eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1574/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-08-05
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1574/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Daniel Konicz, Ernest Klauziński, Piotr Kozłowski Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpozna
niu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego 5 sierpnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej 10 lipca 2020 r.
przez
wykonawcę: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. E-szpital – stworzenie cyfrowego
systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych
dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
– czwarte postępowanie
(nr postępowania
ZAM. 272.1.1.2020)
prowadzonym
przez zamawiającego: Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu
przy udziale wykonawcy:
Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego

postanawia:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty 13500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie
7
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu.

Sygn. akt KIO 1574/20


U z a s a d n i e n i e
Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu {dalej: „Zamawiający”} prowadzi na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.
1843 ze zm.) {dalej
również: „ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. E-szpital – stworzenie
cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji
danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
– czwarte postępowanie

(nr
postępowania ZAM. 272.1.1.2020). Ogłoszenie o tym zamówieniu 30 czerwca 2020 r.
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S_124 pod poz.
303390. Wa
rtość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.


10 lipca 2020 r.
Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie {dalej: „Odwołujący”}
wnio
sło w formie pisemnej odwołanie od postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia {dalej: „SIWZ”} szczegółowo wskazanych w odwołaniu, zarzucając
Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp:
1. Art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1
– przez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia
w
zakresie sprzętu w sposób niekonkurencyjny, polegający na postawieniu takich
wymagań w SIWZ, które sumarycznie wskazują na konkretne rozwiązanie rynkowe
tj. macierz Huawei OceanStor 2600 V3 Storage System.
Ponadto w uzasadnieniu sprecyzowano dodatkowo
szczegółowe zarzuty przez
podanie okoliczności faktycznych i prawnych, które według Odwołującego uzasadniają
wn
iesienie odwołania.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
dokonania zmian opisu przedmiotu zamówienia szczegółowo wskazanych w uzasadnieniu
odwołania.

4 sierpnia 2020 r.
wpłynęło do Izby pismo Odwołującego, w którym oświadczył,
że wycofuje powyższe odwołanie oraz wnosi o umorzenie postępowania odwoławczego
i zwrot 90% wpisu.

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje:

Skuteczne skorzystanie przez którąkolwiek ze stron postępowania odwoławczego
z
przysługującej jej tzw. czynności dyspozytywnej (czyli uwzględnienia w całości zarzutów
Sygn. akt KIO 1574/20

odwołania przez zamawiającego lub cofnięcia odwołania przez odwołującego, względnie
uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez
odwołującego) powoduje zakończenie postępowania odwoławczego bez merytorycznego
rozpoznania zarzutów odwołania.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli
c
ofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Od
wołujący skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i skutecznie wycofał
uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem posiedzenia w tej sprawie
odwoławczej.
Z tych względów – działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze
na
posiedzeniu z udziałem Stron i Przystępującego.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust.
8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U.
2018 r. poz. 972)
, nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu.


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie