (49-54),
(w zakresie zarzutu nr 5)
d)
zastąpienie dotychczasowej treści poszczególnych wymagań zawartych pkt I.7 Załącznika
nr 1 do SIWZ
– OPZ w zakresie Motoru baz danych, następującą:
18.
Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu
dat, porządku sortowania znaków.
23.
Wysoka zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL92 lub nowszym.
25.
Brak formalnych ograniczeń, bądź ograniczenia nieistotnie dla wdrażanego rozwiązania
na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy)
29.
Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT,
UPD
ATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na
poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop
serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze).
Ponad
to mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji
DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach
(views).
2)
obciążenie kosztami postępowania odwoławczego zamawiającego, w tym zasądzenie od
zamawi
ającego na rzecz odwołującego kosztów zastępstwa przed Krajową Izbą
Odwoławczą.
W razie uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu odwołujący żądał od zamawiającego dokonania czynności, o których mowa we
wnioskach wsk
azanych powyżej.

Odwołujący wskazał, że posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia,
ponieważ jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wdrażania
systemów informatycznych dla podmiotów publicznych, jest potencjalnym wykonawcą tego
zamówienia, a sformułowanie postanowień OPZ przez zamawiającego uniemożliwia mu lub
poważnie utrudnia ubieganie się o jego udzielenie. Rodzi to po stronie odwołującego ryzyko
poniesienia szkody w postaci nieuzyskania zamówienia, a tym samym i należnego
wynagrodzenia z tego tytułu. Powołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 września
2017 r. KIO 1776/17).
Odwołujący podniósł, że w dniu 14 grudnia 2020 r. wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie od czynności zamawiającego polegających na sprzecznym z
przepisami ustawy z 2004r.
skonstruowaniu postanowień SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, a
w następstwie każdego z podniesionych zarzutów odwołujący, podobnie jak w niniejszym
odwołaniu, wniósł o nakazanie zamawiającemu dokonania czynności polegającej na
modyfikacji
dokumentacji
postępowania
przedstawiając
określone
brzmienie
poszczególnych, nowych postanowień.

W wyniku tego odwołania, przed KIO toczyło się postępowanie o sygn. akt KIO 3329/20.
Pismem z dnia 22 grudnia 2020 r. z
amawiający poinformował Krajową Izbę Odwoławczą i
odwołującego, że uwzględnił w całości zarzuty postawione w odwołaniu i opublikował
zmienioną dokumentację postępowania.

W dniu 5 stycznia 2021r. zamawiający zamieścił informację o wniesieniu odwołania.
W dniu 7 styczni
a 2021r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił
swój udział wykonawca ASSECO Poland SA z siedzibą w Rzeszowie. Przystępujący
wskazał, że posiada interes prawny w przystąpieniu do postępowania odwoławczego po
stronie z
amawiającego, gdyż ocenia działania zamawiającego jako właściwe i zgodne z
przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a jako uczestnik tego postępowania ma
interes zarówno w prawidłowym jego przebiegu, jak również utrzymaniu SIWZ w obecnym
jego brzemieniu z uwagi na
fakt, iż w ocenie przystępującego, Zamawiający prowadzi
postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz zasad
równego traktowania wykonawców. Wniósł o oddalenie odwołania w całości, albowiem w
ocenie Przystępującego podniesione w odwołaniu zarzuty w całej rozciągłości są
nieuzasadnione. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie doszło do
zarzucanych uchybień, w szczególności zamawiający nie naruszył wskazywanych w
odwołaniu przepisów ustawy. Zgłoszenie zostało wniesione przez pełnomocnika
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 maja 2019r. udzielonego przez
wiceprezesa zarządu i prokurenta ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej
reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana

zamawiającemu i odwołującego w dniu 7 stycznia 2021r.

W dniu13 stycznia 2021r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie i oświadczył:
-
wnoszę o oddalenie Zarzutu nr 1, 2 i 4;
-
uwzględniam w części zarzut nr 3
-
uwzględniam w całości zarzut nr 5.

Przystępujący Asseco oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia przez
zamawiającego części zarzutów.
Odwołujący na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania cofnął zarzuty w
części nieuwzględnionej przez zamawiającego.

Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 525
ust. 1
– 3 ustawy.
Izba nie dopatrzyła się zaistnienia przesłanek odrzucenia odwołania, o których mowa w art.
528 ustawy.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności
odwołania, o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy.
Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 186 ust. 2 ustawy z 2004r. przez niedokonanie
przez zamawiającego wszystkich czynności zgodnie z treścią uwzględnionego w całości
odwołania wniesionego przez odwołującego w dniu 14 grudnia 2020 r., w wyniku którego,
przez Krajową Izbą Odwoławczą toczyło się postępowanie o sygn. akt KIO 3329/20;

Został cofnięty przez odwołującego na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika
postępowania.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z 186 ust.
2 ustawy z 2004r. przez ustanowienie (pomimo zmiany SIWZ z dnia 22.12.2020 r.) w rozdz. I
pkt a) Załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ) przedmiotu zamówienia jako zakupu, dostawy i
uruchomienia modułów oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej
pochodzącej od jednego producenta pomimo usunięcia po uwzględnieniu odwołania
pozostałych postanowień wprowadzających takie wymaganie (w wyniku wspomnianej
zmiany), które to wymaganie nie jest podyktowane żadnymi uzasadnionymi potrzebami
zamawiającego, nie wpływa na jakość dostarczonego rozwiązania czy jego funkcjonalność
(zwłaszcza z punktu widzenia finalnego użytkownika), a ogranicza konkurencję zawężając
krąg wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia do tych, którzy nie

korzystają, wdrażając swoje rozwiązania informatyczne, z produktów innych podmiotów
(mimo, że jest to powszechną praktyką rynkową) i nie jest adekwatne do charakteru
zamawianego systemu

Został cofnięty przez odwołującego na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika
postępowania.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z 186 ust.
2 ustawy z 2004r. w zw. z § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) przez opisanie (w
wyniku zmiany SIWZ z dnia 22.12.2020 r.) w Załączniku nr 8 do SIWZ – scenariusza
prezentacji systemu zgodnie z którym zamawiający wymagał będzie przeprowadzenia
prezentacji systemu w zakresie p
ozycji XIV Koszty, wprowadzającej wymagania, z których
większość możliwa będzie do wykonania dopiero na etapie realizacji umowy w sprawie
zamówienia publicznego, podczas gdy wykonanie zamówienia polegać ma na wdrożeniu
systemu, a więc na skomponowaniu na etapie realizacji umowy określonych w OPZ
funkcjonalności zgodnie z wymaganiami i potrzebami zamawiającego wraz z migracją
danych z innych systemów oraz integracją z innymi systemami, co stanowi w istocie
wymaganie spełnienia świadczenia jeszcze przed zawarciem umowy z wybranym
wykonawcą i poddaje w wątpliwość, czy wykonawcy będą równo traktowani przez
zamawiającego;

Został cofnięty przez odwołującego na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika
postępowania.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z 186 ust.
2 ustawy z 2004r. przez opisanie (w wyniku zmiany SIWZ z dnia 22.12.2020 r. ) w rozdz. I.6.
Załącznika nr 1 do SIWZ – OPZ, przedmiotu zamówienia w zakresie integracji systemu bez
określenia odpowiedzialności stron (zamawiającego i odwołującego) za poszczególne
czynności związane z integracją systemów, oraz przez przeniesienie całości
odpowiedzialności za przeprowadzenie integracji na wykonawcę zamówienia, w sytuacji, gdy
przeprowadzenie integracji wymaga m.
in. współpracy z innymi dostawcami systemów
informatycznych, w których interesie (jako podmiotów konkurencyjnych) nie jest, aby przyszły
wy
konawca zrealizował zamówienie oraz
Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z 2004r.

przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję,
wyrażające się w zawarciu (w wyniku zmiany SIWZ z dnia 22.12.2020 r.) w pkt I.7 Załącznika
nr 1 do SIWZ (OPZ) wymagania w zakresie motoru bazy danych konkretnego producenta
(Oracle) w sytuacji, gdy nie jest to podyktowane żadnymi uzasadnionymi względami czy
potrzebami zamawiającego, a jednocześnie eliminuje możliwość ubiegania się o udzielenie
zamówienia przez tych wykonawców, którzy dostarczają systemy informatyczne
funkcjonujące w oparciu o inną bazę danych.

Izba ustaliła, że zamawiający uwzględnił w tej części zarzuty odwołania. Izba ustaliła, że po
stronie zamawiającego skutecznie przystąpił wykonawca Asseco Poland SA z siedzibą w
Rzeszowie. Izba zobowiązała przystępującego w ramach czynności formalnoprawnych i
sprawdzających do złożenia oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu w trybie art. 523 ust. 1
ustawy w związku z § 13 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
postepowania przy rozpo
znawaniu odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą (Dz. U. z
2020r. poz. 2453) do złożenia oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu częściowego.
Przystępujący w zakreślonym terminie oświadczył, że nie wnosi zastrzeżeń wobec tej części
zarzutów, którą zamawiający uwzględnił.

Zgodnie z art. 522 ust. 3 ustawy w
przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części
zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez
odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym
bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do
postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po
stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który
pr
zystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części
zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w
zakresie
uwzględnionych zarzutów. W niniejszej sprawie wycofanie zarzutów
nieuwzględnionych przez zamawiającego nastąpiło na posiedzeniu z udziałem stron i
uczestnika, a zatem był to moment, w którym możliwe stało się wydanie postanowienia
kończącego postępowanie odwoławczego.

Z mocy art. 92 ust. 2
ustawy z dnia 11 września 2019r. przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo zamówień Publicznych Izba zastosowała przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Izba ustaliła, że właściwym dla
rozpoznania skargi na przedmiotowe orzeczenie b
ędzie Sąd Okręgowy w Warszawie, a
termin na wniesienie skargi wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 9 ust. 1 pkt 2 lit. b cyt.
rozporządzenia znosząc wzajemnie koszty pomiędzy stronami o których mowa w par. 5 ust.
2 lit. b rozporządzenia tj. koszty zastępstwa prawnego i orzekła o dokonaniu zwrotu
odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu. Izba nie
znalazła podstaw do uwzględnienia wniosku zamawiającego o zasądzenie kosztów
zastępstwa prawnego, gdyż taki wniosek mógłby być uwzględniony jedynie w przypadku
co
fnięcia odwołania, a nie jedynie części zarzutów nieuwzględnionych przez zamawiającego
(wynika to z par. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia).Przewodniczący:…………………………..

Członkowie: …………………………..

…………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

bezpłatny program PIT 2020

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie