eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2020 › Sygn. akt: KIO 1490/20
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2020-08-31
rok: 2020
sygnatury akt.:

KIO 1490/20

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Renata Tubisz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 31 sierpnia 2020 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 lipca
2020 r. przez
odwołującego:
M. F. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M. F.-
Firma Handlowo-
Usługowa ul. Malwa 23/1, 37-740 Bircza w postępowaniu powadzonym
przez zamawiającego: „Koleje Mazowieckie -KM” Sp. z o.o. ul. Lubelska 26; 03-802
Warszawa


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze
2.
kosztami postępowania obciąża M. F. prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą M. F.-Firma Handlowo-Usługowa ul. Malwa 23/1, 37-740 Bircza i:
2.1.
zalicza do kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1.500 00 gr (słownie:
jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez M. F. prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą M. F.-Firma Handlowo-Usługowa ul. Malwa
23/1, 37-740 Bircza
tytułem wpisu od odwołania
2.2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
M. F.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M. F.-Firma Handlowo-
Usługowa ul. Malwa 23/1, 37-740 Bircza kwotę 13.500,00 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącą 90% uiszczonego
wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: ………………………………..
Sygn. akt KIO 1490/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
zadania, o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą: „Autobusowy
przewóz osób na odcinku Warszawa-Pilawa-Warszawa” nr referencyjny MWZ7-26-32-2020.

Numer ogłoszenia Dz. Urz. U. E 2020/S 083 - 197591 z dnia 28.04.2020rok.

Odwołujący pismem z dnia 27 sierpnia 2020 roku, złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania
wn
osząc o umorzenie postępowania i zwrot na rachunek bankowy 97 1050 1562 1000 0023
5340 9119
, 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza przyjęła wniosek cofnięcia odwołania i na podstawie art. 187 ust. 8
zdanie pierwsze oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze wydając postanowienie w
sprawie.

Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t.
Dz. U. 2018r. z dnia 7 maja 2018r. poz.972)
orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz odwołującego
90 % należnego wpisu od odwołania w kwocie 9.000,00zł. zaliczając w koszty postępowania
kwotę 1.500,00zł. z kwoty wpisu 13.500,00 złotych.


Przewodniczący: ………………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie