eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 2063/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-09-24
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 2063/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 24 września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 sierpnia 2020 r. przez wykonawcę CONTROL
SYSTEM FMN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez
Jedno
stkę Wojskową nr 6021 w Warszawie,

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia P. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH Proserw P. S.
oraz Compas Sp.
z o.o. z siedzibą w Jabłonnie
zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 2063/20 po stronie Zamawiającego,

postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
CONTROL SYSTEM FMN Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie
kwoty 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 2063/20

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Jednostka Wojskowa nr 6021 w Warszawie [dalej „Zamawiający”]
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na z
akup i dostawę kart zbliżeniowych HID Global Mifare 13,56 MHz
Cla
ssic 1 kB MF1MOA2S50 NXP UID4 dla jednostki będącej na zaopatrzeniu Jednostki
Wojskowej nr 6021

(znak postępowania: 25/2020/PN/INFR).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 23 marca 2020 r. pod numerem 2020/S 058
– 138189.

W dniu 24 sierpnia 2020 r. wykonawca Control System FMN Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie [dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do wyjaśnienia
treści oferty;
2. art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie poprawienia innej omyłki
niepowodującej istotnej zmiany treści oferty;
3. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty Odwołującego;
4. art. 7
ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób sprzeczny z zasadami
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Z daleko idącej ostrożności, Odwołujący zarzucił Zamawiającemu również naruszenie:
5. art. 7 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
złożonej przez P. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PUH PROSERW P.
S. (Lider Konsorcjum) i COMPAS Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum).

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o:
1.
uwzględnienie odwołania w całości;
2. nakazanie unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego;
ewentualnie:
3. nakazanie Zamawiającemu odrzucenie oferty złożonej przez PUH PROSERW P. S. (Lider
Konsorcjum) i COMPAS Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum);
4. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w dniu 31 sierpnia
2020 r. zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
P. S.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH Proserw P. S. oraz Compas Sp.
z o.o. z siedzibą w Jabłonnie.
Izba
stwierdziła skuteczność zgłoszonego przez ww. wykonawców przystąpienia do
postępowania odwoławczego.

W dniu
24 września 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła
odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający oświadczył, że uznaje w całości odwołanie
wniesione przez Od
wołującego. Jednocześnie Zamawiający wniósł zastrzeżenia co do
czynności odrzucenia oferty złożonej przez Przystępującego. Wskazał, iż oferta wykonawcy
na dzień wniesienia odwołania podlegała badaniu pod względem formalnym i
merytorycznym. Czynność ta uległa zawieszeniu. W związku z powyższym nie został
dokonany wybór oferty, a zatem brak jest podstaw do składania wniosków jak w petitum
odwołania odnośnie rozpatrzenia wniosku „ewentualnego”.
W toku posiedzenia niejawnego z udziałem Stron i Uczestnika wyznaczonego na
dzień 24 września 2020 r., Zamawiający doprecyzował, że uwzględnia zarzuty odwołania
zawarte w punktach 1
– 4 petitum odwołania.
Przystępujący oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia części
zarzutów odwołania.
Z kolei
Odwołujący oświadczył, że cofa zarzut zawarty w punkcie 5 petitum
odwołania.

Zgodnie z art. 186 ust. 3a ustawy Pzp, w
przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych
zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym
bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do
postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po
stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który
przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części
zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu
w zakresie uwzględnionych zarzutów.
Wobec powyższych ustaleń, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zachodzą
przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na
podstawie art. 186 ust. 3a ustawy Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania na
podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 3 pkt 1 i § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
spo
sobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972 t.j.). Izba nie uwzględniła
wniosku Odwołującego o zasądzenie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3600
zł z uwagi na okoliczność, iż w sytuacji, o której mowa w art. 186 ust. 3a ustawy Pzp koszty
postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Przewodniczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie