eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1721/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-09-15
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1721/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron dnia 15 września 2020 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby w dniu 24 lipca 2020 r. przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-
Usługowe „Postęp” sp. z o.o. w Gliwicach, 2. Vendi Cleaning spółka z o.o. z
siedzibą w Łodzi, 3. CATERMED S.A. z siedzibą w Łodzi, 4. JOL-MARK spółka z o.o. z
siedzibą w Gliwicach w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Szpital
Czerniakowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe „Postęp” sp. z o.o. w Gliwicach, 2. Vendi Cleaning
spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, 3. CATERMED S.A. z siedzibą w Łodzi, 4. JOL-
MARK spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście
ty
sięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt: KIO 1721/20
Uzasadnienie


Zamawiający: Szpital Czerniakowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, postępowanie na „Świadczenie
usług żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o.”.
Ogłoszenie w DUUE 20 kwietnia 2020 r. nr 2020/S 077-182152, nr referencyjny: 23.2020.

Odwołujący – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Postęp” sp. z o.o. w Gliwicach

2. Vendi Cleaning spółka z o.o.
z siedzibą w Łodzi
3. CATERMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
4. JOL-
MARK spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach
- w
nieśli dnia 24 lipca 2020 r. odwołanie wobec czynności Zamawiającego – wyboru oferty
Super Buffet Sp. z o.o.
z siedzibą w Karczewie (zwanej dalej „Wykonawcą”) jako
najkorzystniejszej;
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 22d ust. 1 Pzp
przez zaniechanie wykluczenia Wykonawcy z postępowania, pomimo niewykazania przez
Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z uwagi na niezłożenie na
wezwanie Zamawiającego:
a)
informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczących członków Rady Nadzorczej
Wykonawcy;
b)
zaświadczenia potwierdzającego opinię sanitarnej dopuszczającą środki transportu
do p
rzewozu posiłków;
c)
niepotwierdzenie doświadczenia w pracy w zawodzie dietetyka w zakresie żywienia
szpitalnego dwóch osób, które mogą zostać skierowane do realizacji zamówienia;
d)
wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;
2.
ewentualnie art. 26 ust. 3 Pzp przez zaniechanie wezwania Wykonawcy do złożenia
dokumentów, o których mowa w pkt 1, potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu;

3.
art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez przedstawienie, w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa, informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego w zakresie braku
oświadczenia, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcy;
4.
art. 91 ust. 1 Pzp przez przyznanie ofercie Wykonawcy 20 pkt w kryterium
"posiadanie certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000", co w
konsekwencji doprowadziło do wyboru tej oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy
Wykonawca nie załączył do oferty certyfikatu ISO 22000, a nadto po wezwaniu
Zamawiającego przedłożył certyfikat sporządzony w języku angielskim. Wykonawca załączył
tłumaczenie poświadczone z języka angielskiego dla certyfikatu obowiązującego od daty
pierwszego wydania, tj. 21 lipca
2015 roku do 20 lipca 2018 roku. Tłumaczenie jest nie
poprawne dla załączonych dokumentów;
5.
art. 7 ust. 1 Pzp poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania wykonawców polegającą na dokonaniu oceny ofert w sposób
niepr
awidłowy oraz wyborze oferty, która nie była najkorzystniejsza.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2.
wykluczenia Wykonawcy z postępowania;
3.
ewentualnie wezwania Wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu;
4.
dokonania ponownej oceny ofert.

Dnia 28 lipca 2020 r.
Zamawiający unieważnił czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej
oferty dokonaną w dniu 14 lipca 2020 r., oraz zawiadomił o powtórzeniu czynności oceny
ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Odwołujący dnia 14 września 2020 r. przedstawił pisemne stanowisko, w którym wniósł o
umorzenie postępowania odwoławczego w związku unieważnieniem przez zamawiającego
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Zauważył, że zamawiający nie odniósł się wprost
do treści odwołania z dnia 24 lipca 2020 r., ale czynności zamawiającego wskazują na
uwzględnienie zarzutów i zaspokajają interes odwołującego. Uwzględnienie odwołania w
części odwołujący uznał jako uwzględnienie odwołania w całości. Z ostrożności, gdyby w
ocenie Izby nie doszło do uwzględnienia odwołania, odwołujący cofnął nieuwzględnione
zarzuty.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że w sprawie nie doszło do uwzględnienia odwołania
w rozumieniu art. 186 ust. 2 lub 3 ustawy pzp. Uwzględnienie zarzutów odwołania w całości
lub w części jest dokonywane przez zamawiającego przez złożenie w toku postępowania

odwoławczego oświadczenia o uwzględnieniu. Uwzględnienia zarzutów nie można
domniemywać i wnioskować z innych czynności faktycznych dokonywanych przez
zamawiającego. W sprawie rozpatrywanej zamawiający wprost zadeklarował, że nie
uwzględnia odwołania, natomiast po unieważnieniu czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej dokonuje ponownego badania i oceny złożonych ofert.
W takim stanie rzeczy Izba uznała, że istotne w prowadzonym postępowaniu odwoławczym
jest oświadczenie odwołującego o cofnięciu nieuwzględnionych zarzutów, co należy uznać
za tożsame z cofnięciem odwołania. Wobec powyższego, postępowanie odwoławcze
umorzono
w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron,
na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r.
poz. 972), z których wynika, że jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem
rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.


Przewodniczący: ………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie