eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1594/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-07-31
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1594/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Piotr Kur

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron

w dniu 31 lipca 2020 r. w Warszawie
odwo
łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lipca 2020 r. przez
wykonawcę – Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Poleczki 35 (02-822 Warszawa) w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego –
Ministerstw
o Finansów
z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 (00-916
Warszawa),
przy udziale wykonawców:
A. STRABAG Sp. z o.o.
z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10 (05-800
Pruszków);
B. SPRINT S.A.
z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellończyka 26 (10-062 Olsztyn);
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

postanawia:
1. Umarza
postępowanie odwoławcze;
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł
00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: …………………………….


Sygn. akt: KIO 1594/20
U z a s a d n i e n i e


Ministerstwo Finansów z siedzibą w Warszawie zwane dalej: „zamawiającym”,
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843)
, zwanej dalej: „Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa pojazdów
mobilnych jednostek kontrolnych oraz mobilnych punktów kontrolnych wraz ze świadczeniem
usług ich utrzymania, serwisu, napraw bieżących i mycia
(numer referencyjny:
BDG.ZPB.230.36.2020)
, zwane dalej „postępowaniem”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 2 lipca 2020 r., pod numerem 2020/S 126-307877.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, jest wyższa od
kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W dniu 13 lipca 2020 r. wykonawca Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
z siedzibą
w Warszawie
(zwany dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie od czynności zamawiającego,
polegającej na określeniu treści ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu, a także treści
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: „SIWZ”)
obowiązującej w toku prowadzonego przez zamawiającego postępowania.
Zaskarżonej czynności zamawiającego, odwołujący zarzucił naruszenie:
1) art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 Pzp
przez zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć
wpływ na sporządzenie ważnej oferty, spełniającej w całości wymagania zamawiającego
oraz umożliwiający dokonanie wyceny przedmiotu oferty i tym samym opisanie Przedmiotu
Zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący oraz niejasne sformułowanie
obowiązków wykonawcy, jakie zobligowany będzie wykonać w ramach zamówienia, co może
mieć wpływ na sporządzenie porównywalnej oferty i w ten sposób znacznie utrudnić lub
wręcz uniemożliwić odwołującemu dokonanie kalkulacji i złożenie oferty w postępowaniu, w
szczególności przez:
a) wskazanie w §3 punkty 3.2 oraz 3.3. IPU część I – Dostawa MJK oraz w §3 punkt 3.2.
oraz 3.3. IPU, część II – Dostawa MPK, że maksymalna wartość wynagrodzenia zostanie
ustalona na podstawie oferty przedstawionej przez wykonawcę, przy uwzględnieniu
szacowanej ilości usług w oparciu o historyczne dane dotyczące zapotrzebowania
zamawiającego na realizację usług, bez jednoczesnego podania do wiadomości wykonawcy
przedmiotowych danych, co uniemożliwia mu kalkulację oferty;

b) brak wskazania §19 punkt 19.14 ppkt 1) i 2) IPU – część l – Dostawa MJK oraz w §19
punkt 19.14 ppkt 9) i 10) IPU
– część II – Dostawa MPK wartości procentowej kar umownych
przewidzianych z po
wodu niedotrzymania przez wykonawcę terminów umownych;
2) art. 5 k.c. art. 387 k.c. i art. 353
1
k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp i art. 139 Pzp oraz art. 29
Pzp
przez ukształtowanie IPU w sposób nakładający na wykonawcę spełnienie świadczenia
niemożliwego, a także poprzez ukształtowanie IPU w sposób sprzeczny z zasadami
współżycia społecznego i naturą stosunku umownego, który w wyniku udzielenia zamówienia
miałby zostać nawiązany, w związku z obarczaniem wykonawcy ryzykami, których nie
można przewidzieć oraz skalkulować na etapie składania oferty, w szczególności przez:
a) wyznaczenie w §4 punkt 4.2. IPU, część I – Dostawa MJK oraz w §4 punkt 4.2. IPU, część
II
– Dostawa MPK niemożliwych do wykonania terminów realizacji zamówienia, co w
konsekwencji czyni ni
emożliwym realizację świadczenia zgodnie z warunkami postawionymi
w SIWZ;
b) wprowadzenie w §4 punkt 4.4. IPU, część I – Dostawa MJK oraz w §4 punkt 4.4. IPU
część II – Dostawa MPK możliwości zakończenia świadczenia usług w sytuacji wyczerpania
środków finansowych zamawiającego pomimo, że zgodnie z treścią ogłoszenia o
zamówieniu oraz IPU umowa o zamówienie publiczne ma zostać zawarta na czas określony,
tj. 30 miesięcy liczonych od dnia jej podpisania;
c) nierówne traktowanie wykonawcy w przedmiocie mechanizmu weryfikacji protokołu
zdawczo-
odbiorczego, opisanego w §5 punkty 5.8 IPU – 5.10, część l – Dostawa MJK oraz
§5, punkty 5.8 IPU – 5.10, część II – Dostawa MPK, i przyznanie zamawiającemu
jednostronnego prawa ustalania zasad prowadzenia procedury wyjaśniającej w związku z
rozbieżnościami w przedmiotowym protokole;
d) żądanie w §13 punkt 13.8 IPU – część I – Dostawa MJK oraz w §13 punkt 13.8 IPU –
część II – Dostawa MPK, dostarczenia kopii umów zawartych z dalszym podwykonawcą;
e) wprowadzenie w §19, punkt 19.2 IPU część I – Dostawa MJK oraz w §19, punkt 19.2 IPU
część II – Dostawa MPK możliwości nałożenia na wykonawcę kar umownych na zasadzie
ryzyka, tj. niezależnie od stopnia jego winy;
f) wprowadzenie w §20, punkt 20.1 i 20.2 IPU część l – Dostawa MJK oraz w §20, punkt 20.1
i 20.2 IPU część II IPU – Dostawa MPK mechanizmu wykonania zastępczego w przypadku
opóźnienia wykonawcy, a więc nawet bez jego winy oraz możliwości rozwiązania umowy
nawet w przypadku jednostkowego opóźnienia;
3) art. 30 ust. 1 pkt. 1) i 2) Pzp
przez opisanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z
obowiązującymi normami europejskimi, dotyczącymi wymagań w zakresie ochrony
środowiska, tj. wprowadzenie w OPZ punkt 22 wymagań zamawiającego (strona 121 SIWZ)
warunków, jakie musi spełniać dostarczany przez wykonawcę generator prądotwórczy, które

to warunki nie mogą zostać spełnione, z uwagi na utratę ważności normy Tier4, w oparciu o
którą zostały one przez zamawiającego opisane.
W oparciu o przedstawione zarzuty, odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
oraz nakazanie zamawiającemu dokonania następujących czynności:
1)
udostępnienie historycznych danych, dotyczących zapotrzebowania zamawiającego, o
których mowa w §3 punkty 3.2 oraz 3.3. IPU część I – Dostawa MJK oraz w §3 punkt 3.2.
oraz 3.3. IPU, część II – Dostawa MPK;
2)
wskazanie w §19 punkt 19.14. ppkt. 1) i 2) IPU – część I – Dostawa MJK oraz w §19
punkt 19.14 ppkt. 9) i 10) IPU
– część II – Dostawa MPK wartości procentowej kar
umownych;
3)
zmianę §4 punkt 4.2. IPU, część I – Dostawa MJK z: Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia w pełni wyposażonych i funkcjonalnych pojazdów partiami, w następujących
terminach: 1) 10 sztuk
– do 31 grudnia 2020 r., 2) 20 sztuk – do 1 lutego 2021 r., 3) 30 sztuk
– do 1 kwietnia 2021 r., 4) 10 sztuk – do 1 czerwca 2021 r.
na następujące brzmienie:
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w pełni wyposażonych i funkcjonalnych
pojazdów partiami, w następujących terminach: 1) 10 sztuk – w terminie 6 miesięcy od daty
zawarcia umowy; 2) 20 sztuk
– w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 3) 30 sztuk –
w terminie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, 4) 10 sztuk – w terminie 12 miesięcy od
daty zawarcia umowy
:
4)
zmianę §4 punkt 4.2. IPU, część II – Dostawa MPK z: Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia w pełni wyposażonych i funkcjonalnych pojazdów partiami, w następujących
terminach: 5) 16 sztuk
– do 1 lutego 2021 r., 6) 16 sztuk do 1 czerwca 2021 r.
na
następujące brzmienie: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w pełni
wyposażonych i funkcjonalnych pojazdów partiami, w następujących terminach: 5) 16 sztuk –
w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 6) 16 sztuk – 10 miesięcy od dnia zawarcia
umowy
;
5)
wykreślenie z §4 punkt 4.4. IPU, część I – Dostawa MJK oraz w §4 punkt 4.4. IPU część
II
– Dostawa MPK sformułowania lub do dnia wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na realizację Umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej
ewentualnie wskazanie minimalnej ilości usług, jakie zamawiający zleci
wykonawcy do realizacji;
6)
wykreślenie z §5 punkty 5.8 IPU – 5.10, część I – Dostawa MJK oraz §5, punkty 5.8 IPU
– 5.10, część II – Dostawa MPK postanowień dotyczących możliwości jednostronnego
powołania przez zamawiającego biegłego w celu usunięcia rozbieżności w protokole
zdawczo-
odbiorczym i sprecyzowanie mechanizmu weryfikacji przedmiotowego protokołu we
współpracy z wykonawcą;
7)
wykreślenia z §13 punkt 13.8 IPU – część I – Dostawa MJK oraz w §13 punkt 13.8 IPU –

część II – Dostawa MPK obowiązku dostarczania przez wykonawcę kopii umowy zawartej z
dalszym podwykonawcą, ewentualnie o zmianę ww. postanowień poprzez wprowadzenie
obowiązku przedstawienia przez wykonawcę informacji o zatrudnionych dalszych
podwykonawców, bez konieczność przekazywania kopii zawieranych z nimi umów;
8)
zmianę §19, punkt 19.2 IPU część I – Dostawa MJK oraz §19, punkt 19.2 IPU część II –
Dostawa MPK zasady odpowiedzialności wykonawcy, z przewidzianej odpowiedzialności za
zasadzie ryzyka na odpowiedzialność na zasadzie winy (tj. na zasadach ogólnych);
9)
zastąpienie w §20, punkt 20.1 i 20.2 IPU część I – Dostawa MJK oraz w § 20, punkt 20.1
i 20.2 IPU, część II – Dostawa MPK słowa „opóźnienie” na „zwłoka” oraz dodanie punktu
20.3. o następującym brzmieniu Zamawiający przed samodzielnym wykonaniem prac łub
zleceniem ich wykonania przez podmiot trzeci, wezwie Wykonawcę do poprawy w terminie
14 dni od dnia wezwania. Bezskuteczny upływ powyższego terminu, uprawniał będzie
Zamawiającego do wykonania zastępczego łub odstąpienia od umowy
;
10)
zmianę punktu 22 OPZ wymagań Zamawiającego (strona 121 SIWZ) poprzez określenie
parametrów generatora prądotwórczego zgodnie z wymaganiami normy StageV.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosili
wykonawcy STRAB
AG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie oraz SPRINT S.A. z siedzibą w
Olsztynie, a po stronie zamawiającego wykonawca VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z
o.o.
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
Izba stwierdziła skuteczność zgłoszonych przystąpień przez wykonawców STRABAG
Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie oraz SPRINT S.A. z siedzibą w Olsztynie, dopuszczając
tych wykonawców jako uczestników postępowania odwoławczego.
Izba stwierdziła, że zgłoszenie przystąpienie po stronie zamawiającego przez
wykonawcę VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
zostało dokonane nieskutecznie.
Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, że ww. wykonawca informację o zgłoszonym
przystąpieniu po stronie zamawiającego przesłał do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
dniu 20 lipca
2020 r. za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na adres
odwolania@uzp.gov.pl

(wiadomość e-mail z godz. 15:54). Do wiadomości został załączony
m. in.
skan pisma o przystąpieniu w formacie .pdf.
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, zgłoszenie przystąpienia do
postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w formie pisemnej w postaci
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w
sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki
podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu.

Jak wskazano powyżej wykonawca VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu nie zgłosił przystąpienia za pośrednictwem elektronicznej skrzynki
podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej. W związku z powyższym Izba nie
dopuściła wykonawcy VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Kędzierzynie-Koźlu do udziału w postepowaniu odwoławczym jako uczestnika
Na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 31 lipca 2020 r. odwołujący złożył
oświadczenie o cofnięciu odwołania w całości.
Na skutek cofnięcia odwołania wypełniły się przesłanki do umorzenia postępowania
odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8 Pzp (Odwołujący może cofnąć odwołanie do
czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze.
Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.).

Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu
zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane
z jego wniesieniem.
Dokonanie tej czynności przez odwołującego nastąpiło przed otwarciem rozprawy,
zatem Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie wskazanego powyżej art. 187
ust. 8 Pzp i nakazała zwrot odwołującemu kwoty 13 500 zł 00 gr stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie