eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1791/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-10-05
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1791/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30
września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 lipca 2020 r. przez wykonawcę Sanito
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiających Gminę Pajęczno oraz Powiat Pajęczański, w imieniu i na
rzecz których działa Gmina Pajęczno

przy udziale wykonawcy Pro -
Eco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdyni
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającym - Gminie Pajęczno i Powiatowi
Pajęczańskiemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części II
zamówienia oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty
wykonawcy Pro -
Eco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 us
tawy Prawo zamówień publicznych i wykluczenie ww.
wykonawcy z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
2.
kosztami postępowania obciąża zamawiających - Gminę Pajęczno i Powiat Pajęczański i:
2.1.
zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty poniesione
przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania;
2.2.
zasądza od zamawiających - Gminy Pajęczno i Powiatu Pajęczańskiego na rzecz
odwołującego Sanito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w
Warszawie kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych

zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez
odwołującego tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Sieradzu.


Przewodniczący: ……………………………….………


Sygn. akt: KIO 1791/20
U z a s a d n i e n i e

Gmina Pajęczno oraz Powiat Pajęczański, w imieniu i na rzecz których działa Gmina
Pajęczno (dalej jako „Zamawiający”) prowadzą postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego
na dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 304 instalacji
fotowoltaicznych na obiektach należących do osób prywatnych, 3 instalacji fotowoltaicznych
na budynkach użyteczności publicznej, 163 instalacji kolektorów słonecznych i 46 kotłów na
biomasę w ramach projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Pajęczno”. Ogłoszenie
o
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 10
lutego 2020 r. pod numerem 2020/S 028-064109.
Postępowanie prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
, dalej „ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa
zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.
W dniu 30 lipca 2020 r.
wykonawca Sanito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą w Warszawie (dalej jako „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wobec dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy Pro-Eco Sp.
z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej jako „Pro-Eco”) jako najkorzystniejszej w części II
postępowania oraz zaniechania odrzucenia oferty ww. wykonawcy i jego wykluczenia
z
postępowania w części II. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez bezzasadne i niezgodne z
ustawą zaniechanie
odrzucenia oferty Pro-
Eco z części nr II postępowania ze względu na jej niezgodność
z postanowieniami SIWZ poprzez:
a) przekazanie
na wezwanie z dnia 8 lipca 2020 r. nieistniejących (nieprawdziwych)
w
obrocie certyfikatów na spełnienie minimalnych parametrów określonych w rozdziale
1 ust. 1.6 pkt 1.6.1 tiret 9 (Wymagań dotyczących modułu fotowoltaicznego) PFU, przez
co nie doszło do potwierdzenia spełnienia przez oferowane urządzenia ww.
parametrów minimalnych;
b)
nieprawidłowe uznanie przez Zamawiającego, że zaoferowane urządzenia spełniają
ww. parametry minimalne określone w PFU, w sytuacji gdy przedmiot oferty tych
wymagań nie spełnia;
2.
art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne, bezzasadne i niezgodne z ustawą
zaniechanie wykluczenia Pro-
Eco z uwagi na wprowadzenie przez tego wykonawcę
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji stanowiących elementy oferty,
a
mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego

w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3. art.
91 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez wybór
oferty Pro-
Eco jako najkorzystniejszej w części II postępowania, podczas gdy oferta ww.
wykonawcy podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ, a wykonawca wykluczeniu
z
postępowania;
oraz innych przepisów wskazanych w treści uzasadnienia.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia czynności wyboru oferty Pro-Eco jako najkorzystniejszej w części II
postępowania, nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Pro-Eco w części II
postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz wykluczenia Pro-Eco
z
postępowania w części II na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, a także nakazanie
Zamawiającemu powtórzenia czynności oceny ofert w zakresie części II postępowania, a w ich
wyniku dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.
Uzasadniając zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Odwołujący powołał się
na wymagania wynikające z rozdziału 1 ust. 1.6 pkt 1.6.1 tiret 9 PFU, wskazując, iż wykonawca
Pro-
Eco złożył jedynie deklarację zgodności wydaną przez producenta paneli
fotowoltaicznych, zaś na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przedstawił certyfikaty na
wymienione w wezwaniu normy, w tym
certyfikaty potwierdzające odporność na amoniak,
mgłę solną i efekt PID, które zdaniem Odwołującego zostały wytworzone/przerobione
samodzielnie przez Pro-
Eco i nie odpowiadają oryginałom, które wystawiła jednostka DEKRA.
Odwołujący wyjaśnił, iż na stronie jednostki certyfikującej DEKRA istnieje baza wydanych
certyfikatów, gdzie można potwierdzić ich prawdziwość wpisując numer certyfikatu.
Odwołujący po weryfikacji numerów certyfikatów wskazanych przez Pro-Eco stwierdził, iż
zgodność informacji ze strony internetowej z informacjami w przedstawionym certyfikacie
wykazuje jedynie certyfikat 6060621.01DS.003 (61215 i 61730).
W zakresie certyfikatu 6062450.01DS.001 (amoniak) Odwołujący podniósł, iż informacje
są niezgodne z informacjami na stronie. Certyfikat przedłożony przez Pro-Eco posiada
załączniki nr 1 i nr 2, które stanowią wykaz modeli modułów fotowoltaicznych których certyfikat
dotyczy. Jednakże informacje na stronie internetowej DEKRA pokrywają się jedynie co do
treści załącznika nr 1, z kolei nie ma tam żadnych informacji, aby certyfikat był obowiązujący
również dla modeli wymienionych w załączniku nr 2. Odwołujący zaznaczył, że wśród modeli
wymienionych w załączniku nr 1, nie ma oferowanego modułu SA335-120M, który to pojawia
się jedynie w załączniku nr 2, którego treści strona internetowa w żaden sposób nie
potwierdza. Na pierwszej stronie certyfikatu wid
ać również informację dotyczącą modeli, które
są objęte certyfikacją, która odsyła do załącznika nr 1, nawet sam certyfikat nie informuje
o
istnieniu drugiego załącznika.

W zakresie certyfikatu 6062450.02DS.001 (
mgła solna) Odwołujący podniósł, iż
analogicznie jak wy
żej, strona internetowa DEKRA nie potwierdza istnienia wykazu modeli,
jaki jest
zawarty w załączniku nr 2 do certyfikatu, a co za tym idzie certyfikat ten nie obejmuje
swoim zakresem oferowanego modułu SA335-120M, jak również na pierwszej stronie widnieje
informacja o istnieniu tylko jednego załącznika. Odwołujący wskazał także, że na stronie
producenta SinoS
ola dostępny jest certyfikat w języku angielskim, który najprawdopodobniej
jest oryginałem certyfikatu złożonego przez Pro-Eco, a wskazuje na to pełna zgodność jego
treści z informacjami na internetowej bazie jednostki DEKRA, a także sam fakt że znajduje się
on na oficjalnej stronie internetowej producenta tych modułów. Certyfikat pobrany ze strony
producenta SinoS
ola posiada tylko i wyłącznie jeden załącznik, oraz to że pierwsza strona
certyfikatu informuje o jednym załączniku.
W zakresie certyfikatu 6060621.02DS.001 (Efekt PID)
Odwołujący wskazał, iż strona
internetowa DEKRA analogicznie nie potwierdza istnienia wykazu modeli, jaki jest zawarty
w
załączniku nr 2 do certyfikatu, a co za tym idzie certyfikat ten nie obejmuje swoim zakresem
oferowanego modułu SA335-120M. W tym przypadku zapisano na pierwszej stronie
certyfikatu, że modele, których certyfikat dotyczy znajdują się w załączniku nr 1 i 2, co jest
zdaniem Odwołującego informacją nieprawdziwą, gdyż po pierwsze baza internetowa DEKRA
nie potwierdza istnienia takiego wykazu modeli, jaki jest zawarty w załączniku nr 2, a po drugie
na stronie producenta SinoS
ola dostępny jest niniejszy certyfikat w języku angielskim, który
najprawdopodobniej jest
oryginałem certyfikatu złożonego przez Pro-Eco, a wskazuje na to
pełna zgodność jego treści z informacjami na internetowej bazie jednostki DEKRA, a także
sam fakt że znajduje się on na oficjalnej stronie internetowej producenta tych modułów.
Certyfikat ten
posiada tylko i wyłącznie jeden załącznik, oraz to że pierwsza strona certyfikatu
informuje o jednym załączniku. Odwołujący dodał, że certyfikat 6060621.02DS.001 posiada
również inną wadę wskazującą na jego przekształcenie, a mianowicie datę wydania 13 marca
2020 r. Zgodnie z oryginalna wersją angielską z oficjalnej strony producenta, certyfikat ten
został wydany 5 sierpnia 2019 r.
Zdaniem
Odwołującego certyfikaty 6062450.01DS.001 (amoniak), 6062450.02DS.001
(mgła solna) i 6060621.02DS.001 (Efekt PID), zostały wytworzone w nieuprawniony sposób
samodzielnie przez Pro-
Eco i są nieprawdziwe. Modyfikacja certyfikatów poprzez dodanie do
nich załączników nr 2 została przeprowadzona, gdyż oryginalnie certyfikaty nie obejmowały
swoim zakresem oferowanych w postępowaniu modułów fotowoltaicznych SA335-120M.
Odwołujący dodał, że załączniki nr 2 w omawianych certyfikatach najprawdopodobniej zostały
graficznie przekształcone bazując na załączniku nr 1 do certyfikatu 6060621.01DS.003 (61215
i 61730), które są identyczne co do wykazu modeli modułów objętych certyfikatem.
Jednocześnie, zdaniem Odwołującego, skoro właściwe certyfikaty nie obejmują swoim

zakresem oferowanych w postępowaniu modułów fotowoltaicznych SA335-120M i dochodzi
do potwierdzenia wymaganych przez Zamawiającego parametrów minimalnych określonych
w PFU, to tym samym należy uznać, że przedmiot oferty nie jest zgodny z treścią SIWZ, a
zatem oferta powinna podlegać również z tego powodu odrzuceniu. Odwołujący przedstawił
ponadto argumentację odnoszącą się do konieczności stosowania się przez Zamawiającego
do zasad ustalonych w SIWZ i odrzucenia oferty Pro-Eco na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, powołując się na orzecznictwo (wyroki Izby z dnia 19 kwietnia 2019 r., sygn. akt
KIO 621/19, z dnia 11 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1248/18, z dnia 18 maja 2018 r., sygn. akt
KIO 845/18, z dnia 25 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 1038/19, z dnia 26 stycznia 2017 r.,
sygn. akt KIO 11/17, z dnia 24 marca 2015 r., sygn. akt KIO 436/15).
Uzasadniając zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp Odwołujący podniósł,
iż mając na uwadze, że certyfikaty złożone przez Pro-Eco, potwierdzające odporność na
amoniak, mgłę solną i efekt PID w takim kształcie, w jakim zostały przedłożone bądź z uwagi
na
fakt, że zostały przekształcone i nie odpowiadają oryginałom, które wystawiła jednostka
DEKRA, ww. wykonawca przedstawił Zamawiającemu informacje wprowadzającego go
w
błąd, co miało istotny wpływ na przebieg postępowania. Z informacji wskazanych
w
poprzednich zarzutach odwołania wynika, że zaoferowane przez Pro-Eco moduły PV nie
spełniają minimalnych wymogów określonych w rozdziału 1 ust. 1.6 pkt 1.6.1 tiret 9 PFU.
Zdaniem Odwołującego skoro Pro-Eco nie posiada urządzeń spełniających wymagane
parametry, to nie powinien składać oferty. Złożenie oferty i oświadczenie, że oferowane
urządzenia spełniają wymagania SIWZ należy uznać za wprowadzające w błąd, tym bardziej,
że wykonawca Pro-Eco swoje działania opiera na nieprawidłowych certyfikatach.
Wprowadzająca w błąd według Odwołującego jest także treść uzupełnionych certyfikatów,
nieistniejąca w takim kształcie w rzeczywistości. Powyższe miało istotny wpływ na wynik
postępowania, gdyż oferta Pro-Eco została wybrana jako najkorzystniejsza. Odwołujący
powołał się także na poglądy doktryny i orzecznictwa odnoszące się do art. 24 ust. 1 pkt 17
ustawy Pzp, wskazując m.in. na wyrok Izby z dnia 19 listopada 2013 r., sygn. akt KIO 2575/13,
z dnia 21 marca 2018 r., sygn. akt KIO 421/18, z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt KIO 271/19,
z dnia 9 marca 2017 r., sygn. akt KIO 345/17, z dnia 22 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1496/18,
z dnia 18 września 2018 r., sygn. akt KIO 1747/18, z dnia 29 października 2018 r., sygn. akt
KIO 2057/18.
W odniesieniu do zarzutu nr 3 odwołania, Odwołujący podniósł, iż w konsekwencji
wcześniej wskazanych uchybień, wybór oferty Pro-Eco jako najkorzystniejszej został
dokonany wbrew przepisom ustawy Pzp, w sposób naruszający zasady równego traktowania
wykona
wców i uczciwej konkurencji, a oferta ww. wykonawcy powinna zostać odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zaś wykonawca wykluczony z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Odwołujący w tym kontekście wskazał na
orzecznictwo Izby w sprawach o sygn. akt KIO 1620/16, KIO 2251/15, KIO 1804/14.
Zamawiający na rozprawie wniósł o oddalenie odwołania w całości, składając odpowiedź
na odwołanie ustnie do protokołu.
Wykonawca Pro -
Eco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni,
w
piśmie zgłaszającym przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Z
amawiającego, wskazał na bezzasadność zarzutów odwołania. Podkreślił, że przedłożone
przez niego
wyjaśnienia i dowody nie uzasadniają prawidłowości stanowiska Odwołującego,
w
szczególności okoliczności, że PRO-ECO sp. z o.o. wprowadziła Zamawiającego w błąd.
W
itryna internetowa na którą Odwołujący się powołuje, wprost zawiera informację stanowiącą,
że dane udostępnione na stronie mogą zawierać błędy lub nieścisłości. W związku
z
powyższym, należało uznać jako bardziej wiarygodne źródło przedkładane przez
Wykonawcę dokumenty oraz składane oświadczenia woli i wiedzy. Dodatkowo wskazano, że
przywołana przez Odwołującą strona internetowa producenta wskazuje na samym wstępie
ogólną informację, że oferowane produkty posiadają certyfikat IEC 62716 (amoniak), IEC
61701 (mgła solna) oraz posiadają odporność PID.
Ponadto wykonawca Pro
– Eco w dniu 29 września 2020 r. złożył pismo procesowe,
wnosząc o oddalenie odwołania. Wskazał, iż Zamawiający nie wymagał od wykonawców
złożenia certyfikatów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych norm - wymóg taki
wynikał wyłącznie w odniesieniu do normy PN-EN 61215. Wykonawca Pro-Eco wskazał, że
w
udostępnionej Zamawiającemu karcie katalogowej zostały wyszczególnione wymagane
normy, co jednoznacznie wskazuje, iż produkt zaoferowany spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego, tym samym wykonawca w sposób zgodny z wymogami punktu 7.7.3
SIWZ przedstawił wymagane parametry. Pomimo powyższego (w późniejszym etapie), Pro-
Eco
sp. z o.o. przedstawiła certyfikaty otrzymane od wyłącznego dystrybutora na Polskę paneli
fotowoltaicznych SinoSola, tj. Afore Polska
, potwierdzające spełnienie norm. Wykonawca
dodał, że na stronie internetowej producenta (powołanej przez Odwołującego) dostępna jest
oryginalna karta katalogowa oferowanego przez Pro-Eco
produktu, która również potwierdza
posiadanie przez panele fotowoltaiczne SINOSOLA w
ymaganych przez Zamawiającego
certyfikatów. Ponadto wskazał, iż producent paneli fotowoltaicznych SinoSola potwierdził
zgodność zaoferowanych przez Pro-Eco produktów z normami IEC 62716 (amoniak), IEC
61701 (mgła solna) oraz IEC 62804 (PID), na dowód czego załączył do pisma oświadczenie
producenta.Po przeprowadzeniu
rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postępowania, na
podstawie zgromadzonego w sprawie
materiału dowodowego oraz oświadczeń
i stanowisk Stron i Uczestnika
postępowania, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła
i
zważyła, co następuje:

Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
odrzuceniem
odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.
Wobec spełnienia przesłanek z art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Izba dopuściła do udziału
w
postępowaniu odwoławczym w charakterze jego Uczestnika wykonawcę Pro - Eco Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego (dalej jako „Przystępujący”).
Izba uznała, iż Odwołujący, którego oferta mogłaby zostać wybrana jako oferta
najkorzystniejsza w
części drugiej zamówienia w przypadku potwierdzenia się zarzutów
odwołania i wyeliminowania z postepowania wykonawcy, którego ofertę wybrano, wykazał
interes w uzyskaniu tego
zamówienia oraz możliwość poniesienia szkody w związku
z
ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, czym wypełnił
materialnoprawne przesłanki dopuszczalności odwołania, o których mowa w art. 179 ust. 1
ustawy Pzp.
Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z dokumentacji postępowania przekazanej
przez
Zamawiającego, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
informacji z otwarcia ofert, oferty
Przystępującego, oświadczeń i dokumentów złożonych przez
Przystępującego w toku postępowania, w tym na wezwanie do uzupełnienia dokumentów
z dnia 8 lipca 2020 r., zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. S
kład orzekający
Izby wziął pod uwagę również stanowiska i oświadczenia Stron i Uczestnika postepowania
złożone w pismach procesowych (odwołaniu, pismach Przystępującego) oraz ustnie do
protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 30 września 2020 roku. Izba dopuściła także dowody
z d
okumentów innych niż pochodzące z dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia,
tj.
złożonych przez Odwołującego na rozprawie protokołów notarialnych dokumentujących
wydruki
ze strony internetowej jednostki certyfikującej DEKRA wraz z tłumaczeniem, wydruki
ze strony internetowej producent
a SinoSola wraz z tłumaczeniem i wydruki korespondencji
mailowej z przedstawicielem jednostki certyfikującej DEKRA wraz z tłumaczeniem, jak również
przedstawionych
przez Przystępującego w załączeniu do pisma procesowego z dnia 29
września 2020 r. w postaci oświadczenia producenta SinoSola z dnia 10 sierpnia 2020 r. wraz
z
tłumaczeniem oraz wydruku karty katalogowej dostępnej na stronie producenta SinoSola.Izba ustaliła, co następuje:
Na podstawie dokumentacji postępowania przekazanej przez Zamawiającego Izba
ustaliła, iż przedmiotem części II zamówienia, której dotyczy rozpoznawane odwołanie, jest
dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 304 instalacji fotowoltaicznych
na obiektach należących do osób prywatnych, 3 instalacji fotowoltaicznych na budynkach
użyteczności publicznej (pkt 3.1.2 SIWZ – Część I Instrukcja dla Wykonawców, dalej jako
„IDW”). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jak również opis sposobu wykonania
zadania, przedstawiono w Części III SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej jako
„PFU”).
Zgodnie z pkt 7.7.3 lit. a ) IDW do oferty należało załączyć m.in. certyfikat potwierdzający
zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub z normą równoważną, wydany przez właściwą
akredytowaną jednostkę certyfikującą. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność
z
oryginałem. Zamawiający w pkt 7.7.3 lit b) IDW wymagał także załączenia do oferty karty
technicz
nej oferowanego panelu fotowoltaicznego potwierdzającej spełnianie przez to
urządzenie parametrów zawartych w OPZ dla tego urządzenia.
W pkt 1.6.1 PFU zawarto
następujące wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych:
 typ modułu – monokrystaliczny lub polikrystaliczny;
 moc modułu – min. 300W;
 sprawność modułu – min. 18,3
 tolerancja mocy – min. -0/+4,99%
 temperaturowy współczynnik napięcia – max. -0,29%/oC
 temperaturowy współczynnik mocy – max. -0,40%/oC
 gniazdo przyłączeniowe – min. IP67
 wytrzymałość mechaniczna na obciążenie śniegu – min. 5400 Pa;
 certyfikaty: IEC 61251, IEC 61730-1/-2; IEC 62716 – odporność na amoniak, IEC 61701 –
odporność na opary solankowe, IEC 62804 – odporność PID.
W postępowaniu w części II wpłynęły m.in. oferty Odwołującego i Przystępującego.
Przystępujący zaoferował moduły fotowoltaiczne producenta SinoSola, model SA335-120M.
Do oferty Odwołujący załączył kartę katalogową produktu oraz deklarację zgodności. W karcie
katalogowej oferowanego produktu, na dole pierwszej strony. wymieniono szereg norm, w tym;
IEC 62716:2013, IEC 61701:2011, IEC TS62804-1:2015.
Zamawiający w piśmie z dnia 8 lipca 2020 r. skierowanym do Przystępującego, wskazał
że w złożonych dokumentach dotyczących oferowanego panelu typu SA335-120M producenta
SinoSola nie
znalazł informacji potwierdzających posiadanie przez panel wymaganych

certyfikatów IEC 61251, IEC 61730-1/-2; IEC 62716, IEC 61701, IEC 62804. Wobec tego na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
wezwał Przystępującego do uzupełnienia dokumentów lub
udzielenia wyjaśnień potwierdzających posiadanie przez panel ww. certyfikatów.
W odpowiedzi na powyższe Przystępujący wyjaśnił, iż ze złożonej karty katalogowej
jednoznacznie wynika, iż zaoferowane panele fotowoltaiczne posiadają zgodność
z
następującymi normami: IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2; IEC 62716, IEC 61701, IEC
62804 (norma równoważna IEC TS62804). Ponadto w załączeniu do pisma przedstawił
certyfikaty
zgodności z ww. normami w języku polskim wydane przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą. Były to następujące certyfikaty wystawione przez jednostkę certyfikującą
DEKRA:
1. certyfikat
nr 6060621.01.DS.003 potwierdzający spełnienie wymagań określonych
w normach IEC 61215-1:2016, IEC 61215-1-1:2016, IEC 61215-2:2016, IEC 61730-
1:2016, IEC 61730-
2:2016. W certyfikacie wskazano, iż szczegóły dotyczące modeli
znajdują się w załączniku nr 1. W załączniku nr 1 wskazano następujące modele paneli:
 z krzemu monokrystalicznego dla modułu z podkładem:
SAXXX-72M (XXX=395-445, z przyrostami co 5, 72 ogniwa)
SAXXX-66M (XXX=360-405, z przyrostami co 5, 66 ogniw)
SAXXX-60M (XXX=330-370, z przyrostami co 5, 60 ogniw)
SAXXX-54M (XXX=295-330, z przyrostami co 5, 54 ogniwa)
SAXXX-48M (XXX=265-295, z przyrostami co 5, 48 ogniw)
SAXXX-144M (XXX=370-445, z przyrostami co 5, 144 ogniwa)
SAXXX-120M (XXX=300-370, z przyrostami co 5, 120 ogniw)
SATXXX-72M (XXX-330-445, z przyrostami co 5, 72 ogniwa)
SATXXX-66M (XXX=300-405, z przyrostami co 5, 66 ogniw)
SATXXX-60M (XXX-275-370, z przyrostami co 5, 60 ogniw)
SATXXX-54M (XXX-245-330, z przyrostami co 5, 54 ogniwa)
SATXXX-48M
z przyrostami co 5, 48 ogniw)
SATXXX-144M (XXX-370-445, z przyrostami co 5, 144 ogniwa)
SATXXX-120M (XXX=300-370, z przyrostami co 5, 120 ogniw)
 z krzemu monokrystalicznego dla modułu szkło-szkło:
SABXXX-72M (XXX=400-445, z przyrostami co 5, 72 ogniwa)
SABXXX-66M (XXX=365-405, z przyrostami co 5, 66 ogniw)
SABXXX-60M (XXX-335-370, z przyrostami co 5, 60 ogniw)
SABXXX-144M (XXX=370-445, z przyrostami co 5, 144 ogniwa)
SABXXX-120M (XXX=300-370, z przyrostami co 5, 120 ogniw)

2.
certyfikat nr 6062450.01.DS.001 potwierdzający spełnienie wymagań określonych
w
normach IEC 62716:2013, EN 62716:2013. W certyfikacie wskazano, iż szczegóły
dotyczące modeli znajdują się w załączniku nr 1. W załączniku nr 1 wskazano następujące
modele paneli:
 z krzemu monokrystalicznego:
SAXXX-72M (XXX=330-390, z przyrostami co 5, 72 ogniwa)
SAXXX-66M (XXX=300-355, z przyrostami co 5, 66 ogniw)
SAXXX-60M (XXX=275-325, z przyrostami co 5, 60 ogniw)
SAXXX-54M (XXX=245-290, z przyrostami co 5, 54 ogniwa)
SAXXX-48M (XXX=220-260, z przyrostami co 5, 48 ogniw)
SAXXX-42M (XXX=190-225, z przyrostami co 5, 42 ogniwa)
SAXXX-36M (XXX=165-195, z przyrostami co 5, 36 ogniw)
SAXXX-30M (XXX=135-160, z przyrostami co 5, 30 ogniw)
SAXXX-24M (XXX=110-130, z przyrostami co 5, 24 ogniwa)
SAXXX-18M (XXX=80-95, z przyrostami co 5, 18 ogniw)
SAXXX-12M (XXX=55-65, z przyrostami co 5, 12 ogniw)
SAXXX-6M (XXX=25-30, z przyrostami co 5, 6 ogniw)
 z krzemu polikrystalicznego:
SAXXX-72P (XXX=310-350, z przyrostami co 5, 72 ogniwa)
SAXXX-66P (XXX=280-320, z przyrostami co 5, 66 ogniw)
SAXXX-60P (XXX=255-290, z przyrostami co 5, 60 ogniw)
SAXXX-54P (XXX=230-260, z przyrostami co 5, 54 ogniwa)
SAXXX-48P (XXX=205-230, z przyrostami co 5, 48 ogniw)
SAXXX-42P (XXX =180-205, z przyrostami co 5, 42 ogniwa)
SAXXX-36P (XXX =155-175, z przyrostami co 5, 36 ogniw)
SAXXX-30P (xxx=130-145, z przyrostami co 5, 30 ogniw)
SAXXX-24P (xxx=ll0-115, z przyrostami co 5, 24 ogniwa)
SAXXX-18P (XXX:75-85, z przyrostami co 5, 18 ogniw)
SAXXX-12P (XXX:50-55, z przyrostami co 5, 12 ogniw)
SAXXX-6P (XXX=25-30, z przyrostami co 5, 6 ogniw)
Do certyfikatu załączono także załącznik 2, w którym wskazano następujące modele
paneli:
 z krzemu monokrystalicznego dla modułu z podkładem:
SAXXX-72M (XXX=395-445, z przyrostami co 5, 72 ogniwa)
SAXXX-66M (XXX=360-405, z przyrostami co 5, 66 ogniw)
SAXXX-60M (XXX=330-370, z przyrostami co 5, 60 ogniw)
SAXXX-54M (XXX=295-330, z przyrostami co 5, 54 ogniwa)

SAXXX-48M (XXX=265-295, z przyrostami co 5, 48 ogniw)
SAXXX-144M (XXX=370-445, z przyrostami co 5, 144 ogniwa)
SAXXX-120M (XXX=300-370, z przyrostami co 5, 120 ogniw)
SATXXX-72M (XXX-330-445, z przyrostami co 5, 72 ogniwa)
SATXXX-66M (XXX=300-405, z przyrostami co 5, 66 ogniw)
SATXXX-60M (XXX-275-370, z przyrostami co 5, 60 ogniw)
SATXXX-54M (XXX-245-330, z przyrostami co 5, 54 ogniwa)
SATXXX-48M
z przyrostami co 5, 48 ogniw)
SATXXX-144M (XXX-370-445, z przyrostami co 5, 144 ogniwa)
SATXXX-120M (XXX=300-370, z przyrostami co 5, 120 ogniw)
 z krzemu monokrystalicznego dla modułu szkło-szkło:
SABXXX-72M (XXX=400-445, z przyrostami co 5, 72 ogniwa)
SABXXX-66M (XXX=365-405, z przyrostami co 5, 66 ogniw)
SABXXX-60M (XXX-335-370, z przyrostami co 5, 60 ogniw)
SABXXX-144M (XXX=370-445, z przyrostami co 5, 144 ogniwa)
SABXXX-120M (XXX=300-370, z przyrostami co 5, 120 ogniw)
3. certyfikat nr 6062450.02.DS.001
potwierdzający spełnienie wymagań określonych
w normach IEC 61701:2011 i IEC 61701:2012.
W certyfikacie wskazano, iż szczegóły
dotycz
ące modeli znajdują się w załączniku nr 1. W załączniku nr 1 wskazano tożsame
modele paneli
, co w załączniku nr 1 do certyfikatu nr 6062450.01.DS.001. Dodano także
załącznik nr 2, w którym wskazano tożsame modele jak w załączniku nr 2 do certyfikatu nr
6062450.01.DS.001;
4. certyfikat nr 6060621.02.DS.001 z dnia 13 marca 2020 r.
potwierdzający spełnienie
wymagań określonych w normach IEC TS 62804-1:2015 W certyfikacie wskazano, iż
szczegóły dotyczące modeli znajdują się w załączniku nr 1 i 2. W załączniku nr 1 wskazano
tożsame modele paneli, co w załączniku nr 1 do certyfikatu nr 6062450.01.DS.001, zaś
w
załączniku nr 2 wskazano tożsame modele jak w załączniku nr 2 do certyfikatu nr
6062450.01.DS.001.
Zamawiający w dniu 20 lipca 2020 r. zawiadomił wykonawców o wyborze oferty
Przystępującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu w części II zamówienia..
Izba zważyła, co następuje:
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia
faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż
odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Izba za zasadny uznała zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7
ust. 1 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3
. Zgodnie zaś z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności
i
przejrzystości.
Na gruncie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia bezspornym był fakt,
że oferowane moduły fotowoltaiczne miały spełniać wymagania wskazane w pkt 1.6.1 PFU,
w
tym miały posiadać certyfikaty IEC 61251, IEC 61730-1/-2; IEC 62716 – odporność na
amoniak, IEC 61701
– odporność na opary solankowe, IEC 62804 – odporność PID. Nie była
także kwestionowana okoliczność, że zgodnie z pkt 7.7.3 lit b) IDW Zamawiający wymagał
załączenia do oferty karty technicznej oferowanego panelu fotowoltaicznego potwierdzającej
spełnianie przez to urządzenie parametrów zawartych w OPZ dla tego urządzenia (czyli
parametrów wskazanych w pkt. 1.6.1 PFU). Co do zasady to karta techniczna miała zatem
potwierdzać spełnienie przez oferowany produkt wymaganych parametrów.
W ocenie Izby złożona przez Przystępującego wraz z ofertą karta katalogowa urządzenia
SA335-120M (producenta
SinoSola) nie potwierdzała faktu posiadania przez ten produkt
wskazanych w pkt 1.6.1. PFU certyfikatów. Co prawda w treści karty katalogowej (na jej
pierwszej stronie na dole) wymieniono szereg norm, w tym te wskazane w pkt 1.6.1 PFU,
natomiast nie potwie
rdzono, że urządzenie posiada certyfikaty potwierdzające spełnienie
przez produkt wymagań określonych danymi normami. Izba za wiarygodne uznała stanowisko
Odwołującego, iż nie można utożsamiać informacji producenta o spełnianiu przez produkt
wymagań określonej normy z certyfikatem wystawionym przez jednostkę certyfikującą, która
potwierdza zgodność z normą po dokonaniu stosownych badań. Ani Zamawiający, ani
Przystępujący na rozprawie nie kwestionowali tego twierdzenia. Co istotne, sam Zamawiający
zdaje się powyższą różnicę zauważać, wezwał bowiem Przystępującego w toku postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów
potwierdzających posiadanie przez panel certyfikatów IEC 61251, IEC 61730-1/-2; IEC 62716,
IEC 61701, IEC 62804
, wskazując, iż w złożonych przez wykonawcę dokumentach nie znalazł
takich informacji.
Podkreślenia wymaga, że Zamawiający nie wymagał złożenia samych certyfikatów
(wedle punktu 7.3 lit b IDW wymagane parametry co do zasady potwi
erdzać miała karta
techniczna). Natomiast to
Przystępujący z własnej inicjatywy na wezwanie przedstawił
certyfikaty, których wiarygodność zakwestionowano w odwołaniu i uczynił to w konkretnym

celu
– w celu potwierdzenia, że oferowane panele fotowoltaiczne posiadają wymagane w pkt
1.6.1 PFU certyfikaty. Przystępujący, wykazując spełnienie wymagań wynikających z PFU
w obliczu wezwania z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
powołał się jedynie na dwie okoliczności, tj.
po pierwsze na fakt, że w jego ocenie już z przedłożonej karty katalogowej wynika, iż
oferowane panele fotowoltaiczne posiadają zgodność z normami IEC 61251, IEC 61730-1/-2;
IEC 62716, IEC 61701, IEC 62804
, a po drugie właśnie na załączone do pisma certyfikaty
pochodzące od jednostki certyfikującej DEKRA. To te okoliczności podlegały ocenie
Zamawiającego podczas badania czy Przystępujący wykazał spełnienie przez oferowane
urządzenia wymagań wynikających z pkt 1.6.1 PFU, w związku z czym powoływanie się przez
Przystępującego obecnie na fakt, że złożenie certyfikatów nie było wymagane, jawi się jako
bezzasadne. To w
efekcie złożonych przez Przystępującego w odpowiedzi na wezwanie
w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp oświadczeń i dokumentów, Zamawiający uznał, że
oferowany przez Przystępującego produkt spełnia wymagania OPZ (PFU) i wybrał ofertę
Przystępującego jako najkorzystniejszą w części II. W tym kontekście Izba wskazuje, iż nie
uznała za wiarygodne stanowiska Zamawiającego prezentowanego na rozprawie, jakoby miał
dokonać wyboru oferty Przystępującego wyłącznie w oparciu o oświadczenie zawarte
w
piśmie. W oświadczeniu tym Przystępujący odwołał się do złożonej wraz z ofertą karty
katalogowej, z której – jak wskazano już powyżej – nie wynikało potwierdzenie posiadania
przez oferowane panele fotowoltaiczne cer
tyfikatów IEC 61251, IEC 61730-1/-2; IEC 62716,
IEC 61701, IEC 62804
, co dostrzegł sam Zamawiający (inaczej nie wzywałby Przystępującego
do uzupełnienia dokumentów). Ponadto zauważyć trzeba, że w treści pisma złożonego
w odpowiedzi na wezwanie
Przystępujący potwierdził, że ze złożonej wraz z ofertą karty
katalogowej wynika
, iż „oferowane panele fotowoltaiczne posiadają zgodność z wymaganymi
normami
”, podczas gdy Przystępujący zobowiązany był wykazać, że oferowane panele
posiadają certyfikaty potwierdzające taką zgodność. Przystępujący nie złożył karty technicznej
produktu, z której wprost takie informacje by wynikały, lecz posłużył się w tym celu
certyfikatami i to dopiero na ich podstawie
Zamawiający mógł ocenić czy oferowane produkty
spełniają wymagania z pkt. 1.6.1 tiret 9 PFU.
W ocenie Izby Odwołujący w postępowaniu odwoławczym, za pomocą stosownych
dowodów z dokumentów, skutecznie podważył wiarygodność certyfikatów złożonych przez
Przystępującego na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Odwołujący zakwestionował podjętą
przez Zamawiającego decyzję w zakresie oceny oferty jego konkurenta, a zatem zgodnie
z
regułą płynącą z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp, to na nim spoczywał ciężar dowiedzenia, że
stanowisko Zamawiającego o wyborze oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej w części
II zamówienia było nieprawidłowe. Podnosząc zatem zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, Odwołujący powinien był po pierwsze wskazać konkretne wymogi postawione

wykonawcom, wynikające z treści SIWZ, a po drugie wykazać, że treść oferty Przystępującego
tym wymogom nie odpowiada. W ocenie Izby Odwołujący powyższemu obowiązkowi sprostał.
Odwołujący wskazał konkretne postanowienia SIWZ odnoszące do wymaganych parametrów
oferowanego urządzenia (pkt 1.6.1 PFU), a następnie zakwestionował fakt wykazania przez
Przystępującego na podstawie złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia
oświadczeń i dokumentów posiadania przez oferowane moduły fotowoltaiczne trzech
wymaganych
certyfikatów (odporność na amoniak, mgłę solną, efekt PID). Pomiędzy
certyfikatami złożonymi przez Przystępującego wraz z pismem z dnia 16 lipca 2020 r.
a
certyfikatami dostępnymi na stronie internetowej jednostki certyfikującej Dekra oraz
producenta urządzeń - SinoSola zachodzą różnice. Różnice te są o tyle istotne, że
ogólnodostępne certyfikaty o numerach zbieżnych z certyfikatami wskazanymi przez
Przystępującego nie posiadają załączników oznaczonych numerem 2, w których to
załącznikach (przedstawionych przez Przystępującego) wymieniono model paneli
fotowoltaicznych oferowanych przez Przystępującego. Ponadto w treści dwóch z trzech
przedstawionych (kwestionowanych)
certyfikatów, tj. w certyfikacie nr 6062450.01.DS.001
(odporność na amoniak) oraz w certyfikacie nr 6062450.02.DS.001 (odporność na mgłę
solną), wprost wskazano, że zawierają tylko jeden załącznik. W zakresie certyfikatu nr
6060621.02DS.001 rozbieżna z informacjami wynikającymi ze strony jednostki certyfikującej
i
producenta jest nie tylko liczba załączników, ale także dodatkowo data wydania certyfikatu.
Odwołujący złożył także jako dowód korespondencję z przedstawicielem jednostki
certyfikującej Dekra, w której potwierdzono, że wersja certyfikatów w języku polskim
przedstawiona przez Przystępującego nie była autoryzowana, nie istniała w bazie danych
jednostki certyfikującej, a certyfikaty o numerach 6062450.01.DS.001, 6062450.02.DS.001
i
6060621.02DS.001 posiadają tylko jeden załącznik.
W tym stanie rzeczy
Izba uznała, że Odwołujący wywiązał się ze spoczywającego na
nim ciężaru dowodu i wykazał za pomocą twierdzeń i dowodów, że złożone przez
Przystępującego certyfikaty nie stanowią wiarygodnych dokumentów, a tym samym nie mogą
one potwierdzać spełnienia przez Przystępującego wymagania wynikającego z pkt 1.6.1 PFU
w zakresie posiadania przez oferowane urządzenie certyfikatów IEC 62716, IEC 61701, IEC
62804. Nie bez znaczenia
dla oceny dokonanej przez Izbę był brak inicjatywy dowodowej ze
strony Zamawiającego i Przystępującego. Nie można deprecjonować obowiązków, jakie ciążą
na
stronach
i
uczestnikach
postępowania
odwoławczego
w
świetle
zasady
kontradyktoryjności, wynikającej z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem strony
i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia
faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie
twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą

przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. Kontradyktoryjność postępowania oznacza, że to
jego strony toczą przed organem odwoławczym spór i od ich inicjatywy zależy rozstrzygnięcie
tego sporu. Jakkolwiek to na Odwołującym, który podnosząc naruszenie przepisów ustawy
Pzp przez Zamawiającego wywodzi z tego skutek prawny w postaci konieczności odrzucenia
oferty Przystępującego, spoczywa ciężar dowodu, to jego przeciwnicy procesowi nie mogą
pozostawać bierni. Przedstawienie przez Odwołującego argumentacji popartej dowodami
przenosi ciężar dowodu na Zamawiającego (i w tym wypadku Przystępującego po stronie
Zamawiającego), którzy kwestionując stanowisko Odwołującego winni przedstawić na jego
odparcie stosowną argumentację i dowody. Rolą Izby w postępowaniu odwoławczym nie jest
poszukiwanie dowodów na uzasadnienie twierdzeń podnoszonych przez strony i uczestników
postępowania, a jedynie ocena prezentowanego w toku postępowania odwoławczego
materiału dowodowego. Kontradyktoryjny charakter postępowania odwoławczego przed Izbą
pozostawia inicjatywę dowodową stronom, nie nakładając na KIO obowiązku ustalenia prawdy
materialnej.
Oznacza to, że w sytuacji procesowej, jaka miała miejsce w przedmiotowej
sprawie, tj. kiedy Odwołujący przedstawił dowody na poparcie stawianych zarzutów, bierność
Z
amawiającego i Przystępującego wiąże się dla tych podmiotów z negatywnymi
konsekwencjami procesowymi,
w postaci uwzględnienia odwołania.
Zarówno Zamawiającemu, jak i Przystępującemu znana była (i to przez długi okres
czasu) argumentacja zaprezentowana w odwołaniu i mieli oni świadomość, jakie dowody
zostaną przez Odwołującego na rozprawie złożone, bowiem w treści odwołania powołano się
na konkretne strony internetow
e zawierające dane, w oparciu o które Odwołujący konstruował
zarzuty.
Żaden z ww. podmiotów nie zakwestionował prawdziwości informacji wynikających
z
tych źródeł, nie przedstawił twierdzeń czy dowodów podważających rzetelność czy
aktualność tych informacji. Stanowisko Zamawiającego i Przystępującego ograniczało się do
wskazania, że wydruki ze stron internetowych nie stanowią wartościowego dowodu.
Z
powyższym nie sposób się zgodzić. Podkreślić należy, że wydruk ze strony internetowej
może stanowić dowód na to, że na wskazanej stronie internetowej w dacie dokonywania
wydruku znajdowały się określone treści (informacje), na które w postępowaniu powołuje się
strona przedstawiająca taki dowód. Jeżeli autentyczność takiego wydruku zostanie należycie
potwierdzona, to może on stanowić dowód w sprawie, jak każdy inny. Autentyczność
wydruków przedstawionych przez Odwołującego nie tylko nie była podważana, ale została
także przez Odwołującego wykazana - Odwołujący złożył notarialne protokoły z wydruków
stron internetowych
, które potwierdzają, że nie doszło do jakichkolwiek modyfikacji obrazu
widocznego na ekranie komputera. W realiach rozpoznawanej sprawy nie by
ło zatem podstaw
do zakwestionowania mocy dowodowej
wydruków ze stron internetowych przedstawionych
przez Odwołującego. W świetle braku jakiegokolwiek przeciwdowodu na okoliczność, że treści

zawarte w przedstawionych przez Odwołującego wydrukach nie są aktualne, pełne czy
rzetelne,
dowodom przedstawionym przez Odwołującego nie sposób odmówić wiarygodności.
Ponadto Odwołujący dodatkowo złożył dowód w postaci korespondencji z przedstawicielem
jednostki certyfikującej Dekra (wydruk tej korespondencji również został potwierdzony
protokołem notarialnym), która nie była w ogóle przez Zamawiającego i Przystępującego
kwestionowana.

Ani Zamawiający, ani Przystępujący nie próbowali wykazać również, że pomimo
stwierdzonych
rozbieżności pomiędzy certyfikatami dostępnymi na stronach internetowych
jednostki certyfikującej i producenta, a certyfikatami przedstawionymi przez Przystępującego,
certyfikaty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w szczególności ich załączniki
nr 2)
istnieją i obrazują rzeczywisty stan rzeczy. Przystępujący nie przedstawił żadnych
dokumentów, które uwiarygadniałyby fakt istnienia załączników nr 2 do ww. certyfikatów ani
nie przedstawił innych dowodów, z których wynikałoby, że oferowany model paneli
fo
towoltaicznych spełnia wymagania z pkt 1.6.1 PFU. Jedyne dokumenty, na jakie się powołał
się Przystępujący, w ogóle nie odnoszą się do kwestii posiadania przez panel fotowoltaiczny
SA335-
120M certyfikatów IEC 62716, IEC 61701, IEC 62804. Przedstawione oświadczenie
producenta SinoSola (po
świadczone podpisem dystrybutora) wskazuje lakonicznie, że panele
zostały przetestowane i potwierdzono ich zgodność z ww. normami, ale nie wskazuje, że
posiadają certyfikat to potwierdzający. Złożone karty katalogowe również na fakt posiadania
certyfikatów przez oferowane panele fotowoltaiczne nie wskazują. Podobnie nie uwiarygadnia
tego faktu wskazana w zgłoszeniu przystąpienia okoliczność, że na stronie internetowej
producenta zawarta jest na wstępie ogólna informacja, o tym, że oferowane produkty
posiadają certyfikat IEC 62716, IEC 61701 oraz IEC 62804 – po pierwsze wklejony w treść
pisma zrzut ekranu nie wskazuje
, do jakich produktów dane tam podane się odnoszą, a po
drugie, poza PID, brak jest tam jakiegokolwiek odniesienia do kwestii posiadania certyfikatu,
który potwierdzałby zgodność z normą.
Tym samym Izba uznała za zasadny zarzut naruszenia o art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art.
7 ust. 1
ustawy Pzp, ponieważ Przystępujący nie złożył oświadczeń i dokumentów, które
potwierdzałyby zgodność oferowanych modułów fotowoltaicznych z wymaganiami
wynikającymi z pkt 1.6.1 tiret 9 PFU. W konsekwencji Izba nakazała Zamawiającemu
odrzucenie oferty Przystępującego w oparciu o ww. podstawę prawną.
Uzupełniająco Izba wskazuje, iż nie uwzględniła zgłoszonego przez Przystępującego
z
ostrożności w piśmie z dnia 29 września 2020 r. wniosku o nienakazywanie Zamawiającemu
odrzucenia oferty Przystępującego, bowiem takie działanie naruszałoby zasadę równego
traktowania wykonawców, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Przystępujący został już
wezwany w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów

mających potwierdzać zgodność oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego
i
wezwanie takie nie może zostać powtórzone, gdyż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem
orzecznictwa i doktryny ma ono charakter jednokrotny w stosunku do tych samych oświadczeń
lub dokumentów, składanych na potwierdzenie tych samych okoliczności.
Za zasadny Izba uznała także zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust.
1 ustawy Pzp (zarzut nr 2).
Zgodnie z tym przepisem z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepis ten stanowi
obligatoryjną podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania, co oznacza że zamawiający
nie może odstąpić od dokonania takiej czynności w sytuacji spełnienia się przesłanek,
o
których mowa w ww. przepisie. Dla zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp wymagane
jest
łączne zaistnienie następujących przesłanek:
a) przedstawienie
informacji wprowadzającej zamawiającego w błąd;
b)
informacja ma lub może mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu;
c)
przedstawienie informacji jest wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa.
W ocenie Izby
Odwołujący wykazał, że w przedmiotowej sprawie spełnione zostały
przesłanki wykluczenia Przystępującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17
ustawy Pzp. Po pierwsze Odwołujący za pomocą dowodów podważył wiarygodność (fakt
istnienia) załączników nr 2 do złożonych przez Przystępującego certyfikatów o numerach
6062450.01.DS.001, 6062450.02.DS.001 i 6060621.02DS.001
. Przystępujący nie przedstawił
ani argumentacji, ani dowodów, które przeczyłyby powyższej okoliczności, jak również nie
przedstawił twierdzeń i dowodów, które wykazywałyby fakt posiadania przez oferowany panel
fotowoltaiczny SA335-
120M certyfikatów IEC 62716, IEC 61701, IEC 62804 (szczegółowe
uzasadnienie w tym zakresie zostało przedstawione przy zarzucie nr 1). To te dokumenty
zostały przez Przystępującego złożone celem wykazania, że oferowane urządzenie spełnia
wymagania z pkt 1.6.1 PFU. Przystępujący oświadczając, że spełnia wynikające z SIWZ
wymagania i składając rzeczone certyfikaty przedstawił informacje wprowadzające
Zamawiającego w błąd co do faktu posiadania przez panele fotowoltaiczne wymaganych
certyfikatów. Efektem powyższego było uznanie przez Zamawiającego, że oferta
Przystępującego jest zgodna z wymaganiami SIWZ i wybór tej oferty jako najkorzystniejszej
w
części II zamówienia. Niewątpliwie zatem przedstawienie informacji wprowadzających
w
błąd miało w przedmiotowym przypadku wpływ na decyzje podejmowane przez
Z
amawiającego w postępowaniu.

Spełniona została także trzecia przesłanka z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp -
przedstawienie informacji
było wynikiem co najmniej lekkomyślności lub niedbalstwa
Przystępującego. Jak wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie lekkomyślność występuje
wtedy, gdy dana osoba przewiduje skutki swoich działań, ale bezpodstawnie przypuszcza, że
ich uniknie, natomiast z niedbalstwo
, gdy podejmująca działania osoba nie przewiduje skutków
swoich działań, chociaż powinna i mogła je przewidzieć. Niedbalstwo to nic innego jak
niezachowanie należytej staranności, czyli działanie nieodpowiadające obiektywnemu
wzorcowi postępowania właściwemu danemu dłużnikowi. W orzecznictwie Krajowej Izby
Odwoławczej ugruntowany jest pogląd, iż do oceny czynności wykonawcy w postępowaniu
o
udzielenie zamówienia, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, co wynika z art. 14 ust. 1
ustawy Pzp. Zgodnie z
art. 355 § 1 Kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany jest do staranności
ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Jak wskazał Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 10 marca 2004 r., sygn. akt IV CK 151/03, przypisanie określonej
osobie niedbalstwa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym
miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności.
Przy czym wzorzec należytej staranności ma charakter obiektywny i abstrakcyjny, jest ustalany
niezależnie od osobistych przymiotów i cech konkretnej osoby, a jednocześnie na poziomie
obowiązków dających się wyegzekwować w świetle ogólnego doświadczenia życiowego oraz
konkretnych
okoliczności (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 23 października
2003 r., sygn. akt
V CK 311/02). W tym zakresie należy dodać, że w stosunku do
profesjonalistów miernik ten ulega podwyższeniu – jak stanowi art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego
należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Powyższe uzasadnia
zwiększone oczekiwanie co do umiejętności, wiedzy, skrupulatności i rzetelności,
zapob
iegliwości i zdolności przewidywania, a przez to nakłada na wykonawcę, który składa
ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu, aby upewnił się, czy deklarowany
w
nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości (por m.in. wyrok KIO z dnia 19 października 2017
r., sygn. akt KIO 2056/17, wyrok KIO z dnia 3 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2372/18).
Za profesjonalistę niewątpliwie uznać należy Przystępującego, który składając ofertę
oraz oświadczenia i dokumenty w postępowaniu zobowiązany był dochować należytej
staranności i dokonać szczególnej weryfikacji prezentowanych przez siebie danych, mając
świadomość skutków ich nierzetelnej prezentacji. Przystępujący oświadczył, iż oferowane
panele
fotowoltaiczne posiadają wymagane w pkt 1.6.1 PFU certyfikaty i próbował wykazać
powyższą okoliczność składając certyfikaty wraz z załącznikami nr 2, w których wymieniono
model paneli oferowanych przez Przystępującego, gdy tymczasem fakt istnienia tych
załączników skutecznie podważył Odwołujący. Abstrahując od kwestii czy Przystępujący miał

świadomość tego, że załączniki nr 2 do certyfikatów nie figurują w bazach danych jednostki
badawczej czy też nie, to jego działanie naruszało reguły należytej staranności i stanowiło co
najmniej niedbalstwo
, powinien on bowiem upewnić się, że przedstawiane dokumenty
odpowiadają rzeczywistości. Jak wskazuje się w doktrynie, praktycznie w każdym przypadku
nieumyślnego złożenia informacji wprowadzającej zamawiającego w błąd, wykonawca
powinien być wykluczony z postępowania. Ustawodawca założył, że profesjonalny charakter
podmiotów biorących udział w przetargach zobowiązuje do weryfikowania każdej informacji
składanej w postępowaniu. Nawet więc drobne niedopatrzenie, może oznaczać wykluczenie
z dalszego udziału w postępowaniu. Jedyną możliwością uchylenia się od sankcji wykluczenia,
będzie wykazanie przez wykonawcę, że informacja wprowadzająca zamawiającego w błąd
została złożona w postępowaniu w sposób całkowicie niezawiniony lub że informacja ta
pozostała bez wpływu na decyzje zamawiającego (por. J. Jarnicka [w:] M. Jaworska (red.)
Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. C.H. Beck 2020). Tych okoliczności
Przystępujący nie próbował nawet wykazać. Przystępujący wskazał jedynie, że
kwestionowane certyfikaty otr
zymał od wyłącznego dystrybutora na Polskę oferowanych
paneli fotowoltaicznych, nie wskazał jednak, aby w jakikolwiek sposób weryfikował treść tych
dokumentów. Przystępujący jako podmiot profesjonalny, decydując się na zaoferowanie
konkretnych modeli panel
i fotowoltaicznych, wiedząc, że muszą one spełniać ściśle określone
wymagania wynikające z SIWZ, powinien dołożyć należytej staranności, aby upewnić się po
pierwsze, że oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego, a po drugie że
Przystępujący jest w stanie wykazać to wymaganymi dokumentami (wedle SIWZ okoliczność
posiadania certyfikatów powinna wynikać już z karty technicznej). Przystępujący zadeklarował,
że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w pkt 1.6.1 PFU, w sytuacji gdy nie
zw
eryfikował należycie okoliczności, czy posiadają one wymagane w PFU certyfikaty.
W konsekwencji za zasadny Izba uznała także zarzut nr 3 odwołania, tj. zarzut
naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 24 ust. 1 pkt 17 oraz art. 7 ust. 1
ustawy Pzp,
kwestionujący prawidłowość dokonanego wyboru oferty najkorzystniejszej,
którego podstawy faktyczne były tożsame, jak w przypadku wcześniej omówionych zarzutów
oznaczonych nr 1 i 2.
Mając na uwadze, że Izba przyznała rację Odwołującemu, iż
w pr
zedmiotowej sprawie zaistniały podstawy do odrzucenia oferty Przystępującego na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz wykluczenia jego oferty na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, za niezgodną z ustawą uznać należy czynność Zamawiającego
polegającą na dokonaniu wyboru oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej w części II
zamówienia.
W tym stanie rzeczy
Izba uznała, że odwołanie podlega uwzględnieniu w całości i na
podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp
orzekła jak w sentencji.

O
kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. § 3 pkt 1 i 2 lit. b
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i s
posobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), zasądzając od
Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 18 600 zł stanowiącą koszty postępowania
poniesione pr
zez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia
pełnomocnika.

Przewodniczący: ……………………………….………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie