eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1500/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-07-31
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1500/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron w dniu 31 lipca 2020 r.
w Warsz
awie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 06 lipca
2020 r. przez Wykonawc
ę PPHU Piomar sp. z o.o. (ul. Michałowice 169, 49-314
Pisarzowice)

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Narodowy Fundusz
Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki (ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław)


przy udziale Wykonawcy K. L.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FHU
„Horyzont” K. L. (ul. 11 listopada 21, 38-300 Gorlice)
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


postanawia:
1. umo
rzyć postępowanie odwoławcze
,
2.
nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Wykonawcy
PPHU Piomar sp. z o.o. (ul. Michałowice 169, 49-314 Pisarzowice) kwoty 7500 zł
00 gr

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony
wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego do
ręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Przewodniczący:


………………………………


Sygn. akt: KIO 1500/20
U z a s a d n i e n i e


Zamawiający Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest: zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych, nieużywanych,
sprawnych technicznie, wolnych od wad fizycznych i wad prawnych 65 szt. zes
tawów
komputerowych
zestawów komputerowych typu All-in-One.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 19 maja 2020 roku w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 541172-N-2020.

Odwołujący PPHU Piomar sp. z o.o. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia ofert
wykonawców: Horyzont, Eurokerg sp. z o.o. oraz Cezar C. M. i P. G. sp. z o.o. jako
sprzecznych z treścią SIWZ, mimo że zaoferowany przez tych wykonawców sprzęt nie
spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu dokonania
unieważnienia wyboru oferty Horyzont jako najkorzystniejszej w postępowaniu; dokonania
czynności ponownego badania i oceny ofert, w tym odrzucenia oferty Wykonawcy K. L.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FHU Horyzont K. L. z uwagi na jej
sprzeczność z treścią SIWZ, odrzucenia oferty Wykonawcy Eurokerg sp. z o.o. z uwagi na jej
sprzeczność z treścią SIWZ, odrzucenia oferty Wykonawcy Cezar C. M. i P. G. sp. z o.o. z
uwagi na jej sprzeczność z treścią SIWZ.

17 lipca 2020 roku
Zamawiający przesłał pismo, w którym oświadczył, że uwzględnia
odwołanie w całości.

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił
przystąpienie Wykonawca K. L. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU
„Horyzont” K. L. .
Wykonawca
nie stawił się na posiedzenie z udziałem stron. W aktach sprawy znajduje się
potwierdzenie przesłania Wykonawcy zawiadomienia o terminie posiedzenia z udziałem
stron, jak również przesłania Wykonawcy wezwania do złożenia oświadczenia w przedmiocie
wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania w całości.
Znajduje się także potwierdzenie, że Wykonawca posiada wiedzę (otrzymał informację) o
terminie posiedzenia z udziałem stron. W aktach sprawy znajduje się informacja, że

Wykonawca
posiada wiedzę (otrzymał informację) o uwzględnieniu odwołania przez
Zamawiającego w całości.
Wykonawca
nie zgłosił sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego.
Brak stawiennictwa na posiedzenie z udziałem stron również potwierdza brak złożenia
sprzeciwu Wykonawcy wobec uwzględnienia w całości odwołania przez Zamawiającego.

W związku z powyższym postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 186
ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Izba wskazuje, że powyższy
przepis zobowiązuje Zamawiającego do wykonania, powtórzenia lub unieważnienia
czynności zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Wobec faktu, że uwzględnienie zarzutu nastąpiło przed otwarciem posiedzenia i rozprawy,
o
kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2) lit b) ustawy Prawo
zamówień publicznych. Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu
kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie