eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1549/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-07-21
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1549/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Daniel Konicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron postępowania odwoławczego
w dniu 21 lipca 2020 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej 7 lipca 2020 r. przez Odwołującego – wykonawcę BCODERS S.A. z siedzibą
w Warszawie,
w
postępowaniu
prowadzonym
przez
Zamawiającego

Politechnikę Warszawską – Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej,


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.
znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i nakazać zwrot
z
rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty
w
łącznej wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………
Sygn. akt KIO 1549/20
Uzasadnienie

Politechnika Warszawska
– Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
(dalej:
„Zamawiający”) prowadzi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
komputerów, zwane dalej „Postępowaniem”.

Wartość zamówienia przekracza nie przekracza kwot określonych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
3 lipca 2020 r., pod nr 558213-N-2020.
3 lipca
2020 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej specyfikację
istotnych warunków zamówienia, której postanowienia zostały zaskarżone odwołaniem
wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba”) 7 lipca 2020 r. W odwołaniu
zarzucono Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 Pzp.

Do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, nie zostały zgłoszone
przystąpienia.
Pismem z 15 lipca 2020
r. Zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w całości.
W konsekwencji Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia postępowania
odwoławczego na podstawie art. 186 ust. 2 Pzp, o czym orzeczono w pkt 1 sentencji
postanowienia.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego (pkt 2 sentencji
postanowienia) Izba oparła na przepisie art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r. poz. 972), nakazując zwrot kwoty
7.500,00 zł należnej tytułem wpisu od odwołania. Ponadto, zwrotowi na rzecz Odwołującego
po
dlegała kwota 7.500,00 zł, bowiem Odwołujący uiścił wpis od odwołania w podwójnej
wysokości.

Przewodniczący:
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie