eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1624/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-09-04
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1624/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4
września 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lipca 2020 r. przez wykonawcę
Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o. z siedzibą w Stróżówce
w postępowaniu prowadzonym przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
z siedzibą w Tuchowie,orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej w części III zamówienia, powtórzenie czynności badania
i oceny ofert w ww. części, w tym przyznanie ofercie Odwołującego maksymalnej ilości
punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie kierownika budowy” w części III.
2.
Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - Spółkę Komunalną „Dorzecze
Białej” Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie
i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego – wykonawcę
Przedsiębiorstwo
Budowlane
„MODUŁ”
Sp.
z
o.o.
z
siedzibą
w
Stróżówce
tytułem wpisu od odwołania,
2.2. zasądza od Zamawiającego - Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
z siedzibą w Tuchowie
na rzecz Odwołującego - wykonawcy Przedsiębiorstwa
Budowlanego
„MODUŁ” Sp. z o.o. z siedzibą w Stróżówce
kwotę 23 600 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą
uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Tarnowie.

Przewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 1624/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. z siedzibą
w Tuchowie
[dalej „Zamawiający”] prowadzi sektorowe postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
na
zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Tuchów”
z podziałem na trzy części (znak
postępowania: ZP-5/20).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 21 kwietnia 2020 r. pod numerem 2020/S 078-185115.

W dniu 13 lipca 2020 r.
Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o. z siedzibą w
Gorlicach
[dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie w zakresie części III zamówienia zarzucając
Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez nieprzyznanie maksymalnej ilości
punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do
realizacji zamówienia dla części III”,
a w konsekwencji zaniechanie dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Odwołującego,
2. z ostrożności procesowej art. 26 ust. 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania
Odwołującego do złożenia wyjaśnień w przedmiocie doświadczenia kierownika budowy,
wskazanego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3. a także innych przepisów wskazanych w treści uzasadnienia.

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o:
1.
uwzględnienie odwołania oraz
2. nakazanie Zamawiającemu:
a) unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w części III zamówienia,
b)
przyznania Odwołującemu maksymalnej ilości punktów w kryterium „dodatkowe
doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia dla części III”
,
c) dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący przedstawił stan faktyczny sprawy. Wskazał,
że odwołanie składane jest w części III zamówienia, choć zarzuty odwołania pozostają także
aktualne dla czynności oceny oferty w części I i II. Tym samym przy uwzględnieniu przez Izbę
odwołania będą oddziaływać na poprawność wyboru oferty w części II postępowania.

Odwołujący wskazał, że nie zgadza się ze stanowiskiem prezentowanym przez
Zamawiającego w zakresie dotyczącym sposobu przyznawania punktów. W jego ocenie
Zamawiający w sposób nieuprawniony uznał, iż Odwołujący nie wykazał dodatkowego
doświadczenia, skoro w dokumentach składanych na wezwanie Zamawiającego, dotyczących
spełniania warunków udziału w postępowaniu ponownie przywołał doświadczenie, które
pierwotnie zostało wskazane w ramach kryterium oceny ofert, pomijając, że powtórzenie to
pozostawało bez wpływu na spełnianie warunku udziału w postępowaniu, nie dublując go.
Odwołujący przywołał postanowienia punktu 13.1. lit. c SIWZ. Odwołujący złożył wraz
z ofertą wypełniony Załącznik nr 7c do SIWZ, w którym wskazał, że funkcję kierownika budowy
przy realizacji przedmiotowego zamówienia będzie pełnił pan P. B., posiadający
doświadczenie przy realizacji dwóch inwestycji (gmina Zawoja oraz gmina Michałów).
Następnie w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Odwołujący złożył
wykaz sporządzony wg Załącznika 4c do SIWZ - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia, w którym jako doświadczenie pana P. B. wskazano następujące
realizacje: w miejscowości Gnojno i Glinka – jako nowe wobec przedstawionego dla potrzeb
kryterium doświadczenia i wystarczające do wypełnienia warunku oraz stanowiące
powtórzenie doświadczenia z kryterium dotyczące inwestycji w gminie Zawoja oraz gminie
Michałów.
Odwołujący wskazał, iż Zamawiający porównując wyżej wymienione wykazy (załącznik
nr 7c do SIWZ oraz 4c do SIWZ) i wskazane w nich realizacje uznał, iż Odwołujący nie wykazał
dodatkowego doświadczenia kierownika budowy, skoro dwie realizacje („Budowa kanalizacji
sanitarnej w msc. Pawłowice oraz części Michałowa” oraz „Budowa systemu kanalizacji
sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz likwidacji oczyszczalni Zawoja Centrum”
w
skazano w obu Załącznikach.

Zamawiający pominął okoliczność, iż w Załączniku 4c do SIWZ powołano się na
reali
zację, która nie była pierwotnie wskazana w treści oferty tj. w Załączniku nr 7c do SIWZ,
a która w wystarczający sposób potwierdza, iż Odwołujący spełnia warunki udziału
w postępowaniu, tj. realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w systemie
Zaprojektuj
– Wybuduj”. Inwestycja ta została wskazana jako pierwsza na liście
zrealizowanych zamówień potwierdzających wymagane doświadczenie i tylko ta realizacja
powinna po
dlegać ocenie w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Odwołujący
przywołał brzmienie pkt 5.2 cz. III lit. b) tiret drugi SIWZ i wskazał, że Zamawiający wymagał,
aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy pełniła funkcję kierownika
budo
wy lub inspektora nadzoru na co najmniej jednej ukończonej robocie budowlanej,
polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub
deszczowej o łącznej długości sieci co najmniej 7 km.

Uzasadniał, że wykazał zatem, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu. Skoro
Zamawiający wymagał na warunki udziału w postępowaniu wykazanie się jedną realizacją to
nie ma żadnych racjonalnych podstaw do odmówienia przyznania punktów, w sytuacji, gdy
realizacje wskazane na kryterium
oceny ofert, zostały nadmiarowo wskazane na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takiej sytuacji Zamawiający winien był
pominąć w ocenie spełniania warunków udział w postępowaniu nadmiarowo wskazane
realizacje, bowiem Odwołujący wskazując na inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków
w systemie Zaprojektuj
– Wybuduj” wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Odwołujący nie wykazał zatem doświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków
udziału w postępowaniu tymi samymi realizacjami. Próżno szukać w ofercie Odwołującego
oświadczenia, iż doświadczenie zdobyte przy realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji
sanitarnej w msc.
Pawłowice oraz części Michałowa” oraz „Budowa systemu kanalizacji
sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz likwidacji oczyszczalni Zawoja Centrum”,
wykazywane
jest
wyłącznie
na
potwierdzenie
spełniania
warunków
udziału
w
postępowaniu. Odwołujący nie zastąpił doświadczenia na kryterium oceny ofert,
doświadczeniem na warunki, bowiem aby wykazać się wymaganym doświadczeniem w celu
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wystarczającym było wykazanie
się jedną realizacją o określonych przez Zamawiającego parametrach. Odwołujący zatem
w prawidłowy sposób wykazał, iż p. P. B. spełnia warunki udziału w postępowaniu,
a dodatkowo posiada doświadczenie, które zobowiązuje Zamawiającego do przyznania
dodatkowych punktów.

Odwołujący wskazał, że kryteria oceny ofert określone przez Zamawiającego
w istocie zapewniają udział w realizacji zamówienia tych wykonawców, którzy dają rękojmię
jego należytego wykonania, jednakże cel ten będzie zrealizowany wyłącznie wtedy, gdy
Zamawiający w sposób racjonalny dokonana oceny oświadczeń i dokumentów złożonych
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, jak i kryterium oceny ofert.
Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska przywołał wyrok KIO z 18 lipca 2018 r., sygn.
akt 1233/18.
Reasumując wskazał, iż w ramach warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
określił minimalny zakres kwalifikacji, którym musi legitymować się personel wykonawcy.
Odwołujący składając wykaz doświadczenia osoby dedykowanej do realizacji zamówienia,
spełnił minimalne warunki udziału w postępowaniu. Ocenie w tym zakresie winna podlegać
wyłącznie pierwsza ze wskazanych realizacji. W ramach kryterium oceny Zamawiający zaś
winien punktować dodatkowo posiadanie przez personel wykonawcy kwalifikacje wyższe niż
niezbędne minimum. Podkreślenia wymaga, iż bez znaczenia pozostaje powtórzenie
doświadczenia wskazanego jako dodatkowe doświadczenie w kryterium oceny ofert, skoro

doświadczenie to zostało wskazane jako nadmiarowe w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.

Ponadto Odwołujący wskazał, że składając niniejsze odwołanie w Części III
zamówienia, wyżej zidentyfikowane uchybienia dotyczą także Części I oraz Części II
zamówienia. W Części I i II zamówienia Odwołujący złożył ofertę w ramach Konsorcjum firm
tj. Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o. o. - Lider konsorcjum oraz MV Projekt M.
V. -
Partner konsorcjum oraz „GUZKOP” B. G. - Partner konsorcjum, przy czym w zakresie
Części I jego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zaś w Części II
(analogicznie do Części III) Zamawiający nie przyznał ww. Konsorcjum maksymalnej ilości
punktów
w
kryterium
„dodatkowe
doświadczenia
kierownika
budowy”.
W uzasadnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty
w Części I i II zamówienia, Zamawiający
przedstawił taką samą argumentację jak w zakresie Części III co do nieprzyznania
maksymalnej ilości punktów. O ile w zakresie Części I zamówienia okoliczność ta nie ma
znaczenia bowiem nawet w przypadku przyznania ma
ksymalnej ilości punktów, oferta ww.
Konsorcjum nadal pozostanie ofertą najkorzystniejszą, o tyle zaniechanie przyznania
odpowiedniej ilość punktów w Części II i III zamówienia ma wpływ na wynik postępowania.
W przypadku prawidłowego działania Zamawiającego polegającego na przyznaniu
maksymalnej ilości punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie kierownika budowy”
oferta ww. Konsorcjum w Części II zamówienia czy też oferta Odwołującego
w Części III zamówienia, zostałaby uznana za najkorzystniejszą w ww. częściach zamówienia.
Odwołujący podniósł, że akceptacja stanowiska Zamawiającego w kształcie
wynikającym z uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty dla Części III (jak również na
marginesie -
Części I i II zamówienia) prowadzi do wypaczenia istoty kryterium oceny ofert,
zwłaszcza w sytuacji, gdy Zamawiający prowadzi postępowanie przy uwzględnieniu art. 24aa
ust. 1 ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w pkt 2.2 SIWZ wskazał, iż
„w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie
stosował tzw. „procedurę odwróconą” (o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp). Tym samym,
Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty
(art.
89 ust 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. 13 niniejszej SIWZ, a
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu”.

Mając na uwadze powyższe wskazał, iż skoro Zamawiający zbadał ofertę
Odwołującego m. in. w zakresie dotyczącym kryterium oceny ofert, w tym doświadczanie
kierownika budowy, to wskazanie tego samego doświadczenia, jednakże jako doświadczenie
nadmiarowego ponad minimalne wymagania w zakresie warunków udziału w postępowaniu,
nie może prowadzić nieuzasadnionej odmowy przyznania maksymalnej ilości punktów.
Odwołujący z ostrożności wskazał, iż Zamawiający w przypadku wątpliwości co do

przedstawionego doświadczenia i jego celu, uprawniony był do przeprowadzenia procedury
wyjaśniającej w oparciu o przepis art. 26 ust. 4 ustawy Pzp w celu ustalenia czy Odwołujący
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu legitymuje się jedną czy
trzema realizacjami, o których mowa w Załączniku nr 4c do SIWZ. W ten sposób Zamawiający
dokonałby właściwego ustalenia stanu faktycznego, a w ślad za tym przyznałby ofercie
Odwołującego maksymalną liczbę punktów.

Naruszenie przez Zamawiającego art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz wskazanego
z ostrożności - art. 26 ust. 4 ustawy Pzp prowadzi w rezultacie do naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp.
Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie zasady równego traktowania
w
ykonawców i zapewnienia uczciwej konkurencji. Oznacza to tyle, iż Zamawiający winien
przestrzegać reguł wynikających z dokumentacji postępowania, w tym dokonania racjonalnej
oceny ofert w ustanowionych kryteriach.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 3 września 2020 r. wniósł
o oddal
enie odwołania w całości.
W uzasadnieniu ww. pisma Zamawiający wskazał, że oceniając ofertę Odwołującego
kierował się zasadą, że przyznawanie punktacji w ramach kryteriów oceny ofert nie może
prowadzić do naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i braku zachowania
pomiędzy nimi uczciwej konkurencji. Zamawiający postępował zgodnie z zasadami
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w załączniku nr 4c i 7c do
SIWZ.
Zamawiający określił, iż skoro dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy stanowi
element oceniany na podstawie kryteriów oceny ofert i wskazywane jest w treści załącznika nr
7c , to nie ulega wątpliwości, że załącznik ten nie stanowi dokumentu, o którym mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie złożone w załączniku nr 7c nie powinno również
podlegać zmianie w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, bowiem prowadziłoby to do
niedopuszczalnych negocjacji treści oferty w zakresie odnoszącym się do kryteriów oceny
ofert. Wobec powyższego nie było podstaw do wezwania Wykonawcy do wyjaśnień w tym
zakresie, gdyż takie działanie stanowiłoby niedopuszczalne negocjacje treści oferty pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą i miałoby wpływ na punktację oferty.
Podkreślał, że zakres oferty służący do jej oceny w ramach kryteriów oceny ofert, nie
podlega uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert. Treść oferty może być wyjaśniana
wyłącznie w trybie wynikającym z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wskazującym uprawnienie
zamawiającego w tym zakresie. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska przywołał
wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn. akt X Ga 7/10, wyrok KIO sygn. akt: KIO 412/18,
wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi sygn. akt: III Ca 731/18.

Zamawiający wskazał, że nie zwracał się o wyjaśnienia, ponieważ treść złożonych
wykazów, tj. załączników nr 7c i 4c, a w szczególności załącznika 4c dotyczącego spełnienia
warunków udziału w postępowaniu nie budziła jego wątpliwości. Podstawę wykładni
oświadczeń woli mających formę pisemną stanowi tekst dokumentu, w którym ujęto
oświadczenie woli, lecz uwzględnieniu podlegają także okoliczności, w jakich oświadczenie
woli zostało złożone, oraz cel oświadczenia woli wskazany w tekście bądź możliwy do
ustalenia na podstawie postanowień umowy. Niebagatelne znaczenie ma przy ocenie
omawianego zarzutu zasada clara non sunt interpretanda
. Odwołujący zaś jeżeli uważał, że
Zamawiający powinien byt wezwać do wyjaśnień treści oferty w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy
Pzp, to
w odwołaniu powinien był zawrzeć zarzut z art. 87 ust. 1 w zw. z art. 180
ust. 3 ustawy Pzp or
az z art. 7 ust. 3 w zw. z art. 180 ust.3. ustawy Pzp. Odwołujący zaniechał
jednakże przedstawienia powyższych zarzutów, wobec czego twierdzenia Odwołującego co
do obowiązku wezwania do wyjaśnień oferty przez Zamawiającego na powyższych
podstawach prawnych
nie powinny być w ogóle rozpatrywane w ramach niniejszego
postępowania odwoławczego, wykraczają bowiem poza zarzuty przedmiotowego odwołania i
są bezzasadne w niniejszym stanie faktycznym.
Zamawiający wskazał, że nie miał również tutaj zastosowania art. 26 ust. 4 ustawy Pzp,
który dotyczy wezwania do udzielenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Wezwanie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp nie dotyczy dokumentów składanych w celu oceny w
ramach
kryteriów
oceny
ofert
-
w
tym
przypadku
załącznika
nr 7c. Nie było także konieczności do wzywania do złożenia wyjaśnień w zakresie załącznika
nr 4c -
Wykazu osób skierowanych do realizacji, ponieważ Wykonawca wykazał spełnianie
warunku udziału w zakresie doświadczenia kierownika budowy. Zamawiający nie miał także
podstaw do wezwania do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp załącznika
nr 4c, tj. Wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zamawiający przywołał również
fragment opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych „Dokumenty na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność
dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp” i wskazał, że skoro Zamawiający nie miał
podstaw do wykluczenia wykonawcy, nie zachodziła podstawa do wzywania Wykonawcy do
uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków. Natomiast nie można
wzywać
do
uzupełnienia
dokumentu,
który
został
złożony
(tak
KIO
w wyroku sygn. akt: KIO 2607/19).
Wskazał, że nie stanowią oferty dokumenty potwierdzające spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których zamawiający żąda jako
podmiotowych środków dowodowych (patrz wyrok KIO sygn. akt: 1207/13).

Uzasadniał, że w przedmiotowej sprawie najważniejsze znaczenie należy przypisać
postanowieniom SIWZ i je należy wziąć pod uwagę jako punkt wyjścia. Zamawiający
w sposób jasny i niebudzący wątpliwości wskazał w SIWZ, że ocena doświadczenia
kierownika budowy dokonana będzie na podstawie załącznika nr 7c i że wykonawca nie może
podać tych samych danych co w wykazie osób, składanym na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu, tj. w załączniku nr 4c. Takie podejście nie stanowi przejawu
nadmiernego formalizmu w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest sformalizowane, przy czym formalizm
postępowania nie jest celem samym w sobie, ale służy przede wszystkim realizacji zasad
udzielenia
zamówień
określonych
w
rozdziale
Il,
dziale
I
ustawy
Pzp.
O nadmiernym formalizmie postępowania można mówić w sytuacji, gdy co najmniej nie ma on
wpływu na określone ww. przepisach zasady lub wpływ ten powoduje ich naruszenie.
Zamawiający przy dokonywaniu oceny oferty jest zobowiązany uwzględnić tylko te
okoliczności i treści, które wykonawca był zobowiązany przedłożyć w celu dokonania tejże
oceny. Szczególnie dotyczy to przedmiotowego postępowania, w którym Zamawiający
w sposób wyraźny wskazał na podstawie jakiego dokumentu będą oceniane oferty w ramach
przedmiotowego kryterium -
tj. załącznika nr 7c. Tym samym, wykazanie przez Odwołującego
w załączniku nr 4c tożsamego doświadczenia co w załączniku 7c, co jest niezgodne z
postanowieniami specyfikacji w zakresie możliwości przyznania dodatkowej punktacji,
spowodowało, iż Zamawiający nie miał podstaw do przyznania dodatkowej punktacji
Odwołującemu w kryterium dodatkowe doświadczenie. Przeciwne działanie prowadziłoby do
naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, ale przede
wszystkim powodowałoby niezgodność treści oferty ze specyfikacją i stanowiłoby podstawę
do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp. Sprzeczność treści oferty z
treścią SIWZ musi polegać na niestosowaniu się do wymogów zawartych i ujętych w SIWZ
(zob. wyrok KIO sygn. akt: KIO 1902/13).
W niniejszym przypadku Odwołujący nie zastosował
się do wymogów zawartych i ujętych w SIWZ, podając tożsame doświadczenie w załączniku
4c co w załączniku 7c. W tym sensie treść oferty Odwołującego była sprzeczna z treścią
specyfikacji, i nie było podstaw do przyznania dodatkowej punktacji Odwołującemu w ramach
kryterium dodatkowe doświadczenie.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron postępowania odwoławczego,
na
podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń i stanowisk Stron,
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Na wstępie Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których
stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skut
kujących odrzuceniem odwołania.

Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość
poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawną przesłankę dopuszczalności odwołania,
o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.
Do postępowania odwoławczego nie zgłoszono przystąpień.
Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy Izba uwzględniła dokumentację
postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności
ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
oraz zmianami,
ofertę Odwołującego złożoną w części III oraz zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty z dnia 8 lipca 2020 r.
Skład orzekający Izby wziął pod uwagę również stanowiska i oświadczenia Stron
postępowania odwoławczego złożone pisemnie oraz ustnie do protokołu posiedzenia
i rozprawy w dniu
4 września 2020 r.

Izba ustaliła, co następuje:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podzielone zostało
na trzy części. Część trzecia postępowania obejmowała zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z
prz
yłączami w Kielanowicach oraz w ul. Rzecznej i Owocowej w msc. Tuchów, gm. Tuchów”.

Zgodnie z punktem 5.2 cz. III lit. b tiret drugi SIWZ, Z
amawiający wymagał, by
wykonawcy wykazali,
iż dysponują lub będą dysponować osobą zdolną do wykonania
zamówienia, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą
posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji
Kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, went
ylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymagał, aby osoba dedykowana do pełnienia funkcji Kierownika
budowy:
 posiadała doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika
budowy lub inspektora nadzoru
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 pełniła funkcję kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru na co
najmniej jednej (1) ukończonej robocie budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie
sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci co
najmniej 7 km.

W punkcie 13.1 lit. c) SIWZ
– Kryteria oceny ofert – Zamawiający ustanowił kryterium
dodatkowego
doświadczenia kierownika budowy – 8%.

Zamawiający wskazał, iż w ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać
dodatkowe doświadczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych
i
kanalizacyjnych,
doświadczenie
zawodowe
w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru
w powyższej specjalności i przyznawać punkty jeżeli osoba ta pełniła funkcję kierownika
budowy lub inspektora nadzoru przy ukończonych robotach budowlanych polegających na
budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej
o łącznej długości sieci co najmniej 7 km.
Punktac
ja za dodatkowe doświadczenie kierownika budowy przyznawana będzie
w następujący sposób:
1. pełnienie funkcji kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy
kolejnej, drugiej (2) ukończonej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie
sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci co
najmniej 7 km
– 4 punkty,
2. Pełnienie funkcji kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy
kolejnej, trzeciej (3) ukończonej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie
sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci co
najmniej 7 km
– 8 pkt.
Dalej Zamawiający wskazał, że jeżeli osoba dedykowana przez wykonawcę do
pełnienia funkcji kierownika budowy nie posiada dodatkowego doświadczenia w realizacji
robót wskazanych w ramach niniejszego kryterium tj. wykonawca nie wykaże dodatkowego
doświadczenia kierownika budowy – Zamawiający w takim przypadku przyzna wykonawcy
0 pkt.
Zama
wiający przyzna również wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium
w następujących sytuacjach:
 nieprzedłożenia przy ofercie wypełnionego wykazu z robotami dodatkowymi stanowiącego
załącznik nr 7c do SIWZ,
 nieprzedłożenia przy ofercie dowodów, potwierdzających że wykazane roboty budowlane
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że
dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika robót lub kierownika budowy
lub inspektora nadzoru zgodnie z w
ymaganiami Zamawiającego,
 z treści przedłożonych dokumentów nie wynika, że roboty budowlane zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba
pełniła funkcję kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru.
W przypadku podzielenia pojedynczego kontraktu wykonanego w ramach jednej (1)
umowy z Inwestorem, na którym wskazana przez Wykonawcę osoba pełniła funkcję

kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru na mniejsze odcinki
spełniające wymóg 7 km celem uzyskania większej ilości punktów – Zamawiający będzie
traktował ją jako jedną (1) robotę budowlaną i tylko za jedną będzie ją premiował.
UWAGA: W ramach niniejszego kryterium wykonawca nie może wykazywać doświadczenia
kiero
wnika budowy w kierowaniu robotą budowlaną, stanowiącą potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2 cz.III) lit.b) SIWZ.

Zgodnie z treścią załącznika nr 7c do SIWZ stanowiącego wykaz dodatkowego
doświadczenia kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia, w ramach
niniejszego wykazu, wykonawca nie może wykazywać doświadczenia kierownika budowy
w kierowaniu robotą budowlaną, stanowiącą potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2 cz.III) lit. b) SIWZ.
Odwołujący złożył ofertę w części III przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia.
Odwołujący złożył wraz z ofertą wypełniony Załącznik nr 7c do SIWZ, w którym
wskazał, że funkcję kierownika budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia będzie
pełnił p. P. B., posiadający uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający doświadczenie zawodowe
w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz posiadający następujące doświadczenie zawodowe przy realizacji
następujących inwestycji:
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Pawłowice oraz części Michałowa”. Budowa oraz
rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej. Kanalizacja sanitarna
DN 200 PVC -
6780 mb. Kanalizacja tłoczna DN 50 PE-DN 180 PE - 2292 mb. Przyłącza
grawitacyjne DN 160 PVC - 1820 mb;
2.
„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz likwidacji
oczyszczalni
Zawoja

Centrum
”. Wykonanie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej
i ciśnieniowej) w msc. Zawoja o łącznej długości 25912 mb.

W części C – zdolność techniczna i zawodowa JEDZ Odwołujący wskazał na
stanowisko kierownika budowy p. P. B.
. Jednocześnie Odwołujący podał, iż ww. osoba
posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika budowy w tym między
innymi na ukończonej robocie budowlanej pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków” gdzie zakres
robót dla wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wynosiło 8595 mb.

Odwołujący w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy
Pzp, złożył załącznik nr 4c do SIWZ – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia, w którym jako doświadczenie p. P. B. wskazał następujące realizacje:
1.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojno i Glinka wraz z przebudową
oczyszczalni ścieków w systemie Zaprojektuj
Wybuduj”. Wykonanie robót budowlanych
i prac projektowych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków. Wykonano: przyłącza grawitacyjne
160PVC 125 szt. (698,58 m), kanalizacja sanitarna DN200 PVC (7 410 m),
kanalizacja tłoczna
DN 75PE-DN160PE (1 185 m);
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Pawłowice oraz części Michałowa”.
Budowa oraz
rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej. Kanalizacja sanitarna
DN 200 PVC -
6780 mb. Kanalizacja tłoczna DN 50 PE-DN 180 PE - 2292 mb. Przyłącza
grawitacyjne DN 160 PVC - 1820 mb;
3. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz likwidacji
oczyszczalni
Zawoja
Centrum
”.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej
i ciśnieniowej) w msc. Zawoja o łącznej długości 25912 mb.

W dniu 8 lipca 2020 r. za najkorzystniejszą w części III zamówienia Zamawiający uznał
ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia „MULTIKOP” Sp. z
o.
o. Sp.k. oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” J. S., która otrzymała
98,89 punktów. Na drugim miejscu w rankingu ofert uplasowała się oferta Odwołującego z 92
punktami, w tym 0 punktów w kryterium dodatkowe doświadczenie kierownika budowy.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Zamawiający wskazał, że jednym z kryteriów wyboru
oferty Zamawiającego było dodatkowe doświadczenie kierownika budowy posiadającego
uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Jednocześnie
Zamawiający wskazał, iż w ramach niniejszego kryterium wykonawca nie może wykazywać
doświadczenia kierownika budowy w kierowaniu robotą budowlaną, stanowiącą̨ potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2 cz. III) lit. b) SIWZ.
Uwaga o tożsamej treści pojawiła się bezpośrednio we wzorze załącznika nr 7c. Pomimo
w
yraźnego zakazu Zamawiającego, Wykonawca wskazał w załączniku 7c tożsame
zrealizowane roboty budowlane w których udział brał p. P. B., co w załączniku nr 4c, tj.
inwestycje w gminie Zawoja: 25 912 m oraz inwestycje w gminie Michałów o łącznej długości
10 892,0 mb. Stąd też Zamawiający oceniając ofertę Konsorcjum nie może przyznać w tej
kategorii dodatkowych punktów, gdyż Wykonawca nie wykazał dodatkowego doświadczenia
kierownika budowy.

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.

Potwierdził się zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
nieprzyznanie
ofercie Odwołującego maksymalnej ilości punktów w kryterium „dodatkowe
doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia dla części III”.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp,
zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności
i przejrzystości.
Osią sporu między Stronami postępowania odwoławczego było rozstrzygnięcie, czy
czynność Zamawiającego polegająca na nieprzyznaniu ofercie Odwołującego w części III
zamówienia 8 punktów w kryterium pozacenowym dotyczącym doświadczenia osoby
dedykowanej na stanowisko k
ierownika budowy była prawidłowa. Jak wynika
z zawiadomienia o wyniku postępowania, Zamawiający odmówił przyznania punktów ofercie
Odwołującego w ww. kryterium, ponieważ „wykonawca wskazał w załączniku 7c tożsame
zrealizowane roboty budowlane w których udział brał p. P. B., co w załączniku nr 4c, tj.
inwestycje w gminie Zawoja: 25 912 m oraz inwestycje w gminie Michałów o łącznej długości
10 892,0 mb.”, co było niedopuszczalne w świetle postanowień SIWZ.
W ocenie Izby w okolicznościach niniejszej sprawy Odwołujący wykazał, iż p. P. B.
spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego oraz posiada
dodatkowe doświadczenie punktowane przez Zamawiającego w ramach kryterium
pozacenowego, tym samym Zamawiający obowiązany był przyznać maksymalną ilość
punktów ofercie Odwołującego w omawianym kryterium.
Po pierwsze wskazać należy, iż nie można zgodzić się ze stanowiskiem
Zamawiającego, iż Odwołujący w załączniku nr 7c i 4c wskazał tożsame zrealizowane roboty
budowlane, w których brał udział p. P. B. . Słusznie argumentował Odwołujący, że
w załączniku nr 4c do SIWZ wykonawca powołał się na realizację pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w
systemie zaprojektuj
– wybuduj”, która nie była pierwotnie wskazana w treści oferty, tj. w
załączniku nr 7c do SIWZ i która potwierdzała spełnianie warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego potencjał kadrowego. Błędne było zatem stanowisko
Zamawiającego, iż Odwołujący wykazał dodatkowe doświadczenie kierownika budowy
oceniane w ramach kryteriów oceny ofert tymi samymi realizacjami wskazanymi na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Okoliczność, iż wykazanie się
przez
Odwołującego ww. robotą budowlaną było wystarczające dla uznania, iż Odwołujący

spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego została przyznana
przez Zamawiającego w toku rozprawy przed Izbą.
W tym miejscu wskazać należy, iż Zamawiający tak w rozstrzygnięciu przedmiotowego
postępowania oraz podczas rozprawy przed Izbą pominął okoliczność, iż Odwołujący w treści
załącznika nr 4c do SIWZ powołał się na inwestycję w miejscowości Gnojno i Glinka. Co
szczególnie istotne, Zamawiający pominął i nie odniósł się do stanowiska Odwołującego, że
ww. inwestycja została wskazana przez wykonawcę w treści JEDZ – sekcja C zdolność
techniczna i zawodowa
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Tym
samym już z treści tego dokumentu wynikało jaką inwestycje Odwołujący przedstawił celem
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie personelu wykonawcy.
Po drugie, w świetle stanowiska Zamawiającego wynikającego z zawiadomienia
o rozstrzygnięciu postępowania oraz zaprezentowanego w toku rozprawy, za przyznaną
należało uznać okoliczność, iż inwestycje przy realizacji, których brał udział p. P. B. pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Pawłowice oraz części Michałowa” oraz „Budowa
systemu kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz likwidacji oczyszczalni
Zawoja Centrum” zawarte w treści oferty (załączniku nr 7c do SIWZ), zasługiwały na
przyznanie ofercie Odwołującego maksymalnej ilości punktów w kryterium doświadczenie
kierownika budowy w części III zamówienia.
Po trzecie, okoliczno
ść, iż Odwołujący w uzupełnionym na wezwanie Zamawiającego
- w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp -
załączniku nr 4c do SIWZ przywołał dwie inwestycje,
w których uczestniczył p. P. B., pierwotnie wskazane w ramach kryterium oceny ofert
(załącznik nr 7c do SIWZ) nie mogła stanowić – w świetle wymogów SIWZ - podstawy do
odmowy przyznania ofercie Odwołującego punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert. W
szczególności stanowiska Zamawiającego nie uzasadniało dokonane w postanowieniach
SIWZ zastrzeżenie, iż wykonawca w ramach kryterium oceny ofert dotyczącego
doświadczenia osoby dedykowanej na stanowisko kierownika budowy nie może wykazywać
doświadczenia kierownika budowy w kierowaniu robotą budowlaną, stanowiącą̨ potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2 cz. III) lit. b) SIWZ. Izba
wskazuje, iż Odwołujący w ramach ww. kryterium oceny ofert nie wykazał się doświadczeniem
kierownika budowy
w kierowaniu robotą budowlaną, stanowiącą̨ potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu. Powyższą ocenę umożliwiała komparatystyczna analiza
złożonych przez Odwołującego dokumentów, tj. załącznika nr 4c i 7c do SIWZ oraz JEDZ,
której Zamawiający nie przeprowadził w sposób prawidłowy ograniczając się tylko do
dostrzeżenia, iż Wykonawca powielił w treści załącznika nr 4c do SIWZ dwie (z trzech)
inwestycje zawarte w
załączniku nr
7c do SIWZ. Wskazać należy, iż
w okolicznościach niniejszej sprawy działanie Zamawiającego powinno sprowadzać się do
porównania ww. dokumentów i ustalenia, czy wykonawca na potwierdzenie spełniania

warunku udziału w postępowaniu wskazał inną robotę budowlaną przy realizacji, której
uczestniczył dedykowany kierownik budowy, niż ta podana w celu uzyskania dodatkowych
punktów w kryterium oceny ofert, a następnie zweryfikować, czy inwestycja ta odpowiada
postawionemu warunkowi. Nietrafione było stanowisko Zamawiającego, który wskazywał, iż
nie jest rolą Zamawiającego domyślanie się, która z trzech inwestycji wskazanych przez
Odwołującego w załączniku nr 4c do SIWZ, miała zostać poddana badaniu pod kątem
spełniania warunków udziału w postępowaniu, skoro okoliczność ta wynikała wprost
z jednolitego dokumentu. Co więcej, sam Zamawiający przyznał w toku rozprawy przed Izbą,
że każda z trzech inwestycji podanych w załączniku nr 4c do SIWZ potwierdzała spełnienie
warunku
dotyczącego kadry wykonawcy.
Podsumowując Izba wskazuje, iż działanie Zamawiającego stanowiło przejaw
nadmiernego formalizmu
, oderwanego od realiów niniejszej sprawy prowadzącego w istocie -
po pierwsze -
do wypaczenia ustanowionego kryterium oceny, którego celem przecież był
wybór oferty wykonawcy, który wykazał się dysponowaniem personelem o szerszym
doświadczeniu niż określone w ramach warunków udziału w postępowaniu minimum, a po
drugie - pozba
wienia zamówienia wykonawcy, który wykazał, że spełnia warunek udziału
w postępowaniu dotyczący potencjału kadrowego oraz wykazał, iż osoba przewidziana na
stanowisko kierownika budowy legitymuje się dodatkowym doświadczeniem wykraczającym
poza przewidziane w SIWZ minimum.
Wziąwszy pod rozwagę powyższe okoliczności brak było podstaw do ewentualnego
wezwania Odwołującego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień
w przedmiocie doświadczenia kierownika budowy w zakresie złożonego załącznika nr 4c do
SIWZ.
Wobec powyższego Izba stwierdziła, iż zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7
ust. 1 ustawy Pzp potwierdził się i nakazała Zamawiającemu w ramach powtórnej oceny ofert
w części III zamówienia przyznanie ofercie Odwołującego maksymalnej ilości punktów
w kryterium pozacenowym pn. „dodatkowe doświadczenie kierownika budowy” w tej części.


Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

W konsekwencji na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba
orzekła w formie wyroku, uwzględniając odwołanie. O kosztach Izba orzekła na podstawie
art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie do jego wyniku. Zgodnie zaś z § 3 pkt 1 i 2 lit. b
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972 ze zm.), Izba zasądziła
od Zamawiającego na rzecz Odwołującego koszty strony poniesione z tytułu wpisu oraz

wynagrodze
nia pełnomocnika na podstawie złożonej do akt faktury, stanowiące łącznie kwotę
23 600 zł.


Przewodniczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie