eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1592/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-09-07
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1592/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
2 września 2020 r. w Warszawie odwołania
wn
iesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lipca 2020 r. przez
wykonawc
ę NTT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
przez
Komendę Główną Policji w Warszawie,

przy udziale wykonawcy Intertrading Systems Technology
Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie
o sygn. akt: KIO 1592/20 po stronie
Odwołującego,


orzeka:

1.
Oddala odwołanie.
2.
Kosztami postępowania obciąża Odwołującego – wykonawcę NTT Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
i:
.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(
słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego –
wykonawcę NTT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..


Sygn. akt: KIO 1592/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Komenda Główna Policji w Warszawie [dalej „Zamawiający”] prowadzi
postępowanie o zawarcie umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zawarcie
umowy ramowej na Modernizację Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego (PSW)
w roku 2020

(znak postępowania: 53/BŁiI/20/AP/PMP).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 8 maja 2020 r. pod numerem 2020/S 090-214265.

W dniu 13 lipca 2020 r. wykonawca
NTT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
[dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie wobec zmian postanowień SIWZ wraz z załącznikami
dokonanych pop
rzez udzielenie uczestnikom postępowania wyjaśnień treści SIWZ z dnia
2 lipca 2020 r. w następującym zakresie:
1.
zarządzanie konfiguracją i aktualizacja oprogramowania terminali
1) pkt III Wymagania funkcjonalne i techniczne ppkt 1 -
zarządzanie konfiguracją Załącznik
nr 4 do SIWZ i odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 32 w zakresie zmiany treści SIWZ
poprzez wprowadzenie wymogu, aby dostarczone terminale wideokonferencyjne umożliwiały
konfigurację indywidualną (pojedynczo każdy z terminali) oraz konfigurację automatyczną
z szab
lonów dostępnych na serwerze Poly Resource Manager, umożliwiały wykonanie
zdalnej konfiguracj
i urządzeń za pomocą systemu Poly Resource Manager, z użyciem profili
konfiguracji, które są szablonem ustawień dla wszystkich urządzeń w systemie, oraz aby
w razie potrzeby zmiany konfiguracji na wszystkich urządzeniach w sieci modyfikacje były
wprowadzone w szablonie na serwerze konfiguracji, a następnie zaprogramowane na
wszystkie wideoterminale;
2) pkt V Specyfikacja techniczna dla terminali wideokonferencyjnych ppkt 1 Terminal typu A1
Lp. 11, ppkt 2 Terminal typu A2 Lp. 10, ppkt 3 Terminal typu B Lp. 10, ppkt 4 Terminal typu C
Lp. 10 -
zachowanie pełnej zgodności w zakresie zdalnej aktualizacji oprogramowania
Załącznik nr 4 do SIWZ i odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 36 w zakresie zmiany
treści SIWZ poprzez wprowadzenie wymogu, aby aktualizacja oprogramowania
dostarczonych terminali wideokonferencyjnych była możliwa do wykonania automatycznie
z poziomu serwera Poly Resource Manager
i niedopuszczenia możliwości aktualizacji
oprogramowania dostarczonych terminali wideokonferencyjnych z innych serwerów;
zarzu
cając naruszenie:
1) art. 29 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób

nieproporcjonalny, nieuzasadniony
potrzebami Zamawiającego oraz nieuwzględniający
wszystkich okoliczności faktycznych mających wpływ na realizację zamówienia, poprzez
postawienie wyżej wymienionego wymagania, podczas gdy jest ono nadmiarowe i zbędne,
gdyż możliwe jest zapewnienie kompatybilności rozwiązania i zrealizowane wyżej
wskazanych funkcjonalności w inny sposób w szczególności poprzez dostarczenie
odpowiedniego oprogramowania;
2) art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób uniemożliwiający uczciwą konkurencję i naruszający zasadę równego traktowania
wykonawców, poprzez postawienie wyżej wymienionych wymagań, podczas gdy oznacza to
dopuszczenie do udziału w postępowaniu tylko jednego producenta lub zmusza
wykonawców do dostarczenia rozwiązania tylko jednego producenta Poly,
stawiając powyższe zarzuty wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1) modyfikacji treści SIWZ poprzez dopuszczenie możliwości zapewnienia funkcjonalności
w zakresie zarządzania konfiguracją terminali i aktualizacji oprogramowania terminali przez
oprogramowanie dostarczone przez wykonawcę;
2) modyfikacji treści SIWZ poprzez usunięcie zastrzeżenia, że funkcjonalności w zakresie
zarządzania konfiguracją terminali i aktualizacji oprogramowania terminali nie mogą zostać
zapew
nione z poziomu innych serwerów (innego oprogramowania) niż Poly Resource
Manager.
2. rejestracja do systemu
pkt V Specyfikacja techniczna dla terminali wideokonferencyjnych ppkt 1 Terminal typu A1
Lp. 11, ppkt 2 Terminal typu A2 Lp. 10, ppkt 3 Terminal typu B Lp. 10, ppkt 4 Terminal typu C
Lp. 10 -
rejestracja do systemu Załącznik nr 4 do SIWZ i odpowiedź na pytanie nr 37
w zakresie zmiany treści SIWZ poprzez wprowadzenie wymogu, aby rejestracja urządzenia
odbywała się poprzez nawiązanie połączenia z serwerem provisioningu (Poly Resource
Manager), gdzie następuje autoryzacja za pośrednictwem kont domenowych, a w wyniku
poprawnej autoryzacji pobierany był szablon konfiguracji z Poly Resource Manager, który
zawiera m.in. adres serwera SI
P oraz H.323 do którego rejestruje się urządzenie
zarzucając naruszenie:
1) art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób nieproporcjonalny, nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego, nieuwzględniający
wszystkich okoliczności faktycznych mających wpływ na realizację zamówienia oraz
uniemożliwiający uczciwą konkurencję i naruszający zasadę równego traktowania
wykonawców, poprzez postawienie wyżej wymienionego wymagania, podczas gdy potrzeby
Zamawiającego mogą zostać spełnione w odmienny sposób bez zastosowania
specyficznego sposobu rejestracji terminala do systemu właściwego tylko dla jednego

producenta, a określenie powyższego wymagania nie znajduje uzasadnienia
merytorycznego ani funkcjonalnego, lecz stanowi jedynie ograniczenie konkurencji poprzez
dopuszczenie do udziału w postępowaniu tylko jednego producenta lub zmuszenia
wykonawców do zastosowania rozwiązania stosowanego tylko przez jednego producenta
Poly,
2) art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opisanie
przedmiotu zamówienia
w sposób uniemożliwiający uczciwą konkurencję i naruszający zasadę równego traktowania
wykonawców, poprzez postawienie wyżej wymienionego wymagania, podczas gdy oznacza
to dopuszczenie do udziału w postępowaniu tylko jednego producenta lub zmusza
wykonawców do dostarczenia rozwiązania tylko jednego producenta Poly,
stawiając powyższe zarzuty wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1) modyfikacji treści SIWZ poprzez usunięcie wymagania, aby funkcjonalność w zakresie
rejestracji terminala do
systemu wykonawca miał zapewnić poprzez nawiązanie połączenia
z serwerem provisioningu (Poly Resource Manager), gdzie następuje autoryzacja za
pośrednictwem kont domenowych, a w wyniku poprawnej autoryzacji pobierany był szablon
konfiguracji z Poly Resou
rce Manager, który zawiera m.in. adres serwera SIP oraz H.323 do
którego rejestruje się urządzenie.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący w zakresie zarzutu dotyczącego zarządzania
konfiguracją i aktualizacją oprogramowania terminali wskazał, że dnia 2 Iipca 2020 r.
Zamawiający udzielił wyjaśnień do treści SIWZ dokonując jednocześnie zmiany wymagań co
do
zarządzania
konfiguracją
terminali
wideokonferencyjnych
oraz
aktualizacji
oprogramowania terminali.

W pierwotnej wersji SIWZ Zamawiający w pkt III Wymagania funkcjonalne
i techniczne ppkt
1 Załącznik nr 4 do SIWZ wskazał, że „Dostarczone terminale i serwery
wideokonferencyjne muszą być kompatybilne z systemem wideokonferencyjnym
Zamawiającego w zakresie co najmniej:
zarządzania
urządzeniami,
zarządzania
u
żytkownikami, zarządzania połączeniami, zarządzania zasobami licencyjnymi, zarządzania
konfiguracją, planowania wideokonferencji, monitorowania parametrów połączeń,
parametrów pracy terminali i serwerów”. W pkt V Specyfikacja techniczna dla terminali
wideokonferencyjnych ppkt 1 Terminal typu A1 Lp. 11, ppkt 2 Terminal typu A2 Lp. 10, ppkt 3
Terminal typu B Lp. 10, ppkt 4 Terminal typu C Lp. 10 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający
w stosunku do wszystkich typów terminali wymagał „możliwości uruchomienia, połączenia
i realizacji wszystkich funkcjonalności w środowisku systemu wideokonferencyjnego firmy
Poly z zachowaniem pełnej zgodności w zakresie rejestracji do systemu, zdalnej aktualizacji
oprogramowania”.

Udzielając odpowiedzi na pytanie nr 32 sformułował w zakresie konfiguracji terminali
wideokonferencyjnych konkretne dodatkowe wymagania, tj. aby dostarczone terminale
wideokonferencyjne umożliwiały konfigurację indywidualną (pojedynczo każdy z terminali)
oraz konfigurację automatyczną z szablonów dostępnych na serwerze Poly Resource
Manager, umożliwiały wykonanie zdalnej konfiguracji urządzeń za pomocą systemu Poly
Resource Manager, z użyciem profili konfiguracji, które są szablonem ustawień dla
wszystkich urządzeń w systemie, oraz aby w razie potrzeby zmiany konfiguracji na
wszystkich urządzeniach w sieci modyfikacje były wprowadzone w szablonie na serwerze
konfiguracji, a następnie zaprogramowane na wszystkie wideoterminale.

Natomiast w wyniku odpowiedzi na pytanie nr 36 wprowadził nowe wymaganie
w zakresie aktualizacji oprogramowania terminali, tj. aby aktualizacja oprogramowania
dostarczonych terminali wideokonferencyjnych była możliwa do wykonania automatycznie
z poziomu konkretnego serwera Poly Resource Manager oraz nie dopuścił możliwości
aktualizacji oprogramowania dostarczonych terminali wideokonferencyjnych z innych
serwerów (innego oprogramowania).

Odwołujący uzasadniał, że powyższe wymagania nie zostały wskazane ani nawet nie
wynikały z pierwotnej treści SIWZ. Do dnia udzielenia wyjaśnień SIWZ wymagania te
ograniczały się jedynie do zastrzeżenia, że terminale mają być kompatybilne z systemem
wideokonferencyjnym Zamawiającego w zakresie m.in. zarządzania konfiguracją” oraz
zapewnione mają być „funkcjonalności w środowisku systemu wideokonferencyjnego firmy
Poly z zachowaniem pełnej zgodności w zakresie (...) zdalnej aktualizacji oprogramowania.”
Rozwiązanie innego producenta, które zamierzał zaoferować Odwołujący spełniało w tym
zakresie wymagania SIWZ, zgodnie z dokumentacją producenta Poly znajdującą się na
stronie:https://documents.polycom.com/bundie/rprm-ops-10-8/page/c-rprm-op-overview.html.

Odwołujący wskazał, że z informacji tam zawartych jednoznacznie wynika, jakie
rozwiązania wspiera producent Poly, tj. urządzenia jakich producentów i w jakim zakresie są
kompatybilne/zgodne z oferowanym przez niego rozwiązaniem. Zgodnie z przytoczoną
dok
umentacją, producent systemu Poly Resource Manager (str. 242) wskazuje urządzenia
firm trzecich oraz zakres funkcjonalności dla nich oferowany. W szczególności wskazuje że
terminale Cisco są kompatybilne z oprogramowaniem Poly Resource Manager
z wykorzystaniem funkcjonalności Scheduled Management (Zarządzanie Zaplanowane),
które umożliwia w określonym przez producenta Poly zakresie zarządzanie konfiguracją jak
i zdalną aktualizację oprogramowania dla tych urządzeń.

Dopiero z wyjaśnień treści SIWZ Odwołujący uzyskał informację, że funkcjonalności
w postaci zarządzania konfiguracją terminali i aktualizacja oprogramowania terminali ma się
odbywać w określony sposób z użyciem profili konfiguracji czyli z wykorzystaniem

funkcjonalności Dynamic Management (Zarządzanie Dynamiczne) (str. 287-289),
specyficznej dla produ
centa Poly (z poziomu obecnie dostępnego u siebie oprogramowania),
a dodatkowo nawet gdyby wykonawca był w stanie zrealizować te funkcjonalności w oparciu
o rozwiązania innego producenta to Zamawiający zastrzegł, że nie dopuszcza możliwości
realizacji tych
funkcjonalności z innych serwerów niż Poly Resource Manager. Odwołujący
nie ma zatem możliwości dostarczenia do terminali innego oprogramowania, pomimo, że za
pomocą odpowiedniego oprogramowania zrealizowałoby wskazane przez Zamawiającego
funkcjonalności i osiągnąłby ten sam efekt.

Odwołujący uzasadniał, że współpraca rozwiązań producenta Poly w pewnych
obszarach jest możliwa z systemami innych producentów, jednak są także obszary gdzie
rozwiązania producenta Poly są zgodne wyłącznie z rozwiązaniami oferowanymi przez tego
producenta. Jednakże, w zakresie opisanych wymagań, które wskazał Zamawiający można
te funkcjonalności, zrealizować poprzez dostarczenie odpowiedniego oprogramowania do
terminali. W praktyce wymagana nowa funkcjonalność w ramach zarządzania konfiguracją
wygląda w ten sposób, że zostaje przygotowany szablon konfiguracji terminali, w którym
dokonuje się zmian, aby następnie można było zmienić automatycznie konfigurację
wszystkich terminali zarejestrowanych w systemie Zamawiającego. Zamawiający opisał tę
funkcjonalność dokładnie tak jak działa w systemie producenta Poly.

Aby zapewnić taką funkcjonalność w ramach zarządzania konfiguracją terminali, nie
wykorzystując Poly Resource Manager, wystarczającym jest zapewnienie odpowiedniego
oprogramo
wania do obsługi każdego z dostarczonych terminali (tj. Cisco Telepresence
Management Suite),
który umożliwia taką automatyczną konfigurację. Takie rozwiązanie nie
zostało jednak dopuszczone przez Zamawiającego. Funkcjonalność w postaci zdalnej
aktualizacj
i oprogramowania terminala także można zapewnić poprzez dostarczenie
odpowiedniego oprogramowania do terminali, bez potrzeby wykorzystania Poly Resource
Manager.

Co prawda, Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 32 nie zastrzegł wprost, że nie
zezwala na wyk
orzystanie innych serwerów (innego oprogramowania), w celu realizacji
funkcjonalności zarządzania konfiguracją w określony sposób, ale zastrzeżenie braku
możliwości zastosowania innego oprogramowania, wskazana wprost w odpowiedzi na
pytanie nr 36 ma bezpośredni wpływ także na realizację tej funkcjonalności. Aktualizacja
oprogramowania oznacza także konfigurację terminala (tj. zarządzanie konfiguracją
terminali), a zatem brak możliwości wykorzystania innego oprogramowania także w tym
zakresie.

Dodatkowo Od
wołujący wskazał, że wymagany przez Zamawiającego sposób
realizacji funkcjonalności w kontekście całego przedmiotu zamówienia nie ma kluczowego

znaczenia dla działania systemu wideokonferencyjnego, tj. tego czy realizacja konfiguracji
i aktualizacji oprog
ramowania odbywa się przy wykorzystaniu serwera Poly Resource
Manager czy innego oprogramowania. Funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego
mają jedynie charakter administracyjny. Z wiedzy i doświadczenia Odwołującego wynika, że
konfiguracja czy aktualiz
acja oprogramowania terminali są czynnościami wykonywanymi nie
częściej niż raz lub dwa razy w roku. Nadto, Zamawiający w niniejszym postępowaniu
wymaga dostarczenia ponad 413 sztuk terminali, a poprzednio zakupił jedynie 57 sztuk
(Przetarg nieograniczony
pn. „Modernizacja Systemu Wideokonferencyjnego w ramach
Programu Modernizacji Policji w latach 2017-2020, sprawa numer 174/BUI/19RG/PMP). Co
oznacza, że obecnie wymaga dostarczenia znaczniej większej liczby terminali
i dostosowania ich do niewielkiej licz
by już posiadanych terminali działających w oparciu
o Pol
y Resource Manager, mimo, że Odwołujący jest w stanie zapewnić mu rozwiązanie,
w którym wszystkie dostarczone terminale (ponad 413 sztuk) z innym oprogramowaniem
będą kompatybilne ze sobą oraz z systemem Poly w wymaganym przez Zamawiającego
zakresie. Co więcej, zgodnie z treścią SIWZ Odwołujący ma obowiązek zapewnić
Zamawiającemu warsztaty (szkolenia), podczas których uczestnicy uzyskają konkretne
informacje i instrukcje w jak prosty sposób mogą dokonywać konfiguracji lub aktualizacji
oprogramowania terminali.

Dla Odwołującego w pełni zrozumiałe jest, iż Zamawiający chce w wyniku
zamówienia uzyskać system w pełni kompatybilny i zapewniający niezakłóconą współpracę
między urządzeniami tworzącymi ten system. Jednakże wymagania postawione przez
Zamawiającego w zakresie zarządzania konfiguracją i aktualizacji oprogramowania terminali
zostały rozszerzone w zakresie zupełnie zbędnym z punktu widzenia zapewnienia
prawidłowego działania całego systemu wideokonferencyjnego. Wymaganie w tym zakresie
nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, ani funkcjonalnego, a jedynie potwierdza, że
Zamawiający w sposób niezgodny z zasadami ustawy PZP wskazuje na rozwiązanie
jednego preferowanego przez siebie producenta Poly.

Z przedstawionej argumentacji wynika, że Zamawiający wskazał nie tylko konkretny,
specyficzny dla jednego producenta wymóg w postaci sposobu zarządzania konfiguracją
terminala i aktualizację oprogramowania terminala, ale także bezzasadnie nie dopuścił
możliwości realizacji tych wymagań w odmienny sposób, poprzez dostarczenie innego
oprogramowania, za pomocą którego osiągnąłby ten sam efekt. Zarzuty w tym zakresie
wskazane przez Odwołującego są zatem w pełni uzasadnione

Odwołujący w zakresie zarzutu dotyczącego rejestracji do systemu wskazał, że dnia
2 lipca 2020 r. Zamawiający dokonał także zmiany treści SIWZ w zakresie wymagań
dotyczących rejestracji do systemu przez wszystkie typy dostarczonych terminali

wideokonferencyjnych. Odwołujący przywołał brzmienie pkt V Specyfikacji technicznej dla
terminali wideokonferencyjnych ppkt 1 Terminal typu A1 Lp. 11, ppkt 2 Terminal typu A2 Lp.
10, ppkt 3 Terminal typu B Lp. 10, ppkt 4 Terminal typu C Lp. 10 Załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 37 wprowadził w zakresie rejestracji do systemu
przez terminale dodatkowe wymaganie, aby rejestracja urządzenia odbywała się poprzez
nawiązanie połączenia z serwerem provisioningu (Poly Resource Manager), gdzie następuje
autoryzacja za pośrednictwem kont domenowych, a w wyniku poprawnej autoryzacji
pobierany był szablon konfiguracji z Poly Resource Manager, który zawiera m.in. adres
serwera SIP oraz H.323, do którego rejestruje się urządzenie. Jest to sposób właściwy
jedynie dla producenta Poly. Powyższe wymaganie nie zostało wskazane ani nie wynikało
z pierwotnej treści SIWZ. Do dnia udzielenia wyjaśnień SIWZ wymaganie w zakresie
rejestracji terminali do systemu ograniczało się jedynie do zastrzeżenia, że zapewnione mają
być „funkcjonalności w środowisku systemu wideokonferencyjnego firmy Poly
z zachowaniem pełnej zgodności w zakresie rejestracji do systemu”.
Do momentu zmiany
treści SIWZ Odwołujący zamierzał zatem zaoferować rozwiązanie, które zapewniało
realizację wymagania wskazanego w SIWZ w zakresie rejestracji terminala do systemu, tj.
„w środowisku systemu wideokonferencyjnego firmy Poly z zachowaniem pełnej zgodności”.

Uzasadniał, że z wiedzy i doświadczenia Odwołującego wynika, że „provisioning” jest
to określenie procesu przygotowania terminala do funkcjonowania, pierwszego uruchomienia
(uruchomienie, konfiguracja, rejestracja). Nie jest to zatem funkcjonalność kluczowa dla
działania terminala. Celem wykonania takiej czynności jest to, aby terminal zadziałał, tj.
p
ołączył się prawidłowo z systemem (odnalazł inne urządzenia, „wiedział” w jaki sposób ma
się zalogować, jaką ma konfigurację). Tak jak w przypadku funkcjonalności w postaci
zarządzania konfiguracją i aktualizacją oprogramowania terminali, pierwsza rejestracja
terminala do systemu jes
t czynnością typowo administracyjną. Dodatkowo wykonywaną
przeważnie jednorazowo, w momencie uruchomienia terminala i jego pierwszego
przyłączenia do systemu lub wyjątkowo w przypadku rekonfiguracji (przebudowy) całego
systemu (co zdarza się niezwykle rzadko).

Sposób pierwszej rejestracji terminala do systemu opisany przez Zamawiającego
w odpowiedzi na pytanie nr 37, zgodnie z dokumentacją producenta oprogramowania Poly
Resource
Manager określony jest jako Dynamic Provisioning (Dynamiczne Pierwsze
Uruchomienie) i jest charakterystyczny jedynie dla producenta Poly (Poly RealPresence
Resource Manager System str. 371 -
Załącznik nr 1).

Zamawiający wskazał, jak ma dokładnie przebiegać proces pierwszej rejestracji
terminala w systemie, w sytuacji, gdy wykonan
ie tej czynności w określony sposób nie ma
żadnego uzasadnienia merytorycznego i funkcjonalnego, w szczególności wymóg autoryzacji

za pomocą kont domenowych, którego wcześniej Zamawiający nie wskazał w SIWZ.

Każdy terminal (tj. urządzenie końcowe) standardowo w swojej konfiguracji musi mieć
wpisane dane konieczne do prawidłowej pracy w systemie (ustawienia SIP). W praktyce
wystarczającym jest, aby w trakcie uruchomienia tego terminala, przed przyłączeniem go do
systemu wpisać określone parametry i dane wskazane przez Zamawiającego. Po
zakończeniu tego procesu terminal podłącza się automatycznie do systemu i wykorzystuje
do pracy serwer rejestracji (Gatekeeper),
który zarządza terminalami (przysyła informacje)
i zapewnia odpowiednią kompatybilność rozwiązania w zakresie wymaganym uprzednio
przez Zamawiającego. Efekt końcowy będzie zatem taki sam jak w przypadku dokonania
pierwszej rejestracji terminala do systemu w sposób właściwy dla producenta Poly. Zgodnie
z dokumentacją określony sposób rejestracji do systemu (dynamic provisioning) może
działać tylko w przypadku korzystania z zarządzania dynamicznego, czyli tylko w przypadku
rozwiązania producenta Poly (terminali - urządzeń końcowych Polycom), bowiem dokonując
zmiany treści SIWZ Zamawiający wskazał, że nie jest możliwe wykorzystanie zarządzania
zaplanowanego (zaplanowanych profili konfiguracji), które to rozwiązanie było możliwe do
zaoferowania zgodnie z pierwotną treścią SIWZ.

Dodatkowo
Odwołujący zaznaczył, że sposób uruchomienia i pierwszej rejestracji
terminala do systemu ma dla Zamawiającego marginalne znaczenie, bowiem zgodnie
z zasadami odbioru przedmiotu umowy (Załącznik nr 2 do Umowy wykonawczej) to
wykonawca dokonuje montażu, uruchomienia i konfiguracji terminali w określonym terminie
na podstaw
ie udostępnionych mu przez Zamawiającego danych. Zupełnie nieuzasadnione
i niecelowe jest zatem stawianie wymogu w zakresie konkretnego sposobu pierwszej
rejestracji terminala skoro tak naprawdę jedyne czego Zamawiający powinien wymagać
w tym zakresie to
zapewniania prawidłowej rejestracji terminala do systemu.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 2 września 2020 r. wniósł
o oddalenie odwołania w całości.
Zamawiający wskazał, że w odpowiedziach na pytania nr 32, 36 i 37 z dnia 2 lipca
2020 r. n
ie zostały poruszone żadne inne kwestie poza występującymi w pytaniach
i stanowią jedynie wyjaśnienie zagadnień poruszonych w pytaniach. W żaden sposób nie
poszerzają ani nie ograniczają one już wcześniej sformułowanych wymagań a wręcz
bezpośrednio wynikają z pierwotnej treści SWIZ, odnosząc się bezpośrednio do tych
funkcjonalności systemu używanego przez Zamawiającego, które są wykorzystywane
w codziennej pracy. Ponadto zawierają funkcjonalności opisane w dokumencie „Operation
Guide Polycom RealPresence
Resource Manager System” dla wersji oprogramowania 10.8,
który Odwołujący sam przywołuje w uzasadnieniu. Zamawiający wskazał, iż wymagania

zostały jedynie doprecyzowane w zakresie w jakim sformułowane zostało pytanie i dotyczą
funkcjonalności zarządzania konfiguracją, która od początku znajduje się w SIWZ (załącznik
nr 4 do SIWZ pkt III Wymagania funkcjonalne i techniczne ppkt 1 oraz pkt V specyfikacja
techniczna dla terminali wideokonferencyjnych, w tym terminal A1 lp. 11, A2 lp. 10, B lp.10,
C lp. 10). Zd
aniem Zamawiającego Odwołujący nie mógł twierdzić, że odpowiedź na pytania
32, 36 i 37, która jest jedynie bardziej szczegółowym wyjaśnieniem funkcjonalności
dotyczących zarządzania konfiguracją, w tym konfiguracją terminali, aktualizacją ich
oprogramowani
a, rejestracją do systemu jest zmianą SIWZ, bo były one opisane wcześniej
w SIWZ z zastrzeżeniem pełnej kompatybilności z systemem już działającym
u Zamawiającego. Ponadto zgodnie z dokumentacją systemu w żaden sposób nie
wykraczają poza funkcjonalności serwerów Zamawiającego, a więc odpowiedzi na pytania
są w pełni zgodne z podstawowym warunkiem kompatybilności, a Odwołujący nie mógł
pominąć tych funkcjonalności przy przygotowaniu oferty. W przeciwnym wypadku jego oferta
i tak została by odrzucona.
Zamaw
iający wskazał, iż w części odpowiedzi na pytanie 32 dotyczącej możliwości
konfiguracji automatycznej z szab
lonów dostępnych na serwerze Poly Resource Manager
oraz możliwości wykonania zdalnej konfiguracji urządzeń za pomocą systemu Poly Resource
Manager z
użyciem profili konfiguracji, które są szablonem ustawień dla wszystkich urządzeń
w systemie
… również nie można twierdzić, że jest to zmiana wymagań. Pierwotne
wymagania określone w Załączniku nr 4 do SIWZ pkt I Wymagania funkcjonalne i techniczne
pkt 1
wskazywały, że „Dostarczone terminale i serwery wideokonferencyjne muszą być
kompatybilne z systemem wideokonferencyjnym Zamawiającego w zakresie co najmniej: …,
zarządzania konfiguracją…”. Odwołujący nie może traktować tych wymagań jedynie jako
„zastrzeżenia”, bo są to konkretne wymagania, których nie może ani lekceważyć ani pomijać
przy składaniu oferty. Dodając do tego dane zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ pkt II
Warunki realizacji Umowy pkt 1, gdzie zawarta jest informacja o serwerach jakie posiada
Zam
awiający, m.in. Polycom Real Presence Resource Manager, jak również informacje
zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ, pkt V, gdzie znajduje się wymóg zachowania pełnej
zgodności dostarczonego terminala w środowisku systemu wideokonferencyjnego firmy Poly
(dawn
iej Polycom) w zakresie „zdalnej aktualizacji oprogramowania”, zmusza do
wnioskowania, że konfiguracja automatyczna i zdalna z szablonów dostępnych na serwerze
Pol
y Resource Manager, to tylko jeden z elementów kompatybilności z systemem
wideokonferencyjnym
Zamawiającego w zakresie zdalnej aktualizacji oprogramowania. To
kolejne z podstawowych i koniecznych funkcjonalności w zakresie zarządzania konfiguracją,
które w istotny sposób ograniczają ilość czynności wymaganych do wykonania przez
administratora syst
emu, a wynikają wprost z dokumentacji systemu w szczególności serwera

RealPresence Resource Manager. Dokument,
o którym mowa powyżej zawiera m.in. cały
dział VII ang. „Dynamic Management” dotyczący Zarządzania Dynamicznego, w tym
funkcjonalność konfiguracji automatycznej (zdalnej) z szablonów dostępnych na serwerze
Pol
y Resource Manager. Jeżeli zatem, oferowany system miałby być zgodny z wymaganiami
określonymi pierwotnie w Załączniku nr 4 do SIWZ pkt III Wymagania funkcjonalne
i techniczne pkt I wskazywały, że „Dostarczone terminale i serwery wideokonferencyjne
muszą być kompatybilne z systemem wideokonferencyjnym Zamawiającego w zakresie co
najmniej: zarządzania konfiguracją” oferent nie może pominąć funkcjonalności konfiguracji
dynamicznej.
Zamawiający wskazał, iż wbrew temu co twierdzi Odwołujący jest to
funkcjonalność dostępna dla urządzeń innych producentów, co wskazuje dokumentacja
serwera Pol
y Resource Manager. W systemie RealPresence Resource Manager można
skonfigurować dynamiczne udostępnianie ustawień SIP dla następujących serwerów, m.in.
SIP Cisco Unified Communications Manager.
W części dotyczącej odpowiedzi na pytanie 36 dotyczącej automatycznej aktualizacji
oprogramowania dostarczonych terminali wideokonferencyjnych z poziomu serwera Poly
Zama
wiający wskazał, w szczególności na stronę 292 producenta systemu, gdzie znajduje
się wymaganie producenta, aby „wszystkimi urządzeniami końcowymi zarządzał jednolity
system zarządzania”. Ponieważ Zamawiający dysponuje tylko serwerami Poly Resource
Manager
jest zmuszony do dostosowania się do tych wymagań.

Odnośnie wyjaśnień treści SIWZ w zakresie pytania nr 37 Zamawiający wskazał, że
jeżeli Zamawiający wskazuje jakim konkretnie środowiskiem, serwerem dysponuje, oraz
wymaga realizacji wszystkich funkcjona
lności w zakresie rejestracji do systemu, to
Odwołujący nie może twierdzić, że nie był świadomy wymagania dotyczącego rejestracji do
systemu z wykorzystaniem funkcji provisioningu. Nie może też twierdzić, że nie znał takiej
funkcjonalności bo to podstawowa funkcja zarządzania terminalami stosowana powszechnie
nie tylko w systemach Pol
y, ale też innych producentów. Odwołujący nie może twierdzić, że
odpowiedzi na pytania zmieniają jego sytuację poprzez „zmianę” SIWZ, ponieważ zarówno
przed jak i po udzieleniu
odpowiedzi/wyjaśnień musiał uwzględniać w ofercie wszystkie
funkcjonalności w zakresie kompatybilności z systemem Zamawiającego. Musiał je również
znać, skoro odwołuje się dokumentacji jednego z serwerów. Nie może więc twierdzić, że
chciał spełniać wymagania w zakresie zarządzania planowanego a zarządzania
dynamicznego już nie.

Zdaniem Zamawiającego Odwołujący nie mógł zastosować rozwiązania Cisco
Telepresence Management Suite (TMS) na żadnym etapie postępowania, ponieważ jest to
rozwiązanie dostępne jedynie w wersji zwirtualizowanej w oparciu o rozwiązanie Vmware, co
wyklucza
dostarczenie tego typu rozwiązania. SIWZ w punkcie IV. 2 wyłącza możliwość

stosowania rozwiązania opartego na środowisku wirtualnym, gdyż takim środowiskiem nie
dysponuje, a zapis
wyłączający takie rozwiązanie nie był i nie jest objęty zastrzeżeniami
Odwołującego.
Ponadto odnośnie twierdzeń Odwołującego zawartych w punkcie 2.4 Zamawiający
wskazał, że Odwołujący nie przedstawił wiarygodnych informacji o jakie rozwiązanie chodzi.
Można domniemać, że chodzi o rozwiązanie Cisco Telepresence Management Suite (TMS),
które jak wykazano wyżej nie mogło być zastosowane. Dostarczenie oprogramowania
dedykowanego do środowiska, którym dysponuje Zamawiający również nie może być brane
pod uwagę ze względu na to, że jest ono objęte gwarancją producenta, co nie pozwala na
ingerencję w oprogramowanie systemowe.
Zamawiający uzasadniał, że Odwołujący nie wykazał naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy
Pzp oraz art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,
ponieważ wymagania SIWZ wynikają
wprost z faktycznej sytuacji Zamawiającego, a w szczególności z doświadczenia i wiedzy
zdobytej w trakcie administrowania systemem wideokonferencyjnym, zbudowanym
w ramach projektu „Modernizacja Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego w ramach
Programu Modernizacji Policji w latach 2017-
2020” - nr postepowania przetargowego
174/BŁiI/19/RG/PMP. Doświadczenia te oraz specyficzny sposób realizacji wideokonferencji
w pełni uzasadnia zapisy SIWZ. Zamawiający wskazał na tezy wynikające z wyroku KIO
sygn. akt: KIO 1645/19
dotyczące sposobu opisania przedmiotu zamówienia. Wskazał, że
istotne znaczenie ma również fakt otwarcia ofert w toczącym się postępowaniu
przetargowym, gdzie złożone zostały 2 oferty, co zaprzecza tezie o braku konkurencyjności.
Odnośnie uzasadnienia potrzeb Zamawiającego w opisaniu przedmiotu zamówienia
w sposób wskazany w SIWZ Zamawiający podał, że jego celem jest podpisanie
umowy/umów ramowych na modernizację istniejącego systemu poprzez dostawę urządzeń
końcowych tzw. terminali wideokonferencyjnych oraz urządzeń poszerzających możliwości
systemu w zakresie ilości jednoczesnych połączeń. Zamawiający nie jest w stanie określić
w ilu etapach, tzn. w ramach ilu umów wykonawczych będzie dostarczany przedmiot
zam
ówienia. Dlatego Zamawiający nie zakładał budowy dodatkowej infrastruktury
serwerowej.
Zamawiający wskazał, że system wideokonferencyjny Policji nie jest wykorzystywany
w standardowy sposób pozostawiający dużą dowolność i samodzielność użytkownikom.
Zaznaczy
ł, że jest systemem wydzielonym w wewnętrznej sieci Policji z bardzo
ograniczonym i kontrolowanym dostępem z sieci publicznych oraz kontrolowaną organizacją
spotkań. Zespól administrujący systemem Komendy Głównej Policji jest odpowiedzialny za
przygotowanie
i
realizację
połączeń
jak
również
administrowanie
systemem
wideokonferencyjnym i posiada 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu systemem Poly,

dzięki czemu możliwa jest realizacja wideokonferencji, które bardzo często są realizowane
w sytuacjach kryzysowych z minimalnym wyprzedzeniem czasowym. Jest to jedna
z bezpośrednich przyczyn konieczności utrzymywania jednolitej architektury zarządzania
terminalami. Administratorzy systemu bezpośrednio nadzorują każde spotkanie, nie tylko
pod kątem poprawności parametrów komunikacji, ale też uprawnień do udziału
w spotkaniach. Zamawiający ma prawo a nawet obowiązek formułować SIWZ w sposób,
który usprawnia wykonywanie jego zadań a nie dostosowanie się do oczekiwań oferentów.
Zamawiający uzasadniał, że system jest „rozpięty” na terenie całego kraju i służy do
realizowania zadań przez komórki i jednostki organizacyjne Policji do poziomu Komendy
Powiatowej Policji, ale też ze względu na powyższe właśnie cechy jest wykorzystywany
w sytuacjach kryzysowych takich jak pandemia COVID-
19. System posiada bezpośredni styk
z podobnymi rozwiązaniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i obejmuje swoim
zasięgiem Centra Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a także zapewnia
łączność dla Administracji Państwowej i Rządowej. Istniejący system wideokonferencyjny
jest wykorzystywany do obsługi: działań Policji na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim,
działań wewnętrznych poszczególnych komórek Policji, przesłuchiwań świadków koronnych
przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz sądy, ogólnopolskich szkoleń dla funkcjonariuszy
i pracowników Policji, połączeń Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, połączeń
międzyministerialnych, połączeń Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w tym połączeń do
Komisji Europejskiej, połączeń Kancelarii Prezydenta, koordynacji działań szpitali
jednoimiennych oraz Ministerstwa Zdrowia, oraz wielu innych połączeń na szczeblu
Prezydenta, Premiera, Ministrów oraz instytucji Państwowych.
Zamawiający wskazał, że system musi być gotowy do działania w stale zmieniających
się warunkach lokalizacji terminali i w reżimie bardzo dużej dostępności. Wymusza to
ograniczenie do minimum czynności administracyjnych zawiązanych z zarządzaniem
urządzeniami. Dlatego takie funkcjonalności jak pojedynczy punkt rejestracji, konfiguracji czy
aktualizacji oprogramowania ma znaczenie krytyczne. Nie jest tak jak twierdzi Odwołujący,
że czynność rejestracji albo konfiguracji terminala jest jednorazowa. Przy bardzo krótkim
czasie na przygotowanie spotkania wideo administratorzy nie mieliby czasu na
rozwiązywanie takich problemów konfiguracyjnych, ponieważ odpowiadają za realizację
połączeń z użytkownikami. W standardowych zastosowaniach to użytkownicy sami
podłączają się do spotkania, natomiast w systemie policyjnym nie ma dowolności
podłączania się użytkowników. Spotkania podlegają ścisłej kontroli i weryfikacji uprawnień do
udziału w nich.
Dalej Zamawiający wskazał, iż w poprzednim postępowaniu zakupione zostało 57
terminali wideokonferencyjnych oraz wsparcie dla 23 już posiadanych. Wskazał, że na dzień

7 sierpnia br. system posiada zarejestrowanych 694 urządzeń końcowych z czego 94
terminali Poly Group series, 524 aplikacje RealPresence Desktop oraz 37 aplikacji
RealPresence Mobile. Zamawiający zwracał uwagę na fakt, że dla wszystkich wymienionych
urządzeń końcowych oraz aplikacji jedynym modelem zarządzania jest zarządzanie
dynamiczne poprzez szablony konfiguracji.
Jedynie 20 urządzeń zarejestrowanych
w systemie
to urządzenia, które nie są zarządzanie przez szablony dynamiczne i są to
urządzenia zarejestrowane do systemu z zewnątrz sieci nie będących urządzeniami
Zamawiającego. Cały czas zachodzi też potrzeba dodania do systemu kilku, kilkunastu
kolejnych terminali bezpośrednio przed wideokonferencją.
Zamawiający wskazał, że twierdzenia Odwołującego, iż zmiany w konfiguracji
wykonywane są niezwykle rzadko, są niezgodne z rzeczywistością ponieważ zmiany
w konfiguracji urządzeń wykonywane są bardzo często, przy występowaniu dużej presji
czasowej, w związku z np. koniecznością zestawienia konferencji dla Prezydenta, Premiera
czy Ministrów. Realizacja działań wielokrotnie wymagała przekonfigurowania systemu
wideokonferencyjnego w ciągu kilku godzin, często w nocy. W wyniku decyzji realizacji
o posiedzeń zespołów Rady Ministrów (w tym Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego) w formie wideokonferencji, wykorzystany został sprawnie działający Policyjny
System Wideokonferencyjny będący w posiadaniu i administrowany przez Zamawiającego.
W ciągu jednej nocy został dostosowany do realizacji działań nie tylko Policji, ale również
Prezydenta, Premiera oraz Ministrów. Od początku pandemii COVID-19 system odpowiada
za zestawianie bardzo nietypowych wideokonferencji, często z wymaganym czasem na
przygotowanie liczonym w minutach lub pojedynczych godzinach.
Zamawiający wskazywał, iż terminale użytkowników są wyłączane i dosyć często
przenoszone. W sytuacji konieczności szybkiego uruchomienia terminala, który był
wyłączony, należałoby zacząć od weryfikacji jego oprogramowania i ew. aktualizacji co jest
procesem czasochłonnym i ograniczającym możliwości operacyjne systemu. Każdorazowo
konferencja może posiadać inne wymagania w zakresie konfiguracji terminali w zależności
od ich specyfiki. Dynamiczne szablony konfiguracji pozwalają na wymuszenie jednakowej
konfiguracji na wszystkich terminalach wideokonferencyjnych, niemal natychmiast po jej
dodaniu, bez oczekiwania na zaplanowany termin aktualizacji. Jest to wykonywanie
automatycznie. W czasie pandemii COVID-19 zmiany w konfiguracji poprzez szablony
dyn
amiczne były dokonywane niejednokrotnie kilka razy w tygodniu. Zamawiający
podkreślał, iż jest to kluczowa funkcjonalność systemu i bezwzględnie konieczne jest jej
utrzymanie. Oczywiste jest więc, że funkcjonalność automatycznej konfiguracji i aktualizacji,
zamiast takich samych procesów wykonywanych zgodnie z przyjętym harmonogramem
(planowanej) jest zdecydowanie efektywniejsza. Wystarczy, że kilka terminali będzie

wyłączone w czasie zaplanowanej aktualizacji, a otrzymujemy niespójną konfigurację.
W takim
przypadku jest rzeczą szczególnie ważną dla Zamawiającego aby system do
którego w ramach niniejszego postępowania mają zostać dokupione dodatkowe terminale
wideokonferencyjne utrzymał obecną spójność oraz niezawodność w zakresie zarządzania
konfiguracją, wideokonferencjami, użytkownikami systemu oraz urządzeniami.
Zamawiający wskazał, iż w systemie przez niego posiadanym połączenia realizowane
są w oparciu o protokół SIP. Powołując się na dokumentację załączoną przez Odwołującego
należy zauważyć, iż centralnych ustawień protokołu SIP można dokonywać wyłącznie za
pośrednictwem zarządzania dynamicznego. W związku z tym użycie zarządzania
dynamicznego
jest w pełni uzasadnione oraz konieczne.
Zamawiający odniósł się do sugestii zastosowania przez Odwołującego rozwiązania
Cisco Telepresence Management Suite w celu realizacji funkcjonalności zarządzania
dostarczonymi przez siebie terminalami wideokonferencyjnymi.
Wskazał, iż z technicznego
punktu widzenia skutkowałoby to stworzeniem obok istniejącego systemu drugiego
rozwiązania, które miałoby na celu zarządzanie jedynie częścią urządzeń, tj. urządzeniami
dostarczonymi przez Odwołującego w ramach niniejszego postępowania. W praktyce
tworzenie drugiego systemu obok aktualnie istniejącego systemu Zamawiającego miałoby
jedynie służyć umożliwieniu oferowaniu przez potencjalnych wykonawców również innych
jeszcze produktów. Co więcej, Odwołujący całkowicie pominął fakt, że postępowanie dotyczy
Umowy ramowej, a zatem dostawy mogą być realizowane w kilku etapach, i przez różne
podmioty. Zatem takich systemów zarządzania może być kilka. Nie jest zatem, tak jak
twierdzi NTT, że wymagania w zakresie zarządzania konfiguracją i aktualizacji
oprogramowania terminali „zostały rozszerzone w zakresie zupełnie zbędnym z punktu
widz
enia prawidłowego działania całego systemu wideokonferencyjnego.” System
zbudowany na bazie kilku „wysp”, każda zarządzająca tylko częścią terminali byłby tak
skomplikowany na styku wykonywania połączeń, że w zasadzie niemożliwe będzie
uzyskanie pełnej operacyjności, a jakakolwiek awaria, problem z rejestracją, aktualizacją
oprogramowania (zgodność funkcjonalności w poszczególnych wersjach oprogramowania)
nie będzie możliwe do rozwiązania, ponieważ każdy z producentów może twierdzić, że błąd
leży po drugiej stronie (innego producenta/producentów). Dla Zamawiającego ustalenie
przyczyn awarii będzie z powodów technicznych nie do ustalenia (bardzo specjalistyczna
wiedza i brak dostępu do danych) a przedłużające się wyjaśnienia właściwie mogą
unieruchomić cały system.
Zamawiający wskazał, że Odwołujący całkowicie pominął zagadnienia związane
z serwisem pogwarancyjnym. Za
mawiający posiada bardzo rygorystyczne wymagania
serwisu gwarancyjnego wykraczające daleko poza standardową gwarancję, np. naprawa

serwera max. 96 godzin, naprawa terminala max.
144 godziny. Jeżeli dostawy będą
wykonywane w kilku etapach i za każdym razem będzie to inny producent to w efekcie
Zamawiający będzie musiał utrzymywać kilka usług serwisowych, co z pewnością jest
nieefektywne ekonomicznie, ale przede wszystkim organizacyjnie i technicznie.
Administratorzy systemu, którzy zmuszeni byliby do szkolenia w zakresie kilku różnych
rozwiązań technicznych. Nie są wystarczające krótkie warsztaty aby przeszkolić
administratorów w zakresie zarządzania konfiguracją w oparciu o Cisco Telepresence
Management Suite. To system o całkowicie innej architekturze. Co więcej, taka wiedza
i umiejętności musiałyby być aktualizowane, co również zmuszałoby Zamawiającego do
ponoszenia dodatkowych kosztów a takie nie zostały uwzględnione w budżecie
Zamawiającego i nie są przedmiotem postępowania.
Zamawiający zwracał uwagę na fakt, iż w SIWZ (załącznik nr 4 punkt II ppkt l) zostało
wskazane, że posiada system wideokonferencyjny w 2 węzłach podzielonych geograficznie.
Wszystkie elementy posiadanego systemu są zduplikowane w 2 niezależnych
serwerowniach oraz zapewniają ciągłość działania systemu w przypadku awarii jednego
z komponentów. Zamawiający nie wyobraża sobie sytuacji, gdzie dostawca dostarczy drugi
albo trzeci/
czwarty (kilka etapów w ramach umowy ramowej) system, istniejący obok
aktualnego systemu, tj. rozwiązanie wymagające instalacji dodatkowego oprogramowania,
co do którego oczekiwania Zamawiającego nie zostały w żaden sposób opisane. Dostawca
nie wyjaśnia czy zamierza dostarczyć oprogramowanie, które pozostanie redundantne
geograficznie jak obecna infrastruktura wideokonferencyjna w przypadku drugiego systemu.
Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż potencjalny kolejny system wiąże się z koniecznością
jego utr
zymania, co generuje jak wcześniej wskazano dodatkowe koszty dla Zamawiającego
(naruszałoby to dyscyplinę finansów publicznych) i nie jest przedmiotem niniejszego
postępowania, jak również nie jest objęte wsparciem jakie zostało zapewnione
Zamawiającemu na posiadany obecnie system wideokonferencyjny. W przypadku
aktualizacji systemu oraz konieczności rozwiązywania problemów Zamawiający nie mógłby
w żaden sposób egzekwować wsparcia dla drugiego systemu nie będącego przedmiotem
postępowania oraz umowy na dostawę.
Podkreślał, iż celem Zamawiającego jest utrzymanie pełnej spójności aktualnego
systemu, tak aby umożliwić dalsze sprawne zarządzanie wideokonferencjami oraz
urządzeniami do wideokonferencji, a w efekcie nadal sprawnie i szybko reagować na
potrzeby za
równo jednostek Policji jak również najważniejszych osób/organów w Państwie.
Wdrożenie dodatkowego rozwiązania (drugiego albo trzeciego i kolejnego równoległego
systemu) do zarządzania częścią terminali będzie skutkowało utratą spójności aktualnego
systemu
. Oba systemy miałyby przy tym funkcje, które się nie pokrywają. Wskazywany przez

Odwołującego System Cisco Telepresence Management Suite (TMS) posiada rozbieżne
funkcjonalności względem Polycom Resource Manager. W sytuacji wdrożenia dodatkowych
systemów zarządzania nie będzie możliwe utrzymanie jednej spójnej książki adresowej.
Część terminali posiadałaby w takiej sytuacji książkę adresową z systemu Poly Resource
Manager a druga część urządzeń z rozwiązania Cisco Telepresence Management Suite,
a kolejna c
zęść jeszcze innego producenta. Jest to rozwiązanie, które jest absolutnie
niedopuszczalne przez Zamawiającego i w sposób bezpośredni zagrażałoby utrzymaniu
spójności całego systemu wideokonferencyjnego i jego możliwości operacyjnych.
Zamawiający podkreślał, że podobnie jak w przypadku wymagania dotyczącego
zarządzania konfiguracją wymaga zarządzania aktualizacjami z poziomu systemu
zarządzania Poly Resource Manager. Nadmienił, iż aktualizacja konfiguracji jak
i aktualizacja oprogramowania są funkcjami wzajemnie się uzupełniającymi. Podobnie jak
w przypadku zarządzania Zamawiający nie przewiduje rezygnacji z funkcjonalności zdalnych
aktualizacji jedynie aby umożliwić złożenie oferty szerszemu gronu oferentów.
Funkcjonalność aktualizacji zdalnych umożliwia nadzorowanie wersji oprogramowania
systemowego terminali wideokonferencyjnych. Pozwala na centralne rozesłanie aktualizacji
do terminali wideokonferencyjnych -
podobnie jak rozesłanie konfiguracji. Dzięki
dokonywaniu aktualizacji system zarządzania może wymusić, aby wszystkie urządzenia
w nim zarejestrowane posiadały minimalną wersję oprogramowania. Pozwala to
zabezpieczyć system przed rejestracją terminali wideokonferencyjnych posiadających np.
starsze oprogramowanie posiadające luki w zakresie bezpieczeństwa. W sytuacji kiedy
terminal wideokonferencyjny o niższej wersji oprogramowanie zgłosi się do systemu
zarządzania po konfigurację razem z nią otrzyma aktualizację swojego oprogramowania
systemowego. Realizacja centralnych aktualizacji jest funkcjonalno
ścią wymaganą oraz
używaną przez Zamawiającego obecnie dla wszystkich urządzeń w tym aplikacji mobilnych
oraz na komputery PC. Wdrożenie kolejnych rozwiązań w ramach tego samego systemu
zarządzania aktualizacjami spowodowałoby utratę spójności systemu zarządzania wersjami
oprogramowania poprzez rozbicie go na różne komponenty o różnych funkcjonalnościach.
Zamawiający wskazał, że istotna jest informacja, że w zakresie wymaganych do
dostarczenia w ramach umowy ramowej serwerów wideokonferencyjnych nie mieści się
jakikolwiek serwer dodatkowy, tj. serwer zarządzania - nie jest on przedmiotem
postępowania. Koszty takich dodatkowych urządzeń/oprogramowania nie zostały
uwzględnione w budżecie Zamawiającego, a byłoby to dodatkowo utrudnione ze względu na
specyfikę umowy ramowej.
Odnosząc się do funkcjonalności dotyczącej rejestracji do systemu Zamawiający
wyjaśnił, iż analogicznie jak w przypadku wyjaśnień do zarzutu nr 1 realizacja zarządzania

poprzez zarz
ądzanie dynamiczne jest wymagane ze względu na: a) używanie w systemie
Zamawiającego protokołu SIP, wymaga to stosowania provisioningu dynamicznego, b)
posiadanie przez Zamawiającego urządzeń wspierających provisioning dynamiczny. 655
urządzeń z 694 zarejestrowanych (a zatem ponad 92%) w obecnym systemie ma możliwość
wyłącznie zarządzania poprzez provisioning dynamiczny. Zamawiający wskazał, że nie ma
możliwości zmiany sposobu realizacji provisioningu na inny, tylko po to aby sprostać
nieuzasadnionym oczekiwaniom Odwołującego.
Zamawiający wskazał, iż nie jest prawdziwym twierdzenie Odwołującego, że zmiany
w konfiguracji są dokonywane wyłącznie przy pierwszym uruchomieniu systemu.
Zamawiający ze względu na specyfikę swojej pracy często zmienia konfigurację terminali
wideokonferencyjnych. Odwołujący w uzasadnieniu swojego stanowiska wskazuje jakoby
provisioning służył jedynie do pierwszego ustawienia terminala. Zamawiający wyjaśnia
zatem, iż katalog funkcji możliwych do ustawienia za pomocą provisioningu dynamicznego
jest znacznie szerszy i obejmuje m.in.:
a) ustawieni
a sieciowe (np. zmianę prędkości połączenia co jest szczególnie istotne gdy
w sytuacji obciążenia łączy konieczne jest zmniejszenie jakości konferencji aby oszczędzić
pasmo), b) f
unkcje związane z ruchem sieciowym (Zamawiający często prowadzi
modyfikacje swojej sieci i wymaga to pilnego dostosowania konfiguracji systemu
wideokonferencyjnego do nowych wymagań), c) ustawienia automatycznego odbierania
połączeń (szczególnie ważne przy konieczności wykonania połączeń testowych np.
w godzinach nocnych - w rama
ch przygotowania na następny dzień - bez obecności obsługi
przy terminalu) oraz d)
wiele innych funkcji, które na co dzień w znaczący sposób
umożliwiają sprawne zarządzanie systemem.
Zamawiający wyjaśnił, iż organizuje bardzo duże konferencje, w których
ni
ejednokrotnie bierze udział ok. 180 lokalizacji. Wprowadzenie ustawień ręcznie na
wszystkich urządzeniach jest niemal niemożliwe do realizacji, zajmowałoby kilka godzin oraz
generowałoby bardzo dużą ilość potencjalnych błędów. Modyfikacja w oparciu o szablony
konfiguracji pozwala na zastosowanie nowych ustawień w całym systemie Zamawiającego
w czasie krótszym niż 15 minut i nie jest obarczona ryzykiem popełnienia błędu. Zatem
Odwołujący nie może twierdzić, że są to wymagania nieuzasadnione.
Zamawiający wyjaśnił również, iż autoryzacja za pomocą kont domenowych jest
funkcjonalnością niezbędną przy budowie tak dużego systemu - obecnie blisko 700 kont, po
rozbudowie ponad 1 100 kont. Rozwiązania wideokonferencyjne w tym serwery zarządzania
nie są przystosowane do katalogowania dużych zbiorów kont i optymalizowane sprzętowo
w tym zakresie (zbędne wykorzystanie mocy obliczeniowej). Wszystkie konta zakładane
w systemie prezentowane są w ramach jednego widoku i nie jest możliwe w żaden sposób

ich grupowanie. Dlat
ego Zamawiający realizuje obsługę kont za pomocą kont domenowych.
Wdrożone rozwiązanie - domena - daje możliwość zarządzania użytkownikami nie tylko ze
względu na ich nazwę oraz hasło, ale również na poziom uprawnień do systemu
wideokonferencyjnego. W sytu
acji dodania nowego użytkownika do domeny istnieje
możliwość nadania mu uprawnień do specyficznych części systemu i dzieje się to w sposób
automatyczny. Tym samym nie jest wymagane nadawanie uprawnień w każdym systemie
z osobna i pozwala na bardzo szybkie
zarządzanie. W sytuacji konieczności zmiany
uprawnień lub ich wycofania konto, które zostało usunięte w domenie w sposób
automatyczny
zostaje
wykasowane
we
wszystkich
serwerach
systemu
w
ideokonferencyjnego. Dzięki temu Zamawiający utrzymuje spójność i bezpieczeństwo
systemu w zakresie poświadczeń oraz poziomów dostępu. Jest to szczególnie istotne ze
względów bezpieczeństwa - Zamawiający zakłada często w systemie konta dla podmiotów
zewnętrznych, które powinny zrealizować wideokonferencję a następnie konto jest usuwane.
W takim scenariuszu nie ma ryzyka, że po usunięciu konta użytkownik nadal będzie miał
dostęp do fragmentu systemu, w którym administrator przez przypadek nie wyłączył jego
konta. Systemy katalogowe takie jak domena są powszechnie stosowanym rozwiązaniem
w zakresie nadawania uprawnień oraz zarządzania użytkownikami. Zamawiający nie
przewiduje możliwości rezygnacji z obecnie realizowanej i wymaganej przez siebie
funkcjonalności jedynie po to aby umożliwić złożenie oferty większej ilości oferentów.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postępowania
odwoławczego, na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń
i stanowisk Stron i Uczestnika
, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co
następuje:

Na wstępie Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których
stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość
poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawną przesłankę dopuszczalności odwołania,
o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.
Izba nie podzieliła argumentacji podnoszonej przez Zamawiającego, iż Odwołujący
nie wykazał interesu we wniesieniu odwołania, ponieważ nie przedstawił wiarygodnych
dowodów, że po udzieleniu odpowiedzi na pytania jego sytuacja w zakresie możliwości
złożenia oferty uległa zmianie. Podnoszona argumentacja w żaden sposób – zdaniem
Zamaw
iającego - nie potwierdzała, że w wyniku odpowiedzi na pytania 32, 36 i 37

ograniczona została możliwość złożenia przez niego oferty a tym samym nie może wykazać,
że mógł odnieść jakiekolwiek zyski, albo utracić jakiekolwiek korzyści. W ww. zakresie
Zamawi
ający zwracał w szczególności uwagę na okoliczność, iż Odwołujący jest platynowym
partnerem producenta systemu
Poly, zatem mógł przed zmianami treści SIWZ z dnia 2 lipca
2020 r. złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.
Odnosząc się do powyższego Izba wskazuje, że nie jest rolą zamawiającego
decydowanie za wykonawcę na jakich produktach czy rozwiązaniach wykonawca powinien
oprzeć swoją ofertę. Kwestia ta jest autonomiczną decyzją wykonawcy, nawet gdyby
następczo zaoferowane przez wykonawcę rozwiązania okazały się sprzeczne
z wymogami zamawiającego wyrażonymi w SIWZ, czego konsekwencją byłoby odrzucenie
oferty wykonawcy.
Tym samym okoliczność, iż Odwołujący jest platynowym partnerem
producenta systemu Poly i mógł hipotetycznie zaoferować Zamawiającemu produkty tego
podmiotu, nie pozbawia wykonawcy możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej,
jeżeli uważał on, że przedmiot zamówienia sporządzony został z naruszeniem przepisów
ustawy Pzp w sposób uniemożliwiający wykonawcy złożenie oferty opartej na rozwiązaniach
innych niż oczekiwane przez Zamawiającego, lecz spełniających określone funkcjonalności.
Podniesione
w odwołaniu okoliczności, iż Odwołujący jest zainteresowany udziałem
w przedmiotowym postępowaniu, a dokonane przez Zamawiającego czynności
uni
emożliwiają mu złożenie oferty w postępowaniu, czego skutkiem byłaby szkoda w postaci
utraty korzyści z uzyskania zamówienia - w ocenie Izby - należało uznać za wystarczające
dla stwierdzenia wykazania interesu, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający w dniu 14 lipca 2020 r. powiadomił wykonawców o wniesionym
odwołaniu.
Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę Intertrading
Systems Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego w dniu 17 lipca 2020 r. po stronie Odwołującego.
Po zapoznaniu się z treścią złożonych pism procesowych, tj. pisma Odwołującego
z dnia 22 lipca 2020 r. zawierającego opozycję wobec przystąpienia do postępowania
odwoławczego wykonawcy VisionCube S.A. z siedzibą w Krakowie po stronie
Zamawiającego, pisma zgłaszającego przystąpienie VsionCube S.A. z dnia 24 lipca 2020 r.
stanowiącego odpowiedź na opozycję oraz pisma Odwołującego z dnia 27 lipca 2020 r.
zawierającego odpowiedź na stanowisko VisionCube S.A. w sprawie zgłoszonej opozycji
Izba stwierdziła, iż wykonawca VisionCube S.A. nie przystąpił skutecznie do postępowania
odwoławczego z uwagi na niewskazanie interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje.

Zgodnie z art. 185 ust. 2 zdanie 1. ustawy Pzp, w
ykonawca może zgłosić
przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje.
Izba wskazuje, iż wykonawca VisionCube S.A. w złożonym przystąpieniu odnośnie
kwestii interesu
ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że „zamierza złożyć ofertę w ramach
niniejszego Postępowania. Nadto VisionCube S.A. złożył ofertę i wygrał postępowanie
dotyczące poprzedniego etapu modernizacji systemu, tj. postępowanie pn. „Modernizacja
Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego w ramach Programu Modernizacji Policji
w latach 2017
– 2020”, numer postępowania (…)”. Izba wskazuje, że jakkolwiek interes
wykonawcy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego należy odczytywać
szeroko, to
jednak musi on zostać sprecyzowany przez wykonawcę w terminie określonym
w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp.
Zgodnie z treścią ww. przepisu wykonawca winien wskazać
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Słusznie
twierdził Odwołujący, iż okoliczność, że wykonawca VisionCube S.A. wygrał poprzednie
postępowanie dotyczące modernizacji systemu nie miała żadnego znaczenia w kontekście
ewentualnego uwzględnienia odwołania wniesionego w innym postępowaniu. Z kolei
okoliczności, iż zgłaszający przystąpienie zamierzał złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu
nie można było uznać za wystarczającej, bowiem wykonawca powinien wskazać
w szczególności jakie korzyści utraci lub jakie negatywne skutki wywoła po jego stronie
uwzględnienie odwołania. Podkreślić należy, iż owe korzyści lub negatywne skutki nie mogą
być przedmiotem domniemania, ponieważ to na wykonawcy spoczywa obowiązek wskazania
interesu
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Izba wskazuje, iż z uwagi na zawity termin zgłoszenia przystąpienia do postępowania
odwoławczego, dalsze argumenty wykonawcy VisionCube S.A. mające uzasadniać interes
w zgłoszeniu przystąpienia po stronie Zamawiającego, podniesione w piśmie z dnia 24 lipca
2020 r.,
nie mogły zostać wzięte pod uwagę. W związku z powyższym Izba uwzględniła
wniesioną opozycję.
P
rzy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy Izba uwzględniła dokumentację
postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności
ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami, jak również informację z otwarcia ofert.
Skład orzekający Izby wziął pod uwagę również stanowiska i oświadczenia Stron
postępowania odwoławczego złożone w pismach oraz ustnie do protokołu posiedzenia
i rozprawy w dniu
2 września 2020 r. Izba wzięła pod uwagę także stanowisko merytoryczne

wykonawcy VisionCube S.A. zawarte w piśmie z dnia 31 sierpnia 2020 r. zgodnie
z wnioskiem Zamawiającego.
Ponadto Izb
a zaliczyła w poczet materiału sprawy dowody z dokumentów złożonych
przez Odwołującego przy odwołaniu, jak również dowody z dokumentów złożonych przez
Zamawiającego przy odpowiedzi na odwołanie.
Jednocześnie Izba wzięła pod uwagę dowody złożone przez Odwołującego, tj.:
1. pismo wykonawcy NTT Poland Sp. z o.o. z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian treści
SIWZ;
2. pismo Zamawiającego z dnia 31 lipca 2020 r.;
3. kopię postanowienia KIO z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 1066/20;
4. zrzuty z ekranu z systemu Polycom.

Izba ustaliła, co następuje:

Przedmiotem
zamówienia
jest
modernizacja
Policyjnego
Systemu
Wideokonferenc
yjnego (PSW), obejmująca dostawę w ramach umowy ramowej terminali
wideokonferencyjnych oraz serwerów wideokonferencyjnych wraz z wyposażeniem
i licencjami niezbędnymi do uruchomienia w środowisku systemu wideokonferencyjnego
Zamawiającego.

W punkcie II z
ałącznika nr 4 do SIWZ Zamawiający wskazał, że dysponuje
infrastrukturą wideokonferencyjną w dwóch lokalizacjach na terenie kraju, opartą na
rozwiązaniu firmy Poly, w tym serwerami:
a) Polycom DMA v 10.0.0.P4_Build_9485,
b) Polycom Collaboration Serwer 1831,
c) Polycom RealPresence Resource Manager.

Zamawiający zapewnia niezbędną liczbę licencji dla rejestracji nowych urządzeń
w systemie.

Zgodnie z punktem III
– Wymagania funkcjonalne i techniczne:
1. Dostarczone terminale i serwery wideokonferencyjne mu
szą być kompatybilne
z systemem wideokonferencyjnym Zamawiającego w zakresie co najmniej:
-
zarządzania urządzeniami,
-
zarządzania użytkownikami,
-
zarządzania połączeniami,
-
zarządzania zasobami licencyjnymi,
-
zarządzania konfiguracją,
- planowania wideokonferencji,

-
monitorowania parametrów połączeń, parametrów pracy terminali i serwerów.
W pkt V załącznika nr 4 do SIWZ - Specyfikacja techniczna dla terminali
wideokonferencyjnych ppkt 1 Terminal typu A1 Lp. 11, ppkt 2 Terminal typu A2 Lp. 10, ppkt 3
Terminal typu B Lp. 10, ppkt 4 Terminal typu C Lp. 10 Zamawiający wymagał w stosunku do
wszystkich typów terminali „możliwości uruchomienia, połączenia i realizacji wszystkich
funkcjonalności w środowisku systemu wideokonferencyjnego firmy Poly z zachowaniem
pełnej zgodności w zakresie rejestracji do systemu, zdalnej aktualizacji oprogramowania”.

W dniu 2 lipca 2020 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień treści specyfikacji.
W odpowiedzi na pytanie nr 32 o treści: „Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ „Opis przedmiotu
zamówienia”, punkt III „Wymagania funkcjonalne i techniczne”, ppkt „zarządzanie
konfiguracją”: Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób w chwili obecnej funkcjonuje
konfigurowanie urządzeń oraz zarządzanie konfiguracją? Czy urządzenia konfigurowane są
poje
dynczo, czy konieczne jest zastosowanie szablonów konfiguracji zbiorowej z serwera
centralnego?” Zamawiający wyjaśnił, że: „wymaga aby dostarczone terminale
wideokonferencyjne umożliwiały konfigurację indywidualną (pojedynczo każdy z terminali)
oraz konfig
urację automatyczną z szablonów dostępnych na serwerze Poly Resource
Manager wskazanym w punkcie II ppkt 1c załącznika nr 4 do SIWZ „Opis przedmiotu
zamówienia”. Dostarczone terminale wideokonferencyjne muszą mieć możliwość wykonania
zdalnej konfiguracji u
rządzeń za pomocą systemu Poly Resource Manager z użyciem profili
konfiguracji, które są szablonem ustawień dla wszystkich urządzeń w systemie. W razie
potrzeby zmiany konfiguracji na wszystkich urządzeniach w sieci modyfikacje wprowadzone
są w szablonie na serwerze konfiguracji, a następnie zostają rozpropagowane na wszystkie
wideoterminale
”.

Z kolei w odpowiedzi na pytanie nr 36 o treści: „Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ
„Opis przedmiotu zamówienia”, punkt V „Specyfikacja techniczna dla terminali
wideoko
nferencyjnych, parametr dotyczący wszystkich terminali – aktualizacja”: Czy
Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji wideoterminali z poziomu innego niż
wymieniony w OPZ posiadany system wideokonferencyjny Poly?” Zamawiający podał, że:
„podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wymaga aby aktualizacja
oprogramowania dostarczonych terminali wideokonferencyjnych była możliwa do wykonania
automatycznie z poziomu serwera Poly Resource Manager wskazanego w punkcie II ppkt 1
c) załącznika nr 4 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości aktualizacji oprogramowania dostarczonych terminali wideokonferencyjnych
z innych serwerów.”

Z kolei w odpowiedzi na pytanie nr 37 o treści: „Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ
„Opis przedmiotu zamówienia”, punkt V „Specyfikacja techniczna dla terminali

wideokonferencyjnych, inne funkcjonalności – rejestracja do systemu”: Prosimy o opisanie
procesu rejestracji do posiadanej infrastruktury Poly
– w jaki sposób następuje autoryzacja
urządzenia podczas rejestracji? Jakie licencje są zapewniane przez Zamawiającego?”
Zamawiający wskazał, że: „Zamawiający wymaga aby dostarczone terminale
wideokonferencyjne
wykorzystywały do rejestracji w systemie serwer Poly DMA wskazany
w punkcie II ppkt 1a) za
łącznika nr 4 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, który realizuje
funkcje SIP Register oraz H.323 Gatekeeper. Ponadto Zamawiający wymaga aby
dostarczone terminale wideokonferencyjne w zakresie zasobów licencyjnych były w pełni
zgodne z serwerem PolyResou
rce Manager wskazanym w punkcie II ppkt 1c) załącznika nr
4 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, który realizuje funkcjonalność serwera licencji dla
wszystkich elementów systemu. Rejestracja urządzenia odbywa się poprzez nawiązanie
połączenia z serwerem provisioningu (Poly Resource Manager) gdzie następują autoryzacja
za pośrednictwem kont domenowych. W wyniku poprawnej autoryzacji pobierany jest
szablon konfiguracji z Poly Resource Manager, który zawiera m.in. adres serwera SIP oraz
H.323 do którego rejestruje się urządzenie. Zamawiający posiada możliwość rejestracji
w systemie Poly 50.000 użytkowników. Zamawiający zapewnia licencje w serwerze
provisiongu.”

W dniu 12 sierpnia 2020 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Do Zamawiającego wpłynęły dwie
oferty,
tj. oferta wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia VisionCube S.A.
z siedzibą w Krakowie oraz A. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
KLIKmedia A. P. .

Izba zważyła, co następuje:


Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Za niezasadny
Izba uznała zarzut naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1
ustawy Pzp
poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w zakresie funkcjonalności
zarządzania konfiguracją, aktualizacją oprogramowania oraz rejestracji do systemu
w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego oraz
ogr
aniczający konkurencję poprzez dopuszczenie do udziału w postępowaniu tylko jednego
producenta lub zmuszenie wykonawców do zastosowania rozwiązania stosowanego tylko
przez jednego producenta Poly.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, p
rzedmiot zamówienia opisuje się w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty. Z powyższego przepisu wynika zatem, iż zamawiający opisując przedmiot
zamówienia winien dołożyć staranności, by opis zamówienia był kompletny, jasny,
zrozumiały dla potencjalnych wykonawców. Jednocześnie ograniczenia w swobodzie
określenia przedmiotu zamówienia zawiera norma art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, która zakazuje
opisania przedmiotu zamówienia w sposób dyskryminacyjny.
Izba wskazuje
, iż sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia jest jedną
z najważniejszych czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Czynność ta stanowi jednocześnie obowiązek zamawiającego, ale
i jego uprawnienie, bowiem zamawiający opisując przedmiot zamówienia odzwierciedla
swoje rzeczywiste potrzeby
, które chce zaspokoić poprzez udzielenie zamówienia
publicznego.
Zamawiający ma prawo, tak określić przedmiot zamówienia, aby opisać go
adekwatnie do wyznaczonego celu, zachowując jednocześnie obiektywizm i precyzję
w formułowaniu swoich potrzeb. Izba podziela pogląd wielokrotnie prezentowany
w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, iż nie narusza przepisów ustawy Pzp
sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, który uwzględnia potrzeby zamawiającego,
nawet jeżeli utrudnia lub uniemożliwia niektórym podmiotom dostęp do zamówienia.
Obowiązek zachowania zasady uczciwej konkurencji nie oznacza, iż zamawiający nie może
opisać przedmiotu zamówienia w sposób odzwierciedlający jego potrzeby. Zamawiający nie
ma także obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim
podmiotom działającym na ryku w danej branży. Dokonując opisu przedmiotu zamówienia
zamawiający nie ma obowiązku czynienia tego w sposób najbardziej dogodny dla
ewentualnych wykonawców. Z całą moc podkreślić jednak należy, iż w przypadku
sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący funkcjonujące na rynku
roz
wiązania, po stronie zamawiającego będzie istniał obowiązek przedstawienia rzeczowych
i przekonujących argumentów uzasadniających takie działanie.

Przenosząc powyższe rozważania prawne na grunt niniejszej sprawy Izba wskazuje,
że na podstawie dowodów złożonych przez Odwołującego i Zamawiającego, jak również
s
tanowiska Zamawiającego zawartego w odpowiedzi na odwołanie Izba stwierdziła, iż opis
przedmiotu zamówienia został sporządzony w sposób zawężający konkurencję do
produktów firmy Poly. Z dokumentacji producenta systemu Poly przedłożonej przez Strony
wynika, że producent systemu posiadanego przez Zamawiającego, tj. Real Presence
Resource Manager dopuszcza urządzenia końcowe (terminale) innych firm, w tym Cisco,
zastrzegając przy tym, że zarządzanie dynamiczne i zarządzanie zaplanowane są

funkcjonalnościami wzajemnie wykluczającymi się oraz że urządzenia końcowe innych firm
nie mogą być zarządzane dynamicznie. Z dokumentacji producenta Poly wynika również, że
dynamiczne zarządzanie jest możliwe w następujących przypadkach: 1) tylko dla urządzeń
końcowych Polycom, 2) gdy urządzenia końcowe Polycom są w stanie automatycznie
wykryć system Real Presence Resource Manager (…) oraz 3) opcjonalne, gdy system jest
zintegrowany z katalogiem korporacyjnym. Ponadto z d
okumentacji tej wynika, że system
Real Presence Manager umożliwia dynamiczne przydzielanie niektórym urządzeniom
końcowym Polycom, informacji o integracji z serwerem SIP, poświadczeń i ustawień
parametrów SIP wymaganych przez urządzenia końcowe do integracji. Ustawienia SIP
można skonfigurować tylko w przypadku korzystania z zarządzania dynamicznego, a do
ustawień SIP nie można używać zaplanowanej ani dołączonych profili konfiguracji. Słusznie
twierdził zatem Odwołujący, iż funkcjonalności dotyczące zarządzania dynamicznego oraz
dynamicznego provisioning
u wykorzystujące serwer Poly Resource Manager wskazują na
rozwiązanie charakterystyczne dla producenta Poly.

Ponadto jak
wskazał w odpowiedzi na odwołanie Zamawiający, aby zaoferowany
system był zgodny z wymaganiami Zamawiającego oferent nie może pominąć
funkcjonalności konfiguracji dynamicznej, a ta jak już wskazano powyżej wskazuje, na
rozwiązanie Poly. Co więcej, skoro Zamawiający twierdził, że dla wszystkich posiadanych
urządzeń końcowych oraz aplikacji jedynym modelem zarządzania jest zarządzanie
dynamiczne przez szablony konfiguracji,
podnosząc jednocześnie, że jest to funkcjonalność
kluczowa i musi być utrzymana, to wyeliminował możliwość zastosowania jako
kompatybilnych do obsługi systemu Real Presence Resource Manager produktów firmy
Cisc
o realizujących wyłącznie zarządzanie zaplanowane. Zamawiający przyznał także, że
w systemie przez niego posiadanym połączenia realizowane są w oparciu o protokół SIP,
który z kolei można skonfigurować tylko w przypadku korzystania z zarządzania
dynamicznego
oraz że znacząca większość urządzeń posiadanych przez Zamawiającego
w obecnym systemie ma możliwość zarządzania tylko poprzez provisioning dynamiczny.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy było następnie rozstrzygnięcie, czy ograniczenie
wynikające z postanowień opisu przedmiotu zamówienia znajdowało usprawiedliwienie
w obiektywnie uzasadnionych potrzebach Zamawiającego.
W ocenie Izby stanowisko przedstawione przez Zamawiającego potwierdziło, iż
kwestionowane prze
z Odwołującego postanowienia SIWZ znajdują oparcie w uzasadnionych
potrzebach Zamawiającego i nie są podyktowane dążeniem do ograniczenia konkurencji.

Na wstępie Izba wskazuje, że w okolicznościach niniejszej sprawy nie można
pominąć, iż przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu już istniejącego
i funkcjonującego u Zamawiającego. Zamawiający działa obecnie w środowisku systemu

wideokonferencyjnego firmy Poly, posiada serwery Polycom, w tym serwer Polycom Real
Presence Resource Manager, co wprost w
ynika z postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Nie bez znaczenia jest również okoliczność, iż przedmiotowe
postępowanie dotyczy umowy ramowej, tym samym rozbudowa systemu o kolejne
urządzenia końcowe może być realizowana w kilku etapach, przez różnych wykonawców,
a przedmiotem
niniejszego postępowania nie jest zakup serwera dodatkowego, tj. serwera
zarządzania. Co więcej, nie było sporne między Stronami postępowania odwoławczego, że
producent systemu posiadanego przez Zamawiającego, tj. Poly umożliwia współpracę
w pewnych obszarach z systemami innych producentów, jednakże są pewne obszary, gdzie
rozwiązania producenta Poly są zgodne wyłącznie z rozwiązaniami oferowanymi przez
producenta Poly.

I tak, za uzasadnioną w świetle wyjaśnień Zamawiającego Izba uznała argumentację
o potrzebie
utrzymania spójności posiadanego już systemu, co też przekłada się na dalsze
sprawne zarządzanie wideokonferencjami oraz urządzeniami do wideokonferencji oraz
umożliwia szybkie reagowanie na potrzeby zarówno jednostek Policji oraz najważniejszych
osób/organów w państwie wykorzystujących rzeczony system. Jak wyjaśniał Zamawiający
utrzymanie jednolitej architektury zarządzania terminalami wpływa na możliwość sprawnego
administrowania systemem, w tym przygotowani
a i realizacji połączeń oraz nadzorowania
uprawnień poszczególnych osób do udziału w wideokonferencjach organizowanych często
w sytuacjach kryzysowych z minimalnym wyprzedzeniem czasowym.
Ponadto jak wskazał
Zamawiający system musi być gotowy do działania w stale zmieniających się warunkach
lokalizacji terminali i w reżimie bardzo dużej dostępności, co też wymusza ograniczenie do
minimum czynności administracyjnych zawiązanych z zarządzaniem urządzeniami. Dlatego
też takie funkcjonalności jak pojedynczy punkt rejestracji, konfiguracji czy aktualizacji
oprogramowania mają znaczenie krytyczne dla Zamawiającego.
Izba wskazuje, iż Zamawiający odparł twierdzenia Odwołującego, który podnosił, że
czynność rejestracji albo konfiguracji terminala jest jednorazowa. Zamawiający podkreślał, iż
zmiany w konfiguracji urządzeń wykonywane są bardzo często, przy występowaniu dużej
presji czasowej, w związku z np. koniecznością zestawienia konferencji dla Prezydenta,
Premiera czy Ministrów. Realizacja działań wielokrotnie wymagała od Zamawiającego
przekonfigurowania systemu wideokonferencyjnego w ciągu kilku godzin, często w nocy.
Zamawiający uzasadniał, iż w czasie pandemii COVID-19 system odpowiada za zestawianie
bardzo nietypowych wideokonferencji, często z wymaganym czasem na przygotowanie
liczonym w minutach lub pojedynczych godzinach.
Dalej
Zamawiający wskazywał, że terminale użytkowników są wyłączane i często
przenoszone. W sytuacji konieczności szybkiego uruchomienia terminala, który był

wyłączony, należałoby zacząć od weryfikacji jego oprogramowania i ewentualnej aktualizacji
co jest procesem czasochłonnym i ograniczającym możliwości operacyjne systemu.
Każdorazowo konferencja może posiadać inne wymagania w zakresie konfiguracji terminali
w zależności od ich specyfiki. Dlatego też w ocenie Zamawiającego funkcjonalność
dotycząca dynamicznych szablonów konfiguracji, która pozwala na wymuszenie jednakowej
konfiguracji na wszystkich terminalach wideokonferencyjnych, niemal natychmiast po jej
dodaniu, bez oczekiwania na zaplanowany termin aktualizacji, ma kluczowe znaczenie
z punktu widzenia sprawności działań Zamawiającego i konieczne jest jej utrzymanie.
Podkreślić należy, iż Odwołujący nie podważał stanowiska Zamawiającego, który twierdził,
że funkcjonalność automatycznej konfiguracji i aktualizacji, zamiast takich samych procesów
wykonywanych zgodnie z przyjętym harmonogramem (planowanej), jest zdecydowanie
efektywniejsza.
Jak tłumaczył Zamawiający, wystarczy, że kilka terminali będzie wyłączonych
w czasie zaplanowanej a
ktualizacji, a otrzymujemy niespójną konfigurację. Dlatego też dla
Zamawiającego szczególnie ważne było to, aby system do którego w ramach niniejszego
postępowania mają zostać dokupione dodatkowe terminale wideokonferencyjne utrzymał
obecną
spójność
oraz
niezawodność
w
zakresie
zarządzania
konfiguracją,
wideokonferencjami, użytkownikami systemu oraz urządzeniami.
Za kluczową Izba uznała okoliczność, iż Odwołujący nie polemizował
z Zamawiającym, iż rozwiązanie proponowane przez Odwołującego w celu realizacji
funkcjonalności zarządzania dostarczonymi terminalami wideokonferencyjnymi przy użyciu
zewnętrznego oprogramowania, tj. Cisco Telepresence Management Suite w istocie,
z technicznego punktu widzenia,
skutkowałoby stworzeniem obok istniejącego systemu
dr
ugiego rozwiązania, które umożliwiałoby zarządzanie jedynie częścią urządzeń, tj.
urządzeniami dostarczonymi przez Odwołującego. Jak podkreślał Zamawiający wdrożenie
dodatkowego rozwiązania (drugiego albo trzeciego i kolejnego równoległego systemu) do
zarz
ądzania częścią terminali będzie skutkowało utratą spójności aktualnego systemu.
Zamawiający zwracał również uwagę, iż oba systemy (posiadany obecnie przez
Zamawiającego oraz proponowany przez Odwołującego) mają rozbieżne funkcjonalności, co
też przekładałoby się na brak możliwości utrzymania jednej spójnej książki adresowej.
Powyższych twierdzeń Odwołujący nie kwestionował.
Zamawiający kwestionował twierdzenia Odwołującego, że wymagania w zakresie
zarządzania konfiguracją i aktualizacji oprogramowania terminali „zostały rozszerzone
w zakresie zupełnie zbędnym z punktu widzenia prawidłowego działania całego systemu
wideokonferencyjnego”. Zamawiający uzasadniał, że system zbudowany na bazie kilku
„wysp”, każda zarządzająca tylko częścią terminali byłby tak skomplikowany na styku
wykonywania połączeń, że w zasadzie niemożliwe byłoby uzyskanie pełnej operacyjności,

a jakakolwiek awaria, problem z rejestracją, aktualizacją oprogramowania (zgodność
funkcjonalności w poszczególnych wersjach oprogramowania) nie byłby możliwy do
rozwiązania, ponieważ każdy z producentów mógłby twierdzić, że błąd leży po drugiej
stronie (innego producenta/producentów). Podkreślał, iż dla Zamawiającego ustalenie
przyczyn awarii
byłoby niemożliwe z uwagi na brak wysokospecjalistycznej wiedzy w tym
zakresie, a
przedłużające się wyjaśnienia mogłyby unieruchomić cały system.
Zama
wiający uzasadnił również wymóg zarządzania aktualizacjami z poziomu
systemu zarządzania Poly Resource Manager, nie dopuszczając tym samym możliwości
aktualizacji oprogramowania dostarczonych terminali wideokonferencyjnych z innych
serwerów niż już posiadany. W ww. zakresie Zamawiający wyjaśnił w szczególności, że
realizacja centralnych aktualizacji jest funkcjonalnością wymaganą oraz używaną przez
Zamawiającego obecnie dla wszystkich urządzeń w tym aplikacji mobilnych oraz na
komputery PC, a wdrożenie kolejnych rozwiązań w ramach tego samego systemu
zarządzania aktualizacjami spowodowałoby utratę spójności systemu zarządzania wersjami
oprogramowania poprzez rozbici
e go na różne komponenty o różnych funkcjonalnościach.
W przedmiocie funkcjonalności dotyczącej rejestracji do systemu Zamawiający
wyjaśniał, iż realizacja tej funkcjonalności z użyciem serwera provisioningu (Poly Resource
Manager) wymagana jest ze względu na używanie w systemie posiadanym przez
Zamawiającego protokołu SIP oraz posiadanie przez Zamawiającego urządzeń
wspierających provisioning dynamiczny. Jak wskazał Zamawiający, 655 urządzeń z 694
zarejestrowanych w obecnym systemie ma możliwość wyłącznie zarządzania poprzez
provisioning dynamiczny.
Zamawiający podważał twierdzenia Odwołującego, który argumentował, że zmiany
w konfiguracji
urządzeń są dokonywane wyłącznie przy pierwszym uruchomieniu systemu.
Stanowisko Zamawiającego, który podnosił, iż katalog funkcji możliwych do ustawienia za
pomocą provisioningu dynamicznego jest szeroki i nie sprowadza się wyłącznie do
pierwszego uruchomienia do systemu, nie była przedmiotem repliki ze strony odwołującego
się Wykonawcy.
Izba zauważa, że Odwołujący, który w toku rozprawy wskazywał na możliwość
dwojakiego sposobu rejestracji
urządzeń do systemu, tj. ręcznie lub półautomatycznie, po
raz kolejny nie odniósł się do stanowiska Zamawiającego, który twierdził, iż wprowadzenie
ustawień ręcznie na wszystkich urządzeniach jest niemal niemożliwe do realizacji,
zajmowałoby kilka godzin oraz generowałoby bardzo dużą ilość potencjalnych błędów. Jak
twierdził Zamawiający modyfikacja w oparciu o szablony konfiguracji pozwala na
zastosowanie nowych ustawień w całym systemie Zamawiającego w czasie krótszym niż 15
minut i nie jest obarczona ryzykiem popełnienia błędu.

Zdaniem Izby Odwołujący nie podważył także twierdzeń Zamawiającego dotyczących
możliwości utrzymania spójności i bezpieczeństwa systemu w zakresie poświadczeń oraz
poziomów dostępu do systemu za pomocą kont domenowych.
W końcu Izba wskazuje, iż Odwołujący nie odniósł się do akcentowanej przez
Zamawiającego kwestii serwisu pogwarancyjnego wskazując w szczególności, że
w przypadku gdy dostawy urządzeń będą wykonywane w kilku etapach i za każdym razem
będzie to inny producent, to w efekcie Zamawiający będzie musiał utrzymywać kilka usług
serwisowych, co z pewnością jest nieefektywne ekonomicznie, ale przede wszystkim
organizacyjnie i technicznie.

Podsumowując powyższe Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego, iż
Zamawiający nie wykazał uzasadnionych potrzeb w opisaniu przedmiotu zamówienia
w sposób wskazany w SIWZ, dążąc do dopuszczenia do udziału w postępowaniu
wykonawców oferujących produkty tylko jednego producenta. Podkreślić należy, iż zabrakło
w stanowisku Odwołującego zaprezentowanym w toku rozprawy rzeczowej polemiki
z Zamawiającym w przedmiocie uzasadnionych potrzeb w opisaniu przedmiotu zamówienia.
Wbrew twierdzeniom Odwołującego, Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie przywołał
szereg argumentów potwierdzających zasadność dostarczenia produktu, który będzie
uwzględniał i spełniał jego obiektywnie uzasadnione potrzeby. Z kolei stanowisko
Odwołującego w dużej mierze sprowadzało się do zmarginalizowali potrzeb Zamawiającego
wyrażonych w opisie przedmiotu zamówienia, w miejsce żądania dopuszczenia rozwiązań
i realizacji funkcjonalności w sposób oczekiwany przez Odwołującego.

Wziąwszy pod rozwagę powyższe Izba stwierdziła, że Odwołujący nie podważył
uz
asadnionych potrzeb Zamawiającego wyrażonych w opisie przedmiotu zamówienia i za
nieuzasadnione uznała zarzuty naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.


Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972 ze zm.) do kosztów postępowania odwoławczego
Izba zaliczyła w całości uiszczony wpis, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia.

Przewodniczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie