eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1414/20
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2020-08-31
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1414/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniach 13 i 25 sierpnia 2020r. odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25.06.2020 r. przez przez
odwołującego: IMPEXRUR spółka akcyjna z s. w Sanoku ul. Plac Św. Michała 4, 38-500 Sanok
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo
spółka akcyjna z s. w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

przy udziale przystępującego: "BOWIM" spółka akcyjna z s. w Sosnowcu ul. Niwecka 1E, 41-
200
Sosnowiec po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
Oddala odwołanie

2.
kosztami postępowania obciąża IMPEXRUR spółka akcyjna z s. w Sanoku ul. Plac Św.
Michała 4, 38-500 Sanok i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez IMPEXRUR
spółka akcyjna z s. w Sanoku ul. Plac Św. Michała 4, 38-500 Sanok tytułem wpisu
od odwołania
Sygn. akt KIO 1414/20

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

……………………………….

Sygn. akt KIO 1414/20

Uzasadnienie

Odwołanie
O
dwołanie wniesiono od czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz
z osprzętem dla PGNiG SA
- Umowa Ramowa, nr postępowania: ZP/PGNG/20/0074/GE/DWR
(Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w
dniu 17.06.2020 r. pod numerem 2020/S 116-282517)
, polegających na:
1. dokonaniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z przepisami ustawy p.z.p., a
to przez użycie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych określających
konkretnego producenta połączeń gazoszczelnych typu metal-metal, pomimo braku
ustawowych przesłanek do zastosowania takiego opisu;
2. pozornym dopuszczeniu ofert równoważnych przez takie określenie kryteriów równoważności,
których spełnienie przez jakiegokolwiek wykonawcę, innego niż producent rozwiązań
określonych przez Zamawiającego przy użyciu znaków towarowych, jest obiektywnie
niemożliwe.
Zamawiającemu zarzucono:
1. naruszenie art 29 ust 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p. przez dokonanie opisu przedmiotu
zamówienia w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji oraz w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący w szczególności w zakresie
wskazania określonego typu połączeń wymaganych przez Zamawiającego.
2. naruszenie art. 29 ust 3 ustawy
p.z.p. polegające na dokonaniu opisu przedmiotu zamówienia
poprzez użycie znaków towarowych określających konkretnego producenta połączeń
gazoszczelnych typu metal-
metal, które to objęte są prawami ochronnymi z zakresu własności
przemysłowej, podczas gdy nie było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a
zamawiający miał możliwość opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń;
3. naruszenie art. 30 ust 4 ustawy
p.z.p. polegające na pozornym dopuszczeniu rozwiązań
równoważnych opisywanym, poprzez określenie kryteriów, których spełnienie jest wymagane
do uznania oferowanego produktu za produkt równoważny, w sposób uniemożliwiający ich
spełnienie przez przeciętnego wykonawcę.
Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o:
1. uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę
pkt. 3.9. SIWZ w następującym zakresie:
a]
wykreślenie ppkt 3.9.5
Sygn. akt KIO 1414/20

b]
zmianę ppkt 3.9.1. przez dopuszczenie, aby oferowane rury skręcały się z połączeniami
gwintowymi rur wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednio albo przy użyciu
łącznika przejściowego w sposób nie podlegający wątpliwości, zgodnie z charakterystyką
momentu skręcania określoną przez producenta rur wymienionych w opisie przedmiotu
zamówienia (tj. minimalny, optymalny i maksymalny moment skręcania, minimalna i
maksymalna wartość momentu dla czoła oporowego - Shoulder Torque)
c)
zmianę ppkt. 3.9.3. przez dopuszczenie, aby dla połączeń gazoszczelnych oferowane rury
po skręceniu bezpośrednio albo przy użyciu łącznika przejściowego z połączeniem gwintowym
wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia zachowały pełną gazoszczelność zgodnie z
normą ISO 13679 i spełniały odpowiedni poziom zastosowania połączenia CAL II lub CAL IV.
d)
zmianę ppkt. 3.9.4. przez dopuszczenie, aby połączenia gwintowe oferowanych rur były
skręcalne bezpośrednio albo przy użyciu łącznika przejściowego z połączeniami gwintowymi
rur wymienionych w opisie
przedmiotu zamówienia i fakt ten musi być pisemnie potwierdzony
przez producenta oferowanych rur.
e)
w konsekwencji powyższych zmian, odpowiednią zmianę treści załącznika Nr 8 do SIWZ
(Oświadczenie dotyczące rozwiązań równoważnych) tj. wprowadzenie do oświadczenia w pkt.
1, 3 i 4 analogicznych zapisów jak zmiana zaproponowana powyżej tj. dodanie określenia
„bezpośrednio albo przy użyciu łącznika przejściowego" i wykreślenie pkt 5 od słów: „i nie
wymaga użycia łączników przejściowych"
2.
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego i opłaty skarbowej od
pełnomocnictwa;
3.
dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów:
a)
SIWZ wraz z opisem minimalnych wymagań przedmiotu zamówienia z postępowania
prowadzonego przez Zamawiającego w 2014 roku
b)
SIWZ wraz z opisem minimalnych wymagań przedmiotu zamówienia z postępowania
prowadzonego przez Zamawiającego w 2017 roku.
Interes we wniesieniu odwołania
Odwołujący posiada interes w uwzględnieniu odwołania w rozumieniu art. 179 p.z.p, gdyż
czynności Zamawiającego objęte odwołaniem uniemożliwiają Odwołującemu ubieganie się o
udzielenie zamówienia, a tym samym dokonanie wyboru jego oferty i uzyskanie
przedmiotowego zamówienia. Uwzględnienie odwołania doprowadzi do zniesienia
postawionych przez Zamawiającego nadmiernie rygorystycznych i nieproporcjonalnych do
przedmiotu zamówienia ograniczeń kręgu potencjalnych wykonawców w tym Odwołującego,
którzy będą mogli złożyć ofertę z realną szansą na uzyskanie zamówienia. W konsekwencji
Odwołujący może ponieść szkodę w związku z uniemożliwieniem mu złożenia oferty,
ubiegania się o zamówienie i uzyskania zamówienia. Ma to tym bardziej istotne znaczenie dla
Sygn. akt KIO 1414/20

Odwołującego z uwagi że jest to postępowanie o charakterze ramowym.
Powyższy interes Odwołującego znajduje potwierdzenie także w wyroku KIO z dnia
22.02.2012 r.: „Na etapie postępowania, przed otwarciem ofert, krąg podmiotów mogących
skutecznie bronić swoich interesów w uzyskaniu zamówienia obejmuje każdego potencjalnego
wykonawcę mogącego samodzielnie zrealizować zamówienie lub wykonawcy mogącego
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Nie można na tym etapie oceniać interesu
wykonawców bądź możliwości poniesienia szkody w kontekście zdarzenia przyszłego i
niepewnego, jakim jest złożenie oferty w postępowaniu czy też wybór oferty najkorzystniejszej.
Prowadziłoby to w każdym przypadku do niezasadnego ograniczenia prawa wnoszenia
środków ochrony prawnej." (sygn. KIO 282/12).

Termin wniesienia odw
ołania
Termin do wniesienia odwołania został zachowany, bowiem odwołanie zostało wniesione w
terminie do 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Kopia odwołania została zgodnie z dyspozycją art 180 ust. 5 ustawy p.z.p. przesłana
zamawiającemu, na dowód czego złożono potwierdzenie jej przesłania.
Uzasadnienie:
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w przetargu
nieograniczonym w celu zawarcia umowy ramowej pn.: Dostawa rur okładzinowych oraz
wydobywczych wraz z osprzętem dla PGNiG SA - Umowa Ramowa, nr postępowania:
ZP/PGNG/20/0074/GE/DWR,
Przedmiotem Umowy ramowej jest zapewnienie dostaw rur okładzinowych oraz
wydobywczych wraz z osprzętem i usługami towarzyszącymi dla potrzeb prac wiertniczych
realizowanych przez PGNiG SA.
Odwołujący jest wykonawcą oferującym od wielu lat dostawy rur okładzinowych i
wydobywczych. W postępowaniu, którego dotyczy niniejsze odwołanie Odwołujący zamierza
złożyć oferty dla wszystkich 12 części. W ramach złożonej oferty Odwołujący zamierza
zaoferować rury, które odpowiadają poziomem zastosowania CAL IV i CAL II jako rozwiązanie
równoważne do rur wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, jednak definicja
równoważności sformułowana przez Zamawiającego, a w szczególności zapisy SIWZ w pkt.
3.9.1 do 3.9.5. i treść załącznika nr 8 do SIWZ wykluczają wykonawcę z możliwości pozyskania
tego zamówienia. W związku z naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
ewentualna oferta odwołującego zostanie odrzucona, gdyż Odwołujący nie będzie w stanie
złożyć wraz z ofertą załącznika nr 8. W konsekwencji Odwołujący nie będzie miał możliwości
uzyskania zamówienia, co spowoduje, że poniesie on szkodę ekonomiczną.
W opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający opisał
Sygn. akt KIO 1414/20

jakie rodzaje połączeń gazoszczelnych muszą posiadać oferowane rury. Wskazanie rodzaju
połączeń gazoszczelnych nastąpiło przez podanie konkretnych znaków towarowych:
• dla cz. I zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia typu Easy Run : Big Omega lub
TSH ER
• dla cz. II zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia BTC lub typu Easy Run: Big Omega
lub TSH ER dla poz. 1 oraz BTC lub Dino Vam lub TSH ER dla poz. 2,3,4
• dla cz. III zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia BTC
• dla cz. IV - zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal-
metal Vam Top lub VAM 21 lub TSH Blue
• dla cz. V - zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal -
metal Vam Top lub VAM 21 lub TSH Blue lub VAsuperior
• dla cz. VI - zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal-
metal VAM 21,VAM TOP HT, TSH Blue,VAsuperior lub Wedge 563
• dla cz. VII - zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal-
metal TPG lub TDS lub VAGT
• dla cz. VIII - zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal-
metal Vam Top lub TSH Blue lub TSH Blue
• dla cz. IX - zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal-
metal Vam Top lub TSH Blue lub JFE Lion
• dla cz. X- zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal- metal
: TSH CS lub TPS Multiseal TS 8 TR lub TS-HP-
SR lub połączenie zamienne typu Hydrii CS
CB
• dla cz. XI- zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal-
metal : TSH CS lub TPS Multiseal TS 8 TR lub TS-HP-
SR lub połączenie zamienne typu Hydrii
CS CB
• dla cz. XII zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal-
metal: VAM TOP lub TSH Blue lub JFE Lion
W branży wiertniczej używane są dwa typy połączeń gwintowych służących do łączenia
wiertniczych rur okładzinowych. Rury można połączyć bezpośrednio tzn. użyć tzw. połączenia
kielichowego, w którym jeden z końców rury posiada nacięty gwint zewnętrzny, a drugi gwint
wewnętrzny. Jest to połączenie rur bezpośrednie bez udziału elementu pośredniczącego.
Drugim ze sposobów łączenia rur okładzinowych jest ich łączenie w sposób pośredni tj. za
pomocą elementu złącznego, czyli złączki. Takie połączenie nazywane jest połączeniem
złączkowym. Połączenie złączkowe jest połączeniem częściej stosowanym w przemyśle
naftowym.
Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia stanowi jedną z fundamentalnych czynności
zamawiającego poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
Sygn. akt KIO 1414/20

publicznego, która determinuje cały przebieg postępowania o udzielenie zamówienia i może
wywrzeć wpływ na jego wynik. Dlatego też zamawiający winni dokonywać tej czynności z
poszanowaniem wyrażonej w art. 7 ust. 1 p.z.p. zasady nakładającej na zamawiającego
obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający
zachowanie uczciw
ej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Dyskryminujące
opisanie przedmiotu zamówienia wpływa bowiem na znaczne ograniczenie konkurencyjności,
które przejawia się mniejszą liczbą ofert złożonych w postępowaniu oraz może spowodować
zaoferowanie pro
duktów tylko i wyłącznie jednego producenta. Dokonany przez
Zamawiającego w niniejszym postępowaniu opis przedmiotu zamówienia narusza dyspozycję
art.
29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p., gdyż jest on sformułowany w sposób
utrudniający uczciwą konkurencję.
Na poparcie powyższego stanowiska przytoczyć należy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z
dnia 4 stycznia 2018 r. sygn. akt KIO 2707/17: "Aby doszło do naruszenia zakazu określonego
w art 29 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP tj. opisania p
rzedmiotu zamówienia
publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, sposób i treść
merytoryczna opisu przedmiotu zamówienia musi być sformułowana w ten sposób, iż przy
określonych realiach rynkowych i gospodarczych, tj. w określonej sytuacji rynkowej, dochodzi
do faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu
podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu
przedmiotowego). Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który dyskryminuje
jakikolwiek produkt stanowiący element składowy zamówienia, lub eliminuje jakąkolwiek
technologię bez uzasadnionej przyczyny również stanowi naruszenie zasady uczciwej
konkurencji, wyrażonej w art. 29 ust 2 w zw. z art 7 ust 1 powołanej ustawy, jeżeli dokonanie
takiego opisu nastąpiło bez uzasadnionej przyczyny".
KIO przyjmuje, że przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie
przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub
konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta,
dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do
parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego
i które uniemożliwiają udział niektórych wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten
sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia (wyrok z dnia 21 kwietnia 2009
r., sygn. akt: KIO/UZP 434/09).

Już samo zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji (niekoniecznie zaś realnego
uniemożliwienia takiej konkurencji) poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji
prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji (Wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 25
stycznia 2006 r., II Ca 693/5).

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 p.z.p.: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez
Sygn. akt KIO 1414/20

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub
produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie
może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny1." Rozwiązanie równoważne nie
może oznaczać, że inne zaproponowane w ramach tej równoważności urządzenie ma spełniać
wszystkie wymagania przedmiotu referencyjnego wskazanego w treści SIWZ.
Wskazać należy, że biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia Zamawiający nie był uprawniony
do zastosowania wyżej przedstawionego sposobu opisu przedmiotu Zamówienia w zakresie
wymaganych przez niego rodzajów połączeń gazoszczelnych poprzez wskazanie konkretnych
znaków towarowych. Przedmiot zamówienia jest typowym przedmiotem wykorzystywanym
przez Zamawiającego w prowadzonej przez niego działalności. Dotychczas Zamawiający
wielokrotnie prowadził postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem była
dostawa rur okładzinowych i wydobywczych. Nigdy jednak w tych postępowaniach
Zamawiający nie wymagał, aby dostarczone rury posiadały konkretny rodzaj połączenia
gazoszczelnego. Przykładowo w postępowaniu prowadzonym w postępowaniu prowadzonym
w 2017 r. nr postępowania ZP/PGNG/17/0085/GE/DWR Zamawiający w zakresie wymagań
dotyc
zących połączenia gazoszczelnego wskazał jedynie minimalne wymagania dotyczące
połączeń a zatem nie powoływał się na żaden konkretny znak towarowy. Podobnie w
postępowaniu ZP/PGNiG/2014/0019/GE/SR z roku 2014. Przykładowo w przetargu z 2017 r.
Zamawiający przy opisie minimalnych wymagań odnośnie połączenia gwintowego podał:
„Minimalne wymagania odnośnie połączenia: połączenie gwintowe złączkowe; gazoszczelne
z uszczelnieniem typu metal-
metal, o nominalnej wytrzymałości połączenia na ciśnienie
wewnętrzne, ciśnienie zewnętrzne i rozciągnie (tension) wynoszącej co najmniej 100% calizny
rury, na ściskanie osiowe (compression) 60% wytrzymałości calizny rury. Nominalna wartość
zginania (bending rating)
minimum 25° / 30 m. Poziom wymagań technicznych dla rur z tym
połączeniem PSL-2 (zgodnie PN-EN ISO 11960). Gazoszczelne połączenie gwintowe musi
spełniać poziom zastosowania połączenia CAL IV (zgodnie z PN-EN ISO 13679)." Skoro we
wcześniejszych postępowaniach Zamawiający nie posiadał żadnego interesu w żądaniu
dosta
rczenia rur z konkretnym połączeniem gazoszczelnym (konkretny znak towarowy], to
brak jest jakichkolwiek argumentów przemawiających za tym, aby stwierdzić, że obecnie takie
żądanie byłoby w jakikolwiek sposób uzasadnione. Powyższe potwierdza słuszność zarzutu,
że Zamawiający miał możliwość opisu przedmiotu zamówienia bez użycia konkretnych
znaków towarowych. Co istotne rury wydobywcze i okładzinowe, które spełniają wymagania
określone w sposób wyżej przywołany, są rurami, które w sposób należyty i wystarczający
mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego w jego działalności i w całości spełniają
Sygn. akt KIO 1414/20

wymagania techniczno-
użytkowe stosowane w pracach wiertniczych charakterystycznych dla
zakresu działalności Zamawiającego.
W ocenie Odwołującego Zamawiający dopuścił się naruszenia przepisów p.z.p także przy
określaniu kryteriów równoważności.
W treści SIWZ, w pkt 3.9. Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne. Zamawiający
wskazał:
3.9. Zgodnie z art. 30 ust 4 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opi
sywane w SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak
towarowy, patent czy pochodzenie -
należy przyjąć, że Zamawiający podał przedmiot
zamówienia dopuszczając przedmiot równoważny wskazany poprzez znak towarowy, patent
lub poc
hodzenie o parametrach technicznych / eksploatacyjnych nie gorszych niż podane.

Za rozwiązanie równoważne, Zamawiający uznaje dostawę rur okładzinowych /
wydobywczych z połączeniami kompatybilnymi z wymienionymi w opisie przedmiotu
zamówienia, przy czym rury te muszą spełniać następujące warunki:

3.9.1. Oferowane rury muszą się skręcać z połączeniami gwintowymi rur wymienionych w
opisie przedmiotu zamówienia w sposób nie podlegający wątpliwości, zgodnie z
charakterystyką momentu skręcania określoną przez producenta rur wymienionych w opisie
przedmiotu zamówienia (tj. minimalny, optymalny i maksymalny moment skręcania, minimalna
i maksymalna wartość momentu dla czoła oporowego - Shoulder Torque).

3.9.2. Technologia skręcania i zapuszczania oferowanych rur musi być taka sama jak dla rur
opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.

3.9.3. Dla połączeń gazoszczelnych oferowane rury po skręceniu z połączeniem gwintowym
wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia muszą zachować pełną gazoszczelność
zgodnie z normą ISO 13679 i spełniać odpowiedni poziom zastosowania połączenia CAL II lub
CAL IV.
3.9.4. Połączenia gwintowe oferowanych rur muszą być skręcalne z połączeniami gwintowymi
rur wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia i fakt ten musi być pisemnie potwierdzony
przez producenta oferowanych rur.
3.9.5. Przez połączenie kompatybilne uznaje się dostawę rur z takimi połączeniami
gwintowymi, które spełniają warunki wymienione w punktach 3.8.1. - 3.8.4. i nie wymagają
użycia łączników przejściowych.
3.9.6. Wszystkie oferowane przez dostawcę rury uważane jednocześnie przez Dostawcę, jako
kompatybilne z rurami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia, a nie spełniające
wymagań określonych zakresie punktu 3.8.1. - 3.8.5., będą podlegały odrzuceniu.

Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w
SIWZ. W ww. zakresie Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia już na etapie złożenia
Sygn. akt KIO 1414/20

oferty, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone
w opisie przedmiotu zamówienia.

W celu wykazania zgodności proponowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego
opisanymi w Załączniku nr 1 SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia
oświadczenia, o którym mowa powyżej - Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy-
należy złożyć wraz z ofertą).

W ocenie odwołującego się takie sformułowanie kryteriów, którymi będzie posługiwał się
Zamawiający przy ocenie spełniania przez ofertę kryterium „równoważności" stanowi
naruszenie przepisu art 30 ust. 4 p.z.p.

Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu
zamówienia o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach, jakie zostały określone w
SIWZ, lecz oznaczonych np. innym znakiem towarowym, patentem, normą lub pochodzeniem.
Ofertą równoważną są produkty tub rozwiązania, które odpowiadają lub przewyższają pod
względem jakości i funkcjonalności produkty lub rozwiązania wskazane przez zamawiającego
w SIWZ oraz ich nie obniżają.

Istotą produktu równoważnego jest to, że nie będzie on identyczny z produktem referencyjnym.
Pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości produktów, ponieważ przeczyłoby to
istocie oferowania produktów równoważnych i czyniłoby oferowanie produktów równoważnych
w praktyce niemożliwym do spełnienia.
Dopuszczając rozwiązania równoważne, zamawiający godzi się na pewne odstępstwa od tej
identyczności, jak np. osiągnięcie tego samego celu za pomocą innych środków technicznych.
Przepis art. 29 ust. 3 ustawy p.z.p., który dopuszcza opisanie przedmiotu zamówienia przez
wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia, ma charakter przepisu lex specialis
w stosunku do przepisu ust.
1 i może być stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach, po
spełnieniu wymienionych w nim przesłanek - tj. gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń, a opisowi towarzyszą wyrazy "lub równoważne", co powoduje, że
konkretnie wskazane produkty mają charakter przykładowy. Wszystkie te trzy przesłanki
muszą zaistnieć łącznie i co ważne - to zamawiający, a nie wykonawca jest obowiązany
udowodnić ich istnienie.
Określone przez Zamawiającego w tym postępowaniu kryteria równoważności nie spełniają
warunków przyjętych w orzecznictwie KIO. Kryteria te mają bowiem charakter pozorny i w
praktyce powodują, że żaden wykonawca nie jest w stanie zaoferować rozwiązań, które byłyby
uznane przez Zamawiającego za równoważne. Kryteria opisane w pkt. 3.9.1. do 3.9.5 są
sformułowane w taki sposób, że spełnić je może wyłącznie wykonawca oferujący rury
posiadające połączenia gazoszczelne typu metal-metal VAM TOP. Przede wszystkim istotne
jest, iż Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawców rury nie wymagały użycia
Sygn. akt KIO 1414/20

łączników przejściowych. W konsekwencji takiego zastrzeżenia nie jest możliwym
zaoferowanie produktu, który spełni taki wymóg. Wszystkie bowiem oferowane na rynku rury,
czy to okładzinowe czy wydobywcze wymagają zawsze użycia łączników przejściowych w celu
połączenia ich z połączeniami gwintowymi rur opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.

W wyroku KIO z dnia 13 stycznia 2009 r. (KIO 1502/08) przyjęto, że dyskryminacja
wykonawców może wynikać z użycia przy opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń
konkretnego producenta lub konkretnego produktu (dyskryminacja bezpośrednia) lub
posługiwania się parametrami wskazującymi na konkretnego producenta lub konkretny
produkt
(dyskryminacja pośrednia), jako formę dyskryminacji pośredniej przyjmuje się również
ustalanie wymagań na tyle rygorystycznych, że nie jest to uzasadnione potrzebami
zamawiającego, a jednocześnie ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania
zamówienia.

Dopuszczenie produktów równoważnych nie może być iluzoryczne lecz musi być rzeczywiste,
w przeciwnym wypadku dochodzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców.
Nadto wskazać należy na fakt, iż Zamawiający dopuścił składanie ofert, w których rury miałyby
połączenia typu TSH Blue lub VAM 21 (część IV zamówienia). Jednakże ten rodzaj połączenia
pod względem technicznym zawsze wymaga zastosowania łączników przejściowych.
Wymienione w tej części postępowania połączenia gwintowe bazują na unikatowych
rozwiązaniach konstrukcyjnych połączenia gwintowego i jego uszczelnieniu, co powoduje, że
w przypadku próby ich skręcania lub skręcania z rozwiązaniem równoważnym oferowanym
przez innego wykonawcę utracą one walor szczelności, a z całą pewnością nie będzie można
takiego połączenia odnieść / zakwalifikować do określonego poziomu zastosowania CAL.
Szczelność połączenia gwintowego jest powiązana z momentem skręcającym to połączenie i
określa się dla niego minimalny, optymalny i maksymalny moment zapewniający jego
szczelność. Reasumując nie jest możliwym skręcenie różnych połączeń gwintowych
pochodzących od różnych producentów przy zapewnieniu pełnej szczelności, której wymaga
Zamawiający (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ). Zamawiający jest zatem
niekonsekwentny przy określaniu zarówno samego opisu przedmiotu zamówienia, jak i
kryteriów oceny równoważności.
Zamawiający bowiem przedstawił kryteria równoważności, ale tylko takie które odnoszą się do
przedmiotu zamówienia, który nie wymaga użycia łączników przejściowych, a nie przedstawił
kryteriów równoważności dla takiego przedmiotu zamówienia, który wymaga użycia takich
łączników. W efekcie powyższego, wykonawca oferujący rury z połączeniami TSH Blue może
(a w zasadzie musi, g
dyż nie ma innej technicznej możliwości) zaoferować rury wymagające
użycia łączników przejściowych, ale już inni wykonawcy zostali takiej możliwości pozbawieni.
Takie Zachowanie Zamawiającego jest przejawem bezpodstawnego uprzywilejowania
Sygn. akt KIO 1414/20

jednego z wykonaw
ców.
Łączniki przejściowe służą do łączenia dwóch elementów, z których każdy ma nacięty gwint o
innej geometrii lub konstrukcji uszczelnienia. Większość producentów rur okładzinowych i
wydobywczych oferuje łączniki przejściowe z naciętym po jednej stronie elementu łącznego z
ich gwintem autorskim i lub uszczelnieniem oraz po drugiej stronie elementu z gwintem
dostawców konkurencyjnych. Jest to normalna polityka biznesowa mająca na celu
zwiększenie udziału danego produktu na rynku poprzez możliwość "dokręcania" go do innych
rozwiązań konstrukcyjnych. W przypadku geometrii gwintów i uszczelnień o różnych
parametrach geometrycznych nie są one wzajemnie skręcalne (zamienne, kompatybilne).
Możliwość połączenia obydwu końców rur uzyskuje się dzięki użyciu „złączek
kombinowanych" lub łączników przejściowych. Technicznie nie istnieje inna możliwość
połączenia rur o różnych parametrach i rozwiązaniach autorskich. Stosowanie łączników
przejściowych nie niesie za sobą ryzyka pogorszenia bezpieczeństwa w trakcie skręcania i
zapuszczania kolumn rur okładzinowych lub wydobywczych na wiertni i nie wiąże się z
pogorszeniem bezawaryjności zapuszczanego osprzętu w tym rur ani nie stanowi zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu zakładu.

Wymogi określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 8 do SIWZ są tak zaostrzone,
że żaden inny producent na rynku (oprócz producentów połączeń z rodziny VAM) nie
jest w stanie spełnić tych warunków.
Na poparcie powyższych twierdzeń Odwołujący będzie dysponował specjalistyczną
opinią, którą niezwłocznie po otrzymaniu prześle.
Nadto wskazać należy, że Zamawiający mylnie utożsamia pojęcie „kompatybilny" z
pojęciem „rozwiązanie równoważne”. Jeśli autor zapisu w SIWZ - "połączenie
kompatybilne" miał na myśli znaczenie słowa kompatybilny jako: „odpowiadający
c
zemuś lub przystosowany do czegoś pod każdym względem", to w takim ujęciu to
określenie w odniesieniu do łączenia elementów nie jest synonimem/pojęciem
tożsamym z określeniem "rozwiązanie równoważne". Ponieważ rozwiązanie
równoważne, to takie, które posiada podobne własności techniczno- użytkowe
porównywalne/zgodne z rozwiązaniem które zostało opisane. W branży wiertniczej
przyjęło się ustalać podobieństwo tychże własności na bazie poziomu zastosowania
(czyli poziomu CAL), ponieważ wówczas może je odnieść do obiektywnego, a nie
subiektywnego kryterium oceny.
Nadmieniam, że Zamawiającemu w dniu 19.06.2020 r. zostało zadane pytanie do SIWZ
Sygn. akt KIO 1414/20

w zakresie objętym zarzutami niniejszego odwołania i do dnia dzisiejszego Odwołujący
się nie otrzymał odpowiedzi.
Załączono w poczet materiału dowodowego: dowód uiszczenia wpisu, dowód
przesłania kopii odwołania zamawiającemu, dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania odwołującego - wydruk z KRS, Wyciąg z SIWZ postępowania, Wyciąg
z SIWZ wraz z opisem minimalnych
wymagań przedmiotu zamówienia z postępowania
prowadzonego przez Zamawiającego w 2014 roku, Wyciąg z SIWZ wraz z opisem
minimalnych wymagań przedmiotu zamówienia z postępowania prowadzonego przez
Zamawiającego w 2017 roku.
W dniu 12.08.2020r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie
Działając na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; dalej jako „Ustawa” lub
„PZP”), w imieniu Zamawiającego wniesiono o:
1)
oddalenie odwołania w całości,
2)
zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego.
Tytułem wstępu Zamawiający podnosi brak interesu we wniesieniu odwołania przez
Odwołującego się. Podstawowym i najistotniejszym argumentem Odwołującego się,
jest to, iż Zamawiający określił przedmiot zamówienia w sposób ograniczający
konkurencję i uniemożliwiający Odwołującemu się złożenie oferty, czyli uczestnictwo w
przedmiotowym postępowaniu.
Tymczasem, w poprzednio przeprowadzanych przez Zamawiającego postępowaniach
przetargowych
, Odwołujący się, złożył oferty/zawarł umowy na dostawę rur z
połączeniami gwintowymi typu VAM TOP, których użycie w SIWZ przez Zamawiającego
obecnie kwestionuje. Na potwierdzenie powyższego załącznikiem do niniejszego pisma
są:
• zestawienie zaoferowanych połączeń gwintowych z ofert złożonych przez
Wykonawców w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w 2014 r.
wraz z ofertami wykonawczymi Odwołującego złożonymi na podstawie umowy ramowej
znak ZP/2014/PGNlG/0019/GE/SR;
• zestawienie zaoferowanych połączeń gwintowych z ofert złożonych przez
Wykonawców w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w 2017 r.
wraz z ofertą Odwołującego złożona w postępowaniu ZP/PGNG/17/0085/GE/DWR;
Sygn. akt KIO 1414/20

Analiza zestawień zbiorczych przeprowadzonych wcześniej przez Zamawiającego
dwóch postępowań ramowych pozwala na dość prostą konstatację, mianowicie
Odwołujący się jak najbardziej spełniał wymogi Zamawiającego w zakresie dostaw rur
z oczekiwanym przez Zamawiającego połączeniem gwintowym oznaczonym w
obecn
ym postępowaniu znakiem towarowym, lecz tych postępowań nie „wygrywał”
ponieważ oferty złożone przez innych Wykonawców były po prostu tańsze. A co za tym
idzie
— Odwołujący się w normalnej, zdrowej konkurencji rynkowej po prostu składał
oferty mniej korzys
tne od innych Wykonawców. Zdaniem Zamawiającego jest to
wyłączna przesłanka złożenia przez Odwołującego się odwołania w niniejszym
postępowaniu.
W ocenie Zamawiającego także powyższa sytuacja w sposób dość jednoznaczny
dowodzi, iż kwestionowane przez Odwołującego określenie przedmiotu Zamówienia w
żadnej mierze nie ogranicza (a przynajmniej nie powinno ograniczać) możliwości
Odwołującego się w złożeniu oferty. Jeżeli więc, stosownie do art. 179 ust. 1 PZP
przesłanką do złożenia odwołania jest poniesienie lub możliwość poniesienia szkody
przez Odwołującego się w wyniku naruszenia przepisów ustawy przez Zamawiającego,
to na podstawie okoliczności przytoczonych powyżej, działania Zamawiającego w
żadnej mierze nie powinny spowodować jakiejkolwiek szkody po stronie Odwołującego
się, ponieważ oczekiwania Zamawiającego idealnie wpisują się w możliwości
Odwołującego się, które bez problemów znał i spełniał w ostatnich 6 latach, w uprzednio
prowadzonych przez Zamawiającego postępowaniach. Wymagania Zamawiającego w
obe
cnie prowadzonym postępowaniu, w odniesieniu do postępowań wcześniejszych
nie uległy istotnym zmianom, co powoduje, iż Odwołujący się miał pełną wiedzę, co do
oczekiwań Zamawiającego w zakresie dostawy rur. Jeżeli możliwości rynkowe
Odwołującego się uległy zmianie w okresie ostatniego roku (dwóch lat), tym samym
odpowiedzialność za to ponosi Odwołujący się, a nie Zamawiający , którego
oczekiwania są stałe i pozostają na niezmienionym poziomie.
W konkluzji, z uwagi na brak interesu Odwołującego się do wniesienie odwołania,
wnoszę o jego oddalenie.
W przypadku nie uwzględnienia wniosku zawartego powyżej, ustosunkowując się do
treści Odwołania, w imieniu Zamawiającego, podnoszę, że zarzuty:
1)
naruszenia art. 29 ust 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 PZP poprzez dokonanie opisu
przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę równego traktowania
wykonawców i uczciwej konkurencji oraz w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący
Sygn. akt KIO 1414/20

w szczególności w zakresie wskazania określonego typu połączeń wymaganych przez
Zamawiającego,
2)
naruszenia art. 29 ust. 3 PZP polegające na dokonaniu opisu przedmiotu
zamówienia poprzez użycie znaków towarowych określających konkretnego
producenta połączeń gazoszczelnych typu metal-metal, które to objęte są prawami
ochronnymi z zakresu własności przemysłowej, podczas gdy nie było to uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia, a zamawiający miał możliwość opisać przedmiot
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń;
3)
naruszenia art. 30 ust. 4 PZP polegające na pozornym dopuszczeniu rozwiązań
równoważnych opisywanym, poprzez określenie kryteriów, których spełnienie jest
wymagane do uznania oferowanego produktu za produkt równoważny, w sposób
uniemożliwiający ich spełnienie przez przeciętnego wykonawcę.
— są chybione i nie zasługują na uwzględnienie.

Poniżej Zamawiający przedstawia szczegółowe motywy i powody sformułowania treści
SIWZ w określony sposób, jak również odnosi się do twierdzeń i zarzutów
podniesionych przez Odwołującego w złożonym odwołaniu.

l.
WSTĘP.
1. WYDOBYCIE GAZU PRZEZ PGNIG, ROLA I UWARUNKOWANIA.
PGNiG S.A. jest spółką z przeważającym udziałem Skarbu Państwu, na której ciąży
podstawowe zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju
w zakresie dostaw paliwa gazowego. Mowa tu zarówno o imporcie paliwa gazowego
spoza kraju, ale także — co w niniejszej sprawie jest najważniejsze - w zakresie
krajowego wydobycia gazu. Wydobycie to polega na czerpaniu zasobów gazu
ziemnego i ropy naftowej z około 2 tys. odwiertów na terenie kraju, których głębokość
wyno
si od około 1000 metrów pod powierzchnią ziemi aż do około 5000 metrów pod
powierzchnią ziemi. Krajowe wydobycie paliwa gazowego pokrywa w chwili obecnej
ponad 20 % potrzeb energetycznych kraju w
zakresie tego nośnika energii, a co za tym
idzie, PGNiG jako
gwarant bezpieczeństwa energetycznego kraju musi swoją
działalność w zakresie krajowego wydobycia gazu prowadzić w sposób absolutnie
bezpieczny i niezakłócony, gwarantujący stale wydobycie gazu na określonym
poziomie.
Wydaje się, iż rzeczą oczywistą jest, iż wydobywanie kopalin z głębokości kilku
Sygn. akt KIO 1414/20

kilometrów pod powierzchnią ziemi jest procesem niesłychanie skomplikowanym z
punktu widzenia technicznego, a precyzyjnie rzecz ujmując, w przypadku otworów
eksploatacyjnych realizowanych przez PGNiG S.A. immanen
tną cechą wydobywania
gazu ziemnego spod powierzchni ziemi są ekstremalne warunki geologiczno-złożowe,
obejmujące m.in. takie czynniki jak:
1)
wysokie gradienty ciśnień złożowych,
2)
wysokie gradienty temperatury wgłębnej,
3)
wysokie dog-leg w otworze kierunkowym / horyzontalnym,
4)
duże „odejście” otworu od pionu, w otworze kierunkowym / horyzontalnym,
5)
bardzo wysoka zawartość gazów toksycznych i kwaśnych H2S i C02,
6)
konieczność przewiercania interwałów skał plastycznych, takich jak iły, czy sole.
Są to oczywiście niektóre, wybrane czynniki wpływające na wydobywanie gazu
ziemnego przez PGNiG, co nie zmienia faktu, iż dla należytego pozyskania gazu z
wnętrza ziemi, PGNiG musi dysponować najwyższymi jakościowo materiałami
sprzętem i osprzętem gwarantującym niezawodność pozyskania gazu.
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa rur okładzinowych
i wydobywczych głównie z połączeniami gwintowymi typu Premium, do których należy
zaliczyć wyspecyfikowane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia
połączenia Big Omega, TSH ER, DINO VAM, VAM TOP, VAM TOP HT, VAM 21, TSH
Blue, VAsuperior, VAxplorer, VAM HT TC, TSH Wedge 563, TPG, TDS, VAGT, JFE
Lion, TSH CS, TPS Multiseal TS8 TR, TS-HP-SR. Te
połączenia gwintowe absolutnie
nie zostały wskazane przez Zamawiającego w sposób bezkrytyczny, ponieważ
połączenia gwintowe typu Premium charakteryzują się specjalną konstrukcją oraz
najwyższą jakością pozwalającą na przenoszenie dużo większych obciążeń, w
stosunku do innych połączeń gwintowych. Ich cechą charakterystyczną jest to, iż
1 ) gwarantują szczelność dla gazu w złożonym trójosiowym stanie naprężeń,
2)
zapewniają wysoką wytrzymałość na złożone obciążenia zginania, ściskania i
momentu skręcającego;
3)
gwarantują wysoką odporność na działanie ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego;
4)
gwarantują niezawodność eksploatacyjną i użytkową, tak w trakcie skręcania jak i
Sygn. akt KIO 1414/20

rozkręcania;
5)
gwarantują wysoką odporność na zacieranie gwintu, wynikającą m.in. z oryginalnej
konstrukcji profilu gwintu, jak również powierzchni uszczelniających;
6)
zapewniają wysoką, ponad 100% integralność i wytrzymałość połączenia w stosunku
do rury w caliźnie, wynikającą z idealnego rozkładu naprężeń w profilu połączenia
gwintowego, uzyskaną w wyniku przeprowadzenia kilkuset pełnowymiarowych testów
na specjalnych stanowiskach badawczych;
7)
zapewniają wysoką powtarzalność charakterystyki momentu skręcania wynikającą z
niskiej wartości współczynnika tzw. DELTA TURN oraz stromego pochylenia odcinka
linii
skręcania od punktu SHOULDER TORQUE do punktu OPTIMAL TORQUE,
• Dodatkowo wskazać należy, że PGNiG S.A. projektuje kolumny rur okładzinowych i
wydobywczych w posiadanym oprogramowaniu Stress
— Check, firmy Landmark,
grupa Halliburton. Przedmiotowe oprogramowanie bazuje na liście połączeń
gwintowych oznakowanych przez poszczególnych producentów rur wg oznaczenia
towarowego lub firmowego, co jest m.in. warunkiem działania takiego programu i
uzyskania finalnego wyniku obliczeniowego dla właściwego doboru rur wraz z
odpowiednim połączeniem gwintowym, w szczególności typu PREMIUM. Tego rodzaju
uwarunkowanie w projektowaniu narzuca niejako sposób opisania rur i połączeń
gwintowych w treści SIWZ, jak również w opisie zamówienia, stosując znaki towarowe
lub oznakowania firmowe.
W praktyce oz
nacza to, że projektanci otworów, w tym projektanci rur okładzinowych i
wydobywczych, muszą bazować na wyrobach rurowych najwyższej jakości i uznanych
w klasie dla zachowania warunku bezawaryjności oraz wyeliminowania bardzo
wysokich
kosztów, jakie mogły by wynikać z rekonstrukcji odwiertu lub zbaczania
otworu w trakcie wiercenia.
Powyższe cechy tego typu połączeń, mają istotne znaczenie z punktu widzenia celu,
jakiemu służą i gdzie mogą być wykorzystywane, bo nie każde połączenie będzie mogło
mieć zastosowanie do prac realizowanych przez Zamawiającego i jego potrzeb
wynikających z obiektywnych okoliczności.
Nie powinno również budzić wątpliwości, iż prowadząc działalność wydobywczą,
PGNiG musi spełnić niesłychanie wysokie wymagania dotyczące ochrony środowiska,
w tym uzyskanie absolutnej niezawodności i szczelności połączeń gwintowych po
skręceniu. Istotą prowadzonych prac wydobywczych jest także możliwie maksymalne
Sygn. akt KIO 1414/20

wyeliminowanie ryzyka wystąpienia awarii połączenia gwintowego podczas skręcania
połączenia i testów ciśnieniowych, w szczególności w odniesieniu do uzbrojenia
wgłębnego odwiertu, gdyż każde wystąpienie tego rodzaju awarii pociąga za sobą
wielomilionowe koszty związane z jej usunięciem.

2. WCZEŚNIEJSZE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE NA DOSTAWY RUR.
Odwołujący się w złożonym piśmie odwoływał się do wcześniej przeprowadzanych
przez Zamawiającego postępowań na dostawę rur. Prawdą jest, iż takie postępowania
Zamawiający przeprowadzał, ale prawdą jest również fakt, iż odwołując się do
wcześniej przeprowadzonych postępowań przetargowych przez Zamawiającego
Odwołujący przytoczył okoliczności wyłącznie korzystne dla siebie. Tymczasem, w
postępowaniu dotyczącym zawarcia umowy ramowej na dostawę rur z 2014 roku nr
ZP/2014/PGNlG/0019/GE/SR, Zamawiający w zakresie połączeń gazoszczelnych
określił opis rur zgodnie z wymaganiami normy branżowej PN-EN ISO 11960 oraz opis
minimalnych wymagań odnośnie połączenia gwintowego, tj. między innymi
wytrzymałości i poziomu zastosowania połączenia. Opisując przedmiot zamówienia
Zamawiający w zakresie połączeń typu Premium określił preferowane połączenia
gwintowe przy
użyciu znaków towarowych odpowiednio do poszczególnych części
zamówienia. Jednocześnie Zamawiający dopuszczał dostarczenie łączników
przejściowych w przypadku oferowania rur z połączeniem innym niż standard PGNiG
opisany znakiem towarowym tj np. w
części nr 3 WAM TOP. Z kolei w postępowaniu
dotyczącym zawarcia umowy ramowej na dostawę rur z 2017 roku nr
ZP/PGNG/17/0085/GE/DWR Zamawiający skonstruował opis przedmiotu zamówienia
analogicznie do postępowania opisanego powyżej, przy czym zakres zamówienia
został poszerzony o prawo opcji oraz obowiązek podania nazwy połączenia
gwintowego oferowanych rur. Podobnie jak w postępowaniu z roku 2014 roku, opis
przedmiotu zamówienia dopuszczał dostarczenie łączników przejściowych w
przypadku zaoferowania rur z połączeniem innym niż standard PGNiG opisany znakiem
towarowym np. VAM TOP.
Czyli, wbrew twierdzeniom Odwołującego się zawartym w odwołaniu, także we
wcześniejszych postępowaniach Zamawiający jak najbardziej odwoływał się do znaku
towarowego VAM TOP. Zatem od ponad 6 lat Odwołujący miał świadomość standardów
i oczekiwań Zamawiającego w zakresie połączeń typu Premium.
W chwili obecnej, w wyniku wcześniej przeprowadzonych postępowań, Zamawiający
posiada znaczne zapasy asortymentowe łączników przejściowych oraz manipulaków,
Sygn. akt KIO 1414/20

a także rur okładzinowych i wydobywczych z połączeniami gwintowymi typu Premium,
w tym połączenia VAM TOP, VAM 21, TSH Blue oraz VAsuperior, których łączna
w
artość opiewa na kwotę około 74 000 000,00 zł (szczegółowe zestawienie w
załącznikach nr 4 do niniejszego pisma). Dopuszczenie w treści SIWZ nieograniczonej
liczby połączeń gwintowych wiązałoby się z koniecznością zakupu kolejnych łączników
przejściowych, manipulaków oraz pozostałego sprzętu co skutkowałoby kolejnym,
absolutnie nieuzasadnionym, zwiększeniem zapasów na bazach rurowych
Zamawiającego. Ze wskazanych powyżej powodów Zamawiający nie jest
zainteresowany zakupem kolejnych rur z innymi połączeniami gwintowymi do których
zastosowania konieczne byłyby łączniki przejściowe, ponieważ takie już w dużej części
posiada.
Z uwagi na powyższe przed ogłoszeniem niniejszego postępowania Zamawiający
dokonał rewizji potrzeb oraz przeprowadził na przełomie 2019 i 2020 roku Dialog
Techniczny (nr ogłoszenia DT/PGNG/19/0001/CS/ZB), w wyniku którego Zamawiający
podjął decyzje o zmianie sposobu realizacji zamówienia poprzez niedopuszczenie
łączenia rur za pomocą elementu pośredniego tj. łącznika przejściowego dla innych niż
posiadane przez Zamawiającego połączeń gwintowych.
Przeprowadzając postępowanie przetargowe, każdy Zamawiający, a spółka z udziałem
Skarbu Państwa w szczególności, zobowiązany jest do racjonalizowania swojej
działalności, także z organizacyjnego, technicznego i finansowego punktu widzenia.
Jeżeli obecnie Spółka posiada w swoich magazynach zapasów asortymentowych w
kwocie blisko 75 mln PLN, nie uwzględnienie tego faktu w przeprowadzanym
postepowaniu przetargowym świadczyłoby o rażącej niegospodarności po stronie
Zamawiającego. Prawdopodobnie leżałoby w interesie potencjalnych Wykonawców,
być może w interesie Odwołującego się, ale na pewno nie w interesie Zamawiającego,
który organizując postępowanie przetargowe w pierwszej kolejności musi brać pod
uwagę swoje potrzeby i oczekiwania.
Zgodnie z utartym w doktrynie zamówień publicznych poglądem, Zamawiający ma
prawo opisać przedmiot zamówienia tak, aby zaspokoić w stopniu najwyższym swoje
uzasadnione potrzeby, przy czym nie oznacza to takiego określenia przedmiotu
zamówienia który pozwoli złożyć ofertę wszystkim podmiotom działającym w danej
branży. Takie stanowisko zostało podzielone wielokrotnie przez Krajową Izbę
Odwoławczą (dalej jako „KIO” lub '„Izba”) m.in. w wyroku z dnia 2018-06-01, sygn. akt
KIO 959
/18 gdzie Izba wskazuje, że „Skonkretyzowane, obiektywne potrzeby
zamawiającego mogą usprawiedliwić utrudnienie uczciwej konkurencji przy opisie
Sygn. akt KIO 1414/20

przedmiotu zamówienia Zamawiający może wprowadzić wymogi, ograniczając krąg
potencjalnych podmiotów, jednakże zawężenie to następuje nie w celu preferowania
określonego wykonawcy i naruszenia zasad konkurencji, a/e w celu uzyskania produktu
najbardziej odpowiadającego jego potrzebom. Celem bowiem opisu przedmiotu
zamówienia jest umożliwienie zaspokojenia uzasadnionych potrzeb zamawiającego w
warunkach konkurencji, nie zaś umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu
wszystkim wykonawcom działającym na danym rynku.
Prowadzone obecne postępowanie ma zapewnić również rury wydobywcze związane
z eksploatacją ponad 2.000 odwiertów Zamawiającego, tj. prowadzenie planowanych
remontów jak i prac nieprzewidzianych związanych z awariami. Dotyczy to odwiertów
PGNiG SA w dwóch zakładach górniczych, w Oddziale PGNiG SA w Zielonej Górze
oraz w Oddziale w Sanoku. Większość odwiertów jest wyposażona w identyczne gwinty
jak obecnie zamawiane rury. Unifikacja i standaryzacja wyposażenia wgłębnego do
eksploatacji we wszystkich instalacjach pozwala na zamienne używanie tych samych
elementów wyposażenia wgłębnego na różnych złożach. Tym sposobem Zamawiający
będzie mógł wykorzystać zapasy magazynowe i dokupi tylko niezbędny asortyment.
Wprowadzenie kolejnych połączeń gwintowych i związanego z tym osprzętu w postaci
łączników i manipulaków wpłynie na obniżenie poziomu bezpieczeństwa ruchu
zakładów górniczych jak i zakładów wykonujących roboty geologiczne (prace
wiertnicze). Uściślenie wymagań co do rodzaju połączeń gwintowych wynika z
konieczności zapewnienia ciągłości pracy, szybkości ewentualnych remontów lub
wymiany
rur,
wielofunkcyjno
ści
zastosowania
przedmiotu
dostawy
oraz
racjonalizowania wydatków przez zapobieganie ponoszeniu dodatkowych wydatków na
dodatkowe łączniki lub koszty modyfikacji gwintów w sytuacjach awaryjnych. Powyższe
stwierdzenia wynikała również z rachunku ekonomicznego gdzie prace naprawcze,
związane z nieszczelnością rur mogą być / są bardzo skomplikowane oraz kosztowne.
Reasumując dotychczasowe rozważania, w ocenie Zamawiającego przedmiot
zamówienia został opisany w sposób wyczerpujący jednoznaczny i precyzyjny, a
potencjalni Wykonawcy posiadają wystarczającą liczbę informacji, aby złożyć ofertę.
Podkreślić należy, że Zamawiający uprawniony był do opisania przedmiotu zamówienia
poprzez wskazanie znaków towarowych i pochodzenia gdyż jest to uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia, którego dodatkowo Zamawiający nie mógł opisać
za pomocą wystarczająco dokładnych określeń.

ODWOŁANIE.
Sygn. akt KIO 1414/20

Jednym z podstawowych argumentów, jaki sformułował Odwołujący się w złożonym
odwołaniu był fakt, iż „uwzględnienie odwołania doprowadzi do zniesienia nadmiernie
rygorystycznych i nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia ograniczeń kręgu
potencjalnych odbiorców” — str. 3 odwołania. Z wcześniej przeprowadzonych rozważań
w sposób niezbity wynika, iż zarzut ten jest chybiony ponieważ oczekiwania
Zamawiającego ani nie są nadmierne rygorystyczne, ani tym bardziej
nieproporcjonalne. Wynikają jedynie z konieczności uwzględnienia potrzeb
Zamawiającego, przy uwzględnieniu jego interesu technicznego, organizacyjnego i
ekonomicznego.
W tym mie
jscu podnieść należy, że sformułowane przez Odwołującego żądania w
istocie nie odnoszą się zmiany sposobu wykazania równoważności przez
Wykonawców, wręcz przeciwnie Odwołujący usiłuje wprowadzić do treści SIWZ sposób
wykonania zamówienia odmienny od określonego przez Zamawiającego. Tym samym
dąży do przywrócenia stanu z poprzednich postępowań, który z uwagi na wskazane
okoliczności obecnie nie odpowiada uzasadnionym potrzebom Zamawiającego.
Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą KIO odmienność sposobu wykonania zamówienia
może odnosić się zarówno do przedmiotu zamówienia jako całości. jak i do niektórych
jego elementów (wyrok KIO z dnia 27 maja 2013 r., sygn. akt: KIO 1115/13).
Przykładowo, odmienny sposób realizacji zamówienia może obejmować zastosowanie
i
nnej technologii, innych rozwiązań technicznych, innego harmonogramu prowadzenia
prac itd. Na gruncie niniejszego postępowania swoistą emanacją opisanej powyżej
odmienności sposobu wykonania zamówienia jest żądanie przez Odwołującego
dopuszczenia łączenia rur za pomocą elementu pośredniego tj. łącznika przejściowego.
Przyjęcie stanowiska Odwołującego prowadziłoby do przyznania zasadzie uczciwej
konkurencji prymatu absolutnego, który prowadziłby do narzucenia Zamawiającemu
zakupów które nie odpowiadają jego uzasadnionym potrzebom oraz ograniczają
możliwość podjęcia decyzji związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zamawiającego.
Tym samym Zamawiający nie mógłby w sposób racjonalny i celowy wydatkować
środków oraz prowadzić polityki zakupowej. Stanowisko takie wielokrotnie podzieliła
KIO wskazując, że "zamawiający uprawniony jest do wyboru technologii, w jakiej mają
być świadczone usługi, stosownie do swoich potrzeb. Zamawiający nie ma obowiązku
godzić się na każdy rodzaj podobnych usług świadczonych na rynku, jeśli nie są one
jakościowo i funkcjonalnie tożsame, a istnieją przesłanki do przyjęcia, że określony
sposób świadczenia usługi będzie lepszy z punktu widzenia jego potrzeb. Zasada
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nie może być bowiem
Sygn. akt KIO 1414/20

rozu
miana jako nieograniczony nakaz dopuszczania do zamówienia jak największego
kręgu wykonawców realizujących usługi w danej branży i interpretowana w sposób
prowadzący do narzucania zamawiającym nabywania usług nieodpowiadających ich
indywidualnym potrzebom” (wyr. KIO z 17.3.2015 r., KIO 412/15, Legalis).
Podkreślić należy, że z przyjętego przez ustawodawcę podziału ról w postępowaniu o
udzielenie zamówienia wynika, że rolą wykonawcy jest sporządzić ofertę zgodnie z
wymogami SIWZ, natomiast ustawodawca nie pr
zyznał Wykonawcom ubiegającym się
o udzielenie zamówienia uprawnienia do oceny potrzeb Zamawiającego jakie legły u
podstaw dokonanego opisu przedmiotu zamówienia, a tym bardziej do uznawania za
uprawnione oczekiwania, iż Zamawiający dopuści złożenie oferty opartej o produkty,
które jego potrzebom nie odpowiadają.
1. Zarzut użycia znaków towarowych i naruszenia zasady uczciwej konkurencji
Odnosząc się do zarzutu dokonaniu opisu przedmiotu zamówienia poprzez użycie
znaków towarowych, określających konkretnego producenta połączeń gazoszczelnych
typu metal-
metal, które objęte są prawami ochronnymi z zakresu własności
przemysłowej, podczas gdy nie było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia,
a zamawiający miał możliwość opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń, należy zaznaczyć, że zarzut ten jest nieuzasadniony, z przyczyn
następujących.
W większości połączenia gwintowe typu Premium chronione są prawami patentowymi
oraz posiadają zastrzeżone nazwy handlowe, co powoduje, iż tylko producent jest w
posiadaniu
szczegółowej dokumentacji konstrukcyjnej połączenia gwintowego, jak
również pełnej dokumentacji z badania połączenia, a w szczególności badań pod
względem gazoszczelności. Tym samym, aby uczynić zadość wymaganiom, jakie art.
29 PZP stawia Zamawiającym i opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący, należy użyć znaku towarowego producenta, albowiem z uwagi na
wskazane powyżej przyczyny o charakterze obiektywnym nie można wystarczająco
precyzyjnie opisać przedmiotu Zamówienia. Dodatkowo podnieść należy, że
właściwość geometryczna i tolerancja połączenia gwintowych są zawarte w rysunku
połączenia i nie są publicznie dostępne. Tolerancje, zwłaszcza w przypadku
uszczelnień metal-metal, są rzędu dziesiątych, a nawet setnych części milimetra. Z tego
też powodu jakakolwiek zmiana tych tolerancji i parametrów projektowych zagroziłaby
bezpieczeństwu połączenia, powodując wysokie ryzyko dla operacji dot. konstrukcji
odwiertu.
Sygn. akt KIO 1414/20

Stanowisko Zamawiającego podziela poniekąd również Odwołujący wskazując na
stronie 7 przekazanej Zamawiającemu „Opinii dotyczącej oceny zapisów technicznych
i branżowych w postępowaniu przetargowym PGNiG S.A. na wiertnicze rury
okładzinowe i wydobywcze” z dnia 26 czerwca 2020 roku sporządzonej na zamówienie
Odwołującego przez Akademię Górniczo — Hutniczą w Krakowie. (dalej jako „Opinia”),
że cyt. „połączenia gwintowe typu premium posiadają unikatowe nazwy handlowe, pod
którymi kryją się indywidualne autorskie rozwiązania poszczególnych producentów ze
specyficzną konstrukcją gwintu i / lub uszczelnienia gwintowego, w wyniku czego
osiągają określone parametry technicznoużytkowe”.
Tak więc specyfika przedmiotu zamówienia oraz cechy zamawianego przedmiotu
przemawiają za tym, że jego opis będzie pełniejszy jeżeli nastąpi przez odesłanie do
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, zaś opis, dokonany wyłącznie poprzez
charakterystykę cech funkcjonalnych, technicznych i jakościowych nie oddaje w pełni
uzasadnionych potrzeb zamawiającego.
W uzupełnieniu powyższych rozważań, Zamawiający wskazuje również, że:
1)
w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 2 użyto znaki towarowe dwóch
alternatywnych połączeń gwintowych oraz znaku połączenia gwintowego BTC
opisanego normą branżową. Opis przedmiotu zamówienia pozwala na oferowanie rur
w pozycji 1 przez wielu producentów i wykonawców oraz w pozycji 2, 3, 4 przez co
najmniej 3 producentów i wielu wykonawców,
2)
w opisie przedmiotu dla zamówienia dla części nr 3 użyto znaku połączenia
gwintowego BTC opisanego normą branżową. Opis przedmiotu zamówienia pozwala
na oferowanie rur przez wielu producentów i wykonawców
3)
w opisie przedmiotu dla zamówienia dla części nr 1, 4, 5, 6, 8. 9, 12 użyto znaki
towarowe trzech alternatywnych połączeń gwintowych (z wyjątkiem 2 znaków dla części
1), Opis przedmiotu zamówienia pozwala na oferowanie rur w przez co najmniej 4
producentów i wielu wykonawców (z wyjątkiem w części nr 1; przez co najmniej 3
producentów i wielu wykonawców).
4)
w opisie przedmiotu dla zamówienia dla części nr 7 użyto znaki towarowe dwóch
alternatywnych połączeń gwintowych oraz znaku połączenia TDS nie objętego ochroną
patentową, . Opis przedmiotu zamówienia pozwala na oferowanie rur przez wielu
producentów i wykonawców.
5)
w opisie przedmiotu dla zamówienia dla części nr 10, 11 użyto znaki towarowe
Sygn. akt KIO 1414/20

trzech alternatywnych połączeń gwintowych oraz znaku Hydril CS CB nie objętego
ochroną patentową. Opis przedmiotu zamówienie pozwala na oferowanie rur przez
wielu producentów i wykonawców.
Zupełnie na marginesie - połączenia gwintowe VAM TOP, VAM 21, VAM TOP HT są
najpopularniejszymi połączeniami gwintowymi typu Premium na świecie, występują w
ofercie co najmniej dwóch producentów tj. firmy Vallourec (Francja) oraz Nippon Steel
& Sumitomo Metal (Japonia). W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy ogólnie
dostępną informację na temat licencji udzielonych przez firmę Vallourec w zakresie
połączeń VAM TOP, na której widnieje niemalże 150 firm. Z powyższego wynika, iż
niezależnie od faktu, iż określonego rodzaju połączenie gwintowe są produkowane
przez dwa podmioty, to na podstawie udzielonych licencji ich dostępność na rynku jest
zdecydowanie szersza.
Jak wiec wynika z powyższego, formułując postanowienia SIWZ Zamawiający w
możliwie najszerszy sposób określił swoje oczekiwania i potrzeby co do przedmiotu
zamówienia, a twierdzenie Odwołującego się jakoby działania Zamawiającego miałyby
ograniczyć konkurencje są niezasadne. Wręcz przeciwnie, wynikają one z
uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, o których była mowa wcześniej.
2.
Zarzut pozornego dopuszczenia rozwiązań równoważnych.
Odnosząc się do argumentacji Odwołującego dotyczącej pozornego dopuszczenia
rozwiązań równoważnych, poprzez określenie kryteriów, których spełnienie jest
wymagane do uznania oferowanego produktu
za produkt równoważny, w sposób
uniemożliwiający ich spełnienie przez przeciętnego wykonawcę wskazać należy, że
Zamawiający uczynił zadość wymaganiom stawianym przez ustawodawcę w tym
zakresie, tj. dopuścił zaoferowanie rozwiązań równoważnych do opisanych w SIWZ, a
także opisał kryteria, jakimi będzie kierował się przy ocenie równoważności. Tym
samym postąpił według wypracowanej w doktrynie praktyki zgodnie z którą „opis
przedmiotu zamówienia dokonany w sytuacji niemożności opisania go w inny sposób z
wykor
zystaniem znaków towarowych lub nazw własnych zawsze uzupełniony o
obligatoryjne oświadczenie o dopuszczeniu produktów równoważnych nie zawęża do
dopuszczalnej konkurencji do ofert opiewających jedynie na wskazane przedmioty czy
technologie. Stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, który w
normalnych warunkach winien być przekazany oferentom jako zestaw obiektywnych
cech jakościowych i technicznych (J. Jerzykowski w Prawo zamówień publicznych
Komentarz, Warszawa, 2018)” Ponadto orzecznictwo KIO wskazuje, że „Zamawiający,
Sygn. akt KIO 1414/20

dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres minimalnych
parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w SIWZ.
Wymogi co do parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań
określonych w SIWZ. Wymogi co do równoważności produktów winny być podane w
sposób przejrzysty i jasny, tak, aby z jednej strony zamawiający mógł w sposób
jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności zaoferowanych produktów, z drugiej
zaś strony, aby wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu przetargowym
mieli jasność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie właściwości istotnych cech
charakteryzujących przedmiot zamówienia (wyr. KIO z 10.1.2019r., KIO 2638/18,
Legalis)."
Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ, do którego również odnosił się Odwołujący w
swoim odwołaniu, w oświadczeniu o równoważności Wykonawca powinien oświadczyć
się co do następujących kwestii :
1)
oferowane rury skręcają się z połączeniami gwintowymi rur wymienionych w
opi
sie przedmiotu zamówienia w sposób nie podlegający wątpliwości, zgodnie z
charakterystyką momentu skręcania określoną przez producenta rur wymienionych w
opisie przedmiotu zamówienia (tj. minimalny, optymalny i maksymalny moment
skręcania, minimalna i maksymalna wartość momentu dla czoła oporowego Shoulder
Torque),
2)
technologia skręcania i zapuszczania oferowanych rur jest taka sama jak dla rur
opisanych w opisie przedmiotu zamówienia,
3)
dla połączeń gazoszczelnych oferowane rury po skręceniu z połączeniem
gwintowym wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia, zachowują pełną
gazoszczelność zgodnie z normą ISO 13679 i spełniają odpowiedni poziom
zastosowania połączenia CAL Il lub CAL IV,
4)
połączenia gwintowe oferowanych rur są skręcalne z połączeniami gwintowymi
rur wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia i fakt ten jest poniżej pisemnie
potwierdzony przez producenta oferowanych rur,
5)
oferowane połączenie równoważne spełnia warunki wymienione w punktach do
1 -
4 i nie wymaga użycia łączników przejściowych.
Powyższe potwierdza, iż Zamawiający nie dokonał opisu równoważności w sposób
bezkrytyczny, a wręcz przeciwnie dość jasno określił swoje oczekiwania. I są to
oczekiwania dość oczywiste, gwarantujące niezawodność zakupu rur, zgodnie z
Sygn. akt KIO 1414/20

oczekiwaniami
Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający przed ogłoszeniem
postępowania, w ramach Dialogu Technicznego, zweryfikował rynek potencjalnych
Wykonawców aby uzyskać pewność, że istnieją Wykonawcy inni aniżeli Odwołujący
którzy mogą dostarczyć produkty spełniające wymagania Zamawiającego określone w
treści SIWZ, które jednocześnie wychodzą naprzeciw potrzebom wynikającym ze
specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego. Przy czym rynek
potencjalnych dostawców jest szeroki, o czym świadczą załączone do niniejszej
odpowiedzi zbiorcze zestawienia z dwóch uprzednio prowadzonych przez
Zamawiającego postepowań. Z treści których wynika, iż nie może być mowy
ograniczeniu konkurencji, a oferty składało kilku Wykonawców. Zauważyć należy także,
że brak możliwości zaoferowania na gruncie prowadzonego przez Zamawiającego
postepowania o udzielenie zamówienie produktów oferowanych przez Odwołującego
nie może zostać niejako automatycznie potraktowane jako naruszenie zasady uczciwie
konkurencji, albowiem istnieje granica pomi
ędzy określeniem przedmiotu zamówienia
w sposób który jest trudny do spełniania, a takim który wprost ogranicza uczciwą
konkurencję w postępowaniu, przy czym w świetle przedstawionych argumentów
wątpliwości budzić nie „powinno, że Zamawiający granicy tej nie przekroczył.
Odnosząc się do podniesionej przez Odwołującego argumentacji w zakresie użycia
przez Zamawiającego słowa „kompatybilny” i jego znaczenia dla poczynionego przez
Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia oraz opisu kryteriów równoważności,
wskazać należy, że Zamawiający świadom, iż na gruncie postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego obowiązuje generalna zasada, że wszelkie niejasności,
dwuznaczności, niezgodności postanowień SIWZ należy rozpatrywać na korzyść
wykonawców dokonał dnia 10.08.2020 roku odpowiedniej zmiany treści SIWZ
zastępując użyty uprzednio wyraz „kompatybilny” bardziej adekwatnym na gruncie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrazem „równoważny”. Tym
samym dyskusja w przedmiotowej kwestii stała się bezcelowa.
3.
ODNOŚNIE ŻĄDAŃ ODWOŁUJĄCEGO SIĘ DOTYCZĄCYCH ZMIANY
TREŚCI SIWZ POPRZEZ DOPUSZCZENIE ŁACZNIKOW PRZEJSCIOWYCH CELEM
WYKAZANIA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW RÓWNOWAŻNOŚCI .
Odnośnie żądań Odwołującego się dotyczących wprowadzenia zmian w treści SIWZ
odnoszących się do wykazania kryteriów równoważności poprzez dodanie określenia
„bezpośrednio albo przy użyciu łącznika przejściowego", poniżej przedstawiamy
powody braku akceptacji tej propozycji;
Sygn. akt KIO 1414/20

1.
Względy bezpieczeństwa;
a)
o szczelności kolumny rur świadczy szczelność jego najsłabszego elementu (tj.
połączenia gwintowego), stąd nieszczelność jednego połączenia może wiązać się z
poważnymi konsekwencjami dla całej kolumny rur / otworu,
b)
stosowanie rur o ograniczonej ilości połączeń gwintowych, najwyższych
standa
rdach wykonania, szczególnie z uwagi na warunki złożowe (występowanie
gazów kwaśnych H2S i C02, korozja),
c)
użycie łączników przejściowych, czy innych łączników w kolumnie rur
okładzinowych, czy wydobywczych powinno być zawsze podyktowane względami
technologicznymi i ograniczone do niezbędnego minimum,
d)
wyeliminowanie łączników przejściowych będących potencjalnym miejscem
nieszczelności w odwiertach eksploatujących gaz ziemny i ropę naftową zawierających
śmiercionośny siarkowodór H2S.
e)
każde użyte połączenie gwintowe może być źródłem nieszczelności kolumny
rur, w szczególności nowe połączenie.
f)
wprowadzanie kolejnych połączeń gwintowych obok już używanych jest realnym
ryzykiem wystąpienia nieszczelności,
g)
powyższe powody należą do kanonu dobrych praktyk wiertniczych,
2.
Względy organizacyjno-ekonomiczne
a)
dalsze dopuszczenie kolejnych połączeń gwintowych rur wraz z łącznikami
przejściowymi poza opisanymi w SIWZ, będzie skutkowało obniżeniem poziomu ww.
bezpieczeństwa i utworzeniem w ciągu kilku lat kolejnej grupy osprzętu (manipulaków,
łączników) wartości kilku mln zł jak to miało miejsce z osprzętem z połączeniami innymi
niż VAM TOP, tj. połączeniami TSH Blue czy VAsuperior,
b)
należy mieć również na uwadze, że rury wraz z osprzętem będące przedmiotem
dostawy wraz z określonymi połączeniami gwintowymi mają zabezpieczyć nie tylko
potrzeby realizacji nowych otworów, ale również potrzeby odwiertów remontowanych
przez Oddziały Wydobywcze PGNiG SA wyposażonych już w rury i osprzęt z
zamawianymi po
łączeniami,
c)
dostawa rur i osprzętu o określonych połączeniach pozwala na zapewnienie
Sygn. akt KIO 1414/20

ciągłości prac, szybkości ewentualnych remontów odwiertów, wielofunkcyjności
zastosowania przedmiotu dostawy oraz racjonalizowania wydatków przez
zapobieganie ponoszeni
u dodatkowych wydatków rzędu kilku milionów złotych.
Reasumując treść niniejszej odpowiedzi należy wskazać, iż :
1)
PGNiG z uwagi na pełnioną rolę gwaranta bezpieczeństwa energetycznego
kraju w zakresie dostaw paliwa gazowego oraz uwzględniając specyfikę prowadzonego
wydobycia (do 5000 metrów pod powierzchnią ziemi przy wyjątkowo skomplikowanych
warunkach geologiczno-
złożowych) musi dysponować materiałami, sprzętem i
osprzętem najwyższej jakości; każdy inny mógłby narazić Spółkę na możliwość braku
realizacj
i stojących przez Spółkę zadań oraz niepowetowane straty finansowe związane
z możliwymi awariami / nieszczelnościami sprzętu niższej jakości,
2)
jeżeli w wyniku wcześniejszych postepowań przetargowych PGNiG dysponuje
zapasami magazynowymi w kwocie blisko 7
5 mln PLN, nie uwzględnienie tej
okoliczności w przeprowadzanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
świadczyłoby o rażącej niegospodarności po stronie Zamawiającego, a jednym z celów
przeprowadzania postępowań w ramach PZP jest racjonalność ponoszonych wydatków
publicznych,
3)
posługiwanie się znakami patentowymi / handlowymi w możliwie najpełniejszy
sposób oddaje oczekiwania Zamawiającego co do produktów, których jest
zainteresowany zakupem, o czym była mowa powyżej,
4)
przywoływanie znaków patentowych / handlowych w żadnej mierze nie
ogranicza konkurencji, jest jedynie odzwierciedleniem oczekiwań Zamawiającego,
według jego najlepszych potrzeb, technicznych, organizacyjnych oraz finansowych,
5)
przywołanie znaków patentowych / handlowych w treści opisu przedmiotu
zamówienia uzasadnione jest specyfiką przedmiotu a Zamawiający z obiektywnych
przyczyn, w treści niniejszej odpowiedzi wskazanych nie mógł opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą wystarczająco dokładnych określeń,
6)
poczyniony przez Zam
awiającego opis równoważności czyni zadość wymogom
określonym przez ustawę, a także jest zgodny z utartą w doktrynie zamówień
publicznych praktyką określania kryteriów równoważności;
7)
analizując odwołanie Odwołującego się, trudno oprzeć się wrażeniu, iż według
Odwołującego się to Zamawiający powinien dostosować się do możliwości rynkowych
Sygn. akt KIO 1414/20

/ handlowych Odwołującego, a nie Odwołujący powinien uczynić wszystko, aby spełnić
oczekiwania Zamawiającego (choćby w zakresie zakupu określonego rodzaju licencji);
Za
mawiający z takim odwróceniem ról się nie zgadza, bo przeczyłoby to celowi i
sensowi postępowań publicznych, w których to Odwołujący się decyduje o tym, jakie są
rzeczywiste i uzasadnione potrzeby Zamawiającego,
Z tych wszystkich względów, w ocenie Zamawiającego przedstawiona powyżej
argumentacja przesądza, że PGNiG S.A. nie naruszył żadnego z przepisów Pzp
wskazanych w treści odwołania. Tym samym żaden z podniesionych przez
Odwołującego zarzutów nie potwierdził się, a co za tym idzie odwołanie winno zostać
oddalone.
Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.
Do odpowiedzi na odwołanie załączono: 3 odpisy odpowiedzi na odwołanie wraz z
załącznikami, odpis KRS Zamawiającego;3 pełnomocnictwa z dowodem uiszczenia
opłaty skarbowej; zestawienie zaoferowanych połączeń gwintowych z ofert złożonych
przez Wykonawców w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w
2014 r. wraz z ofertami wykonawczymi Odwołującego złożonymi na podstawie umowy
ramowej znak ZP/2014/PGNlG/0019/GE/SR; zestawienie zaoferowanych p
ołączeń
gwintowych z ofert złożonych przez Wykonawców w ramach przeprowadzonego
postępowania przetargowego w 2017 r. wraz z ofertą Odwołującego złożona w
postępowaniu ZP/PGNG/17/0085/GE/DWR; 6.Zestawienie stanu magazynowego
Zamawiającego 7.Zestawienie licencjodawców firmy Vallourec (połączenie VAM TOP).

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła

Izba ustaliła

Odwołanie wniesiono od czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz
z osprzętem dla PGNiG SA
- Umowa Ramowa, nr postępowania: ZP/PGNG/20/0074/GE/DWR
(Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w
Sygn. akt KIO 1414/20

dniu 17.06.2020 r. pod numerem 2020/S 116-282517).

Termin do
wniesienia odwołania został zachowany, bowiem odwołanie zostało wniesione w
terminie do 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Kopia odwołania została zgodnie z dyspozycją art 180 ust. 5 ustawy p.z.p. przesłana
zamawiającemu, na dowód czego złożono do odwołania potwierdzenie jej przesłania.

Zaskarżone czynności zamawiającego obejmują:
1. dokonanie
opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z przepisami ustawy
p.z.p., przez użycie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych
określających konkretnego producenta połączeń gazoszczelnych typu metal-metal,
pomimo braku ustawowych przesłanek do zastosowania takiego opisu;
2.
pozornym dopuszczeniu ofert równoważnych przez takie określenie kryteriów
równoważności, których spełnienie przez jakiegokolwiek wykonawcę, innego niż
producent rozwiązań określonych przez Zamawiającego przy użyciu znaków
towarowych, jest obiektywnie niemożliwe.

Ustawa p.z.p.
w niektórych przypadkach dopuszcza opisanie przedmiotu zamówienia za
pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu,
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego producenta, tylko i
wyłącznie gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może
opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, pod warunkiem
wskazania przy takim opisie „lub równoważny” (art.29 ust.3 w zw. z art.29 ust.1 ustawy p.z.p.).
Czyli warunkiem opisania w ten sposób zamówienia jest specyfika przedmiotu zamówienia i
brak możliwości opisania przedmiotu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.

W przedmiotowym postępowaniu Odwołujący zarzucił zamawiającemu:
1. naruszenie art 29 ust 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p. przez dokonanie opisu przedmiotu
zamówienia w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji oraz w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący w szczególności w zakresie
wskazania określonego typu połączeń wymaganych przez zamawiającego.
2.
naruszenie art. 29 ust 3 ustawy p.z.p. polegające na dokonaniu opisu przedmiotu zamówienia
poprzez użycie znaków towarowych określających konkretnego producenta połączeń
gazoszczelnych typu metal-
metal, które to objęte są prawami ochronnymi z zakresu własności
przemysłowej, podczas gdy nie było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a
zamawiający miał możliwość opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie
Sygn. akt KIO 1414/20

dokładnych określeń;
3.
naruszenie art. 30 ust 4 ustawy p.z.p. polegające na pozornym dopuszczeniu rozwiązań
równoważnych opisywanym, przez określenie kryteriów, których spełnienie jest wymagane do
uznania oferowanego produktu za produkt równoważny, w sposób uniemożliwiający ich
spełnienie przez przeciętnego wykonawcę.

W ocenie Izby, p
recyzując sformułowane w odwołaniu zarzuty co do naruszenia przepisów
ustawy p.z.p.,
przez opisanie przedmiotu zamówienia (rury wydobywcze i okładzinowe wraz z
osprzętem dla PGNiG), określić należy je jako:
naruszające zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, na poziomie
przeciętnego wykonawcy, przez wskazanie znaków towarowych, pochodzenia przedmiotu
zamówienia co do systemu połączeń rur to jest typu metal-metal czyli bez możliwości
zaoferowania przy ich łączeniu złączki przejściowej.

Wskazując na powyższe zarzuty odwołujący wniósł o:
1.
uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę
pkt. 3.9. SIWZ w następującym zakresie:
a)
wykreślenie ppkt 3.9.5
b)
zmianę ppkt 3.9.1. przez dopuszczenie, aby oferowane rury skręcały się z połączeniami
gwintowymi rur wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednio albo przy użyciu
łącznika przejściowego w sposób nie podlegający wątpliwości, zgodnie z charakterystyką
momentu skręcania określoną przez producenta rur wymienionych w opisie przedmiotu
zamówienia (tj. minimalny, optymalny i maksymalny moment skręcania, minimalna i
maksymalna wartość momentu dla czoła oporowego - Shoulder Torque)
c)
zmianę ppkt. 3.9.3. przez dopuszczenie, aby dla połączeń gazoszczelnych oferowane rury po
skręceniu bezpośrednio albo przy użyciu łącznika przejściowego z połączeniem gwintowym
wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia zachowały pełną gazoszczelność zgodnie z
normą ISO 13679 i spełniały odpowiedni poziom zastosowania połączenia CAL II lub CAL IV.
d)
zmianę ppkt. 3.9.4. przez dopuszczenie, aby połączenia gwintowe oferowanych rur były
skręcalne bezpośrednio albo przy użyciu łącznika przejściowego z połączeniami gwintowymi
rur wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia i fakt ten musi być pisemnie potwierdzony
przez producenta oferowanych rur.
e)
w konsekwencji powyższych zmian, odpowiednią zmianę treści załącznika Nr 8 do SIWZ
(Oświadczenie dotyczące rozwiązań równoważnych) tj. wprowadzenie do oświadczenia w pkt.
1, 3 i 4 analogicznych zapisów jak zmiana zaproponowana powyżej tj. dodanie określenia
„bezpośrednio albo przy użyciu łącznika przejściowego" i wykreślenie pkt 5 od słów: „i nie
wymaga użycia łączników przejściowych"
Sygn. akt KIO 1414/20

3.
dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów:
a)
SIWZ wraz z opisem minimalnych wymagań przedmiotu zamówienia z postępowania
prowadzonego przez Zamawiającego w 2014 roku
b) SIWZ wraz z opisem minimalnych wy
magań przedmiotu zamówienia z postępowania
prowadzonego przez Zamawiającego w 2017 roku.

Czyli żądania odwołującego to wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia i warunków
spełnienia wymagań co do oferowanych rur możliwości i ich łączenia złączką przejściową, przy
przestrzeganiu normy ISO 13679 i spełnienia odpowiedniego poziomu zastosowania
połączenia CAL II lub CAL IV.

Wnosząc odwołanie powołano się na interes odwołującego we wniesieniu odwołania w
rozumieniu art. 179 p.z.p, gdyż w ocenie odwołującego czynności zamawiającego objęte
odwołaniem uniemożliwiają odwołującemu ubieganie się o udzielenie zamówienia
Uwzględnienie odwołania doprowadzi do zniesienia postawionych przez zamawiającego
nadmiernie rygorystycznych i nieproporcjonalnych do przed
miotu zamówienia ograniczeń
kręgu potencjalnych wykonawców w tym odwołującego, którzy będą mogli złożyć ofertę z
realną szansą na uzyskanie zamówienia.

Zarówno zamawiający jak i przystępujący po jego stronie, interes odwołującego co do
wniesienia
odwołania zakwestionowali w związku z dotychczasowym udziałem odwołującego
w poprzednich post
ępowaniach, gdzie odwołujący oferował również rury łączone
bezpośrednio metal-metal a nie tylko za pomocą złączki przejściowej. Zwłaszcza zamawiający
podkreślał sprowadzenie interesu do poziomu nie technicznego zaoferowania wymaganych
zgodnie z opisem zamówienia rur, tylko brakiem możliwości wygrania przetargu w związku z
brakiem konkurencyjności oferty odwołującego w stosunku do innych oferentów.

Przedmiotem Umowy ramowej jest zapewnienie dostaw rur okładzinowych oraz
wydobywczych wraz z osprzętem i usługami towarzyszącymi dla potrzeb prac wiertniczych
realizowanych przez PGNiG SA.
Odwołujący jest wykonawcą oferującym od wielu lat dostawy rur okładzinowych i
wydobywczych. W postępowaniu, którego dotyczy niniejsze odwołanie Odwołujący zamierza
złożyć oferty dla wszystkich 12 części. W ramach złożonej oferty Odwołujący zamierza
zaoferować rury, które odpowiadają poziomem zastosowania CAL IV i CAL II jako rozwiązanie
równoważne do rur wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, jednak definicja
równoważności sformułowana przez zamawiającego, a w szczególności zapisy SIWZ w pkt.
3.9.1 do 3.9.5. i treść załącznika nr 8 do SIWZ wykluczają wykonawcę z możliwości pozyskania
Sygn. akt KIO 1414/20

tego zamówienia, ponieważ zamierza oferować rury łączone złączką przejściową.

W związku z naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. ewentualna oferta
odwołującego zostanie odrzucona, gdyż Odwołujący nie będzie w stanie złożyć wraz z ofertą
załącznika nr 8. W konsekwencji Odwołujący nie będzie miał możliwości uzyskania
zamówienia, co spowoduje, że poniesie on szkodę ekonomiczną.

Izba ustaliła, że w ten sposób odwołujący uzasadnia swój interes we wniesieniu odwołania.
Uważa bowiem, że zamawiający bezprawnie domaga się rur o połączeniu bezpośrednim
metal-
metal a nie za pomocą łącznika przejściowego, przy zachowaniu norm technicznych
gwarantujących bezpieczeństwo i niezawodność połączenia rur wydobywczych i
o
kładzinowych dla prac wiertniczych zamawiającego.

Zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zamawiający
opisał jakie rodzaje połączeń gazoszczelnych muszą posiadać oferowane rury. Wskazanie
rodzaju połączeń gazoszczelnych nastąpiło przez podanie konkretnych znaków towarowych:
• dla cz. I zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia typu Easy Run : Big Omega lub
TSH ER
• dla cz. II zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia BTC lub typu Easy Run: Big Omega
lub TSH ER dla poz. 1 oraz BTC lub Dino Vam lub TSH ER dla poz. 2,3,4
• dla cz. III zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia BTC
• dla cz. IV - zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal-
metal Vam Top lub VAM 21 lub TSH Blue
• dla cz. V - zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal -
metal Vam Top lub VAM 21 lub TSH Blue lub VAsuperior
• dla cz. VI - zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal-
metal VAM 21,VAM TOP HT, TSH Blue,VAsuperior lub Wedge 563
• dla cz. VII - zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal-
metal TPG lub TDS lub VAGT
• dla cz. VIII - zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal-
metal Vam Top lub TSH Blue lub TSH Blue
• dla cz. IX - zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal-
metal Vam Top lub TSH Blue lub JFE Lion
• dla cz. X- zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal- metal
: TSH CS lub TPS Multiseal TS 8 TR lub TS-HP-
SR lub połączenie zamienne typu Hydrii CS
CB
• dla cz. XI- zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal-
Sygn. akt KIO 1414/20

metal : TSH CS lub TPS Multiseal TS 8 TR lub TS-HP-
SR lub połączenie zamienne typu Hydrii
CS CB
• dla cz. XII zamówienia - Zamawiający wymaga: połączenia gazoszczelnego typu metal-
metal: VAM TOP lub TSH Blue lub JFE Lion.
Jak Izba ustaliła na podstawie SIWZ, zamawiający wymaga połączenia gazoszczelnego rur
typu metal-
metal, podając znaki towarowe typu połączeń, które jest ustaleniem bezspornym
w sprawie. Zamawiający wyklucza połączenia rur za pomocą złączki przejściowej, której
domaga się odwołujący.

Jak
Izba ustaliła na podstawie opinii eksperckiej z dnia 26 czerwca 2020r. dr inż. Roberta Rado
pracownika naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, dotyczącej oceny zapisów technicznych i branżowych w
post
ępowaniu przetargowym PGNiG S.A. na wiertnicze rury okładzinowe i wydobywcze i
p
rzesłuchania w charakterze świadka, w branży wiertniczej używane są dwa typy połączeń
gwintowych służących do łączenia wiertniczych rur okładzinowych. Rury można połączyć
bezpośrednio tzn. użyć tzw. połączenia kielichowego, w którym jeden z końców rury posiada
nacięty gwint zewnętrzny, a drugi gwint wewnętrzny. Jest to połączenie rur bezpośrednie bez
ud
ziału elementu pośredniczącego. Drugim ze sposobów łączenia rur okładzinowych jest ich
łączenie w sposób pośredni tj. za pomocą elementu złącznego, czyli złączki. Takie połączenie
nazywane jest połączeniem złączkowym. Opinia zawarta na 27 stronach (w aktach sprawy)
dotyczy odpowiedzi na pytania postawione przez odwołującego przy wykorzystaniu
przekazanych dokumentów, które dotyczyły sposobu opisu przedmiotu zamówienia jakim są
wiertnicze rury okładzinowe eksploatacyjne, zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia firmy PGNiG S.A. o numerze ZP/PGNG/20/0074/GE/DWR.

Odwołujący argumentując swoje stanowisko przywołał liczne orzecznictwo wskazujące na
za
kaz opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do
uprzywilej
owania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przy czym w
przywołanym orzecznictwie wskazuje się również na zwolnienie z tego zakazu, jeżeli jest
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą
wyrazy "lub równoważny” i które są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego.
Dla
odwołującego przedmiot zamówienia jest typowym przedmiotem wykorzystywanym przez
z
amawiającego i nie wymagał, aby dostarczone rury posiadały konkretny rodzaj połączenia
gazoszczelnego.
Sygn. akt KIO 1414/20

Na dowód powyższego w 2017 r. nr postępowania ZP/PGNG/17/0085/GE/DWR Zamawiający
w zakresie wymagań dotyczących połączenia gazoszczelnego wskazał jedynie minimalne
wymagania dotyczące połączeń a zatem nie powoływał się na żaden konkretny znak
towarowy. Podobnie w postępowaniu ZP/PGNiG/2014/0019/GE/SR z roku 2014. Przykładowo
w przetargu z 2017 r. Zamawiający przy opisie minimalnych wymagań odnośnie połączenia
gwintowego podał: „Minimalne wymagania odnośnie połączenia: połączenie gwintowe
złączkowe; gazoszczelne z uszczelnieniem typu metal-metal, o nominalnej wytrzymałości
połączenia na ciśnienie wewnętrzne, ciśnienie zewnętrzne i rozciągnie (tension) wynoszącej
co najmniej 100% calizny rury, na ściskanie osiowe (compression) 60% wytrzymałości calizny
rury. Nominalna wartość zginania (bending rating) minimum 25° / 30 m. Poziom wymagań
technicznych dla rur z tym połączeniem PSL-2 (zgodnie PN-EN ISO 11960). Gazoszczelne
połączenie gwintowe musi spełniać poziom zastosowania połączenia CAL IV (zgodnie z PN-
EN ISO 13679)."

Odwołujący powołując się na poprzednio prowadzone postepowania przez zamawiającego w
roku 2014 i 2017
uważa, że zamawiający miał możliwość opisu przedmiotu zamówienia bez
użycia konkretnych znaków towarowych.

Izba również badała zgodność zapisów SIWZ z ustawą p.z.p. w zakresie określania kryteriów
równoważności, gdzie zamawiający wskazał:
3.9. Zgodnie z art. 30 ust 4 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywane w SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak
towarowy, patent czy pochodzenie -
należy przyjąć, że Zamawiający podał przedmiot
zamówienia dopuszczając przedmiot równoważny wskazany poprzez znak towarowy, patent
lub pochodzenie o parametrach technicznych / eksploatacyjnych nie gorszych niż podane.

Za rozwiązanie równoważne, Zamawiający uznaje dostawę rur okładzinowych/wydobywczych
z połączeniami kompatybilnymi z wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym
rury te muszą spełniać następujące warunki:

3.9.1. Oferowane rury muszą się skręcać z połączeniami gwintowymi rur wymienionych w
opisie przedmiotu zamówienia w sposób nie podlegający wątpliwości, zgodnie z
char
akterystyką momentu skręcania określoną przez producenta rur wymienionych w opisie
przedmiotu zamówienia (tj. minimalny, optymalny i maksymalny moment skręcania, minimalna
i maksymalna wartość momentu dla czoła oporowego - Shoulder Torque).
3.9.2. Te
chnologia skręcania i zapuszczania oferowanych rur musi być taka sama jak dla rur
opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.

3.9.3. Dla połączeń gazoszczelnych oferowane rury po skręceniu z połączeniem gwintowym
wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia muszą zachować pełną gazoszczelność
Sygn. akt KIO 1414/20

zgodnie z normą ISO 13679 i spełniać odpowiedni poziom zastosowania połączenia CAL II lub
CAL IV.
3.9.4. Połączenia gwintowe oferowanych rur muszą być skręcalne z połączeniami gwintowymi
rur wymienionych w opisie prz
edmiotu zamówienia i fakt ten musi być pisemnie potwierdzony
przez producenta oferowanych rur.
3.9.5. Przez połączenie kompatybilne uznaje się dostawę rur z takimi połączeniami
gwintowymi, które spełniają warunki wymienione w punktach 3.8.1. - 3.8.4. i nie wymagają
użycia łączników przejściowych.
3.9.6. Wszystkie oferowane przez dostawcę rury uważane jednocześnie przez Dostawcę, jako
kompatybilne z rurami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia, a nie spełniające
wymagań określonych zakresie punktu 3.8.1. - 3.8.5., będą podlegały odrzuceniu.

Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w
SIWZ. W ww. zakresie Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia już na etapie złożenia
oferty, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone
w opisie przedmiotu zamówienia.

W celu wykazania zgodności proponowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego
opisanymi
w Załączniku nr 1 SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia
oświadczenia, o którym mowa powyżej - Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy-
należy złożyć wraz z ofertą).

Przy czym sam odwołujący w złożonym odwołaniu przyznał, że zamawiający przedstawił
kryteria równoważności, ale tylko takie które odnoszą się do przedmiotu zamówienia, który nie
wymaga użycia łączników przejściowych, a nie przedstawił kryteriów równoważności dla
takiego przedmiotu zamówienia, który wymaga użycia takich łączników. Pozostaje więc
zagadnieniem do rozstrzygnięcia czy zamawiający miał prawo wykluczyć złączki przejściowe
przy łączeniu rur, uwzględniając jego potrzeby i specyfikę działalności wiertniczej i
wydobywczej.

Odwołujący wypowiedział się co do zasadności czy też konieczności zastosowania łączników
przejściowych przy ofercie równoważnej, w następujący sposób.

„Łączniki przejściowe służą do łączenia dwóch elementów, z których każdy ma nacięty gwint
o innej geometrii lub konstrukcji uszczelnienia. Większość producentów rur okładzinowych i
wydobywczych oferuje łączniki przejściowe z naciętym po jednej stronie elementu łącznego z
ich gwintem autorskim i lub uszczelnieniem oraz po drugiej stronie elementu z gwintem
dostawców konkurencyjnych. Jest to normalna polityka biznesowa mająca na celu
Sygn. akt KIO 1414/20

zwiększenie udziału danego produktu na rynku poprzez możliwość "dokręcania" go do innych
rozwiązań konstrukcyjnych. W przypadku geometrii gwintów i uszczelnień o różnych
parametrach geometrycznych nie są one wzajemnie skręcalne (zamienne, kompatybilne).
Możliwość połączenia obydwu końców rur uzyskuje się dzięki użyciu „złączek
kombinowanych" lub łączników przejściowych. Technicznie nie istnieje inna możliwość
połączenia rur o różnych parametrach i rozwiązaniach autorskich. Stosowanie łączników
przejściowych nie niesie za sobą ryzyka pogorszenia bezpieczeństwa w trakcie skręcania i
zapuszczania kolumn rur okładzinowych lub wydobywczych na wiertni i nie wiąże się z
pogorszeniem bezawaryjności zapuszczanego osprzętu w tym rur ani nie stanowi zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu zakładu”.

Taki pogląd w zakresie niezawodności, bezpieczeństwa łączenia rur złączkami przejściowymi
reprezentuje odwołujący.
Poza tym odwołujący stwierdza, że wymogi określone przez zamawiającego w załączniku nr
8 do SIWZ są tak zaostrzone, że żaden inny producent na rynku (oprócz producentów
połączeń z rodziny VAM) nie jest w stanie spełnić tych warunków.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na powyższe stwierdzenie samego odwołującego o
producentach połączeń z rodziny VAM.

Nadto wskaza
ł, że Zamawiający mylnie utożsamia pojęcie „kompatybilny" z pojęciem
„rozwiązanie równoważne”. Jeśli autor zapisu w SIWZ - "połączenie kompatybilne" miał na
myśli znaczenie słowa kompatybilny jako: „odpowiadający czemuś lub przystosowany do
czegoś pod każdym względem", to w takim ujęciu to określenie w odniesieniu do łączenia
elementów nie jest synonimem/pojęciem tożsamym z określeniem "rozwiązanie
równoważne". Ponieważ rozwiązanie równoważne, to takie, które posiada podobne własności
techniczno -
użytkowe porównywalne/zgodne z rozwiązaniem które zostało opisane. W
ocenie odwołującego w branży wiertniczej przyjęło się ustalać podobieństwo tychże własności
na bazie poziomu zastosowania (czyli poziomu CAL), ponieważ wówczas może je odnieść do
obiektywnego, a nie subiektywnego kryterium oceny.
W tym miejscu Izba stwierdza,
że zamawiający w złożonej odpowiedzi na odwołanie przyznał,
że zmienił nieadekwatne słowo „kompatybilny” na zwrot ustawowy (p.z.p.) „równoważny”
(odpowiedź na odwołanie).

Sygn. akt KIO 1414/20

Izba zważyła
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Zamawiający jak i przystępujący, na co Izba wskazała już powyżej, wskazali na brak
interesu we wniesieniu odwołania po stronie odwołującego. Bowiem odwołujący skupił
się na twierdzeniu, że przedmiot zamówienia opisano w sposób ograniczający
konkurencję, równe traktowanie wykonawców i uniemożliwienie odwołującemu złożenia
oferty w
postępowaniu.
Jako argumentu użyto, że odwołujący, złożył oferty/zawarł umowy na dostawę rur z
połączeniami gwintowymi typu VAM TOP, których użycie w SIWZ przez zamawiającego
obecnie kwestionuje. Na potwierdzenie powyższego przywołał : zestawienie
zaoferowanych połączeń gwintowych z ofert złożonych przez wykonawców w ramach
przeprowadzonego postępowania przetargowego w 2014 r. wraz z ofertami
wykonawczymi o
dwołującego złożonymi na podstawie umowy ramowej znak
ZP/2014/PGNlG/0019/GE/SR;
zestawienie zaoferowanych połączeń gwintowych z
ofert złożonych przez wykonawców w ramach przeprowadzonego postępowania
przetargowego w 2017 r. wraz z ofertą odwołującego złożoną w postępowaniu
ZP/PGNG/17/0085/GE/DWR.
Według zamawiającego analiza zestawień zbiorczych
przeprowadzonych wcześniej dwóch postępowań ramowych pozwala na dość prostą
konstatację, mianowicie odwołujący jak najbardziej spełniał wymogi zamawiającego w
zakresie dostaw rur z połączeniem gwintowym oznaczonym w obecnym postępowaniu
znakiem towarowym, lecz tych postępowań nie „wygrywał”, ponieważ oferty złożone
przez innych w
ykonawców były tańsze. A co za tym idzie — odwołujący składał oferty
mniej korzystne od innych w
ykonawców. Zdaniem zamawiającego jest to wyłączna
przesłanka złożenia przez odwołującego odwołania w niniejszym postępowaniu.
Oczekiwania z
amawiającego idealnie wpisują się w możliwości odwołującego, które
bez problemów znał i spełniał w ostatnich 6 latach, w uprzednio prowadzonych przez
z
amawiającego
postępowaniach.
Wymagania
z
amawiającego
w
obecnie
prowadzonym postępowaniu, w odniesieniu do postępowań wcześniejszych nie uległy
istotnym
zmianom, co powoduje, iż odwołujący miał pełną wiedzę, co do oczekiwań
z
amawiającego w zakresie dostawy rur. Jeżeli możliwości rynkowe odwołującego uległy
zmianie w okresie ostatniego roku (dwóch lat), tym samym odpowiedzialność za to
ponosi od
wołujący się, a nie zamawiający, którego oczekiwania są stałe i pozostają na
niezmienionym poziomie.
Zamawiający tak uzasadniając brak interesu odwołującego
do wniesienie odwołania, wniósł o oddalenie odwołania, chociażby z powodu interesu
Sygn. akt KIO 1414/20

w uzyskaniu zamówienia. Bowiem w ocenie zamawiającego, odwołujący może złożyć
ofertę w warunkach aktualnego postepowania.
Izba nie podzieliła stanowiska zamawiającego w tym zakresie. Zamawiający w
szczególności w udzielonej odpowiedzi na odwołanie przyznał, że oferty odwołującego
nie były konkurencyjne wobec innych składanych ofert, a nawet jeżeli były
konkurencyjne to utrata konkurencyjności na przestrzeni czasu obciąża wykonawcę i
zapewnienie efektywności ekonomicznej na rynku nie stanowi przesłanki interesu do
złożenia odwołania. W ocenie Izby interes we wniesieniu odwołania nie należy
rozpatrywać tylko i wyłącznie w kontekście możliwości złożenia, czy też nie złożenia
oferty z powodów technicznych ale również ekonomicznych. Wiadomym jest, że
pro
ducenci
czy
tez
dystrybucja
producencka
nie
równo
traktuje
wykonawców/handlowców, którzy na ten sam produkt mogą uzyskiwać różne oferty
cenowe, na co mogą nie mieć wpływu, a co ich dyskredytuje w przetargach. Stąd w
ocenie Izby odwołujący posiada interes w złożeniu odwołania, nawet przy założeniu
możliwości złożenia oferty, ale w związku z brakiem jego oferty konkurencyjności z
powodu nierównego traktowania przez producentów/dystrybutorów poszczególnych
odbiorców towaru.
Izba przy rozstrzygnięciu zarzutów odwołania uwzględniła specyfikę działalności
gospodarczej zamawiającego, przedstawioną następująco w odpowiedzi na odwołanie.
PGNiG S.A. jest spółką z przeważającym udziałem Skarbu Państwu, na której ciąży
podstawowe zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju
w zakresie dostaw paliwa gazowego. Mowa tu zarówno o imporcie paliwa gazowego
spoza kraju, ale także — co w niniejszej sprawie jest najważniejsze - w zakresie
krajowego wydobycia gazu. Wydobycie to polega na czerpaniu zasobów gazu
ziemnego i ropy naftowej z około 2 tys. odwiertów na terenie kraju, których głębokość
wynosi od około 1000 metrów pod powierzchnią ziemi aż do około 5000 metrów pod
powierzchnią ziemi. Krajowe wydobycie paliwa gazowego pokrywa w chwili obecnej
ponad
20 % potrzeb energetycznych kraju w zakresie tego nośnika energii, a co za tym
idzie, PGNiG jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego kraju musi swoją
działalność w zakresie krajowego wydobycia gazu prowadzić w sposób absolutnie
bezpieczny i niezakłócony, gwarantujący stale wydobycie gazu na określonym
poziomie.
Wydaje się, iż rzeczą oczywistą jest, iż wydobywanie kopalin z głębokości kilku
kilometrów pod powierzchnią ziemi jest procesem niesłychanie skomplikowanym z
Sygn. akt KIO 1414/20

punktu widzenia technicznego, a
precyzyjnie rzecz ujmując, w przypadku otworów
eksploatacyjnych realizowanych przez PGNiG S.A. immanentną cechą wydobywania
gazu ziemnego spod powierzchni ziemi są ekstremalne warunki geologiczno-złożowe,
obejmujące m.in. takie czynniki jak:
1)
wysokie gra
dienty ciśnień złożowych,
2)
wysokie gradienty temperatury wgłębnej,
3)
wysokie dog-leg w otworze kierunkowym / horyzontalnym,
4)
duże „odejście” otworu od pionu, w otworze kierunkowym / horyzontalnym,
5)
bardzo wysoka zawartość gazów toksycznych i kwaśnych H2S i C02,
6)
konieczność przewiercania interwałów skał plastycznych, takich jak iły, czy sole.
Są to oczywiście niektóre, wybrane czynniki wpływające na wydobywanie gazu
ziemnego przez PGNiG, co nie zmienia faktu, iż dla należytego pozyskania gazu z
wnętrza ziemi, PGNiG musi dysponować najwyższymi jakościowo materiałami
sprzętem i osprzętem gwarantującym niezawodność pozyskania gazu.
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa rur okładzinowych
i wydobywczych głównie z połączeniami gwintowymi typu Premium, do których należy
zaliczyć wyspecyfikowane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia
połączenia Big Omega, TSH ER, DINO VAM, VAM TOP, VAM TOP HT, VAM 21, TSH
Blue, VAsuperior, VAxplorer, VAM HT TC, TSH Wedge 563, TPG, TDS, VAGT, JFE
Lion, TSH CS, TPS Multiseal TS8 TR, TS-HP-
SR. Te połączenia gwintowe absolutnie
nie zostały wskazane przez Zamawiającego w sposób bezkrytyczny, ponieważ
połączenia gwintowe typu Premium charakteryzują się specjalną konstrukcją oraz
najwyższą jakością pozwalającą na przenoszenie dużo większych obciążeń, w
stosunku do innych połączeń gwintowych. Ich cechą charakterystyczną jest to, iż
1 ) gwarantują szczelność dla gazu w złożonym trójosiowym stanie naprężeń,
2) zapewniają wysoką wytrzymałość na złożone obciążenia zginania, ściskania i
momentu skręcającego;
3) gwarantują wysoką odporność na działanie ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego;
4) gwarantują niezawodność eksploatacyjną i użytkową, tak w trakcie skręcania jak i
rozkręcania;
Sygn. akt KIO 1414/20

5) gwarantują wysoką odporność na zacieranie gwintu, wynikającą m.in. z oryginalnej
konstrukcji profilu gwintu, jak również powierzchni uszczelniających;
6) zapewniają wysoką, ponad 100% integralność i wytrzymałość połączenia w stosunku
do rury w caliźnie, wynikającą z idealnego rozkładu naprężeń w profilu połączenia
gwintowego, uzyskaną w wyniku przeprowadzenia kilkuset pełnowymiarowych testów
na specjalnych stanowiskach badawczych;
7) zapewniają wysoką powtarzalność charakterystyki momentu skręcania wynikającą z
niskie
j wartości współczynnika tzw. DELTA TURN oraz stromego pochylenia odcinka
linii skręcania od punktu SHOULDER TORQUE do punktu OPTIMAL TORQUE,
Dodatkowo wskazać należy, że PGNiG S.A. projektuje kolumny rur okładzinowych i
wydobywczych w posiadanym oprogramowaniu Stress
— Check, firmy Landmark,
grupa Halliburton. Przedmiotowe oprogramowanie bazuje na liście połączeń
gwintowych oznakowanych przez poszczególnych producentów rur wg oznaczenia
towarowego lub firmowego, co jest m.in. warunkiem działania takiego programu i
uzyskania finalnego wyniku obliczeniowego dla właściwego doboru rur wraz z
odpowiednim połączeniem gwintowym, w szczególności typu PREMIUM. Tego rodzaju
uwarunkowanie w projektowaniu narzuca niejako sposób opisania rur i połączeń
gwintowych w treści SIWZ, jak również w opisie zamówienia, stosując znaki towarowe
lub oznakowania firmowe.
W praktyce oznacza to, że projektanci otworów, w tym projektanci rur okładzinowych i
wydobywczych, muszą bazować na wyrobach rurowych najwyższej jakości i uznanych
w
klasie dla zachowania warunku bezawaryjności oraz wyeliminowania bardzo
wysokich kosztów, jakie mogły by wynikać z rekonstrukcji odwiertu lub zbaczania
otworu w trakcie wiercenia.
Powyższe cechy tego typu połączeń, mają istotne znaczenie z punktu widzenia celu,
jakiemu służą i gdzie mogą być wykorzystywane, bo nie każde połączenie będzie mogło
mieć zastosowanie do prac realizowanych przez Zamawiającego i jego potrzeb
wynikających z obiektywnych okoliczności.
Nie powinno również budzić wątpliwości, iż prowadząc działalność wydobywczą,
PGNiG musi spełnić niesłychanie wysokie wymagania dotyczące ochrony środowiska,
w tym uzyskanie absolutnej niezawodności i szczelności połączeń gwintowych po
skręceniu. Istotą prowadzonych prac wydobywczych jest także możliwie maksymalne
wyeliminowanie ryzyka wystąpienia awarii połączenia gwintowego podczas skręcania
Sygn. akt KIO 1414/20

połączenia i testów ciśnieniowych, w szczególności w odniesieniu do uzbrojenia
wgłębnego odwiertu, gdyż każde wystąpienie tego rodzaju awarii pociąga za sobą
wielom
ilionowe koszty związane z jej usunięciem.
Tak uzasadnił zamawiający okoliczności opisu przedmiotu zamówienia przez użycie
znaków towarowych. Izba podziela stanowisko wyrażone przez zamawiającego z uwagi
na skomplikowany charakter techniczny, technologiczn
y jak i wymogi kooperantów co
do posługiwania się znakami towarowymi urządzeń dla zapewnienia jednoznaczności
przedmiotu zamówienia, zapewnienia zasad bezpieczeństwa oraz ekonomiki
działalności zamawiającego jak i ochrony środowiska przy eksploatacji złóż gazowych.
Co do zmian w zakresie sposobu opisu przedmiotu zamówienia (użycie znaków
towarowych, pochodzenia) w stosunku do poprzednich poste
powań zamówieniowych,
które zaskarżył odwołujący.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wyjaśnił następująco: Odwołujący się w
złożonym piśmie odwoływał się do wcześniej przeprowadzanych przez Zamawiającego
postępowań na dostawę rur. Prawdą jest, iż takie postępowania Zamawiający
przeprowadzał, ale prawdą jest również fakt, iż odwołując się do wcześniej
przeprowadzonyc
h postępowań przetargowych przez Zamawiającego Odwołujący
przytoczył okoliczności wyłącznie korzystne dla siebie. Tymczasem, w postępowaniu
dotyczącym zawarcia umowy ramowej na dostawę rur z 2014 roku nr
ZP/2014/PGNlG/0019/GE/SR, Zamawiający w zakresie połączeń gazoszczelnych
określił opis rur zgodnie z wymaganiami normy branżowej PN-EN ISO 11960 oraz opis
minimalnych wymagań odnośnie połączenia gwintowego, tj. między innymi
wytrzymałości i poziomu zastosowania połączenia. Opisując przedmiot zamówienia
Zama
wiający w zakresie połączeń typu Premium określił preferowane połączenia
gwintowe przy użyciu znaków towarowych odpowiednio do poszczególnych części
zamówienia. Jednocześnie Zamawiający dopuszczał dostarczenie łączników
przejściowych w przypadku oferowania rur z połączeniem innym niż standard PGNiG
opisany znakiem towarowym tj np. w części nr 3 WAM TOP. Z kolei w postępowaniu
dotyczącym zawarcia umowy ramowej na dostawę rur z 2017 roku nr
ZP/PGNG/17/0085/GE/DWR Zamawiający skonstruował opis przedmiotu zamówienia
analogicznie do postępowania opisanego powyżej, przy czym zakres zamówienia
został poszerzony o prawo opcji oraz obowiązek podania nazwy połączenia
gwintowego oferowanych rur. Podobnie jak w postępowaniu z roku 2014 roku, opis
przedmiotu zamówienia dopuszczał dostarczenie łączników przejściowych w
przypadku zaoferowania rur z połączeniem innym niż standard PGNiG opisany znakiem
Sygn. akt KIO 1414/20

towarowym np. VAM TOP.
Czyli, wbrew twierdzeniom Odwołującego się zawartym w odwołaniu, także we
wcześniejszych postępowaniach Zamawiający jak najbardziej odwoływał się do znaku
towarowego VAM TOP. Zatem od ponad 6 lat Odwołujący miał świadomość standardów
i oczekiwań Zamawiającego w zakresie połączeń typu Premium.
W chwili obecnej, w wyniku wcześniej przeprowadzonych postępowań, Zamawiający
posiada znaczne zapasy asortymentowe łączników przejściowych oraz manipulaków,
a także rur okładzinowych i wydobywczych z połączeniami gwintowymi typu Premium,
w tym połączenia VAM TOP, VAM 21, TSH Blue oraz VAsuperior, których łączna
wartość opiewa na kwotę około 74 000 000,00 zł (szczegółowe zestawienie w
załącznikach nr 4 do niniejszego pisma). Dopuszczenie w treści SIWZ nieograniczonej
liczby połączeń gwintowych wiązałoby się z koniecznością zakupu kolejnych łączników
przejściowych, manipulaków oraz pozostałego sprzętu co skutkowałoby kolejnym,
absolutnie nieuzasadnionym, zwiększeniem zapasów na bazach rurowych
Zamawiającego. Ze wskazanych powyżej powodów Zamawiający nie jest
zainteresowany zakupem kolejnych rur z innymi połączeniami gwintowymi do których
zastosowania konieczne byłyby łączniki przejściowe, ponieważ takie już w dużej części
posiada.
Z uwagi na powyższe przed ogłoszeniem niniejszego postępowania Zamawiający
dokonał rewizji potrzeb oraz przeprowadził na przełomie 2019 i 2020 roku Dialog
Techniczny (nr ogłoszenia DT/PGNG/19/0001/CS/ZB), w wyniku którego Zamawiający
podjął decyzję o zmianie sposobu realizacji zamówienia poprzez niedopuszczenie
łączenia rur za pomocą elementu pośredniego tj. łącznika przejściowego dla innych niż
p
osiadane przez Zamawiającego połączeń gwintowych.
Przeprowadzając postępowanie przetargowe, każdy Zamawiający, a spółka z udziałem
Skarbu Państwa w szczególności, zobowiązany jest do racjonalizowania swojej
działalności, także z organizacyjnego, technicznego i finansowego punktu widzenia.
Jeżeli obecnie Spółka posiada w swoich magazynach zapasów asortymentowych w
kwocie blisko 75 mln PLN, nie uwzględnienie tego faktu w przeprowadzanym
postepowaniu przetargowym świadczyłoby o rażącej niegospodarności po stronie
Zamawiającego. Prawdopodobnie leżałoby w interesie potencjalnych Wykonawców,
być może w interesie Odwołującego się, ale na pewno nie w interesie Zamawiającego,
który organizując postępowanie przetargowe w pierwszej kolejności musi brać pod
uwagę swoje potrzeby i oczekiwania.
Sygn. akt KIO 1414/20

Zgodnie z utartym w doktrynie zamówień publicznych poglądem, Zamawiający ma
prawo opisać przedmiot zamówienia tak, aby zaspokoić w stopniu najwyższym swoje
uzasadnione potrzeby, przy czym nie oznacza to takiego określenia przedmiotu
zamówienia który pozwoli złożyć ofertę wszystkim podmiotom działającym w danej
branży. Takie stanowisko zostało podzielone wielokrotnie przez Krajową Izbę
Odwoławczą (dalej jako „KIO” lub '„Izba”) m.in. w wyroku z dnia 2018-06-01, sygn. akt
KIO 959/18 g
dzie Izba wskazuje, że „Skonkretyzowane, obiektywne potrzeby
zamawiającego mogą usprawiedliwić utrudnienie uczciwej konkurencji przy opisie
przedmiotu zamówienia Zamawiający może wprowadzić wymogi, ograniczając krąg
potencjalnych podmiotów, jednakże zawężenie to następuje nie w celu preferowania
określonego wykonawcy i naruszenia zasad konkurencji, a/e w celu uzyskania produktu
najbardziej odpowiadającego jego potrzebom. Celem bowiem opisu przedmiotu
zamówienia jest umożliwienie zaspokojenia uzasadnionych potrzeb zamawiającego w
warunkach konkurencji, nie zaś umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu
wszystkim wykonawcom działającym na danym rynku.
Prowadzone obecne postępowanie ma zapewnić również rury wydobywcze związane
z eksploatacją ponad 2.000 odwiertów Zamawiającego, tj. prowadzenie planowanych
remontów jak i prac nieprzewidzianych związanych z awariami. Dotyczy to odwiertów
PGNiG SA w dwóch zakładach górniczych, w Oddziale PGNiG SA w Zielonej Górze
oraz w Oddziale w Sanoku. Większość odwiertów jest wyposażona w identyczne gwinty
jak obecnie zamawiane rury. Unifikacja i standaryzacja wyposażenia wgłębnego do
eksploatacji we wszystkich instalacjach pozwala na zamienne używanie tych samych
elementów wyposażenia wgłębnego na różnych złożach. Tym sposobem Zamawiający
będzie mógł wykorzystać zapasy magazynowe i dokupi tylko niezbędny asortyment.
Wprowadzenie kolejnych połączeń gwintowych i związanego z tym osprzętu w postaci
łączników i manipulaków wpłynie na obniżenie poziomu bezpieczeństwa ruchu
zak
ładów górniczych jak i zakładów wykonujących roboty geologiczne (prace
wiertnicze). Uściślenie wymagań co do rodzaju połączeń gwintowych wynika z
konieczności zapewnienia ciągłości pracy, szybkości ewentualnych remontów lub
wymiany
rur,
wielofunkcyjności
zastosowania
przedmiotu
dostawy
oraz
racjonalizowania wydatków przez zapobieganie ponoszeniu dodatkowych wydatków na
dodatkowe łączniki lub koszty modyfikacji gwintów w sytuacjach awaryjnych. Powyższe
stwierdzenia wynika
ją również z rachunku ekonomicznego gdzie prace naprawcze,
związane z nieszczelnością rur mogą być / są bardzo skomplikowane oraz kosztowne.
Reasumując dotychczasowe rozważania, w ocenie Zamawiającego przedmiot
zamówienia został opisany w sposób wyczerpujący jednoznaczny i precyzyjny, a
Sygn. akt KIO 1414/20

potencjalni Wykonawcy posiadają wystarczającą liczbę informacji, aby złożyć ofertę.
Podkreślić należy, że Zamawiający uprawniony był do opisania przedmiotu zamówienia
poprzez wskazanie znaków towarowych i pochodzenia gdyż jest to uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia, którego dodatkowo Zamawiający nie mógł opisać
za pomocą wystarczająco dokładnych określeń.
Takiej argumentacji użyl zamawiający w odpowiedzi na odwołanie.
Izba podziela powyżej przedstawioną argumentację obejmującą szereg czynników
de
finiujących właściwe zarządzanie działalnością zamawiającego, której argumentów
przeciwnych nie przedstawił odwołujący w toku postępowania odwoławczego.
W ocenie Izby argumentacja zamawiającego, przedstawiona w odpowiedzi na
odwołanie jak powyżej, co do charakterystyki prowadzonej działalności gospodarczej i
ryzyka z tym związanego na wypadek również remontów i awarii, wskazuje na specyfikę
przedmiotu
zamówienia i związanych z tym potrzeb zamawiającego w określeniu
przedmiotu zamówienia (rur wydobywczych i okładzinowych wraz z osprzętem) za
pomocą znaków towarowych i pochodzenia. Działalność wiertnicza zamawiającego, jak
podaje zamawiający, prowadzona jest w warunkach nie zawsze do z góry określenia,
ponieważ można przewidywać rodzaj ryzyka ale bez możliwości określenia stopnia jego
występowania do konkretnych przypadków. Ta sytuacja, w ocenie Izby, uprawnia
zamawiającego do posługiwania się określonymi standardami to jest do precyzyjnego
określenia potrzeb, przez posłużenie się produktami oznaczonymi co do tożsamości w
rozumieniu konkretnych urządzeń określonych producentów, czyli przez podanie
znaków towarowych urządzeń i ich pochodzenia. Prawo zamówień publicznych
dopuszcza taką sytuację to jest przez określenie znaku towarowego, pochodzenia
urz
ądzenia a nie tylko przez określenie cech i parametrów technicznych oraz
wymaganych funkcjonalności. Prawo to w przedmiotowej sprawie podyktowane jest
zapewnieniem
niezawodności przedmiotu dostawy w tym jego bezpieczeństwem
montażu, użytkowania, wymiany, naprawy, czy też usuwaniem awarii. Bowiem
zapewnienie
bezpieczeństwa nie tylko gwarantuje skuteczność prowadzonej
działalności ale również ochronę środowiska przed jego dewastacją, w szczególności
w przypadku awarii. Co do tak przedstawionej specyfiki prow
adzonej działalności
gospodarczej zamawiającego, odwołujący nie odniósł się w toku postępowania
odwoławczego. Natomiast w ocenie Izby, przedstawiona charakterystyka prowadzonej
działalności gospodarczej, jest zbieżna z wiedzą na ten temat Izby, co w ocenie Izby
upoważnia zamawiającego do opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków
towarowych oraz pochodzenia, z uwagi na jej specyfikę. Przy czym zamawiający
Sygn. akt KIO 1414/20

zastosował się do wymogu równoważności oferowanych rur z zastrzeżeniem
wykluczenia złączek przejściowych rur. W opisanej sytuacji co do przyczyn
standaryzacji przedmiotu zamówienia przez podanie znaku towarowego, pochodzenia,
Izba uznaje za uzasadnione czy
nności zamawiającego, bez względu na opis
przedmiotu zamówienia jaki miał miejsce w latach 2014 i 2017, uwzględniając
przeprowadzony dialog techniczny
przed ogłoszeniem zamówienia.
Izba przyjmuje za własną argumentację zamawiającego przedstawioną w odpowiedzi
na odwołanie, uznając jej zasadność, jak poniżej .
W
tym miejscu podnieść należy, że sformułowane przez Odwołującego żądania w
istocie nie odnoszą się zmiany sposobu wykazania równoważności przez
Wykonawców, wręcz przeciwnie Odwołujący usiłuje wprowadzić do treści SIWZ sposób
wykonania zamówienia odmienny od określonego przez Zamawiającego. Tym samym
dąży do przywrócenia stanu z poprzednich postępowań, który z uwagi na wskazane
okoliczności obecnie nie odpowiada uzasadnionym potrzebom Zamawiającego.
Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą KIO odmienność sposobu wykonania zamówienia
może odnosić się zarówno do przedmiotu zamówienia jako całości. jak i do niektórych
jego elementów (wyrok KIO z dnia 27 maja 2013 r., sygn. akt: KIO 1115/13).
Przykładowo, odmienny sposób realizacji zamówienia może obejmować zastosowanie
innej technologii, innych rozwiązań technicznych, innego harmonogramu prowadzenia
prac itd. Na gruncie niniejszego postępowania swoistą emanacją opisanej powyżej
odmienności sposobu wykonania zamówienia jest żądanie przez Odwołującego
dopuszczenia łączenia rur za pomocą elementu pośredniego tj. łącznika przejściowego.
Przyjęcie stanowiska Odwołującego prowadziłoby do przyznania zasadzie uczciwej
konkurencji prymatu absolutnego, który prowadziłby do narzucenia Zamawiającemu
zakupów które nie odpowiadają jego uzasadnionym potrzebom oraz ograniczają
możliwość podjęcia decyzji związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zamawiającego.
Tym samym Zamawiający nie mógłby w sposób racjonalny i celowy wydatkować
środków oraz prowadzić polityki zakupowej. Stanowisko takie wielokrotnie podzieliła
KIO wskazując, że "zamawiający uprawniony jest do wyboru technologii, w jakiej mają
być świadczone usługi, stosownie do swoich potrzeb. Zamawiający nie ma obowiązku
g
odzić się na każdy rodzaj podobnych usług świadczonych na rynku, jeśli nie są one
jakościowo i funkcjonalnie tożsame, a istnieją przesłanki do przyjęcia, że określony
sposób świadczenia usługi będzie lepszy z punktu widzenia jego potrzeb. Zasada
uczciwej k
onkurencji i równego traktowania wykonawców nie może być bowiem
rozumiana jako nieograniczony nakaz dopuszczania do zamówienia jak największego
Sygn. akt KIO 1414/20

kręgu wykonawców realizujących usługi w danej branży i interpretowana w sposób
prowadzący do narzucania zamawiającym nabywania usług nieodpowiadających ich
indywidualnym potrzebom” (wyr. KIO z 17.3.2015 r., KIO 412/15, Legalis).
Izba uznaje również za własne argumenty zamawiającego z odpowiedzi na odwołanie
a odnoszące się do zarzutu użycia znaków towarowych i naruszenia zasady uczciwej
konkurencji
Odnosząc się do zarzutu dokonaniu opisu przedmiotu zamówienia poprzez użycie
znaków towarowych, określających konkretnego producenta połączeń gazoszczelnych
typu metal-
metal, które objęte są prawami ochronnymi z zakresu własności
przemysłowej, podczas gdy nie było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia,
a zamawiający miał możliwość opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń, należy zaznaczyć, że zarzut ten jest nieuzasadniony, z przyczyn
następujących.
W większości połączenia gwintowe typu Premium chronione są prawami patentowymi
oraz posiadają zastrzeżone nazwy handlowe, co powoduje, iż tylko producent jest w
posiadaniu szczegółowej dokumentacji konstrukcyjnej połączenia gwintowego, jak
również pełnej dokumentacji z badania połączenia, a w szczególności badań pod
względem gazoszczelności. Tym samym, aby uczynić zadość wymaganiom, jakie art.
29 PZP stawia Zamawiającym i opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący, należy użyć znaku towarowego producenta, albowiem z uwagi na
wskazane powyżej przyczyny o charakterze obiektywnym nie można wystarczająco
precyzyjnie opisać przedmiotu Zamówienia. Dodatkowo podnieść należy, że
właściwość geometryczna i tolerancja połączenia gwintowych są zawarte w rysunku
połączenia i nie są publicznie dostępne. Tolerancje, zwłaszcza w przypadku
uszczelnień metal-metal, są rzędu dziesiątych, a nawet setnych części milimetra. Z tego
też powodu jakakolwiek zmiana tych tolerancji i parametrów projektowych zagroziłaby
bezpieczeństwu połączenia, powodując wysokie ryzyko dla operacji dot. konstrukcji
odwiertu.
Stanowisko Zamawiającego podziela poniekąd również Odwołujący wskazując na
stronie 7 przekazanej Zamawiającemu „Opinii dotyczącej oceny zapisów technicznych
i branżowych w postępowaniu przetargowym PGNiG S.A. na wiertnicze rury
okładzinowe i wydobywcze” z dnia 26 czerwca 2020 roku sporządzonej na zamówienie
Odwołującego przez Akademię Górniczo — Hutniczą w Krakowie. (dalej jako „Opinia”),
że cyt. „połączenia gwintowe typu premium posiadają unikatowe nazwy handlowe, pod
Sygn. akt KIO 1414/20

którymi kryją się indywidualne autorskie rozwiązania poszczególnych producentów ze
s
pecyficzną konstrukcją gwintu i/lub uszczelnienia gwintowego, w wyniku czego
osiągają określone parametry technicznoużytkowe”.
Tak więc specyfika przedmiotu zamówienia oraz cechy zamawianego przedmiotu
przemawiają za tym, że jego opis będzie pełniejszy jeżeli nastąpi przez odesłanie do
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, zaś opis, dokonany wyłącznie poprzez
charakterystykę cech funkcjonalnych, technicznych i jakościowych nie oddaje w pełni
uzasadnionych potrzeb zamawiającego.
W uzupełnieniu powyższych rozważań, Zamawiający wskazuje również, że:
1)
w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 2 użyto znaki towarowe dwóch
alternatywnych połączeń gwintowych oraz znaku połączenia gwintowego BTC
opisanego normą branżową. Opis przedmiotu zamówienia pozwala na oferowanie rur
w pozycji 1 przez wielu producentów i wykonawców oraz w pozycji 2, 3, 4 przez co
najmniej 3 producentów i wielu wykonawców,
2)
w opisie przedmiotu dla zamówienia dla części nr 3 użyto znaku połączenia
gwintowego BTC opisanego normą branżową. Opis przedmiotu zamówienia pozwala
na oferowanie rur przez wielu producentów i wykonawców
3)
w opisie przedmiotu dla zamówienia dla części nr 1, 4, 5, 6, 8. 9, 12 użyto znaki
towarowe trzech alternatywnych połączeń gwintowych (z wyjątkiem 2 znaków dla części
1), Opis przedmiotu zamówienia pozwala na oferowanie rur w przez co najmniej 4
produce
ntów i wielu wykonawców (z wyjątkiem w części nr 1; przez co najmniej 3
producentów i wielu wykonawców).
4)
w opisie przedmiotu dla zamówienia dla części nr 7 użyto znaki towarowe dwóch
alternatywnych połączeń gwintowych oraz znaku połączenia TDS nie objętego ochroną
patentową. Opis przedmiotu zamówienia pozwala na oferowanie rur przez wielu
producentów i wykonawców.
5)
w opisie przedmiotu dla zamówienia dla części nr 10, 11 użyto znaki towarowe trzech
alternatywnych połączeń gwintowych oraz znaku Hydril CS CB nie objętego ochroną
patentową. Opis przedmiotu zamówienie pozwala na oferowanie rur przez wielu
producentów i wykonawców.
Zupełnie na marginesie - połączenia gwintowe VAM TOP, VAM 21, VAM TOP HT są
najpopularniejszymi połączeniami gwintowymi typu Premium na świecie, występują w
Sygn. akt KIO 1414/20

ofercie co najmniej dwóch producentów tj. firmy Vallourec (Francja) oraz Nippon Steel
& Sumitomo Metal (Japonia). W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy ogólnie
dostępną informację na temat licencji udzielonych przez firmę Vallourec w zakresie
połączeń VAM TOP, na której widnieje niemalże 150 firm. Z powyższego wynika, iż
niezależnie od faktu, iż określonego rodzaju połączenie gwintowe są produkowane
przez dwa podmioty, to na podstawie udzielonych licencji ich dostępność na rynku jest
zdecydowanie szersza.
Izba przyjmuje również za własną argumentację zamawiającego z odpowiedzi na
odwołanie co do zarzutu pozornego dopuszczenia rozwiązań równoważnych.
Odnosząc się do argumentacji Odwołującego dotyczącej pozornego dopuszczenia
rozwiązań równoważnych, poprzez określenie kryteriów, których spełnienie jest
wymagane do uznania oferowanego produktu za produkt równoważny, w sposób
uniemożliwiający ich spełnienie przez przeciętnego wykonawcę wskazać należy, że
Zamawiający uczynił zadość wymaganiom stawianym przez ustawodawcę w tym
zakresie, tj. dopuścił zaoferowanie rozwiązań równoważnych do opisanych w SIWZ, a
także opisał kryteria, jakimi będzie kierował się przy ocenie równoważności. Tym
samym postąpił według wypracowanej w doktrynie praktyki zgodnie z którą „opis
przedmiotu zamówienia dokonany w sytuacji niemożności opisania go w inny sposób z
wykorzystaniem znaków towarowych lub nazw własnych zawsze uzupełniony o
obligatoryjne oświadczenie o dopuszczeniu produktów równoważnych nie zawęża do
dopuszczalnej konkurencji do ofert opiewających jedynie na wskazane przedmioty czy
technologie. Stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, który w
normalnych warunkach winien być przekazany oferentom jako zestaw obiektywnych
c
ech jakościowych i technicznych (J. Jerzykowski w Prawo zamówień publicznych
Komentarz, Warszawa, 2018)” Ponadto orzecznictwo KIO wskazuje, że „Zamawiający,
dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres minimalnych
parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w SIWZ.
Wymogi co do parametrów, w oparciu o które dokona oceny spełnienia wymagań
określonych w SIWZ. Wymogi co do równoważności produktów winny być podane w
sposób przejrzysty i jasny, tak, aby z jednej strony zamawiający mógł w sposób
jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności zaoferowanych produktów, z drugiej
zaś strony, aby wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu przetargowym
mieli jasność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie właściwości istotnych cech
charakteryzujących przedmiot zamówienia (wyr. KIO z 10.1.2019r., KIO 2638/18,
Legalis)."
Sygn. akt KIO 1414/20

Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ, do którego również odnosił się Odwołujący w
swoim odwołaniu, w oświadczeniu o równoważności Wykonawca powinien oświadczyć
się co do następujących kwestii :
1)
oferowane rury skręcają się z połączeniami gwintowymi rur wymienionych w
opisie przedmiotu zamówienia w sposób nie podlegający wątpliwości, zgodnie z
charakterystyką momentu skręcania określoną przez producenta rur wymienionych w
opisie przedmiotu zamówienia (tj. minimalny, optymalny i maksymalny moment
skręcania, minimalna i maksymalna wartość momentu dla czoła oporowego Shoulder
Torque),
2)
technologia skręcania i zapuszczania oferowanych rur jest taka sama jak dla rur
opisanych w opisie przedmiotu zamówienia,
3)
dla połączeń gazoszczelnych oferowane rury po skręceniu z połączeniem
gwintowym wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia, zachowują pełną
gazoszczelność zgodnie z normą ISO 13679 i spełniają odpowiedni poziom
zastosowania połączenia CAL Il lub CAL IV,
4)
połączenia gwintowe oferowanych rur są skręcalne z połączeniami gwintowymi
rur wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia i fakt ten jest poniżej pisemnie
potwierdzony przez producenta oferowanych rur,
5)
oferowane połączenie równoważne spełnia warunki wymienione w punktach do
1 -
4 i nie wymaga użycia łączników przejściowych.
Powyższe potwierdza, iż Zamawiający nie dokonał opisu równoważności w sposób
bezkrytyczny, a wręcz przeciwnie dość jasno określił swoje oczekiwania. I są to
oczekiwania dość oczywiste, gwarantujące niezawodność zakupu rur, zgodnie z
oczekiwaniami Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający przed ogłoszeniem
postępowania, w ramach Dialogu Technicznego, zweryfikował rynek potencjalnych
Wykonawców aby uzyskać pewność, że istnieją Wykonawcy inni aniżeli Odwołujący
którzy mogą dostarczyć produkty spełniające wymagania Zamawiającego określone w
treści SIWZ, które jednocześnie wychodzą naprzeciw potrzebom wynikającym ze
specyfiki działalności prowadzonej przez Zamawiającego. Przy czym rynek
potencjalnych dostawców jest szeroki, o czym świadczą załączone do niniejszej
odpowiedzi zbiorcze zestawienia z dwóch uprzednio prowadzonych przez
Zamawiającego postepowań. Z treści których wynika, iż nie może być mowy
ograniczeniu konkurencji, a oferty składało kilku Wykonawców. Zauważyć należy także,
Sygn. akt KIO 1414/20

że brak możliwości zaoferowania na gruncie prowadzonego przez Zamawiającego
postepowania o udzielenie zamówienie produktów oferowanych przez Odwołującego
nie
może zostać niejako automatycznie potraktowane jako naruszenie zasady uczciwie
konkurencji, albowiem istnieje granica pomiędzy określeniem przedmiotu zamówienia
w sposób który jest trudny do spełniania, a takim który wprost ogranicza uczciwą
konkurencję w postępowaniu, przy czym w świetle przedstawionych argumentów
wątpliwości budzić nie „powinno, że Zamawiający granicy tej nie przekroczył.
Odnosząc się do podniesionej przez Odwołującego argumentacji w zakresie użycia
przez Zamawiającego słowa „kompatybilny” i jego znaczenia dla poczynionego przez
Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia oraz opisu kryteriów równoważności,
wskazać należy, że Zamawiający świadom, iż na gruncie postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego obowiązuje generalna zasada, że wszelkie niejasności,
dwuznaczności, niezgodności postanowień SIWZ należy rozpatrywać na korzyść
wykonawców dokonał dnia 10.08.2020 roku odpowiedniej zmiany treści SIWZ
zastępując użyty uprzednio wyraz „kompatybilny” bardziej adekwatnym na gruncie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrazem „równoważny”. Tym
samym dyskusja w przedmiotowej kwestii stała się bezcelowa.
Z tych wszystkich względów, zamawiający nie naruszył przepisów ustawy p.z.p.
wskazanych w treści odwołania i żaden z podniesionych przez odwołującego zarzutów
nie potwierdził się, co skutkuje oddaleniem odwołania.
Podsumowując odwołujący nie wykazał, że nie może złożyć oferty w związku z opisem
przedmiotu zamówienia z użyciem znaków towarowych oraz w związku z wykluczeniem
połączeń rur za pomocą złączek przejściowych.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
art. 192 ust. 9 i 10 ustawy, a także w oparciu o przepisy § 3 b oraz § 5 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt
wpisu od odwołania uiszczony przez odwołującego w kwocie 15.000,00 złotych.

Przewodniczący:
……………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie